Hotărârea nr. 116/2017

Hotãrârea nr. 116 privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova în vederea organizării unor evenimente culturale în municipiul Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 116


privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova în vederea organizării unor evenimente culturale în municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova în vederea organizării unor evenimente culturale în municipiul Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 11.04.2017;

având în vedere adresa primită de la Centrul Județean de Cultură Prahova, inregistrată cu numărul 3867/20.02.2017 la Municipiul Ploiești;

în temeiul art. 14 și art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 4 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Aprobă colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova în vederea organizării unor evenimente culturale în municipiul Ploiești, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017


Contrasemnează Secretar, Anabell-Olimpia ăntoiuPreședinte de ședință,  George-ȘșpriivNiculae BotezPrahova în vederea organizării unor evenimente culturale în municipiul Ploiești

9

Municipiul Ploiești, în colaborare cu Centrul Județean de Cultură Prahova își propune ca în următorii ani să organizeze o serie de manifestări culturale în municipiul Ploiești, acesta fiind obiectul principal al portocolului de colaborare care urmează a se încheia între cei doi parteneri.

Proiectele culturale pe care cele două instituții vor urma să le inițieze vor oferi publicului ploieștean un program cultural coerent și complex, o alternativă de petrecere a timpului în aer liber, într-un mod creativ și educativ, pentru a veni în spijinul cunoașterii și respectării valorilor culturale naționale.

De-a lungul timpului, relațiile dintre cele doua instituții au devenit din ce in ce mai strânse, concretizându-se prin încheierea unor acorduri care au vizat desfășurarea de activități culturale comune.

3                                                             9

Organizarea unor astfel de evenimente culturale presupune un amplu program de manifestări, care își propune conservarea și promovarea valorilor culturii tradiționale, dar și educarea tinerilor în acest concept.

Astfel, se consideră oportună încheierea unui astfel de parteneriat, pentru a veni în sprijinul comunității ploieștene, care va avea posiblitatea ca, alături de familie și prieteni, să participe la evenimentele culturale propuse a se desfășura în perioada următoare în municipiul Ploiești.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de hotărâre alăturat.

Prim?»*
Florina Alina Soresc


Sorin Văduva


Dinu Marius Andrei

Direcția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


RAPORT DE SPECIALITATE


privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova în vederea organizării unor evenimente culturale în municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești își propune ca și în următorii ani una dintre priorități să rămână activitățile culturale interprinse în municipiul nostru.

Prin aceste evenimente culturale se dorește a se readuce în atenția opiniei publice tradițiile și valorile culturale ce ar trebui păstrate și conservate.

Conform articolului 14 din Legea 215/2001, unitățile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri și pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la inițierea și la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori județene, după caz, în condițiile legii.

Astfel, protocolul de colaborare care se propune a se încheia între Primăria Municipiului Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova, care face și obiectul acestui proiect de hotărâre, ar include și punerea la dispoziție, în regim de gratuitate a unor spații în care să se desfășoare activitățile culturale comune, amenajări pe domeniul public a unor expoziții cu tematici tradiționale și alte evenimente specifice.

Prin aceste evenimente se dorește valorificarea patrimoniului cultural tradițional, promovarea și afirmarea creativității și talentului, dezvoltarea vieții spirituale a comunității umane, promovarea permanentă a identității culturale în circuitul național si internațional.

Programul acestor manifestări culturale va pune în evidență potențialul activ al municipiului nostru, dar și al Centrului Județean de Cultură Prahova, prin prezentarea și susținera unor de activități specifice fiecărui eveniment în parte.

Având în vedere importanța și diversitatea activităților cuprinse în acest protocol de colaborare, este de înțeles că pentru realizarea lor la cote înalte va fi nevoie de o bună colaborare între instituțiile implicate.

Astfel, publicul ploieștean va putea beneficia de evenimente culturale de bună calitate și o înaltă tinută artistică.

S                              3

Ținând cont de cele menționate mai sus, considerăm oportu’^creare^ăhui astfel de acord între cele doua instituții, venind astfel, în sprijinul comunității ploieștene de a participa la toate evenimentele culturale ce se! vor desfășura în următoarea perioadă.                                                  •,

'Mz 7;ov '^‘ X

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. '


Direcția Comunicară, Director E Alina Miraje!

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice -Contracte


întocmit, Consilie\ Danila Sitei

Anexă la HCL nr.

PROTOCOL DE COLABORARE


l,’'                     ; . ■       ’■■■■' I


încheiat între:

Centrul Județean de Cultură Prahova, instituție publică de cultură cu sediul în Ploiești, str. Slt. Erou Călin Cătălin nr. 1, etaj 2, camera 4, tel./fax 0244545041, e-mail centrulculturiipeahova@yahoo.com, www.cjcph.ro, reprezentată de doamna Anișoara Ștefanucă, în calitate de manager

și:

Municipiul Ploiești, instituție publică, cu sediul în Ploiești, Palatul Administrativ, Bdul. Republicii, Nr. 2, tel. 0244516699, fax. 0244513829, http://www.ploiesti.roA e-mail: comunicare@ploiesti.ro, reprezentată de domnul Adrian Florin Dobre, în calitate de primar, în conformitate cu prezentul Protocolul de colaborare, părțile convin următoarele:

Art.l, OBIECTUL PROTOCOLULUI PE COLABORARE

Obiectul principal al protocolului îl constituie organizarea în parteneriat a unor evenimente sau proiecte culturale în acord cu misiunea celor două instituții. Părțile își propun:

 • 1. Realizarea unor activități culturale, care să vizeze cunoașterea, promovarea și valorificarea elementelor de patrimoniu cultural specifice zonei.

 • 2. Educarea tinerilor și nu numai, în spiritul cunoașterii și respectării valorilor culturale naționale.

 • 3. Oferirea publicului ploieștean a unor alternative de petrecere a timpului liber într-un mod creativ, educativ, în spiritul cunoașterii și respectării valorilor culturale naționale si locale.

 • 4. Valorificarea patrimoniului cultural național și a patrimoniului cultural prahovean prin intermediul unor activități, evenimente, proiecte culturale desfășurate de către cele două instituții.

Art.l.a Obligațiile Centrului Județean de Cultură Prahova

Centrul Județean de Cultură Prahova se obligă să asigure:

 • 1. participarea în mod activ cu mijloacele specifice la realizarea obiectivelor convenite.

 • 2.  mediatizarea evenimentelor prin canale proprii: site, facebook, aviziere, comunicate de presă la nivel județean și național.

Artl.b Obligațiile Municipiului Ploiești,

Municipiul Ploiești, se obligă să asigure:

 • 1. participarea în mod activ cu mijloacele specifice la realizarea obiectivelor convenite.

 • 2. valorificarea și promovarea patrimoniului cultural prahovean și a patrimoniului cultural național prin participarea la organizarea unor evenimente în aer liber.

 • 3. mediatizarea evenimentelor prin canale proprii: site, facebook, aviziere, comunicate de presă la nivel județean și național.

 • 4. Punerea la dispoziție a unor spații în regim gratuit în vederea organizării unor evenimente culturale.

 • 5. alte obligații specifice vor fi precizate detaliat în cadrul unor anexe la prezentul protocol de colaborare sau în cadrul unor proiecte culturale realizate în parteneriat.

Art.2. TERMENUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Prezentul protocol de colaborare este valabil până la 31.12.2021.

ART.3. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE:

Părțile convin următoarele:

Protocolul poate să înceteze

 • a) la expirarea duratei;

 • b) oricând prin voința ambelor părți;

 • c) din inițiativa unei părți cu o notificare de 15 zile calendaristice

ART.8. DISPOZIȚII FINALE:

Orice modificare a prezentului protocol se face prin act adițional, act ce va constitui anexă a acestuia;

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi_______________________ în 2(două) exemplare

originale, ambele părți atestând că se află în posesia unui exemplar.


Centrul Județean de Cultură Prahova Manager

Anișoara Ștefanucă


Municipiul Ploiești 7 Primar \


Adrian Florin DobreContabil Sef

*

Violeta Preoteasa


Direcția Economică Director,


Nicoleta Crăciunoiu


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,Achiziții Publice, Contracte


Direcția Comunicare, Relații Publice Director,

Alina Mihaela Istrătescu
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURA PRAHOVA

Ploiești, Str. Erou Călin Cătălin, Nr. 1 Tel./Fax: 040 0244 545041

E-mail: centrulculturiiprahova@yahoo.com www.cjcph.ro

Nr-2^726/(7 £

primăria Municipiului Ploiești

atenția domnului primar Adrian Florin Dofore

38.67


ațe domnule Primar,


Având în vedere buna colaborare dintre instituțiile noastre în vederea

ii unor proiecte culturale, precum și agenda culturală a celor două instituții, derea oferirii publicului ploieștean a unui program cultural coerent, complex, și facilitării posibilităților ce colaborare dintre instituțiile noastre, vă înaintăm spre semnare protocolul de colaborare anexat.

în speranța unei colaborări fructuoase, vă transmitem cele mai bune gânduri!

Cu deosebită considerație,

Manager

Anișoara Ștefanucă


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ,

CULTE, TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind colaborarea dintre Municipiul Ploiești și Centrul Județean de Cultură Prahova în vederea organizării a unor evenimente culturale in municipiul Ploiești

și a emis:

//          / n

_

r~-r

7