Hotărârea nr. 115/2017

Hotãrârea nr. 115 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 115


privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnului viceprimar Pană George și Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.04.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.04.2017;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2017.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.05.2017.

Art.3. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 382/29.11.2016 și 28/27.02.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Pentru o îmbunătățire a activității artistice a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și având în vedere că instituția se confruntă cu necesitatea angajării unei persoane de specialialitate artistică în domeniul artei plastice și că la concursul organizat de trei ori (în 02.09.2016, în 19.10.2016 și în 20.03.2017) pentru ocuparea postului vacant de sculptor păpuși treaptă profesională I nu s-a înscris nici un candidat, solicităm transformarea postului menționat în artist plastic studii superioare debutant, și mutarea acestuia din cadrul Formației butaforie pictură în cadrul secției Păpuși.

Această modificare se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

PANĂ GEORGE

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești


Cod fiscal 2843078

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat în anul

Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, și este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, și conform art. 5 alin.(2) din acest act normativ este o instituție de repertoriu.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești face parte din categoria excepții fața de prevederile art. III alin. (6) lit. f) din O.U.G nr. 63/2010, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Având în vedere că Teatrul se confruntă cu necesitatea angajării unei persoane de specialialitate artistică în domeniul artelor plastice și că la concursul organizat de trei ori (în 02.09.2016, în 19.10.2016 și în 20.03.2017) pentru ocuparea postului vacant de sculptor păpuși treaptă profesională I nu s-a inscris nici un candidat, solicităm transformarea postului menționat în artist plastic studii superioare debutant, și mutarea acestuia din cadrul Formației butaforie pictură în cadrul secției Păpuși.

ii;


Consiliul Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești s-a intrunit in data de 31.03.2017 si a aprobat propunerea managerului, doamna Rus Mihaela, de modificare a organigramei și a statului de funcții al instituției, conform procesului verbal nr. 2/31.03.2017 anexat la prezentul raport, in copie.

Urmare celor menționate mai sus avizăm proiectul de hotărâre anexat.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești MANAGER,     o<*LA^

Rus Mihaela


Contabil sef, Alexe Gabriela% TEATRUL 2


Compartiment Juridic -AVIZAT:

Șef Serviciu Juridic - Contencios, Contracte Androne Adrian Eduard


ontencioSj,

Cojocaru Venera Valentina .

U Compartiment Resurse Umane Ștefanov Eugenia


Șef Seryicju Re

Organ îzare\si

Ange


a -Daniela


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA


SECȚIA DRAMA

(1+29=30)

TEHNIC DRAMA


SECȚIA REVISTA

(1+32=33)

TEHNIC REVISTA


SECȚIA PĂPUȘI

(1+13=14)


TEHNIC PĂPUȘI


SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET DRAMA REVISTA (1+7=8)


DIRECTOR GENERAL


SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE,MARKETING SI RELAȚII PUBLICE (14-8=9)


SERVICIUL PRODUCȚIE (1)


COMPARTIMENT JURIDIC

CONTENCIOS (1)


COMPARTIMENT CABINET

DIRECTOR GENERAL (1)


CONTABIL SEF(1)


DIRECTOR ADJUNCT (1)


COMPARTIMENT RESURSE UMANE (1 )


. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE (2)


Total funcții din care:

Funcții de conducere

Funcții de execuție


SERVICIUL ÎNTREȚINERE ADMINISTRATIVO +12=13)FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE (2)


FORMAȚIE MÂNUITORI

DECOR (1+4=5)


FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE (3)


FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET, LUMINI (2)


FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR COSTUME PĂPUȘI (1+4=5)


FORMAȚIE BUTAFORIE

PICTURA (1+1=2)


ATELIER CROITORIE

PENTRU FEMEI ( 3 )


ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI ( 2 )


ATELIER CROITORIE

PENTRU PĂPUȘI ( 2 )


ATELIER TAPIȚERIE (1 )


ATELIER TAMPLARIE (1+3=4)


ATELIER MECANO-ELECTRIC ( 3 )


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE,CASIERIE ( 7 )


FORMAȚIE TRANSPORT ( 2 )


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


Anexa la HCL nr. 11^/         &


STAT DE FUNCȚII

Nr. 1 Nr. crt | crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesiongl/ jjl Treapta profesibrîgl^K

de conducere                de execuție

CONDUCERE                                                                  '^1**

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

s

3

3

Contabil sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

I

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

l

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

l

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITERINr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/; c Treapta profesionala

de conducere

de execuție

41

1

Recuziter

I             ;

42

2

Recuziter

l : S .

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE                                                          ,

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

i—Xi?

SECȚIA REVISTA

45

1

Sef secție

S

46

1

Scenograf

S

IA

47

2

Dirijor

S

IA

48

3

Coregraf

S

IA

49

4

Actor (teatru)

S

IA

50

5

Actor (teatru)

s

IA

51

6

Actor (teatru)

s

IA

52

7

Actor (teatru)

s

IA

53

8

Actor (teatru)

s

IA

54

9

Actor (teatru)

s

I

55

10

Actor (teatru)

s

I

56

11

Artist instrumentist

s

IA

57

12

Artist instrumentist

s

I

58

13

Solist balet

s

I

59

14

Solist vocal

s

I

60

15

Solist vocal

s

I

61

16

Solist vocal

s

I

62

17

Solist vocal

s

I

63

18

Instrumentist

I

64

19

Instrumentist

I

65

20

Instrumentist

I

66

21

Instrumentist

I

67

22

Instrumentist

I

68

23

Balerin

s

I

69

24

Balerin

s

I

70

25

Balerin

s

I

71

26

Balerin

s

I

72

27

Balerin

s

I

73

28

Balerin

I

74

29

Balerin

I

75

30

Balerin

I

76

31

Regizor tehnic

I

77

32

Sufleur

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

78

1

Sef formație muncitori

79

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

80

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

81

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

82

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

83

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

84

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

85

3

Machior

I

SECȚIA PĂPUȘI

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/.' Treapta profesionala .

de conducere

de execuție

86

1

Sef secție

S

-

87

1

Scenograf

S

I \        1

88

2

Actor (teatru)

S

i »

89

3

Actor (teatru)

S

90

4

Actor (teatru)

S

91

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

IA

92

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

93

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

94

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

1

95

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

S

11

96

10

Actor (mânuitor păpuși)

1

97

11

Actor (mânuitor păpuși)

1

98

12

Artist plastic

S

debutant

99

13

Regizor tehnic

1

TEHNIC PĂPUȘI

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

100

1

Maestru lumini

1

101

2

Maestru sunet

1

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

102

1

Sef formație muncitori

103

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

104

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

105

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

106

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

1

FORM

ftTIE B

UTAFORIE-PICTURA

107

1

Sef formație muncitori

108

1

Artist plastic

1

SERVi

CIULI

EHNIC LUMINI SUNET

109

1

Sef serviciu

S

110

1

Operator sunet

s

1

111

2

Maestru sunet

1

112

3

Maestru sunet

III

113

4

Maestru lumini

1

114

5

Maestru lumini

1

115

6

Maestru lumini

1

116

7

Maestru lumini

1

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

117

1

Sef serviciu

s

118

1

Consultant artistic

s

IA

119

2

Consultant artistic

s

IA

120

3

Consultant artistic

s

IA

121

4

Impresar artistic

s

1 .

122

5

impresar artistic

s

1

123

6

Impresar artistic

s

III

124

7

Specialist

s

IA

125

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

126

1

Sef serviciu

I ș I

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

127

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1Nr.

Nr,

Funcția contractuala

Nivelul

Grad profesional/,^

crt

crt

de conducere

de execuție

studiilor

Treapta profesionala

128

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

l               \

129

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

V1

■ Xî

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

130

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

131

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

132

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

133

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

ATELIER TAPIȚERIE

134

1

Muncitor calificat (tapiter)

1

ATELIER TAMPLARIE

135

1

Sef formație muncitori

136

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

137

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

138

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

ATELIER MECANO - ELECTRIC

139

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

140

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

141

3

Muncitor calificat (electrician)

1

COMP

ARTIM

ENT JURIDIC - CONTENCK

)S

142

1

Consilier juridic

S

IA

COMP

ARTIM

ENT CABINET DIRECTOR -

3ENERAL

143

1

Referent de specialitate

S

II

COMP

ARTIM

ENT FINANCIAR CONTABI

.ITATE, CASIERIE

144

1

Economist

s

IA

145

2

Economist

s

IA

146

3

Economist

s

IA

147

4

Economist

S

IA

148

5

Economist

s

IA

149

6

Economist

s

II

150

7

Referent de specialitate

s

1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

151

1

Economist

s

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

152

1

Economist

s

IA

153

2

Economist

s

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

154

1

Sef serviciu

S

155

1

Referent de specialitate

s

III

156

2

Magaziner

M

157

3

Pompier

158

4

Controlor bilete

G

159

5

Plasator sala

G

160

6

Plasator sala

G

161

7

Supraveghetor sala

G

162

8

Supraveghetor sala

G

163

9

Supraveghetor sala

G


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

164

10

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

l

165

11

Paznic

ă M

166

12

Paznic

* \

FORMAȚIE TRANSPORT

167

1

Șofer (autocar)

I

168

2

Șofer (autoturism)

I

RESURSE UMANE,

STEFANOy EUGENIATEATRUL TOMA CARACIU PLOIEȘTI


Sa. oj.ae (NraȚu. ar. 13, Picicsil - 100042 - Remania

PROCES VERBAL NR. 2 a! ședinței Consiliului .Administrativ ai Teatrului ,,Toma Caragiu” din data de 31 martie 2017 - ora 10

Consiliul Administrativ al Teatrului ..Tonta Caragiu” Ploiești constituit 141/09,06.2016.

în con fermitate cu prevederile an. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului , 1 orna (dragii." Ploiești aprobat prin HCL nr. 134/23.04.2015;

s-a imrunii astăzi. 31 manie 2017 ~ ora 10. în componență extinsă, după cum urmează: Președinte consiliu -- Rus Mihaela - director general Membru consiliu Alexe Gabricla-contabil șef

Membri: consiliu - Cojocarii Venera Valentina ■- consilier juridic

Membru consiliu - loan Comun - șef secție Dramă

Membri- consiliu -Frincu Livm Gcorge - șef secție Revistă

Membru consiliu.....Androne Mihaî ™ șef secție Păpuși

Membru consiliu - Dumitrescu Adina Miriam - șef serviciu Secretariat literar

Membru consiliu -• Slerea Cătălin Adrian - șef serviciu Produtie;

Membru consiliu •••• Manolache Sebastian......șef serviciu întreținere - Administrativ

cu statut de invitat ai consiliului - Baker Karl - lider sindicat

.M^bî^consi Iii: -                  - Reprezentant al Primăriei Municipiului Ploiești


Secretar consiliu - Șlefanov Eugenia -- economist resurse umane mâE’d pe ordinea de zi a Consiliului Administrativ, următoarele puncte:

  • 1. Moiiîllearca statului de funcții al Teatrului prin transformarea postului vacant de sculptor păpuși

studii medii treapta profesionala I in artist plastic debutant studii superioare:

  • 2. Alte discuții si propuneri.

1. Modiriearea statului de funcții al Teatrului prin transformarea postului vacant din cadrul secției Papuri. Pe sculptor păpuși treapta profesionala 1 in artist plastic debutant studii superioare

......

...Ța......

A.|Wx. pddhutt. ___________yAuiÂ__IM VcTaM;,

„ l c

Membrii consiliului administrativ                                      , Cm, in&pU/itM£Ci

2. /Xlte discuții si propuneri ................. _        ________jC.............

.4U                  .....&             n

... i............................


.Membrii consiliului administrativ ------- MEMBRII


//

co/s 11J UI, l/j- A DM IN l STRA TIV.


A Axe Gahriela


Maiceset; Marius


Cuman loan


i rineu Liviu George


Androne Mihai


Cojocarii Venera ValentinaBaker Karl
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. I

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA


PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTSECRETAR, Ghe^rghe AndreiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORTSECRET

Gheorghe 7AR, Andrei

c)