Hotărârea nr. 114/2017

Hotãrârea nr. 114 privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 114


privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

’                                                     9                                                                                                                       9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești dl Adrian Florin Dobre si Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a reorganizării activității, conform avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.03.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 13.03.2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr.l88/1999, republicata in 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul art. 36 alin (3) lit”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.-Aprobă organigrama, numărul de personal și statul de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.l-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2017.

/X

Art.2.-Incepând cu aceeași dată, prevederile anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 383/29.11.2016 se modifică conform prezentei.

Art.3.-Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-Directia Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu; personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și asigură f servicii sociale la nivel local.

Necesitățile instituției datorate apariției unor activitati suplimentare și aplicareajl legislației specifice domeniului de activitate, determină propunerea unei noi organigrame rezultată prin înființarea sau desființarea unor posturi - după caz, precum și înființarea f: unui serviciu specializat pentru situații de urgență, cu precizarea că bugetarea acestora se.:. I realizează din capitolul bugetar “Asigurări și asistență socială”:                              i

/. Transformarea unei funcții publice vacantă în funcție publică de nivel superior în conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 - Statutul I Funcționarilor Publici,:

-la Serviciul Protecția Copilului și Familiei, din “consilier clasa I/grad profesional" asistent” în ^consilier clasa 1/gradprofesional superior

//. Înființarea unui număr de 3(trei) funcții publice de execuție, după cum J urmează:

-consilier clasa I, grad profesional principal - 1 post la Serviciul Protecția : Copilului și Familiei.

-consilier juridic clasa 1, grad profesional superior - 1 post la Serviciul Juridic, 7 Autoritate 'Tutelară.

-consilier clasa 1, grad profesional superior - 1 post la Compartimentul Achiziții' Publice.

Registratură” în


Propun înființarea acestor posturi având în vedere complexitatea și volumul lucrărilor, mai ales volumul achizițiilor desfășurate la nivelul instituției, precum și faptul că la nivelul instituției nu este un post de consilier juridic, iar activitatea specifică este îndeplinită doar de șeful serviciului.

 • III. Modificarea den urnirii unor servicii tară însă a se modifica structura și atribuțiile, după cum urmează:

-“Serviciul Ajutoare încălzire Gaze, Lemne, Energie Electrică” în "Serviciu! Ajutoare încălzire "

-“Serviciul Securitatea Muncii, Situații Urgentă, Resurse Umane, "‘Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratură"

 • IV. Modiflcarea relațiilor ierarhice de subordonare în sensul că:

-Serviciul “Protecția Persoanelor aflate în dificultate. Programe sociale. Relații cu ONG-uri” trece din subordinea directorului general adjunct în subordinea directorului general;

-“Căminul de bătrâni” trece din subordinea directorului general în subordinea directorului general adjunct;

Referitor la categoria personalului contractual propun următoarele modificări:

I.Mutarea unor posturi de natură contractuală de execuție de la Serviciul Jn'W

Ajutoare încălzire gaze, lemne, energic electrică la Cantina Sociala:' c

 • - inspector de specialitate gr.IA - 1 post

 • - referent tr.l - 1 post,

având ca atribuție monitorizarea permanentă a beneficiarilor de hrană de la cantina sociala.

 • II. Desființarea unui post vacant de instalator tr.l la Centrul Social de Urgență.

 • III. înființarea unui post de specialitate, respectiv “asistent social debutant” la Centrul Social de Urgență, necesar pentru a asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile.

 • IV. înființarea serviciului de specialitate “Situații de Urgentă" este consecința obligatorie a aplicării prevederilor Ordinului M.A.l nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. Astfel, propun funcționarea acestui serviciu cu un număr total de 13 posturi de natură contractuală nou înființate, cu structura de 1 post dc conducere de șef serviciu și 12 posturi de execuție de pompier.

In conformitate cu legislația în domeniu, desfășurarea activității instituției în sediul din Piața Eroilor nr.lA este condiționată de înființarea acestui serviciu pentru situații de urgentă.

 • V. Schimbarea denumirii unor posturi de natura contractuală având in vedere armonizarea cu legislația în domeniu, cu precizarea că atribuțiile stabilite nu se modifică, după cum urmează:

 • 1. - la Centrul de zi pentru copii preșcolari, Cantina socială, Căminul de bătrâni și Centrul social de urgentă schimbarea denumirii posturilor de “șef serviciu” in “șef centru”.

 • 2. - la Serviciul Cabinete medicale școlare MG și Serviciul Cabinete medicale stomatologie schimbarea denumirii posturilor de “șef serviciu” în “medic șef serviciu”.

 • 3. - la Serviciul Administrativ schimbarea denumirii postului de “manipulant bunuri” în “magaziner”.

Urmare celor prezentate mai sus, la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești numărul total de posturi va fi de 799, din care:

-189 posturi personal propriu (85 funcționari publici si 104 personal contractual);

-129 posturi la cabinetele medicale școlare;

-481 posturi asistenți personali pentru persoane cu handicap grav, așa cum rezulta din organigrama și statele de funcții anexate.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

/W

RAPORT DE SPECIALITATE


:f f

o_L la hotărârea privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a

statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și asigură servicii sociale la nivel local, cu un număr total de 783 de posturi, din care:

-173 posturi personal propriu (82 funcționari publici si 91 personal contractual);

-129 posturi la cabinetele medicale școlare;

-481 posturi asistenți personali pentru persoane cu handicap grav.

Având in vedere necesitățile instituției datorate apariției unor activitati suplimentare cum ar fi cele desfășurate in centrul pentru persoane vârstnice, serviciul pentru situații de urgenta, administrarea unui patrimoniu din ce in ce mai mare si mai complex, precum și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate, propunem o nouă organigramă rezultată prin înființarea sau desființarea unor posturi - după caz, precum și înființarea unui serviciu specializat pentru situații de urgentă cu precizarea că bugetarea acestora se realizează din capitolul bugetar “Asigurări și asistență socială”:

 • I. Transformarea unei funcții publice vacantă în funcție publică de nivel superior în conformitate cu prevederile art. 107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 -Statutul Funcționarilor Publici,:

-la Serviciul Protecția Copilului și Familiei, din “consilier clasa I/grad profesional asistent” în "‘consilier clasa I/gradprofesional superior”.

 • II. înființarea unui număr de 3(trei) funcții publice de execuție, după cum urmează:

-consilier clasa 1, grad profesional principal - 1 post la Serviciul Protecția Copilului și familiei, având în vedere complexitatea și volumul lucrăpl^g^j^ecial monitorizarea permanentă a 2500 de dosare pentru copiii cu j^TmpCple't'a^^n străinătate, precum și realizarea a cel puțin 3000 de anchete/an; LȘtf          \ Cț

-consi 1 ier j urid ic clasa I, grad pro fes i onal super i or - 1 post lfaer^6iț^!ur^Ti $ Autoritate Tutelară. Acest post este necesar deoarece la nivelul in&f^ieî\îirue^fe/6n astfel de post, iar activitatea specifică este îndeplinită doar de șeful servfemkT?-''

-consilier clasa I, grad profesional superior - 1 post la Compartimentul Achiziții Publice, absolut necesar având în vedere volumul achizițiilor deslușii rate la nivelul instituției.

 • III. Modificarea denumirii unor servicii prin prescurtare, fără însă a se modifica structura și atribuțiile, după cum urmează:

-“Serviciul Ajutoare Încălzire Gaze, Lemne, Energie Electrică” în “Serviciul Ajutoare încălzire”

-“Serviciul Securitatea Muncii, Situații Urgentă, Resurse Umane, Registratură” în “Serviciul Securitatea Muncii, Resurse Umane, Registratura”

Cu precizarea numirii funcționarilor publici in aceleași funcții publice in temeiul ari. 100 din Legea nr. 188/1999, r2.

 • IV. Modificarea relațiilor ierarhice de subordonare în sensul că:

-Serviciul “Protecția Persoanelor aflate în dificultate, Programe sociale, Relații cu ONG-uri” trece din subordinea directorului general adjunct în subordinea directorului general;

-“Căminul de bătrâni” trece din subordinea directorului general în subordinea directorului generai adjunct;

O

In ceea ce privește categoria personalului contractual din instituție propunem u rm ă to a r e 1 e m o d i fi cari:

 • I. Mutarea unor posturi de natură contractuală de execuție de la Serviciu! Ajutoare Încălzire gaze, lemne, energie electrică la Cantina Socială:

 • - inspector de specialitate gr.IA - 1 post

 • - referent tr.I - 1 post,

unde vor avea ca atribuție monitorizarea permanentă ( întocmire dosare, verificare și întocmire anchete sociale) a beneficiarilor de hrană de la cantina socială. Propunem aceasta pentru elicientizarea activității în aceste două compartimente.

 • II. Desființarea unui post vacant de instalator tr.I la Centrul Social de Urgență.

 • III, înființarea unui post de specialitate, respectiv “asistent social debytanU, la

Centrul Social de Urgență, deoarece este necesar pentru a asigura derulaf^^e,@tp'elo'f;x procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea preved;erfl;or /legii,^a.;/; standardelor minime de calitate aplicabile.                                               '

 • IV,  înființarea serviciului de specialitate “Situații de t//^^^^HV/este obligatorie în condițiile în care instituția are în administrare și întreținere sediui”social al instituției (vechea clădire OMV-PETR.OM). Atribuțiile acestui serviciu au în vedere punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.A.I nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. Astfel,în conformitate cu precizările Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, propunem funcționarea acestui serviciu cu un număr total de 13 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

-1 post de conducere de șef serviciu - nou înființat;


-12 posturi de execuție de pompier - nou înființate.

Precizăm că în conformitate cu legislația în domeniu, desfășurarea activității instituției în sediul din Piața Eroilor nr.IA este condiționată de înființarea acestui serviciu pentru situații de urgentă.

V. Schimbarea denumirii unor posturi de natura contractuală având in vedere armonizarea cu legislația în domeniu, cu precizarea că atribuțiile stabilite nu se modifică, după cum urmează:

 • 1. - la Centrul de zi pentru copii preșcolari, Cantina socială, Centrul social de urgentă si Căminul de bătrâni: schimbarea denumirii posturilor de “șef serviciu” in “șef centru”. Propunerea aceasta este în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, conform căreia personalul de conducere poate fi “director” sau “șef centru”. Menționăm că aceste servicii sociale sunt autorizate să funcționeze în temeiul licențelor de funcționare eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 • 2. - la Serviciul Cabinete medicale școlare MG și Serviciul Cabinete medicale stomatologie schimbarea denumirii posturilor de “șef serviciu” în “medic șef serviciu”, având în vedere că ocupanții posturilor iși desfășoară activitatea preponderent în cabinetele medicale pe care le deservesc la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești.

 • 3. - la Serviciul Administrativ schimbarea denumirii postului de “manipulant bunuri” în “magaziner”, deoarece atribuțiile stabilite sunt caracteristice gQstionărijrde bunuri materiale si întocmirii evidentelor specifice.

Având în vedere solicitările prezentate mai sus, la Administrații Serviciilor. Sociale Comunitare Ploiești numărul total de posturi va fi de 799, din car


-189 posturi personal propriu (85 funcționari publici si contractual);

-129 posturi la cabinetele medicale școlare;

-481 posturi asistenți personali pentru persoane cu handicap grav, așa cum rezulta din organigrama și statele de lunctii anexate.

Ca urmare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios. Achiziții Publice. Contracte. Director Executiv.

Direcția Economică.

Anexa nr. 1 la HCL


nr4/.2./..£‘£U.?TFuncționari publici

Personal contractual

Asistenți personali

Asistenta medicala școlara

TOTAL: 799

85

1(14

481

129

Conducere

11

9

-

2

Execuție

74

95

481

127

ADMINISTRAȚIA SERVICIILCQSOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI Q

STAT DE FUNCȚII


anexa nr.2 la I ICI.


Nr.

cri.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUSLICĂ

•2

clasa de salarizare

Nivelul studiilor

luncția contractuală

Nivelul studiilor

de conducere **

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

director general

II

S

1

director general adj.

11

S

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

3

consilier

1

superior

S

4

consilier

1

superior

s

5

consilier

1

superior

s

6

consilier

1

superior

s

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

7

serserviciu

11

s

X

consilier

I

superior

s

9

consilier

1

principal

s

IU

consilier

1

superior

s

1 1

consilier

1

principal

s

12

rele reni

IU

superior

M

13

referent

III

superior

M

14

referent

HI

superior

M

SERVICIUL SECURITATEA MUNCII, RESURSE UMANE, REGISTRATURA

15

set’serviciu

II

S

16

consilier

1

superior

s

17

consilier

1

superior

s

IX

consilier

I

superior

s

19

consilier

I

superior

s

20

consilier

1

principal

s

21

inspector de specialitate

LA

s
22

inspector de specialitate

IA

S

23

u

inspector de specialitate

IA

S

24

referent

IA

M

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

25

se! serviciu

II

s

26

consilier inridir

1

superior

s

27

consilier

1

superior

s

28

consilier

1

superior

s

29

consilier

I

superior

s

30

consilier

1

superior

s

31

consilier

1

superior

s

32

consilier

1

superior

s

33

consilier

1

superior

s

34

consilier

1

asistent

s

SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI

35

set’sen iciu

11

s

36

consilier

1

superior

s

37

consilier

!

superior

s

38

consilier

1

superior

s

39

consilier

I

superior

s

40

consilier

1

superior

s

41

consilier

1

superior

s

42

consilier

1

superior

s

43

consilier

1

superior

s

44

consilier

1

principul

s

45

consilier

1

principal

s

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

46

se!'serviciu

11

s

47

consilier

1

superior

s

48

consilier

1

superior

s

49

consilier

1

superior

s

Sfl

Pielilor

i51

.J

consilier

1

superior

S

52

C)

consilier

1

superior

S

O

53

consilier

1

superior

S

54

consilier

1

superior

s

55

referent

II!

superior

M

56

referent

IU

superior

M

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

57

sef serviciu

II

S

58

consilier

1

superior

S

59

consilier

1

superior

8

60

consilier

1

superior

S

61

consilier

1

superior

s

62

consilier

1

principal

s

63

consilier

1

asistent

s

64

consilier

!

debutam

8

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

65

sef serviciu

11

8

66

consilier

1

superior

8

67

consilier

1

superior

8

68

consilier

I

superior

8

69

consilier

1

superior

8

70

consilier

I

superior

8

71

consilier

1

superior

S

72

consilier

I

superior

S

73

consilier

1

superior

8

74

consilier

1

superior

8

75

consilier

1

superior

8

76

consilier

1

principal

S

77

referent speciali late

II

superior

SSD

78

inspector de specialitate

IA

8

79

inspector de specialitate

IA

8

80

inspector de specialitate       |

,A

8

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

81

___~

se f serviciu

II

S

n

82

consilier

1

superior

S

83

consilier

I

superior

S

84

consilier

1

superior

s

85

consilier

I

principal

s

86

consilier

1

principal

s

87

consilier

1

debutant

s

88

consilier

1

debutant

s

89

consilier

1

debutant

s

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

90

sef serviciu

1!

s

91

consilier

I

superior

s

92

consilier

1

superior

s

93

inspector de specialitate

IA

S

94

re 1 crem

IA

M

95

intinc calif

Tinichigiu

1

96

niunc calif

I'oclt ist

1

97

nume calif fochist

î

98

niunc caii!' Iiiectrician

1

99

niunc calif Instalator

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV

100

sef serviciu

II

S

101

inspector de specialitate

IA

S

102

inspector de specialitate

IA

s

103

referent

IA

M

104

șofer

1

105

soler

1

106

șofer

1

107

șofer

1

108

magaziner

109

niunc.calif

Instalator

l

11(

munc.calif.

Zugrav

1

111

O

muncilor nccalillcat

1

112

paznic

113

paznic

1 14

paznic

115

paznic

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI

116

scf centru

H

S

117

psiholog

princip.

s

113

psiholog

princip.

s

119

educator

princip.

s

120

educator

princip.

s

121

munc.calif Bucalar

1

122

muncitor necalificai

1

123

muncilor necalificai

i

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

124

sef centru

II

s

125

asistent social

debut.

s

126

inspector spee

IA

s

127

muncitor necalificai

1

128

muncilor necalificai

1

129

muncilor necalificai

1

130

muncilor necalificai

!

131

muncitor necalificai

1

CANTINA SOCIALA

132

sef centru

11

s

133

inspector spee

IA

s

134

inspector de specialitate

IA

s

135

re ferenl

IA

M

136

re ferelii

IA

M

137

-

138

(

p

139

140

141

142

143

144

145

146

147

CĂMINUL DE BATRAN’l

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

magaziner

1

M

sZ jmaiic

niuTTct [ori

H

mmic.calif.

Bucalar

1

muiic.cal i f.

Bucalar

1

nimic,calif.

Bucalar

1

niunc.calif.

Bucalar

1

nimic.calif.

Bucalar

1

nimic.calif.

Bucalar

1

ni unc. calif

Bucalar

1

munc.calif Bucalar

1

muncitor necal illcai

1

se f centru

1

S

asistent social

debut.

S

asistent social

debut.

S

magaziner

M

asislem medical

princip.

PI.

asistent medical

princip.

PI.

asistent medical

PI.

asistent medical

I’L

asistent medical

debut.

PI.

infirmiera

infirmiera

in firmiera

infirmiera

infirmiera

infirmiera

infirmiera

infirmiera165

infirmiera

166

s

A

O

bucaiar

1

167

bucaiar

I

168

bttcatar

1

169

instalator

l

[70

muncilor necal i ficat

1

171

muncitor liceal i llcat

1

SERVICII I. SITUATU DE URGENTA

172

sef serviciu

11

S

173

pompier

174

pompier

175

pompier

176

pompier

177

pompier

i 78

pompier

179

pompier

ISO

pompier

181

pompier

182

pompier

183

pompier

184

pompier

compartiment mediatori sanitari

185

mediator sanitar

princip

M

186

mediator sanitar

princip

M

187

mediator sanitar

princip

M

188

mediator sanitar

princip

M

189

mediator sanitar

princip

M

NR. TOTAL EUNCTII PUBLICE

85

NR. TOTAL EUNCTII PUBLIC!-: DE CONDUCERE

1 1

NR. TOTAL EUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE

74

NR. TOTAL EUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

9

NR. TOTAL EUNC I II CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

95

NR. TOTAL EUNCTII IN INSTITUTE

189


DIRECTOR GENERAL

DINU ION DAN


Anexa

La H.C.L. nr.                    -z

tel. - fax


STAT DE FUNCȚII

;NFi. .l- ■' . / Den. compart. si a funcției . l -            FUNCȚIA

NivekStudii/Clâs.a/Gfââ/;;j Tre a pța de? s a la dzâTe/Câț^goție


CONDUCERE

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

1

MEDIC SEF SERVICIU

Personal contractual

grad II

2

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

3

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

<1

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

5

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

! primar'

6

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

7

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

8

MEDIC SPECIALIST

Persona! contraclual

specialist

9

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

i specialist

10

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

11

MEDIC

Personal contractual

-

12

MEDIC

Personal contractual

-

13

MEDIC

Personal contractual

-

14

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

15

MEDIC

Personal contractual

-

16

MEDIC

Personal contractual

-

17

MEDIC SPECIALIST

Personal contraclual

specialist

18

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

19

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

20

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

21

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

22

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

■ PRINCIPAL

23

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

24

ASISTENT MEDICAL

Personal contraclual

PRINCIPAL

25

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

26

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

27

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

28

ASISTENT MEDICAL

Personal contraclual

PRINCIPAL

29

ASISTENT MEDICAL

Personal conlractual

PRINCIPAL

30 1

ASISTENT MEDICAL

Personal contraclual

PRINCIPAL

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA


EROILOR nr. 1A avand codul fiscal 2843566 tel. - fax


STAT DE FUNCȚII


:.NR. j CRT|


Den. compart. si a funcției


FUNCȚIA31 ASISTENT MEDICAL


32 ASISTENT MEDICAL


33 ASISTENT MEDICAL


 • 34   ASISTENT MEDICAL

 • 35   ASISTENT MEDICAL

 • 36   ASISTENT MEDICAL

 • 37 ■ ASISTENT MEDICAL


38 ASISTENT MEDICAL


ASISTENT MEDICAL

ASISTENT MEDICAL


 • 41   ASISTENT MEDICAL

 • 42   ASISTENT MEDICAL

 • 43   ASISTENT MEDICAL

 • 44   ASISTENT MEDICAL

 • 45   ASISTENT MEDICAL


4 6 ASISTENT MEDICAL


Personal contractual Personal contractual Personai contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual Personal contractual


■PRINCIPAL^-


PRINCIPAL


PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL


47 ASISTENT MEDICAL


 • 48   ASISTENT MEDICAL

 • 49   ASISTENT MEDICAL

 • 50   ASISTENT MEDICAL


ASISTENT MEDICAL

ASISTENT MEDICAL


 • 53   ASISTENT MEDICAL

 • 54   ASISTENT MEDICAL

 • 55   ASISTENT MEDICAL

 • 56   ASISTENT MEDICAL

 • 57   ASISTENT MEDICAL


 • 58   ASISTENT MEDICAL

 • 59   ASISTENT MEDICAL


Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual


PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL


 • 60   ASISTENT MEDICAL

 • 61    ASISTENT MEDICAL

 • 62   ASISTENT MEDICAL


Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual


PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL


Anexa nr.La H.C.L. nr. '■"              _________


te[ -fax                               STAT DE FUNCȚII


;NR. 'CRT

Den, compari, si a funcției

FUNCȚIA

63

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

67

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

68

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

69

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

70

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

71

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

O  72

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

73

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

74

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

75

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

76

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

77

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

78

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

79

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

80

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

81

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

82

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

83

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

•O M

84

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

85

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

86

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

87

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

88

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

89

ASISTENT MEDICAL

Personaj contractual

90

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

91

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

92

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

93

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

94

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual


Nivel Studii/Clasa/Grad/

Treapta de salarizare/Categorie .•

PRINCIPAL

PRINCIPAL


PRINCIPAL


PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL


PRINCIPAL


PRINCIPAL

PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL


PRINCIPAL


tel.-fax                                STAT DE FUNCȚII


.NR..I iCRT’

Den. compari, si a funcției

;           FUNCȚIA

95

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

96

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

97

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

98

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

99

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

100

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

101

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

102

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

103

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

104

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

105

ASISTENT MEDICAL

Personai contractual

106'

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

107

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

108

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

109

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual


CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE

110

MEDIC SEF SERVICIU

Personal contractual

111

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

112

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

113

MEDIC DENTIST

Personal contractual

114

MEDIC DENTIST

Personal contractual

115

MEDIC DENTIST

Personal contractual

116

MEDIC DENTIST

Personal conlractual

117

MEDIC DENTIST

Personal conlractual

118

MEDIC DENTIST

Personal contractual

119

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

120

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

121

ASISTENT MEDICAL

Personal conlractual

122

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

123

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

124

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

125

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual


An o x a n r-5o , <y

La H.C.L. nr. 114 <7 '9^


■A" . ' '

Nivel Studii/Clasa/Grad/ >

Treapta de sălarizâVe/Gătegorie

■ ' ■                   .....“■          V.-,                  c . ■, ț' -


DEBUTANT

DEBUTANT

grad I

specialist

specialist


specialist

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL


teL'fax                              STAT DE FUNCȚII


NR. I.          Den. compari, si a funcției

CRT j '

 • 126   ASISTENT MEDICAL

 • 127   ASISTENT MEDICAL

 • 128   ASISTENT MEDICAL

128   ASISTENT MEDICAL

FUNCȚIA

Personal conlractual

Personal conlraclual

Personal conlractual

Personal contractual


Anexa nr^ ^r

La H.C.L. nr.

îi-

Nivel Studii/Clasa/Grad/..:;-'

Treapta de salarizare/Gategorie ...

’ ..... " "’x.P

‘             .1-1 i

PRINCIPAL-

PRINCIPAL

PRINCIPALMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr\5129 \


AVIZ

Având în vedere: • -  prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

 • -  prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în

,i mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

adresa Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, județul Prahova nr. 3230/2017 de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 15439/2017

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz pentru funcțiile publice din cadrul

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, județul Prahova

p. Președinte, Cristian BITEA

/DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

conform legii 455/2001


*Notă: potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a transmite Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare, actul administrativ prin care s-au aprobat modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul autorității/instituției dumneavoastră.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA l)L SPECIALITATE NIL 7

COMISIA JURIDICĂ. ORDINI! PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, Pili III Șl RECLAMAȚI!

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, numărului de personal si a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

si a constatat :ANDREI


\.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. I


COMISIA DE BUGET E1NANTL, CONTROL, ADMINISTRAREA DOA

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE.

I

ALEXANDRU PAUL PALA^


ANDKEL0