Hotărârea nr. 107/2017

Hotãrârea nr. 107 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin achiziţie publică a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 107


privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Andrei Gheorghe, Sanda Dragulea, Aurelian Tudor, Paul Palaș din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 22/27.02.2017 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, în municipiul Ploiești;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 24.04.2017;

avand in vedere Adresa nr. 5966 din 24 aprilie 2017, emisa de Agenția Naționala pentru Achiziții Publice, si inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 8345 din 24 aprilie 2017,

luând in considerare prevederile Secțiunii 11 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 si a Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

ținând cont de prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit a), d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în prevederile art. 2, alin. 1, art. 6, alin. 1, lit. e), art. 9, alin. 1, lit. f), art. 20, alin. 1 si alin. 2, litera e), din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

in baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. (1) Se aprobă caietul de sarcini aferent serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești - Acord-cadru, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă modelul contractului subsecvent, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești prin gestiune delegată, prin atribuirea contractului de delegare de gestiune prin achiziție publică.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația să organizeze licitația publică pentru selectarea operatorului care să presteze activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, în municipiul Ploiești.

ART. 4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre să semneze documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publică pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, în municipiul Ploiești.

ART. 5. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 8/27.01.2017 si Hotărârii Consiliului Local nr. 23/27.02.2017 îsi 5                                                                                                                                                              5

încetează aplicabilitatea.

ART. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017 \

Președintede ședință, George-$orpi-Niculae Botez
ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesar prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

’j


Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 8/27.01.2017 a fost aprobat Studiul de fundamentare privind oportunitatea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, precum si modalitatea de atribuire (delegarea gestiunii prin concesiune), iar prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 23/27.02.2017 a fost aprobata documentația necesară delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești (Fisa de date, Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune, Caietul de sarcini).

Aceasta documentație care a fost înaintată către Agenția Naționala pentru Achiziții Publice în vederea analizării si publicării pe SE AP. In urma analizării, Agenția Naționala pentru Achiziții Publice a respins aceasta documentație, printre motivele de respingere fiind si corecta calificare a contractului de către autoritatea contractanta. Astfel, acest contract trebuie calificat ca fiind de achiziție publica si nu de concesiune.

Având in vedere acest lucru, Colectivul de coordonare și supervizare a procedat la elaborarea unei noi documentații care sa tina cont de motivele de respingere ale documentației inițiale de către Agenția Naționala pentru Achiziții Publice.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

In vederea organizării licitației publice pentru delegarea gestiunii prin achiziție publica a activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, este necesara aprobarea următoarelor documente:

- caietul de sarcini aferent serviciului public de salubrizare pentru activitățile •< dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești; /        >


de

 • - modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Pîoieștfy-Acord-cadru;

 • - modelul contractului subsecvent.

In data de 21.04.2017 a fost întrunit Colectivul de coordonare și supervizare si s-a stabilit prezentarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a noii documentații necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești, în vederea aprobării acesteia.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești.REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației neces^^^leg|B^^estiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activita^l^â^fe^nsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 8/27.01.2017 a fost aprobat Studiul de fundamentare privind oportunitatea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, precum si modalitatea de atribuire (delegarea gestiunii prin concesiune), iar prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 23/27.02.2017 a fost aprobata documentația necesară delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești (Fisa de date, Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune, Caietul de sarcini).

Aceasta documentație care a fost inaintată către Agenția Naționala pentru Achiziții Publice în vederea analizării si publicării pe SEAP. In urma analizării, Agenția Naționala pentru Achiziții Publice a respins aceasta documentație, printre motivele de respingere fiind si corecta calificare a contractului de către autoritatea contractanta. Astfel, acest contract trebuie calificat ca fiind de achiziție publica si nu de concesiune.

Având in vedere acest lucru, Colectivul de coordonare și supervizare a procedat la elaborarea unei noi documentații care sa tina cont de motivele de respingere ale documentației inițiale de către Agenția Naționala pentru Achiziții Publice.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică. Conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice “autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire.”

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 a fost aprobat Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, având la baza Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr, 82/2015, care conține prevederi cu aplicabilitate la nivelul localităților, privind serviciul public de salubrizare.


publică a activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, este necesara aprobarea următoarelor documente:

- caietul de sarcini aferent serviciului public de salubrizare pentru activitățile de

dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești;

 • - modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești -Acord-cadru;

 • - modelul contractului subsecvent.

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotarare, deoarece contractul nr. 14393/17.08.2010 a fost prelungit pana la finalizarea procedurilor de achiziție publica si incheierea noilor contracte de delegarea gestiunii pentru activitatile menționate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

R.A.S.P. PLOIEȘTIDirector, »

Ing. Vasile Ionescu

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Sef Birou Salubritate, Florentin llie


Director Executiv,

Director Executiv Adjunct, Carmen Patricia Radu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA


MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

și a constatat:

Data: 2- 4 ^4 • C'ț"

MINISTERUL FiNANȚELOK PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE


Jj n

AGENDA NÂ^ONAlă '


Către:


Domnul Adrian Florin DOBRE - Primar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Bd. Republicii nr. 2, Ploiești, jud. PrahovaRet:


s

I i;

i i

solicitare consiliere metodologică cu privire la contractul ce ke dorește a fi atribuit de Municipiul Ploiești, respectiv daca acesta este de concesiune sau de achiziție publică                                             !


5timate domnule primar,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 9345/13.04.2017, înregistrată la Atienția Națională pentru Achiziții Publice sub nr. 5966/13.04.2017, va comunicam, în dortformitate cu prevederile arL 3 lit< b) din O.U.G. nr. 13/2015', următoarele:           j

în determinarea naturii juridice a contractului, esențială este expunerea tiară a scopului urmărit de către autoritatea contractanta prin atribuirea contractului și a! activităților ce urmează a fi desfășurate pentru atingerea acestui scop.                  |

Astfel, conform prevederilor art 3 alin. (1) Ut I) din Legea nr. 98/2016p contractul de achiziție publică este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivii legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mu Iți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii,

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 5 lit. h) din Legea nr. 1OO/2O163! contractul de concesiune de servicii este contractul cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris prin care una sau mai multe entități contractante încredințează prestarea și gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzute ia Ut. g) din legea în discuție, unuia sau mal multor operatori economici, în care centra prestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv dje dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plata.

Subliniem că în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 100/2016

I

______ i

’ Ordonanța de urgenți a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea or$anmrea și funcționarea ^^rfriei Hcționale pentru Achiziții Public#, cu rnodffîcăriie și CDftiplfttăfite ulterioare;

- Legea nr. 93/2016 privind orMz/rWe pubiice, cu modihtărtie ți tompiotarlte ulterioare;

J Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări cănetsiunile de servicii.

it(1) Atribui rec unei concesiuni lucrări sau de servicii implica întotdeauna transferai către concesionar a unei pârți                          ție operare ,de

natură economică, in legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor resfidctiv^

 • (2) Se consideră că o parte semnificativa a riscului de operare a pst transferată atunci când pierderea., potențială..estimată suportată de cancesfana| nu este una

—p

 • (3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumi/Mqv, următoarele

condiții:

0

 • a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților |a contractul de

concesiune:

i

 • b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;

 • c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i $e| garantează, în

condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor {efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

 • (4) în sensul alin, (3), riscul de operare poate consta în:

 • a) fie riscul de cerere • riscul privind cererea reală pentru lucrările sa ; serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

  viciilor care fac


 • b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a ser obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscyl că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împcîrnt în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de loncesiune;

 • c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă*'.                           )

Din strategia de contractare atașată adresei dumneavoastră, reiese cea mai mare parte a sumei ce reprezintă valoarea estimată, respectiv 30.368.790 lei,|fără TVA, va fi achitată din bugetul local și numai suma de 7.337.122 lei, fără TVA, va |fi decontată de către utilizatori persoane fizice și juridice din municipiul Ploiești.         |

Astfel, având în vedere că după cum reiese din -documentele atașate, autoritatea contractantă asigură, în cea maf mare parte, costurile în legătură tu exploatarea serviciilor în cauză, iar atribuirea contractului nu implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, precizăm ca în acest caz este vorba despre un contract de achiziție publică de servicii pentru J cărui atribuire există obligația aplicării prevederilor Legii nr, 98/2016.


5tr. Pfiîjor'U.ui nr. 2t iectcr 3, Bixu’ești, 031178

Tel: t4 021 311 8090, Fax: *4 021 311 8055, E-mallî CQfttaeTgartap^v.fo

tv/țV,1.anap.aov.ro

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. N


CAIET DE SARCINIPENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN ACHZITITIE PUBLICA A SER^^f^ SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAPITOLUL I. - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești, astfel:

 • -  autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • -  dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • -  dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării

surselor de contaminare;                                                               __

 • -  deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substejf^^h’ih^^șau prin

culturi m icrobiene;                                                         fi

 • - indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de ^er^^^eV^Aicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului? ” /felW L J

 • -  licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște^flița®Wâ/op,^ț:aț©r al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități^8^^g^srai^v?w^

 • -  utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, indivMi^bâlt^hxtiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • - vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

CAPITOLUL II. - CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART. 6

Operatorul serviciului de dezinsectie, dezinfecție si deratizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în prezentul caiet de sarcini;

 • d) furnizarea către Municipiul Ploiești, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de dezinsectie, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare cu utilizatorii, cat si in contractul de delegare a gestiunii prin achiziție publica a serviciilor de dezinsectie, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • f) prestarea serviciului de dezinsectie, dezinfecție si deratizare la toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n) operațiunile de dezinsectie, dezinfecție si deratizare se prestează de operatorul licențiat de A.N.R.S.C caruia i-a fost atribuit contractul de delegare de gestiune prin achiziție publica, aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

ART. 7

 • (1) Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești.

cunoștința, in maxim 2 ore, serviciului de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești, care monitorizeza activitatea operatorului, pentru a se lua masurile necesare stingerii focarelor, precum si monitorizarea in timp a acestora. In cazul apariției unor focare, la solicitarea autoritatii contractante, dar si a utilizatorilor (persoane fizice si persoane juridice), operatorul va lua masurile care se impun si va interveni in termen de maxim doua ore de la anunțarea acestora. Pentru serviciile realizate si decontate din bugetul local, operatorul de salubritate desemnat va obține acordul prealabil al autoritatii contractante.

 • (5) Pentru buna desfășurare a activitatii, operatorul de salubritate va asigura, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport necesare, dar si mijloacele de comunicare si echipamentele necesare desfășurării operațiunilor (recipienti pentru prepararea substanțelor, masuri, pâlnii, etc.). De asemenea, in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului, va dispune de un spațiu special amenajat si autorizat, in baza documentelor emise de instituțiile abilitate (Direcția de Sanatate Publica Prahova, Agenția de Protecția Mediului Prahova), pentru depozitarea utilajelor, materiilor prime si pentru personalul de execuție, spațiu dotat cu vestiare, grupuri sanitare si toate utilitățile de funcționare.

 • (6) Ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii acestui spațiu special amenajat si autorizat sau un document care sa ateste posibiliatea ca in termen de 30 zile de la semnarea contractului va avea un astfel de spațiu pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • (7) Ofertantul trebuie sa faca dovada, prin facturile insotite de documente contabile inregistrate, ca deține sub orice forma, indiferent de modalitatea juridica, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru buna desfășurare a activitatilor.

 • (8) Dispozitivele montate pe mașini si utilaje trebuie sa permită folosirea substanțelor prezentate in oferta si trebuie menținute in stare tehnica optima pentru a asigura o buna desfășurare a activitatilor.

 • (9) Ofertantul va prezenta obigatoriu in oferta tehnica propria concepție privind prestarea fiecărui serviciu in parte, pentru fiecare locație, corelata cu tariful ofertat, cu respectarea tuturor cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini. Acesta va face dovada ca poate executa lucrările in termenele si cu frecventa prevăzute in caietul de sarcini.

 • (10) Operatorul va asigura pe toata perioada de derulare a contractului, un contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare si a ambalajelor rezultate in urma activitatilor prestate, incheiat cu o societate specializata si autorizata in acest sens, precum si un contract incheiat cu un laborator autorizat, in vederea cercetării in domeniul igienei mediului si combaterii vectorilor.

 • (11) Operatorul are obligația de a asigura garanția serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare realizate conform Programului unitar anual, privind perioada de remanenta a substanțelor, iar repetarea lucrărilor se va face pe cheltuiala acestuia, atunci când sunt semnalate si constatate deficiente.

 • (12) In prezentarea ofertei tehnice si economice, ofertantul va argumenta, obligatoriu, valoarea costurilor prezentate prin documente justificative, care vor insoti oferta tehnico-financiara.

ART.8

 • (1) Tarifele se fundamentează si se Întocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/09.07.2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • (2) Odata cu fisele de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ofertantul va prezenta un Memoriu tehnico-economic justificativ.

CAPITOLUL III - DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR


I. DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE

ART.9

 • (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție, de condițiile legii în aria administrativ-teritorială a municipiului Ploiești. Serviciile de si deratizare se realizează in condiții de exclusivitate pentru toti utilizatorii, numai de^^ate^ de A.N.R.S.C., care va fi desemnat in urma procedurii de atribuire a contractului de aclîî^publica a serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

  Entiat


 • (2) Pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare realizate la agenții economici si alti utilizatori, efectuate prin alte metode de combatere decât cele chimice (cum ar fi - ecologice, biologice sau alte metode autorizate pentru care nu au fost aprobate tarife si care necesita alte metodologii de lucru, substanțe, echipamente, dispozitive), tarifele practicate se pot stabili si negocia intre operator si utilizator, cu înștiințarea autoritatii contractante.

ART. 10

 • (1) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor desfasura in baza unui Program unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

ART. 11

Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt specificate în Anexele nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini (Lista obiectivelor și suprafețelor unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfectie și deratizare).

ART. 12

 • (1) Toate materialele si produsele ce se folosesc pentru efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

 • (2) Ofertantul va prezenta in oferta tehnica o lista cu materiale pe care le propune a fi utilizate in derularea activitatilor, consumurile specifice fiecărui tip de substanța, precum si normele de consum.

 • (3) Transportul substanțelor se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acesta avand obligația de a lua toate masurile de siguranța pentru a împiedica sustragerea sau imprastierea lor.

ART. 13

 • (1) Activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cuprind următoarele etape:

 • a) cunoașterea locațiilor unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • b) stabilirea dăunătorilor din zona unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • c) determinarea nivelului de infestare;

 • d) in spatiile deschise este interzisa folosirea substanțelor remanente; vor fi folosite doar substanțe biodegradabile, cu pulverizare in volum ultra redus, fara remanenta, pulverizate obligatoriu cu aparatura compatibila;

 • e) instruirea agentilor DDD care executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;


tratamentelor spațiale, care se aplica sub forma de aerosoli reci sau ceata calda.

 • (4) Pentru fiecare din aceste tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele condiționate special pentru tipul respectiv de tratament.

 • (5) Locurile pentru depozitarea si colectarea deșeurilor menajere sunt locurile unde se cuibăresc insectele si roazatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infecție, iar agenții DDD trebuie sa aplice tratament periodic, pe eticheta de toxicitate urmând a se scrie data când s-a executat ultimul tratament.

 • (6) Agenții DDD trebuie sa fie bine instruiri privind manevrarea substanțelor toxice, in caz de accident cu aceste substanțe trebuie sa știe sa intervină cat mai urgent.

 • (7) Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul substanțelor toxice, trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in condiții de siguranța, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substanțele toxice pe traseu.

 • (8) După terminarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor amplasa, in locuri vizibile, afișe de avertizare asupra prezentei si toxicității substanțelor utilizate.

 • (9) Tarifele pentru activitatile executate pe domeniul public si la utilizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești se aproba in Consiliul Local.

 • (10) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spatii construite, indiferent de destinație, curți si/sau terenuri virane sau amenajate, unitati de administrare a domeniului public, instituții publice, precum si unitati care au in exploatare rețele tehnico-edilitare, sunt obligate sa asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsectie si deratizare, in baza Programului unitar anual.

 • (11) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale activităților de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 14 - DEZINSECTIA

 • (1) Este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace chimice si alte mijloace (ecologice, biologice), având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de igienă si confort pentru populație si turiști, precum și eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.

 • (2) Din punct de vedere practic, dezinsectia este de doua feluri:

- preventiva (profilactica), care are scopul de a Împiedica înmulțirea si raspandirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, avand caracter permanent;

curativa (terapeutica sau de combatere) in focar, care urmărește distrugerea insectelor si artropodelor din zona si unitatea unde se actioneaza, aceasta realizandu-se la intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmata de dezinsectia profilactica.

 • (3) Dezinsectia previne si combate transmiterea unor boli de către insecte, parazit! si acarieni, care pe langa factorul de disconfort pe care il generează, fiind agenti cauzali ai unor pagube economice, sunt si agenti de transmitere la om si animale a unor boli infectioase si parazitare (febra recurenta, meningita, boala Lyme, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritării ale mucoaselor oculare, toxiinfectii alimentare, viroze, etc).

 • (4) Combaterea parazitilor (căpușe, pureci, păduchi, ploșnițe, etc.) se poate efectuaprintratamente

chimice, cu substanțe insecticide specifice pentru aceste tipuri de tratamente,                     ciclul de

inmultire si dezvoltare al acestora.                                                   " 4X

 • (5) Combaterea căpușelor in spatiile deschise se executa prin tratamqme d^itilaje.'șAmetode

specifice, prin pulverizarea substanțelor insecticide pe suprafața zonelor verzi ffgScurWpJ^de jdaca, loc de agrement, etc.) in mediile propice dezvoltării si răspândirii acestora.       V *\         M /

 • (6) Perioada de efectuare a tratamentelor de combatere a capus\^r^ș|^ex^^^conform Programului unitar stabilit anual, dar in special acolo unde au fost sesizate aparitm^mp^fd'^^^

 • (7) Tratamentele spațiale si tratamentele la sol se vor efectua cu substanîe filMegradabile cu remanenta redusa, in sistem ULV, astfel:

 • - in spatii deschise se vor efectua tratamente spațiale, in perioada de timp in care activitatea de zbor a insectelor este maxima, respectiv seara după apusul soarelui sau dimineața inainte de răsărit, cu utilaje de mare putere montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • - tratamentele la sol se vor desfasura pe parcursul zilei, după răsăritul soarelui, cu aparate purtate de către agenții calificați pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

 • - tratamentele pentru combaterea țânțarilor se vor efectua in perioada când temperaturile sunt propice dezvoltării acestora si se vor executa atat impotriva adultilor, cat si a larvelor.

 • (8) Obiectivele acestei activitati si ale programului unitar de acțiune la care se aplica tratamentele sunt:

 • a)  spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor, suprafața străzilor);

 • b) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • c)  spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si alte obiective);

 • d) spatiile inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • e)  spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care aparțin municipiului Ploiești;

 • f)  spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice, juridice si asociații de proprietari, când activitatea de dezinsectie se executa cu aparate portabile;

 • g) spatiile inchise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (9) Dezinsectia se realizează prin:

 • -   pulverizare in zonele verzi (iarba, garduri vii, arbuști, etc.) si tratamente spațiale de la sol, sub forma de ceata, cu acoperire pe toata suprafața municipiului, in parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor si a muștelor adulte, prin care se asigura distrugerea lor imediata;

 • -  tratamente pentru spatii deschise cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece, pe timp de noapte in aceiași zi cu tratamentele stradale spațiale de la sol pe suprafața străzilor si suprafața deschisa din proprietatea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice din municipiul Ploiești;

 • -  tratamentul terestru pentru combaterea larvelor pe terenurile mlăștinoase, lacuri, maluri de ape, cămine si canale aferente rețelelor tehnico-edilitare, zone si subsoluri inundate;

 • -  dezinsectia subsolului, casa scărilor si poduri, după caz la persoane fizice care locuiesc in clădiri tip condominiu, unde exista unul dintre cele mai mari focare de tantari. Prin aceasta acțiune se distrug si focarele celorlalte insecte.

 • (10) Dezinsectia se efectuează in:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza municipiului Ploiești;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare (cele aflate in subordinea Consiliului Local - instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții, servicii, regii, etc.);

 • c) spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol etc.) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;


 • d) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: teren^file>“institufiil^ publice aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri d/lac^ lucuL'de arâApiete, târguri si oboare si a altor suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării opisului, d j

 • e) spatii deschise din domeniul public, când activitatea se realizează de ^a^alinrațnentul ^stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat,'care^uiv,enzeaza concomitent ceata calda si rece;

 • f)  cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiesti’(alimentare cu apa, canalizare, termoficare, guri de scurgere);

 • g) clădiri ale operatorilor economici, altele decât cele aflate in subordinea Consiliului Local, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

  subsoluri umede si inundate;

  depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica;

  spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea deșeurilor menajere;

  zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor (combatere


 • h)

 • i)

 • j)

 • k)

căpușe si paraziti etc.);

1) spatii inchise ale operatorilor economici cu profil alimentar si ale unităților sanitare.

 • (11) în cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință, numai cu avizul sau la cererea autoritatii contractante.

ART. 15 - DEZINFECTIA

 • (1) Este o metoda a igienei, constând in operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infectioase si parazitare la om si animale, urmarindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni.

 • (2) In dezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericida (si/sau tuberculocida), virulicida, fungicida si/sau sporicida.

 • (3) Dezinfectia se efectuează in:

 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

 • b) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • c) depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica;

 • d) mijloacele de transport în comun;

 • e) incinta clădirilor instituțiilor de învățământ, spitalelor si instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local;

 • f) locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

 • (4) Dezinfectia previne dezvoltarea germenilor patogeni, trasmitatori de boli si combate raspandirea in masa a bolilor transmisibile.

 • (5) Dezinfectia se executa numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele aflate in subordinea Consiliului Local.

ART. 16 - DERATIZAREA

 • (1) Reprezintă un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii rozătoarelor daunatoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menținerii acestora la un nivel numeric redus.

 • (2) Masurile de combatere sunt:

 • - preventiva (împiedicarea stabilirii rozătoarelor in obiective);

 • - profilactica (indepartarea surselor de apa si hrana pentru rozătoare);

 • - defensiva (amplasarea de stafii cu momeli toxice in locații bine definite sau in galeriile existente).

 • (3) Substanțele raticide folosite in acțiunea de deratizare sunt sub forma de baton cerat, pasta sau alte tipuri de momeli propuse de către operator si avizate de Comisia Naționala pentru Produse Biocide.

 • (4) Momelile toxice care se vor amplasa in locurile deschise, aflate in stațiile de intoxicare, trebuie


protejate împotriva deteriorării lor, vor fi inscripționate - „pericol de otrăvire”, insotite                 de

mort”. Se va menționa substanța folosita, antidotul in caz de ingerare accidenta^                de

identificare ale operatorului.

 • (5) Se realizează la obiectivele in care este prevăzută si operațiunea de deziA^^tie^^^

 • a) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuj^^ zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor);

 • b) spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si a altor obiectiv^

 • c)  spatiile inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • d) spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care

  aparțin municipiului Ploiești;

  • e) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

  • f)  spatiile inchise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituții publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

  • g) acolo unde sunt depistate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, in spatiile interioare sau exterioare ale clădirilor apartinand persoanelor fizice sau juridice, inclusiv in zonele demolate si/sau nelocuite.


 • (6) Deratizarea se efectuează in:

 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

 • b) locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) clădiri ale unităților sanitare si cu profil alimentar, de pe raza municipiului Ploiești;

 • e)  clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare (instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții si servicii, etc.);

 • f)  spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol si alte asemenea) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;

 • g) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: terenurile instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri si oboare si a alte suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării orașului;

 • h) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

 • i)  cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiești (alimentare cu apa, canalizare, termoficare, guri de scurgere);

 • j)  clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • k) subsoluri umede si inundate;

 • l)  depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica si depozit neconform ecologizat;

 • m) spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • n) zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

ART. 17

In calculul suprafețelor pentru spatii inchise, atat la activitatea de dezinsectie, cat si la activitatea de dezinfectie, se tine cont de coeficientul de 2,5 m.

ART. 18

 • (1) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, au ca obiectiv principal protecția sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de rozătoare și diferite insecte, care sunt purtătoare de boli microbiene și parazitare atât la oameni cât și la animale.

 • (2) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, sunt organizate și funcționează pe baza

  următoarelor principii:

  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)

  • f)

  • g)

  • h)


protejarea sănătății populației; conservarea si protecția mediului înconjurător; asigurarea calității și continuității serviciului; responsabilitatea față de cetățeni;

tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor; transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;


 • i)

j)


administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privdtă4aJmufiicipiului Ploiești;

securitatea serviciului;

dezvoltarea durabilă.

ART. 19

Prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 218 /2015;

 • f)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în caietul de sarcini;

 • i)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat si instruit, în număr suficient.

II. DATE TEHNICE

ART. 20

Obiectivele si suprafețele estimate unde se vor executa activitati de dezinsecție, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, sunt următoarele:

(1) DEZINSECȚIE:

~ 4.010.000 mp. - suprafața zonelor verzi si suprafața foliara din municipiul Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) cimitire, maluri de lac, lucii de apa;

—> ~ 2.226.608 mp. - suprafața spatiilor deschise din municipiul Ploiești, când activitatea se executa de pe aliniamenul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere generatoare de ceata rece si calda concomitent;

—> ~ 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

—> ~ 20.000 mp. - suprafața căminelor si canalelor, aferente rețelelor edilitare din proprietatea municipiului Ploiești;

—> ~ 560.000 mp. - suprafața spatiilor închise ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 198.000 mp. - suprafața spatiilor închise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

~ 14.000 mp. - suprafața spatiilor închise ale adăposturilor ALA;

~ 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp. persoane juridice) - suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când actiyi            izeaza cu


aparate portabile;

—> ~ 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 suprafața spatiilor închise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe rSz^pnnâȘ^^tii P16*Jesti;

—> - 1.859.000 mp - suprafața pârtilor comune închise ale clădirilor tip condom^nfii^c^feșc        oluri,


altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

—> ~ 1.500.000 mp. - suprafața spatiilor deschise din domeniul public al muri combaterea căpușei.

 • (2) DEZINFECȚIE:

—> ~ 560.000 mp. suprafața spatiilor închise ale ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> - 198.000 mp. - suprafața spatiilor închise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 18.500 mp suprafața mijloacelor de transport in comun ale instituției aflate in subordinea Consiliului Local.

—> —14.000 mp. - suprafața spatiilor închise ale adăposturilor ALA.

—> ~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

~ 6.000 mp. - suprafața încăperilor din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

—> ~ 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 mp suprafața caselor) -suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

 • (3) DERATIZARE:

—> ~ 3.751.000 mp. - suprafața zonelor verzi din municipiul Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) si cimitire;

—> ~ 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale unitarilor de învățământ si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 20.000 mp. - suprafața cămine si canalizări aferente rețelelor edilitare din proprietatea municipiului Ploiești;

—> ~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> ~ 223.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale unitarilor de învățământ si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 80.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

—» ~ 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp persoane juridice) - suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează cu aparate portabile;

—> ~ 9.140.000 mp (5.286.350 mp suprafața apartamentelor + 3.854.470 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

—> 842.000 mp - suprafețele pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

Suprafețele se pot modifica anual, in raport de evoluția suprafețelor zonelor din intravilan.

CAPITOLUL IV. INDICATORI DE PERFORMANTAART. 21 INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatori de performanta generali                ■ £      '

“ c:

' f in amu

''/■             r

1. Contractarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare                  z     , r

y y-

a) Număr total de contracte încheiate la persoane fizice si juridice, raportat la nurrîarul' de solicitări primite

iAl'00%

al) număr de contracte încheiate cu persoane fizice

a2) număr de contracte încheiate cu persoane juridice

2. Mas urarea, facturarea si încasarea contravalorii prestațiilor

a) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

b) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

c) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile închise, raportata la suprafața propusa

100%

d) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile închise, raportata la suprafața propusa

100%

e) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinfectie pe spatiile închise, raportata la suprafața propusa

100%

f) Valoarea totala a facturilor încasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise

100%

fl) valoarea facturilor încasate de la Primăria Municipiului Ploiești

f2) valoarea facturilor emise către Primăria Municipiului Ploiești

f3) valoarea facturilor încasate de la persoanele fizice si juridice

f4) valoarea facturilor emise către persoanele fizice si juridice

g) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind facturarea raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

gl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

g2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

3. îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

a) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, ca urmare a culpei acestuia, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

4. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

b) Numărul total de sesizări fondate primite

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 7 zile

e) Numărul de sesizări soluționate in maxim 14 zileCAPITOLUL V. OBLIGAȚII REFERITOARE LA REALIZAREA SERVICIUL

ART. 22

Operatorul care prestează activitatea de dezinsectie, dezinfectie

obIigatii:                                                         IPW tww.

 • (1) Operatorul impreuna cu municipiul Ploiești va actualiza anual, ProgramtUcun^tande

combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini).                   *      ■”

 • (2) Pentru buna organizare și urmărire a execuției serviciilor, iîîaiiltQ- ceperea operatiuniilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din Programul unitar de acțiune, sa notifice, in scris, Municipiul Ploiești - serviciul care monitorizează aceste activitatii si sa aduca la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile inainte, următoarele:

 • - tipul operațiunii ce urmeaza a se efectua;

 • - perioada efectuării tratamentelor (data si intervalul orar, in special pentru locurile de joaca, parcuri, locuri de agrement, etc.);

 • - substanțele utilizate, gradul de toxicitate al acestora;

 • - masurile de protecție ce trebuie luate, in special cu referire la copii, batrani, bolnavi, albine, animale si păsări.

 • (3) Operatorul trebuie sa stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data si ora inceperii tratamentelor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din Programul unitar de acțiune, in spatiile inchise si pe suprafețele deținute de aceștia si sa comunice gradul de toxicitate a substanțelor utilizate si masurile de protecție ce trebuie luate, stabilind, de comun acord cu aceștia, data si intervalul orar de efectuare a tratamentului.

 • (4) La inceperea activitatii, reprezentantul operatorului este obligat sa se legitimeze si sa ia toate masurile necesare in vederea efectuării serviciilor in condiții optime, iar la terminarea acestora, se solicita utilizatorului (persoana fizica si/sau juridica), confirmarea efectuării prestației, prin Încheierea unui document de lucru.

 • (5) Conform Programului unitar de acțiune din Regulamentul serviciului public de salubrizare aprobat prin H.C.L. 218/2015 si intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015, documentele de lucru sunt confirmate de către:

reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator (delegatul beneficiarului) pentru spatiile deschise din domeniul public si privat;

reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator pentru spatiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, in cazul in care tratamentul de dezinsectie pentru combaterea țânțarilor se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari, pentru spatii deschise din proprietatea acestora, in cazul executării tratamentelor de dezinsectie cu aparate portabile, precum si pentru tratamentele de deratizare;

reprezentanții instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru spatii comune inchise ale clădirilor acestora. In cazul in care nu este posibila prezenta unui reprezentant al instituției publice, documentul de lucru se confirma de către reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatiile realizate de operator.

 • (6) In cazul in care persoanele fizice sau juridice refuza sa permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice (conform Programului unitar anual) de dezinsectie si/sau deratizare, ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești pentru luarea măsurilor legale.

 • (7) In cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o dauna imediata, vizibila, propietatii beneficiarului, acest fapt va fi menționat in documentul de lucru incheiat cu operatorul si va fi comunicat in mod expres autoritatii contractante. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor si viețuitoarelor.

 • (8) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate san'âj®^, viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplica tratamentul, daca s-au utiliza^JbstântC'p^ețK pentru aceștia, daca nu s-au luat masurile necesare informării populației sau tratame^tm esU^ ~ U ;


ART. 23                                                      k? '

(1) Urmărirea modului de execuție al lucrărilor se va face de către delegații ' benemia lui, conform art. 22, alin. 5, care prin semnarea documentelor de lucru (procese - vcrbajjjdcUceepffie) vor confirma modul și execuția acestor lucrări.                                             -<==s=ss^

 • (2) După executarea serviciilor, reprezentantul operatorului va intocmi procese verbale in care se vor menționa, suprafețele pe care s-au executat aceste activitati, cantitatile si substanțele utilizate si alte recomandări necesare, pe care le va prezenta persoanei de contact (persoana fizica si/sau juridica), in vederea confirmării. Un exemplar al procesului verbal va ramane la persoana de contact, urmând ca in baza acestuia si a documentului fiscal sa se faca plata serviciilor prestate.

 • (3) Recepția finala se va face la terminarea fiecărei acțiuni de tratament, iar rezultatele si observațiile se vor consemna in procesul verbal.


 • (4) Plata serviciilor se va efectua de către autoritatea contractanta, conform Programului unitar de acțiune, in baza procesului verbal de recepție centralizator, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din procesele verbale zilnice.

ART. 24

Serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor desfasura in baza Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), cu respectarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației, aprobate prin O.M.S. nr. 119/2014, dar si cu respectarea cerințelor ca serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare programate conform Programului unitar de acțiune, sa se desfasoare simultan in 10 zone, care cuprind suprafețele domeniului public si privat al municipiului Ploiești, suprafețele spatiilor deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, clădiri ale instituțiilor publice, spatii comune inchise ale clădirilor persoane fizice si juridice de tip condominiu (casa scării, subsoluri uscate, etc.). Datorita complexității serviciilor care trebuie sa se desfasoare simultan pe toata suprafața municipiului Ploiești, este necesar a se folosi un număr de echipe si utilaje suficiente.

In acest sens, acțiunile se vor desfasura simultan in 10 zone, fiind necesare echipe distincte care vor presta activitatile pe categorii de utilizatori, astfel:

- Dezinsectie:

Pentru tratamente la sol cu utilaje portabile pe suprafețele deschise ale domeniului public si privat, in clădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local:

o pe fiecare zona se folosește cate o echipa, care va acționa in timpul zilei cu utilaje portabile si un mijloc de transport (10 echipe pentru domeniul public, la care se mai adauga inca 5 echipe dotate cu utilaje portabile pentru realizarea activitatilor la unitățile de invatamant, instituții subordonate Consiliului Local, etc).

o pentru părțile comune ale clădirilor tip condominiu, case si agenti economici, se va folosi minim 5 echipe si un mijloc de transport, numai la solicitare.

Pentru tratamentele cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV)., echipele vor acționa in intervalul orar 22,00-04,00 (10 utilaje, care va acoperi suprafața străzilor când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate, generatoare de ceata rece sau calda, montate pe autovehicule).

Dezinfectie:


iectivele


o se va efectua de către echipele care executa activitatea de dezinsectie, neg^gJj^Ș supuse acțiunii pentru suprafețele de la interiorul imobilelor, o activitate care condițiile meteorologice si de regula se va efectua in paralel cu acțiunea de dezin

Deratizare:

Se va folosi personalul menționat la activitatea de dezinsectie:

o pentru combaterea rozătoarelor pe suprafețele deschise ale domeniului pubîî^^J^ivdtv^lădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local, pe fiecare zona se folosește catefr^cfiipacare va acționa in timpul zilei cu un mijloc de transport (10 echipe pentru domeniul public, la care se mai adauga inca 5 echipe dotate cu utilaje portabile pentru realizarea activitatilor la unitățile de invatamant, instituții subordonate Consiliului Local.

o pentru părțile comune ale clădirilor tip condominiu, case si agenti economici, se va folosi minim 5 echipe si un mijloc de transport, numai la solicitare, numai la solicitare.

ART. 25

Obiectivele operatorului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiești sunt:

 • - cunoașterea zonei si a locului unde se executa activitatile;

 • - stabilirea vectorilor din zona unde se executa activitatile;

 • - determinarea nivelului de infestare (operatorul va prezenta in oferta tehnica, propria soluție de determinare a nivelului de infestare);

 • - stabilirea substanțelor si a concentrației care se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusa, pentru ca tratamentele aplicate sa nu aiba efecte nocive asupra cetățenilor, solului, apei si sa nu persiste ca elemente poluante;

 • - pregătirea afișelor pentru avizarea populației si inclusiv asupra toxicității substanțelor utilizate, acestea vor conține in mod obligatoriu perioada (intervalul orar) in care se executa activitatea;

 • - instruirea agentilor care executa activitatea;

 • - personalul operatorului care deservește mijloacele de transport a substanțelor trebuie sa fie bine instruit, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze pesticide sau ambalajele pe traseu;

 • - ambalajele substanțelor folosite in desfasurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizarei se vor preda, prin grija operatorului, la o societate autorizata pentru aceste servicii in vederea neutralizării.

ART. 26 DOTAREA TEHNICO-MATERIALA

 • (1) Operatorul are obligația de a~si dimensiona parcul auto, utilajele si echipamentele, precum si personalul calificat, conform cerințelor minimale ale documentației de atribuire, astfel incat sa asigure desfasurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in condiții corespunzătoare pe raza municipiului Ploiești, pe toata perioada derulării contractului, cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.

 • (2) Dotări minime solicitate ofertantului, necesare in vederea desfășurării activitatilor sunt:

 • -   utilaje portabile generatoare de ceata rece, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - min. 60 buc.;

 • -   utilaje portabile (pulverizatoare) generatoare de ceata calda, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - min. 20 buc.;

utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV). Acestea vor fi amplasate pe autovehicule, dotate cu rezervoare pentru substanța de lucru, cu volum de minim 2001, sistemul de dispersie a soluției de lucru va fi automatizat, permițând acționarea brațului in plan vertical si orizontal. Aparatul va fi cu turbina centrifuga, orientarea terminal flexibila a acestuia va permite mișcarea pe orizontala si pe verticala - min. 10 buc.;

mijloace de transport (autovehicule), pe care sunt amplaste utilajele autopurtate de capacitate mare -min. 10 buc.;


mijloace de transport (autovehicule), pentru utilaje portabile, echipamente/persmaPd|[e,

ie - min. 20


buc-;                                           ..                         .           4

materiale de avertizare si informare privind desfasurarea activităților; /' / I echipamente de protecție, care vor respecta cerințele in domeniu, conform nonnati'velor $flatd in yigoare, vor fi individualizate si inscripționate cu denumirea societății prestatoare.                               j

ART. 27

Ofertantul va face dovada ca deține următorul personal minim solicitat:

 • a) Agenti calificați si instruiti conform legislației in vigoare pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare - minim 100 persoane;

 • b) Responsabil de contract - acesta va răspunde de derularea contractului, întocmirea documentelor de lucru zilnice si periodice, va tine legătură pemanenta cu serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești (instituție care monitorizează activitatile realizate de operator, pentru respectarea clauzelor contractuale si a indicatorilor de performanta) - 1 persoana;

 • c) Medic veterinar - atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de deratizare, va stabili masurile necesare in cazul apariției unui focar, precum si modul de lucru si masurile pentru prevenirea accidentelor in caz de ingerare a substanțelor si asigurarea antidotului -1 persoana;

 • d) Biolog - absolvent Facultatea de biologie, acesta va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de dezinsectie si dezinfectie, va lua toate masurile necesare in cazul apariției unor focare, va stabili calendarul precis, adecvat operațiunilor, in vederea intreruperii ciclului de varsta prin incubarea larvelor sau prin înmulțirea insectelor si parazitilor - 1 persoana,;

 • e) Inginer de mediu - cu studii superioare tehnice, specializarea ingineria mediului, acesta va stabili si urmări respectarea normelor de utilizare a substanțelor, pe tipuri de locații si activitati, va analiza cauzele si efectele problemelor de mediu in desfasurarea activităților,va concepe sisteme de protecția mediului si de remediere a zonelor contaminate - 1 persoana;

 • f)  Inginer/subinginer mecanic - cu studii superioare tehnice, specializarea mecanica, acesta va răspunde de buna funcționare si intretinerea echipamentelor, utilajelor si a parcului auto, va tine evidenta orelor de funcționare a utilajelor, va verifica sistemul GPS pentru autovehiculele pe care sunt amplasate utilajele de capacitate mare, va oferi informațiile tehnice specifice pentru fiecare utilaj sau echipament - 1 persoana.

ART. 28

Ofertantul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pentru personalul menționat la art. 27 pct. a) si b), emise de instituții abilitate, in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:

Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, eliberat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, actualizata;

Certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederilor art. 1, punctul 3, litera e) din O.M.S. nr. 1225/24.12.2003, actualizat, privind aprobarea metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena;

Documente eliberate de instituțiile abilitate (diplome, atestate), pentru personalul menționat la art. 27 lit. c), d), e), f).

ART. 29 Obiective de ordin economic:

 • (1) Operatorul va urmări sa realizeze un raport calitate/cost (60% / 40%) cat mai bun pentru intreaga perioada de derulare a contractului.

 • (2)  Structura si nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costurile efectiv ale prestației si vor fi întocmite si prezentate in conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizarea localităților.

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚII REFERITOARE LA PROTECȚIA MEDIULUI

ART. 30


ilor-pu^I^e de fi


 • (1) Obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si cele derivate din activitatile conexe^ exploatarea utilajelor si a parcului auto, sunt in sarcina exclusiva a operatorului.

 • (2) Acolo unde nu se Îndeplinesc prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privin^ci^otectia m^dii$bif se vor aplica sancțiuni corespunzătoare.


ART. 31

 • (1) Modul de protecție a mediului:

 • - se au in vedere efectele asupra resurselor de apa subterana, prin reducerea consumului excesiv de substanțe toxice, colectarea tuturor recipientelor folosite si predarea acestora la o unitate de preluare a deșeurilor toxice;

 • - evitarea poluării solului;

 • - evitarea efectelor nocive asupra florei si faunei, prin masuri de protecție;

 • - evitarea efectelor negative asupra vieții sociale si economice a populației;

 • - evitarea depășirii nivelului de poluare fonica.

 • (2) In vederea reducerii efectelor negative asupra mediului inconjurator, ofertantul va prezenta un studiu de impact al dotărilor tehnice (mașini si utilaje), solicitate si utilizate pe toata perioada contractului, precum si a substanțelor folosite de acesta.

CAPITOLUI VII. SANCȚIUNI

ART. 32

Pentru executarea necorespunzatoare a serviciilor prevăzute in contract sau neexecutarea unor operațiuni din program sau din contractele cu populația (asociații de proprietari/locatari, persoane fizice) agenti economici, instituții publice, se vor aplica prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr. 218/2015, Anexa 1 si prevederile H.C.L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea localității, precum si constatarea faptelor ce constituie contravenție, ori de cate ori este nevoie, avandu-se in vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL VIII. RISCURILE ACHIZIȚIEI PUBLICE

ART. 33

Operatorul are obligația sa isi asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si răspunderea asupra desfășurării întregii activitati ce fac obiectul achzitiei publice.

Matricea riscurilor pentru achiziția publica a activitatilor de dezinsectie, dezinfecti^deratizare

------------~~------------A'"^'               ---

1

2

3

4

Nr.

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare

S

l^țobse^inte /

crt.

Autoritatea contractanta

Impartita

Lrttat(r’

managementul , 4| riscihui

Riscuri de finanțare a serviciilor

1

Indisponibilitatea finanțării

Autoritatea contractanta nu este capabila sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevăzut.

X

1 EijDșWinantarii -pfntru continuarea prestării serviciilor

2

Modificai! ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei.

X

Crestere/scadere a costurilor serviciilor.

3

Finanțare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislație, de politica sau de alta natura, sunt necesare finanțări suplimentare pentru prestarea serviciilor.

X

Prestatorul nu poate suporta financiar costurile schimbării.

4

Modificări in sistemul de taxe si impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

Impact negativ asupra veniturilor financiare.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

5

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale si neasteaptate in condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate.

X

Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

6

Costuri de abordabilitate / accesibilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile.

X

Venituri sub previziunile finaciare anterioare

7

Schimbări majore ale inflației

Rata actuala a inflației va depăși rata previzionala a inflației

X

Depășirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8

Schimbări legislative specifice

Modificări legislative care vizeaza direct acest serviciu

X

0 creștere semnificativa in costurile operaționale ale prestatorului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru

jsâa&utea răspunde schimbai;}.

9

Schimbări legislative generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii autoritatii contractante, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea prestatorului.

X

 • 5 §• -te

 • 6 a Sij

\\r-i    >¥

Vi

■.sdninifiSativa in

’.opcuanenale ale vprdshițbiiilui isi'/său

necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

10

Schimbări politice

Derularea serviciului ar putea intampina o puternica opoziție politica.

X

întârzieri importante in derularea serviciului.

Riscuri naturale

11

Forța majora

Forța majora asa cum este definita prin lege impiedica executarea contractului.

X

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

12

Resurse de intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

X

Creșteri ale costurilor si in unele cazuri efecte negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului.

13

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute care impiedica desfasurarea serviciului.

X

Costuri suplimentare fata de cele prevăzute in contract.

14

Creșterea costurilor cu forța de munca

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X

Prestatorul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de costuri cu personalul la momentul incheierii contractului.

15

Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X

Prestatorul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de costuri cu prestarea

serviciului la ^e^entul ■‘cântrabitului.

Alte riscuri

s-                1

16

Risc privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorata unor masuri de protecția mediului neprevăzute inițial.

pi vi,'1''

,1c      XI       ■

■/.

n i.

jjb cr£s$re „semnmcativa in ;;CQ|turile -Operaționale ale prestatorului.

17

Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

X

Costuri mai mari de intretinre si exploatare.

18

Accidente de munca

Accidente de munca in timpul prestării serviciului.

X

Neefectuarea in condiții optime a serviciului.

19

Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X

Neefectuarea in condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala prestatorului.

20

Condiții meteo nefavorabile

Condițiile meteo nefavorabile împiedica prestarea serviciului

X

întârzieri in prestarea serviciului.

CAPITOLUL IX. MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OFERTANTULUI:

ART. 34

Ofertantul va prezenta in documentația de oferta, concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a serviciului, referiri la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, precum si la investițiile privind protejarea mediului, sanatatii populației si in folosul comunității.

CAPITOLUL X. RELAȚIA CU ALTE AUTORITATI PUBLICE

ART. 35

Operatorul va avea relații cu:

Agenția Naționala de Reglementare a Serviciilor Comunitare, care l-a licențiat pentru serviciul ofertat;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului, de unde va primi autorizație de mediu ale cărui obiective vor fi monitorizate in permanenta;

 • -  Direcția de Sanatate Publica Prahova, care ii va monitoriza calitatea prestării serviciilor in municipiului Ploiești si a respectării Normelor sanitare de păstrare a substanțelor de combatere;

 • -  Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, care va monitoriza serviciul prestat;

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, care va achita serviciul prestat;

Consilii Locale din comunele invecinate, pentru a stabili planuri de executare a serviciului la limita de hotar intre municipiul Ploiești si comune.

CAPITOLUL XI. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


ART. 36

Operatorul serviciului va lua următoarele masuri:

 • a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana, fara ca aceasta serviciului;

  m jstante


 • b) asigurarea echipamentului de protecție pentru fiecare funcție in parte, vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa serviciul toxice;

 • c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat;

 • d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;

 • e) asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor

invalidate;

 • f) asigurarea curățirii, spălării si dezinfectării mașinilor si recipientelor folosite;

 • g) asigurarea condițiilor de igiena personala la ieșirea din schimb;

 • h) sa folosească personal calificat in domeniul;

 • i) sa protej eze mediul inconj urător.

CAPITOLUL XII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 37

Prezentul caiet de sarcini a avut la baza următoarele prevederi legale:

 • -   Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -   Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicata si actualizata; O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare; Ordinul nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației;

Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului de salubritate in municipiul Ploiești aprobat prin H.C.L nr. 218/2015,

ART. 38 ÎNDREPTARUL TARIFELOR SOLICITATE

Tarifele vor fi calculate si întocmite potrivit Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Fisa de fundamentare insotita de memoriul tehnico-economic justificativ pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice serviciului se va prezenta pentru fiecare operațiune in parte, după cum urmeaza:

Obiective program unitar - Tip vectori tantari

Nr. crt.

Activitate si locație

Unitate de măsură

fi ^Țarj®^

' Șlei/țfefj

Șfaite W

i! \ ■'l

if pMte abordate

$------

DEZINSECTIE

1,

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, luciu de apa, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local)

mp

10

2.

Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda sau rece, montate pe autovehicule

mp

8

3.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

6

4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol)

mp

4

5.

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

4

6.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile

mp

3

Obiective program unitar - Alti tipuri de vectori

7.

Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

4

8.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

3

9.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

2

10.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

11.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

Vz '      *

2

TOTALI

TÂ50

DEZINFECTIE           [J          |

12.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

V"

V mp

. cw z

4

13.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unitati de invatamant, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

6

14.

Mijloace de transport in comun.

mp

3

15.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

mp

3

16.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

2

17.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

2

TOTAL 2

20

DERATIZARE

18.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

5

19.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

4

20.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

4

21.

Cămine si canale aferente rețelelor rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

4

22.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (adăposturi ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

5

23.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

2

25.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu.

mp |

C^. J'. 1

V <      /-1' i

1 £ 1

TOTAL 3

'5^'30

TOTAL GENERAL (TI + T2 + T3)

100

ANEXA NR. 1

LA CAIETUL DE SARCINI

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

PROGRAM UNITAR ANUAL

A. PROGRAM DE DEZINSECTIE PE TIP DE ACTIVITATI SI LOCAȚII

Dezinsectie - tip vectori - tantari

Nr. crt.

Activitate si locații unde se executa

Suprafața de lucru (mp.)

Minim                   Maxim

Frecventa/an

Suprafața (mp)/an

Frecventa/an

Suprafața (mp)/an

0

1

2

3

4=2x3

5

6=2x5

1

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața străzilor si suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local).

4.600.000

18 (3 treceri/luna in 6 luni sezon cald)

82.800.000

30

(5 treceri/luna in 6 luni sezon cald)

138.000.000

2

Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate, generatoare de ceata rece sau calda, montate pe autovehicule.

2.226.000

18 (3 treceri/luna in 6 luni sezon cald)

40.068.000

30

(5 treceri/luna in 6 luni sezon cald)

66.780.000

3

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești

20.000

3

60.000

8

160.000

I. Total suprafața pe un an - spatii deschise domeniul public - combatere vectori -tantari

122.928.000

-

204.940.000

4

Spatii închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

772.000

6

4.632.000

8

6.176.000

II. Total suprafața pe un an - spatii închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local - combatere vectori - tantari

4.632.000

-

6.176.000

5

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local, cu aparate portabile

28.900.000

1

28.900.000

6

(o trecere/luna in sezon cald)

173.400.000

3

III. Total suprafața pe un an - spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice - combatere vectori - tantari

-

28.900.000

/

^'.400.000 *

6

Spatii comune închise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol).

1.859.000

1

1.859.000

3

5.577.000

IV. Total suprafața pe un an - spatii închise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice - combatere vectori tantari

1.859.000

-

5.577.000

Dezinsectie - alte tipuri de vectori

7

Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

1.500.000

1

1.500.000

2

3.000.000

8

Spatii deschise obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

100.000

1

100.000

2

200.000

V. Total suprafața pe un an - spatii deschise domeniul public - combatere alte tipuri de vectori

-

1.600.000

-

3.200.000

C. PROGRAM DE DERATIZARE PE TIP DE ACTIVITATI SI LOCAȚII

Nr. crt

Activitate si locații unde se executa

Suprafața de lucru (mp.)

Deratizare

Minim

Maxim

Frecventa/an

Suprafața (mp)/an

Frecventa/an

Suprafața (mp)/an

0

1

2

3

4=2x3

5

6=2x5

1

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

4.341.000

3

13.023.000

4

17.364.000

2

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

4.000

3

12.000

4

16.000

3

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești

20.000

3

60.000

4

80.000

I. Total suprafața pe un an - spatii deschise din domeniul public deratizare

-

13.095.000

-

17.460.000

4

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (adăposturi ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

317.000

6

1.902.000

8

2.536.000

II. Total suprafața pe un an - spatii închise din domeniul public deratizare

-

1.902.000

-

2.536.000

B. PROGRAM DEZINFECTIE PE TIP DE ACTIVITATI SI LOCAȚII

Nr. crt.

Activitate si locații unde se executa

Suprafața de lucru (mp.)

Dezinfectie

Minim

Maxim

Frecventa/an

Suprafața (mp)/an

Frecventa/an

Suprafața (mp)/an

0

1

2

3

4=2x3

5

6=2x5

1

Spatii închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

772.000

6

4.632.000

8

6.176.00^

_

2

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

4.000

4

16.000

6

3

Mijloace de transport

18.500

6

111.000

8

Total suprafața pe un an - spatii închise domeniul public dezinfectie

-

4.759.000

-PROGRAM UNITAR ANUAL


DEZINSECTIA


Tipul de vectori supusi tratamentului


A. Tip vector tantari


Obiectivele la care se aplica tratamentele

Perioada de execuție

I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești

1. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața străzilor si suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local).

Frecventa: minim 3 tratamente/luna - maxim 5 tratamente/luna, sezon cald. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

II. Spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice

2. Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate, generatoare de ceata rece sau calda, montate pe autovehicule.

Frecventa: minim 3 tratamente/luna - maxim 5 tratamente/luna, sezon cald. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

3. Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice când activitatea se executa cu aparate portabile.

Frecventa: minim 1 tratamente/an - maxim 6 tratamente/an, sezon cald. Decontarea se face de către aceștia.

III. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice

4. Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

Frecventa: minim 6 tratamente/an - maxim 8 tratamente sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

5. Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

6. Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol).

Frecventa: minim 1 tratament/an -maxim 3 tratamente/an aprilie, iulie, septembrie. Decontarea se face de către aceștia sau de către municipiul Ploiești in funcție de prevederea bugetara alocata.

IV. Căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare

7. Cămine si canale aferente rețelelor apa canal, energie termica, etc.

Frecventa: minim 3 tratamente/an - maxim/X> tratamente/an, sezonul cald. Decontarea/sc facd^' de către administratorii rețelelor tehnico-eiail^rd^ sau de către municipiul Ploiești.Tipul de vectori supusi tratamentului

Obiectivele Ia care se aplica tratamentele

Perioada de execuție

B. Alt tip de vectori (muște, gandaci, păianjeni, etc.)

I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești

8. Combatere căpușe si alti parazîti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

Frecventa: minim 1 tratament/an - maxim 2 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipului Ploiești.

9. Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

Frecventa: minim 1-maxim 2 tratamente/an doar atunci când se constata, pe suprafața respectiva. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

II. Spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice

10. Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, instituții publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

III. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice

11. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local si ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de aceștia.

12. Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de aceștia.

DEZINFECTIA

Tipul de vectori supusi tratamentului

Obiectivele Ia care se aplica tratamentele

Perioada de execuție

Tip vectori viruși, bacterii etc.

I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești

1. Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

Frecventa: minim 4 - maxim 6 tratamente/an. sezon cald. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

II. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice

2. Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

Frecventa: minim 6 - maxim 8 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

3. Mijloace de transport in comun.

Frecventa: minim 6 - maxim 8 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

4. încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

Frecventa: La solicitare. Decontarea se face de municipiul Ploiești in funcție de prevederea bugetara.

5. Locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

Frecventa: la solicitare si constatare. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

6. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice si instituțiilor publice care nu sunt in subordintea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

DERATIZAREA


Tipul de vectori supusi tratamentului


Tip vectori rozătoare


Obiectivele la care se aplica tratamentele

Perioada de execuție

I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești

1. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local).

Frecventa: minim 3 -maxim 4 tratamente/an (aprilie, iunie, septembrie, noiembrie). Decontarea se face din bugetul local al . municipiului Ploiești.

2. Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

Frecventa: minim 3 - maxim 4 tratamente/an. (aprilie, iunie, septembrie, noiembrie). Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

n. Spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice

3. Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

4. Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

m. Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice

5. Spatii închise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

Frecventa:minim 6 - maxim 8 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești

6. Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

Frecventa: Ia solicitare. Decontarea se face de către aceștia sau din bugetul local al municipiului Ploiești in funcție de prevederea alocata.

7. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

8. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobilele de tip condominiu.

Frecventa: Ia solicitare. Decontarea se face de către aceștia.ANEXA NR. 2

LA CAIETUL DE SARCINI

ANEXA 2.1 la Caietul de sarcini


SUPRATA ZONELOR VERZI SI FOLIARA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Zone verzi

DEZINSECT1E

DERATIZARE

Nr. crt

Denumirea zonei

Suprafața -mp-

1

ZV B-DUL BUCUREȘTI

38.996

38.996

2

GP B-DUL INDEPENDENTEI

44.24S

44.249

3

GP GARA DE SUD

11.09C

11.090

4

ZV STR. DEMOCRAȚIEI

2.937

2.937

5

SCUAR STR. JIANU

3.90C

3.900

6

SV BLOCURI EMINESCU

18.968

18.968

7

SV DEM.-MUZIC. P-ta Anton

9.352

9.352

8

Bl. JIANU

12.410

12.410

9

SV BL. MILCOV HASDEU

4.032

4.032

10

SV BL. B. BUCURESTI-IND

18.789

18.789

11

CIMITIRUL ETERNITATEA

43.900

43.900

12

PIAȚA ANTON-SCUAR

2.760

2.760

13

ZV. DEMOCRAȚIEI

410

410

14

GP BAR. BUCOV ST. MOLL

14.800

14.800

15

ZVSOS. ȘTRANDULUI

18.435

18.435

16

ZV STR. MIRCEA CEL BATRAN

1.513

1.513

17

ZV STR SIGHET-G. DOJA

676

676

18

ZV STR. COVURULUI

143

143

19

ZV STR. V BOLDUR

67

67

20

SCUAR BUNAVESTIRE

5.550

5.550

21

SCUAR STR. PRAGA

1.400

1.400

22

SV B. VESTIRE - GLOBULUI

400

400

23

ZV BL. MIHAI BRAVU

33.684

33.684

24

SV PÂRÂUL DAMBU

8.800

8.800

25

SCUAR BEREASCA

8.050

8.050

26

CIMITIRUL M. BRAVU

70.000

70.000

27

P DENDROLOGIC

28.700

28.700

28

PARC BUCOV-PLAJA

1.010.000

1.010.000

29

PARC GP CAMELIEI

23.777

23.777

30

PARC A. MURESANU

13.200

13.200

31

ZV STR. A MURESANU

1.350

1.350

32

ZV TRANSILV.-TIPOGRAFIE

521

521

33

ZV GHE. DOJA

1.700

1.700

34

SCUAR GARA DE NORD

5.830

5.830

35

SCUAR TRIUNGI CAMELIEI

2.000

2.000

36

CIMITIRUL VIISOARA

78.600

78.600

37

B-DUL REPUBLICII (linie centura)

-12.000

12.000

38

CIMITIRUL SOVIETIC ZV

817

817

39

SV RÂUL DAMBU

73.663

73.663

40

ZV LIZIERA NORD

8.700

8.700

41

ZV SOS NORDULUI

48.944

48.944

42

ZVSTR. GAGENl

13.790

13.790

43

ZV STR. CAMELIEI

3.600

3.600

44

3olux, Nord, Ghe. Doja, A. Vluresanu,. 24 lan, Republicii;)

325.233

325.233

45

ZV Sos Vestului (Rep-Cantac.)

24.870

24.870

46

ZV CANTACUZINO

21.048

21.048

47

ZV DN 1 DR

12.000

12.000

48

ZV REPUBLICII (Part.- Sos. Nordului

7.939

7.93949

ZV ROND SF VASILE + LATERALE

8.550

8.550

50

ZV RREPUBLICII NOU + BENZI

11.500

11.500

51

SV BL. MALU ROȘU +P ÎNALT

8.112

8.112

52

SV BL. 1VACARESCU

44.014

44.014

53

SV CANTACUZINO

10.600

10.600

54

P CENTRU CIVIC GP

16.850

16.850

55

P AURORA

22.200

22.200

56

P HALELE CENTRU

5.500

5.500

57

ZV ȘOS VESTULUI

16.580

16.580

58

ZV CĂINENI-BIRUINȚEI

18.300

18.300

59

ZV GEN V MILEA

2.113

2.113

60

ZV BL 7 ETAJE

856

856

61

ZVTACHE IONESCU

856

856

62

ZV GRIVIȚEI E ZOLA

173

173

63

ZV ROND CATEDR. lOAN+lat.

9.420

9.420

64

ZV 13 SEPT.

693

693

65

ZV OMNIA

240

240

66

ZV GOLEȘTI

155

155

67

SV BL CIOCÂRLIA ALTEX

5.700

5.700

68

ZV T VLADIMIRESCU

1.050

1.050

69

ZV P. FARCAȘ/CANTACUZ.

792

792

70

ZV CINEMA MODERN

2.540

2.540

71

SV BL CENTRU

21.678

21.678

72

SV BL VEST 1

161.890

161.890

73

SV BL VEST 2

99.059

99.059

74

SV PENEȘ CURCANU

10.580

10.580

75

STATUIE CARAGIALE

1.140

1.140

76

SCUAR CINEMASCOP

900

900

77

ZV CARTIER VEST 2 (fosta UM)

33.358

33.358

78

PTINERETULUI

171.000

171.000

79

ZV STR. MĂRĂȘEȘTI

28.600

28.600

80

ZV CIMINTIR EROILOR

7.680

7.680

81

ZV GARA DE VEST

6.195

6.195

82

ZV STR. 1907

661

661

83

ZV STR A IPĂTESCU

413

413

84

ZVSTR. KUTUZOV/MĂRĂȘ

284

284

85

PARC LIBERTĂȚII

15.000

15.000

86

ZV PIAȚĂ 9 MAI

7.080

7.080

87

SV BL 9 MAI

18.667

18.667

88

ZV STR. EROILOR

- 7.680

7.680

89

ZV CIMINTIRUL BOLOVANI

2.420

2.420

90

CIMINTIRUL EROILOR

7.900

7.900

91

CIMINTIRUL BOLOVANI

148.700

148.700

92 Parc Municipal Vest

530.000

530.000

93 Hipodrom

190.000

190.000

Totali

3.751.272

3.751.272


Suprafața foliara

DEZINSECTIE

DERATIZARE

Nr. crt

Denumirea zonei

Suprafața -mp-

1

PARC B-DUL INDEPENDENTEI

31.75!

o

2

GARA DE SUD

6.19C

// fe/ 0

3

LICEUL MIHAI VITEAZU

15E

. gl 0

4

DIMBU

3.80C

)                e 0

5

PARC OBOR

3.53^

pj'zlO

6

SENS GIRATORIU M. BRAVU

28C

7

PARC BEREASCA

3.02C

8

STEMA BUCOV

84

0

9

PARC BISERICA SF. DUMITRU

18C

0

10

PARC BUNA VESTIRE

2.15C

0

11

PARC PRAGA

65C

0

12

PARC FLACARA

316

0

13

PARC UCECOM

686

0

14

TIPOGRAFIEI

180

0

15

COLONIE TELEAJEN

3.150

0

16

DN LIZIERA STEMA

6.512

0

17

CIMITIRUL EROILOR REPUBLICII

825

0

18

LIZIERA NORD

12.565

0

19

PARC CAMELIEI

10.362

0

20

PARC SF. ANDREI

3.305

0

21

PARC DENDROLOGIC

10.175

0

22

PARC CFR NORDULUI

16.375

0

23

PARC MUNICIPAL NORD

5.250

0

24

LIZIERA NOUA

35.500

0

25

BL. 24 IAN - PISTOL

3.050

0

26

GARA DE NORD

2.310

0

27

SCUAR TRANS. (Cameliei-Petuniei)

3.090

0

28

CART. MALU ROȘU

4.470

0

29

CART. I. VACARESCU

10.955

0

30

ROND GIRAT. SF. IOAN

457

0

31

CAS. SF. IOAN

340

0

32

ROND PIAȚA M. VITEAZU

476

0

33

centru CIVIC

4.070

0

34

PARC HALE CENTRU

1.725

0

35

ALTEX SINDICATE

2.665

0

36

STATUIA CARAGIALE

650

0

37

H PRAHOVA-CIUFULICI

495

0

38

CINEMASCOP

240

0

39

FATA GOLEȘTI PARC

125

0

40

SOS. VESTULUI

8.200

0

41

ZV CAINENI

3.420

0

42

TRIUNGHI TATRA

85

0

43

ZV MODERN

1.430

0

44

LATERAL SF. IOAN

600

0

45

CART. P. CURCANU

1.100

0

46

PARC TINERETULUI

42.140

0

47

CIMITIRUL EROILOR

2.670

0

48

CIMITIRUL BOLOVANI

2.240

0

49

3ARC ZV EROILOR

470

0

50

3ARCZV1907

260

0

51

FRIUNGHI PLAIESILOR

90

0

52

3ARC 9 MAI

1.570

0

53

SARA DE VEST

1.250

0

54

3ARC LIBERTĂȚII

900

0

55

SCUAR CFR

185

0

Total 2

258.728

0

THTAI - T1 + TO

DEZINSECTIE

DERATIZARE

I V I nL — I I “ I &

4.010.000

3.751.272ANEXA 2.2 la Caietul de sarcini

SUPRAFAȚA LUCIU DE APĂ CĂMINE SI CANALIZĂRI DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI AFERENTE REȚELELOR EDILITARE

Luciu de apa

DEZINSECTIE

DERATIZARE

Nr. Crt.

Denumirea zonei

Suprafața -mp-

1

CANALIZARE MUN. PLOIEȘTI

20.000

20.000

Total

20.000

20.000

ANEXA 2.3 la Caietul de sarcini

SUPRAFAȚA SPATIILOR DESCHISE ALE INSTITUȚIILOR d/î

ÎNVĂȚĂMÂNT SI SPITALE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI              / |

DEZINSECTIE

DERATIZARE

Nr. crt.

Unitati de invatamant

Suprafața -mp-

1

Colegiul National I.L. Caragiale

2424,00

2424,00

2

Colegiul National Mihai Viteazul

5727

5727

3

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

28434

28434

4

Colegiul Spiru Haret

8400

8400

5

Colegiul economic Virgil Madgearu

5412

5412

6

Colegiul National Jean Monnet

1732

1732

7

Colegiul National Nichita Stanescu

8675

8675

8

Liceul Al. I. Cuza

845

845

9

Liceul de arta Carmen Sylvia

9861

9861

10

Colegiul Tehnic Elie Radu

17790

17790

11

Liceul de Transporturi

9940

9940

12

Grup Școlar Industrie Ușoara Ploiești

9736

9736

13

Grup Școlar Toma Socolescu Ploiești

10000

10000

14

Grădiniță nr. 51

7172

7172

15

Grup Școlar Industrial 1 Mai Ploiești

11200

11200

16

Grup Școlar Industrial de Petrol Teleajen Ploiești

13908

13908

17

Grup Școlar Adm si de Servicii Victor Slavescu

2416

2416

18

Școala nr. 8 Grigore Moisil + Grădiniță nr. 41

10828

10828

19

Școala nr. 4 Elena Doamna

5850

5850

20

Școala nr. 21 Sf. Vineri

1900

1900

21

Școala nr. 25 H.M. Berthelot

6704

6704

22

Școala nr. 23 Andrei Muresanu Ploiești

2339

2339

23

Școala nr. 24 Sf. Apostol Andrei Ploiești

6298

6298

24

Școala nr. 15 M. Eminescu Ploiești

1480

1480

25

Școala nr. 16 Anton Pann+ Grădiniță nr. 14

1150

1150

26

Școala nr. 1 Radu Stanian Ploiești

4429

4429

27

Școala nr. 9 Rares Vodă

1413

1413

28

Școala nr. 10 G. Cosbuc

6300

6300

29

Școala nr. 11 Florin Comisei

4885

4885

30

Școala nr. 17 Ion Grigorescu

4100

4100

31

Școala nr. 19

Grădiniță nr. 6

250

250

32

Grădiniță 26

1100

1100

33

Școala nr. 29 Emil Palade

5660

5660

34

Școala nr. 3 Toma Caragiu

1934

1934

35

Școala nr. 22 cartier M. Apostol

2495

2495

36

Școala nr. 31 Nicolae lorga

5645

5645

37

Școala I.A. Basarabescu

1340

1340

38

Grădiniță nr. 39 si Cresa nr. 39

2448

2448

39

Grădiniță cu program normal nr. 20

420

420

40

Școala Prof N. Simache

3992

3992

41

Școala I. Vacarescu

5438

5438

42

Școala nr. 5 Ion Creanga

2030

2030

43

Școala nr. 7 Candiano Popescu

5030

5030

44

Școala nr. 12 N. Titulescu

2759

2759

45

Școala nr. 14 Sf Vasile

1315

1315

46

Școala nr. 28 Nicolae Balcescu

5680

5680

47 .

Grădiniță cu program normal nr. 7

290

290


48

Grădiniță cu program normal nr. 3

408

408

49

Grădiniță cu progran normal nr. 4

547

547

!cr

50

Grădiniță cu progran normal nr. 5

185

Av’

185 Y

51

Grădiniță cu program normal nr. 8

300

300

52

Grădiniță cu program normal nr. 9

215

215

53

Grădiniță cu program normal nr. 10

4254

4254

54

Grădiniță cu program normal nr. 12

3561

3561

55

Grădiniță cu program normal nr. 13

83

83

56

Grădiniță cu program normal nr. 17

5176

5176

57

Grădiniță cu program normal nr. 18

342

342

58

Grădiniță cu program normal nr. 21

1960

1960

59

Grădiniță cu program prelungit nr. 23

900

900

60

Grădiniță cu program prelungit nr. 24

562

562

61

Grădiniță cu program prelungit nr. 28

2594

2594

62

Grădiniță cu program prelungit nr. 30

2024

2024

63

Grădiniță cu program prelungit nr. 32

4343

4343

64

Grădiniță cu program prelungit nr. 33

1422

1422

65

Grădiniță cu program prelungit nr. 34

1105

1105

66

Grădiniță cu program prelungit nr. 35

280

280

67

Grădiniță cu program prelungit nr. 36

5514

5514

68

Grădiniță cu program prelungit nr. 37

173

173

69

Grădiniță cu program prelungit nr. 38

2218

2218

70

Grădiniță cu program prelungit nr. 40 si Dresa 40

8360

8360

71

Grădiniță cu program prelungit nr. 44

4659

4659

72    (

Grădiniță cu program prelungit nr. 47

2647

2647

73   (

Grădiniță cu program prelungit nr. 49

1174

1174


74

Grădiniță cu program prelungit nr 53

7560

7560

75

Cresa Upetrom

2621

2621

76

Spitalul de Pediatrie Ploiești

952

952

77

Statia de Epurare Ploiești

65700

65700

78

Grădiniță nr. 2

0

0

79

Școala nr. 13

0

0

TOTAL

391.013

391.013

ANEXA 2.4 la Caietul de sarcini


SUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE ALE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SI SPITALE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTIDEZINSECTIE

DERATIZARE

DEZINFECTIE

Nr. crt

Unitati de invatamant

Suprafața -mp-

1

Colegiul National I.L. Caragiale

12.102,50

4841,00

12.102,50

2

Colegiul National Mihai Viteazul

18690

7476

18690

3

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

21.392,50

8557,00

21.392,50

4

Colegiul Spiru Haret

30.940,00

12376,00

30.940,00

5

Colegiul economic Virgil

Madgearu

21.555,00

8622,00

21.555,00

6

Colegiul National Jean Monnet

22.055,00

8822,00

22.055,00

7

Colegiul National Nichita Stanescu

10.500,00

4200,00

10.500,00

8

Liceul Al. I. Cuza

9.690,00

3876,00

9.690,00

9

Liceul de arta Carmen Sylvia

11.772,50

4709,00

11.772,50

10

Colegiul Tehnic Elie Radu

24.465,00

9786,00

24.465,00

11

Liceul de Transporturi

9.812,50

3925,00

9.812,50

12

Grup Școlar Industrie Ușoara Ploiești

20.147,50

8059,00

20.147,50

13

Grup Școlar Toma Socolescu Ploiești

10.017,00

4007,00

10.017,00

14

Grădiniță nr. 51

4.008,00

1603,00

4.008,00

15

Grup Școlar Industrial 1 Mai Ploiești

29.727,50

11891,00

29.727,50

16

Grup Școlar Industrial de Petrol Teleajen Ploiești

25.077,50

10031,00

25.077,50

17

Grup Școlar Adm si de Servicii Victor Slavescu

5.755,00

2302,00

5.755,00

18

Școala nr. 8 Grigore Moisil +

Grădiniță nr. 41

11.590,00

4636,00

11.590,00

19

Școala nr. 4 Elena Doamna

4.500,00

1800,00

4.500,00

20

Școala nr. 21 Sf. Vineri

7.902,50

3161,00

7.902,50


21

Școala nr. 25 H.M. Berthelot

6.262,50

2505,00

6.262,50

22

Școala nr. 23 Andrei Muresanu Ploiești

7.935,00

3174,00

7.935,00

23

Școala nr. 24 Sf. Apostol Andrei Ploiești

13.075,00

5230,00

13.075,00

24

Școala nr. 15 M. Eminescu Ploiești

7.620,00

3048,00

7.620,00

25

Școala nr. 16 Anton Pann+

Grădiniță nr. 14

5.032,50

2013,00

5.032,50

26

Școala nr. 1 Radu Stanian Ploiești

5.842,50

2337,00

5.842,50

27

Școala nr. 9 Rares Vodă

3.290,00

1316,00

3.290,00

28

Școala nr. 10 G. Cosbuc

3.500,00

1400,00

3.500,00

29

Școala nr. 11 Florin Comisei

2.905,00

1162,00

2.905,00

30

Școala nr. 17 Ion Grigorescu

6.500,00

2600,00

6.500,00

31

Școala nr. 19

Grădiniță nr. 6

1.875,00

750,00

1.875,00

32

Școala nr. 29 Emil Palade

6.610,00

2644,00

6.610,00

33

Școala nr. 3 Toma Caragiu

23.250,00

9300,00

23.250,00

34

Școala nr. 22 cartier M. Apostol

1.262,50

505,00

1.262,50

35

Școala nr. 31 Nicolae lorga

5.662,50

2265,00

5.662,50

36

Școala I.A. Basarabescu

6.450,00

2580,00

6.450,00

37

Grădiniță nr. 39 si Cresa nr. 39

3.780,00

1512,00

3.780,00

38

Grădiniță cu program normal nr 20

200,00

80,00

200,00

39

Școala Prof N. Simache

10.897,50

4359,00

10.897,50

40

Școala I. Vacarescu

4.565,00

1826,00

4.565,00

41

Școala nr. 5 Ion Creanga

6.100,00

2440,00

6.100,00

42

Școala nr. 7 Candiano Popescu

6.295,00

2518,00

6.295,00

43

Școala nr. 12 N. Titulescu

2.645,00

1058,00

2.645,00

44

Școala nr. 14 Sf Vasile

7.200,00

2880,00

7.200,00

45

Școala nr. 28 Nicolae Balcescu

8.550,00

3420,00

8.550,00

46

Sradinita cu program normal nr. 7

340,00

136,00

340,00


47

Grădiniță cu program normal nr. C

330,00

132,00

330^00 R

/ A X ,

48

Grădiniță cu progran normal nr. 4

507,50

203,00

507.50

S'i

49

Grădiniță cu progran normal nr. 5

600,00

240,00

ebtâo ’-j-

A,,

50

Grădiniță cu program normal nr. 8

510,00

204,00

51O,ob^U

51

Grădiniță cu program normal nr. 9

250,00

100,00

250,00

52

Grădiniță cu program normal nr. 10

1.380,00

552,00

1.380,00

53

Grădiniță cu program normal nr. 12

3.190,00

1276,00

3.190,00

54

Grădiniță cu program normal nr. 13

542,50

217,00

542,50

55

Grădiniță cu program normal nr. 17

2.142,50

857,00

2.142,50

56

Grădiniță cu program normal nr. 18

200,00

80,00

200,00

57

Grădiniță cu program normal nr. 21

2.810,00

1124,00

2.810,00

58

Grădiniță cu program prelungit nr.

23

7.000,00

2800,00

7.000,00

59

Grădiniță cu program prelungit nr. 24

710,00

284,00

710,00

60

Grădiniță cu program prelungit nr. 28

6.005,00

2402,00

6.005,00

61

Grădiniță cu program prelungit nr. 30

2.820,00

1128,00

2.820,00

62

Grădiniță cu program prelungit nr.

32

2.892,50

1157,00

2.892,50

63

Grădiniță cu program prelungit nr.

33

5.360,00

2144,00

5.360,00

64

Grădiniță cu program prelungit nr. 34

892,50

357,00

892,50

65

Grădiniță cu program prelungit nr. 35

1.367,50

547,00

1.367,50

66

Grădiniță cu program prelungit nr.

36 .          .

9.830,00

3932,00

9.830,00

67

Grădiniță cu program prelungit nr.

37

630,00

252,00

630,00

68

Grădiniță cu program prelungit nr. 38

1.835,00

734,00

1.835,00

69

Grădiniță cu program prelungit nr.

10 si Cresa 40

4.540,00

1816,00

4.540,00

70

z

Grădiniță cu program prelungit nr. 14

4.000,00

1600,00

4.000,00

" !

Grădiniță cu program prelungit nr. 17

3.782,50

1513,00

3.782,50

72 '

Grădiniță cu program prelungit nr

19

4.725,00

1890,00

4.725,00


73

Grădiniță cu program prelungit nr. 53

1.850,00

740,00

1.850,00

74

Cresa Upetrom

2.775,00

1110,00

2.775,00

75

Spitalul de Pediatrie Ploiești

9.225,00

3690,00

9.225,00

76

Statia de Epurare Ploiești

2.585,00

1034,00

2.585,00

77

Grădiniță nr. 2

550,00

220,00

550,00

78

Școala nr. 13

2.915,00

1166,00

2.915,00

TOTAL

558.097,50

223.239,0

558.097,50

ANEXA 2.5 la Caietul de sarciniSUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE ALE ADĂPOSTURILOR SPECIALE DE PROTECȚIE CIVILA PENTRU POPULAȚIE

DEZINSECTIE

DERATIZARE

DEZINFECTIE

Nr. crt.

Număr adapost

Adresa

Suprafața -mp-

1

015-016

Aleea Vlasiei bl. 7A

300

300

300

2

017-018

Aleea Vlasiei bl. 7B

300

300

300

3

085-086

Arnauti bl. 56A

300

300

300

4

087-088

Arnauti bl. 56B

300

300

300

5

094

Aurel Vlaicu nr. 22

150

150

150

6

071-072

Bahluiului bl. 141A

300

300

300

7

073-074

Bahluiului bl. 141B

300

300

300

8

075-076

Bahluiului bl. 149C

300

300

300

9

077-078

Bahluiului bl. 149D

300

300

300

10

079-080

Bahluiului bl. 154A

300

300

300

11

007-008

Bd. Republicii bl. 3B1

300

300

300

12

009-010

Bd. Republicii bl. 4A

300

300

300

13

011-012

Bd. Republicii bl. 4B

300

300

300

14

013-014

Bd. Republicii bl. 9B2

300

300

300

15

001-002

Calea București bl. 10B

300

300

300

16

005-006

Calea București bl. 5E

300

300

300

17

003-004

Calea București bl. 7B

300

300

300

18

029-030

Chimiei bl. 57

300

300

300

19

053-054

Cosminele bl. 179A

300

300

300

20

055-056

Cosminele bl. 181C

300

300

300

21

057-058

Cosminele bl. 181D

300

300

300

22

041-042

Dealu cu Piatra bl. 30A

300

300

300

23

043-044

Dealu cu Piatra bL 30B

300

300

300

24

045-046

Dealu cu Piatra bl. 30C

300

300

300

25

047-048

Dealu cu Piatra bl. 30D

300

300

300

26

049-050

Dealu cu Piatra bl. 30E

300

300

300

27

051-052

Dealu cu Piatra bl. 30F

300

300

300

28

031-032

Deltei bl. 14A

300

300

300

29

033-034

Deltei bl. 14B

300

300

300

30

091

Domnișori bl. 85

150

150

150

31

092

Domnișori bl. 86

150

150

150

32

019-020

Ghe Doja bl. B2

400

400

400

33

089

Independentei nr. 1

50

50

50

34

039-040

Măgurii bl. 33B

300

300

300

35

025-026

Metalurgistilor bl. 51A

300

300

300

36

027-028

Metalurgistilor bl. 51B

300

300

300

37

081-082

Padina bl. 51A

300

300

300

38

083-084

Padina bl. 51B

300

300

300

39

090

Penes Curcanu bl. 156 A

150

150

150

40

021-022

Petrochimistilor bl. 49A

300

300

300

41

023-024

Petrochimistilor bl. 49B

300

300

300

42

035-036

Rasnovenilor bl. 57A

300

300

300

43

037-038

Rasnovenilor bl. 57B

300

300

300

44

093

Sabinelor nr. 18

80

80

80

45

059-060

Silistei bl. 157A

300

300

300

46

061-062

Silistei bl. 157B

300

300

300

47

063-064

Silistei bl. 158A

300

300

300

48

065-066

Silistei bl. 158B

300

300

300

49

067-068

Silistei bl. 160A

300

300

300

50

069-070

Silistei bl. 160B

300

300

300

TOTAL

14.030

14.030

14.030

ANEXA 2.6 la Caietul de sarcini


SUPRAFAȚA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DEZINSECTIE      *

Nr. crt.

Denumire tronson strada

Dimensiune strada

Suprafața -mp-

Lungime -m-

Lățime

-m-

1

1 MAI

50C

10C

5,0

2

13 DECEMBRIE

1.20C

24C

5,0

3

13 SEPTEMBRIE

1.35C

225

6,0

4

24 IANUARIE

50C

12C

4,2

5

r8 MARTIE

3.60C

60C

6,0

6

ABRUD

1.588

260

6,1

7

ACARULUI

83C

170

4,9

8

ACVILEI

10.440

870

12,0

9

AEROPORTULUI

900

150

6,0

10

AFINELOR

1.200

240

5,0

11

AGRICULTORI

189

54

3,5

12

ALBA IULIA

9.000

1285

7,0

-13

ALBĂSTRELELOR

1.680

210

8,0

14

ALBEȘTI

463

178

2,6

15

ALBINEI

1.536

256

6,0

16

ALBISOR

2.085

491

4,2

17

ALECU RUSSO

1.043

163

6,4

18

ALEXANDRU CEL BUN

1.868

279

6,7

19

ALEXANDRU DEPARATEAN

1.524

242

6,3

20

ALEXANDRU DONICI

1.050

210

5,0

21

ALEXANDRU GLINKA

2.295

340

6,8

22

ALEXANDRU LAPUSNEANL

2.800

400

7,0

23

ALEXANDRU MACHEDON

728

104

7,0

24

ALEXANDRU ODOBESCU

4.480

670

6,7

25

ALEXANDRU VLAHUTA

4.450

618

7,2

26

ALUNILOR

3.129

447

7,0

27

AMARADIEI

1.410

188

7,5

28

AMURGULUI

128

44

2,9

29

AMZEI

3.080

505

6,1

30

ANA IPATESCU

5.651

669

13.0/8.4

31

ANDREI IOACHIMESCU

1.011

158|

6,4

32

ANDREI MURESANU

9.454

160

940

6,8

8,9

33

ANOTIMPULUI

2.496

480

5,2

34

ANTON PANN

1.176

168

7,0

35

ANUL 1848

1.000

200

5,0

36

ANUL 1907

3.430

490

7,0

37

APELOR

12.100

1550

12.0/7.0

38

APRODUL PURICE

1.875

250

7,5

39

ARBORILOR

4.270

610

7,0

40

ARCAȘI

2.821

317

8,9

41 7

ARCULUI

2.593

455

5,7

42 >

ARCUȘULUI

850

109

7,8

43 7

ARDEALULUI

530

100

5,3

44 7

ARGEȘ

1.246

257

4,8

45 7

ARH. ION MINCU

1.206

173

7,0
46

ARH. TOMA SOCOLESCU

2.804

308

9,1

47

ARHIMEDE

2.170

310

7,0

48

ARIESULUI

650

130

5,0

49

ARINULUI

1.550

310

5,0

50

ARMASILOR

3.570

541

6,6

51

ARMONIEI

904

133

6,8

52

ARNAUTI

1.680

240

7,0

53

ARNOTA

520

130

4,0

54

ARON VODĂ

704

160

4,4

55

ARȚARULUI

1.890

270

7,0

56

ARTEI

630

97

6,5

57

ASTREI

2.256

282

8,0

58

ATELIERULUI

3.448

431

8,0

59

AUGUST TREBONIU LAURI

770

110

7,0

60

AUREL VLAICU

1.472

230

6,4

61

AURORA

506

110

4,6

62

AUSTRULUI

240

60

4,0

63

AVIATORILOR

620

100

6,0

64

AVINTULUI

1.563

260

6,0

65

AVRAM IANCU

980

140

7,0

66

AZUGA

4.939

449

11,0

67

AZURULUI

241

56

4,3

68

BACIULUI

550

110

5,0

69

BADESTI

1.974

188

13.5/7.0

70

BAHLUIULUI

4.410

630

7,0

71

BAICOI

3.340

334

10,0

72

BAIULUI

975

130

7,5

73

BANATULUI

1.931

333

5,8

74

BĂNEȘTI

1.608

335

4,8

75

BANU MĂRĂCINE

336

70

4,8

76

BARAOLTULUI

3.000

600

5,0

77

BARBU CATARGIU

804

120

6,7

78

BARBU CONSTANTINESCU

1.406

145

9,7

79

BARBU DELAVRANCEA

1.380

225

6,1

80

BARBU ȘTIRBEI

1.966

342

5,7

81

'b ARCAN EȘTI

5.700

760

7,5

82

BASARABILOR

1.875

250

7,5

83

B-DUL BUCUREȘTI

30.800

2200

14,0

84

B-DUL INDEPENDENTEI

16.368

1364

12,0

85

B-DUL PETROLULUI

23.885

2810

10.0+7.0/2

86

B-DUL REPUBLICII

71.900

4450

14

22

18

14

87

beius

570

950

0,6

88

BERCENI

440

110

4,0

89

BERESTI

1.540

285

5,4

90

BERZEI

1.022

276

3,7

91

BIBESCU VODĂ

671

129

5,2

92

BICAZ

1.428

280

5,1

93

BIHORULUI

670

149

4,5

94

BIRSEI

552

120

4,6

95

BIRUINȚEI

840

270

3,1

96

BIRZAVA

448

128

3,5

97

BISTRIȚEI

400

80

5,0

98

BOBILNA

7.424

1160

6,4

99

BODOCULUI

2.201

310

7,1

100

BOGDAN PETRICEICU HAS

6.232

820

7,6

101

BOGDAN VODĂ

510

100

5,1

102

BOIAN

1.380

189

7,3

103

BOLDESCU

1.400

205

6,8

104

BORSEC

40(

3          80

D         0,5

105

BORZESTI

51

’             4

D         1,3

106

BRADETULUI

1.38Î

’            23-

4           5,-9

107

BRADULUI

1.61C

)          23

D         7ț0

108

BRANCIOG

75C

25(

2     .3$

109

BRANULUI

38:

6!

5       H5.9

110

BRAȘOVENI

90î

111

3

111

BRATES

566

17'

7         3;2

112

BRATOCEA

1.30C

26C

)         5,6

113

BRAZDEI

2.966

40C

)         7,4

114

BREBENEI

1.125

226

5          5,0

116

BRINCOVEANU VODĂ

1.944

436

4,5

117

BRINDUSELOR

10.98C

916

12,0

118

BRUMARELELOR

1.550

31C

5,0

119

BUCEGI

910

13C

7,0

120

BUCSOIUL

880

11C

8,0

121

BUJORILOR

1.410

21C

6,7

122

BUNAVESTIRE

15.198

1727

8,8

123

BUREBISTA

358

12C

3,0

124

BUSTENARI

5.474

550

10,0

125

BUSUIOCULUI

1.470

210

7,0

126

BUZĂULUI

1.025

100

10,3

127

BUZESTI

1.025

201

5,1

128

C.T.GRIGORESCU

1.506

189

8,0

129

GAINENI

1.361

294

4,6

130

CAISULUI

200

41

4,9

131

CALABREAZA

174

62

2,8

132

CALARASI

2.080

260

8,0

133

CALIMAN

7.003

1015

6,9

134

CALMATUI

500

100

5,0

135

CALOMFIRESCU

3.424'

434

7,9

136

CALTUNASI

1.610

230

7,0

137

CALUGARENI

1.100

200

5,5

138

CALUSARI

297

54

5,5

139

CAMELIEI

9.250

1850

5,0

140

CĂMINELOR

150

50,

3.0

141

CANARULUI

11.400

950

12,0

142

CANDIANO POPESCU

1.568

245

6,4

143

CAPORAL TRAIAN DUMITR

2.500

500

5,0

144

CĂPRIOARELOR

280

70

4,0

145

CĂPȘUNILOR

2.450

350

7,0

146

CARAIMAN

495

110

4,5

147

CARAMIDARI

626

108

5,8

148

CARPATI

1.040

80

13,0

149

CARPENULUI

4.737

758

6,2

150

CĂRVUNARILOR

1.184

230

5,1

151

CASIN

3.060

480

6,4

152

CASTANILOR

2.170

310

7,0

153

CASTOR

1.200

250

4,8

154

CATARINA VARGA

221

46

4,8

155

CĂTINEL

1.880

470

4,0

156

CATUNU

360

900

0,4

157

CAVALULUI

1.830

300

6,1

158

CAZĂRMII

330

40

8,3

159

CEAHLAU

951

104

9,1

160

CERASULUI

176

88

2,0

161

CERBULUI

9.144

762

12,0

162

CERCELUȘ

3.036

440

6,9

163

CERCULUI

474

206

2,3

164

CERNA

1.280

200

6,4

165 (

CERNICA

720

180

4,0

166 (

CETINEI

4.570

457

10,0

167

CEZAR BOLLIAC

1.992

332

6,0

.168

CHARLES DARWIN

1.08C

18C

6,0

169

CHEIA

1.069

23C

4,6

170

CHILIA

28C

6f

4,3

171

CHIMIEI

3.864

23C

6.8/10.0

172

CHINDIEI

931

194

4,8

173

CIBINULUI

75C

25C

3,0

174

CICERO

756

18C

4,2

175

CIMBRULUI

3.250

65C

5,0

176

CIMPINITA

240

12C

2,0

177

CIMPOIULUI

500

100

5,0

178

CIOCIRLIEI

11.400

950

12,0

179

CIOPLEA

1.248

320

3,9

180

CIPRIAN PORUMBESCU

1.496

136

11,0

181

CIRESOAIA

2.200

275

8,0

182

CIREZARILOR

625

125

5,0

183

CIUCAS

440

110

4,0

184

CIUCULUI

1.000

200

5,0

185

CLABUCET

280

70

4,0

186

CLAUDIU

171

57

3,0

187

CLEMENTEI

2.337

410

5,7

188

CLOPOTARI

1.740

240

7,3

189

CLOPOȚEI

3.080

440

7,0

190

CLUBULUI

650

130

5,0

191

CLUJULUI

960

160

6,0

192

CODRUL COSMINULUI

844

201

4,2

193

CODRULUI

620

155

4,0

194

COLINII

3.828

612

6,25

195

COLTEI

256

38

6,7

196

COMANA

353

82

4,3

197

COMETULUI

1.152

240

4,8

198

CONCORDIEI

350

100

3,5

199

CONSTANTEI

972

180

5,4

200

CONSTANTIN BREZEANU

2.625

750

3,5

201

CONSTANTIN D. GHEREA

4.800

50/300

0,9

202

CONSTANTIN MILLE

840

210

4,0

203

CONSTANTIN STERE

570

100

5,7

204

CONSTRUCTORILOR

517

94

5,5

205

COOPERAȚIEI

460

10/50

6.0/8.0

206

CORĂBIEI

400

80

5,0

207

CORLATESTI

5.250

6001

8,8

208

CORNATEL

8.844

737

12,0

209

CORNULUI

877

214

4,1

210

COSANZEANA

344

80

4,3

211

COSARI

1.371

154

8,9

212

COSMESTI

1.757

303

5,8

213-

COSMINELE

6.230

890

.   7,0

214

COSMONAUTILOR

500

100

5,0

215

COSMOS

240

600

0,4

216

COSNA

480

154

3,1

217

COSTACHE NEGRI

1.220

182

6,7

218

COSTACHE NEGRUZZI

1.876

386

4,9

I 219

COSTILEI

363

98

3,7

220

COVURULUI

2.820

470

6,0

221

COZIA

2.438

460

5,3

222

CPT. AV. POPESCU CIOCAI

2?670l

307

8,7

223

CRĂIȚELOR

2.556

310

8,2

224

CRAZNA

324

90

3,6

225

CREUZOT

2.588

320

8,1

226

CRINGASI

1.440

180

8,0

227

CRINGULUI

4.802

686

7,0

228

CRINULUI

1.365

210

6,5

229

CRISAN

3.80'

7           54(

)           7,

230

CRISMARITELOR

3.15(

)          45C

)           7,(

231

CRISTIANUL

2.11-

36'

5,1

232

CRISULUI

565

3           142

233

CRIVATULUI

1.41C

)           265

a;

234

CRIZANTEMELOR

1.375

5           275

te®i O

235

CUMPĂTULUI

94C

18C

! &

236

CUPTOARELOR

6.00C

75C

te

237

CURCUBEULUI

2.03C

385

238

CUZA VODĂ

2.74^

30C

_      7 ii L

239

DACIEI

707

202

3,5

240

DALIEI

78C

T      13C

6,C

I

241

DAMBOVITA

1.69S

330

5,1

242

DEALU CU PIATRA

1.00C

200

5,C

243

DECEBAL

2.835

443

6,4

244

DEDITEL

625

125

5,0

245

DELFINULUI

10.812

901

12,0

246

DELTEI

1.258

262

4,8

247

DEMOCRAȚIEI

14.450

500/850

8.5/12.0

248

DEPOULUI

8.260

1180

7,0

249

DEPOZITELOR

7.500

1500

5,0

250

DEZROBIRII

1.800

360

5,0

251

DIACONUL CORESI

625

125

5,0

252

DILIGENTEI

2.028

338

6,0

253

DIMBULUI

1.438

274

5,2

254

DIMITRIE BOLINTINEANU

2.668

460

5,8

255

DIMITRIE CANTEMIR

1.715

245

7,0

256

DOAGA

950

190

5,0

257

DOAMNA STANCA

445

84

5,3

258

DOGARILOR

739

174

4,2

259

DOMNIȘORI

10.321

1190

8,7

260

DORNA

1.360

170

8,0

261

DOROBANȚI

2.050

410

5,0

262

DORULUI

1.037

250

4,1

263

DR. BAGDAZAR

1.949

260

7,5

264

DR. CAROL DAVILA

2.054

446

4,6

265

DR. GHEORGHE PETRESC

2.923

504

5,8

266

DR. TOMA IONESCU

2.676

446

6,0

267

DR. VICTOR BABES

884

170

5,2

268

DRAGOS VODĂ

2.188

374

5,9

269

DREPTĂȚII

1.000

200

5,0

270

DREZINEI

630

140

4,5

271

DRUMUL SERII

11.206

1088

10,3

272

DUCA VODĂ

1.390

278

5,0

273

DUMBRAVEI

2.170

310

7,0

274

DUMBRĂVENI

2.170

310

7,0

275

DUNĂRII

1.253

174

7,2

276

ECATERINA TEODOROIU

1.058

147

7,2

277

ECOULUI

114

38

3,0

278

ELENA DOAMNA

6.216

740

8,4

279

ELEVILOR

750

250

3,0

280

EMIL RACOVITA

260

65

4,0

281

EMILE ZOLLA

4.320

360

12,0

282

ENERGIEI

4.920

820

6,0

283

EROILOR

9.840

1200

8,2

284

EROUL NECUNOSCUT

1.320

300

4,4

285

EUFROSIN POTECA

1.064

140

7,6

286

FABRICILOR

6.084

780

7,8

287

FĂCLIEI

1.080

360

3,0

288

FAGARAS

1.586

206

7,7

289

FĂGET

840

140

6,0

290

FAGULUI

2.590

370

7,0

291

FAINARI

36^

13C

2,8

292

FANTINELE

2.10C

35C

6,0

293

FAT-FRUMOS

91C

15C

6,1

294

FAURARI

1.295

155

8,3

295

FECIOAREI

42C

6C

7,0

296

FERIGII

10.08C

84C

12,0

297

FEROVIARILOR

535

112

4,7

298

FIERARILOR

5.67C

42C

18.0/9.0

299

FINTA

1.173

255

4,6

300

FLACARA

576

8C

7,2

301

FLORARILOR

1.620

30C

5,4

302

FLORILOR

702

117

6,0

303

FLUTURILOR

11.040

920

12,0

304

FOIȘOR

550

110

5,0

305

FORTUNEI

1.750

324

5,4

306

FRAGILOR

2.380

340

7,0

307

FRASINET

2.250

375

6,0

308

FRASINULUI

1.120

160

7,0

309

FRĂȚIEI

840

120

7,0

310

FREAMĂTULUI

184

80

2.3

311

FRUCTELOR

327

71

4,6

312

FRUNZELOR

210

70

3,0

313

FUIORULUI

250

50

5,0

314

FUNDENI

650

143

4,5

315

FURNALULUI

1.000

200

5,0

316

FURNICA

624

130

4,8

317

GAGENI

15.133

1735

8,7

318

GAROAFELOR

1.225

175

7,0

319

GATERULUI

9.920

1240

8,0

320

GAZETEI

247

52

4,8

321

GEORGE BARITIU

1.235

130

9,5

322

GEORGE COSBUC

2.385

300

8,0

323

GEORGE TOPIRCEANU

1.292

190

6,8

324

GHEORGHE ASACHI

1.260

210

6,0

325

GHEORGHE DOJA

19.860

1000/980

13.0/7.0

326

GHEORGHE GR. CANTACU

31.900

2700/700

10.0/7.0

327

GHEORGHE LAZAR

2.013

122/100

10.6/7.2

328

GHEORGHE SINCAI

1.901

388

4,9

329

GHEORGHE SION

665

133

5,0

330

GHEORGHE TITEICA

2.553

304

8,4

331

GHIGHIULUI

13.650

1950

7,0

332

GHILCOS

1.425

190

7,5

333

GHIMES

436

68

6,4

334

GHIMPAȚI

1.440

160

9,0

335

GHIOCEI

1.568

280

5,6

336

GILOTRULUI

1.360

170

8,0

337

GINDULUI

1.170

130

9,0

338

GIRLEI

57184

470

11,0

339

GLADIOLELOR

625

125

5,0

340

GLOBULUI

364

54

6,7

341

GODEANU

1.000

200

5,0

342

GOLEȘTI

2.516

370

6,8

343

GORASLAU

660

165

4,0

344

CORNIȘTILOR

200

50

4,0

345

GORUNULUI

2.480

355

7,0

346

GRĂDINARI

3.460

480

7,2

347

GRĂDINILOR

360

900

0,4

348

G-RAL EREMIA GRIGORES

9.000

1125

8,0

349

G-RAL GHEORGHE MAGHE

1.715

268

6,4

350

G-RAL ION DRAGALINA

3.000

350

8,5

351 (

G-RAL TRAIAN MOSOIU

671

110

6,1

352

G-RAL VASILE MILEA

4.23C

90/160/5C

12.0/15.0/

15.0

353

GRĂNICERI

1.39E

31C

4,5

354

GRANITULUI

1.854

18C

10,3

355

GRAURULUI

1.351

193

7(0

356

GRAUSORULUI

1.000

200

5,0

357

GRIGORE ALEXANDRESCL

625

125

5,0

358

GRIGORE TOCILESCU

900

150

6;O

359

GRINDULUI

780

260

3,0

360

GRIVITEI

4.200

300

14,0

361

GUTUILOR

750

150

5

362

HANIBAL

1.243

113

11,0

363

HARPEI

1.285

252

5,1

364

HORATIU

539

70

7,7

365

HOREI

420

70

6,0

366

HOREZULUI

1.410

155

9,1

367

HORIA

2.027

260

OO

368

HORTENSIEI

600

100

6,0

369

IALOM1TEI

744

240

3,1

370

IASOMIEI

1.568

224

7,0

371

IASULUI

822

120

6,9

372

IAZULUI

304

80

3,8

373

IENACHITA VACARESCU

4.125

550

7,5

374

IEZARULUI

1.600

400

4,0

375

INDUSTRIEI

6.080

800

7,6

376

INEU

720

120

6,0

377

ÎNFRĂȚIRII

1.625

325

5,0

378“

INOTESTI

6.698

550

12,2

379

INULUI

420

70

6,0

380

ION CREANGA

1.350

250

5,4

381

ION GHICA

822

123

6,7

382

ION HELIADE RADULESCU

1.109

198

5,6

383

ION LUCA CARAGIALE

5.440

680

8,0

384

ION MAIORESCU

1.305

229

5,7

385

ION NECULCE

1.436

271

5,3

386

ION RUSU SIRIANU

1.861

263

7,1

387

ION ABASARABESCU

469

70

6,7

388

ISTRITA

300

750

0,4

389

ITALIANA

1.110

200

5,6

390

IULIU MANIU

2.072

339

6,1

391

IVAN V. MICIURIN

1.271

170

7,5

392

IZLAZULUI

5.298

459

9,8

393

IZVOARE

5.278

926

5,7

394

IZVORAS

280

700

0,4

395

JEPILOR

895

179

5,0

396.

JIANU . „

625

.250

2,5

397

JIJIEI

690

115

6,0

398

JIULUI

1.040

260

4,0

399

JUNIORILOR

375

75

5,0

400

JUPITER

1.530

300

5,1

401

KUTUZOV

1.022

146

7,0

402

LABIRINT

155

62

2,5

403

LABORATORULUI

5.600

800

7,0

404

LACAUTI

375

150

2,5

405

LĂCRĂMIOARELOR

1.125

225

5,0

406

LACUL BILEA

1.000

200

5,0

407

LACULUI

1.040

130

8,0

408

LALELELOR

1.470

210

7,0

409

LAMIITEI

2.905

415

7,0

410

.ANULUI

270

900

0,3

411

.APTARI

375

75

5,0

412

-APUSNA

1.9801         300

6,6413

LĂSTUNULUI

9.60C

) 80(

) 12,0

414

LATINA

32(

) 8(

)         4,0

415

LAURILOR

37£

5,0

416

LAUTARI

83C

176

4,9

417

LEANDRULUI

1.54C

22C

7,0

418

LEBEDEI

896

14C

)          6,4

419

LEMNARI

1.56C

416

3,8

420

LEONARD DOROFTEI

414

136

3,0

421

LEULUI

1.496

267

5,6

422

LEVANTICA

25C

10C

2,5

423

LIBELULEI

25C

10C

2,5

424

LIBERTĂȚII

7.20C

750/20C

8.0/6.0

425

LICURICI

228

60

3,8

426

LILIACULUI

1.330

190

7,0

427

LINARIEI

1.250

250

5,0

428

LIREI

336

70

4,8

429

LIVEZILOR

1.858

177

10,5

430

LOBACEVSCHI N.

4.140

460

9,0

431

LOCOMOTIVEI

1.785

180

9,9

432

LOGOFĂTUL TAUTU

1.443

260

5,6

433

LOPATARI

217

83

2,6

434

LOTRULUI

1.260

140

9,0

435

LUCAARBORE

1.274

245

5,2

436

LUCEAFĂRULUI

308

44

7,0

437

LUCERNEI

4.400

440

10,0

438

LUGOJANA

1.805

190

9,5

439

LUMINII

1.600

291

5,5

440

LUMINIȘULUI

3.320

332

10,0

441

LUMINIȚEI

660

110

6,0

442

LUNCA PRUTULUI

1.953

180

10,9

443

LUPENI

10.972

1330

8,2

444

LUPTĂTORILOR

1.352

276

4,9

445

MACAZULUI

80

20

4,0

446

MĂCEȘULUI

2.331

333

7,0

447

MACULUI

3.096

516

6,0

448

MAGHIRANULUI

1.540

220

7,0

449

MAGNOLIEI

50

17

3,0

450

MĂGURII

675

225

3,0

451

MAIOR SONTU

960

170

5,6

452

MĂLINULUI

846

151

5,6

453

MALU ROȘU

12.600

1200/300

8.7/7.2

454

MARAMUREȘ

4.452

459

9,7

455

MARASESTI

21.175

2750

7,7

456

MAREȘAL AVERESCU

1.152

180

6,4

457

MARGARETELOR

1.416

210

6,7

458

MĂRGĂRITARULUI

2.450

350

7,0

459

MARIN BRUTARU

2.080

260

8,0

460

MARIN MEHEDINTEANU

15.360

1280

12,0

461

MATASARI

97

36

2,7

462

MATEI BASARAB

3.151

573

5,5

463

MECET

1.133

220

5,2

464

MERCURULUI

1.298

245

5,3

465

MERIDIANE

210

50

4,2

466

MERILOR

1.250

180

6,9

467

MESTEACĂNULUI

1.624

232

7,0

468

MEȘTERUL MANOLE

1.471

154

9,6

469 I

METALURGISTILOR

800

240

3,3

470

MICA

750

150

5,0

471

MICSUNELELOR

1.680

240

7,0

472

VIIEILOR

79

36

2,2

473 r

MIERLEI

10.284

857

12,0

474 F

MIHAI BRAVU

33.640

3144

10,7

475

MIHAI EMINESCU

6.36^

86C

7,4

476

MIHAIL KOGALNICEANU

3.196

34C

9,4

477

MILCOV

2.20E

32C

6,Q

478

MILITARI

2.87E

50C

/5,8

479

MIMIULUI

7.00C

640

480

MINDRA

548

148

țJvY

481

MINELOR

32C

80

W

482

MINERVA

2.25C

450

W

483

MIORIȚA

590

94

6,3

484

MIRCEA CEL BATRIN

12.250

1460/145

7.0/14.0

485

MIRON COSTIN

3.012

563

5,3

486

MITROPOLITUL DOSOFTEI

290

100

2,9

487

MITROPOLITUL VARLAAM

259

70

3,7

488

MOARA NOUA

200

500

0,4

489

MOCANILOR

800

200

4,0

490

MOLDOVEI

305

47

6,5

491

MOLIFTULUI

1.610

230

7,0

492

MORENI

4.053

579

7,0

493

MORILOR

550

50

11,0

494

MOS ION ROATA

2.232

372

6,0

495

MOȘNENI

1.125

225

5,0

496

MOȚILOR

2.365

396

6,0

497

MOTRULUI

500

100

5,0

498

M-TII DOBROGEI

2.098

247

8,5

499

MUGURILOR

1.020

170

6,0

500

MUNCII

876

120

7,3

501

MUNTELUI

206

55

3,7

502

MUNTENIEI

1.405

281

5,0

503

MURELOR

1.410

285

4,9

504

MUREȘ

720

120

6,0

505

MUSCATELOR

1.785

255

7,0

506

MUSCEL

81

45

1,8

507

MUȘEȚELULUI

2.088

360

5,8

508

MUZELOR

1.140

215

5,3

509

NAIULUI

125

48

2,6

510

NALBEI

625

125

5,0

511

NAMOLOASA

1.029

210

4,9

512

NARCISELOR

2.100

300

7,0

513

NAȚIUNII

3.120

480

6,5

514

NEAGOE BASARAB

4.634

800

5,8

515

NEAJLOV

765

153

5,0

516

NEGOIUL

509

90

5,7

517

NEGRU VODĂ

3.115

537

5,8

518

NEGURII

1.064

190

5,6

519

NEPTUN

1.068

178

6,0

520

NICHITA STANESCU

. 520

.130

- 4,0

521

NICOLAE BALCESCU

4.050

500

8,1

522

NICOLAE FILIMON

1.456

224

6,5

523

NICOLAE FILIPESCU

900

90

10,0

524

NICOLAE IORGA

2.17.1

500

4,3

525

NICOLAE SIMACHE

625

200

3,1

526

NICOLAE TITULESCU

4.741

878

5,4

527

NICOPOLE

4.071

690

5,9

528

NICOVALEI

1.340

200

6,7

529

NOVAC

732

122

6,0

530

NUCETULUI

1.500

250

6,0

531

NUCILOR

2.562

420

6,1

532

NUFĂRULUI

1.357

174

7,8

533 (

□BORULUI

5.280

440

12,0

534

□CORULUI

150

500

0,3

535

□ITUZ

1.792

320

5,6

536

□LIMP

464

116

4,0Z'--

h          ;4,‘ Lf

! • ‘ .      'A      - I

'KtV.fi!


537

OLTENI

464

116

4,0

538

OLTULUI

2.011

383

5,25

539

ORZARI

324

9C

3,6

540

OSTAȘILOR

1.085

162

6,7

541

OTELULUI

280

8C

3,5

542

O VI Dl U

388

97

4,0

543

PĂCII

3.000

500

6,0

544

PACURETI

2.500

500

5,0

545

PADINA

1.050

150

7,0

546

PĂDURII

2.422

346

7,0

547

PAJUREI

438

175

2,5

548

PALANCA

1.564

184

8,5

549

PĂLTINIȘ

1.167

278

4,2

550

PALTINULUI

1.564

184

8,5

551

PANCIU

1.428

218

6,6

552

PANDURILOR

1.625

250

6,5

553

PARASUTISTILOR

1.750

500

3,5

554

PARIS

979

110

8,9

555

PASAJ OMNIA

300

-

-

556

PASTORILOR

375

100

3,8

557

PATRIEI

1.287

260

5,0

558

PAUL CONSTANTINESCU

375

100

3,8

559

PELINULUI

2.510

420

6,0

560

PENES CURCANUL

4.656

490

9,5

561

PERILOR

1.080

120

9,0

562

PERIS

264

66

4,0

563

PERSANI

1.000

280

3,6

564

PESCARUS

374

104

3,6

565

PETRARCA

1.870

340

5,5

566

PETRE NEGULESCU

1.954

216

9,0

567

PETRICEICU VODĂ

468

104

4,5

568

PETROCHIMISTILOR

1.875

240

7,8

569

PETRONIU

360

72

5,0

570

PETRU CERCEL

875

175

5,0

571

PETRU MAIOR

1.033

181

5,7

572

PETRU MUSAT

580

100

5,8

573

PETRU PONI

1.020

150

6,8

574

PETUNIEI

1.250

250

5,0

575

PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918

7.500

720

10,4

576

PIAȚA EROILOR

200

-

-

577

PIAȚA MIHAI VITEAZUL

200

-

-

578

PIAȚA VICTORIEI

3.000

150

20,0

579

PIATRA CRAIULUI

576

64

9,0

580

PICHETULUI

640

160

4,0

581

PICTOR BARBU ISCOVESC

2.871

495

5,8

582

PICTOR NEGULICI ION

1.245

150

8,3

583

PICTOR ROSENTHAL

17.691

1053/130

13.9/23.5

584

PIELARI

7.701

1050

7,3

585

PIERSICULUI

1.540

220

7,0

586

PIETII

927

103

9,0

587

PIETRARILOR

975

150

6,5

588

PINULUI

516

120

4,3

589

PIRIULUI

200

500

0,4

590

PISCULUI

250

50

5,0

591

PLAI ESI LOR

6.458

580

11,1

592

PLAIULUI

600

100

6,0

593

PLATOȘEI

480

120

4,0

594

PLEVNEI

400

80

5,0

595

PLOILOR

594

132

4,5

596

PLOPILOR

3.570

510

7,0

597

PLUGARILOR

851

133

6,4

598

PLUTELOR

10.800

900

12,0

599

POD FERO

9.80(

3           65I

3        15,0

600

POD FEROI

9.80C

3           65:

3        15,0

601

POD GARA DE SUD

9.80(

)         100C

3         d'B

602

POD ITAU

7.20(

3           60C

)

603

POD TARGOVISTE

4.55C

3           65(

3       ■ >0

604

POD TATARANI

6.57J

450/20C

9.5/1 i;.5

605

POD VĂLENI

40C

6C

:.6rz

607

PODEȚULUI

42E

11C

'3,9

608

PODUL DE LEMN

50C

10C

5,0

609

PODUL ÎNALT

5.32C

38C

14,0

610

POETUL ANGHELV

89f

17S

5,0

611

POIENIȚEI

2.29S

291

7,9

612

POLIGONULUI

7.225

90C

8,0

613

POLUX

72C

18C

4,0

614

POMILOR

2.170

310

7,0

615

POMPELOR

6.187

825

7,5

616

POMPIERILOR

1.400

175

8,0

617

POPA FARCAS

5.985

665

9,0

618

POPA ȘAPCA

740

148

5,0

619

PORTITA

520

100

5,2

620

PORUMBACU

231

55

4,2

621

PORUMBIȚEI

250

100

2,5

622

POSADA

136

47

2,9

623

POSTĂVARUL

225

50

4,5

624

POȘTEI

8.250

750

11,0

625

PRAGA

3.357

425

7,9

626

PRAHOVEI

950

190

5,0

627

PREDEAL

2.373

353

6,7

628

PREDELUS

440

110

4,0

629

PRIGORIEI

9.120

760

12,0

630

PRIMĂVERII

1.805

354

5,1

631

PRINCIPATELE UNITE

823

168

4,9

632

PRISLOP

2.160

150

14,4

633

PRIVIGHETORII

949

130

8.4/6.2

634

PROF. DR. GH. MARINESCl

930

155

6,0

635

PROF. DR. RAINER

511

74

6,9

636

PROF. ION T. GRIGORE

1.925

250

7,7

637

PROFESORILOR

700

125

5,6

638

PROGRESULUI

217

75

2,9

639

PRUNDULUI

50

17

3,0

640

PRUNILOR

1.540

220

7,0

641

PRUT

147

42

3,5

642

PUTNA

2.625

525

5,0

643

PUȚUL CU APA RECE

2.289

327

7,0

644

RĂCHITEI

11.400

950

12,0

645

RADU CEL MARE

1.380

230

6,0

646

RADU DE LA AFUMAȚI

3.696

528

7,0

647

RADU STANIAN

500

100

5,0

648

RAFINORILOR

2.812

375

7,5

649

RAHOVEI

2.700

406

6,7

650

RAMUREI

340

66

5,2

651

RÂPELOR

750

150

5,0

652

RAPSODIEI

2.250

450

5,0

653

RARAU

250

50

5,0

654

RARES VODĂ

3.152

394

8,0

655

RARISTEI

500

150

3,3

656

RASNOVENILOR

625

125

5,0

657

RAUSOR

50

17

3

658

RAZBOIENI

2.025

270

7,5

659

RAZOARE

1.429

283

5,0

660

RECOLTEI

800

200

4,0

661 | RECONSTRUCȚIEI

1.850

370

5,0662

REDUTEI

85C

170

5,0

663

REGIMENTULUI

1.00C

200

5,0

664

REZERVOARELOR

7.56C

720

10,5

665

RIFOV

25.125

1900

13,2

666

RINDUNELELOR

56C

100

5,6

667

RIULUI

765

85

9,0

668

ROBANESTI

81C

176

4,6

669

RODICA

715

130

5,5

670

ROGOZULUI

52C

80

6,5

671

ROMANA

11.120

1390

8,0

672

ROMANEȘTI

250

100

2,5

673

ROMANITEI

400

100

4,0

674

ROMULUS

2.400

200

12,0

675

ROȘIORI

6.300

840

7,5

676

ROTARI

354

52

6,8

677

ROVINE

561

102

5,5

678

ROZELOR

250

90

2,8

679

ROZETEI

2.450

350

7,0

680

ROZMARIN

2.660

380

7,0

681

RUBINELOR

1.531

348

4.4

682

RUCAR

100

25

4,0

683

RUDULUI

16.712

2089

8,0

684

RUGINOASA

44         37

1.2

685

SABINELOR

2.000

500

4,0

686

SĂLCIEI

1.540

220

7,0

687

SALCIMILOR

1.760

220

8,0

688

SALVA VISEU

500

100

5,0

689

SALVADOR

661

189

3,5

690

SAMUEL MICU

686

140

4,9

691

ȘANTIERULUI

1.260

200

6.3

692

SAPUNARI

1.178

187

6,3

693

SATURN

1.232

280

4,4

694

SCAIENI

4.114

374

11,0

695

SCARISOARA

200

100

2,0

696

SCHIORILOR

500

100

5,0

697

SCOLII

1.200

300

4,0

698

SCORUȘULUI

300

75

4,0

699

SCULPTORI

1.694

292

5,8

700

SECELENILOR

113

75

1,5

701

SECIULUI

540

100

5,4

702

SEMĂNĂTORI

117

45

2,6

703

SEMENICULUI

400

100

4,0

704

SERG.EROU MATEESCU G

3.850

700

5,5

705

SERG.MAJ.CONSTANTINE?

875

175

5,0

706

SEVASTOPQL

668

163

4,1

707

SEVER AXENTE

595

70

8,5

708

SIGHET

1.040

130

8,0

709

SILISTEI

188

75

2,5

710

SIMION BARNUTIU

3.210

321

10,0

711

SINAII

1.875

341

5,5

712

SIPOTE

1.100

275

4,0

713

ȘIRET

1.155

155

7,5

714

SITARULUI

1.043

158

6,6

715

SLT. EROU CALIN CĂTĂLIN

3.430

140/250

12.0/7.0

716

SLT. EROU CONSTANTINII

1.001

200

5,0

717

SLT. EROU DUMITRU BASC

875

175

5,0

718

SLT. EROU MOLDOVEANU

4.450

690

6,4

719

SMIRDAN

1.050

150

7,0

720

SNAGOV

2.344

375

6,3

721

ȘOIMULUI

948

184

5,2

722

SOLDAT EROU ARHIP NICC

3.000

600

5,0

723

SOMES

1.020

170

6,0

724

SONDELOR

10.421

3         132

0         7,9

725

SOS. BUDA

4.88(

3           61

0 8,0

726

SOS. BUFTEA

20.00C

)        250

0 8,0

727

SOS. GHIGHIULUI

19.50C

)         195

D       10,0

728

SOS. NORDULUI

16.25C

125

3        ț3?0

729

SOS. VESTULUI

28.50C

300<

730

SOVEJA

808

23(

3

731

SPATAR MILESCU

2.31c

47i

-         4.9

732

SPATAR MILESCU II

1.20C

20(

3         6.P

733

SPATARI

3.36C

48(

3         7,0

734

SPICULUI

1.092

15f

5          7,0

735

SPIRU HARET

318

12C

3         2,7

736

SPITALULUI

2.519

408

3          6,3

737

SPLAIULUI

4.800

80C

6,0

738

SPORTULUI

739

112

6,6

739

STADIONULUI

4.343

511

8,5

740

STANISOAREI

438

178

2,5

741

STĂRUINȚEI

991

187

5,3

742

ȘTEFAN CEL MARE

6.400

64C

10,0

743

ȘTEFAN GRECEANU

2.688

256

10,5

744

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

705

141

5,0

745

STEGARULUI

1.345

238

5,7

746

STEJARULUI

2.080

260

8,0

747

STELUȚELOR

211

98

2,2

748

STICLARULUI

1.300

500

2,6

749

STINDARDULUI

3.916

297

13,2

750

STINELOR

75

50

1.5

751

STINJENEILOR

1.680

240

7,0

752

ȘTRANDULUI

15.113

1270

11,9

753

STREIULUI

150

100

1,5

754

STREJNIC

1.875

375

5,0

755

STRUNGA

800

200

4,0

756

STUPILOR

124

80

1,6

757

SUCEAVA

255

75

3,4

758

SUDORULUI

450

150

3,0

759

TABACI

752

114

6,6

760

TABLA BUTII

1.273

190

6,7

761

TACHE IONESCU

3.900

260

15,0

762

TANINULUI

1.108

277

4,0

763

TARCAULUI

2.820

564

5,0

764

TARGSOR

875

175

5,0

765

TATRA

1.870

271

6,9

766

TAZLAU

3.800

644

5,9

767

TEIULUI

2.676

223

12,0

768

TEIUS

235

50

4,7

769

TELEAJEN

756

210

.   3,6

770

TEMISANA

4.108

498

8,2

771

ȚESĂTORILOR

1.495

230

6,5

772

THEODOR AMAN

2.667

381

7,0

773

TIMIȘ

396

66

6,0

774

TIMOTEI CIPARIU

960

200

4,8

775 '

TIMPULUI

966

210

4,6

776 '

ri’NARUL MUNCITOR

5.280

644

8,2

777 1

TINERIMII

3.180

530

6,0

778 1

riNTEA

3.206

229

14,0

779 1

riRGOVISTEI

4.875

750

6,5

780 1

rlRGULUI

2.034

226

9,0

781 1

’IRNAVA

1.050

350

3,0

782 1

7SEI

800

160

5,0

783 1

’ISMANA

1.656

338

4,9

784 1

’ITAN

400

226

1,8

785 7

ITEIULUI

1.296

144

9,0

786

TITU MAIORESCU

1.254

226

5,5

787

TOAMNEI

216

54

4,0

788

TOMA CARAGIU

792

11C

7,2

789

TOMIS

594

93

6,4

790

TOPORASl

867

17C

5,1

791

TORCĂTORI

4.427

575

7,7

792

TRACTOARELOR

471

157

3,0

793

TRAIAN

5.850

900

6,5

794

TRAIAN SAVULESCU

5.261

501

10,5

795

TRAIAN VUIA

1.549

240

6,5

796

TRANDAFIRILOR

7.776

648

12,0

797

TRANSFORMATORULUI

700

140

5,0

798

TRANSILVANIEI

6.696

930

7,2

799

TREI IERARHI

2.100

200

10,5

800

TRENULUI

2.259

251

9,0

801

TRESTIOARA

9.840

820

12,0

802

TRIAJ

800

133

6

803

TRIBUNEI

3.634

460

7,9

804

TRIFOIULUI

1.050

150

7,0

805

TRIMBITEI

160

400

0,4

806

TRIUMFULUI

1.395

178

7,8

807

TROIENELOR

1.000

250

4,0

808

TROMPETEI

417

86

4,8

809

TROTUS

600

200

3,0

810

TUDOR VLADIMIRESCU

6.764

890

7,6

811

TUFANELELOR

800

160

5,0

812

TUNARI

2.268

360

6,3

813

TURDA

270

60

4,5

814

TURLEI

150

60

2,5

815

TURMELOR

563

225

2,5

816

TURNĂTORULUI

930

173

5,4

817

UDRISTE NĂSTUREL

2.734

408

6,7

818

ULIERULUI

1.111

190

5,8

819

ULMULUI

327

1091

3,0

820

UNGHIULUI

1.963

357

5,5

821

UNIRII

1.870

300

6,2

822

URANUS

815

94

8,7

823

UZINEI

1.584

176

9,0

824

VAGONULUI

1.500

200

7,5

825

VĂII

2.000

200

10,0

826

VALEA ALBA

600

150

4,0

827

VĂLENI

10.064

1233

8,2

828

VALTER MARACINEANU

1.008

180

5,6

829

VÂNTULUI

193

70

2,8

830

VARATEC

1.227

186

6,6

831

VARBILAU

250

100

2,5

832

VASILE ALECSANDRI

2.124

354

6,0

833

VASILE BOIERESCU

204

30

6,8

834

VASILE CONTA

1.377

255

5,4

835

VASILE GOLDIS

300

50

6,0

836

VASILE LUCACIU

544

80

6,8

837

VASILE LUPU

5.775

660

8,75

838

VASILE PIRVAN

640

160

4,0

839

VASLUI

1.409

231

6,1

840

VEGA

2.111

320

6,6

841

VENIAMIN COSTACHE

4.088

750

5,5

842

VENUS

1.211

173

7,0

843

VERII

999

144

6,9

844

VERONICA MICLE

1.920

320

6,0

845

VETERANI

850

170

5,0

846

VICTORAS

1.175

125

9,4

847

VICTORIEI

1.190

248

4,8

848

VIDINULUI

919

146

6,3

849

VIILOR

10.800

900

12,0

850

VIISOAREI

2.272

284

8,0

851

VINATORI

748

136

5,5

852

VINTILEANCA

7.080

590

12, .0

853

VIOAREI

1.677

243

6,9

854

VIOLETELOR

9.396

783

12^0

855

VIORELELOR

1.540

220

7,0

856

VIRFUL CU DOR

400

80

5,0

857

VISEULUI

1.170

150

7,8

858

VITEJILOR

3.000

500

6,0

859

VITIOAREI

500

200

2,5

860

VLAD TEPES

5.376

672

8,0

861

VLAICU VODĂ

113

47

2,4

862

VLASIEI

840

210

4,0

863

VOILA

286

110

2,6

864

VORNICEI

2.550

420

6,1

865

VORNICUL BELDIMAN

1.812

270

6,7

866

VORNICUL BOLDUR

2.600

416

6,3

867

VRANCEI

3.323

468

7,1

868

ZAGANULUI

612

90

6,8

869

ZAMBILELOR

1.400

200

7,0

870

ZAMORA

600

300

2,0

871

ZANOAGA

441

116

3,8

872

ZARANDULUI

650

320

2,0

873

ZĂVOIULUI

9.600

800

12,0

874

ZBORULUI

380

50

7,6

875

ZEFIRULUI

2.527

486

5,2

876

ZIDARI

3.975

795

5,0

877

ZIMBRULUI

2.300

463

5,0

878

ZINELOR

920

200

4,6

879

ZMEULUI

1.980

150

13,2

880

ZORELELOR

742

106

7,0

881

ZORILOR

100

20

5

882

ZUGRAVULUI

1.100

155

7,1

OTAL

2.226.608ANEXA 2.7 la Caietul de sarcini

SUPRATA SPATIILOR DESCHISE DIN PROPRIETATEA PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

când activitatea se realizează cu aparate portabile

OBIECTIV

DEZINSECTIE

DERATIZARE

Suprafața - mp-

Terenuri deținute de persoanele fizice

12.621.925

12.621.925

Terenuri deținute de persoanele juridice

16.280.918

16.280.918

TOTAL

28.902.843

28.902.843

ANEXA 2.8 la Caietul de sarcini


**** * r- A / ----- /        \ A

SUPRAFAȚA SPATIILOR SPECIAL AMENAJATE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR/ 1

MENAJERE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI f < V ; Xl platforme gospodărești                W ,•       z.,."0/

'V/       v-

DEZINFECTIE

DERATIZARE

Nr. crt.

Nr inv.

Adresa

Suprafața -mp-

1

1905

Str, 13 DECEMBRIE, nr, 13, Bl, G3,4

22,09

22,09

2

1869

Str, 24 IANUARIE, nr, 0, Bl, F

16,00

16,00

3

1588

Str, ALEXANDRU GLINKA, nr, 0, Bl, 5 N

32,00

32,00

4

1914

Str, ALEXANDRU GLINKA, nr, 0, Bl, spate PTTR

16,00

16,00

5

1572

Str, ANOTIMPULUI, nr, 0, Bl, Cinema Modern

22,09

22,09

6

1570

Str, ANOTIMPULUI, nr, 1, Bl, 49

25,00

25,00

7

1571

Str, ANOTIMPULUI, nr, 2, Bl, 43

25,00

25,00

8

1921

Str, ARIESULUI, nr, 0, Bl, 35-38

22,09

22,09

9

1629

Str, ARINULUI, nr, Sc 25, Bl, Cresa Bl 46 A si 46

11,47

11,47

10

1805

Str, BAHLUIULUI, nr, 141

5,00

5,00

11

1804

Str, BAHLUIULUI, nr, 154

16,00

16,00

12

1880

Str, BANATULUI, nr, 3, Bl, 37A

5,00

5,00

13

1574

Str, BARAOLTULUI, nr, 13, Bl, 47

16,00

16,00

14

1746

Str, BARAOLTULUI, nr, 5, Bl, 40 B

26,40

26,40

15

1573

Str, BARAOLTULUI, nr, 9, Bl, 42 A

16,00

16,00

16

1603

Str, BARCANESTI, nr, 0, Bl, 14 A

15,00

15,00

17

1604

Str, BARCANESTI, nr, FN, Bl, GRĂDINIȚĂ

5,00

5,00

18

1862

Str, BASARABILOR, nr,, Bl, ȚOLSTOI

16,00

16,00

20

1728

Str, BASARABILOR, nr, 0, Bl, spate Bl K 10 - K 11

6,25

6,25

19

1727

Str, BASARABILOR, nr, 0, Bl, spate Bl K 12

11,00

11,00

21

1718

Str, BIBESCU VODĂ, nr, 0, Bl, 2

9,30

9,30

22

1554

Str, BIRUINȚEI, nr, 1, Bl, 134 A

12,00

12,00

23

1781

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, 1

2,25

2,25

24

1782

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, 1 spate

4,37

4,37

25

1783

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, 2

3,22

3,22

26

159:

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, Pajurei spate complex A 4

21,3'

5              21,35

27

1911

Str, BOGDAN PETRICEICU HASDEU, nr, 0, Bl, 2 -6

16,OC

16,00

28

1621

Str, BREBENEI, nr, 0, Bl, 6 sc A si 4 A

9,7/

9,77

29

2005

Str, BRUMARELELOR, nr, 0, Bl, 129

10,OC

10,00

30

2008

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 116 Deditel

12,OS

12,09

31

2011

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 133,134,135

25,OC

25,00

32

2010

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 25

5,00

5,00

33

2009

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 25-30

15,00

15,00

34

2006

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 31/64

22,09

22,09

35

2013

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 32 A

16,00

16,00

36

2012

Str, CAMELIEI, nr, 0, bl, 34/56

16,00

16,00

37

1617

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 38 si 41 si 46

10,39

10,39

38

1620

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 43 SI 41

15,00

15,00

39

1876

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 48

16,00

16,00

40

1644

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 52

12,60

12,60

41

2014

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 54-34 (39)

16,00

16,00

42

1653

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 70

9,45

9,45

43

2015

Str, CAMELIEI, nr, 0, Gostat

16,00

16,00

44

1829

Str, CASIN, nr, 13, Bl, 16D

20,00

20,00

45

1877

Str, CASTOR, nr, 5, Bl, G9-G4

16,00

16,00

46

1630

Str, CATINEI, nr, 0, Bl, 27 A si B

5,00

5,00

47

1910

Str, CERNICA, nr, 0, Bl, F1

9,00

9,00

49

1889

Str, CIBINULUI, nr, 11, Bl, A12

20,25

20,25

50

1888

Str, CIBINULUI, nr, 3, Bl, A8

21,00

21,00

52

1886

Str, CIBINULUI, nr, 6, Bl, A9

16,00

16,00

48

1873

Str, CIMBRULUI, nr, 1, Bl, 18

20,25

20,25

53

1903

Str, CIPRIAN PORUMBESCU, nr, Intersecție

5,00

5,00

54

1845

Str, CIUCULUI, nr, 0, Bl, 72

12,00

12,00

55

1868

Str, CLEMENTEI, nr, 0, Bl, 26 N

16,00

16,00

56

1818

Str, CODRULUI, nr, 0, Bl, 1

9,00

9,00

101

1916

Str, CONSTANTIN BREZEANU (GLORIEI), nr, 0, inters Mos on Roata

15,84

15,84

57 .

1917

Str, CONSTANTIN BREZEANU, nr, 0, Bl, Cimitir Viisoara

10,00

10,00

58

1884

Str, CONSTANTIN BREZEANU, nr, 0, Bl, Predeal

5,0C

V. HrX. 500

59

1922

Str, CORNATEL, nr, FN

,/5^

A00

60

1808

Str, COSMINELE, nr, 0, Bl, 181

3$,98

61

1918

Str, COSMONAUTILOR, nr, 0, Bl, 124

\X *

62

1883

Str, COSTACHE NEGRUZZI, nr, 0, Bl, 34 B

\ n ,C

5,0C

5.00

63

1850

Str, CRISTIANUL, nr, 0, Bl, 150 L

22,09

22,09

64

1902

Str, CUMPĂTUL, nr, 0, Bl, 11 H

12,00

12,00

65

1580

Str, CUMPĂTUL, nr, 0, Bl, H 14

5,00

5,00

153

1800

Str, CURCUBEULUI (PANDURI), nr, Bl, 2 E 1

16,00

16,00

154

1801

Str, CURCUBEULUI (PANDURI), nr, Bl, 3 B 1

12,00

12,00

66

1803

Str, CURCUBEULUI, nr, 0, Bl, 1 C 1D

31,96

31,96

67

1770

Str, DALIEI, nr, 1, Bl, 15 I

15,04

15,04

68

1771

Str, DALIEI, nr, 5, Bl, I 5 H

14,50

14,50

69

1826

Str, DEALUL CU PIATRA, nr, 0, Bl, 26

5,00

5,00

70

1907

Str, DEMOCRARIEI, nr, 0, Bl, E

16,00

16,00

71

1792

Str, DOCTOR CAROL DAVILA, nr, 1, Bl, 119 A

16,00

16,00

72

1791

Str, DOCTOR CAROL DAVILA, nr, 122

12,00

12,00

73

1838

Str, DOMNIȘORI, nr, 0, Bl, 9 D

16,00

16,00

74

1835

Str, DOMNIȘORI, nr, 16, Bl, 7G

22,09

22,09

75

1831

Str, DOMNIȘORI, nr, Casin, Bl, 12E

12,00

12,00

76

1882

Str, DRAGOS VODĂ, nr, 0, Bl, 34 E

16,00

16,00

110

1881

Str, DUCA VODĂ (IEDEREI), nr, 1, Bl, 35A

5,00

5,00

77

1822

Str, ELEVILOR, nr, 0, Bl, 54

31,96

31,96

78

1798

Str, FĂCLIEI, nr, 137B

16,00

16,00

79

1799

Str, FĂCLIEI, nr, 138 G

16,00

16,00

80

1833

Str, FĂGET, nr, 0, Bl, 12 I

12,00

12,00

81

1842

Str, FĂGET, nr, 0, Bl, 12J

12,00

12,00

82

1592

Str, FAT-FRUMOS, Gioconda Bl F1

9,00

9,00

84

1834

Str, FRASINET, nr, 0, Bl, 4 E

16,00

16,00

85

1841

Str, FRASINET, nr, 0, Bl, 5 N

25,00

25,00

86

1646

Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 110-124

10,44

10,44

87

1636

Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 110 si 125

13,87

13,87

88

163'

? Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 111 si 114

17,41

3              17,48

89

1616

Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 111 si 126

9.0C

)                9,00

90

156S

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 44

16.0C

16,00

91

1566

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 45-48

12,OC

12,00

92

1567

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 58-59

16.0C

16,00

93

1566

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 60-59

22,OS

22,09

94

156C

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 95

25,OC

25,00

95

1923

Str, GEORGE TOPARCEANU, nr, 0, Bl, PARC

22,09

22,09

96

1716

Str, GHEORGHE DOJA, nr, 0, Bl, 36A ( Națiunii)

15,00

15,00

97

1552

Str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, nr, 0, Bl, 130 A

5,00

5,00

98

1553

Str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, nr, 0, Bl, 131 D PT 524

20,25

20,25

99

1551

Str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, nr, 230, Bl, 129 C

16,00

16,00

100

1925

Str, GHILCOS, nr, 0, Bl, 25

22,09

22,09

102

1809

Str, GODEANU, nr, 0, Bl, 120

29,24

29,24

103

1847

Str, GODEANU, nr, 8, Bl, 115

5,00

5,00

104

1796

Str, GORNISTILOR, nr, 0, Bl, 141 M

25,00

25,00

105

1660

Str, GRINDULUI, nr, 0, Bl, Grădiniță nr, 33

12,25

12,25

106

1887

Str, GRINDULUI, nr, 2, Bl, B1

9,00

9,00

107

1885

Str, GRINDULUI, nr, 2, Bl, B1,B3

16,00

16,00

108

1863

Str, GRIVITEI, nr, 0, Bl, H , Sc, C si D

22,09

22,09

109

1864

Str, GRIVITEI, nr, 0, Bl, H, Sc, A ,B

20,25

20,25

111

1814

Str, IENACHITA VACARESCU, nr, 0, Bl, 101 E

31,96

31,96

112

1807

Str, IEZERULUI, nr, 0, Bl, 132

31,96

31,96

113

1597

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 16 A

22,50

22,50

114

1598

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 17B

19,50

19,50

115

1602

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 6 A

18,49

18,49

116

1600

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 6 B

25,80

25,80

117

1601

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 6 C

20,00

20,00

118

1748

Str, ÎNFRĂȚIRII, nr, 0, Bl, 23

10,75

10,75

119

1747

Str, ÎNFRĂȚIRII, nr, 0, Bl, 36

23,73

23,73

120

1912

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 12-1

9,00

9,00

121

1913

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 2-3

6,30

6,30

122

189E

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 4

12,OC

12,00

123

190C

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 7

5,0C

) A *7^-,  5,00

124

201E

Str, LACUL BALEA, 0, bl, 30 (29)

w

■ >

---------- '    ‘5,00

125

1733

Str, LACUL BALEA, nr, 0, Bl, C 1

I :20,0c

‘*20,00

*■                 ..F

126

187C

Str, LAPUSNA, nr, 8, Bl, 31H

\..l'6,0C

J'r.

716,00

127

1642

Str, LAURILOR, nr, 0, Bl, 35 si 37

5,0c

5,00

128

1898

Str, LEVANTICA, nr, 0, Bl, 13

9,00

9,00

130

1839

Str, LIBERTĂȚII, nr, 0, Bl, 89

16,00

16,00

131

1867

Str, LUMINII, nr, 0, Bl, 30 F G

22,09

22,09

132

1901

Str, LUPENI, nr, 1, Bl, M6

12,00

12,00

133

2019

Str, MĂGURII BRANCIOG Bl, 49

22,09

22,09

134

1819

Str, MALU ROȘU, nr, 0, Bl, 35 B C

25,00

25,00

135

1794

Str, MALU ROȘU, nr, Trafo 101, Bl, A 1

12,00

12,00

136

1815

Str, MALU ROȘU, nr, Trafo 516 , Bl, 120 E

16,00

16,00

137

1788

Str, MALU ROȘU, nr, Trafo 517, Bl, 117

12,00

12,00

138

1927

Str, MIHAI BRAVU, nr, 0, Bl, 41 ( PT 598)

22,09

22,09

139

1908

Str, MIHAIL EMINESCU, nr, 0, Bl, 1

16,00

16,00

129

1906

Str, MILCOV (LIBELULEIO, nr, 0, Bl, 3

20,25

20,25

140

1575

Str, MINERVA, nr, 0, Bl, PARC BL 73

5,00

5,00

141

1830

Str, MURELOR, nr, 144

5,00

5,00

142

1832

Str, MUREȘ, nr, PT 534, Bl, 6 G

16,00

16,00

143

1844

Str, MUSCEL, nr, Padina, Bl, 10 E

22,09

22,09

144

1622

Str, NALBEI, nr, 0, Bl, 20

22,68

22,68

145

1649

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 101

10,44

10,44

146

1624

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 11 B

16,50

16,50

147

1632

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 11 si 14

9,61

9,61

148

1874

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 7 si 11

5,00

5,00

149

1596

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, 3

11,70

11,70

150

1591

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, A 7

16,53

16,53

151

1595

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, A1 -A2

12,51

12,51

152

1590

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, B 1 - B 2

13,68

13,68

155

1559

Str, PERSANI, nr, 0, Bl, 94

25,00

25,00

156

1928

Str, PETROCHIMISTILOR, nr, 0, Bl, 22

50,0(

)              50,00

157

1641

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 102 si 103

5,0(

5,00

158

1635

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 106 si 109

19,OS

19,09

159

1638

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 109A-128

12,67

12,67

160

163S

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 149 SI 150

14,65

14,63

161

1875

Str, PETUNIEI, nr, 11, Bl, 147,148

20,25

20,25

162

1802

Str, PODUL ÎNALT, nr, 0, Bl, 4

16,OC

16,00

163

1879

Str, POLUX, nr, 0, Bl, G 12- G14

9,00

9,00

164

1878

Str, POLUX, nr, 3, Bl, G11-G15

22,09

22,09

165

1605

Str, POȘTEI, nr, 0, Bl, D

26,40

26,40

166

1836

Str, PRISLOP, nr, PT 490, Bl, 6

31,96

31,96

167

1812

Str, PROFESORILOR, nr, 0, Bl, 34 A

31,96

31,96

168

1634

Str, RAPSODIEI, nr, 0, Bl, 139 si 140

12,35

12,35

169

1648

Str, RAPSODIEI, nr, 0, Bl, 141

15,36

15,36

170

1824

Str, RASNOVENILOR, nr, 1, Bl, 62C

22,09

22,09

171

1851

Str, REGIMENTULUI, nr, 0, Bl, 153 H

16,00

16,00

172

1852

Str, REGIMENTULUI, nr, 0, Bl, 154 H

25,00

25,00

173

1708

Str, REPUBLICII, nr, 0, Bl, 31 B 1

31,35

31,35

174

1872

Str, REPUBLICII, nr, 0, Bl, 32 A

20,25

20,25

175

1871

Str, REPUBLICII, nr, 43, Bl, 31B1

20,25

20,25

176

1594

Str, RODICA, nr, 0, Bl, Rodica

6,00

6,00

177

2007

Str, ROMANITEI, nr, 0, Bl, 22

22,09

22,09

178

1920

Str, SABINELOR, nr, 0, Bl, 2 PT 1

31,96

31,96

179

1828

Str, SCOLII, nr, 0, Bl, 23

31,96

31,96

180

1650

Str, SCORUȘULUI, nr, 0, Bl, 12 A

18,29

18,29

181

2016

Str, SCORUȘULUI, nr, 0, Bl, 12 B

5,00

5,00

182

1843

Str, SECIULUI, nr, 0, Bl, 8 A

9,50

9,50

183

1816

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0, Bl, 2

16,00

16,00

184

1821

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0, Bl, 42-40

5,00

5,00

185

1827

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0, PT 422, Bl, 24

25,00

25,00

186

1825

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0,

Secelenilor, Bl, 19

16,00

16,00

187

1806p

Str, SILISTEI, nr, 0, Bl, 157 D

22,09

22,09

188

1811

Str, SILISTEI, nr, 0, Bl, 158

22,09

22,09

189

1853

Str, SIPOTE, nr, FN, Bl, 152 1

31,96

e

31,96

190

1730

Str, SLT, EROU CALIN CĂTĂLIN, nr, 0, Bl, K 14

32,09

.      32,09

191

1861

Str, SLT, EROU CALIN CĂTĂLIN, nr, 8, Bl, K 3

16,00

> —

J A --V ’

192

1749

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 16

33,15

33,15

193

1750

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 19

12,25

12,25

194

1751

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 20

14,76

14,76

195

1752

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 21

9,61

9,61

196

1753

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 22

38,47

38,47

197

1754

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 8

23,73

23,73

198

1563

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 10

25,00

25,00

199

1564

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 13

31,96

31,96

200

1565

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 17

22,09

22,09

201

1561

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 4

25,00

25,00

202

1562

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M7 (6 )

31,96

31,96

203

1797

Str, SPATAR MILESCU, nr, 140

22,09

22,09

204

1789

Str, SPATAR MILESCU, nr, Trafo 518, Bl, 121 E

16,00

16,00

205

1790

Str, SPATAR MILESCU, nr, Trafo 541 , Bl, 125 C

22,09

22,09

206

1820

Str, STANELOR, nr, 0, Bl, 56

9,00

9,00

207

1904

Str, ȘTEFAN CEL MARE, nr, 40, Bl, K5

15,00

15,00

208

1866

Str, ȘTEFAN GRECEANU, nr, 11, Bl, K8

12,00

12,00

209

1557

Str, STREJNIC, nr, 0, Bl, A 11

5,00

5,00

210

1558

Str, STREJNIC, nr, 0, Bl, A 6

31,96

31,96

211

1813

Str, STRUNGA, nr, 9 Mai

31,96

31,96

212

1849

Str, TARGOVISTEl, nr, 0, Bl, 86

9,00

9,00

213

1657

Str, TARNAVEI, nr, 0, Bl, A 3

12,25

12,25

214

1658

Str, TARNAVEI, nr, 0, Bl, A 4

12,25

12,25

216

1924

Str, THEODOR AMAN, nr, 43, Bl, 29C (28D1)

25,00

25,00

215

1926

Str, THEODOR AMAN, nr, FN, Bl, 30A (29)

31,96

31,96

217

1725

Str, TOMA CARAGIU, nr, 0, Bl, spate Muzeul de Istorie

15,21

15,21

218

1865

Str, TOMA CARAGIU, nr, 0, Bl, spate Muzeul de Istorie

8,00

8,00

219

1726

Str, ULIERULUI, nr, 0, Bl, B 2

12,25

12,25

220

1721

Str, ULIERULUI, nr, 16, Bl, B 4

14,00

14,00

221

1707

Str, VENIAMIN COSTACHE, nr, 0, Sc 14

29,24

29,24

222

1848

Str, VESTULUI, nr, 0, Bl, 2

9,00

9,00

223

1764

Str, VESTULUI, nr, 0, Bl, 5

15,00

15,00

224

1854

Str, VESTULUI, nr, FN, Bl, 4

12,00

12,00

225

1915

Str, VICTORAS, nr, (Tribunei), Bl, 18 H

12,00

12,00

226

2017

Str, VITEJILOR, nr, 0, Bl, 110

25,00

25,00

227

1793

Str, VITEJILOR, nr, Aviatorilor, Bl, 105A 1 PT 5 Dalkia

9,00

9,00

228

1795

Str, VITEJILOR, nr, Spatar Milescu , Bl, Trafo 477 BL 109 ABC

5,00

5,00

229

1729

Str, VLAD TEPES, nr, 0, Bl, 7 A

8,60

8,60

230

1817

Str, VLASIEI, nr, 0, Bl, 4

16,00

16,00

231

1823

Str, VLASIEI, nr, 0, Bl, 6

16,00

16,00

232

1837

Str, VORNICEI, nr, 0, Bl, 62-68

25,00

25,00

233

1840

Str, VORNICEI, nr, 5, Bl, 81

31,96

31,96

234

1810

Str, ZAMORA, nr, 0, Bl, 112-114

25,00

25,00

235

1846

Str, ZARANDULUI, nr, FN, Bl, 126

31,96

31,96

236

1555

Str, ZIMBRULUI, nr, 0, Bl, 133F 133 D

12,00

12,00

237

1556

Str, ZIMBRULUI, nr, 0, Bl, 135 A

12,00

12,00

TOTAL

3.926,09

3.926,09

-4.000’

-4.000

SUPRAFAȚA PÂRTILOR COMUNE ÎNCHISE ALE CLĂDIRILOR DE TIP CONDOMINIU ALE ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

DEZINSECTIE

DERATIZARE

DEZINFECTIE

Nr. Crt.

Tipul scării de bloc

Suprafața medie/ nivel -mp-

Număr nivelp

Suprafața casa scării -mp-

Suprafața camera precolectare -mp-

Suprafața subsol

-mp-

Numărul scărilor de bloc

Suprafața interior --mp-

Suprafața interior -

-mp-

Suprafața interior --mp-

1

2

3

4

5=3x4

6

7

8

9=[(5+6)2,5+{7x1,5)]x8

10=(5+6+7)x8

11

1

P+1

20

2

40

0

84

19

4,294

2,356

0

2

P+1+M

20

3

60

0

84

3

828

432

0

3

P+2=3

20

3

60

0

84

50

13,800

7,200

0

4

P+2+M

20

4

80

0

84

5

1,630

820

0

5

P+3=4

20

4

80

0

84

80

26,080

13,120

0

6

P+3+M

20

5

100

0

84

1

376

184

0

7

P+4

20

5

100

0

84

2241

842,616

412,344

0

8

P+4+M

20

6

120

0

84

3

1,278

612

0

9

D+P+4

20

6

120

0

84

2

852

408

0

10

P+5

20

6

120

0

84

12

5,112

2,448

0

11

P+E+5

20

7

140

0

84

7

3,332

1,568

0

12

P+E+6

20

8

160

0

84

4

2,104

976

0

13

P+7

20

8

160

315

84

63

82,751

35,217

787.5

14

P+E+7

20

9

180

180

84

36

36,936

15,984

450

15

P+8

20

9

180

440

84

88

147,488

61,952

; 1100

16

P+E+8

20

10

200

45

84

9

6,647

2,961

112.5

17

P+9

20

10

200

450

84

90

157,590

66^060

1125

18

P+E+9

20

11

220

60

84

12

9,912

4,3$§

/

\       150

19

P+10

20

11

220

885

84

177

511,265

210,453

'^22! 2.5

• 20

P+11

20

12

°40

15

84

3

2,291

1,017

37.5

21

P+14

20

15

300

10

84

2

1,802

788

25

TOTAL

1,858,982

841,268

6,000

Nota:

 • 2.5 ml este indicele de determinare pe inaltime pentru realizarea activitatii de dezinsectie pentru casa scării si camere de precolectare

 • 1.5 ml este indicele de determinare pe inaltime pentru realizarea activitatii de dezinsectie pentru subsoluri (in municipiul Ploiești sunt foarte multe blocuri cu subsol tehnic cu inaltimea de 1,0 m, dar exista si blocuri cu subsoluri cu inaltimea mai mare de 2,5 m) 5 mp este suprafața aproximativa a unei camere de precolectare

SUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE ALE CLĂDIRILOR DEȚINUTE DE PERSOANELE FIZICE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

OBIECTIV

DEZINSECTIE

DEZINFECTIE

DERATIZARE

Suprafața -mp-

Suprafața -mp-

Suprafața -mp-

0

1

2=1x2,5

3

4=3x2,5

5

Apartamente

5,286,350.36

13,215,875.90

5,286,350.36

13,215,875.90

5,286,350.36

Case

3,854,470.26

9,636,175.65

3,854,470.26

9,636,175.65

3,854,470.26

TOTAL

9,140,820.62

22,852,051.55

9,140,820.62

22,852,051.55

9,140,820.62

Nota:

2,5 ml este indicele de determinare pe inaltime pentru realizarea activitatilorde dezinsectie si dezinfectie pentru spatiile închise ale clădirilor deținute de persoanele fizice din municipiul Ploiești

ANEXA 2.11 la Caietul de sarcini

SUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE SI DESCHISE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DERATIZARE

DEZINSECTIE

DEZINFECTIE

DEZINSECTIE

DERATIZARE

NR. CRT.

UNITATE

Suprafața construcție desfasurata -interior

Suprafața teren exterior

Suprafața interior -(col. 1)

Suprafața interior -(col. 1x2,5)

Suprafața interior -(col. 1x2,5)

Suprafața teren exterior-(col. 2)

Suprafața teren exterior (col. 2)

1

2

3

4

5

6

7

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

1

Casa de Cultura "I.L. Caragiale" -str. Democrației nr. 60-62 tel. 0244/578148; fax: 0244/578149

385.00

0.00

385.00

962.50

962.50

0.00

0.00

2

Spitalul Municipal Ploiești - str. Ana

Ipatescu nr. 59

tel. 0244/523904, fax: 0244/596272

10,107.00

13,464.00

10,107.00

25,267.50

25,267.50

13,464.00

13,464.00

3

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapost - B-dul Petrolului nr. 8A tel. 0244/522724

509.30

220

509.30

1,273.25

1,273.25

220

220.00

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - Cantina Sociala - str. Mihai Bravu nr. 231 tel. 0244/522724

613.00

1000

613.00

1,532.50

1,532.50

1000 —

O p

'.>c.

/ X. Xpx—

1,000.00

Administrația Serviciilor Sociale

Comunitare - Sediul A.S.S.C. - str.

Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 46 tel. 0244/522724

252.02

676

252.02

630.05

630.05

i ■' <- / .— p-S? / „ Lx?

— *■ *"

feO/ 6186,00

: f j ' < /

.......• /

Administrația Serviciilor Sociale

Comunitare - Sediul A.S.S.C. - str.

Poștei nr. 6

tel. 0244/522724

258.41

598

4

Filarmonica "Paul Constantinescu" str. Anton Pann" nr. 4 tel. 0244/515841

629.25

180

5

Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor                   B-

dui Independentei nr. 10

Tel. 0344/078314- fex: 0344/078319

1,106.73

651.11

6

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

str. Văleni nr. 32

tel. 0244/544212- fax: 0244/510353

906.62

2152

7

Teatrul Toma Caragiu

str. Toma Caragiu nr. 13

tel. 0244/546431; fax: 0244/594807

2,465.00

-

8

S.C. Tranport Calatori Express S.A.

Ploiești

str. Gageni nr. 88 cod postai

100137 Ploiești Prahova

Tel. 0244/543751; fax: 0244/513228

21,060.84

139,678

9

S.C. Hale si Piețe S.A.

Str. Grivitei nr. 15

tel. 0372056960; fax: 037206961

16,416.48

37,553.78

10

Parcul Memorial C-tin Stere Ploiești

DN 1B, Km 11+535 Ploiești tel./fax: 0244/275972

14,026.49

-

11

Politia Locala

B-dul Independentei nr. 21 Ploiești tel./fax 0244/513255

2,060.11

5,763.50

12

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

2,000.00

500.00

13

Spitalul de Pediatrie Ploiești

6,000.00

1,500.00

258.41

646.03

646.03

598

598.00

629.25

1,573.13

1,573.13

180

180.00

1,106.73

2,766.83

2,766.83

651 11

651.11

906.62

2,266.55

2,266.55

2152

2,152.00

2465.00

6,162.50

6,162.50

-

-

21,060.84

52,652.10

52,652.10

139,678

139,678.00

16,416.48

41,041.20

41,041.20

37,553.78

37,553.78

14,026.49

35,066.23

35,066.23

... 40^.

2,060.11

5,150.28

5,150.28

5'763.50

5,763.50

2,000.00

5,000.00

5,000.00

500.00"< —

•      500.00

6,000.00

15,000.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

ra

14

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești

8

100

800.00

2,000,

2,000.00

100.00

100.00

TOTAL GENERAL

79,596.25

204,036.39

79,596.3

198,990.63

198,990.63

204,036.39

204,036.39

Nota - Suprafața mijloacelor de transport in comun aflate in concesiune la S.C. Transport Calatori Expres S.A. este de 7.261 mp x 2,5 = 18.152 mp pentru care se executa activitatea de dezinfectie.

DEZINFECTIE

NR. CRT.

UNITATE

Suprafața mijloacelor de transport in comun

Suprafața mijloacelor de transport in comun (col. 1x2,5)

1

2

(mp)

(mp)

15

S.C. Tranport Calatori Express S.A.

Ploiești

str. Gageni nr. 88 cod postai

100137 Ploiești Prahova

Tel. 0244/543751; fax: 0244/513228

7,261.00

18,152.50

ANEXA 2.12 la Caietul de sarcini


SUPRAFAȚA SPATIILOR DESCHISE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PENTRU COMBATEREA CĂPUȘEI

Domeniul public                                  Unitati de invatamant

Nr. Crt.

Zona

Suprafața -mp-

Nr. crt.

Unitate de invatamant

Suprafața -mp-

1

GP B-dul Independentei

44.249

1

Grădiniță cu program prelungit nr. 21

1960

2

Sv. Blocuri Eminescu

18.968

2

Grădiniță cu program prelungit nr. 36 Sf MC. Mina

5514

3

Sv. Democrației - Muzicanți Piața Anton

9.352

3

Grădiniță cu program prelungit nr.23 si Cresa Ploiești

900

s

Sv. Bl. Milcov Hasdeu

4.032

4

Grădiniță cu program prelungit nr. 53 Licurici

7560

5

GP Bar. Bucov St. Mall

14.800

5

Școala nr. 8 Grigoare Moisil si Grădiniță nr. 41

10828

6

Scuar str. Praga

1.400

6

Grădiniță cu program prelungit si Cresa nr. 49 Dumbrava Minunata

1174

7

SV Pârâul Dambu

8.800

7

Grădiniță cu program prelungit nr. 35

280

8

P. Dendrologic

28.700

8

Grădiniță cu program prelungit nr. 38

2218

9

Parc GP Cameliei

23.777

9

Grădiniță cu program nr. 44 Crai Nou

4659

10

Parc A. Muresanu

13.200

10

Școala nr. 15 M. Eminescu

1480

11

Cimitirul Sovietic ZV

817

11

Școala Prof Nicolae Simache

3992

12

SV Râul Dambu

73.663

12

Grădiniță cu program prelungit nr. 47

2647

13

Scuar Triunghi Cameliei

2.000

13

Grup Școlar Toma Socolescu

10000

1-t';

Polux, cart. Nord, cart. Ghe. Doja, cart. A.Muresanu, cart.

325.233

14

Grup Școlar Industrie Ușoara

9736

15

Sv. Bl. Malu Roșu + P. înalt

8.112

15

Grădiniță cu program normal nr. 3

408

16

Sv. Bl. I. Vacarescu

44.014

16

Grădiniță cu program prelungit nr. 37 Sf. Stelian

173

17

Sv. Cantacuzino

10.600

17

Grădiniță cu program prelungit nr. 34 Raza de Soare

1105

11

P. Centru Civic GP

16.850

18

Școala nr. 16 Anton Pann

1150

12

P. Aurora

22.200

19

Școala nr. 5 Ion Creanga

2030

13

P. Hale Centru

5.500

20

Școala nr. 9 Rares Vodă

1413

Zv Tudor Vladimirescu

1.050

21

Grădiniță cu program prelungit nr 32

4343

14

ZV Golești (parc statuie Caragiale)

155

22 |

Școala nr. 28 Nicolae Balcescu

5680

15

P. Tineretului

171.000

Zv. Piața 9 Mai

7.080

16

Parc Libertății

15.000

Parc C-tin Stere

220.000

TOTAL GENERAL

1.090.552


23

Școala nr. 29 Emil Palade

5660

24

Școala nr. 19

250

25

Grup Școlar Industrial 1 Mai

11200

26

Grădiniță cu program normal nr. 17 Scufița Roșie

5176

27

Colegiul Spiru Haret

8400

28

Grădiniță cu program normal nr. 10

4254

29

Grădiniță nr. 26

1100

30

Grup Școlar Adm. si de Serv. Victor Slavescu

2416

31

Liceul de Transporturi

994tr

32

Grădiniță cu program normal nr. 24

562

33

Școala nr. 24 Apostol Andrei

6298

34

Școala I.A. Basarabescu

1340

35

Grădiniță cu program normal nr. 8

300

36

Grădiniță cu program normal nr. 2

0

37

Colegiul Economic Virgil Madgearu

5412

38

Grădiniță cu program normal nr. 5

185

39

Școala nr. 14 Sf. Vasile

1315

40

Școala nr. 21 Sf. Vineri

1900

41

Școala nr. 12 Nicolae Titulescu

2759

42

Grădiniță nr. 39 si Cresa 39

24*

43

Grădiniță cu program normal nr. 7

290

44

Școala nr. 7 Candiano Popescu

5030

45

Grădiniță cu program normal nr. 18 Casuta cu Povesti

342

46

Școala nr. 31 Nicolae lorga

5645

47

Școala nr. 3 Toma Caragiu

1934

48

Școala nr. 17 Ion Grigorescu

4100

49

Grădiniță cu program normal nr 4

547

50

Școala I. Vacarescu

5438

51

Grup Școlar Industrial Teleajen

13908

52

Colegiul National Jean Monnet

1732

53

Școala nr. 11 Florin Comisei

4885

54

Grădiniță cu program prelungit si Cresa nr 40

8360


55

Colegiul National I.L. Caragiale #

•■2424

56

15                 '7'

:

Colegiul National Nichita Stanescuv'S\

F

f & 6675

57

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

. ^'28434

58

Grădiniță cu program normal nr. 51

7172

59

Școala nr. 4 Elena Doamna

5850

60

Școala nr. 1 Radu Stanian

4429

61

Școala nr. 10 George Cosbuc

6300

62

Statia de Epurare

65700

63

Grădiniță cu program normal nr. 13 Cheita de Aur

83

65

Grădiniță cu program normal nr. 12 Sf. Arh. Mihail si Gavril

3561

66

Grădiniță cu program normal nr. 9 N. Stanescu

215

67

Grădiniță cu program prelungit nr. 33

1422

68

Școala nr. 13

0

69

Școala nr. 23 Andrei Muresanu

2339

70

Grădiniță cu program normal nr. 20

420

71

Școala nr. 22 Cart. M. Apostol

2495

72

Colegiul National Mihai Viteazul

5727

73

Colegiul Tehnic Elie Radu

17790

74

Liceul de Arta Carmen Sylva

9861

75

Liceul AL.I. Cuza

845

76

Școala nr. 25 H.M. Berthelot

6704

77

Grădiniță cu program prelungit nr. 28

2594

78

Grădiniță cu program prelungit nr. 30

2024

79

Cresa Upetrom

2621

80

Spitalul de Pediatrie

. 952

TOTAL

391.013

TOTAL SUPRAFAȚA =

1.481.565

mp

IV. Căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare


9. Cămine si canale aferente rețelelor, apa canal, energie, etc.ANEXA NR. 2 LA HCL NR.

" ’ J;i? .<0

17 A T>Y7l'f


fa.

ACORD-CADRU            ( |

AVÂND CA OBIECT DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE^ PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERĂTIZAR^^ MUNICIPIUL PLOIEȘTI            ^4-^

1. Părțile acordului-cadru

în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, s-a încheiat prezentul acord-cadru de servicii

A

Intre:

Autoritatea contractantă MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, telefon:............., fax:.........., C.I.F. RO2844855 contnr....................(IBAN), deschis

la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Dobre Adrian Florin, Primar, - în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

Si

Operator Economic:..................................................................................... cu sediul în

............................, str.........................., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare............................,

având cont IBAN nr........................................................................ la   banca

..........................................., reprezentată prin..........................................................., în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte.

2. Scopul acordului-cadru

 • 2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente pentru prestarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești

3. Obiectul acordului-cadru

 • 3.1. Obiectul acordului-cadru il reprezintă prestarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

4. Durata acordului cadru

 • 4.1. Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni de la semnarea lui de către ambele părți.

 • 4.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte după 48 de luni calculate de la data înregistrării .acordului-cadru la achzitor sau la atingerea valorii estimate a acordului-cadru.

4.3 Prevederile prezentului acord-cadru nu produc efecte în lipsa unui contract subsecvent în vigoare.

5. Prețul unitar al serviciilor


 • 5.1 Preturile unitare ale serviciilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru s in propunerea financiară, ce face parte integrantă din prezentul acord-c/d servicii aferente acestor prețuri se regăsesc în anexa la prezentul acord-ca

 • 5.2. Valoarea totală a serviciilor este de..............fără TVA, reprezenta

cantitățile maxime ale acordului-cadru, la care se adaugă TVA în cotă legal

 • 5.3. Valoarea detaliată este conform ofertei financiare.

 • 5.4. Părțile convin și recunosc faptul că valoarea estimată a acordului-cadru a fost stabilita cu

A respectarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate completările ulterioare. In condițiile în care, la încetarea acordului-cadru, valoarea estimată a acestuia, din orice motive, nu a fost atinsă, promitentul-prestator nu poate pretinde de la promitentul-achizitor achitarea valorii estimate sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenței dintre valoarea estimată și valoarea contractata prin contracte subsecvente.

 • 5.5. Prețul unitar este stabilit în lei, ferm și nu se ajustează decât în condițiile art. 6.

6. Ajustarea prețului

 • 6.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul acord-cadru.

 • 6.2. Prețul contractului poate fi ajustat in conformitate cu art.28 alin.(5) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • 6.3. Prestatorul poate solicita ajustarea tarifului numai după 24 de luni de la semnarea contractului, cu respectarea prevederilor art. 6.2, și cu aprobarea Consiliului Local și numai pentru perioada rămasă de prestat din durata acordului-cadru, fără a avea dreptul de a solicita ajustarea retroactiv.

 • 6.4. Părțile contractante vor încheia un act adițional la contractul de baza pentru valoarea ajustata a prețului contractului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, șomaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

 • 6.5. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii acordului-cadru, ținând cont si de art. 6.2. din prezentul acord-cadru.

7. Cantitatea previzionată

 • 7.1. Cantitatea minimă și maximă de servicii previzionată a fi prestată in baza contractelor subsecvente este prevăzută in anexele la caietul de sarcini.

7.3. In perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionată de servicii care urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuată sau majorată, în funcție de necesitățile achizitorului.

8. Documentele acordului-cadru

 • a. propunerea tehnică;

 • b. propunerea financiară;

 • c. caietul de sarcini, împreuna cu anexele sale;

 • d. regulamentul serviciului de salubrizare.

9. Obligațiile promitentului-prestator

 • 9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de salubrizare pentru activitățil^dț^^^^ie,

dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești în perioada convenită și în conformîșJe^dțobhAâțiile asumate prin prezentul acord-cadru conform propunerilor tehnice și flnanciar^aUex^la/pr^zentm acord-cadru.                                  '      M W H

 • 9.2. Prestatorul va avea următoarele obligații:                                                   /

 • a. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privi^dgiena-mmltii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului;

 • b. exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c.  furnizarea către achizitor si A.N.R.S.C. a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul în condițiile legii;

 • d. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

 • e. aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • f.  realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • g. evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • h. personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • i.  să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului prestat;

 • j.  să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în caietul de sarcini;

 • k. să aibă o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • l.  sa obțină licența prevăzută la art. 49 alin (3) din Legea nr. 51/2006 privin serviciile comunitare de utilitati publice in termen de 90 de zile de la data încheierii prezentului acod-cadru.

 • 9.3. Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate în luna anterioară până în data de 15 ale lunii curente. Factura va fi însoțită de procesul verbal de confirmare a serviciilor prestate semnat de reprezentantul prestatorului și reprezentantul achizitorului.

 • 9.4. Obligațiile prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în caietul de sarcini.

10. Obligațiile promitentului-achizitor

 • 10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate - activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești.

 • 10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează de delegații împuterniciți ai achizitorului si prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare a serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

 • 10.3. Achizitorul se obliga sa plătească prețul către prestator in termen de 30 zile de la primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului.

11. Recepție și verificări

 • 11.1. Promitentul-achizitor, prin reprezentanții sai, are dreptul de a verifica conformitateâ situației

de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.                             \

 • 11.2. Calitatea si cantitatea prestației se analizează de către delegații împuterniciți ăi aceștoraVi se

va consemna în procesul verbal de confirmare.                          iw;         z j

 • 11.3. Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind ne^|nformă,promitentul-achizitor prin reprezentantul său are dreptul să solicite, iar promitentul-presmf^rcare-pbligO^, fără a modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnic^îiiter^erfâe 48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.

 • 11.4. Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe promitentul-prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent și în prezentul acord-cadru.

12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 12.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

13 Comunicări

 • 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 13.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

A

14. încetarea acordului cadru

 • 14.1. Prezentul acord-cadru încetează de drept:

 • a. prin ajungerea la termen;

 • b. prin atingerea valorii maxime.

 • 14.2. Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

 • a. prin acordul de voință al părților;

 • b. prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine in mod automant fara intervenția instanței judecătorești si fara îndeplinirea vreunei formalități prealabile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data notificării pe care partea lezată o va trimite părții în culpă pentru a-i anunța rezilierea;

 • c. prin denunțare unilaterală, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești, de către promitentul-achizitor în situația în care promitentul-prestator cesionează total sau parțial obligațiile sale asumate prin acordul-cadru sau contractul subsecvent.

 • 14.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptul achizitorului de a cere constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

 • a. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

 • b. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 14.4. Contractul încetează de drept în cazul în care prestatorul este declarat în falj au în cazul în care i s-a anulat licența de operare.


  15. Amendamente - Modificarea acordului-cadru

  15.1. Orice modificare a acordului-cadru, se poate face în condițiile l|gii\ nu'rnai


adițional la acordul-cadru și numai în timpul perioadei de valabilitate a eJcordultiir

adițional trebuie să fie strâns legat de acordul inițial. Schimbările m^^^f^u^O^emplu modificarea fundamentală a caietului de sarcini, sau a prețului unitar, nu pot fî        rintr-un act


adițional care să altereze condițiile competiției la momentul încheierii acordului-cadru.

 • 15.2. Dacă solicitarea de modificare provine de la promitentul-prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la promitentul-achizitor cu cel puțin 60 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adițional, cu excepția cazurilor care sunt temeinic justificate de către promitentul-prestator și acceptate de către promitentul-achizitor. Data intrării în vigoare a actului adițional va fi data înregistrării acestuia la promitentul-achizitor.

 • 15.3. După semnarea actului adițional, părțile promitente vor trece la îndeplinirea modificării și vor fi obligate la respectarea acestora.

 • 15.4. Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a fost efectuată potrivit legii și în forma unui act adițional, va fi considerată nulă.

16. Forța majoră

 • 16.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 16.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 16.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 16.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17 Limba care guvernează acordul-cadru

 • 17.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

18.Legea aplicabilă acordului-cadru

 • 18.1 Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest acord-cadru revine instanței române.

Părțile au convenit să încheie azi............................prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte

unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA NR. 3 LA HCL NR.


CONTRACT SUBSECVENT


ÎNCHEIAT IN BAZA ACORDULUI-CADRU AVAND CA OBIECT DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PEX I Rfiy ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE^ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1. Părțile contractante

în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului — cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii

A

Intre:

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.

 • 2, telefon: 0244/516699, fax: 0244/513829, C.I.F. RO 2844855 contnr. ........(IBAN), deschis

la Trezoreria Municipiului5 Ploiești, reprezentată prin Dobre Adrian Florin, Primar, - în calitate de Achizitor, pe de o parte,

Si

Operator Economic:..................................................................................... cu sediul în

............................, str..........,..............., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare............................,

având cont IBAN nr........................................................................ la   banca

..........................................., reprezentată prin........................................................... în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

 • 2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

 • e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • f. zi - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres cOi^'Zue^f^râtoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a prfn^i zjl^^tenwnplui și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cirrs£fl c^i^MvuTfoc un eveniment sau s-a realizat un act al achizitorului nu este luată în calculufe^Qnul^i^Da^ ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o Wihmică s^u^tsâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

3. Interpretare

 • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare în municipiul Ploiești, conform ofertei tehnice și caietului de sarcini.

 • 4.2. Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract se realizează pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiești, conform operațiunilor cuprinse în oferta tehnică și caietul de sarcini.

 • 4.3. Prestarea serviciului se face conform Programului unitar anual, intocmit de achizitor împreuna cu prestatorul. Programul se va adapta în raport de condițiile meteo și alte situații excepționale.

5. Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este

de...............lei fără TVA.

 • 5.2. Preturile unitare ale serviciilor prestate si categoriile de servicii aferente acestor tarife se regăsesc în propunerea financiară, care face parte integrantă din prezentul contract.

6. Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la semnarea lui de către ambele părți și înregistrarea la achizitor.

7. Executarea contractului

 • 7.1. Executarea contractului începe la data emiterii ordinului de începere, dat de reprezentanții achizitorului.

 • 7.2. Prestatorul va tine în permanență legătură cu reprezentantul desemnat de achizitor ca fiind responsabil cu urmărirea contractului.

 • 7.3. Executarea contractului începe numai după constituirea garanției de bună execuție, care va fi în cuantum de 10% din prețul contractului, fără TVA, care se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

8. Documentele contractului

 • a. propunerea tehnică;

 • b. propunerea financiară;

 • c. caietul de sarcini, împreuna cu anexele sale;

 • d. garanția de buna execuție;

 • e. regulamentul serviciului de salubrizare.

9. Obligațiile prestatorului

 • 9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare în municipiul Ploiești, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract conform propunerilor tehnice si^fiB§nciarejxanexă la prezentul contract.

 • 9.2. Prestatorul va avea următoarele obligații:

 • a.     respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulaipentclor ^rivind^lgiena

muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția meciului; \          /

 • b.     exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilaj elogiu perșppal^autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de munca^^s^

 • c.     respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin caietul de sarcini;

 • d.    aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • e.     realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • f.     evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • g.     ținerea unei evidențe a gestiunii serviciilor prestate și raportarea situației periodic, achizitorului, conform reglementărilor în vigoare;

 • h.     asigurarea personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • i.     o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • j.      să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • k.     să furnizeze către achizitor și către A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului, ale prezentului contract și ale acordului și autorizației de mediu;

 • l.     să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, conform reglementărilor în vigoare;

 • m.    să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, precum și conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n.     în cazul în care prestatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt achizitorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului public;

 • o.     să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • p.     sa asigure realizarea Programului unitar anual;

 • q.     în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, să pună la dispoziția achizitorului, contra cost, toate mașinile și utilajele din dotare, in temeiul prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civila;

 • r.     să respecte toate obligațiile și răspunderile personalului operativ, cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești

 • s.     sa folosească in desfasurarea activitatii mașini si utilaje performante care sa limiteze la minimum efectele zgomotului si vibrațiilor, evitandu-se disconfortul cetățenilor si a populațiilor de animale si păsări;

 • t.     sa înființeze activitatea de dispecerat si de inregistrare a sesizărilor, avand un program de funcționare permanent;

 • u.    sa prezinte în termen de maxim 10 (zece) zile după semnarea prezentului contract, contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”);


îritoare


să realizeze și să respecte angajamentele privind măsurile propuse^ff^fârM la protecția mediului.                                           *      "

 • 9.3. Prestatorul are obligația să presteze serviciile ce fac obiectul                        cu

profesionalism, la standardele și/sau performanțele asumate și în confbrmit;|t^upf|yed,erilc,l^gale și oferta tehnică depusă.h

 • 9.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigh^^sui^el’^îmaiie, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizî 'fe::acfmitivă cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

 • 9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor documentelor și operațiunilor, metodelor și aparaturii de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

 • 9.6. Prestatorul se obligă să poarte răspunderea de calitatea îndeplinirii serviciilor din contract.

 • 9.7. Prestatorul are obligația să efectueze serviciile la data și în condițiile solicitate de achizitor, în caz contrar acesta din urmă are dreptul de a percepe penalități de întârziere.

9.8 Prestatorul garantează și se obligă ca, pe toata perioada de derulare a contractului, să depună toate diligențele pentru a menține stabilitatea personalului alocat realizării obiectului contractului.

 • 9.9. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i)     reclamații și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii)     daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

 • 9.10. în conformitate cu prevederile art. 319, alin.( 16) din Legea nr. 227/2015 republicată privind Codul fiscal, prestatorul are obligația de a emite factură către achizitor, cel mai târziu până în cea de-a 15 zi a lunii următoare celei în care prestarea serviciilor s-a efectuat.

 • 9.11.  în cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că prestatorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, prestatorul are obligația să le restituie în termen de 10 zile de la notificarea achizitorului, inclusiv penalitățile, daunele - interese, majorările, dobânzile aferente, etc.

 • 9.12.  Obligațiile prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini.

 • 9.13. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerințelor prevăzute in caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. Obligațiile achizitorului

 • 10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 • 10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează de delegații achizitorului si prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

 • 10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca prețul către prestator in termen de 30 zile primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului.

 • 10.4, Alte obligații ale achizitorului:

 • a. de a aproba, dacă este cazul, studiile de fezabilitate privind reabmț^rea^^ețtinde^a și

modernizarea serviciului de salubrizare cu respectarea cerințelor impusfelc legfsjâ^ă pricind protecția mediului în vigoare ;                                            jU'd

 • b. de a participa, dacă este cazul, la constituirea unei asociații de dezvolt^^^cbmunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnrc^fiilîtaf^aîerentă serviciului de salubrizare;

 • c. de a stabili, dacă este cazul, taxele speciale pentru serviciile de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • d. de a modifîca/ajusta tarifele propuse de prestator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e. de a sancționa prestatorul conform regulamentului serviciului de salibrizare, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de de salubrizare;

 • f. de a monitoriza și exercita controlul cu privire la fumizarea/prestarea serviciului de salubrizare și să ia măsurile necesare în cazul în care prestatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

 • g. de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de prestator;

 • h. de a inspecta modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciilor, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare;

 • i. de a rezilia contractul de delegare și de a organiza o nouă procedură de atribuire a contractului, în cazul în care prestatorul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, de minim 5 (cinci) ori/an.

11. Garanția de buna execuție

» *

11. 1. Cuantumul garanției de buna execuție este de 10 % din valoarea contractului fără TVA, respectiv...............

Garanția de buna execuție se constituie prin rețineri succesive din valoarea facturilor prezentate la plată. In acest caz prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, la Trezoreria Statului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către contractant in contul astfel deschis este de 1 % din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție. Din contul disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al achizitorului, care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 40 din H.G.395/2016. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 11.3. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica prestatorul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii, acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție în cel mult 14 zile de la data plății facturii finale, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

12. Recepție și verificări

 • 12.1. Achizitorul prin reprezentantul sau are dreptul de a verifica conformita^^țtuagei deTapt cu

specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.                      fn

 • 12.2. Calitatea si cantitatea prestației se analizează de către delegații achizifemlujgj'^ștaioEjlui

și se va consemna în procesul verbal de confirmare.                                     J

 • 12.3. Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neconTC^^>^i^if&n sau reprezentantul său are dreptul să solicite, iar prestatorul are obligația, fără a mcftc^ml, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, în termen de 48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.

 • 12.4. Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent.

13. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 13.1. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul perioadei convenite la clauza

 • 10.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1%/zi întârziere din plata neefectuată, începând cu ziua a 45 -a de la data înregistrării facturilor.

 • 13.2. în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce decurg din prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a aplica penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

13.3 Pact comisoriu

 • (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligațiilor contractuale principale (art.9) de către prestator, precum si al întârzierii in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 30 zile de la data scadentei, achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificata de către achizitor prestatorului si numai daca prestator nu a remediat respectiva încălcare înăuntrul termenului indicat in notificare.

 • (2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori întârziere in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 30 de zile, prestatorul datoreaza daune compensatorii, care se determina astfel:

 • - pentru neexecutarea totala a obligațiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • - in cazul in care executarea este numai parțiala si este corespunzătoare, daunele reprezintă 15% din valoarea serviciilor care nu au fost prestate la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de intarziere calculate de la data scadentei obligației neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proporția serviciilor care nu au fost prestate, prestatorul datoreaza achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • - in cazul in care prestare serviciilor este parțiala si, totodată, necorespunzatoare, prestatorul datoreaza achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15% din valoarea totala, fara TVA, a contractului.

 • 13.5 Daunele prevăzute la art.13.1 si art.13.3 alin (1) - alin. (3), precum si cuantumul oricăror alte sume care reprezintă prejudiciul adus achizitorului de către prestator, se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care achizitorul le are fata de prestator si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt îndestulătoare, achizitorul va proceda in conformitate cu dispozițiile art.20).

 • 13.6  Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor.

în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. • 13.7 în caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor lipa^^sâhcțtoile prevăzute în Regulamentul de salubrizare a municipiului Ploiești, aprbhăt j^ih^?HpțaK Consiliului Local nr. 218/2015, precum și în Hotărârea Consiliului Locajl^m. ^2;8/20tț6 j?8ntru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărire^fqcafit,ății;'p și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

14. Interdicția subdelegării și cesionarea contractului

 • 14.1. Se interzice prestatorului să încheie cu terți contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

 • 14.2. Cesionarea contractului de delegare de către prestator unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând prestatorului cu aprobarea achizitorului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

lS.Incepere, finalizare, recepția serviciilor

 • 15.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la emiterii ordinului de începere, conform art. 7.1.

 • 15.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

 • 15.3. Achizitorul are dreptul de a verifica oricând modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor în raport cu documentele contractului.

 • 15.4. Achizitorul și prestatorul au obligația reciprocă de a notifica, în scris, unul celuilalt identitatea reprezentanților săi pentru acest scop. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

 • 15.5. Recepția serviciilor va fi realizată de către părți în momentul finalizării prestării serviciilor, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de confirmare. în cazul în care sunt făcute obiecțiuni pe procesul - verbal de confirmare, serviciile în cauză vor fi remediate în conformitate cu cele agreate de către părți în scris, într-un termen de cel mult de 24 ore.

 • 15.6. Procesul verbal de confirmare este documentul care atestă recepționarea de către achizitor a serviciilor realizate de către prestator și confirmă îndeplinirea cerințelor impuse serviciilor corespunzătore contractului.

16.1ncetarea contractului

 • 16.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

 • a. de drept, la expirarea duratei acestuia;

 • b. prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional;

 • c. achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, oricând pe perioada derulării acestuia, cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără nicio compensație în situația în care prestatorul cesionează total sau parțial obligațiile contractuale. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • d. în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina achizitorului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată.


18 Soluționarea litigiilor

 • 18.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

19. Comunicări

 • 19.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 19.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Forța majoră

 • 20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 20.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Limba care guvernează contractul

 • 21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21.2. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest contract revine instanței române.

Părțile au convenit să încheie azi............................prezentul contract, în două exemplare.

ACHIZITOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

3

PRESTATOR,