Hotărârea nr. 106/2017

Hotãrârea nr. 106 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activităţile de curațenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 106


privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Andrei Gheorghe, Sanda Dragulea, Aurelian Tudor, Paul Palaș din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 22/27.02.2017 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 24.04.2017;

luând in considerare prevederile Secțiunii 6 si 7 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 si a Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

ținând cont de prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit a), d), art. 32, alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în prevederile art. 2, alin. 1, art. 6, alin. 1, lit. e), art. 9, alin. 1, lit. f), art. 20, alin. 1, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

în baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. (1) Se aprobă caietul de sarcini aferent serviciului public de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice) și deszăpezire (curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț) în municipiul Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aproba modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire, în municipiul Ploiești - Acord-cadru, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă modelul contractului subsecvent, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploiești prin gestiune delegată, prin atribuirea contractului de delegare de gestiune prin achiziție publică.

ART. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația sa organizeze licitația publică pentru selectarea operatorului care să presteze activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire, în municipiul Ploiești.

ART. 4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre să semneze documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publică pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire, în municipiul Ploiești.

ART. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017


Contrasemnează Secretar, Anabell-Olimpia, MăntoiuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești

In urma discuțiilor purtate de conducerea Municipiului Ploiești la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice, reprezentanții acesteia din urma au concluzionat că delegarea gestiunii pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire trebuie sa se facă prin achiziție publica si nu prin concesiune.

Având in vedere acest lucru, Colectivul de coordonare și supervizare, a procedat la Întocmirea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publica a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si si Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

In vederea organizării licitației publice pentru delegarea gestiunii prin achiziție publica a activităților de curățenie căi publice si deszăpezire, este necesara aprobarea următoarelor documente:

 • - caietul de sarcini aferent serviciului public de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești;

 • - modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire, în municipiul Ploiești - Acord-cadru;

 • - modelul contractului subsecvent.Astfel, în data de 21.04.2017 a fost întrunit Colectivul du xoo supervizare si s-a stabilit prezentarea Consiliului Local al Municipiului . ^rpid documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publiqu a serviciițih] salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire,'W^hiuuid'piul Ploiești, în vederea aprobării acesteia.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire, în municipiul Ploiești.
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești

In urma discuțiilor purtate de conducerea Municipiului Ploiești la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice, reprezentanții acesteia din urma au concluzionat că delegarea gestiunii pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire trebuie sa se facă prin achiziție publica si nu prin concesiune.

Având in vedere acest lucru, Colectivul de coordonare și supervizare, a procedat la intocmirea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publica a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si si Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică. Conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice “autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire.”

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 a fost aprobat Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, având la baza Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, care conține prevederi cu aplicabilitate la nivelul localităților, privind serviciul public de salubrizare.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

niU-prm achiziție necesara aprobarea fi , entru activitățile ’de 1w 1' / tru


In vederea organizării licitației publice pentru delegarea gestiunii^prin achiziție publica a activităților de curățenie căi publice si deszăpezire, este ne'c000™ următoarelor documente:                                            f! «

 • - caietul de sarcini aferent serviciului public de salubrizare per curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești;


 • - modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire, în municipiul Ploiești

 • - modelul contractului subsecvent.

Astfel, în data de 21.04.2017 a fost întrunit Colectivul de coordonare și supervizare si s-a stabilit prezentarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publica a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire, în municipiul Ploiești, în vederea aprobării acesteia.

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotarare, deoarece contractele nr. 15221, 15222/24.08.2011 au fost prelungite pana la finalizarea procedurilor de achiziție publica si încheierea noilor contracte de delegarea gestiunii pentru activitatile menționate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

R.A.S.P. PLOIEȘTI

Director.

Ing. Vasule Ionescu V

Sef Birou Salubritate,Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte w v

Director ExecutiVy^^

Director Executiv Adjunct, Carmen Patricia Radu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești

și a constatat:


CAIET DE SARCINIpentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatile de cai publice si deszăpezire in municipiului Ploiești

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Ploiești.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 3. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 4. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază:

 • 4.1. Curățenie cai publice - maturatul, spălatul, stropirea si intretinerea cailor publice:

 • 4.1.1. maturatul manual al carosabilului si trotuarelor străzilor, aleilor si parcărilor;

 • 4.1.2. maturatul mecanizat al carosabilului si trotuarelor străzilor;

 • 4.1.3. intretinerea curățeniei carosabilului si trotuarele străzilor, aleilor si parcărilor, astfaltate sau pavate;

 • 4.1.4. intretinerea curățeniei zonei paraului Dambu;

 • 4.1.5. spălatul carosabilului si trotuarelor;

 • 4.1.6. stropitul carosabilului;

 • 4.1.7. curatatul rigolelor;

 • 4.1.8. dezafectarea depozitelor necontrolate de deșeuri de pe domeniul public (puncte negre -unde sunt abandonate deșeuri) prin incarcarea, transportul si depozitarea deșeurilor abandonte.

 • 4.2. Deszăpezire - curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei si inghet:

 • 4.2.1. curatatul manual al zăpezii si ghetii;

 • 4.2.2. curatatul manual al ghetii

 • 4.2.3. curatatul mecanizat al zăpezii de pe carosabil si trotuare cu lama:

 • 4.2.4. indepartat polei si zapada pana la 5 cm prin imprastiere de material antiderapant;

 • 4.2.5. curatatul zăpezii cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent;

 • 4.2.6. incarcatul si transportatul zăpezii;

 • 4.2.7. incarcatul si transportatul ghetii;

Art. 5.

 • (1) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.


 • (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la prote^fKV^uncii; ^aprevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respei prestării serviciului/activităților:

 • - maturatul, spălatul, stropirea si întreținerea cailor publice (Secțiunea I);

 • - curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in fu: pe timp de polei si inghet (Secțiunea II).

Art. 6. Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt:

 • (1) autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.;

 • (2) colectare — conform definiției prevăzute in Legea nr. 211/2011, republicata;

 • (3) deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitatile de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuințelor;

 • (4) deșeuri stradale - deșeuri specifice cailor de circulație publica, provenite din activitatea cotidiana a populației, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosfera;

 • (5) deșeuri abandonate - toate tipurile de deșeuri amestecate rezultate din reamenajarea si reabilitarea locuințelor, din construcții si demolări, deșeuri vegetale, fiind deșeuri fara alte specificații (dfas), care provin din zonele aflate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești, aflate pe teritoriul acestuia, precum si langa platformele gospodărești, pe străzi, terenuri virane si nu sunt identificate persoanele care le abandoneaza.

 • (6) indicatori de performanta — parametrii serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • (7) licența - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe activitati ale acestuia;

 • (8) maturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curatare a suprafețelor de circulație, de odihna ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • (9) salubrizare - totalitatea operațiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localităților;

 • (10) sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale si dotărilor specifice construcțiilor si terenurilor aferente, prin care se realizează serviciul de salubrizare.

CAPITOLUL HI - CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art. 7. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate precizați in regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Ploiești;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;


 • h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezo^yafXrOpgrati acestora;

 • i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • j) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a siti competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă a activitatii prin dispecerat și asigurarea mijloacelor telinite și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract.

Art. 8. Cerințe privind personalul și instructajul acestuia

Personalul operativ al operatorului desfășoară activitățile specifice stabilite prin contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare cu respectarea regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești.

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o listă cu toate resursele umane la necesare în scopul executării contractului de delegare a gestiunii. în cazul atribuirii unui acord-cadru, cerințele privind resursele umane se raportează la valoarea estimată/complexitatea celui mai mare contract subsecvent. Această listă va cuprinde funcțiile tuturor angajaților/categoria lor de muncă, iar în cazul personalului cheie se vor prezenta cel puțin competențele, experiența și calificările profesionale aferente.

Intră așadar în responsabilitatea ofertantului să propună spre mobilizare o echipă necesară și suficientă pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în caietul de sarcini, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și cu încadrarea în bugetul prevăzut, formata din următoarele poziții:

 • - Manager de proiect;

 • - Responsabil mediu;

 • - Responsabil securitatea și sănătatea muncii;

Operatorul va fi responsabil de comportamentul personalului implicat în execuția contractului de delegare de destiune a serviciului de salubrizare. în mod particular, personalul va fi instruit în mod corespunzător, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele necesare să poată fi exploatate și întreținute în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel încât respectivul personal să fie în permanență la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și securitate în muncă și de protecția mediului.

în acest sens, ofertantul va trebui să facă dovada că dispune de cel puțin un Responsabil de mediu și un Responsabil cu securitatea și sănătatea muncii care vor presta activități necesare implementării politicilor de mediu și de securitate a muncii.

Intră în responsabilitatea operatorului să asigure suficiente resurse umane, inclusiv înlocuirea/suplimentarea personalului în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

Managerul de proiect și/sau, după caz, managerii de proiect adjuncți trebuie să fie autorizați/împuterniciți de către operator să negocieze și să încheie orice acorduri (inclusiv, după caz, contracte subecvente) cu autoritatea contractantă cu privire la execuția contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Art. 9. Cerințe privind identitatea (vizuală) a operatorului, a autorității contractante și a personalului de execuție. Echipament de protecție și siguranță

Operatorul își va desfășura activitatea sub propria denumire a societății comerciale, marcând toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele, precum și toate materialele publicitare realizate în cadrul campaniilor de informare și conștientizare cu propriile elemente de identitate vizuală, alături de cele ale Municipiului Ploiești.

Personalul de execuție al operatorului va fi echipat și va purta în mod obligatoriu în timpul orelor de program îmbrăcămintea corespunzătoare desfășurării activităților aflate în


responsabilitatea operatorului și, după caz, va fi dotat cu toate mijloacelc/c^^oa^entcăr^d^ protecție și siguranță necesare, acestea urmând să fie inscripționate, în mod vi denumirea operatorului.

întreg personalul al operatorului va fi dotat cu ecusoane conținând prenumele și numărul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toată

serviciului, astfel încât, în caz de nevoie, respectivele persoane să poată fi identifică^ffî’BAO'd’făgiL-de către reprezentanții autorității contractante.


Art. 10. Cerințe privind asigurarea calității, protecției mediului, controlului și monitorizării prestațiilor

în vederea verificării îndeplinirii acestor cerințe, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului/operatorului toate procedurile, instrucțiunile de lucru, precum și, după caz, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere/recertificare aferente sistemului implementat.

Art. 11. Cerințe privind comunicarea între părți pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii

Operatorul are obligația de a informa autoritatea contractantă în mod operativ cu privire la orice problemă care ar putea afecta desfășurarea activităților specifice în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ori asupra oricăror decizii luate care ar putea afecta buna derulare a respectivului contract.

Dispozițiile autorității contractante sunt obligatorii, iar în cazul în care operatorul considera că respectivele dispoziții sunt netemeinice și/sau nelegale, acesta va traansmite autorității contractante argumentele de fapt și de drept necesare, în termen de 24 de ore de la data primirii respectivelor dispoziții.

Operatorul are obligația de informa toate categoriile de utilizatori ai serviciului prin intermediul campaniilor de informare organizate de acesta asupra faptului că orice cerere sau reclamație cu privire la serviciile de curățenie cai publice si deszăpezire vor fi adresate acestuia, în acest scop, operatorul trebuie să dispună de un dispecerat funcțional în regim 24/7 (inclusiv în cazul sărbătorilor legale) pe toata durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și transmiterea spre rezolvare a acestora într-un timp cât mai scurt, ale cărui particularități vor fi prezentate în cadrul propunerii tehnice. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie făcut public pe situl de internet al operatorului și, după caz, al autorității contractante.

La solictarea expresă a autorității contractante, operatorul are obligația să informeze reprezentanții aceștia din urmă cu privire la numărul cererilor și/sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

Art. 12. Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale și sistemul informatic al operatorului

Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei baze de lucru operaționale potrivit prevederilor legale aplicabile al cărei amplasament sa fie pe raza municipiului Ploiești.

în acest sens, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice locația propusă pentru baza de lucru operațională, care va trebui să permită organizarea într-o atare manieră încât să se asigure respectarea următoarelor cerințe:

 • a) gararea în condiții optime a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor din dotarea operatorului fără a crea un disconfort riveranilor acesteia;

 • b) desfășurarea operațiilor întreținere a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/ vehiculelor utilizate în vederea executării obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în conformitate cu normele tehnice/prescripțiile de utilizare ale producătorilor.

în caz de defecțiune/nefuncționare a unui utilaj/instalații/echipament/vehicul, este

Z«.zcsA responsabilitatea operatorului de a le înlocui cât de repede posibil, dar nu mai tâffiziuyae Mțșlțrl-^ \ următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii/nefuncționării.                                      I *j

De asemenea, operatorul răspunde de respectarea prevederilor legle referitcțar^Ua^iă^^t / în circulație pe drumurile publice a respectivelor utilaj e/instalații/echipamente/ve&^uj^SS^l^^^/încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durai^deriliW^contractului.

In vederea executării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul trebuie să dispună și să asigure implementarea unui sistem informatic care să dețină capabilități de stocare și procesare a datelor legate de prestarea activităților de salubrizare.

Operatorul acordă autorității contractante acces la respectivul sistem informatic în timp real, gratuit, complet (acces la toate informațiile conținute de acesta din/în legătură cu modul de executare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care face obiectul prezentului caiet de sarcini), nelimitat (fără limitări geografice și/sau tehnice, ori de altă natură), astfel încât reprezentanții autorității contractante să poată verifica în orice moment modalitatea de realizare a activităților specifice contractului încheiat cu operatorul.

Sistemul informatic trebuie să dețină cel puțin următoarele funcționalități:

 • -  să fie accesibil on-line, prin intermediulunui browser web;

 • -  monitorizarea și înregistrarea în timp real a poziției GPS, a rutelelor, lungimilor traseelor pe care s-a acționat și a duratei de acțiune/deplasare a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • -  date cantitative privind:

o măturatul mecanizat, spălatul, stropirea (tronsoanele de carosabil/trotuare pe care s-au efectuat activități specifice în ziua respectivă, precum și suprafețele acestora) cu utilaje mecanizate;

o date cantitative privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (tronsoanele de . carosabil/trotuar pe care s-au efectuat activități specifice în ziua respectivă și suprafețele acestora);

- incidente, înregistrări ale problemelor, indiferent de natura acestora (cum ar fi întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.);

Ofertantul este liber să aleagă soluțiile tehnice hardware și software adoptate pentru realizarea sistemului informatic mai sus menționat, ori a componentelor acestuia, cu condiția prezentării în cadrul propunerii tehnice a detaliilor de funcționare/implementare a acestora, prin raportare la cerințele mai sus enunțate, inclusiv a respectării cerințelor minime privind raportarea stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare.

în cazul în care ofertantul:

 • -  nu deține un sistem informatic de natura celui mai sus descris;

 • - utilajele/instalațiile/echipamente/vehicule nu au în dotare un sistem de monitorizare GPS. acesata va prezenta în cadrul propunerii tehnice un angajament ferm de implementare a acestor tipuri de tehnologii, specificând totodată durata de timp de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care va fi disponibilă utilizarea acestora.


CAPITOLUL IV - SPECIFICAȚIILE TEHNICE SERVICIULUI DE SALpB^ZARE^P

r/^ c<r

Secțiunea I - Maturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice


Art 13. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat^'păla^^W^^Șj întreținerea căilor publice, în condițiile legii, în municipiul Ploiești.

Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual, întreținerepcat și din golirea coșurilor de deșeuri stradale se va realiza în saci si/sau eurocontainere, in punctele stabilite de comun acord cu autoritatea contractanta după încheierea contractului.

Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde suprafața carosabilului si a trotuarelor, parcărilor, aleilor din municipiul Ploiești.

Operatorul va efectua echiparea străzilor și a stațiilor mijloacelor de transport in comun cu un număr optim de coșuri stradale. Orientativ, se estimează un necesar de aproximativ 1.000 coșuri stradale.

La finalizarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare coșurile/dispozitivele vor rămâne în proprietea autorității contractante, predarea-primirea acestora realizându-se pe baza de proces-verbal, fără costuri suplimentare în sarcina autorității contractante. în acest scop, costurile de achiziționare a respectivelor coșuri se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de măturat manual.

Operatorul se va asigura că:

 • -  coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt corect manevrate pentru a evita orice deteriorare;

 • -  coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt complet golite în timpul operațiunii de descărcare;

 • -  la finalizarea operațiunei de descărcare, coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt readuse la starea inițială;

 • -  coșurile/dispozitivele speciale deterioate vor fi înlocuite în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării unei deteriorări/sesizării de către utilizatori/autoritatea contractantă. în acest scop, operatorul va ține evidența coșurilor/dispozitivelor respective, cu menționarea stării în care acestea se află;

- toate coșurile stradale/dispozitivele speciale amplasate pe domeniul public se vor spăla cel puțin de două ori pe an calendaristic, la un interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Spălarea se va asigura cu utilaje specializate mobile. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Coșurile stradale/dispozitivele speciale vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu asupra părților componente ale acestora. în acest sens, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial al spălării coșurilor stradale/dispozitivelor speciale aferent primului an calendaristic de execuție al contractului.

Modalitatea de desfășurare a activitățile specifice salubrizării stradale se va raporta la prioritățile stabilite de către autoritatea contractantă. Ori de câte ori operatorul se va confrunta cu o situație în care este împiedicat în realizarea activităților solicitate, acesta are obligația de a informa deîndată autoritatea contractantă în vederea luării măsurilor care se impun.

în cazul în care pe trotuare/carosabil (pe o anumită stradă/tronson de drum) sunt efectuate lucrări edilitare pentru care se întrerupe total/parțial circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada de realizarea a respectivelor lucrări și va scădea volumele de lucrări aferente operațiilor programate pentru respectiva stradă/tronson. într-o atare situație, menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de drum respectiv cade în sarcina constructorului.

Operatorul trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea


în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele aferente precum și frecvența acestor activitatii solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

în acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispozițnr^tori^tik contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul consia °rBne^șȘ^  al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 6, 7 din Anexa la Ordinul'^^.R..^^^ nr. 111/2007 (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, respectiv al celor pentru carc-s^&^fqs stabilită o suprfață de lucru specifică de deservire):

 • a) câte o autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru o suprafață de 75.000 mp/schimb 8 ore — minim 4 buc.;

 • b) câte o autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea, după caz, a spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) pentru o suprafața de 25.000 mp/schimb 8 ore, de dimensiuni gabaritice corespunzătoare - minim 2 buc.;

 • c) câte o autocisternă cu capacitatea de 6 mc pentru o suprafață de 40.000 mp/schimb 8 ore -minim 3 buc;

 • d) câte o autocisternă cu capacitatea de 10 mc pentru o suprafață de 60.000 mp/schimb 8 ore

— minim 3 buc;

 • e) câte un încărcător frontal și două autobasculante pentru o suprafață de 100.000 mp pentru colectarea transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de desuri necontrolate - minim 2 incarcatoare frontale si minim 4 autobasculante;

 • f) aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei - câte o bucată pentru o suprafață de 75.000 mp - minim 8 buc;

 • g) un utilaj multifuncțional specializat, pentru curățatul mobilierului stradal - minim 1 buc.

Toate utilajele/intalațiile/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă Municipiului Ploiești.

Art. 14. Maturatul manual al carosabilului, trotuarelor, aleilor si parcărilor

 • (1) Maturatul manual se efectuează atat ziua, cat noaptea, dar nu când ploua abundent.

 • (2) Căile de circulație si cantitatile pe care se execută activitatea de măturat manual sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie măturată manual (carosabil și trotuare) este de 1.984.402 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantitatea anuală estimată de minim 214.077.560 mp/an și maxim 472.869.240 mp/an, conform Anexei nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de aproximativ 10 luni/an.

 • (3) Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate: deșeuri rezultate din maturatul manual, razuirea la rigola, golirea coșurilor pentru deșeuri stradale, etc.

 • (4) Prestația consta in insumarea a doua activitati distincte:

 • - curățenie puncte fixe;

 • - curățenie carosabil, trotuare.

 • (5) Punctul fix este delimitat de un perimetru in care se executa maturatul manual al carosabilului, trotuarului, pavajului, curățirea rigolelor, golirea coșurilor de deșeuri stradale, colectarea acestora in europubele. Europubelele se descarcă in saci/eurocontainere. Suprafața punctului fix trebuie sa fie curata in permanenta.

 • (6) Maturatul carosabilului, trotuarelor se executa de personalul angajat prin folosirea unor maturi de nuiele, plastic, perii sau alte unelte mai moderne care pot colecta deseurile stradale.

 • (7) Odata cu aceasta operațiune se aduna toate deseurile de pe carosabil sau trotuar, sunt golite coșurile de deșeuri stradale. Toate deseurile se depozitează in punctele de colectare (in saci/eurocontainere) stabilite după semnarea contractului si vor fi evacuate in aceiași zi de către


operatorul de salubritate cu care autoritatea contractanta are încheiat contract in cadrul de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prafiqv activitatea de colectare deșeuri stradale.

 • (8) Prestația consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

 • - maturatul propriu-zis al carosabilului si trotuarelor (parcari, alei, etc) cu maturi plastic, perii; aspiratoare stradale purtate etc;

 • - precolectarea deșeurilor stradale: harții, pungi, cutii, sticle de plastic, obiecte de dim si medii aruncate/abandonate pe strada/trotuar, resturi vegetale care se depozitează in euroj si euro containere;

 • - golirea coșurilor stradale in saci de plastic si/sau eurocontainere;

 • - spalarea coșurilor stradale atunci când este necesar.

 • (9) Operațiunea se executa pe o lățime a străzii de 2 m de la rigola spre mijlocul străzii unde este cazul, pe toata latimea trotuarului si pe zona verde de aliniament stradal, acolo unde este dat program.

 • (10) Determinarea suprafeței de maturat se realizează astfel:

Suprafața carosabil = 2 m x lungime tronson x 2 treceri (stanga, dreapta);

Suprafața trotuare ~ suprafața trotuar stanga + suprafața trotuar dreapta;

Suprafața totala - suprafața carosabil + suprafața trotuar.

 • (11) Condiții normale de lucru se desfasoara de la 01 martie-15 noiembrie, aceasta perioada putând fi prelungita in funcție de starea vremii si in perioada 16 noiembrie - 28 februarie, ținând cont de evoluția vremii in ultimii ani cu temperaturi pozitive (peste valoarea normala).

 • (12) La stabilirea unei norme orientative in condiții normale de lucru (aproximativ 6000-8000 mp/lucrator/8 ore) se tine cont de următoarele considerente:

- trebuie sa existe o sectorizare a zonelor unde actioneaza lucratorii, in sensul ca aceștia se aduna intr-un anumit loc (de prezenta), care trebuie sa fie cat mai aproape de sectorul unde isi desfasoara activitatea;

 • (13) Confirmarea prestației se va realiza de către reprezentanții autoritatii contractante, împreuna cu reprezentanții operatorului de salubritate, date ce vor fi consemnate in procesul-verbal zilnic de recepție, document ce sta la baza operațiunii de facturare a activitatilor executate. Operatorul are obligația de a pune zilnic la dispoziție autoturisme pentru verificarea activitatilor efectuate.

 • (14) Primele criterii după care va fi apreciata prestația, sunt:

lipsa de deșeuri pe carosabilul sau trotuarul salubrizat;

golirea coșurilor stradale;

curățenia rigolei.

 • (15) Recepția lucrărilor de la activitatea de maturat se face in jurul orelor 0430 - O600, in cazul suprafețelor salubrizate la schimbul III.

 • (16) In cazul lucrărilor de salubrizare care se executa pe timp de zi, recepția se face de comun acord intre beneficiar si prestator, in jurul orei IO00, pentru o vizualizare a numărului de personal repartizat pe sector - zona de lucru, respectiv începând cu orele 1400 - 1600 la schimbul I, iar pentru schimbul II in intervalul 203° - 2230, pentru finalizarea procesului de lucru.

 • (17) Daca la efectuarea recepției se constata existenta intamplatoare a unor bucăți de hârtie, frunze si daca se vede in mod clar ca suprafața in cauza a fost maturata, aceasta nu se refuza la recepție.

 • (18) In cazul unor executări incomplete a operațiunilor sau o execuție necorespunzatoare, operațiunea nu se admite la plata, prin neconfirmarea suprafețelor in procesul-verbal de recepție zilnica.

 • (19) In baza proceselor verbale de recepție zilnica se va întocmi lunar situația realizărilor si se emite factura pe care o transmite achizitorului.

 • (20) Tariful pentru activitatea de maturat manual străzi si trotuare se stabilește in lei/lOOOmp si va cuprinde costul materialelor folosite in realizarea activitatii, costurile de colectare, transport si depozitare a deșeurilor stradale, precum și cele privind dotarea cu coșuri stradale.

Art. 15. Maturatul mecanizat al carosabilului si trotuarelor

 • (1) Este o activitate de salubrizare a localităților prin procedee mecanice, ] de circulație ale drumurilor publice (cailor publice).

 • (2) Căile de circulație pe care se execută activitatea de maturat mecanizat

nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea estimată:


Suprafață totală estimată care urmează să fie măturată mecanizat este de 495.705 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantitatea anuală estimată de minim 138.797.400 mp/an și maxim 277.594.800 mp/an, conform Anexei nr. 2 la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 10 luni/an.

 • (3) Se realizează cu ajutorul unor dispozitive adaptate pe autovehicule (autoperii) - mașini specializate, care folosesc perii cilindrice si circulare, care vin in contact cu suprafața pe care se executa operațiunea.

 • (4) Viteza de lucru optima de deplasare a autovehiculelor in timpul activitatii intre 10-15 km/h, pe străzile asfaltate, in funcție de traficul pe timp de zi, respectiv noapte.

 • (5) Latimea de lucru pentru o automaturatoare este de 2,5m, luandu-se in calcul intre 0,5 - 0,7 m extensia periei laterale si de 1,8 - 2 m peria cilindrica.

 • (6) Maturatul mecanizat poate fi efectuat, atat ziua, cat si noaptea, potrivit programului dat.

 • (7) Recepția activitatii de maturat mecanizat se face imediat după executarea lucrării sau in timpul execuției acesteia, pentru zona in care se afla utilajul, verifîcandu-se ulterior si restul programului.

 • (8) La recepția activitatii de maturat mecanizat se iau in calcul si următoarele aspecte:

 • a)  la constatarea existentei unei dâre de noroi (constituie o activitate neconforma si se scade din suprafața propusa), rezultata din motive obiective (infundarea aspiratorului), șoferul este obligat sa oprească automaturatoarea si sa colecteze deseurile - pietre, pet-uri, respectiv alte obiecte care pot infimda sistemul de aspirare;

 • b) daca exista mașini staționate in dreptul caselor sau magazinelor, pentru o durata scurta de timp, iar la recepția lucrării se observa o urma serpuita executata de autoperie, se diminuează, corespunzător, suprafața propusa (acest lucru este vizibil, datorita atat sistemului de preumezire pe care il deține automaturatoarea, cat si experienței inspectorilor care recepționează lucrarea - dobândita in timpul verificărilor zilnice, făcute de aceștia).

 • (9) Se admit la licitație automaturatori, cu instalație de preumezire si dotate cu sistem GPS, pus la dipozitia beneficiarului pentru urmărirea executării programului zilnic.

 • (10) Maturatul trotuarelor, pasajelor pietonale se face de regula cu mașini de maturat prevăzute cu perii, aspirator si sistem de preumezire.

 • (11) Automaturatorile trebuie sa fie cu norma de poluare a motorului de minim Euro 4 si inspecție tehnica periodica in termen

 • (12) Temperatura atmosferica minima, pentru executarea lucrării este de +5°C. In sezonul rece pentru a se menține curățenia stradala se poate matura mecanizat o data la doua zile pe schimb sub temperatura minima stabilita, daca situația permite, dar nu mai puțin de 0°C.

 • (13) Toate deseurile rezultate din activitatea de maturat mecanizat vor fi evacuate in aceiași zi de către operatorul de salubritate cu care autoritatea contractanta are incheiat contract in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pentru activitatea de colectare deșeuri stradale.

 • (14) Tariful pentru activitatea de maturat mecanizat al carosabilului si trotuarului se stabilește in lei/lOOOmp si va cuprinde si costurile de colectare, transport si depozitare a deșeurilor stradale.

Art 16. Spălatul carosabilului si a trotuarelor

 • (1) Căile de circulație pe care se execută activitatile de spălare sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini.


Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie spălată este de 495.705 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operați i,^ntitațeamefo anuală estimată de min. 97.158.180 mp/an și max. 194.316.360 mp/an, conforin^ne^knr^^' prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru'Jr, ' cca. 7 luni/an.

 • (2) De regula, spălatul mecanic cu autocisterna se executa in urma maturatului h manual, cu presiune ridicata, pe o lățime de 2,5 m de la rigola spre axul median al străzii.

 • (3) Norma de spalare a carosabilului este de aproximativ 0,5 1/mp apa utilizata.

 • (4) Activitatea de spalat a trotuarelor se va realiza ocazional la comanda autoritatii contractante cu autocisterne prevăzute cu fortune manevrate de către un lucrator, folosind apa cu presiune si jet.

 • (5) Autocisternele vor fi dotate cu sistem GPS, pus la dipozitia beneficiarului pentru urmărirea executării programului zilnic.

 • (6) Operațiunea, de regula, se va executa conform programului la schimbul I, II, III si consta in spălatul suprafeței străzilor care sunt in programul de maturat mecanizat.

 • (7) In apa pentru spalat se pot introduce detergenti ecologici, astfel ca, in momentul circulației pietonilor si a autovehiculelor, dimineața, sa se simtă un aer plăcut de respirat.

 • (8) Apa pentru spalat se va aproviziona de la una din sursele posibile ale municipiului Ploiești (Apele Romane, operatorul serviciilor publice cu apa si canalizare sau alte surse identificate de operator avizate etc).

 • (9) Mijloace mecanice de spălat/stropit sa fie cu norma de poluare de minim Euro 4 si inspecție tehnica periodica in termen.

 • (10) Tariful pentru activitatea de spalat carosabil se stabilește in lei/lOOOmp care va cuprinde si costul materialelor folosite pentru realizarea activitatii.

Art. 17. Stropitul carosabilului

 • (1) Căile de circulație pe care se execută activitatile de stropit carosabil sunt cuprinse în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată care urmează să fie stropita este de 495.705 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantitatea medie anuală estimată de min. 8.303.440 mp/an și max. 16.606.880 mp/an, conform Anexei nr. 4 la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 7 luni/an.

 • (2) Stropitul carosabilului se executa vara, când indicele de confort termic depășește 80 de unitati, numai in intervalul orar 17.00-22.00.

 • (3) Dispersia apei se asigura pe Întreaga suprafața a carosabilului.

 • (4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului in intervalul orar 13.00-17.00.

 • (5) Se va evita perturbarea circualtiei pietonale, stropirea clădirilor, vitrinelor etc.

 • (6) Vor fi prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor mecanice de spalat/stropit.

 • (7) Prestația consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) incarcarea cisternei cu apa la punctele de alimentare avizate privind calitatea apei folosite;

 • b) deplasare in zonele prevăzute in program si realizarea stropitului efectiv al carosabilului.

 • (8) Tariful pentru activitatea de stropit carosabil se stabilește in lei/lOOOmp care va cuprinde si costul materialelor folosite in realizarea activitatii.

Art 18. Curatatul manual al rigolelor

 • (1) Curatatul rigolelor se face ori de cate ori s-au strâns cantitati mari de praf si alte deșeuri, in special inerte. Aceasta activitate se realizează ocazional la comanda autoritatii contractante.

 • (2) Cantitatea medie anuală estimată este de min. 100.000 ml/an și max. 250.000 ml/an.

 • (3) Curatatul rigolelor consta in indepartarea noroiului, nisipului, prafului sau a

tip pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al străzii.

 • (4) Activitatea se realizează de către personalul muncitor al operatorului de sa norma de lucru pe 8 ore, fiind cuprinsa intre 250-350 ml/lucrator/8 ore.

 • (5) Prestația consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

 • - curatatul rigolelor cu razul sau lopata;


 • - strângerea in grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din razuire;

 • - depozitarea deșeurilor rezultate in locații stabilite de comun acord cu autoritatea contractanta după încheierea contractului.

 • (6) Toate deseurile rezultate din activitatea de curatat rigole vor fi evacuate in aceiași zi de către operatorul de salubritate cu care autoritatea contractanta are încheiat contract in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pentru activitatea de colectare deșeuri stradale.

 • (7) Tariful pentru activitatea de curatat manual rigole se exprima in lei/1000 metri liniari (ml) si va cuprinde costul materialelor folosite in realizarea activitatii si costurile de colectare, transport si depozitare a deșeurilor stradale.

Art. 19. întreținerea curățeniei

 • 19.1. întreținerea curățeniei pe carosabil si trotuare străzi asfaltate si balastate, parcari asfaltate si pavate

 • (1) Căile de circulație si cantitatile pe care se execută activitatea de întreținere curățenie sunt cuprinse în anexa nr.5 la prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată pe care urmează să se execute întreținerea curățeniei (carosabil și trotuare) este de 1.984.402 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantitatea medie anuală estimată de min. 103.448.904 mp/an și max. 413.795.616 mp/an, conform Anexei nr. 5 la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 12 luni/an.

 • (2) Activitatea de intretinere a curățeniei stradale se efectuează pe toata durata anului si se executa de regula in zonele in care in prealabil au fost maturate.

 • (3) Activitatea de intretinere a curățeniei stradale si consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafața salubrizată a carosabilului, trotuare, parcari, alei si străzi balastate.

 • (4) Operatorul se va dota cu aspiratoare cu colector, care vor executa operațiunea de aspirat deșeuri ușoare (frunze, harți,etc.).

 • (5) întreținerea, de regula, se executa in zonele, in care in prealabil au fost salubrizate.

 • (6) Lucrarea se efectuează conform programului de salubrizare, excepție facand timpul când carosabilul/troturul sunt acoperite de zapada/gheata.

 • (7) Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini si consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

 • - colectarea deșeurilor grosiere normale sau accidentale in acea zona in europubele;

 • - golirea coșurilor de gunoi in saci de plastic sau europubele;

 • - depozitarea deșeurilor rezultate in locații stabilite de comun acord cu autoritatea contractanta după încheierea contractului.

 • (8) Toate deseurile rezultate din activitatea de intretinere curățenie stradala vor fi evacuate in aceiași zi de către operatorul de salubritate cu care autoritatea contractanta are încheiat contract in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pentru activitatea de colectare deșeuri stradale.


 • (9) Tariful pentru activitatea de întreținere curățenie stradala se stabilește in le cuprinde costul materialelor folosite in realizarea activitatii si costurile de colegi depozitare a deșeurilor stradale.

 • 19.2. întreținerea curățeniei zonei parau! Dambu

 • (1) Suprafața si cantitatile pe care se execută activitatea de întreținere a curățeniei îiu,_0_„ Dambu sunt cuprinse în anexa nr. 6 la prezentul caiet de sarcini.                             ’

Cantitatea estimată:

Suprafață totală estimată pe care urmează să se execute întreținerea curățeniei paraului Dambu este de 56.000 mp.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantitatea medie anuală estimată de min. 112.000 mp/an și max. 224.000 mp/an, conform Anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini. Cantitățile mai sus menționate au fost calculate pentru o perioadă de cca. 12 luni/an.

 • (2) Activitatea de întreținere a curățeniei zonei paraului Dambu consta in realizarea prin procedee manuale prin colectarea depunerilor grosiere normale sau accidentale (deșeuri abandonate) de pe taluzurile paraului prin strângerea in grămezi.

 • (3) Activitatea de intretinere a curățeniei zonei paraului Dambu se efectuează de regula anual, primavara si toamna, pe toata porțiunea paraului Dambu aflata pe raza municipiului Ploiești, dar poate fi suplimentată si in alte perioade ale anului, punctual, in anumite zone (suprafața acesteia fiind masurata unde s-a acționat).

 • (4) Prin acțiunea de intretinere si curățire a zonei paraului Dambu se vor folosi si alte unelte si echipamente pentru doborârea si desfasurarea vegetație crescute, respectiv cosirea acesteia.

 • (5) Lucrarea se efectuează conform programului de salubrizare excepție facand timpul când zona paraului Dambu este acoperita de zapada.

 • (6) Toate deseurile rezultate din activitatea de intretinere a curățeniei paraului Dambu vor fi evacuate in aceiași zi de către operatorul de salubritate cu care autoritatea contractanta are încheiat contract in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pentru activitatea de colectare deșeuri stradale.

 • (7) Tariful se Stabilește in lei/1000 mp si cuprinde costul materialelor folosite in realizarea activitatii si costurile de colectare, transport si depozitare a deșeurilor stradale.

Art. 20. Dezafectarea depozitelor necontrolate de deșeuri de pe domeniul public (rampe neorganizate) prin incarcare si transport al deșeurilor abandonate.

 • (1) Activitatea de dezafectare a depozitelor necontrolate de deșeuri de pe domeniul public (rampe neorganizate) prin incarcare si transport al deșeurilor abandonate consta in folosirea de utilaje mecanizat (camioane si incarcatoare) prin eliberarea de deșeuri abandonate a acestor puncte existente pe raza municipiului Ploiești.

Cantitatea estimată:

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantitatea medie anuală estimată de min. 8000 to/an și max. 16.000 to/an.

 • (2) Dezafectarea acestor depozite se face pentru punctele cu deșeuri abandonate aflate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești la comanda autoritatii contractante in limita prevederii bugetare anuale alocate.

 • (3) Se intervine si la imobilele aflate in administrarea Direcției de Gestiune Patrimoniu prin colectarea deșeurilor existente, folosindu-se si personal care sa elibereze spațiul.

 • (4) De regula aceste deșeuri abandonate si aflate in punctele de pe domeniul public sunt de toate tipurile, (moloz, construcții, demolări, nisip, pietriș, menajer etc.)

 • (5) In cazul in care sunt identificate persoane care abandoneaza deșeuri, acestea sunt sancționate si obligate sa elibereze zona de deșeuri.


 • (6) Pentru dezafectarea depozitelor si menținerea zonei curate operatorul identifica gasirea de noi soluții pentru a preîntâmpina apariția deșeurilor. A$g girofaruri montate pe stâlpi pentru a descuraja cetățenii care abandoneaza deseufti-. Ș

 • (7) Tariful se stabilește in lei/to si va cuprinde si costurile de colectare, transp deșeurilor abandonate.

Art 21. Prestarea activității de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b)  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d)  respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e)  ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f)  respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • g)  prestarea activității lor pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h)  asigurarea mijloacelor pentru măturat, spălat și stropit, pentru prestarea activității de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice în Municipiul Ploiești, cu respectarea frecvențelor de prestare.

Secțiunea II

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 22.

 • (1) Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în municipiul Ploiești. Activitățile de deszăpezire și combatere a poleiului se vor efectua pe toate arterele de circulație ale Municipiului Ploiești conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini.

 • (2) Pentru asigurarea funcționării fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire, activitatea acestora se va organiza pe schimburi, evidența activităților urmând să fie ținută pe schimburile respective, separat pentru acțiunea mecanizată și pentru acțiunea cu forță umană.

 • (3) Efectuarea activității de deszăpezire a fost estimată pentru o perioadă cuprinsă între 10-30 zile calendaristice în timpul sezonului rece, în cadrul căreia se va acționa efectiv cu forță umană și/sau mecanizat, în funcție de necesități și de condițiile meteorologice. Operațiunile specifice se pot realiza atât ziua cât și noaptea, iar perioada în care se vor efectua operațiunile specifice activității de deszăpezire și/sau durata efectivă pentru acțiunea cu forța umană/mecanizată pot varia în funcție de intensitatea precipitațiilor, precum și luând în considerare necesitatea de menținere în stare practicabilă a tuturor arterelor de circulație și, după caz, a tuturor căilor de acces adiacente.

 • (4) Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi de legătură intre arterele principale, refugiilor pietonale și stațiilor de transport în comun.

 • (5) în acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 8 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, pentru care nu au fost stabilite suprafețele deservite):


 • a) câte o autospecială cu lama pentru o suprafață de 45.000 mp/ora - minim 30

 • b) câte o autospecială cu echipamente pentru împrăștiat material antiderap^nț?soli capacitatea de transport material antiderapant de 6-10 mc pentru o 70.000 mp/cursa- minim 20 buc;

 • c) utilaje multifuncționale care să permită accesul pe străzi înguste (Wpș

antiderapant) - câte o bucată pentru o suprafața estimata de 15.000 mp/cursaxVminim.-ltf<^v buc;                                                                                               ' z '•*

 • d) freze pentru trotuare - câte o bucată pentru o suprafață de 15.000 mp/ora - minim 8 buc;

 • e) câte o autocisternă pentru împraștierea soluției antiderapante lichide pentru o suprafață de 40.000 mp/cursa (pentru activitatea de combatere a poleiului) — minim 8 buc;

 • f) incarcatoare frontale si basculante pentru transportul zăpezii si ghetii - minim 6

incarcatoare frontale si minim 10 basculante;

 • g) instalații speciale de îndepărtat/eliminat zăpada (prin topire), cu o capacitate de topire de min. 200 mc/ora fiecare - minim 3 buc.

Toate utilaj ele/intalațiile/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a municipiului Ploiești.

De asemenea, toate utilajele autopropulsate, care deservesc serviciul de deszăpezire se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 și vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la sistemul informatic.

 • (6) Operatorul are permisiunea de a desfășură activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în Municipiul Ploiești.

 • (7) Activitatea se executa ziua sau noaptea in funcție de necesitate si are ca scop menținerea in stare practicabila a arterelor de circulație si cuprinde următoarele operațiuni:

 • a) curatatul manual al zăpezii si ghetii;

 • b) curatatul mecanizat al zăpezii de pe carosabil si trotuare cu lama:

 • c) îndepărtat polei si zapada pana la 5 cm prin imprastiere de material antiderapant;

 • d) curatatul zăpezii cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent;

 • e) încărcatul si transportatul zăpezii si ghetii;

 • f) încărcatul si transportatul zăpezii si descărcatul in instalații speciale de topire a acesteia, racordate la canalizare;

 • g) încărcatul zăpezii si ghetii de pe carosabil cu utilaje speciale cu freze si benzi transportoare si descărcarea directa in autocamioane.

 • (8) Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire se stabilesc în fiecare an în cadrul programelor anuale de deszăpezire, astfel încât distanța maximă de transport să fie de 10 km. Zapada se va transporta la Stafia de Epurare a Municipiului Ploiești, sau pe o platforma betonata prevăzută cu rigola si canalizare care sa fie realizate de operatorul de salubritate.

 • (9) Operatorul de servicii pe caile publice din municipiul Ploiești prezintă Comandamentului de deszăpezire a municipiului Ploiești propriul program de acțiune, pana la data de 01 octombrie a fiecărui an, program care trebuie sa fie redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești sau pe o platforma betonata, aprobat prin H.C.L. nr. 218/2015.

 • (10) Se executa următoarele operațiuni:

 • a)  îndepărtarea poleiului pe toate străzile din tot municipiul Ploiești, in maxim 6 ore, inclusiv pe trotuarele bulevardelor si străzilor principale cu sararita cu acționare electrica, montata pe mașini mai mici de 3 tone sau ATV;

 • b)  îndepărtarea zăpezii si crearea condițiilor optime de circulație in municipiul Ploiești, in cel mult 4 ore de la primirea dispoziției de intervenție de la Comandamentul de deszăpezire a principalelor artere de circulație, a traseelor mijloacelor de transport in comun, a centrului civic, spitale, scoli, fabrici de pâine, lapte etc;


 • c) indepartarea zăpezii si asigurarea condițiilor optime de circulație, pe toate municipiul Ploiești, in cel mult 12 de ore, inclusiv pe trotuarele bulvarde principale cu sararita cu acționare electrica, instalate pe mașini mici sau

 • (11) La stabilirea cantitatii totale transportate pe o cursa se va folosi capacitatea ^iȘdcaiplȘnult^ (mc) aplicandu-se greutatea specifica, atat pentru zapada, cat si pentru gheata. " " -

 • (12) Tarifele se vor stabili pe fiecare activitate in parte (curatatul manual al zăpezii curatatul mecanizat al zăpezii de pe carosabil si trotuare cu lama, îndepărtat polei s\găț la 5 cm prin imprastiere de material antiderapant, curatatul zăpezii cu lama si imprastî antiderapant concomitent), vor fi exprimate in lei/lOOOmp si vor cuprinde si materialele folosite in activitatea de deszăpezire.

 • (13) Tarifele pentru activitatile de incarcatul si transportatul zăpezii si ghetii, se vor stabili in lei/tona.

Curățatul manual al zăpezii si ghetii

Definiție:

Operația de curățat manual a zăpezii si ghetii constă în strângerea zăpezii si ghetii ni grămezi, în zonele care nu se pretează ca dimensiuni și acces intervenției mecanizate (trotuare, borduri, guri de scurgere, treceri de pietoni, stațiile mijloacelor de transport in comun), fără stânjenirea circulației auto, pietonale și/sau utilitățile de pe domeniului public.

Cantitatea estimată:

întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestei operațiuni a fost estimată prin raportare la o perioadă medie de acțiune estimată de min. 10 zile/an și max 30 zile/an, în cadrul căreia vor acționa aproximativ 200 persoane (distribuite pe trei schimburi) astfel:

 • - pentru curatatul zăpezii pe o suprafața minima estimata de 500.000 mp/an si maxim 1.500.000 mp/an;

 • - pentru spartul ghetii pe o suprafața minima estimata de 150.000 mp/an si maxim 450.000 mp/an.

Modalitatea de realizare a operațiunei de curățat manual al zăpezii:

Curățarea manuală a zăpezii/gheții se efectuează prin folosirea unor unelte individuale (cum ar fi lopeți, razuri, alte unelte specifice), prin îndepărtare/strângere în grămezi la distanțe de cca. 10-15 m, spargere sau tăiere, fără să fie afectată starea carosabilului și a trotuarelor. în cazul deteriorării acestora, costurile pentru refacere vor fi suportate de către operator.

în cadrul acestei operații se va asigura degajarea gurilor de scurgere, astfel încât apa rezultată în urma topirii zăpezii să poată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Tarifele pentru activitatile de curatat manual zapada si curatat manual gheata se stabilesc in lei/lOOOmp si vor cuprinde si costurile materialelor folosite in realizarea activitatii.

Curățatul mecanizat a zăpezii și prevenirea/com baterea poleiului prin imprastierea de material antiderapant

Definiție:

 • a) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic, pluguitul și/sau frezatul zăpezii.

 • b) îndepărtat polei si zapada pana la 5 cm prin imprastiere de material antiderapant se va realiza în scopul măririi coeficientului de aderență a autovehiculelor față de drum, prin împrăștierea mecanizată pe suprafața carosabilă a materialelor antierapante/substanțelor specifice.

 • c) Curatatul zăpezii cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent Cantitatea estimată:

întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestor operațiuni a fost estimată prin raportare la o perioadă medie de acțiune estimată de min. 10 zile/an și max 30 zile/an pe o suprafața minima estimata de 23.390.611 mp/an si maxim 70.171.833 mp/an.

Modalitatea de realizare a operațiunilor:

Aceste operațiuni se efectuează cu utilaj e/instalații/echipamente/vehicule can^£

 • - sunt dotate pentru a realiza numai operațiunile corespunzătoare fiecăr^duegprn/'dcutilaje în parte;

 • -  sunt dotate în mod corespunzător pentru realizarea simultană a mai mujt|r ‘pp^ațiuhj. (utilaje multifuncționale).

Tarifele pentru activitatile de curatat curatatul mecanizat al zăpezii de pe^parosabil-^ trotuare cu lama, indepartat polei si zapada pana la 5 cm prin imprastiere de material ahtiderâgagit si curatatul zăpezii cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent se stabilesc in lei/lOOOmp si vor cuprinde si costurile materialelor folosite in realizarea activitatii.

încărcatul si transportatul zăpezii si ghetii

Definiție:

>

 • a) încărcatul si transportatul zăpezii;

 • b) încărcatul si transportatul ghetii.

Activitatea de evacuare a zăpezii/gheții include ansamblul operațiunilor de încărcare, transport, descărcare/depozitare a acesteia prin utilizarea mijloacelor mecanizate specifice, inclusiv îndepărtatul/eliminării acesteia (prin topire).

Cantitatea estimată:

întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestor operațiuni a fost estimată prin raportare la datele istorice din ultimii trei ani în cadrul cărora s-au realizat asemenea operațiuni, rezultând în medie o cantitate de zăpadă evacuată de min. 15.000 tone/sezon rece și max. 30.000 tone/sezon rece si o cantitate de gheata evacuata de min. 10.000 tone/sezon rece și max. 20.000 tone/sezon rece.

Modalitatea de realizare a operațiunii de evacuare a zăpezii:

Evacuarea zăpezii/gheții se realizează cu utilaj e/instalații/echipamente/vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

în funcție de lățimea totală liberă a unui sens de circulație, acestea pot acționa în formație de 2-4 utilaje (dintre care minim 1 încărcător frontal și restul autobasculante), la care se va adăuga forța de muncă necesară (muncitorii care sprijină realizarea operațiunii), care se va deconta potrivit tarifelor stabilite pentru activitatile de incarcat si transportat zapada si gheata.

în zonele în care este fezabil din punct de vedere tehnic, operatorul poate realiza topirea zăpezii si ghetii, utilizând în acest scop minim câte un echipament special pentru îndepărtarea/eliminarea zăpezii prin utilizarea acestei tehnologii în fiecare zonă comunicată de către autoritatea contractantă, care va fi deservit de minim 1 încărcător frontal, la care se va adăuga forța de muncă necesară (muncitorii care sprijină realizarea operațiunii), care se va deconta potrivit tarifelor stabilite pentru activitatile de incarcat si transportat zapada si gheata.

Totodată, operatorul/prestatorul poate folosi daca este fezabil pentru activitatea de incarcat zapada si utilaje speciale cu freze si benzi transportoare pentru colectarea acesteia si descărcarea directa in autocamioane, care se va deconta potrivit tarifului stabilit pentru activitatea de incarcat si transportat zapada.

Costul operațiunii de încărcare (aferent încărcătorului frontal) se consideră inclus în tarifele pentru activitatile de incarcat zapada si gheata.

Tarifele pentru activitatile de incarcat si transportat zapada si incarcat si transportat ghetii si se stabilesc in lei/tona.

Art. 23.

(1) Necondiționat pe arterele de circulație cu vegetație se vor folosi produse ecologice (clorura de magneziu) in combinație cu nisip si sare, iar pe celelate străzi se va folosi amestec antiderapant (sare cu nisip).


 • (2) Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse î

serviciului de salubrizare a municipiului Ploiești.                                „o

 • (3) Operatorul este obligat de a desfășura activitățile de curățare și de transporți al^ăpeziO

1 ..       .  .           ..         A -C     J.*                                           J        1  •         J A       .r i*


căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îi legii, în Municipiul Ploiești.

 • (4) Operatorul de salubritate trebuie sa fie pregătit integral de intervenție, in deszăpezire (utilaje, materiale, forța de munca), incepand cu data de 15 octombrie a flec

 • (5) Operatorul serviciului va lua toate masurile de a putea intra in acțiune, in cel mult o ora de la anunțul Comandamentului de deszăpezire (delegat Primar).

 • (6) Primele acțiuni vor viza combaterea poleiului, zapada pe poduri, pante si urmeaza principalele artere de circulație a mijloacelor de transport in comun (zonele din spitale, instituții publice, scoli, grădinițe, etc) apoi celelalte străzi din cartierele de locuințe.

 • (7) In paralel se va acționa cu mijloace specifice pe trotuare pentru a se crea condiții optime pietonale.

 • (8) In atentie, va sta eliberarea rigolelor si grătarelor de scurgere la canalizare a apei provenite din topirea zăpezii.

 • (9) Se va asigura funcționarea continua a utilajelor de deszăpezire, pe schimburi (opțional de 8 ore sau 12 ore, cel mult), pana la restabilirea circulației normale pe toate străzile din municipul Ploiești.

 • (10) Operatorul de salubritate din municipiul Ploiești, va incheia obligatoriu un contract cu INMH pentru primirea prognozelor si avertizărilor meteorologice, incepand cu luna noiembrie a fiecărui an.

Art.24.

 • (1) Mijloace mecanice de deszăpezire sa fie cu norma de poluare a motorului minim Euro 4 si inspecție tehnica periodica in termen.

 • (2) Fiecare operator va calcula necesarul minim de mijloace mecanice de deszăpezire în funcție de dotările proprii care vor acționa in Municipiul Ploiești și/sau de dotările pe care poate dovedi că are capacitatea de a Ie achiziționa până la data încheierii contractului, cu respectarea relației de mai sus.

 • (3) In situația, in care se vor folosi mijloace modeme de deszăpezire ce executa concomitent operațiunile de curatat zapada cu lama si imprastiat material antiderapant, se va prezenta tarif unic.

 • (4) Pentru fiecare tip mijloc de transport în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea parametrilor utilizați în formulă.

 • (5) în situația în care procedurile de achiziție se desfășoară în perioada rece, când autoritatea contractantă are deja asigurată prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, oferanții nu sunt obligați să facă dovada capacității de achiziționare a mijloacelor mecanice de deszăpezire până la data încheierii contractului; în această situație ofertanții vor calcula necesarul minim de mijloace mecanice de deszăpezire în funcție de utilajele pe care își propun să le achiziționeze (va fi prezentată o copie a ofertei furnizorilor din care să rezulte caracteristicile tehnice) și vor completa o declarație pe proprie răspundere, conform formularului din documentația de atribuire.

 • (6) Operatorul va asigura până la data de 15 noiembrie a fiecărui an întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului si va fi depozitat intr-un spațiu special amenajat

 • (7) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

 • (8) Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de achiziție publică vor fi menționate în documentația de atribuire.

 • (9) Reprezentanții autoritatii contractante vor verifica permanent modul de efectuare a prestației, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate și de operator, privind cantitatea și calitatea


prestației, cantitățile de materiale și substanțe folosite, intocmindu-se raport^ab activi tatii deszăpezire care se transmite Biroului Comunicare, ori de cate ori este nevoie.

 • (10) In rapoartele de constatare zilnică, reprezentanții Regiei Autonome dec $erv.ipi^^®ice Ploiești vor consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primiț^de

dacă este cazul, penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate înLonformi^țe^i^ prevederile contractuale.

 • (11) . Bilunar se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanți ai ainbeTSrpărți, la care se atașează copii ale rapoartelor zilnice, documente care stau la baza facturării.

 • (12) Operatorul răspunde și garantează de calitatea și cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale.

 • (13) Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului de salubrizare al municipiului Ploiești.

Art. 25. Prestarea activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a activității;

 • h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea activității în Municipiul Ploiești;

 • i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării in Statia de Epurare a Municipiului Ploiești sau pe platfoma betonata;

 • j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

CAPITOLUL V - MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OFERTANTULUI

Art. 26. Ofertantii vor prezenta in documentația de oferta, concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare, referiri la utilajele din dotare folosite (altele mai performante decât cele prevăzute) a modului de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora.

CAPITOLUL VI - OBLIGAȚII REFERITOARE LA PROTECȚIA MEDIULUI

Art. 27.

 • (1) Obligațiile privind protecția mediului care decurg direct din prestarea serviciilor de curățenie cai publice si deszăpezire precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto sunt in sarcina exclusive a prestatorului.

 • (2) In cazul in care se incalca prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului se vor aplica sancțiuni corespunzătoare.


CAPITOLUL VII - SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZAT SERVICIILOR PREVĂZUTE IN CONTRACT

Art. 28. Se vor aplica prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Pleăesti prin H.C.L. nr.218/2015, anexa 2, prevederile H.C.L. nr.228/2006 pei|țp|. a|f ’tl Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea localitate constatarea faptelor ce constituie contravenții.

CAPITOLUL VIII - MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Art. 29. Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) Asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana;

 • b) Asigurarea echipamentului de protecție pentru fiecare funcție in parte, potrivit normativului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru operațiunea de ridicare a deșeurilor din camerele de precolectare;

 • c) Asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat in parte;

 • d) Asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;

 • e) Asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor de invaliditate.

 • f)  Asigurarea curățirii, spălării si dezinfectării mașinilor si recipientelor folosite.

 • g) Asigurarea condițiilor de igiena personala la ieșirea din schimb.

Alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 si H.G. nr. 1425/2006.

CAPITOLUL IX. RISCURILE ACHIZIȚIEI PUBLICE

ART. 30

Operatorul are obligația sa isi asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activitatilor de curățenie, cai publice si deszăpezire, precum si răspunderea asupra desfășurării întregii activitati ce fac obiectul achiziției publice.

Matricea riscurilor pentru achiziția publica a activitatilor de curățenie cai publice si deszăpezire

1

2

3

4

5

Nr. crt.

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe / managemen tul riscului

Autoritatea contractant a

Im partita

Prestator

Riscuri de finanțare a serviciilor

1

Indisponibilitate a finanțării

Autoritatea contractanta nu este capabila sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevăzut.

X

Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

2

Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei.

X

Crestere/sca dere a costurilor serviciilor.

3

Finanțare

Datorita shimbarilor de

X

Prestatorul

suplimentara

legislație, de politica sau de alta natura, sunt necesare finanțări suplimentare pentru prestarea serviciilor.

4

Modificări in sistemul de taxe si impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

wsT ^^upra veniturilor financiare.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

5

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale si neasteaptate in condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate.

X

Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

6

Costuri de abordabilitate / accesibilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile.

X

Venituri sub previziunile finaciare anterioare

7

Schimbări majore ale inflației

Rata actuala a inflației va depăși rata previzionala a inflației

X

Depășirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8

Schimbări legislative specifice

Modificări legislative care vizeaza direct acest serviciu

X

O creștere semnificativ a in costurile operaționale ale prestatorului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

9

Schimbări legislative generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii autoritatii contractante, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea

X

O creștere semnificativ a in costurile operaționale ale prestatorului si/sau

sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea prestatorului.

fîc Hc

m.

Jx" **

fStositatea X^aWectua ''pncwicli de ycamtaj pepWa

^wpunde Acestor

schimbări.

10

Schimbări politice

Derularea serviciului ar putea intampina o puternica opoziție politica.

X

întârzieri importante in derularea serviciului.

Riscuri naturale

11

Forța majora

Forța majora asa cum este definita prin lege împiedica executarea contractului.

X

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

12

Resurse de intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

X

Creșteri ale costurilor si in unele cazuri efecte negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului.

13

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute care împiedica desfasurarea serviciului.

X

Costuri suplimentare fata de cele prevăzute in contract.

14

Creșterea costurilor cu forța de munca

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X

Prestatorul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului.

15

Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X

Prestatorul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de

Io

5 'i

r     L ’  7

”0, \   ll ,1

7Z

^b^turi cu ^pre^tarea 'servilului la /morwitul ingEiefe Z^w'actului.

Alte riscuri                                                       XZ/f

16

Risc privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorata unor masuri de protecția mediului neprevăzute inițial.

7) creștere semnificativ a in costurile operaționale ale prestatorului

17

Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

X

Costuri mai mari de intretinre si exploatare.

18

Accidente de munca

Accidente de munca in timpul prestării serviciului.

X

Neefectuare a in condiții optime a serviciului.

19

Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X

Neefectuare a in condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare , iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala prestatorului

20

Condiții meteo nefavorabile

Condițiile meteo nefavorabile împiedica prestarea serviciului

X

întârzieri in prestarea serviciului.

CAPITOLUL X - INDICATORI DE PERFORMANTA

1. Indicatori de performanta generali

Realizați in anul

1.1. Masurarea prestațiilor

1.1.1. Activitatea de curățenie cai publice

a) suprafața realizata pentru activitatea de maturat manual raportata la suprafața propusa

100%

b) suprafața realizata pentru activitatea de maturat mecanizat raportata la suprafața propusa

100%

c) suprafața realizata pentru activitatea de spalat carosabil raportata la suprafața propusa

100%


d) suprafața realizata pentru activitatea de curatat rigole raportata la suprafața propusa

lOO^t

e) numărul de coșuri stradale montate raportat la numărul de coșuri solicitate anual

lOofe

f) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind activitatea de curățenie cai publice raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100W

fl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

0

f2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

0

1.1.2. Activitatea de deszăpezire

a) suprafața realizata pentru activitatea de curatata zapada raportata la suprafața propusa

100%

b) suprafața realizata pentru activitatea de curatata gheata raportata la suprafața propusa

100%

c) numărul de utilaje folosite raportat la numărul de utilaje solicitate

100%

d) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind activitatea de curățenie cai publice raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

dl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

0

d2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

0

2. îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

a) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, ca urmare a culpei acestuia, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

3. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de curățenie cai publice si deszăpezire

a) Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

b) Numărul total de sesizări fondate primite

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 7 zile

e) Numărul de sesizări soluționate in maxim 14 zile

CAPITOLUL XI - ÎNDREPTAR ORIENTATIV AL TARIFELOR


Art. 31. Operatorul va lua in considerare la calcularea tarifului toate cheltuielile legate de prestarea serviciului pe baza fisei de fundamentare si a memoriului tehnico-economic, prevăzut in Ordinul ANRSC nr. 109/2007.


Art. 32. Tariful calculat va fi aplicat numai după aprobarea in Consiliul Local al Municipiului Ploiești si va putea fi ajustat la propunerea operatorului, in baza fisei de fundamentare si a memoriului tehnico-economic din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.


NR. CRT.

ACTIVITATI

UM

TARIF LEI FARATVA

Pundfe^ acordate^

I.

CURĂȚENIE CAI PUBLICE

1.

Maturat manual carosabil, trotuare aleilor, parcari

Lei/lOOOmp

12

2.

Maturat mecanizat carosabil, trotuare

Lei/lOOOmp

12

3.

Spalat carosabil si trotuare

Lei/lOOOmp

10

4.

Stropit carosabil

Lei/lOOOmp

5

5.

întreținerea curățeniei carosabilului si trotuarelor, parcărilor asfaltate si pavate

Lei/lOOOmp

6

6.

Intretinrea curățeniei zonei paraului Dambu

Lei/lOOOmp

3

7.

Curatat rigola manual

Lei/lOOOml

8

8.

Dezafectarea depozitelor necontrolate de deșeuri pe domeniul public

Lei/Tona

4

II.

DESZĂPEZIRE

1.

Curatat manual zapada

Lei/lOOOmp

6

2.

Curatat manual gheata

Lei/lOOOmp

6

3.

Curatat mecanizat zapada de pe carosabil si trotuare cu lama

Lei/lOOOmp

6

4.

îndepărtat polei si zapada pana la 5 cm prin imprastiere de material antiderapant

Lei/lOOOmp

6

5.

Curatat zapada cu lama si imprastiat material antiderapant concomitent

Lei/lOOOmp

6

6.

încărcat si transportat zapada

Lei/Tona

5

7.

încărcat si transportat gheata

Lei/Tona

5Anexa nr. 1


Caile de circulație pe care se executa maturatul manual, incluzând si parcările de reședințaNr. Crt

Denumire tronson strada

Tip carosabil

Sup. total carosabil (mp)

Lung, (km)

Lung, (m)

Sup. de lucru carosabil (mp) (Lx2mx2 stanga/dreapta)

Sup.de lucru trotuare (mp)

Sup. totala de lucru (mp)

Maturat Manual

Suprafața minima de lucru

Suprafața maxima de lucru

Frecv./sapt

Suprafata(mp)

(frecv x sup lucru)

Frecv./sapt |

Suprafata(mp)

(frecv x sup lucru)

1

1 MAI

Asfalt

500

0.1

100

400

300

700

2

1400

5

3500

2

13 SEPTEMBRIE

Asfalt

1350

0.225

225

900

675

1575

2

3150

5

7875

3

24 IANUARIE

Asfalt

500

0.12

120

480

480

2

960

5

2400

4

8 MARTIE

Asfalt

3600

0.55

600

2400

1440

3840

2

7680

5

19200

5

ABRUD

Asfalt

1588

0.26

260

1040

936

1976

2

3952

5

9880

6

ACARULUI

Asfalt

830

0.17

170

680

459

1139

2

2278

5

5695

7

ACVILEI

Balast

10440

0.87

870

3480

3480

1

3480

2

6960

8

AEROPORTULUI

Asfalt

900

0.15

150

600

300

900

2

1800

5

4500

9

AFINELOR

Asfalt

1200

0.24

240

960

480

1440

2

2880

5

7200

10

AGRICULTORI

Asfalt

189

0.054

54

216

216

1

216

2

432

11

bl109,116,22A,25A-25B,

Asfalt

7000

0

7000

1

7000

2

14000

12

Al. Par. Malu Roșu

Asfalt

7500

0

7500

1

7500

2

15000

13

AL Par. Zidari

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

2

6000

14

Al. Parc Brebenei bl.5,6,4

Asfalt

100

0

100

1

100

2

200

15

Cati)bl.138,137,134,135 bl.23,24-

Asfalt

4780

0

4780

1

4780

2

9560

16

M D) bl.64,60,

Asfalt

5180

0

5180

1

5180

2

10360

17

Al. Parc. Brumarelelor

Asfalt

500

0

500

1

500

2

1000

18

Al. Parc. Cimbrului,Romanitei

Asfalt

450

0

450

1

450

2

900

19

Asfalt

4025

0

4025

1

4025

2

8050

20

Al. Parc. Nalbei bl 20,19

Asfalt

1350

0

1350

1

1350

2

2700

21

Al. Parc. Scorușului par.bl12,13,14

Asfalt

3200

0

3200

1

3200

2

6400

22

Al. Parc.Prel Gageni

Asfalt

800

0

800

1

800

2

1600

23

Al.+Par.Petuniei bl106.149,148,101

Asfalt

1500

0

1500

1

1500

2

3000

24

Al.Par. Ghe. Doja

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

2

6000

25

Bl.36,37,35,28,27

Asfalt

3700

0

3700

1

3700

2

7400

26

Al.Par. Republicii

Asfalt

4000

0

4000

1

4000

2

8000

27

AI.Par.Barcanesti

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

2

6000

28

Al.Par.Com. bl.137

Asfalt

5000

0

5000

1

5000

2

10000

29

AI.Par.Dem-Muz

Asfalt

6500

0

6500

1

6500

2

13000

30

Al.Par.Eminescu

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

2

6000

31

Al.Par.i.Vacarescu

Asfalt

12000

0

12000

1

12000

2

24000 , o

32

Al.Par.Industriei

Asfalt

3,000

0

3000

1

3000

2

șobo..&Tn.

33

AI.Par.M.Bravu

Asfalt

12500

0

12500

1

12500

2

...

34

Al.Par.Penes C

Asfalt

4000

0

4000

1

4000

2

;, R-aofla/

35

AI.Par.Traian

Asfalt

2000

0

2000

1

2000

2

^.40002^*:';

36

Al.Par.Vest I

Asfalt

4000

0

4000

1

4000

2

. r’8000 £ >■.

37

ALBA IULIA

Asfalt

9000

1285

5140

720

5860

2

11720

5

\g2930CF^3Ș&

38

I ALBĂSTRELELOR

Asfalt

1680

0.21

210

840

840

1

840

2

1680

39

ALBEȘTI

Asfalt

463

0.178

178

712

712

1

712

2

1424

40

ALBINEI

Asfalt

1536

0.256

256

1024

786

1810

2

3620

5

9050

41

ALBISOR

Asfalt

2085

0.491

491

1964

576

2540

1

2540

2

5080

42

ALECU RUSSO

Asfalt

1043

0.163

163

652

220

872

1

872

2

1744

43

Alee Școala 8 + Parcare

Asfalt

950

0

950

1

950

2

1900

44

ALEXANDRU CEL BUN

Asfalt

1868

0.279

279

1116

934

2050

2

4100

5

10250

45

ALEXANDRU DEPARATEANU

Asfalt

1524

0.242

242

968

1067

2035

2

4070

5

10175

46

ALEXANDRU DONICI

Asfalt

1050

0.242

210

840

546

1386

2

2772

5

6930

47

ALEXANDRU GLINKA

Asfalt

2295

0.34

340

1360

1497

2857

2

5714

5

14285

48

ALEXANDRU LAPUSNEANU

Asfalt

2800

0.1

400

1600

1140

2740

2

5480

5

13700

49

ALEXANDRU MACHEDON

Asfalt

728

0.104

104

416

416

2

832

5

2080

50

ALEXANDRU ODOBESCU

Asfalt

4480

0.67

670

2680

2345

5025

2

10050

5

25125

51

ALEXANDRU VLAHUTA

Asfalt

4450

0.618

618

2472

2966

5438

2

10876

5

27190

52

ALUNILOR

Asfalt

3129

0.447

447

1788

480

2268

1

2268

2

4536

53

AMARADIEI

Asfalt

1410

0.188

188

752

752

1

752

2

1504

54

AMURGULUI

Asfalt

127.6

0.044

44

176

176

1

176

2

352

55

AMZEI

Asfalt

3080

0.505

505

2020

706

2726

1

2726

2

5452

56

ANAIPATESCU

Asfalt

5651

0.669

669

2676

3000

5676

2

11352

5

28380

57

ANDREI IOACHIMESCU

Asfalt

1011

0.158

158

632

632

2

1264

5

3160

58

ANDREI MURESANU

Asfalt

9454

0.37

370

1480

3544

5024

7

35168

14

70336

59

ANOTIMPULUI

Asfalt

2496

0.315

480

1920

1350

3270

2

6540

5

16350

60

ANTON PANN

Asfalt

1176

0.168

168

672

454

1126

2

2252

5

5630

61

ANUL 1848

Asfalt

1000

0.2

200

800

600

1400

2

2800

5

7000

62

ANUL 1907

Asfalt

3430

0.2

490

1960

1440

3400

2

6800

5

17000

63

APELOR

Asfalt

12100

1.55

1550

6200

1222

7422

2

14844

5

37110

64

APRODUL PURICE

Asfalt

1875

0.158

250

1000

500

1500

2

3000

5

7500

65

ARBORILOR

Asfalt

4270

0.61

610

2440

854

3294

1

3294

2

6588

66

ARCAȘI

Asfalt

2821

0.317

317

1268

1078

2346

2

4692

5

11730

67

ARCULUI

Asfalt

2593

0.455

455

1820

1865

3685

2

7370

5

18425

68

ARCUȘULUI

Asfalt

850

0.109

109

436

436

2

872

5

2180

69

ARDEALULUI

Asfalt

530

0.1

100

400

445

845

2

1690

5

4225

70

ARGEȘ

Asfalt

1246

0.257

257

1028

1028

1

1028

2

2056

71

ARH. ION MINCU

Asfalt

1206

0.173

173

692

346

1038

1

1038

2

2076

72

ARH. TOMA SOCOLESCU

Asfalt

2804

0.308

308

1232

1232

2464

2

4928

5

12320

73

ARHIMEDE

Asfalt

2170

0.31

310

1240

474

1714

2

3428

5

8570

74

ARIESULUI

Asfalt

650

0.31

130

520

403

923

2

1846

5

4615

75

ARINULUI

Asfalt

1550

0.56

310

1240

644

1884

7

13188

14

26376

76

ARMASILOR

Asfalt

3570

0.541

541

2164

2299

4463

2

8926

5

22315

77

ARMONIEI

Asfalt

904

0.133

133

532

492

1024

7

7168

14

14336

78

ARNAUTI

Asfalt

1680

0.05

240

960

576

1536

2

3072

5

7680

79

ARNOTA

Asfalt

520

0.13

130

520

390

910

1

910

2

1820

80

ARON VODĂ

Asfalt

704

0.16

160

640

512

1152

1

1152

2

2304

81

ARȚARULUI

Asfalt

1890

0.182

270

1080

636

1716

1

1716

2

3432

82

ARTEI

Asfalt

630

0.097

97

388

290

678

7

4746

14

9492

83

ASTREI

Asfalt

2256

0.282

282

1128

1128

1

1128

2

2256

84

ATELIERULUI

Asfalt

3448

0.431

431

1724

1724

1

1724

2

3448

85

AUGUST TREBONIU LAURIAN

Asfalt

770

0.11

110

440

198

638

1

638

2

1276

86

AUREL VLAICU

Asfalt

1472

0.23

230

920

1242

2162

2

4324

5

10810

87

AURORA

Pavaj

506

0.156

110

440

280

720

2

1440

5

3600

88

AUSTRULUI

Asfalt

240

0.06

60

240

240

1

240

2

480

89

AVIATORILOR

Asfalt

620

100

400

500

900

2

1800

5

4500

90

AVINTULUI

Asfalt

1563

0.26

260

1040

260

1300

1

1300

2

2600

91

AVRAM IANCU

Asfalt

980

0.14

140

560

546

1106

2

2212

5

5530

92

AZUGA

Asfalt

4939

0.449

449

1796

195

1991

1

1991

2

3982

93

AZURULUI

Asfalt

241

0.056

56

224

224

1

224

2

448

94

BACIULUI

Asfalt

550

0.11

110

440

175

615

2

1230

5

3075

95

BADESTI

Balast

1974

0.188

188

752

256

1008

1

1008

2

2016

96

BAHLUIULUI

Asfalt

4410

0.1

630

2520

2480

5000

2

10000

5

25000

97

BAICOI

Asfalt

3340

0.334

334

1336

1336

1

1336

2

2672

98

BAIULUI

Asfalt

975

0.13

130

520

195

715

2

1430

5

3575

99

BANATULUI

Asfalt

1931

0.333

333

1332

915

2247

2

4494

5

11235

100

BĂNEȘTI

Asfalt

1608

0.335

335

1340

703

2043

2

4086

5

10215

101

BANU MĂRĂCINE

Asfalt

336

0.07

70

280

167

447

2

894

5

2235

102

BARAOLTULUI

Asfalt

3000

0.46

600

2400

2320

4720

7

33040

14

66080

103

BARBU CATARG IU

Asfalt

804

0.12

120

480

564

1044

2

2088

5

5220

104

BARBU CONSTANTINESCU

Asfalt

1406

0.145

145

580

580

1

580

2

1160

105

BARBU DELAVRANCEA

Asfalt

1380

0.225

225

900

828

1728

2

3456

5

8640

106

BARBU ȘTIRBEI

Asfalt

1966

0.342

342

1368

981

2349

2

4698

5

11745

107

BARCANESTI

Asfalt

5700

0.61

760

3040

1240

4280

2

8560

5

21400

108

BASARABILOR

Asfalt

1875

0.21

250

1000

996

1996

7

13972

14

27944

109

B-DUL BUCUREȘTI

Asfalt

30800

2.35

2200

8800

8580

17380

7

121660

14

243320

110

B-DUL INDEPENDENTEI

Asfalt

16368

1.364

1364

5456

19250

24706

7

172942

14

345884

111

B-DULPETROLULUI

Asfalt

23885

2.18

2180

8720

7630

16350

2

32700

5

81750

112

B-DUL REPUBLICII

Asfalt

71900

4.45

4450

17800

28894

46694

7

326858

14

653716

113

BEIUS

Pamant

570

0.95

950

3800

3800

1

3800

2

7600

114

BERCENI

Balast

440

0.11

110

440

440

1

440

2

880

115

BERESTI

Asfalt

1540

0.285

285

1140

957

2097

2

4194

5

10485

116

BERZEI

Asfalt

1022

0.276

276

1104

883

1987

2

3974

5

9935

117

BIBESCU VODĂ

Asfalt

671

0.129

129

516

606

1122

7

7854

14

15708

118

BICAZ

Asfalt

1428

0.28

280

1120

1120

1

1120

2

2240

119

BIHORULUI

Asfalt

670

0.149

149

596

596

1

596

2

1192

120

BIRSEI

Asfalt

552

0.12

120

480

264

744

2

1488

5

3720

121

BIRUINȚEI

Asfalt

840

0.276

200

800

200

1000

2

2000

5

5000

122

BIRZAVA

Asfalt

448

0.128

128

512

512

1

512

2

1024

123

BISTRIȚEI

Pavaj

400

0.17

80

320

240

560

2

1120

5

2800

124

BODOCULUI

Asfalt

2201

0.31

310

1240

1240

1

1240

2

2480

125

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

Asfalt

6232

0.82

820

3280

3970

7250

2

14500

5

36250

126

BOGDAN VODĂ

Asfalt

510

0.1

100

400

330

730

1

730

2

1460

127

BOIAN

Asfalt

1380

0.189

189

756

568

1324

2

2648

5

6620

128

BOLDESCU

Asfalt

1400

0.205

205

820

867

1687

2

3374

5

8435-

129

BORSEC

Asfalt

400

0.8

800

3200

3200

2

6400

5

.16600

130

BORZESTI

Asfalt

52

0.8

40

160

160

1

160

2

320......

131

BRADETULUI

Balast

1357

0.234

234

936

936

1

936

2

VX-1872>.

132

BRADULUI

Asfalt

1610

0.23

230

920

506

1426

1

1426

2

2852.  ;,.

133

BRANCIOG

Asfalt

750

0.25

250

1000

500

1500

2

3000

5

,7500

134

BRANULUI

Asfalt

383

0.065

65

260

156

416

2

832

5

■?-\ ZOBO.l.T.

135

BRAȘOVENI

Beton

908

0.45

118

472

472

2

944

5

0^X2360^ /136

BRATES

Pavaj

566

0.177

177

708

708

1

708

2

1416

137

BRATOCEA

Pavaj

1300

0.26

260

1040

728

1768

1

1768

2

3536

138

BRAZDEI

Asfalt

2966

0.4

400

1600

1600

1

1600

2

3200

139

BREBENEI

Asfalt

1125

0.225

225

900

550

1450

2

2900

5

7250

140

BRINCOVEANU VODĂ

Asfalt

1944

0.436

436

1744

1250

2994

2

5988

5

14970

141

BRINDUSELOR

Asfalt

10980

0.915

915

3660

3660

1

3660

2

7320

142

BRUMARELELOR

Asfalt

1550

0.31

310

1240

310

1550

2

3100

5

7750

143

BUCEGI

Asfalt

910

0.18

130

520

749

1269

2

2538

5

6345

144

BUCSOIUL

Pamant

880

0.11

110

440

440

1

440

2

880

145

BUJORILOR

Asfalt

1410

0.21

210

840

546

1386

1

1386

2

2772

146

BUNAVESTIRE

Asfalt

15198

0.575

1727

6908

9040

15948

2

31896

5

79740

147

BUREBISTA

Asfalt

324

0.12

120

480

480

1

480

2

960

148

BUSTENARI

Asfalt

5474

0.55

550

2200

2200

1

2200

2

4400

149

BUSUIOCULUI

Asfalt

1470

0.23

210

840

54

894

2

1788

5

4470

150

BUZĂULUI

Asfalt

1025

0.1

100

400

535

935

2

1870

5

4675

151

BUZESTI

Pavaj

1025

0.201

201

804

585

1389

2

2778

5

6945

152

C.T.GRIGORESCU

Asfalt

1506

0.189

189

756

567

1323

2

2646

5

6615

153

CAINENI

Asfalt

1361

0.135

294

1176

1176

1

1176

2

2352

154

CAISULUI

Asfalt

200

0.041

41

164

164

2

328

5

820

155

CALABREAZA

Asfalt

174

0.062

62

248

248

1

248

2

496

156

CALARASI

Asfalt

2080

0.32

260

1040

382

1422

2

2844

5

7110

157

CALIMAN

Asfalt

7003

1.015

1015

4060

2596

6656

2

13312

5

33280

158

CALMATUI

Asfalt

500

0.1

100

400

150

550

2

1100

5

2750

159

CALOMFIRESCU

Asfalt

3424

0.434

434

1736

1736

3472

2

6944

5

17360

160

CALTUNASI

Asfalt

1610

0.23

230

920

276

1196

1

1196

2

2392

161

CALUGARENI

Asfalt

1100

0.2

200

800

600

1400

2

2800

5

7000

162

CALUSARl

Asfalt

297

0.054

54

216

216

2

432

5

1080

163

CAMELIEI

Asfalt

9250

1.85

1850

7400

7000

14400

7

100800

14

201600

164

CĂMINELOR

Asfalt

150

0.05

50

200

200

2

400

5

1000

165

CANARULUI

Balast

11400

0.95

950

3800

3800

1

3800

2

7600

166

CANDIANO POPESCU

Asfalt

1568

0.245

245

980

1028

2008

2

4016

5

10040

167

CAPORAL TRAIAN DUMITRESCU

Asfalt

2500

0.5

500

2000

2000

1

2000

2

4000

168

CĂPRIOARELOR

Asfalt

280

0.07

70

280

280

2

560

5

1400

169

CĂPȘUNILOR

Asfalt

2450

0.35

350

1400

840

2240

1

2240

2

4480

170

CARAIMAN

Asfalt

495

0.2

110

440

480

920

2

1840

5

4600

171

CARAMIDARI

Asfalt

626

0.108

108

432

346

778

2

1556

5

3890

172

CARPATI

Asfalt

1040

0.14

80

320

322

642

7

4494

14

8988

173

CARPENULUI

Asfalt

4737

0.758

758

3032

3259

6291

2

12582

5

-  31455

174

CĂRVUNARILOR

Balast

1184

0.23

230

920

299

1219

1

1219

2

2438

175

CASIN

Asfalt

3060

0.48

480

1920

1296

3216

2

6432

5

16080

176

CASTANILOR

Asfalt

2170

0.31

310

1240

744

1984

1

1984

2

3968

177

CASTOR

Asfalt

1200

0.2

250

1000

1000

2

2000

5

5000

178

CATARINA VARGA

Asfalt

221

0.046

46

184

184

2

368

5

920

179

CATINEI

Asfalt

1880

0.15

470

1880

510

2390

2

4780

5

11950

180

CATUNU

Balast

360

0.9

900

3600

3600

1

3600

2

7200

181

CAVALULUI

Asfalt

1830

0.22

300

1200

1120

2320

2

4640

5

11600

182

CAZĂRMII

Asfalt

330

0.04

40

160

60

220

2

440

5

1100

183

CEAHLAU

Asfalt

951

0.104

104

416

375

791

2

1582

5

3955

184

CERASULUI

Asfalt

176

0.088

88

352

352

1

352

2

704

185

CERBULUI

Balast

9144

0.762

762

3048

3048

1

3048

2

6096

186

CERCELUȘ

Asfalt

3036

0.382

440

1760

1590

3350

2

6700

5

16750

187

CERCULUI

Balast

474

0.206

206

824

824

1

824

2

1648

188

CERNA

Asfalt

1280

0.203

200

800

506

1306

2

2612

5

6530

189

CETINEI

Balast

4570

0.457

457

1828

1828

1

1828

2

3656

190

CEZAR BOLLIAC

Asfalt

1992

0.332

332

1328

1327

2655

2

5310

5

13275

191

CHARLES DARWIN

Asfalt

1080

0.18

180

720

684

1404

2

2808

5

7020

192

CHEIA

Asfalt

874

0.23

190

760

570

1330

1

1330

2

2660

193

CHILIA

Asfalt

280

0.065

65

260

260

2

520

5

1300

194

CHIMIEI

Asfalt

3864

0.8

230

920

1437

2357

7

16499

14

32998

195

CHINDIEI

Asfalt

931

0.194

194

776

406

1182

2

2364

5

5910

196

CIBINULUI

Asfalt

750

0.25

250

1000

500

1500

2

3000

5

7500

197

CICERO

Asfalt

756

0.18

180

720

540

1260

2

2520

5

6300

198

CIMBRULUI

Asfalt

450

0.65

90

360

360

2

720

5

1800

199

CIMPINITA

Asfalt

240

0.12

120

480

480

1

480

2

960

200

CIMPOIULUI

Asfalt

500

0.1

100

400

400

1

400

2

800

201

CIOCIRLIEI

Balast

11400

0.95

950

3800

3800

1

3800

2

7600

202

CIOPLEA

Pavaj

1248

0.32

320

1280

1280

2

2560

5

6400

203

CIPRIAN PORUMBESCU

Asfalt

1496

0.136

210

840

840

2

1680

5

4200

204

CIRESOAIA

Asfalt

2200

0.275

275

1100

934

2034

1

2034

2

4068

205

CIREZARILOR

Asfalt

312

0.125

125

500

500

2

1000

5

2500

206

CIUCULUI

Asfalt

1000

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

207

CLABUCET

Asfalt

280

0.7

70

280

280

1

280

2

560

208

CLAUDIU

Asfalt

171

0.057

57

228

228

1

228

2

456

209

CLEMENTEI

Asfalt

2337

0.41

410

1640

1763

3403

2

6806

5

17015

210

CLOPOTARI

Asfalt

1740

0.24

240

960

744

1704

2

3408

5

8520

211

CLOPOȚEI

Asfalt

3080

0.44

440

1760

748

2508

2

5016

5

12540

212

CLUBULUI

Asfalt

650

0.13

130

520

520

1

520

2

1040

213

CLUJULUI

Asfalt

960

0.16

160

640

480

1120

2

2240

5

5600

214

CODRUL COSMINULUI

Asfalt

844

0.201

201

804

804

1

804

2

1608

215

CODRULUI

Asfalt

620

0.155

155

620

100

720

2

1440

5

3600

216

COLINII

Asfalt

3828

0.612

612

2448

2046

4494

2

8988

5

22470

217

COLTEI

Asfalt

256

0.038

38

152

160

312

2

624

5

1560

218

COMANA

Asfalt

353

0.082

82

328

188

516

1

516

2

1032

219

COMETULUI

Asfalt

1152

0.24

240

960

624

1584

2

3168

5

7920

220

CONCORDIEI

Asfalt

595

0.1

170

680

680

1

680

2

1360

221

CONSTANTEI

Asfalt

972

0.18

180

720

531

1251

7

8757

14

17514

222

CONSTANTIN BREZEANU

Asfalt

5100

0.75

750

3000

2250

5250

2

10500

5

26250

223

CONSTANTIN D. GHEREA

Asfalt

4800

0.17

170

680

1870

2550

7

17850

14

35700

224

CONSTANTIN MILLE

Asfalt

560

0.21

140

560

560

1

560

2

1120

225

CONSTANTIN STERE

Asfalt

570

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

226

CONSTRUCTORILOR

Asfalt

517

0.094

94

376

376

2

752

5

1080 •

227

(COOPERAȚIEI

Asfalt

460

0.06

60

240

140

380

7

2660

14

228

CORĂBIEI

Asfalt

400

0.08

80

320

320

1

320

2

'      640 ' x

229

CORLATESTI

Asfalt

5250

0.6

600

2400

750

3150

2

6300

5

Cv / 15750 . ,

230

CORNATEL

Asfalt

4536

0.737

540

2160

220

2380

2

4760

5 >

.<"11900. ^ ,

231

CORNULUI

Asfalt

246

0.214

60

240

246

486

1

486

2

\     972 - "!

232

COSANZEANA

Asfalt

344

0.08

80

320

116

436

2

872

5

• ; 2180’;

233

COSARI

Asfalt

1371

0.154

154

616

616

2

1232

5

3080--
234

DOSMESTI

Asfalt

1757

0.303

303

1212

320

1532

1

1532

2

3064

235

DOSMINELE

Asfalt

6230

0.89

890

3560

3750

7310

7

51170

14

102340

236

COSMONAUTILOR

Asfalt

1100

0.05

220

880

500

1380

2

2760

5

6900

237

COSMOS

Pamant

240

0.6

600

2400

2400

1

2400

2

4800

238

COSNA

Asfalt

186

0.154

60

240

240

2

480

5

1200

239

COSTACHE NEGRI

Asfalt

335

0.182

50

200

150

350

2

700

5

1750

240

COSTACHE NEGRUZZI

Asfalt

1323

0.386

270

1080

918

1998

2

3996

5

9990

241

COSTILEI

Asfalt

363

0.098

98

392

392

2

784

5

1960

242

COVURULUI

Asfalt

2820

0.47

470

1880

2068

3948

2

7896

5

19740

243

COZIA

Asfalt

2438

0.46

460

1840

1104

2944

2

5888

5

14720

244

CPT. AV. POPESCU CIOCĂNEL

Asfalt

2670

0.307

307

1228

1658

2886

2

5772

5

14430

245

CRĂIȚELOR

Asfalt

2556

0.31

310

1240

1010

2250

2

4500

5

11250

246

CRAZNA

Pavaj

324

0.09

90

360

360

2

720

5

1800

247

CREUZOT

Asfalt

2588

0.32

320

1280

1280

1

1280

2

2560

248

CRINGASI

Asfalt

480

0.18

60

240

144

384

1

384

2

768

249

CRINGULUI

Asfalt

6650

0.686

950

3800

1508

5308

1

5308

2

10616

250

CRINULUI

Balast

1365

0.21

210

840

315

1155

1

1155

2

2310

251

CRISAN

Asfalt

3807

0.54

540

2160

1944

4104

2

8208

5

20520

252

CRISMARITELOR

Asfalt

3150

0.45

450

1800

675

2475

1

2475

2

4950

253

CRISTIANUL

Asfalt

2111

0.364

364

1456

1146

2602

2

5204

5

13010

254

CRISULUI

Asfalt

568

0.142

142

568

568

1

568

2

1136

255

CRIVATULUI

Asfalt

1410

0.266

266

1064

631

1695

2

3390

5

8475

256

CRIZANTEMELOR

Asfalt

1375

0.275

275

1100

1100

2

2200

5

5500

257

CUMPĂTULUI

Beton

1248

0.24

240

960

540

1500

2

3000

5

7500

258

CUPTOARELOR

Asfalt

6000

0.5

750

3000

3000

1

3000

2

6000

259

CURCUBEULUI

Asfalt

2279

0.385

430

1720

1148

2868

2

5736

5

14340

260

CUZA VODĂ

Asfalt

2744

0.196

300

1200

960

2160

2

4320

5

10800

261

DACIEI

Asfalt

707

0.202

202

808

384

1192

1

1192

2

2384

262

DALIEI

Asfalt

780

0.13

130

520

312

832

2

1664

5

4160

263

DAMBOVITA

Asfalt

1699

0.33

330

1320

484

1804

2

3608

5

9020

264

DEALU CU PIATRA

Asfalt

1000

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

265

DECEBAL

Asfalt

2835

0.443

443

1772

1550

3322

2

6644

5

16610

266

DEDITEL

Asfalt

625

0.125

125

500

125

625

2

1250

5

3125

267

DELFINULUI

Balast

10812

0.901

901

3604

3604

1

3604

2

7208

268

DELTEI

Asfalt

1258

0.262

262

1048

300

1348

2

2696

5

6740

269

DEMOCRAȚIEI

Asfalt

14450

1.35

1350

5400

6075

11475

7

80325

14

160650

270

DEPOULUI

Asfalt

11550

1.18

1650

6600

2068

8668

7

60676

14

121352

271

DEPOZITELOR

Asfalt

7500

1.375

1500

6000

6000

2

12000

5

30000

272

DEZROBIRII

Asfalt

1800

0.36

360

1440

108

1548

1

1548

2

3096

273

DIACONUL CORESI

Balast

625

0.125

125

500

500

1

500

2

1000

274

DILIGENTEI

Asfalt

1620

0.338

270

1080

665

1745

2

3490

5

8725

275

DIMBULUI

Asfalt

1438

0.274

274

1096

835

1931

2

3862

5

9655

276

DIMITRIE BOLINTINEANU

Asfalt

2668

0.46

460

1840

1702

3542

2

7084

5

17710

277

DIMITRIE CANTEMIR

Asfalt

1715

0.245

245

980

980

1

980

2

1960

278

DOAGA

Asfalt

950

0.19

190

760

418

1178

2

2356

5

5890

279

DOAMNA STANCA

Asfalt

445

0.084

84

336

252

588

2

1176

5

2940

280

DOGARILOR

Asfalt

739

0.174

174

696

223

919

1

919

2

1838

281

DOMNIȘORI

Asfalt

10321

1.19

1190

4760

4000

8760

7

61320

14

122640

282

Domnișori parcari

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

2

6000

283

DORNA

Asfalt

1360

0.17

170

680

748

1428

2

2856

5

7140

284

DOROBANȚI

Asfalt

2050

0.41

410

1640

855

2505

2

5010

5

12525

285

DORULUI

Asfalt

1037

0.25

250

1000

1000

2

2000

5

5000

286

DR.BAGDAZAR

Asfalt

1949

0.26

260

1040

806

1846

2

3692

5

9230

287

DR. CAROL DAVILA

Asfalt

2054

0.446

446

1784

1338

3122

2

6244

5

15610

288

DR. GHEORGHE PETRESCU

Asfalt

2923

0.504

504

2016

1663

3679

2

7358

5

18395

289

DR. TOMA IONESCU

Asfalt

2676

0.138

446

1784

1828

3612

2

7224

5

18060

290

DR. VICTOR BABES

Asfalt

884

0.17

170

680

442

1122

2

2244

5

5610

291

DRAGOS VODĂ

Asfalt

1475

0.374

250

1000

900

1900

2

3800

5

9500

292

DREPTĂȚII

Asfalt

1200

0.2

240

960

850

1810

2

3620

5

9050

293

DREZINEI

Pavaj

630

0.14

140

560

560

1

560

2

1120

294

DRUMUL SERII

Asfalt

11206

1.088

1088

4352

4352

1

4352

2

8704

295

DUCA VODĂ

Asfalt

1390

0.278

278

1112

862

1974

2

3948

5

9870

296

DUMBRAVEI

Asfalt

2170

0.31

310

1240

500

1740

2

3480

5

8700

297

DUMBRĂVENI

Balast

2170

0.05

310

1240

1240

1

1240

2

2480

298

DUNĂRII

Asfalt

1253

0.174

174

696

981

1677

2

3354

5

8385

299

ECATERINA TEODOROIU

Asfalt

1058

0.147

147

588

591

1179

1

1179

2

2358

300

ECOULUI

Balast

114

0.038

38

152

152

1

152

2

304

301

ELENA DOAMNA

Asfalt

6216

0.74

740

2960

2343

5303

7

37121

14

74242

302

ELEVILOR

Asfalt

450

0.25

150

600

150

750

2

1500

5

3750

303

EMIL RACOVITA

Balast

260

0.065

65

260

32

292

1

292

2

584

304

EMILE ZOLLA

Asfalt

4320

0.21

360

1440

3186

4626

7

32382

14

64764

305

ENERGIEI

Balast

4920

0.82

820

3280

3280

1

3280

2

6560

306

EROILOR

Asfalt

9840

1.2

1200

4800

5260

10060

2

20120

5

50300

307

EROUL NECUNOSCUT

Asfalt

1320

0.3

300

1200

390

1590

1

1590

2

3180

308

EUFROSIN POTECA

Asfalt

1064

0.14

140

560

720

1280

2

2560

5

6400

309

FABRICI LOR

Beton

6084

0.78

780

3120

1280

4400

2

8800

5

22000

310

FĂCLIEI

Asfalt

1080

0.06

360

1440

1140

2580

2

5160

5

12900

311

FAGARAS

Asfalt

2610

0.206

340

1360

298

1658

1

1658

2

3316

312

FĂGET

Beton

840

0.14

140

560

560

1

560

2

1120

313

FAGULUI

Asfalt

2590

0.37

370

1480

407

1887

1

1887

2

3774

314

FAINARI

Balast

364

0.13

130

520

520

1

520

2

1040

315

FANTINELE

Asfalt

2100

0.35

350

1400

100

1500

2

3000

5

7500

316

FAT-FRUMOS

Asfalt

1525

0.15

250

1000

250

1250

2

2500

5

6250

317

FAURARI

Asfalt

1295

0.156

156

624

624

2

1248

5

3120

318

FECIOAREI

Asfalt

420

0.06

60

240

240

2

480

5

1200

319

FERIGII

Balast

10080

0.84

840

3360

3360

1

3360

2

6720

320

FEROVIARILOR

Asfalt

535

0.113

113

452

452

2

904

5

2260

321

FIERARILOR

Balast

5670

0.12

420

1680

1680

1

1680

2

3360

322

FINTA

Asfalt

1173

0.255

255

1020

648

1668

2

3336

5

8340

323

FLACARA

Asfalt

576

0.08

80

320

320

2

640

5

1600

324

FLORARILOR

Asfalt

1620

0.59

300

1200

600

1800

2

3600

5

/9000.. . '

325

FLORILOR

Asfalt

702

0.117

117

468

363

831

2

1662

5

326

FLUTURILOR

Balast

11040

0.92

920

3680

3680

1

3680

2

.£>7360    '

327

FOIȘOR

Balast

550

0.11

110

440

440

1

440

2

W. - w

328

FORTUNEI

Asfalt

1750

0.324

324

1296

940

2236

2

4472

5

'■ • fțiwww,,

329

FRAGILOR

Asfalt

2380

0.34

340

1360

816

2176

1

2176

2

-SI 4352:

330

FRASINET

Asfalt

2520

0.375

420

1680

1160

2840

2

5680

5

■f- -14200l^-’-

331

FRASINULUI

Asfalt

1120

0.16

160

640

352

992

1

992

2

\c   1984    "332

FRĂȚIEI

Asfalt

1960

0.12

280

1120

400

1520

2

3040

5

7600

333

FREAMĂTULUI

Balast

184

0.08

80

320

320

1

320

2

640

334

FRUCTELOR

Asfalt

327

0.071

71

284

85

369

2

738

5

1845

335

FRUNZELOR

Asfalt

210

0.07

70

280

280

1

280

2

560

336

FUIORULUI

Asfalt

250

0.05

50

200

200

1

200

2

400

337

FUNDENI

Asfalt

650

0.143

143

572

350

922

2

1844

5

4610

338

FURNALULUI

Balast

1000

0.2

200

800

800

1

800

2

1600

339

FURNICA

Asfalt

624

0.13

130

520

442

962

1

962

2

1924

340

GAGENI

Asfalt

34619

1.07

1070

4280

5824

10104

7

70728

14

141456

341

GAROAFELOR

Asfalt

1225

0.175

175

700

380

1080

1

1080

2

2160

342

GATERULUI

Balast

9920

0.2

1240

4960

4960

1

4960

2

9920

343

GAZETEI

Asfalt

247

1.07

52

208

208

1

208

2

416

344

GEORGE BARITIU

Asfalt

1235

0.13

130

520

520

1040

2

2080

5

5200

345

GEORGE COSBUC

Asfalt

2385

0.3

300

1200

932

2132

7

14924

14

29848

346

GEORGE TOPIRCEANU

Asfalt

2040

0.19

300

1200

1232

2432

2

4864

5

12160

347

GHEORGHE ASACHI

Pavaj

1260

0.21

210

840

797

1637

2

3274

5

8185

348

GHEORGHE DOJA

Asfalt

19860

1.98

1980

7920

9630

17550

7

122850

14

245700

349

GHEORGHE GR. CANTACUZINO

Asfalt

42900

3.1

3100

12400

14430

26830

7

187810

14

375620

350

GHEORGHE LAZAR

Asfalt

2013

0.122

122

488

965

1453

7

10171

14

20342

351

GHEORGHE SINCAI

Asfalt

1176

0.388

240

960

840

1800

2

3600

5

9000

352

GHEORGHE SION

Pavaj

665

0.133

133

532

532

2

1064

5

2660

353

GHEORGHE TITEICA

Asfalt

1725

0.304

230

920

015

1535

2

3070

5

7675

354

GHIGHIULUI

Asfalt

13650

0

1950

7800

2500

10300

1

10300

2

20600

355

GHILCOS

Asfalt

1425

0.19

190

760

302

1062

2

2124

5

5310

356

GHIMES

Balast

436

0.45

68

272

272

1

272

2

544

357

GHIMPAȚI

Asfalt

1440

0.16

160

640

160

800

2

1600

5

4000

358

GHIOCEI

Asfalt

1568

0.18

280

1120

896

2016

1

2016

2

4032

359

GILOTRULUI

Asfalt

1360

0.17

170

680

680

1

680

2

1360

360

GINDULUI

Asfalt

1170

0.13

130

520

520

1

520

2

1040

361

GIRLEI

Asfalt

5184

0.47

470

1880

1880

1

1880

2

3760

362

GLADIOLELOR

Asfalt

625

0.125

125

500

500

2

1000

5

2500

363

GLOBULUI

Asfalt

364

0.054

54

216

146

362

2

724

5

1810

364

GODEANU

Asfalt

1000

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

365

GOLEȘTI

Asfalt

2516

0.37

370

1480

1707

3187

2

6374

5

15935

366

GORASLAU

Balast

660

0.165

165

660

660

1

660

2

1320

367

GORNISTILOR

Asfalt

1200

0.05

300

1200

840

2040

2

4080

5

10200

368

GORUNULUI

Asfalt

2480

0.355

355

1420

1022

2442

1

2442

2

4884

369

GRĂDINARI

Asfalt

3460

0.48

480

1920

1968

3888

2

7776

5

19440

370

GRĂDINILOR

Pamant

360

0.9

900

3600

3600

1

3600

2

7200

371

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

Asfalt

9000

0.334

1125

4500

3375

7875

2

15750

5

39375

372

G-RAL GHEORGHE MAGHERU

Asfalt

1715

0.268

268

1072

670

1742

2

3484

5

8710

373

G-RAL ION DRAGALINA

Asfalt

3000

0.5

350

1400

1050

2450

2

4900

5

12250

374

G-RAL TRAIAN MOSOIU

Asfalt

671

110

110

440

346

786

7

5502

14

11004

375

G-RAL VASILE MILEA

Asfalt

4230

0.85

850

3400

2324

5724

7

40068

14

80136

376

GRĂNICERI

Asfalt

1395

0.31

310

1240

1240

1

1240

2

2480

377

GRANITULUI

Asfalt

2040

0.18

240

960

960

2

1920

5

4800

378

GRAURULUI

Balast

1351

0.193

193

772

772

1

772

2

1544

379

GRAUSORULUI

Asfalt

1000

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

380

GRIGORE ALEXANDRESCU

Asfalt

625

0.125

125

500

250

750

2

1500

5

3750

381

GRIGORE TOCILESCU

Asfalt

900

0.15

150

600

304

904

2

1808

5

4520

382

GRINDULUI

Asfalt

780

0.26

260

1040

520

1560

2

3120

5

7800

383

GRIVITEI

Asfalt

1400

0.2

100

400

1985

2385

7

16695

14

33390

384

GUTUILOR

Asfalt

750

150

600

200

800

1

800

2

1600

385

HANIBAL

Asfalt

1243

0.113

113

452

452

2

904

5

2260

386

HARPEI

Asfalt

1285

0.252

252

1008

504

1512

2

3024

5

7560

387

HORATIU

Balast

539

0.07

70

280

280

1

280

2

560

388

HOREI

Asfalt

420

0.07

70

280

280

1

280

2

560

389

HOREZULUI

Asfalt

1911

0.155

210

840

329

1169

2

2338

5

5845

390

HORIA

Asfalt

2027

0.26

260

1040

1430

2470

2

4940

5

12350

391

HORTENSIEI

Asfalt

600

0.1

100

400

400

1

400

2

800

392

IALOMITEI

Asfalt

744

0.26

240

960

364

1324

1

1324

2

2648

393

IASOMIEI

Asfalt

1568

0.224

224

896

448

1344

1

1344

2

2688

394

IASULUI

Asfalt

822

0.12

120

480

240

720

2

1440

5

3600

395

IAZULUI

Balast

304

0.08

80

320

320

1

320

2

640

396

IENACHITA VACARESCU

Asfalt

4125

0.55

550

2200

1500

3700

2

7400

5

18500

397

IEZARULUI

Asfalt

1600

0.4

400

1600

300

1900

2

3800

5

9500

398

INDUSTRIEI

Asfalt

6680

0.8

880

3520

4320

7840

2

15680

5

39200

399

INEU

Asfalt

720

0.72

120

480

348

828

2

1656

5

4140

400

ÎNFRĂȚIRII

Asfalt

1625

0.325

325

1300

650

1950

2

3900

5

9750

401

INOTESTI

Asfalt

6698

0.394

550

2200

784

2984

1

2984

2

5968

402

INULUI

Balast

420

0.07

70

280

280

1

280

2

560

403

ION A. BASARABESCU

Asfalt

469

0.07

70

280

154

434

2

868

5

2170

404

ION CREANGA

Asfalt

1350

0.25

250

1000

1275

2275

2

4550

5

11375

405

ION GHICA

Asfalt

822

0.123

123

492

376

868

2

1736

5

4340

406

ION HELIADE RADULESCU

Asfalt

1109

0.198

198

792

813

1605

2

3210

5

8025

407

ION LUCA CARAGIALE

Asfalt

5440

0.68

680

2720

2584

5304

2

10608

5

26520

408

ION MAIORESCU

Asfalt

1305

0.229

229

916

950

1866

2

3732

5

9330

409

ION NECULCE

Asfalt

1436

0.271

271

1084

868

1952

2

3904

5

9760

410

ION RUSU SIRIANU

Asfalt

1562

0.263

220

880

902

1782

2

3564

5

8910

411

ISTRITA

Pamant

300

0.75

750

3000

3000

1

3000

2

6000

412

ITALIANA

Asfalt

1110

0.2

200

800

1100

1900

2

3800

5

9500

413

IULIU MANIU

Asfalt

2072

0.339

339

1356

1080

2436

2

4872

5

12180

414

IVAN V. MICIURIN

Asfalt

1271

0.164

170

680

689

1369

2

2738

5

6845

415

IZLAZULUI

Balast

5298

0.459

459

1836

1836

1

1836

2

3672

416

IZVOARE

Asfalt

5278

0.926

926

3704

3426

7130

2

14260

5

35650

417

IZVORAS

Pamant

280

0.7

700

2800

2800

1

2800

2

5600

418

JEPILOR

Balast

895

0.179

179

716

716

1

716

2

1432

419

JIANU

Asfalt

400

0.25

160

640

640

2

1280

5

3200

420

JIJIEI

Pamant

690

0.115

115

460

460

1

460

2

920

421

JIULUI

Asfalt

1040

0.26

260

1040

1040

1

1040

2

2080

422

JUNIORILOR

Asfalt

375

0.075

75

300

300

2

600

5

ZX500O J

423

JUPITER

Asfalt

2652

0.3

520

2080

1260

3340

2

6680

5

. 1.6-Yoo • aa

424

KUTUZOV

Asfalt

1022

0.146

146

584

297

881

2

1762

5

'.. “ & 4405

425

LABIRINT

Asfalt

155

0.062

62

248

248

1

248

2

•V . 496   .

426

LABORATORULUI

Asfalt

5600

0.2

800

3200

3200

2

6400

5     /

; 16000 <7

427

LACAUTI

Balast

375

0.15

150

600

600

1

600

—2“^

r->. < .'1200.....

428

LĂCRĂMIOARELOR

Asfalt

1125

0.225

225

900

900

2

1800

5

450&7i

429

LACUL BILEA

Asfalt

1000

0.2

200

800

200

1000

2

2000

5

o'.- 5000 -x/

430

LACULUI

Asfalt

1040

0.13

130

520

390

910

1

910

2

1820

431

LALELELOR

Asfalt

1470

0.21

210

840

840

1

840

2

1680

432

LAMAITEI

Asfalt

2905

0.415

415

1660

1660

3320

2

6640

5

16600

433

LANULUI

Balast

270

0.9

900

3600

3600

1

3600

2

7200

434

LAPTARI

Asfalt

375

0.075

75

300

150

450

2

900

5

2250

435

LAPUSNA

Asfalt

1980

0.27

300

1200

1200

2400

2

4800

5

12000

436

LĂSTUNULUI

Balast

9600

0.8

800

3200

3200

1

3200

2

6400

437

LATINA

Asfalt

320

0.08

80

320

160

480

2

960

5

2400

438

LAURILOR

Asfalt

375

0.075

75

300

120

420

2

840

5

2100

439

LAUTARI

Asfalt

833

0.17

170

680

408

1088

2

2176

5

5440

440

LEANDRULUI

Asfalt

1540

0.22

220

880

440

1320

1

1320

2

2640

441

LEBEDEI

Asfalt

896

0.14

140

560

336

896

2

1792

5

4480

442

LEMNARI

Asfalt

1560

0.416

416

1664

1664

1

1664

2

3328

443

LEONARD DOROFTEI

Asfalt

414

0.138

138

552

552

2

1104

5

2760

444

LEULUI

Asfalt

1496

0.267

267

1068

908

1976

2

3952

5

9880

445

LEVANTICA

Asfalt

250

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

446

LIBELULEI

Asfalt

250

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

447

LIBERTĂȚII

Asfalt

3400

0.75

750

3000

1212

4212

7

29484

14

58968

448

LICURICI

Asfalt

228

0.06

60

240

240

1

240

2

480

449

LILIACULUI

Asfalt

1330

0.19

190

760

456

1216

1

1216

2

2432

450

LINARIEI

Asfalt

1250

0.25

250

1000

1000

1

1000

2

2000

451

LIREI

Balast

336

0.07

70

280

140

420

1

420

2

840

452

LIVEZILOR

Asfalt

1858

0.177

177

708

708

1

708

2

1416

453

LOBACEVSCHI N.

Asfalt

3510

0.46

390

1560

1887

3447

2

6894

5

17235

454

LOCOMOTIVEI

Asfalt

1785

0.18

180

720

720

2

1440

5

3600

455

LOGOFĂTUL TAUTU

Asfalt

1443

0.26

260

1040

910

1950

2

3900

5

9750

456

LOPATARI

Asfalt

217

0.083

83

332

332

1

332

2

664

457

LOTRULUI

Asfalt

1260

0.14

140

560

560

1

560

2

1120

458

LUCA ARBORE

Asfalt

1274

0.245

245

980

318

1298

2

2596

5

6490

459

LUCEAFĂRULUI

Asfalt

308

0.044

44

176

176

2

352

5

880

460

LUCERNEI

Asfalt

4400

0.44

440

1760

440

2200

1

2200

2

4400

461

LUGOJANA

Asfalt

1805

0.19

190

760

760

1

760

2

1520

462

LUMINII

Asfalt

1600

0.291

291

1164

932

2096

2

4192

5

10480

463

LUMINIȘULUI

Asfalt

3320

0.332

332

1328

918

2246

2

4492

5

11230

464

LUMINIȚEI

Asfalt

660

0.11

110

440

440

1

440

2

880

465

LUNCA PRUTULUI

Asfalt

1953

0.18

180

720

720

1

720

2

1440

466

LUPENI

Asfalt

10972

1.33

1330

5320

6660

11980

2

23960

5

59900

467

LUPTĂTORILOR

Asfalt

1352

0.276

276

1104

1104

1

1104

2

2208

468

MĂCEȘULUI

Asfalt

2331

0.333

333

1332

1332

2

2664

5

6660

469

MACULUI

Asfalt

3096

516

516

2064

2064

1

2064

2

4128

470

MAGHIRANULUI

Asfalt

1540

0.22

220

880

440

1320

1

1320

2

2640

471

MĂGURII

Asfalt

675

0.225

225

900

450

1350

2

2700

5

6750

472

MAIOR SONTU

Asfalt

960

0.17

170

680

500

1180

2

2360

5

5900

473

MĂLINULUI

Asfalt

846

0.151

151

604

528

1132

2

2264

5

5660

474

MALU ROȘU

Asfalt

10635

0.58

1300

5200

3900

9100

7

63700

14

127400

475

MARAMUREȘ

Asfalt

4452

0.459

459

1836

1147

2983

7

20881

14

41762

476

MARASESTI

Asfalt

23970

0.37

2750

11000

11268

22268

7

155876

14

311752

477

MAREȘAL AVERESCU

Asfalt

1152

0.18

180

720

709

1429

2

2858

5

7145

478

MARGARETELOR

Asfalt

1416

0.118

210

840

840

1

840

2

1680

479

MĂRGĂRITARULUI

Asfalt

2450

0.35

350

1400

350

1750

1

1750

2

3500

480

MARIN BRUTARU

Asfalt

2080

0.26

260

1040

1109

2149

2

4298

5

10745

481

MARIN MEHEDINTEANU

Asfalt

15360

1.28

1280

5120

5120

2

10240

5

25600

482

MATASARI

Balast

97

0.036

36

144

144

1

144

2

288

483

MATEI BASARAB

Asfalt

1815

0.573

330

1320

930

2310

2

4620

5

11550

484

MECET

Asfalt

1133

0.22

220

880

330

1210

2

2420

5

6050

485

MERCURULUI

Asfalt

1298

0.245

245

980

1090

2070

2

4140

5

10350

486

MERIDIANE

Asfalt

210

50

200

60

260

2

520

5

1300

487

MERILOR

Asfalt

1250

0.18

180

720

720

1

720

2

1440

I488

MESTEACĂNULUI

Asfalt

1624

0.232

232

928

928

1

928

2

1856

489

MEȘTERUL MANOLE

Asfalt

1471

0.154

154

616

616

2

1232

5

3080

490

METALURGISTILOR

Asfalt

800

0.8

240

960

960

2

1920

5

4800

491

MICA

Asfalt

750

0.15

150

600

585

1185

2

2370

5

5925

492

MICSUNELELOR

Asfalt

1680

0.24

240

960

674

1634

1

1634

2

3268

493

MIEILOR

Asfalt

79

0.036

36

144

144

1

144

2

288

494

MIERLEI

Balast

10284

0.857

857

3428

3428

1

3428

2

6856

495

MIHAI BRAVU

Asfalt

33640

1.85

3144

12576

11023

23599

7

165193

14

330386

496

MIHAIL KOGALNICEANU

Asfalt

3196

0.34

340

1360

2975

4335

7

30345

14

60690

497

MILCOV

Asfalt

2208

0.32

320

1280

667

1947

2

3894

5

9735

498

MILITARI

Asfalt

2875

0.5

500

2000

2000

2

4000

5

10000

499

MINDRA

Asfalt

548

0.148

148

592

308

900

2

1800

5

4500

500

MINELOR

Asfalt

320

0.08

80

320

320

2

640

5

1600

501

MINERVA

Asfalt

2250

0.45

450

1800

1215

3015

2

6030

5

15075

502

MIORIȚA

Asfalt

590

0.094

94

376

404

780

2

1560

5

3900

503

MIRCEA CEL BATRIN

Asfalt

12250

1.605

1605

6420

8350

14770

2

29540

5

73850

504

MIRON COSTIN

Asfalt

2591

0.563

490

1960

1757

3717

2

7434

5

18585

505

MITROPOLITUL DOSOFTEI

Asfalt

290

0.1

100

400

400

1

400

2

800

506

MITROPOLITUL VARLAAM

Asfalt

259

0.07

70

280

280

1

280

2

560

507

MOARA NOUA

Balast

200

0.5

500

2000

2000

1

2000

2

4000

508

MOCANILOR

Asfalt

800

0.2

200

800

800

1

800

2

1600

509

MOLDOVEI

Asfalt

305

0.047

47

188

136

324

2

648

5

1620

510

MOLIFTULUI

Asfalt

1610

0.23

230

920

690

1610

1

1610

2

3220

511

MORENI

Asfalt

4053

0.579

579

2316

2461

4777

1

4777

2

9554

512

MORILOR

Asfalt

550

0.05

50

200

200

1

200

2

400

513

MOS ION ROATA

Asfalt

1620

0.372

270

1080

1036

2116

2

4232

5

10580

514

MOȘNENI

Asfalt

1125

0.225

225

900

900

1

900

2

1800

515

MOȚILOR

Asfalt

2365

0.396

396

1584

203

1787

1

1787

2

3574

516

MOTRULUI

Asfalt

500

0.1

100

400

400

1

400

2

800

517

M-TII DOBROGEI

Asfalt

2098

0.247

247

988

988

1

988

2

1976

518

MUGURILOR

Balast

1020

0.17

170

680

170

850

1

850

2

1700

519

MUNCII

Asfalt

876

0.12

120

480

384

864

2

1728

5

4320

520

MUNTELUI

Balast

206

0.055

55

220

220

1

220

2

440

521

MUNTENIEI

Asfalt

1405

0.281

281

1124

1179

2303

2

4606

5

11515'v .

522

MURELOR

Asfalt

1410

0.285

285

1140

1054

2194

2

4388

5

10970v'

523

MUREȘ

Beton

720

0.12

120

480

480

2

960

5

-24Q0-   -■

524

MUSCATELOR

Asfalt

1785

0.255

255

1020

511

1531

1

1531

2

3Q§2 /C /£

525

MUSCEL

Beton

81

0.12

45

180

180

2

360

5

pop W

526

MUȘEȚELULUI

Asfalt

2088

0.36

360

1440

1486

2926

2

5852

5

^630  ■

527

MUZELOR

Asfalt

1140

0.215

215

860

322

1182

2

2364

5528

NAIULUI

Asfalt

125

0.048

48

192

192

2

384

5

960

529

NALBEI

Asfalt

625

0.125

125

500

250

750

2

1500

5

3750

530

NAMOLOASA

Asfalt

1029

0.21

210

840

441

1281

2

2562

5

6405

531

NARCISELOR

Asfalt

2100

0.3

300

1200

574

1774

2

3548

5

8870

532

NAȚIUNII

Asfalt

2145

0.48

330

1320

1386

2706

2

5412

5

13530

533

NEAGOE BASARAB

Asfalt

2030

0.8

350

1400

1050

2450

2

4900

5

12250

534

NEAJLOV

Asfalt

765

0.153

153

612

405

1017

1

1017

2

2034

535

NEGOIUL

Asfalt

509

0.09

90

360

90

450

2

900

5

2250

536

NEGRU VODĂ

Asfalt

3115

0.537

537

2148

2003

4151

2

8302

5

20755

537

NEGURII

Asfalt

1064

0.19

190

760

564

1324

1

1324

2

2648

538

NEPTUN

Asfalt

1068

0.178

178

712

712

1

712

2

1424

539

NICHITA STANESCU

Asfalt

520

0.13

130

520

260

780

2

1560

5

3900

540

NICOLAE BALCESCU

Asfalt

3645

0.5

450

1800

1764

3564

7

24948

14

49896

541

NICOLAE FILIMON

Asfalt

1456

0.224

224

896

685

1581

2

3162

5

7905

542

NICOLAE FILIPESCU

Asfalt

900

0.09

90

360

360

1

360

2

720

543

NICOLAE IORGA

Asfalt

1376

0.5

320

1280

908

2188

2

4376

5

10940

544

NICOLAE SIMACHE

Asfalt

625

0.2

200

800

600

1400

2

2800

5

7000

545

NICOLAE TITULESCU

Asfalt

4741

0.878

878

3512

2550

6062

2

12124

5

30310

546

NICOPOLE

Asfalt

4071

0.052

690

2760

2140

4900

2

9800

5

24500

547

NICOVALEI

Asfalt

1340

0.2

200

800

400

1200

2

2400

5

6000

548

NOVAC

Asfalt

732

0.122

122

488

391

879

2

1758

5

4395

549

NUCETULUI

Asfalt

2100

0.25

350

1400

432

1832

2

3664

5

9160

550

NUCILOR

Asfalt

2562

0.42

420

1680

1302

2982

2

5964

5

14910

551

NUFĂRULUI

Asfalt

1357

0.174

174

696

522

1218

2

2436

5

6090

552

OBORULUI

Asfalt

3120

0.44

260

1040

640

1680

2

3360

5

8400

553

OGORULUI

Balast

150

0.5

500

2000

2000

1

2000

2

4000

554

OITUZ

Asfalt

1792

0.32

320

1280

416

1696

1

1696

2

3392

555

OLIMP

Pavaj

464

0.116

116

464

464

2

928

5

2320

556

OLTENI

Asfalt

464

0.157

116

464

464

1

464

2

928

557

OLTULUI

Asfalt

2011

0.383

383

1532

1111

2643

2

5286

5

13215

558

ORZARI

Balast

324

0.09

90

360

360

1

360

2

720

559

OSTAȘILOR

Asfalt

1085

0.162

162

648

640

1288

2

2576

5

6440

560

OTELULUI

Asfalt

280

0.08

80

320

320

2

640

5

1600

561

OVIDIU

Asfalt

388

0.097

97

388

204

592

2

1184

5

2960

562

PĂCII

Asfalt

600

0.5

100

400

290

690

2

1380

5

3450

563

PACURETI

Asfalt

2500

0.5

500

2000

2000

1

2000

2

4000

564

PADINA

Asfalt

3010

0.15

430

1720

1600

3320

2

6640

5

16600

565

PĂDURII

Asfalt

2422

0.346

346

1384

1038

2422

2

4844

5

12110

566

PAJUREI

Asfalt

924

0.175

330

1320

310

1630

2

3260

5

8150

567

PALANCA

Balast

1564

0.184

184

736

736

1

736

2

1472

568

PĂLTINIȘ

Asfalt

1167

0.278

300

1200

810

2010

2

4020

5

10050

569

PALTINULUI

Balast

1564

0.798

184

736

736

1

736

2

1472

570

PANCIU

Asfalt

1428

0.218

218

872

643

1515

2

3030

5

7575

571

PANDURILOR

Asfalt

1625

0.25

250

1000

1176

2176

2

4352

5

10880

572

Par. Făget bl.121,J

Asfalt

750

0

750

1

750

2

1500

573

Par.ANL

Asfalt

5500

0

5500

1

5500

2

11000

574

Par.Ciucului bl. 162

Asfalt

2500

0

2500

1

2500

2

5000

575

Par.Daliei bl.15

Asfalt

1500

0

1500

1

1500

2

3000

576

Par.Domnisori 12E

Asfalt

500

0

500

1

500

2

1000

577

Par.Domnisori bl.7

Asfalt

500

0

500

1

500

2

1000

578

Par.Frasinet bl.4

Asfalt

1500

0

1500

1

1500

2

3000

579

Par.Frasinet bl.5

Asfalt

1500

0

1500

1

1500

2

3000

580

Par.lezerului st.

Asfalt

500

0

500

1

500

2

1000

581

Par.Murelor bl. 14

Asfalt

600

0

600

1

600

2

1200

582

Par.Mures bl.6

Asfalt

1200

0

1200

1

1200

2

2400

583

Par.Muscel bl.10

Asfalt

800

0

800

1

800

2

1600

584

Par.Prislop bl.6

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

2

6000

585

Par.Profi bl.17,13

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

2

6000

586

Par.Seciului bl.8

Asfalt

1000

0

1000

1

1000

2

2000

587

Par.Vornicei bl.65

Asfalt

1250

0

1250

1

1250

2

2500

588

Par.Vornicei bl.70

Asfalt

1500

0

1500

1

1500

2

3000

589

Par.Zamora bl.118

Asfalt

5200

0

5200

1

5200

2

10400

590

PARASUTISTILOR

Asfalt

210

0.5

60

240

240

2

480

5

1200

591

PARIS

Asfalt

979

0.11

110

440

700

1140

7

7980

14

15960

592

PASAJ OMNIA

Asfalt

300

0.05

0

300

7

2100

14

4200

593

PASTORILOR

Asfalt

375

0.125

100

400

400

2

800

5

2000

594

PATRIEI

Asfalt

1287

0.26

260

1040

744

1784

2

3568

5

8920

595

PAUL CONSTANTINESCU

Asfalt

375

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

596

PELINULUI

Asfalt

2510

0.42

420

1680

492

2172

1

2172

2

4344

597

PENES CURCANUL

Asfalt

4356

0.49

460

1840

855

2695

2

5390

5

13475

598

PERILOR

Asfalt

1080

0.12

120

480

480

1

480

2

960

599

PERIS

Asfalt

264

0.066

66

264

264

2

528

5

1320

600

PERSANI

Asfalt

1000

0.175

280

1120

540

1660

2

3320

5

8300

601

PESCARUS

Asfalt

374

0.104

104

416

130

546

2

1092

5

2730

602

PETRARCA

Asfalt

1760

0.34

320

1280

896

2176

2

4352

5

10880

603

PETRE NEGULESCU

Asfalt

1188

0.216

216

864

400

1264

2

2528

5

6320

604

PETRICEICU VODĂ

Asfalt

468

0.104

104

416

234

650

1

650

2

1300

605

PETROCHIMISTILOR

Asfalt

1935

0.24

430

1720

130

1850

7

12950

14

25900

606

PETRONIU

Asfalt

360

0.072

72

288

288

1

288

2

576

607

PETRU CERCEL

Asfalt

875

0.175

175

700

700

1

700

2

1400

608

PETRU MAIOR

Asfalt

1033

0.181

181

724

663

1387

2

2774

5

6935

609

PETRU MUSAT

Asfalt

348

0.1

60

240

240

480

2

960

5

2400

610

PETRU PONI

Asfalt

1140

0.15

150

600

280

880

2

1760

5

4400

611

PETUNIEI

Asfalt

1250

0.25

200

800

200

1000

2

2000

5

5000

612

PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918

Asfalt

5408

0.72

520

2080

1268

3348

2

6696

5

16740

613

PIAȚA EROILOR

Asfalt

2500

0

2500

2

5000

5

12500

614

PIAȚA MIHAI VITEAZUL

Asfalt

2500

0

2500

2

5000

5

12500

615

PIAȚA VICTORIEI

Asfalt

5800

290

1160

1200

2360

7

16520

14

33040

616

PIATRA CRAIULUI

Asfalt

576

0.064

64

256

128

384

2

768

5

1920

617

PICHETULUI

Asfalt

640

0.16

160

640

640

2

1280

5

3200

618

PICTOR BARBU ISCOVESCU

Asfalt

2871

0.495

495

1980

1488

3468

2

6936

5

17340

619

PICTOR NEGULICI ION

Asfalt

830

0.15

100

400

690

1090

2

2180

5

' 54Ș04

620

PICTOR ROSENTHAL

Asfalt

17691

1.183

1183

4732

1053

5785

2

11570

5

/;''•.■■78925

621

PIELARI

Asfalt

7701

1.05

1050

4200

3648

7848

2

15696

5

. ' 39240

622

PIERSICULUI

Asfalt

1540

0.22

220

880

880

1

880

2

Iji-S' 17604" î-V

623

PIETII

Balast

927

0.103

103

412

412

1

412

2

\Ot- '824    <

624

PIETRARILOR

Asfalt

975

0.15

150

600

602

1202

2

2404

5

625

PINULUI

Asfalt

516

0.12

120

480

480

1

480

2

<>960626

PIRIULUI

Balast

200

0.5

500

2000

2000

1

2000

2

4000

627

PISCULUI

Asfalt

250

0.05

50

200

200

1

200

2

400

628

PLAIESILOR

Asfalt

6458

0.58

580

2320

1925

4245

2

8490

5

21225

629

PLAIULUI

Balast

600

0.05

100

400

400

1

400

2

800

630

PLATOȘEI

Asfalt

480

0.12

120

480

140

620

2

1240

5

3100

631

PLEVNEI

Asfalt

400

0.08

80

320

240

560

2

1120

5

2800

632

PLOILOR

Asfalt

594

0.132

132

528

353

881

2

1762

5

4405

633

PLOPILOR

Asfalt

3570

0.51

510

2040

1428

3468

1

3468

2

6936

634

PLUGARILOR

Asfalt

851

0.133

133

532

426

958

2

1916

5

4790

635

PLUTELOR

Balast

10800

0.9

900

3600

3600

1

3600

2

7200

636

POD FERO

Asfalt

9800

0.7

653

2612

1200

3812

2

7624

5

19060

63/

POD FEROI

Asfalt

9800

0.7

653

2612

1200

3812

2

7624

5

19060

638

POD GARA DE SUD

Asfalt

13500

0.7

1000

4000

960

4960

2

9920

5

24800

639

POD ITAU

Asfalt

7200

0.6

600

2400

3600

6000

2

12000

5

30000

640

POD VĂLENI

Asfalt

400

0.01

60

240

120

360

2

720

5

1800

641

PODEȚULUI

Asfalt

426

0.11

110

440

440

1

440

2

880

642

PODUL DE LEMN

Asfalt

500

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

643

|PODUL ÎNALT

Asfalt

5320

0.38

380

1520

595

2115

2

4230

5

10575

644

POETUL ANGHEL V.

Asfalt

895

0.179

179

716

519

1235

2

2470

5

6175

645

POIENIȚEI

Asfalt

2299

0.291

291

1164

1222

2386

2

4772

5

11930

646

POLIGONULUI

Asfalt

6800

0.85

850

3400

1950

5350

2

10700

5

26750

647

POLUX

Asfalt

720

0.18

180

720

720

2

1440

5

3600

648

POMILOR

Asfalt

2520

0.31

360

1440

600

2040

2

4080

5

10200

649

POMPELOR

Asfalt

6187

0.825

825

3300

3300

2

6600

5

16500

650

POMPIERILOR

Asfalt

1400

0.175

175

700

487

1187

2

2374

5

5935

651

POPA FARCAS

Asfalt

5985

0.665

665

2660

3591

6251

2

12502

5

31255

652

POPA ȘAPCA

Asfalt

740

0.148

148

592

235

827

2

1654

5

4135

653

PORTITA

Asfalt

520

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

654

PORUMBACU

Pavaj

231

0.055

55

220

220

1

220

2

440

655

PORUMBIȚEI

Asfalt

250

0.1

100

400

400

1

400

2

800

656

POSADA

Asfalt

136

0.047

47

188

188

1

188

2

376

657

POSTĂVARUL

Asfalt

225

0.05

50

200

200

2

400

5

1000

658

POȘTEI

Asfalt

8250

0.75

750

3000

2730

5730

2

11460

5

28650

659

PRAGA

Asfalt

3357

0.425

425

1700

1800

3500

2

7000

5

17500

660

PRAHOVEI

Asfalt

950

0.19

190

760

380

1140

2

2280

5

5700

661

PREDEAL

Asfalt

1675

0.353

250

1000

441

1441

2

2882

5

7205

662

PREDELUS

Balast

440

0.11

110

440

440

1

440

2

880

663

PRIGORIEI

Balast

9120

0.76

760

3040

3040

1

3040

2

6080

664

PRIMĂVERII

Asfalt

1805

0.354

354

1416

1133

2549

2

5098

5

12745

665

PRINCIPATELE UNITE

Asfalt

823

0.168

168

672

470

1142

2

2284

5

5710

666

PRISLOP

Asfalt

2312

0.15

340

1360

528

1888

2

3776

5

9440

667

PRIVIGHETORII

Asfalt

949

0.13

130

520

428

949

2

1898

5

4745

668

PROF. DR. GH. MARINESCU

Pavaj

720

0.155

120

480

456

936

2

1872

5

4680

669

PROF. DR. RAINER

Pavaj

511

0.074

74

296

222

518

2

1036

5

2590

670

PROF. ION T. GRIGORE

Asfalt

1925

0.18

250

1000

910

1910

2

3820

5

9550

671

PROFESORILOR

Asfalt

2240

0.125

400

1600

430

2030

2

4060

5

10150

672

PROGRESULUI

Asfalt

217

0.075

75

300

300

2

600

5

1500

673

PRUNILOR

Asfalt

1540

0.22

220

880

880

1

880

2

1760

674

PRUT

Balast

147

0.042

42

168

168

1

168

2

336

675

PUTNA

Asfalt

2250

0.525

450

1800

1364

3164

2

6328

5

15820

676

PUȚUL CU APA RECE

Asfalt

2289

0.327

327

1308

426

1734

2

3468

5

8670

677

RĂCHITEI

Balast

11400

0.95

950

3800

3800

2

7600

5

19000

678

RADU CEL MARE

Asfalt

1380

0.23

230

920

333

1253

1

1253

2

2506

679

RADU DE LA AFUMAȚI

Asfalt

4480

0.528

640

2560

2562

5122

2

10244

5

25610

680

RADU STANIAN

Asfalt

1050

0.1

210

840

720

1560

2

3120

5

7800

681

RAFINORILOR

Asfalt

2812

0.375

375

1500

1500

2

3000

5

7500

682

RAHOVEI

Asfalt

2700

0.406

406

1624

1900

3524

2

7048

5

17620

683

RAMUREI

Asfalt

340

0.066

66

264

120

384

2

768

5

1920

684

RÂPELOR

Asfalt

750

0

150

600

600

2

1200

5

3000

685

RAPSODIEI

Asfalt

2250

0.45

450

1800

1350

3150

2

6300

5

15750

686

RARAU

Balast

250

0.05

50

200

200

1

200

2

400

687

RARES VODĂ

Asfalt

3152

0.394

394

1576

1558

3134

2

6268

5

15670

6881

RARISTEI

Asfalt

500

0.1

150

600

600

2

1200

5

3000

689

RASNOVENILOR

Asfalt

625

0.125

125

500

500

2

1000

5

2500

690

RAZBOIENI

Balast

2025

0.27

270

1080

663

1743

1

1743

2

3486

691

RAZOARE

Asfalt

1429

0.283

283

1132

1132

2

2264

5

5660

692

RECOLTEI

Asfalt

800

0.2

200

800

200

1000

1

1000

2

2000

693

RECONSTRUCȚIEI

Asfalt

950

0.3

190

760

444

1204

2

2408

5

6020

694

REDUTEI

Asfalt

850

0.17

170

680

527

1207

2

2414

5

6035

695

REGIMENTULUI

Asfalt

1000

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

696

REZERVOARELOR

Asfalt

8056

0.72

760

3040

1445

4485

2

8970

5

22425

697

RIFOV

Asfalt

25125

1.9

1900

7600

5131

12731

1

12731

2

25462

698

RINDUNELELOR

Balast

560

0.1

100

400

100

500

1

500

2

1000

699

RIULUI

Pavaj

765

0.72

85

340

204

544

1

544

2

1088

700

ROBANESTI

Asfalt

810

0.176

176

704

386

1090

2

2180

5

5450

701

RODICA

Asfalt

715

0.13

130

520

208

728

2

1456

5

3640

702

ROGOZULUI

Asfalt

520

0.08

80

320

320

2

640

5

1600

703

ROMANA

Asfalt

8960

1.39

1390

5560

4000

9560

2

19120

5

47800

704

i ROMANEȘTI

Asfalt

250

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

705

ROMANITEI

Asfalt

400

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

706

ROMULUS

Asfalt

2400

0.2

200

800

352

1152

2

2304

5

5760

707

ROȘIORI

Asfalt

6300

0.84

840

3360

3440

6800

2

13600

5

34000

708

ROTARI

Asfalt

354

0.052

52

208

208

2

416

5

1040

709

ROVINE

Asfalt

561

0.102

102

408

321

729

2

1458

5

3645

710

ROZELOR

Asfalt

250

0.09

90

360

360

2

720

5

1800

711

ROZETEI

Asfalt

2240

0.35

320

1280

806

2086

2

4172

5

10430

712

ROZMARIN

Asfalt

2660

0.38

380

1520

504

2024

2

4048

5

10120

713

RUBINELOR

Asfalt

1531

0.348

348

1392

974

2366

2

4732

5

11830

714

RUDULUI

Asfalt

20890

2.089

2089

8356

6912

15268

2

30536

5

.76340 .

715

RUGINOASA

Balast

44

0.037

37

148

148

1

148

2

, ' 296 Tn i ?

716

SABINELOR

Asfalt

2000

0.17

500

2000

2000

2

4000

5

' ^roooo

717

SĂLCIEI

Asfalt

980

0.22

140

560

364

924

1

924

2

L £ 1848. .

718

SALCIMILOR

Asfalt

1760

0.22

220

880

242

1122

1

1122

2

.Î2244-

719

SALVA VISEU

Asfalt

500

0.1

100

400

200

600

2

1200

5

rS! jaco:

Z O

720

SALVADOR

Asfalt

661

0.189

189

756

756

1

756

2

'15W7

721

SAMUEL MICU

Asfalt

686

0.14

140

560

621

1181

2

2362

5

5961^7

5 i

722

ȘANTIERULUI

Asfalt

1000

160

640

536

1176

2

2352

5

VWL-

723

SAPUNARI

Asfalt

945

0.187

150

600

540

1140

2

2280

5

724

SATURN

Asfalt

1232

0.28

280

1120

742

1862

2

3724

5

9310

725

SCAIENI

Asfalt

4114

0.374

374

1496

1496

1

1496

2

2992

726

SCARISOARA

Asfalt

200

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

727

SCHIORILOR

Asfalt

500

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

728

SCOLII

Asfalt

1200

0.3

300

1200

450

1650

2

3300

5

8250

729

SCORUȘULUI

Asfalt

300

0.075

75

300

60

360

2

720

5

1800

730

SCULPTORI

Asfalt

928

0.292

160

640

536

1176

2

2352

5

5880

731

SECELENILOR

Asfalt

112.5

0.075

75

300

300

2

600

5

1500

732

SECIULUI

Beton

540

0.9

100

400

300

700

2

1400

5

3500

733

SEMĂNĂTORI

Balast

117

0.045

45

180

180

1

180

2

360

734

SEMENICULUI

Balast

400

0.1

100

400

400

1

400

2

800

735

SERG. EROU MATEESCU GHE.

Asfalt

3850

0.7

700

2800

1380

4180

2

8360

5

20900

736

VICTOR

Asfalt

875

0.175

175

700

700

2

1400

5

3500

737

SEVASTOPOL

Asfalt

668

0.163

163

652

179

831

1

831

2

1662

738

SEVER AXENTE

Asfalt

595

0.07

70

280

168

448

2

896

5

2240

739

SIGHET

Asfalt

1040

0.13

130

520

955

1475

2

2950

5

7375

740

SI LI STEI

Asfalt

187

0.075

75

300

75

375

2

750

5

1875

741

SIMION BARNUTIU

Asfalt

3210

0.321

321

1284

1429

2713

2

5426

5

13565

742

SINAII

Asfalt

1875

0.341

341

1364

1030

2394

2

4788

5

11970

743

SIPOTE

Asfalt

1100

0.15

275

1100

385

1485

2

2970

5

7425

744

ȘIRET

Asfalt

1155

0.155

155

620

442

1062

2

2124

5

5310

745

SITARULUI

Asfalt

1043

0.158

158

632

710

1342

2

2684

5

6710

746

SLT. EROU CALIN CĂTĂLIN

Asfalt

2950

0.4

400

1600

1640

3240

7

22680

14

45360

747

VASILE

Asfalt

500

0.2

100

400

100

500

2

1000

5

2500

748

BASCOVICI

Asfalt

875

0.175

175

700

350

1050

2

2100

5

5250

749

MARIAN

Asfalt

5568

0.4

870

3480

2218

5698

2

11396

5

28490

750

SMIRDAN

Balast

1050

0.15

150

600

600

1

600

2

1200

751

SNAGOV

Asfalt

2079

0.375

330

1320

759

2079

2

4158

5

10395

752

ȘOIMULUI

Asfalt

948

0.184

184

736

561

1297

2

2594

5

6485

753

SOLDAT EROU ARHIP NICOLAE

Asfalt

3000

0.6

600

2400

1200

3600

2

7200

5

18000

754

SOMES

Beton

1020

0.17

170

680

680

2

1360

5

3400

755

SONDELOR

Asfalt

10428

1.32

1320

5280

2739

8019

2

16038

5

40095

756

SOS. BUDA

asfalt

4880

0.61

610

2440

2440

1

2440

2

4880

757

SOS. BUFTEA

Asfalt

20000

2.5

2500

10000

10000

2

20000

5

50000

758

SOS. GHIGHIULUI

asfalt

19500

1.95

1950

7800

7800

2

15600

5

39000

759

SOS. NORDULUI

Asfalt

16250

1.25

1250

5000

3000

8000

7

56000

14

112000

760

SOS. VESTULUI

Asfalt

28500

3.2

3000

12000

16800

28800

7

201600

14

403200

761

SOVEJA

Pavaj

525

0.23

150

600

600

1

600

2

1200

762

SPATAR MILESCU

Asfalt

3577

0.072

730

2920

1557

4477

2

8954

5

22385

763

SPATAR MILESCU II

Asfalt

1200

0.2

200

800

400

1200

2

2400

5

6000

764

SPATARI

Asfalt

2100

0.48

300

1200

2112

3312

2

6624

5

16560

765

SPICULUI

Asfalt

1092

0.156

156

624

312

936

2

1872

5

4680

766

SPIRU HARET

Asfalt

318

0.12

120

480

240

720

2

1440

5

3600

767

SPITALULUI

Asfalt

2519

0.403

403

1612

2126

3738

2

7476

5

18690

768

SPLAIULUI

Asfalt

3900

0.4

650

2600

2600

2

5200

5

13000

769

SPORTULUI

Asfalt

739

0.112

112

448

228

676

2

1352

5

3380

770

STADIONULUI

Asfalt

4343

0.511

511

2044

2652

4696

2

9392

5

23480

771

STANISOAREI

Asfalt

300

0.175

120

480

480

2

960

5

2400

772

STĂRUINȚEI

Asfalt

991

0.187

187

748

599

1347

2

2694

5

6735

773

ȘTEFAN CEL MARE

Asfalt

6400

0.33

640

2560

3392

5952

7

41664

14

83328

774

ȘTEFAN GRECEANU

Asfalt

2688

0.256

256

1024

1400

2424

7

16968

14

33936

775

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

Asfalt

705

0.141

141

564

529

1093

2

2186

5

5465

776

STEGARULUI

Asfalt

1345

0.238

238

952

797

1749

2

3498

5

8745

777

STEJARULUI

Asfalt

2800

0.26

350

1400

780

2180

1

2180

2

4360

778

STELUȚELOR

Balast

211

0.098

98

392

392

1

392

2

784

779

STICLARULUI

Asfalt

312

0.5

120

480

480

2

960

5

2400

780

STINDARDULUI

Asfalt

3916

0.297

297

1188

1525

2713

2

5426

5

13565

781

STINELOR

Asfalt

195

0.05

130

520

520

2

1040

5

2600

782

STINJENEILOR

Asfalt

1680

0.24

240

960

960

1

960

2

1920

783

ȘTRANDULUI

Asfalt

9758

1.27

820

3280

6412

9692

2

19384

5

48460

784

STREIULUI

Asfalt

150

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

785

STREJNIC

Asfalt

1875

0.375

375

1500

1500

2

3000

5

7500

786

STRUNGA

Asfalt

800

0.2

200

800

400

1200

2

2400

5

6000

787

STUPILOR

Asfalt

124

80

320

320

2

640

5

1600

788

SUCEAVA

Asfalt

255

0.075

75

300

180

480

2

960

5

2400

789

SUDORULUI

Asfalt

450

0.15

150

600

600

2

1200

5

3000

790

TABACI

Asfalt

752

0.114

114

456

429

885

2

1770

5

4425

791

TABLA BUTII

Asfalt

1273

0.19

190

760

589

1349

2

2698

5

6745

792

TACHE IONESCU

Asfalt

3900

0.5

260

1040

520

1560

7

10920

14

21840

793

TANINULUI

Asfalt

1108

0.277

277

1108

658

1766

2

3532

5

8830

794

TARCAULUI

Asfalt

2300

0.564

460

1840

1395

3235

2

6470

5

16175

795

TARGSOR

Asfalt

500

0.175

100

400

400

2

800

5

2000

796

TATRA

Asfalt

483

0.271

70

280

231

511

2

1022

5

2555

797

TAZLAU

Asfalt

1357

0.644

230

920

736

1656

2

3312

5

8280

798

TEIULUI

Asfalt

2676

0.223

223

892

668

1560

1

1560

2

3120

799

TEIUS

Pavaj

235

0.05

50

200

100

300

1

300

2

600

800

TELEAJEN

Asfalt

1332

0.21

370

1480

698

2178

2

4356

5

10890

801

TEMISANA

Asfalt

3362

0.498

410

1640

1230

2870

2

5740

5

14350

802

ȚESĂTORILOR

Asfalt

1495

0.23

230

920

920

2

1840

5

4600

803

THEODOR AMAN

Asfalt

2667

0.381

381

1524

725

2249

2

4498

5

11245

804

TIMIȘ

Pavaj

396

0.066

66

264

175

439

2

878

5

2195

805

TIMOTEI CIPARIU

Asfalt

960

0.2

200

800

480

1280

2

2560

5

6400

806

TIMPULUI

Asfalt

966

0.21

210

840

490

1330

2

2660

5

6650

807

TINARUL MUNCITOR

Asfalt

5280

0.644

644

2576

2576

1

2576

2

5152

808

TINERIMII

Asfalt

3180

0.53

530

2120

2120

4240

2

8480

5

21200

809

TINTEA

Asfalt

3206

0.229

229

916

916

2

1832

5

4580

810

TIRGOVISTEI

Asfalt

4875

0.55

750

3000

600

3600

2

7200

5

18000

811

TIRGULUI

Balast

2034

0.226

226

904

904

1

904

2

1808

812

TIRNAVA

Asfalt

1050

0.35

350

1400

700

2100

2

4200

5

10500

813

TISEI

Asfalt

800

0.16

160

640

640

1

640

2

1280

814

TISMANA

Asfalt

1656

0.338

338

1352

1200

2552

2

5104

5

12760

815

TITAN

Asfalt

1440

0.226

800

3200

3200

2

6400

5

16000 '.y-

816

ȚIȚEIULUI

Asfalt

1296

0.144

144

576

576

1

576

2

/ \ 11521 'O./.

817

TITU MAIORESCU

Asfalt

715

0.3

130

520

364

884

2

1768

5

, \ V V442O-.

818

TOAMNEI

Asfalt

216

0.054

54

216

216

2

432

5

z ,1080 <

819

TOMA CARAGIU

Asfalt

792

0.11

110

440

420

860

7

6020

14

[TO-; 12040 T*

820

TOMIS

Balast

594

0.093

93

372

140

512

1

512

2

* ' 1-024'

821

TOPORASI

Asfalt

867

0.17

170

680

170

850

2

1700

5

11 r 425^'>>
822

TORCĂTORI

Asfalt

4427

0.575

575

2300

3485

5785

2

11570

5

28925

823

TRACTOARELOR

Asfalt

471

0.157

157

628

628

2

1256

5

3140

824

TRAIAN

Asfalt

5850

0.9

900

3600

4100

7700

2

15400

5

38500

825

TRAIAN SAVULESCU

Balast

5261

0.501

501

2004

2004

1

2004

2

4008

826

TRAIAN VUIA

Asfalt

1549

0.8

240

960

1232

2192

2

4384

5

10960

827

TRANDAFIRILOR

Asfalt

5400/3000

0.648

648

2592

1920

4512

2

9024

5

22560

828

TRANSFORMATORULUI

Asfalt

700

0.14

140

560

560

2

1120

5

2800

829

TRANSILVANIEI

Asfalt

6696

0.93

930

3720

3690

7410

2

14820

5

37050

830

TREI IERARHI

Asfalt

2100

0.2

200

800

620

1420

2

2840

5

7100

831

TRENULUI

Asfalt

2259

0.251

251

1004

1004

2

2008

5

5020

832

TRESTIOARA

Balast

9840

0.82

820

3280

3280

1

3280

2

6560

833

TRIBUNEI

Asfalt

3000

0.46

380

1520

262

1782

2

3564

5

8910

834

TRIFOIULUI

Asfalt

1050

0.15

150

600

300

900

1

900

2

1800

835

TRIMBITEI

Balast

160

0.4

70

280

280

1

280

2

560

836

TRIUMFULUI

Asfalt

1395

0.178

178

712

712

2

1424

5

3560

837

TROIENELOR

Asfalt

1000

0.2

250

1000

1000

2

2000

5

5000

838

TROMPETEI

Asfalt

417

0.086

86

344

99

443

2

886

5

2215

839

TROTUS

Asfalt

600

0.2

200

800

200

1000

2

2000

5

5000

840

TUDOR VLADIMIRESCU

Asfalt

6764

0.89

890

3560

4850

8410

2

16820

5

42050

841

TUFANELELOR

Asfalt

800

0.16

160

640

640

1

640

2

1280

842

TUNARI

Asfalt

2268

0.36

360

1440

1296

2736

2

5472

5

13680

843

TURDA

Asfalt

270

0.06

60

240

240

2

480

5

1200

844

TURLEI

Asfalt

150

0.5

60

240

240

2

480

5

1200

845

TURMELOR

Asfalt

175

0.225

70

280

280

2

560

5

1400

846

TURNĂTORULUI

Asfalt

930

0.173

173

692

553

1245

1

1245

2

2490

847

UDRISTE NĂSTUREL

Asfalt

2734

0.408

408

1632

1958

3590

2

7180

5

17950

848

ULIERULUI

Asfalt

1111

0.19

190

760

674

1434

7

10038

14

20076

849

ULMULUI

Asfalt

327

0.109

109

436

436

2

872

5

2180

850

UNGHIULUI

Asfalt

1963

0.357

357

1428

1231

2659

2

5318

5

13295

851

UNIRII

Asfalt

1870

0.3

300

1200

1222

2422

7

16954

14

33908

852

URANUS

Asfalt

815

0.094

94

376

376

1

376

2

752

853

UZINEI

Balast

1584

0.176

176

704

704

1

704

2

1408

854

VAGONULUI

Asfalt

1500

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

855

VĂII

Asfalt

2000

0.2

200

800

800

1

800

2

1600

856

VALEA ALBA

Balast

600

0.15

150

600

600

1

600

2

1200

857

VĂLENI

Asfalt

10705

1.233

1233

4932

5288

10220

2

20440

5

51100

858

VALTER MARACINEANU

Asfalt

1008

0.18

180

720

477

1197

2

2394

5

5985

859

VÂNTULUI

Asfalt

193

0.07

70

280

280

1

280

2

560

860

VARATEC

Asfalt

1227

0.186

186

744

744

1

744

2

1488

861

VARBILAU

Asfalt

250

0.1

100

400

400

2

800

5

2000

862

VASILE ALECSANDRI

Asfalt

2124

0.354

354

1416

1354

2770

2

5540

5

13850

863

VASILE BOIERESCU

Asfalt

204

0.03

30

120

114

234

2

468

5

1170

864

VASILE CONTA

Asfalt

1377

0.255

255

1020

942

1962

2

3924

5

9810

865

VASILE GOLDIS

Asfalt

300

0.05

50

200

200

1

200

2

400

866

VASILE LUCACIU

Asfalt

544

0.08

80

320

160

480

2

960

5

2400

867

VASILE LUPU

Asfalt

5775

0.66

660

2640

2300

4940

2

9880

5

24700

868

VASILE PIRVAN

Asfalt

640

0.16

160

640

640

2

1280

5

3200

869

VASLUI

Asfalt

1409

0.231

231

924

924

1

924

2

1848

870

VEGA

Asfalt

2111

0.25

320

1280

1280

1

1280

2

2560

871

VENIAMIN COSTACHE

Asfalt

4088

0.75

750

3000

2450

5450

2

10900

5

27250

872

VENUS

Asfalt

1400

0.173

200

800

208

1008

2

2016

5

5040

873

VERII

Asfalt

999

0.144

144

576

410

986

2

1972

5

4930

874

VERONICA MICLE

Asfalt

1920

0.32

320

1280

960

2240

2

4480

5

11200

875

VETERANI

Beton

850

0.17

170

680

680

1

680

2

1360

876

VICTORAS

Asfalt

1175

0.125

125

500

374

874

2

1748

5

4370

877

VICTORIEI

Asfalt

1190

0.248

248

992

893

1885

2

3770

5

9425

878

VIDINULUI

Asfalt

919

0.146

146

584

646

1230

2

2460

5

6150

879

VIILOR

Balast

10800

0.9

900

3600

3600

1

3600

2

7200

880

VIISOAREI

Asfalt

2272

0.284

284

1136

1051

2187

2

4374

5

10935

881

VINATORI

Asfalt

748

0.136

136

544

517

1061

2

2122

5

5305

882

VINTILEANCA

Asfalt

7080

0.59

590

2360

2360

1

2360

2

4720

883

VIOAREI

Asfalt

1677

0.243

243

972

753

1725

2

3450

5

8625

884

VIOLETELOR

Balast

9396

0.783

783

3132

3132

1

3132

2

6264

885

VIORELELOR

Asfalt

1540

0.22

220

880

80

960

1

960

2

1920

886

VIRFULCU DOR

Balast

400

0.08

80

320

80

400

1

400

2

800

887

VISEULUI

Asfalt

1560

0.15

200

800

800

2

1600

5

4000

888

VITEJILOR

Asfalt

3000

0.5

500

2000

1120

3120

2

6240

5

15600

889

VITIOAREI

Asfalt

500

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

890j

VLAD TEPES

Asfalt

5376

0.672

672

2688

2217

4905

2

9810

5

24525

891

VLAICU VODĂ

Asfalt

113

0.047

47

188

188

2

376

5

940

892

VLASIEII

Asfalt

840

0.21

210

840

150

990

2

1980

5

4950

893

VOILA

Beton

286

0.11

110

440

320

760

1

760

2

1520

894

VORNICEI

Asfalt

2550

0.42

420

1680

1260

2940

2

5880

5

14700

895

VORNICUL BELDIMAN

Pavaj

1812

0.27

270

1080

1080

1

1080

2

2160

896

VORNICUL BOLDUR

Pavaj

2600

0.416

416

1664

1747

3411

2

6822

5

17055

897

VRANCEI

Asfalt

3323

0.468

468

1872

749

2621

2

5242

5

13105

898

ZAGANULUI

Asfalt

612

0.09

90

360

360

2

720

5

1800

899

ZAMBILELOR

Asfalt

1400

0.2

200

800

480

1280

1

1280

2

2560

900

ZAMORA

Asfalt

460

0.3

230

920

920

2

1840

5

4600

901

ZANOAGA

Asfalt

441

0.116

116

464

372

836

1

836

2

1672

902

ZARANDULUI

Asfalt

400

0.32

200

800

800

2

1600

5

4000

903

ZĂVOIULUI

Asfalt

8400

0.8

700

2800

2800

1

2800

2

5600

904

ZBORULUI

Asfalt

380

0.05

50

200

200

2

400

5

1000

905

ZEFIRULUI

Asfalt

2527

0.486

486

1944

1287

3231

2

6462

5

16155

906

ZIDARI

Asfalt

3975

0.124

795

3180

360

3540

2

7080

5

17700

907

ZIMBRULUI

Asfalt

2300

0.463

463

1852

1945

3797

7

26579

14

53158

908

ZINELOR

Asfalt

920

0.2

200

800

800

2

1600

5

4000

909

ZMEULUI

Asfalt

1980

0.15

150

600

600

2

1200

5

3000

910

ZORELELOR

Asfalt

742

0.106

106

424

212

636

1

636

2

1272

911

ZUGRAVULUI

Asfalt

1100

0.155

155

620

620

2

1240

5

3100

1160196

682035

1984402

/luna

/an (10 luni).

/saptamana /luna /an (10 luni)

Total Total TotalAnexa 2

Caile de circulație pe care se executa maturatul mecanizat

Nr. Crt.

Denumire tronson strada

Tip carosabil

Sup. total carosabil (mp)

Lung, (km)

Lung.

(m)

Sup. de lucru carosabil (mp)

Lx2,5mx2

(stan g a/d rea pta)

Maturat mecanizat

Sup minima de lucru

Sup maxima de lucru

Frecv/sapt

Suprafața (mp) frecv x sup lucru

Frecv/sapt

Suprafața (mp) frecv x sup lucru

1

ABRUD

Asfalt

1588

0.26

260

1300.0

7

9100

14

18200

2

ALBA 1ULIA

Asfalt

9000

1285

6425.0

7

44975

14

89950

3

ALEXANDRU DEPARATEANU

Asfalt

1524

0.242

242

1210.0

7

8470

14

16940

4

ALEXANDRU ODOBESCU

Asfalt

4480

0.67

670

3350.0

7

23450

14

46900

5

ALUNILOR

Asfalt

3129

0.447

447

2235.0

7

15645

14

31290

6

APELOR

Asfalt

12100

1.55

1550

7750.0

7

54250

14

108500

7

ARBORILOR

Asfalt

4270

0.61

610

3050.0

7

21350

14

42700

8

| ARCAȘI

Asfalt

2821

0.317

317

1585.0

7

11095

14

22190

9

ARCULUI

Asfalt

2593

0.455

455

2275.0

7

15925

14

31850

10

BĂNEȘTI

Asfalt

1608

0.335

335

1675.0

7

11725

14

23450

11

BARBU CATARGIU

Asfalt

804

0.12

120

600.0

7

4200

14

8400

12

BARBU ȘTIRBEI

Asfalt

1966

0.342

342

1710.0

7

11970

14

23940

13

BARCANESTi

Asfalt

5700

0.61

760

3800.0

7

26600

14

53200

14

B-DUL BUCUREȘTI

Asfalt

30800

2.35

2200

11000.0

7

77000

14

154000

15

B-DUL INDEPENDENTEI

Asfalt

16368

1.364

1364

6820.0

7

47740

14

95480

16

B-DUL PETROLULUI

Asfalt

23885

2.18

2180

10900.0

7

76300

14

152600

17

B-DUL REPUBLICII

Asfalt

71900

4.45

4450

22250.0

7

155750

14

311500

18

BOLDESCU

Asfalt

1400

0.205

205

1025.0

7

7175

14

14350

19

BRADULUI

Asfalt

1610

0.23

230

1150.0

7

8050

14

16100

20

BRINCOVEANU VODĂ

Asfalt

1944

0.436

436

2180.0

7

15260

14

30520

21

BUJORILOR

Asfalt

1410

0.21

210

1050.0

7

7350

14

14700

22

BUNAVESTIRE

Asfalt

15198

0.575

1727

8635.0

7

60445

14

... 120890

23

BUSUIOCULUI

Asfalt

1470

0.23

210

1050.0

7

7350

14 .

„a >W7Q0

24

CALIMAN

Asfalt

7003

1.015

1015

5075.0

7

35525

14 /

1 .... 71050 *

25

CALOMFIRESCU

Asfalt

3424

0.434

434

2170.0

7

15190

i4'.;i''

30380 \

26

CAMELIEI

Asfalt

9250

1.85

1850

9250.0

7

64750

14

•  129500 ' o

27

CĂPȘUNILOR

Asfalt

2450

0.35

350

1750.0

7

12250

14 o?-\

: : - : 24500

28

CASTANILOR

Asfalt

2170

0.31

310

1550.0

7

10850

14\c-'<-J

21700 -

29

CLEMENTEI

Asfalt

2337

0.41

410

2050.0

7

14350

14

t^-28700 ”

30

CLOPOȚEI

Asfalt

3080

0.44

440

2200.0

7

15400

14

;3oăoo

31

COLINII

Asfalt

3828

0.612

612

3060.0

7

21420

14

42840

32

CORLATESTI

Asfalt

5250

0.6

600

3000.0

7

21000

14

42000

33

CPT. AV. POPESCU CIOCĂNEL

Asfalt

2670

0.307

307

1535.0

7

10745

14

21490

34

CRĂIȚELOR

Asfalt

2556

0.31

310

1550.0

7

10850

14

21700

35

CRINGULUI

Asfalt

6650

0.686

950

4750.0

7

33250

14

66500

36

CRISMARITELOR

Asfalt

3150

0.45

450

2250.0

7

15750

14

31500

37

DEMOCRAȚIEI

Asfalt

14450

1.35

1350

6750.0

7

47250

14

94500

38

DEPOULUI

Asfalt

11550

1.18

1650

8250.0

7

57750

14

115500

39

DOMNIȘORI

Asfalt

10321

1.19

1190

5950.0

7

41650

14

83300

40

DORNA

Asfalt

1360

0.17

170

850.0

7

5950

14

11900

41

DR. GHEORGHE PETRESCU

Asfalt

2923

0.504

504

2520.0

7

17640

14

35280

42

DR. TOMA IONESCU

Asfalt

2676

0.138

446

2230.0

7

15610

14

31220

43

DRUMUL SERII

Asfalt

11206

1.088

1088

5440.0

7

38080

14

76160

44

DUMBRAVEI

Asfalt

2170

0.31

310

1550.0

7

10850

14

21700

45

DUNĂRII

Asfalt

1253

0.174

174

870.0

7

6090

14

12180

46

ELENA DOAMNA

Asfalt

6216

0.74

740

3700.0

7

25900

14

51800

47

EROILOR

Asfalt

9840

1.2

1200

6000.0

7

42000

14

84000

48

FRAGILOR

Asfalt

2380

0.34

340

1700.0

7

11900

14

23800

49

GAGENI

Asfalt

34619

1.07

1170

5850.0

7

40950

14

81900

50

GHEORGHE DOJA

Asfalt

19860

1.98

1980

9900.0

7

69300

14

138600

51

GHEORGHE GR. CANTACUZINO

Asfalt

42900

3.1

3100

15500.0

7

108500

14

217000

52

GORUNULUI

Asfalt

2480

0.355

355

1775.0

7

12425

14

24850

53

GRĂDINARI

Asfalt

3460

0.48

480

2400.0

7

16800

14

33600

54

G-RAL GHEORGHE MAGHERU

Asfalt

1715

0.268

268

1340.0

7

9380

14

18760

55

G-RAL ION DRAGALINA

Asfalt

3000

0.5

350

1750.0

7

12250

14

24500

56

HORIA

Asfalt

2027

0.26

260

1300.0

7

9100

14

18200

57

IASOMIEI

Asfalt

1568

0.224

224

1120.0

7

7840

14

15680

58

INDUSTRIEI

Asfalt

6680

0.8

880

4400.0

7

30800

14

61600

59

ION LUCA CARAGIALE

Asfalt

5440

0.68

680

3400.0

7

23800

14

47600

60

IZVOARE

Asfalt

5278

0.926

926

4630.0

7

32410

14

64820

61

LABORATORULUI

Asfalt

5600

0.2

800

4000.0

7

28000

14

56000

62

LALELELOR

Asfalt

1470

0.21

210

1050.0

7

7350

14

14700

63

LAMAITEI

Asfalt

2905

0.415

415

2075.0

7

14525

14

29050

64

LEANDRULUI

Asfalt

1540

0.22

220

1100.0

7

7700

14

15400

65

LIBERTĂȚII

Asfalt

3400

0.75

750

3750.0

7

26250

14

52500

66

LUMINIȘULUI

Asfalt

3320

0.332

332

1660.0

7

11620

14

23240

67

LUPENI

Asfalt

10972

1.33

1330

6650.0

7

46550

14

93100

68

MAGHIRANULUI

Asfalt

1540

0.22

220

1100.0

7

7700

14

15400

69

MALU ROȘU

Asfalt

10635

0.58

1300

6500.0

7

45500

14

91000

70

MARASESTI

Asfalt

23970

0.37

2750

13750.0

7

96250

14

192500

71

MĂRGĂRITARULUI

Asfalt

2450

0.35

350

1750.0

7

12250

14

24500

72

MATEI BASARAB

Asfalt

1815

0.573

330

1650.0

7

11550

14

23100

73

MESTEACĂNULUI

Asfalt

1624

0.232

232

1160.0

7

8120

14

16240

74

MICSUNELELOR

Asfalt

1680

0.24

240

1200.0

7

8400

14

16800

75

Ml HAI BRAVU

Asfalt

33640

1.85

3144

15720.0

7

110040

14

220080

76

MIRCEA CEL BATRIN

Asfalt

12250

1.605

1605

8025.0

7

56175

14

112350

77

MOLIFTULUI

Asfalt

1610

0.23

230

1150.0

7

8050

14

16100

78

MUSCATELOR

Asfalt

1785

0.255

255

1275.0

7

8925

14

17850

79

MUȘEȚELULUI

Asfalt

2088

0.36

360

1800.0

7

12600

14

25200

80

NARCISELOR

Asfalt

2100

0.3

300

1500.0

7

10500

14

21000

81

NAȚIUNII

Asfalt

2145

0.48

330

1650.0

7

11550

14

23100

82

NICOLAE BALCESCU

Asfalt

3645

0.5

450

2250.0

7

15750

14

31500

83

NICOLAE FILIMON

Asfalt

1456

0.224

224

1120.0

7

7840

14

15680

84

NICOLAE TITULESCU

Asfalt

4741

0.878

878

4390.0

7

30730

14

61460

85

NICOPOLE

Asfalt

4071

0.052

690

3450.0

7

24150

14

48300

86

NUCILOR

Asfalt

2562

0.42

420

2100.0

7

14700

14

29400

87

PĂDURII

Asfalt

2422

0.346

346

1730.0

7

12110

14

24220

88

PELINULUI

Asfalt

2510

0.42

420

2100.0

7

14700

14

29400

89

PENES CURCANUL

Asfalt

4356

0.49

460

2300.0

7

16100

14

32200

90

PIAȚA VICTORIEI

Asfalt

5800

290

1450.0

7

10150

14

20300

91

PIELARI

Asfalt

7701

1.05

1050

5250.0

7

36750

14

73500

92

POD FERO

Asfalt

9800

0.7

653

3265.0

7

22855

14

45710

93

POD FEROI

Asfalt

9800

0.7

653

3265.0

7

22855

14

45710

94

POD GARA DE SUD

Asfalt

13500

0.7

1000

5000.0

7

35000

14

70000

95

POD ITAU

Asfalt

7200

0.6

600

3000.0

7

21000

14

42000

96

POD VĂLENI

Asfalt

400

0.01

60

300.0

7

2100

14

4200

97

POMILOR

Asfalt

2520

0.31

360

1800.0

7

12600

14

25200

98

POPA FARCAS

Asfalt

5985

0.665

665

3325.0

7

23275

14

46550

99

POȘTEI

Asfalt

8250

0.75

750

3750.0

7

26250

14

52500

100

RADU DE LA AFUMAȚI

Asfalt

4480

0.528

640

3200.0

7

22400

14

44800

101

RAPSODIEI

Asfalt

2250

0.45

450

2250.0

7

15750

14

31500

102

ROMANA

Asfalt

8960

1.39

1390

6950.0

7

48650

14

97300

103

ROZETEI

Asfalt

2240

0.35

320

1600.0

7

11200

14

22400

104

ROZMARIN

Asfalt

2660

0.38

380

1900.0

7

13300

14

26600

105

RUDULUI

Asfalt

20890

2.089

2089

10445.0

7

73115

14

146230

106

SALCIMILOR

Asfalt

1760

0.22

220

1100.0

7

7700

14

15400

107

SIMION BARNUTIU

Asfalt

3210

0.321

321

1605.0

7

11235

14

22470

108

SONDELOR

Asfalt

10428

1.32

1320

6600.0

7

46200

14

92400

109

SOS. NORDULUI

Asfalt

16250

1.25

1250

6250.0

7

43750

14

87500

110

SOS. VESTULUI

Asfalt

28500

3.2

3000

15000.0

7

105000

14

210000

111

SPATARI

Asfalt

2100

0.48

300

1500.0

7

10500

14

, 2TOOO

112

SPITALULUI

Asfalt

2519

0.403

403

2015.0

7

14105

14

z-

^28139 «

113

SPLAIULUI

Asfalt

3900

0.4

650

3250.0

7

22750

14

*■

. „45500

114

STADIONULUI

Asfalt

4343

0.511

511

2555.0

7

17885

14.?,

X,* &.

..■■T3577C)

115

ȘTEFAN CEL MARE

Asfalt

6400

0.33

640

3200.0

7

22400

n

gl

4.4800

116

ȘTEFAN GRECEANU

Asfalt

2688

0.256

256

1280.0

7

8960

14V

MWO

117

STEJARULUI

Asfalt

2800

0.26

350

1750.0

7

12250

14*

2459b

118

STINJENEILOR

Asfalt

1680

0.24

240

1200.0

7

8400

14

*>r7t68Q£K “

119

ȘTRANDULUI

Asfalt

9758

1.27

820

4100.0

7

28700

14

57400

120

TACHE IONESCU

Asfalt

3900

0.5

260

1300.0

7

9100

14

18200

121

TEIULUI

Asfalt

2676

0.223

223

1115.0

7

7805

14

15610

122

TEMISANA

Asfalt

3362

0.498

410

2050.0

7

14350

14

28700

123

TINERIMII

Asfalt

3180

0.53

530

2650.0

7

18550

14

37100

124

TISMANA

Asfalt

1656

0.338

338

1690.0

7

11830

14

23660

125

TRAIAN

Asfalt

5850

0.9

900

4500.0

7

31500

14

63000

126

TRANDAFIRILOR

Asfalt

5400/3000

0.648

648

3240.0

7

22680

14

45360

127

TRANSILVANIEI

Asfalt

6696

0.93

930

4650.0

7

32550

14

65100

128

TRIBUNEI

Asfalt

3000

0.46

380

1900.0

7

13300

14

26600

129

TUDOR VLADIMIRESCU

Asfalt

6764

0.89

890

4450.0

7

31150

14

62300

130

UDRISTE NĂSTUREL

Asfalt

2734

0.408

408

2040.0

7

14280

14

28560

131

UNGHIULUI

Asfalt

1963

0.357

357

1785.0

7

12495

14

24990

132

VĂLENI

Asfalt

10705

1.233

1233

6165.0

7

43155

14

86310

133

VENIAMIN COSTACHE

Asfalt

4088

0.75

750

3750.0

7

26250

14

52500

134

VIISOAREI

Asfalt

2272

0.284

284

1420.0

7

9940

14

19880

135

ZAMBILELOR

Asfalt

1400

0.2

200

1000.0

7

7000

14

14000

136

ZĂVOIULUI

Asfalt

8400

0.8

700

3500.0

7

24500

14

49000

495,705.0

Total

/saptamana

3,469,935.00

/saptamana

6,939,870.00

Total

/luna

13,879,740.00

/luna

27,759,480.00

Total

/an (10 luni)

138,797,400.00

/an (10 luni)

277,594,800.00

Anexa 3


Caile de circulație pe care se executa activitatea de spalat carosabil

Nr. Crt.

Denumire tronson strada

Tip carosabil

Sup. total carosabil (mp)

Lung, (km)

Lung, (m)

Sup. de lucru carosabil (mp)

Lx2,5mx2 (stanga/dreapta)

Spalat carosabil

Sup minima de lucru

Sup maxima de lucru

Frecv/sapt

Suprafața (mp) frecv x sup lucru

Frecv/sapt

Suprafața (mp) frecv x sup lucru

1

ABRUD

Asfalt

1588

0.26

260

1300.0

7

9100

14

18200

2

ALBA IULIA

Asfalt

9000

1285

6425.0

7

44975

14

89950

3

ALEXANDRU DEPARATEANU

Asfalt

1524

0.242

242

1210.0

7

8470

14

16940

4

ALEXANDRU ODOBESCU

Asfalt

4480

0.67

670

3350.0

7

23450

14

46900

5

ALUNILOR

Asfalt

3129

0.447

447

2235.0

7

15645

14

31290

6

APELOR

Asfalt

12100

1.55

1550

7750.0

7

54250

14

108500

7

ARBORILOR

Asfalt

4270

0.61

610

3050.0

7

21350

14

42700

8

ARCAȘI

Asfalt

2821

0.317

317

1585.0

7

11095

14

22190

9

ARCULUI

Asfalt

2593

0.455

455

2275.0

7

15925

14

31850

10

BĂNEȘTI

Asfalt

1608

0.335

335

1675.0

7

11725

14

23450

11

BARBU CATARGIU

Asfalt

804

0.12

120

600.0

7

4200

14

8400

12

BARBU ȘTIRBEI

Asfalt

1966

0.342

342

1710.0

7

11970

14

23940

13

BARCANESTI

Asfalt

5700

0.61

760

3800.0

7

26600

14

53200

14

Ib-DUL BUCUREȘTI

Asfalt

30800

2.35

2200

11000.0

7

77000

14

154000

15

B-DUL INDEPENDENTEI

Asfalt

16368

1.364

1364

6820.0

7

47740

14

95480

16

B-DUL PETROLULUI

Asfalt

23885

2.18

2180

10900.0

7

76300

14

152600

17

B-DUL REPUBLICII

Asfalt

71900

4.45

4450

22250.0

7

155750

14

311500

18

BOLDESCU

Asfalt

1400

0.205

205

1025.0

7

7175

14

14350

19

BRADULUI

Asfalt

1610

0.23

230

1150.0

7

8050

14

16100

20

BRINCOVEANU VODĂ

Asfalt

1944

0.436

436

2180.0

7

15260

14

30520

21

BUJORILOR

Asfalt

1410

0.21

210

1050.0

7

7350

14

14700

22

BUNAVESTIRE

Asfalt

15198

0.575

1727

8635.0

7

60445

14

120890 o

23

BUSUIOCULUI

Asfalt

1470

0.23

210

1050.0

7

7350

14

\WoO'

24

CALIMAN

Asfalt

7003

1.015

1015

5075.0

7

35525

14

o J? 71050

25

CALOMFIRESCU

Asfalt

3424

0.434

434

2170.0

7

15190

14

<30380^

26

CAMELIEI

Asfalt

9250

1.85

1850

9250.0

7

64750

14

Si 129500-9.'

27

CĂPȘUNILOR

Asfalt

2450

0.35

350

1750.0

7

12250

14    ț

28

CASTANILOR

Asfalt

2170

0.31

310

1550.0

7

10850

14

t .V921700

29

CLEMENTEI

Asfalt

2337

0.41

410

2050.0

7

14350

14

Vf28700-

30

CLOPOȚEI

Asfalt

3080

0.44

440

2200.0

7

15400

14

30800

31

COLINII

Asfalt

3828

0.612

612

3060.0

7

21420

14

4284032

CORLATESTI

Asfalt

5250

0.6

600

3000.0

7

21000

14

42000

33

CPT. AV. POPESCU CIOCĂNEL

Asfalt

2670

0.307

307

1535.0

7

10745

14

21490

34

CRĂIȚELOR

Asfalt

2556

0.31

310

1550.0

7

10850

14

21700

35

CRINGULUI

Asfalt

6650

0.686

950

4750.0

7

33250

14

66500

36

CRISMARITELOR

Asfalt

3150

0.45

450

2250.0

7

15750

14

31500

37

DEMOCRAȚIEI

Asfalt

14450

1.35

1350

6750.0

7

47250

14

94500

38

DEPOULUI

Asfalt

11550

1.18

1650

8250.0

7

57750

14

115500

39

DOMNIȘORI

Asfalt

10321

1.19

1190

5950.0

7

41650

14

83300

40

DORNA

Asfalt

1360

0.17

170

850.0

7

5950

14

11900

41

DR. GHEORGHE PETRESCU

Asfalt

2923

0.504

504

2520.0

7

17640

14

35280

42

DR. TOMA IONESCU

Asfalt

2676

0.138

446

2230.0

7

15610

14

31220

43

DRUMUL SERII

Asfalt

11206

1.088

1088

5440.0

7

38080

14

76160

44

DUMBRAVEI

Asfalt

2170

0.31

310

1550.0

7

10850

14

21700

45

DUNĂRII

Asfalt

1253

0.174

174

870.0

7

6090

14

12180

46

ELENA DOAMNA

Asfalt

6216

0.74

740

3700.0

7

25900

14

51800

47

EROILOR

Asfalt

9840

1.2

1200

6000.0

7

42000

14

84000

48

FRAGILOR

Asfalt

2380

0.34

340

1700.0

7

11900

14

23800

49

GAGENI

Asfalt

34619

1.07

1170

5850.0

7

40950

14

81900

50

GHEORGHE DOJA

Asfalt

19860

1.98

1980

9900.0

7

69300

14

138600

51

GHEORGHE GR. CANTACUZINO

Asfalt

42900

3.1

3100

15500.0

7

108500

14

217000

52

GORUNULUI

Asfalt

2480

0.355

355

1775.0

7

12425

14

24850

53

GRĂDINARI

Asfalt

3460

0.48

480

2400.0

7

16800

14

33600

54

G-RAL GHEORGHE MAGHERU

Asfalt

1715

0.268

268

1340.0

7

9380

14

18760

55

G-RAL ION DRAGALINA

Asfalt

3000

0.5

350

1750.0

7

12250

14

24500

56

HORIA

Asfalt

2027

0.26

260

1300.0

7

9100

14

18200

57

IASOMIEI

Asfalt

1568

0.224

224

1120.0

7

7840

14

15680

58

INDUSTRIEI

Asfalt

6680

0.8

880

4400.0

7

30800

14

61600

59

ION LUCA CARAGIALE

Asfalt

5440

0.68

680

3400.0

7

23800

14

47600

60

IZVOARE

Asfalt

5278

0.926

926

4630.0

7

32410

14

64820

61

LABORATORULUI

Asfalt

5600

0.2

800

4000.0

7

28000

14

56000

62

LALELELOR

Asfalt

1470

0.21

210

1050.0

7

7350

14

14700

63

LAMAITEI

Asfalt

2905

0.415

415

2075.0

7

14525

14

29050

64

LEANDRULUI

Asfalt

1540

0.22

220

1100.0

7

7700

14

15400

65

LIBERTĂȚII

Asfalt

3400

0.75

750

3750.0

7

26250

14

52500

66

LUMINIȘULUI

Asfalt

3320

0.332

332

1660.0

7

11620

14

23240

67

LUPENI

Asfalt

10972

1.33

1330

6650.0

7

46550

14

93100

68

MAGHIRANULUI

Asfalt

1540

0.22

220

1100.0

7

7700

14

15400

69

MALU ROȘU

Asfalt

10635

0.58

1300

6500.0

7

45500

14

91000

70

MARASESTI

Asfalt

23970

0.37

2750

13750.0

7

96250

14

192500

71

MĂRGĂRITARULUI

Asfalt

2450

0.35

350

1750.0

7

12250

14

24500

72

MATEI BASARAB

Asfalt

1815

0.573

330

1650.0

7

11550

14

23100

73

MESTEACĂNULUI

Asfalt

1624

0.232

232

1160.0

7

8120

14

16240

74

MICSUNELELOR

Asfalt

1680

0.24

240

1200.0

7

8400

14

16800

75

MIHAI BRAVU

Asfalt

33640

1.85

3144

15720.0

7

110040

14

220080

76

MIRCEA CEL BATRIN

Asfalt

12250

1.605

1605

8025.0

7

56175

14

112350

77

MOLIFTULUI

Asfalt

1610

0.23

230

1150.0

7

8050

14

16100

78

MUSCATELOR

Asfalt

1785

0.255

255

1275.0

7

8925

14

17850

79

MUȘEȚELULUI

Asfalt

2088

0.36

360

1800.0

7

12600

14

25200

80

NARCISELOR

Asfalt

2100

0.3

300

1500.0

7

10500

14

21000

81

NAȚIUNII

Asfalt

2145

0.48

330

1650.0

7

11550

14

23100

82

NICOLAE BALCESCU

Asfalt

3645

0.5

450

2250.0

7

15750

14

31500

83

NICOLAE FILIMON

Asfalt

1456

0.224

224

1120.0

7

7840

14

15680

84

NICOLAE TITULESCU

Asfalt

4741

0.878

878

4390.0

7

30730

14

61460

85

NICOPOLE

Asfalt

4071

0.052

690

3450.0

7

24150

14

48300

86

NUCILOR

Asfalt

2562

0.42

420

2100.0

7

14700

14

29400

87

PĂDURII

Asfalt

2422

0.346

346

1730.0

7

12110

14

24220

88

PELINULUI

Asfalt

2510

0.42

420

2100.0

7

14700

14

29400

89

PENES CURCANUL

Asfalt

4356

0.49

460

2300.0

7

16100

14

32200

90

PIAȚA VICTORIEI

Asfalt

5800

290

1450.0

7

10150

14

20300

91

PIELARI

Asfalt

7701

1.05

1050

5250.0

7

36750

14

73500

92

POD FERO

Asfalt

9800

0.7

653

3265.0

7

22855

14

45710

93

POD FEROI

Asfalt

9800

0.7

653

3265.0

7

22855

14

45710

94

POD GARA DE SUD

Asfalt

13500

0.7

1000

5000.0

7

35000

14

70000

95

POD ITAU

Asfalt

7200

0.6

600

3000.0

7

21000

14

42000

96

POD VĂLENI

Asfalt

400

0.01

60

300.0

7

2100

14

4200

97

POMILOR

Asfalt

2520

0.31

360

1800.0

7

12600

14

25200

98

POPA FARCAS

Asfalt

5985

0.665

665

3325.0

7

23275

14

46550

99

POȘTEI

Asfalt

8250

0.75

750

3750.0

7

26250

14

52500

100

[radu de la afumați

Asfalt

4480

0.528

640

3200.0

7

22400

14

44800

101

RAPSODIEI

Asfalt

2250

0.45

450

2250.0

7

15750

14

31500

102

ROMANA

Asfalt

8960

1.39

1390

6950.0

7

48650

14

97300

103

ROZETEI

Asfalt

2240

0.35

320

1600.0

7

11200

14

22400

104

ROZMARIN

Asfalt

2660

0.38

380

1900.0

7

13300

14

26600

105

RUDULUI

Asfalt

20890

2.089

2089

10445.0

7

73115

14

146230

106

SALCIMILOR

Asfalt

1760

0.22

220

1100.0

7

7700

14

15400

107

SIMION BARNUTIU

Asfalt

3210

0.321

321

1605.0

7

11235

14

22470

108

SONDELOR

Asfalt

10428

1.32

1320

6600.0

7

46200

14

92400

109

SOS. NORDULUI

Asfalt

16250

1.25

1250

6250.0

7

43750

14

87500

110

SOS. VESTULUI

Asfalt

28500

3.2

3000

15000.0

7

105000

14

210000

111

SPATARI

Asfalt

2100

0.48

300

1500.0

7

10500

14

21000

112

SPITALULUI

Asfalt

2519

0.403

403

2015.0

7

14105

14

28210

113

SPLAIULUI

Asfalt

3900

0.4

650

3250.0

7

22750

14

45500

114

STADIONULUI

Asfalt

4343

0.511

511

2555.0

7

17885

14

115

ȘTEFAN CEL MARE

Asfalt

6400

0.33

640

3200.0

7

22400

14

116

ȘTEFAN GRECEANU

Asfalt

2688

0.256

256

1280.0

7

8960

14

• S..17920 z *

117

STEJARULUI

Asfalt

2800

0.26

350

1750.0

7

12250

14.4 i"

4.^24500   ,

118

STINJENEILOR

Asfalt

1680

0.24

240

1200.0

7

8400

14ij. M

i 4a t T 80 O

119

ȘTRANDULUI

Asfalt

9758

1.27

820

4100.0

7

28700

14V*i

-

120

TACHE IONESCU

Asfalt

3900

0.5

260

1300.0

7

9100

14 Ve

"18200 //

121

TEIULUI

Asfalt

2676

0.223

223

1115.0

7

7805

14 y

-.15610

122

TEMISANA

Asfalt

3362

0.498

410

2050.0

7

14350

14

...   28700.■■■

123

TINERIMII

Asfalt

3180

0.53

530

2650.0

7

18550

14

124

TISMANA

Asfalt

1656

0.338

338

1690.0

7

11830

14

23660

125

TRAIAN

Asfalt

5850

0.9

900

4500.0

7

31500

14

63000

126

TRANDAFIRILOR

Asfalt

5400/3000

0.648

648

3240.0

7

22680

14

45360

127

TRANSILVANIEI

Asfalt

6696

0.93

930

4650.0

7

32550

14

65100

128

TRIBUNEI

Asfalt

3000

0.46

380

1900.0

7

13300

14

26600

129

TUDOR VLADIMIRESCU

Asfalt

6764

0.89

890

4450.0

7

31150

14

62300

130

UDRISTE NĂSTUREL

Asfalt

2734

0.408

408

2040.0

7

14280

14

28560

131

UNGHIULUI

Asfalt

1963

0.357

357

1785.0

7

12495

14

24990

132

VĂLENI

Asfalt

10705

1.233

1233

6165.0

7

43155

14

86310

133

VENIAMIN COSTACHE

Asfalt

4088

0.75

750

3750.0

7

26250

14

52500

134

VIISOAREI

Asfalt

2272

0.284

284

1420.0

7

9940

14

19880

135

ZAMBILELOR

Asfalt

1400

0.2

200

1000.0

7

7000

14

14000

136

ZĂVOIULUI

Asfalt

8400

0.8

700

3500.0

7

24500

14

49000

495,705.0

Total

/saptamana

3,469,935.1

/saptamana

6,939,870.00

Total

/luna

13,879,740.00

/luna

27,759,480.00

Total

/an (7 luni)

97,158,180.00

/an (7 luni)

194,316,360.00

Anexa 4

Caile de circulație pe care se executa activitatea de stropit carosabil

Nr.

Crt.

Denumire tronson strada

Tip carosabil

Sup. total carosabil (mp)

Lung, (km)

Lung, (m)

Sup. de lucru carosabil (mp)

Lx2,5mx2

(stanga/dreapta)

Stropit carosabil

Sup minima de lucru

Sup maxima de lucru

Frecv/sapt

Suprafața (mp) frecv x sup lucru

Frecv/sapt

Suprafața (mp) frecv x sup lucru

1

ABRUD

Asfalt

1588

0.26

260

1300.0

2

2600

4

5200

2

ALBA IULIA

Asfalt

9000

1285

6425.0

2

12850

4

25700

3

ALEXANDRU DEPARATEANU

Asfalt

1524

0.242

242

1210.0

2

2420

4

4840

4

ALEXANDRU ODOBESCU

Asfalt

4480

0.67

670

3350.0

2

6700

4

13400

5

ALUNILOR

Asfalt

3129

0.447

447

2235.0

2

4470

4

8940

6

APELOR

Asfalt

12100

1.55

1550

7750.0

2

15500

4

31000

7

ARBORILOR

Asfalt

4270

0.61

610

3050.0

2

6100

4

12200

8

ARCAȘI

Asfalt

2821

0.317

317

1585.0

2

3170

4

6340

9

ARCULUI

Asfalt

2593

0.455

455

2275.0

2

4550

4

9100

10

BĂNEȘTI

Asfalt

1608

0.335

335

1675.0

2

3350

4

6700

11

BARBU CATARGIU

Asfalt

804

0.12

120

600.0

2

1200

4

2400

12

BARBU ȘTIRBEI

Asfalt

1966

0.342

342

1710.0

2

3420

4

6840

13

BARCANESTI

Asfalt

5700

0.61

760

3800.0

2

7600

4

15200

14

B-DUL BUCUREȘTI

Asfalt

30800

2.35

2200

11000.0

3

33000

6

66000

15

B-DUL INDEPENDENTEI

Asfalt

16368

1.364

1364

6820.0

3

20460

6

40920

16

B-DUL PETROLULUI

Asfalt

23885

2.18

2180

10900.0

2

21800

4

43600

17

B-DUL REPUBLICII

Asfalt

71900

4.45

4450

22250.0

3

66750

6

133500

18

BOLDESCU

Asfalt

1400

0.205

205

1025.0

2

2050

4

4100

19

BRADULUI

Asfalt

1610

0.23

230

1150.0

2

2300

4

4600

20

BRINCOVEANU VODĂ

Asfalt

1944

0.436

436

2180.0

2

4360

4

8720

21

BUJORILOR

Asfalt

1410

0.21

210

1050.0

2

2100

4

4200

22

BUNAVESTIRE

Asfalt

15198

0.575

1727

8635.0

2

17270

4

34540

23

BUSUIOCULUI

Asfalt

1470

0.23

210

1050.0

2

2100

4

4200

24

CALIMAN

Asfalt

7003

1.015

1015

5075.0

2

10150

4

20300

25

CALOMFIRESCU

Asfalt

3424

0.434

434

2170.0

2

4340

4

; 86.80,

26

CAMELIEI

Asfalt

9250

1.85

1850

9250.0

2

18500

4

^<*237'0.00

27

CĂPȘUNILOR

Asfalt

2450

0.35

350

1750.0

2

3500

4 /

’      70C)0Z'

28

CASTANILOR

Asfalt

2170

0.31

310

1550.0

2

3100

4/S -

; vrt^SOO \

29

CLEMENTEI

Asfalt

2337

0.41

410

2050.0

2

4100

4|t“2; /

8200.' '

30

CLOPOȚEI

Asfalt

3080

0.44

440

2200.0

2

4400

4V=^\

'8800   s.

31

COLINII

Asfalt

3828

0.612

612

3060.0

2

6120

'12240-

32

CORLATESTI

Asfalt

5250

0.6

600

3000.0

2

6000

4

12000-;

33

CPT. AV. POPESCU CIOCĂNEL

A ;t

2670

0.307

307

1535.0

2

3070

4

6140

34

CRĂIȚELOR

Asrâlt

2556

0.31

310

1550.0

2

3100

4

6200

35

CRINGULUI

Asfalt

6650

0.686

950

4750.0

2

9500

4

19000

36

CRISMARITELOR

Asfalt

3150

0.45

450

2250.0

2

4500

4

9000

37

DEMOCRAȚIEI

Asfalt

14450

1.35

1350

6750.0

2

13500

4

27000

38

DEPOULUI

Asfalt

11550

1.18

1650

8250.0

2

16500

4

33000

39

DOMNIȘORI

Asfalt

10321

1.19

1190

5950.0

2

11900

4

23800

40

DORNA

Asfalt

1360

0.17

170

850.0

2

1700

4

3400

41

DR. GHEORGHE PETRESCU

Asfalt

2923

0.504

504

2520.0

2

5040

4

10080

42

DR. TOMA IONESCU

Asfalt

2676

0.138

446

2230.0

2

4460

4

8920

43

DRUMUL SERII

Asfalt

11206

1.088

1088

5440.0

2

10880

4

21760

44

DUMBRAVEI

Asfalt

2170

0.31

310

1550.0

2

3100

4

6200

45

DUNĂRII

Asfalt

1253

0.174

174

870.0

2

1740

4

3480

46

ELENA DOAMNA

Asfalt

6216

0.74

740

3700.0

2

7400

4

14800

47

EROILOR

Asfalt

9840

1.2

1200

6000.0

2

12000

4

24000

48

FRAGILOR

Asfalt

2380

0.34

340

1700.0

2

3400

4

6800

49

GAGENI

Asfalt

34619

1.07

1170

5850.0

2

11700

4

23400

50

GHEORGHE DOJA

Asfalt

19860

1.98

1980

9900.0

2

19800

4

39600

51

GHEORGHE GR. CANTACUZINO

Asfalt

42900

3.1

3100

15500.0

2

31000

4

62000

52

GORUNULUI

Asfalt

2480

0.355

355

1775.0

2

3550

4

7100

53

GRĂDINARI

Asfalt

3460

0.48

480

2400.0

2

4800

4

9600

54

G-RAL GHEORGHE MAGHERU

Asfalt

1715

0.268

268

1340.0

2

2680

4

5360

55

G-RAL ION DRAGAU NA

Asfalt

3000

0.5

350

1750.0

2

3500

4

7000

56

HORIA

Asfalt

2027

0.26

260

1300.0

2

2600

4

5200

57

IASOMIEI

Asfalt

1568

0.224

224

1120.0

2

2240

4

4480

58

INDUSTRIEI

Asfalt

6680

0.8

880

4400.0

2

8800

4

17600

59

ION LUCA CARAGIALE

Asfalt

5440

0.68

680

3400.0

2

6800

4

13600

60

IZVOARE

Asfalt

5278

0.926

926

4630.0

2

9260

4

18520

61

LABORATORULUI

Asfalt

5600

0.2

800

4000.0

2

8000

4

16000

62

LALELELOR

Asfalt

1470

0.21

210

1050.0

2

2100

4

4200

63

LAMAITEI

Asfalt

2905

0.415

415

2075.0

2

4150

4

8300

64

LEANDRULUI

Asfalt

1540

0.22

220

1100.0

2

2200

4

4400

65

LIBERTĂȚII

Asfalt

3400

0.75

750

3750.0

2

7500

4

15000

66

LUMINIȘULUI

Asfalt

3320

0.332

332

1660.0

2

3320

4

6640

67

LUPENI

Asfalt

10972

1.33

1330

6650.0

2

13300

4

26600

68

MAGHIRANULUI

Asfalt

1540

0.22

220

1100.0

2

2200

4

4400

69

MALU ROȘU

Asfalt

10635

0.58

1300

6500.0

2

13000

4

26000

70

MARASESTI

Asfalt

23970

0.37

2750

13750.0

2

27500

4

55000

71

MĂRGĂRITARULUI

Asfalt

2450

0.35

350

1750.0

2

3500

4

7000

72

MATEI BASARAB

Asfalt

1815

0.573

330

1650.0

2

3300

4

6600

73

MESTEACĂNULUI

Asfalt

1624

0.232

232

1160.0

2

2320

4

4640

74

MICSUNELELOR

Asfalt

1680

0.24

240

1200.0

2

2400

4

4800

75

MIHAI BRAVU

Asfalt

33640

1.85

3144

15720.0

2

31440

4

62880

76

MIRCEACEL BATRIN

Asfalt

12250

1.605

1605

8025.0

2

16050

4

32100

77

MOLIFTULUI

Asfalt

1610

0.23

230

1150.0

2

2300

4

4600

78

MUSCATELOR

Asfalt

1785

0.255

255

1275.0

2

2550

4

5100

79

MUȘEȚELULUI

Asfalt

2088

0.36

360

1800.0

2

3600

4

7200

80

NARCISELOR

Asfalt     2100

0.3

300

1500.0

2

3000

4

6000

81

NAȚIUNII

Asfalt

2145

0.48

330

1650.0

2

3300

4

6600

82

NICOLAE BALCESCU

Asfalt

3645

0.5

450

2250.0

2

4500

4

9000

83

NICOLAE FILIMON

Asfalt

1456

0.224

224

1120.0

2

2240

4

4480

84

NICOLAE TITULESCU

Asfalt

4741

0.878

878

4390.0

2

8780

4

17560

85

NICOPOLE

Asfalt

4071

0.052

690

3450.0

2

6900

4

13800

86

NUCILOR

Asfalt

2562

0.42

420

2100.0

2

4200

4

8400

87

PĂDURII

Asfalt

2422

0.346

346

1730.0

2

3460

4

6920

88

PELINULUI

Asfalt

2510

0.42

420

2100.0

2

4200

4

8400

89

PENES CURCANUL

Asfalt

4356

0.49

460

2300.0

2

4600

4

9200

90

PIAȚA VICTORIEI

Asfalt

5800

290

1450.0

3

4350

6

8700

91

PIELARI

Asfalt

7701

1.05

1050

5250.0

2

10500

4

21000

92

POD FERO

Asfalt

9800

0.7

653

3265.0

2

6530

4

13060

93

POD FEROI

Asfalt

9800

0.7

653

3265.0

2

6530

4

13060

94

POD GARA DE SUD

Asfalt

13500

0.7

1000

5000.0

3

15000

6

30000

95

POD ITAU

Asfalt

7200

0.6

600

3000.0

2

6000

4

12000

96

POD VĂLENI

Asfalt

400

0.01

60

300.0

2

600

4

1200

97

POMILOR

Asfalt

2520

0.31

360

1800.0

2

3600

4

7200

98

POPA FARCAS

Asfalt

5985

0.665

665

3325.0

2

6650

4

13300

99

POȘTEI

Asfalt

8250

0.75

750

3750.0

2

7500

4

15000

100

RADU DE LA AFUMAȚI

Asfalt

4480

0.528

640

3200.0

2

6400

4

12800

101

RAPSODIEI

Asfalt

2250

0.45

450

2250.0

2

4500

4

9000

102

ROMANA

Asfalt

8960

1.39

1390

6950.0

2

13900

4

27800

103

ROZETEI

Asfalt

2240

0.35

320

1600.0

2

3200

4

6400

104

ROZMARIN

Asfalt

2660

0.38

380

1900.0

2

3800

4

7600

105

RUDULUI

Asfalt

20890

2.089

2089

10445.0

2

20890

4

41780

106

SALCIMILOR

Asfalt

1760

0.22

220

1100.0

2

2200

4

4400

107

SIMION BARNUTIU

Asfalt

3210

0.321

321

1605.0

2

3210

4

6420

108

SONDELOR

Asfalt

10428

1.32

1320

6600.0

2

13200

4

26400

109

SOS. NORDULUI

Asfalt

16250

1.25

1250

6250.0

2

12500

4

25000

110

SOS. VESTULUI

Asfalt

28500

3.2

3000

15000.0

2

30000

4

60000

111

SPATARI

Asfalt

2100

0.48

300

1500.0

2

3000

4

6000

112

SPITALULUI

Asfalt

2519

0.403

403

2015.0

2

4030

4

8060

113

SPLAIULUI

Asfalt

3900

0.4

650

3250.0

2

6500

4

13000

114

STADIONULUI

Asfalt

4343

0.511

511

2555.0

2

5110

4

10220

115

ȘTEFAN CEL MARE

Asfalt

6400

0.33

640

3200.0

2

6400

4

12800

116

ȘTEFAN GRECEANU

Asfalt

2688

0.256

256

1280.0

2

2560

4

5120

117

STEJARULUI

Asfalt

2800

0.26

350

1750.0

2

3500

4

7000

118

STINJENEILOR

Asfalt

1680

0.24

240

1200.0

2

2400

4

4800

119

ȘTRANDULUI

Asfalt

9758

1.27

820

4100.0

2

8200

4

16400

120

TACHEIONESCU

Asfalt

3900

0.5

260

1300.0

2

2600

4

121

TEIULUI

Asfalt

2676

0.223

223

1115.0

2

2230

4

122

TEMISANA

Asfalt

3362

0.498

410

2050.0

2

4100

4

;82Q0 X*

123

TINERIMII

Asfalt

3180

0.53

530

2650.0

2

5300

4   *

■, .10600 / \ <

124

TISMANA

Asfalt

1656

0.338

338

1690.0

2

3380

4 | S

125

TRAIAN

Asfalt

5850

0.9

900

4500.0

2

9000

4 V?

^W0;

126

TRANDAFIRILOR

Asfalt

5400/3000

0.648

648

3240.0

2

6480

4          12960

127

TRANSILVANIEI

A'

6696

0.93

930

4650.0

2

9300

4

18600

128

TRIBUNEI

Asîalt

3000

0.46

380

1900.0

2

3800

4

7600

129

TUDOR VLADIMIRESCU

Asfalt

6764

0.89

890

4450.0

2

8900

4

17800

130

UDRISTE NĂSTUREL

Asfalt

2734

0.408

408

2040.0

2

4080

4

8160

131

UNGHIULUI

Asfalt

1963

0.357

357

1785.0

2

3570

4

7140

132

VĂLENI

Asfalt

10705

1.233

1233

6165.0

2

12330

4

24660

133

VENIAMIN COSTACHE

Asfalt

4088

0.75

750

3750.0

2

7500

4

15000

134

VIISOAREI

Asfalt

2272

0.284

284

1420.0

2

2840

4

5680

135

ZAMBILELOR

Asfalt

1400

0.2

200

1000.0

2

2000

4

4000

136

ZĂVOIULUI

Asfalt

8400

0.8

700

3500.0

2

7000

4

14000

495,705.0

Total

/saptamana

1,037,930.00

/saptamana

2,075,860.00

Total

/luna

4,151,720.00

/luna

8,303,440.00

Total

/an (2 luni)

8,303,440.00

/an (2 luni)

16,606,880.00

Anexa nr. 5


Caile de circulație pe care se executa activitatea de intretinere curățenie stradala, incluzând si parcările de reședința


Nr. Crt.

Denumire tronson strada

Tip carosabil

Sup. total carosabil (mp)

Lung, (km)

Lung.

(m)

Sup. de lucru carosabil (mp) (Lx2mx2 sfanga/dreapta)

Sup.de lucru trotuare (mp)

Sup. totala de lucru (mp)

întreținere curățenie stradala

Suprafața minima de lucru

Suprafața maxima de lucru

Frecv./sapt

Suprafata(mp)

(frecv x sup lucru)

Frecv./sapt.

Suprafata(mp)

(frecv x sup lucru) '

1

1 MAI

Asfalt

500

0.1

100

400

300

700

1

700

4

2800

2

13 SEPTEMBRIE

Asfalt

1350

0.225

225

900

675

1575

1

1575

4

6300

3

24 IANUARIE

Asfalt

500

0.12

120

480

480

1

480

4

1920

4

8 MARTIE

Asfalt

3600

0.55

600

2400

1440

3840

1

3840

4

15360

5

ABRUD

Asfalt

1588

0.26

260

1040

936

1976

1

1976

4

7904

6

ACARULUI

Asfalt

830

0.17

170

680

459

1139

1

1139

4

4556

7

ACVILEI

Balast

10440

0.87

870

3480

3480

1

3480

4

13920

8

AEROPORTULUI

Asfalt

900

0.15

150

600

300

900

1

900

4

3600

9

AFINELOR

Asfalt

1200

0.24

240

960

480

1440

1

1440

4

5760

10

AGRICULTORI

Asfalt

189

0.054

54

216

216

1

216

4

864

11

Al. Par. Cameliei st.(ldeal- McD)

Asfalt

7000

0

7000

1

7000

4

28000

12

Al. Par. Malu Roșu

Asfalt

7500

0

7500

1

7500

4

30000

13

Al. Par. Zidari

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

4

12000

14

Al. Parc Brebenei bl.5,6,4

Asfalt

100

0

100

1

100

4

400

15

Al. Parc din Cameliei dr. (Ideal-

Asfalt

4780

0

4780

1

4780

4

19120

16

Al. Parc din Cameliei dr.(Catinei -

Asfalt

5180

0

5180

1

5180

4

20720

17

Al. Parc. Brumarelelor

Asfalt

500

0

500

1

500

4

2000

18

Al. Parc. Cimbrului,Romanitei

Asfalt

450

0

450

1

450

4

1800

19

Al. Parc. Crizantemelor bl.

Asfalt

4025

0

4025

1

4025

4

16100

20

Al. Parc. Nalbei bl 20,19

Asfalt

1350

0

1350

1

1350

4

5400

21

Al. Parc. Scorușului par.bl12,13,14

Asfalt

3200

0

3200

1

3200

4

12800

22

Al. Parc.Prel Gageni

Asfalt

800

0

800

1

800

4

3200

23

Al.+Par.Petuniei bl106.149 148 101

Asfalt

1500

0

1500

1

1500

4

6000

24

Al.Par. Ghe. Doja

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

4

12000

25

Al.Par. Laurilor,Catinei Bl 30,

Asfalt

3700

0

3700

1

3700

4

14800

26

Al.Par. Republicii

Asfalt

4000

0

4000

1

4000

4

16000

27

AI.Par.Barcanesti

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

4

12000

28

Al.Par.Com. bl. 137

Asfalt

5000

0

5000

1

5000

4

20000

29

AI.Par.Dem-Muz

Asfalt

6500

0

6500

1

6500

4

26000

30

AI.Par.Eminescu

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

4

1Î0DO " '

31

Al.Par.l.Vacarescu

Asfalt

12000

0

12000

1

12000

4  /•

48000/)

32

Al.Par.Industriei

Asfalt

3,000

0

3000

1

3000

4 .. A >

12000

33

AI.Par.M.Bravu

Asfalt

12500

0

12500

1

12500

4, T?

- 50000 ....

34

Al.Par.Penes C

Asfalt

4000

0

4000

1

4000

4

A '. 16000?)

35

AI.Par.Traian

Asfalt

2000

0

2000

1

2000

4

i < 8000

36

Al.Par.Vest 1

Asfalt

4000

0

4000

1

4000

4 ' -za

<■16.000 / ,

37

ALBA IULIA

Asfalt

9000

1285

5140

720

5860

1

5860

4

23440 „

38

ALBĂSTRELELOR

Asfalt

1680

0.21

210

840

840

1

840

4

3360

39

ALBEȘTI

Asfalt

463

0.178

178

712

712

1

712

4

2848

40

ALBINEI

Asfalt

1536

0.256

256

1024

786

1810

1

1810

4

7240

41

ALBISOR

Asfalt

2085

0.491

491

1964

576

2540

1

2540

4

10160

42

ALECU RUSSO

Asfalt

1043

0.163

163

652

220

872

1

872

4

3488

43

Alee Școala 8 + Parcare

Asfalt

950

0

950

1

950

4

3800

44

ALEXANDRU CEL BUN

Asfalt

1868

0.279

279

1116

934

2050

1

2050

4

8200

45

ALEXANDRU DEPARATEANU

Asfalt

1524

0.242

242

968

1067

2035

1

2035

4

8140

46

ALEXANDRU DONICI

Asfalt

1050

0.242

210

840

546

1386

1

1386

4

5544

47

ALEXANDRU GLINKA

Asfalt

2295

0.34

340

1360

1497

2857

1

2857

4

11428

48

ALEXANDRU LAPUSNEANU

Asfalt

2800

0.1

400

1600

1140

2740

1

2740

4

10960

49

ALEXANDRU MACHEDON

Asfalt

728

0.104

104

416

416

1

416

4

1664

50

ALEXANDRU ODOBESCU

Asfalt

4480

0.67

670

2680

2345

5025

1

5025

4

20100

51

ALEXANDRU VLAHUTA

Asfalt

4450

0.618

618

2472

2966

5438

1

5438

4

21752

52

ALUNILOR

Asfalt

3129

0.447

447

1788

480

2268

1

2268

4

9072

53

AMARADIEI

Asfalt

1410

0.188

188

752

752

1

752

4

3008

54

AMURGULUI

Asfalt

127.6

0.044

44

176

176

1

176

4

704

55

AMZEI

Asfalt

3080

0.505

505

2020

706

2726

1

2726

4

10904

56

ANA IPATESCU

Asfalt

5651

0.669

669

2676

3000

5676

1

5676

4

22704

57

ANDREI IOACHIMESCU

Asfalt

1011

0.158

158

632

632

1

632

4

2528

58

ANDREI MURESANU

Asfalt

9454

0.37

370

1480

3544

5024

1

5024

4

20096

59

ANOTIMPULUI

Asfalt

2496

0.315

480

1920

1350

3270

1

3270

4

13080

60

ANTON PANN

Asfalt

1176

0.168

168

672

454

1126

1

1126

4

4504

61

ANUL 1848

Asfalt

1000

0.2

200

800

600

1400

1

1400

4

5600

62

ANUL 1907

Asfalt

3430

0.2

490

1960

1440

3400

1

3400

4

13600

63

APELOR

Asfalt

12100

1.55

1550

6200

1222

7422

1

7422

4

29688

64

APRODUL PURICE

Asfalt

1875

0.158

250

1000

500

1500

1

1500

4

6000

65

ARBORILOR

Asfalt

4270

0.61

610

2440

854

3294

1

3294

4

13176

66

ARCAȘI

Asfalt

2821

0.317

317

1268

1078

2346

1

2346

4

9384

67

ARCULUI

Asfalt

2593

0.455

455

1820

1865

3685

1

3685

4

14740

68

ARCUȘULUI

Asfalt

850

0.109

109

436

436

1

436

4

1744

69

ARDEALULUI

Asfalt

530

0.1

100

400

445

845

1

845

4

3380

70

ARGEȘ

Asfalt

1246

0.257

257

1028

1028

1

1028

4

4112

71

ARH. ION MINCU

Asfalt

1206

0.173

173

692

346

1038

1

1038

4

4152

72

ARH. TOMA SOCOLESCU

Asfalt

2804

0.308

308

1232

1232

2464

1

2464

4

9856

73

ARHIMEDE

Asfalt

2170

0.31

310

1240

474

1714

1

1714

4

6856

74

ARIESULUI

Asfalt

650

0.31

130

520

403

923

1

923

4

3692

75

ARINULUI

Asfalt

1550

0.56

310

1240

644

1884

1

1884

4

7536

76

ARMASILOR

Asfalt

3570

0.541

541

2164

2299

4463

1

4463

4

17852

//

ARMONIEI

Asfalt

904

0.133

133

532

492

1024

1

1024

4

4096

78

ARNAUTI

Asfalt

1680

0.05

240

960

576

1536

1

1536

4

6144

79

ARNOTA

Asfalt

520

0.13

130

520

390

910

1

910

4

3640

80

ARON VODĂ

Asfalt

704

0.16

160

640

512

1152

1

1152

4

4608

-81-

ARȚARULUI

Asfalt

1890

0.182

270

1080

636

1716

1

1716

4

6864

82

ARTEI

Asfalt

630

0.097

97

388

290

678

1

678

4

2712

83

ASTREI

Asfalt

2256

0.282

282

1128

1128

1

1128

4

4512

84

ATELIERULUI

Asfalt

3448

0.431

431

1724

1724

1

1724

4

6896

85

AUGUST TREBONIU LAURIAN

Asfalt

770

0.11

110

440

198

638

1

638

4

2552

86

AUREL VLAICU

Asfalt

1472

0.23

230

920

1242

2162

1

2162

4

8648

87

AURORA

Pavaj

506

0.156

110

440

280

720

1

720

4

2880

88

AUSTRULUI

Asfalt

240

0.06

60

240

240

1

240

4

960

89

AVIATORILOR

Asfalt

620

100

400

500

900

1

900

4

3600

90

AVINTULUI

Asfalt

1563

0.26

260

1040

260

1300

1

1300

4

5200

91

AVRAM IANCU

Asfalt

980

0.14

140

560

546

1106

1

1106

4

4424

92

AZUGA

Asfalt

4939

0.449

449

1796

195

1991

1

1991

4

7964

93

AZURULUI

Asfalt

241

0.056

56

224

224

1

224

4

896

94

BACIULUI

Asfalt

550

0.11

110

440

175

615

1

615

4

2460

95

BADESTI

Balast

1974

0.188

188

752

256

1008

1

1008

4

4032

96

BAHLUIULUI

Asfalt

4410

0.1

630

2520

2480

5000

1

5000

4

20000

97

BAICOI

Asfalt

3340

0.334

334

1336

1336

1

1336

4

5344

98

BAIULUI

Asfalt

975

0.13

130

520

195

715

1

715

4

2860

99

BANATULUI

Asfalt

1931

0.333

333

1332

915

2247

1

2247

4

8988

100

BĂNEȘTI

Asfalt

1608

0.335

335

1340

703

2043

1

2043

4

8172

101

BANU MĂRĂCINE

Asfalt

336

0.07

70

280

167

447

1

447

4

1788

102

BARAOLTULUI

Asfalt

3000

0.46

600

2400

2320

4720

1

4720

4

18880

103

BARBU CATARGIU

Asfalt

804

0.12

120

480

564

1044

1

1044

4

4176

104

BARBU CONSTANTINESCU

Asfalt

1406

0.145

145

580

580

1

580

4

2320

105

BARBU DELAVRANCEA

Asfalt

1380

0.225

225

900

828

1728

1

1728

4

6912

106

BARBU ȘTIRBEI

Asfalt

1966

0.342

342

1368

981

2349

1

2349

4

9396

107

BARCANESTI

Asfalt

5700

0.61

760

3040

1240

4280

1

4280

4

17120

108

BASARABILOR

Asfalt

1875

0.21

250

1000

996

1996

1

1996

4

7984

109

B-DUL BUCUREȘTI

Asfalt

30800

2.35

2200

8800

8580

17380

1

17380

4

69520

110

B-DUL INDEPENDENTEI

Asfalt

16368

1.364

1364

5456

19250

24706

1

24706

4

98824

111

B-DUL PETROLULUI

Asfalt

23885

2.18

2180

8720

7630

16350

1

16350

4

65400

112

B-DUL REPUBLICII

Asfalt

71900

4.45

4450

17800

28894

46694

1

46694

4

186776

113

BEIUS

Pamant

570

0.95

950

3800

3800

1

3800

4

15200

114

BERCENI

Balast

440

0.11

110

440

440

1

440

4

1760

115

BERESTI

Asfalt

1540

0.285

285

1140

957

2097

1

2097

4

8388

116

BERZEI

Asfalt

1022

0.276

276

1104

883

1987

1

1987

4

7948

117

BIBESCU VODĂ

Asfalt

671

0.129

129

516

606

1122

1

1122

4

4488

118

BICAZ

Asfalt

1428

0.28

280

1120

1120

1

1120

4

4480

119

BIHORULUI

Asfalt

670

0.149

149

596

596

1

596

4

2384

120

BIRSEI

Asfalt

552

0.12

120

480

264

744

1

744

4

2976

121

BIRUINȚEI

Asfalt

840

0.276

200

800

200

1000

1

1000

4

4000

122

BIRZAVA

Asfalt

448

0.128

128

512

512

1

512

4

2048

123

BISTRIȚEI

Pavaj

400

0.17

80

320

240

560

1

560

4

2240

124

BODOCULUI

Asfalt

2201

0.31

310

1240

1240

1

1240

4

4960

125

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

Asfalt

6232

0.82

820

3280

3970

7250

1

7250

4

29000

126

BOGDAN VODĂ

Asfalt

510

0.1

100

400

330

730

1

730

4

2920

127

BOIAN

Asfalt

1380

0.189

189

756

568

1324

1

1324

4

5296

(128

BOLDESCU

Asfalt

1400

0.205

205

820

867

1687

1

1687

4

6748

129

BORSEC

Asfalt

400

0.8

800

3200

3200

1

3200

4

12800

130

BORZESTI

Asfalt

52

0.8

40

160

160

1

160

4

-640

131

BRADETULUI

Balast

1357

0.234

234

936

936

1

936

4

O T Ș744--

132

BRADULUI

Asfalt

1610

0.23

230

920

506

1426

1

1426

0-3^4

133

BRANCIOG

Asfalt

750

0.25

250

1000

500

1500

1

1500

6000

134

BRANULUI

Asfalt

383

0.065

65

260

156

416

1

416

w.»/

■SS3S6.4

V

135

BRAȘOVENI

Beton

908

0.45

118

472

472

1

472

4- A

T:7S?P188Ș.

v

136

BRATES

Pavaj

566

0.177

177

708

708

1

708

4 . V

:T.:'.K2832

137

BRATOCEA

Pavaj

1300

0.26

260

1040

728

1768

1

1768

M&072

I/?138

BRAZDEI

Asfalt

2966

0.4

400

1600

1600

1

1600

4

6400

139

BREBENEI

Asfalt

1125

0.225

225

900

550

1450

1

1450

4

5800

140

BRINCOVEANU VODĂ

Asfalt

1944

0.436

436

1744

1250

2994

1

2994

4

11976

141

BRINDUSELOR

Asfalt

10980

0.915

915

3660

3660

1

3660

4

14640

142

BRUMARELELOR

Asfalt

1550

0.31

310

1240

310

1550

1

1550

4

6200

143

BUCEGI

Asfalt

910

0.18

130

520

749

1269

1

1269

4

5076

144

BUCSOIUL

Pamant

880

0.11

110

440

440

1

440

4

1760

145

BUJORILOR

Asfalt

1410

0.21

210

840

546

1386

1

1386

4

5544

146

BUNAVESTIRE

Asfalt

15198

0.575

1727

6908

9040

15948

1

15948

4

63792

147

BUREBISTA

Asfalt

324

0.12

120

480

480

1

480

4

1920

148

BUSTENARI

Asfalt

5474

0.55

550

2200

2200

1

2200

4

8800

149

BUSUIOCULUI

Asfalt

1470

0.23

210

840

54

894

1

894

4

3576

150

BUZĂULUI

Asfalt

1025

0.1

100

400

535

935

1

935

4

3740

151

BUZESTI

Pavaj

1025

0.201

201

804

585

1389

1

1389

4

5556

152

C.T.GRIGORESCU

Asfalt

1506

0.189

189

756

567

1323

1

1323

4

5292

153

CAINENI

Asfalt

1361

0.135

294

1176

1176

1

1176

4

4704

154

CAISULUI

Asfalt

200

0.041

41

164

164

1

164

4

656

155

CALABREAZA

Asfalt

174

0.062

62

248

248

1

248

4

992

156

CALARASI

Asfalt

2080

0.32

260

1040

382

1422

1

1422

4

5688

157

CALIMAN

Asfalt

7003

1.015

1015

4060

2596

6656

1

6656

4

26624

158

CALMATUI

Asfalt

500

0.1

100

400

150

550

1

550

4

2200

159

CALOMFIRESCU

Asfalt

3424

0.434

434

1736

1736

3472

1

3472

4

13888

160

CALTUNASI

Asfalt

1610

0.23

230

920

276

1196

1

1196

4

4784

161

CALUGARENI

Asfalt

1100

0.2

200

800

600

1400

1

1400

4

5600

162

CALUSARI

Asfalt

297

0.054

54

216

216

1

216

4

864

163

CAMELIEI

Asfalt

9250

1.85

1850

7400

7000

14400

1

14400

4

57600

164

CĂMINELOR

Asfalt

150

0.05

50

200

200

1

200

4

800

165

CANARULUI

Balast

11400

0.95

950

3800

3800

1

3800

4

15200

166

CANDIANO POPESCU

Asfalt

1568

0.245

245

980

1028

2008

1

2008

4

8032

167

CAPORAL TRAIAN DUMITRESCU

Asfalt

2500

0.5

500

2000

2000

1

2000

4

8000

168

CĂPRIOARELOR

Asfalt

280

0.07

70

280

280

1

280

4

1120

169

CĂPȘUNILOR

Asfalt

2450

0.35

350

1400

840

2240

1

2240

4

8960

170

CARAIMAN

Asfalt

495

0.2

110

440

480

920

1

920

4

3680

171

CARAMIDARI

Asfalt

626

0.108

108

432

346

778

1

778

4

3112

172

CARPATI

Asfalt

1040

0.14

80

320

322

642

1

642

4

2568

173

CARPENULUI

Asfalt

4737

0.758

758

3032

3259

6291

1

6291

4

25164

174

CĂRVUNARILOR

Balast

1184

0.23

230

920

299

1219

1

1219

4

4876

175

CASIN

Asfalt

3060

0.48

480

1920

1296

3216

1

3216

4

12864

176

CASTANILOR

Asfalt

2170

0.31

310

1240

744

1984

1

1984

4

7936

177

CASTOR

Asfalt

1200

0.2

250

1000

1000

1

1000

4

4000

178

CATARINA VARGA

Asfalt

221

0.046

46

184

184

1

184

4

736

179

CATINEI

Asfalt

1880

0.15

470

1880

510

2390

1

2390

4

9560

180

CATUNU

Balast

360

0.9

900

3600

3600

1

3600

4

14400

181

CAVALULUI

Asfalt

1830

0.22

300

1200

1120

2320

1

2320

4

9280

182

CAZĂRMII

Asfalt

330

0.04

40

160

60

220

1

220

4

880

183

CEAHLAU

Asfalt

951

0.104

104

416

375

791

1

791

4

3164

184

CERASULUI

Asfalt

176

0.088

88

352

352

1

352

4

1408

185

CERBULUI

Balast

9144

0.762

762

3048

3048

1

3048

4

12192

186

CERCELUȘ

Asfalt

3036

0.382

440

1760

1590

3350

1

3350

4

13400

187

CERCULUI

Balast

474

0.206

206

824

824

1

824

4

3296

188

CERNA

Asfalt

1280

0.203

200

800

506

1306

1

1306

4

5224

189

CETINEI

Balast

4570

0.457

457

1828

1828

1

1828

4

7312

190

CEZAR BOLLIAC

Asfalt

1992

0.332

332

1328

1327

2655

1

2655

4

10620

191

CHARLES DARWIN

Asfalt

1080

0.18

180

720

684

1404

1

1404

4

5616

192

CHEIA

Asfalt

874

0.23

190

760

570

1330

1

1330

4

5320

193

CHILIA

Asfalt

280

0.065

65

260

260

1

260

4

1040

194

CHIMIEI

Asfalt

3864

0.8

230

920

1437

2357

1

2357

4

9428

195

CHINDIEI

Asfalt

931

0.194

194

776

406

1182

1

1182

4

4728

196

CIBINULUI

Asfalt

750

0.25

250

1000

500

1500

1

1500

4

6000

19/

CICERO

Asfalt

756

0.18

180

720

540

1260

1

1260

4

5040

198

CIMBRULUI

Asfalt

450

0.65

90

360

360

1

360

4

1440

199

CIMPINITA

Asfalt

240

0.12

120

480

480

1

480

4

1920

200

CIMPOIULUI

Asfalt

500

0.1

100

400

400

1

400

4

1600

201

CIOCIRLIEI

Balast

11400

0.95

950

3800

3800

1

3800

4

15200

202

CIOPLEA

Pavaj

1248

0.32

320

1280

1280

1

1280

4

5120

203

CIPRIAN PORUMBESCU

Asfalt

1496

0.136

210

840

840

1

840

4

3360

204

CIRESOAIA

Asfalt

2200

0.275

275

1100

934

2034

1

2034

4

8136

205

CIREZARILOR

Asfalt

312

0.125

125

500

500

1

500

4

2000

206

CIUCULUI

Asfalt

1000

0.2

200

800

800

1

800

4

3200

207

CLABUCET

Asfalt

280

0.7

70

280

280

1

280

4

1120

208

CLAUDIU

Asfalt

171

0.057

57

228

228

1

228

4

912

209

CLEMENTEI

Asfalt

2337

0.41

410

1640

1763

3403

1

3403

4

13612

210

CLOPOTARI

Asfalt

1740

0.24

240

960

744

1704

1

1704

4

6816

211

CLOPOȚEI

Asfalt

3080

0.44

440

1760

748

2508

1

2508

4

10032

212

CLUBULUI

Asfalt

650

0.13

130

520

520

1

520

4

2080

213

CLUJULUI

Asfalt

960

0.16

160

640

480

1120

1

1120

4

4480

214

CODRUL COSMINULUI

Asfalt

844

0.201

201

804

804

1

804

4

3216

215

CODRULUI

Asfalt

620

0.155

155

620

100

720

1

720

4

2880

216

COLINII

Asfalt

3828

0.612

612

2448

2046

4494

1

4494

4

17976

217

COLTEI

Asfalt

256

0.038

38

152

160

312

1

312

4

1248

218

COMANA

Asfalt

353

0.082

82

328

188

516

1

516

4

2064

219

COMETULUI

Asfalt

1152

0.24

240

960

624

1584

1

1584

4

6336

220

CONCORDIEI

Asfalt

595

0.1

170

680

680

1

680

4

2720

221

CONSTANTEI

Asfalt

972

0.18

180

720

531

1251

1

1251

4

5004

222

CONSTANTIN BREZEANU

Asfalt

5100

0.75

750

3000

2250

5250

1

5250

4

21000

223

CONSTANTIN D. GHEREA

Asfalt

4800

0.17

170

680

1870

2550

1

2550

4

10200

224

CONSTANTIN MILLE

Asfalt

560

0.21

140

560

560

1

560

4

2240

225

CONSTANTIN STERE

Asfalt

570

0.1

100

400

400

1

400

4

1600

226

CONSTRUCTORILOR

Asfalt

517

0.094

94

376

376

1

376

4

1504

227

COOPERAȚIEI

Asfalt

460

0.06

60

240

140

380

1

380

4

1520

228

CORĂBIEI

Asfalt

400

0.08

80

320

320

1

320

4

1280

229

CORLATESTI

Asfalt

5250

0.6

600

2400

750

3150

1

3150

4

12600

230

CORNATEL

Asfalt

4536

0.737

540

2160

220

2380

1

2380

4

O T9520 •.

231

CORNULUI

Asfalt

246

0.214

60

240

246

486

1

486

4

'IO •194'4- *

232

COSANZEANA

Asfalt

344

0.08

80

320

116

436

1

436

4.-

1744 \ <6

233

COȘAR!

Asfalt

1371

0.154

154

616

616

1

616

T - 2'464—,

234

COSMESTI

Asfalt

1757

0.303

303

1212

320

1532

1

1532

4."

; -.6128

235

COSMINELE

Asfalt

6230

0.89

890

3560

3750

7310

1

7310

4,.i ■,

.29240

236

COSMONAUTILOR

Asfalt

1100

0.05

220

880

500

1380

1

1380

4      X.

; 5520

237

COSMOS

Pamant

240

0.6

600

2400

2400

1

2400

9600'238

COSNA

Asfalt

186

0.154

60

240

240

1

240

4

960

239

COSTACHE NEGRI

Asfalt

335

0.182

50

200

150

350

1

350

4

1400

240

COSTACHE NEGRUZZI

Asfalt

1323

0.386

270

1080

918

1998

1

1998

4

7992

241

COSTILEI

Asfalt

363

0.098

98

392

392

1

392

4

1568

242

COVURULUI

Asfalt

2820

0.47

470

1880

2068

3948

1

3948

4

15792

243

COZIA

Asfalt

2438

0.46

460

1840

1104

2944

1

2944

4

11776

244

CPT. AV. POPESCU CIOCĂNEL

Asfalt

2670

0.307

307

1228

1658

2886

1

2886

4

11544

245

CRĂIȚELOR

Asfalt

2556

0.31

310

1240

1010

2250

1

2250

4

9000

246

CRAZNA

Pavaj

324

0.09

90

360

360

1

360

4

1440

247

CREUZOT

Asfalt

2588

0.32

320

1280

1280

1

1280

4

5120

248

CRINGASI

Asfalt

480

0.18

60

240

144

384

1

384

4

1536

249

CRINGULUI

Asfalt

6650

0.686

950

3800

1508

5308

1

5308

4

21232

250

CRINULUI

Balast

1365

0.21

210

840

315

1155

1

1155

4

4620

251

CRISAN

Asfalt

3807

0.54

540

2160

1944

4104

1

4104

4

16416

252

CRISMARITELOR

Asfalt

3150

0.45

450

1800

675

2475

1

2475

4

9900

253

CRISTIANUL

Asfalt

2111

0.364

364

1456

1146

2602

1

2602

4

10408

254

CRISULUI

Asfalt

568

0.142

142

568

568

1

568

4

2272

255

CRIVATULUI

Asfalt

1410

0.266

266

1064

631

1695

1

1695

4

6780

256

CRIZANTEMELOR

Asfalt

1375

0.275

275

1100

1100

1

1100

4

4400

257

CUMPĂTULUI

Beton

1248

0.24

240

960

540

1500

1

1500

4

6000

258

CUPTOARELOR

Asfalt

6000

0.5

750

3000

3000

1

3000

4

12000

259

CURCUBEULUI

Asfalt

2279

0.385

430

1720

1148

2868

1

2868

4

11472

260

CUZA VODĂ

Asfalt

2744

0.196

300

1200

960

2160

1

2160

4

8640

261

DACIEI

Asfalt

707

0.202

202

808

384

1192

1

1192

4

4768

262

DALIEI

Asfalt

780

0.13

130

520

312

832

1

832

4

3328

263

DAMBOVITA

Asfalt

1699

0.33

330

1320

484

1804

1

1804

4

7216

264

DEALU CU PIATRA

Asfalt

1000

0.2

200

800

800

1

800

4

3200

265

DECEBAL

Asfalt

2835

0.443

443

1772

1550

3322

1

3322

4

13288

266

DEDITEL

Asfalt

625

0.125

125

500

125

625

1

625

4

2500

267

DELFINULUI

Balast

10812

0.901

901

3604

3604

1

3604

4

14416

268

DELTEI

Asfalt

1258

0.262

262

1048

300

1348

1

1348

4

5392

269

DEMOCRAȚIEI

Asfalt

14450

1.35

1350

5400

6075

11475

1

11475

4

45900

270

DEPOULUI

Asfalt

11550

1.18

1650

6600

2068

8668

1

8668

4

34672

271

DEPOZITELOR

Asfalt

7500

1.375

1500

6000

6000

1

6000

4

24000

272

DEZROBIRII

Asfalt

1800

0.36

360

1440

108

1548

1

1548

4

6192

273

DIACONUL CORESI

Balast

625

0.125

125

500

500

1

500

4

2000

274

DILIGENTEI

Asfalt

1620

0.338

270

1080

665

1745

1

1745

4

6980

275

DIMBULUI

Asfalt

1438

0.274

274

1096

835

1931

1

1931

4

7724

276

DIMITRIE BOLINTINEANU

Asfalt

2668

0.46

460

1840

1702

3542

1

3542

4

14168

277

DIMITRIE CANTEMIR

Asfalt

1715

0.245

245

980

980

1

980

4

3920

278

DOAGA

Asfalt

950

0.19

190

760

418

1178

1

1178

4

4712

279

DOAMNA STANCA

Asfalt

445

0.084

84

336

252

588

1

588

4

2352

280

DOGARILOR

Asfalt

739

0.174

174

696

223

919

1

919

4

3676

281

DOMNIȘORI

Asfalt

10321

1.19

1190

4760

4000

8760

1

8760

4

35040

282

Domnișori parcari

Asfalt

3000

0

3000

1

3000

4

12000

283

DORNA

Asfalt

1360

0.17

170

680

748

1428

1

1428

4

5712

284

DOROBANȚI

Asfalt

2050

0.41

410

1640

865

2505

1

2505

4

10020

285

DORULUI

Asfalt

1037

0.25

250

1000

1000

1

1000

4

4000

286

DR. BAGDAZAR

Asfalt

1949

0.26

260

1040

806

1846

1

1846

4

7384

287

DR. CAROL DAVILA

Asfalt

2054

0.446

446

1784

1338

3122

1

3122

4

12488

288

□R. GHEORGHE PETRESCU

Asfalt

2923

0.504

504

2016

1663

3679

1

3679

4

14716

289

DR. TOMA IONESCU

Asfalt

2676

0.138

446

1784

1828

3612

1

3612

4

14448

290

DR. VICTOR BABES

Asfalt

884

0.17

170

680

442

1122

1

1122

4

4488

291

DRAGOS VODĂ

Asfalt

1475

0.374

250

1000

900

1900

1

1900

4

7600

292

DREPTĂȚII

Asfalt

1200

0.2

240

960

850

1810

1

1810

4

7240

293

DREZINEI

Pavaj

630

0.14

140

560

560

1

560

4

2240

294

DRUMUL SERII

Asfalt

11206

1.088

1088

4352

4352

1

4352

4

17408

295

DUCA VODĂ

Asfalt

1390

0.278

278

1112

862

1974

1

1974

4

7896

296

DUMBRAVEI

Asfalt

2170

0.31

310

1240

500

1740

1

1740

4

6960

297

DUMBRĂVENI

Balast

2170

0.05

310

1240

1240

1

1240

4

4960

298

DUNĂRII

Asfalt

1253

0.174

174

696

931

1677

1

1677

4

6708

299

ECATERINA TEODOROIU

Asfalt

1058

0.147

147

588

591

1179

1

1179

4

4716

300

ECOULUI

Balast

114

0.038

38

152

152

1

152

4

608

301

ELENA DOAMNA

Asfalt

6216

0.74

740

2960

2343

5303

1

5303

4

21212

302

ELEVILOR

Asfalt

450

0.25

150

600

150

750

1

750

4

3000

303

EMIL RACOVITA

Balast

260

0.065

65

260

32

292

1

292

4

1168

304

EMILE ZOLLA

Asfalt

4320

0.21

360

1440

3186

4626

1

4626

4

18504

305

ENERGIEI

Balast

4920

0.82

820

3280

3280

1

3280

4

13120

306

EROILOR

Asfalt

9840

1.2

1200

4800

5260

10060

1

10060

4

40240

307

EROUL NECUNOSCUT

Asfalt

1320

0.3

300

1200

390

1590

1

1590

4

6360

308

EUFROSIN POTECA

Asfalt

1064

0.14

140

560

720

1280

1

1280

4

5120

309

FABRICILOR

Beton

6084

0.78

780

3120

1280

4400

1

4400

4

17600

310

FĂCLIEI

Asfalt

1080

0.06

360

1440

1140

2580

1

2580

4

10320

311

FAGARAS

Asfalt

2610

0.206

340

1360

298

1658

1

1658

4

6632

312

FĂGET

Beton

840

0.14

140

560

560

1

560

4

2240

313

FAGULUI

Asfalt

2590

0.37

370

1480

407

1887

1

1887

4

7548

314

FAINARI

Balast

364

0.13

130

520

520

1

520

4

2080

315

FANTINELE

Asfalt

2100

0.35

350

1400

100

1500

1

1500

4

6000

316

FAT-FRUMOS

Asfalt

1525

0.15

250

1000

250

1250

1

1250

4

5000

317

FAURARI

Asfalt

1295

0.156

156

624

624

1

624

4

2496

318

FECIOAREI

Asfalt

420

0.06

60

240

240

1

240

4

960

319

FERIGII

Balast

10080

0.84

840

3360

3360

1

3360