Hotărârea nr. 105/2017

Hotãrârea nr. 105 privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 105


privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de


Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești - dl Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune modificarea contractelor de mandat ale reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, aprobate prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2012, art.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2015; art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2016.

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții si reclamații din data de 24.04.2017 si raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 20.04.2017

Luând în considerare prevederile art. 3 , alin. (1) lit. d. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a intreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26 /2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct 5                                                                                                                    9                                                                 9

sau indirect o participație majoritară;

în baza art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă modificarea art. 4. din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în sensul că “Stabilește o indemnizație fixă a administratorilor în cuantum de 1450 lei/brut/luna și nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii ”, indiferent de numărul de ședințe și va fi revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa care face parte integrantă din contractul de mandat

Plata se va efectua din fondurile Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Convocarea ședințelor se va face cu aprobarea prealabilă a proiectului ordinei de zi de către primarul municipiului Ploiești.

Art. 2. Aprobă actul adițional la contractul de mandat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, rămân neschimbate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata: "Persoanele Împuternicite sa reprezinte intersele unitatii administrativ teritoriale, in societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotararea Consiliului Local, in condițiile legii, respectandu-se configurația politica de la ultimele alegeri locale".

Prin Legea 111 / 2016 s-a aprobat cu modificări si completări OUG 109 /2011, iar in 12.10.2016 s-au publicat normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109 / 2011 aprobate prin HG nr. 722 / 2016 .

In calitate de autoritate tutelara, Municipiul Ploiești are următoarele competente stabilite prin art. 3 , alin 1 , lit. d coroborat cu art.8, alin.2, alin.3, alin.4 din același act normativ :

art. 3 , alin 1 , lit. d” Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe : 1. la regiile autonome :

d) să încheie contractele de mandat cu administratorii ”

art.8, alin.2 „ Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).,

art.8 alin. 3 Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă . Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3A1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

art. 8 alin.4 Remunerația membrilor executivi ai consiliului de adihi^Xtrgți:<^îe'\fQmiată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori mediacw ifțțuneîe 12 l\Șni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată confo^^M^tilui principal o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3A1 alin. (5).

de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform cl^ din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anteriu


tăților ' și dintr-
Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 289/2012, nr. 335 / 2014 si nr. 180 / 2015 au fost numiți reprezentanții municipiului Ploiești in Consiliul de Adminsitratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. Prin Ordinul nr. 851/20.07.2015 a fost numit reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice in Consiliul de Administrație al RASP Ploiești.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea CAPA „Termenul Contractului” , respectiv art.4 în sensul stabilirii doar a indemnizației fixe, urmând componenta variabilă să fie stabilită la data negocierii /renegocierii contractelor de mandat care va cuprinde și indicatorii financiari și nefinanciari .

Fata de aspectele prezentate propun Consiliului Local al Municipiului Ploiești spre dezbatere si adoptare proiectul de hotarare alaturat.

PRIM

ADRIAN FLOR


BREDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC- CONTECIOfâfi PUBLICE, CONTRACTE REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, in exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Consilul Local hotărăște in numele unitatii administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are in subordine, inclusiv cu privire la componenta consiliilor de administrație a regiilor autonome.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra infiintarii si reorganizării regiilor de interes local, infiinteaza instituții publice, societăți comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si funcționare a acestora; Deasemenea urmărește, controlează si analizeaza activitatea acestora.

Potrivit art. 37 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, in exercitarea atribuțiilor ce îi revin, persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ teritoriale, in societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotararea Consiliului Local.

Activitatea RASP Ploiești face parte din ramura : Servicii de administrație publica generala ( Monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice; Prestări servicii de interes public către persoane fizice si juridice) - cod CAEN 8411 .

In conformitate cu Art.8 alin.(2)„ din Legea 111 / 2016 „Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilita de autoritatea publica tutelara prin contractul de mandat, in structura si limitele prevăzute la alin (3) si (4) ” iar in conformitate cu art. 8 alin.( 3) din Legea 111 / 2016 "Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de adminsitratie este formata dintr-o indemnizație fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizația fixa nu poate depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonoma, la nivel de clasa conform clasificatiei activităților din economia naționala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 289 / 2012 si nr. 335 / 2014 si nr.180 / 2015 au fost numiți membrii in Consiliul de Administrație la RASP Ploiești. Prin Ordinul nr. 851 / 20.07.2015 a fost numit reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice in Consiliul de Administrație al RASP Ploiești. Deasemnea au fost aprobate si contractele de mandat ale acestora .

Prin prezentul proiect de hotarare se propune modificarea CAP.4 Termenul Contractului, respectiv art.4 în sensul stabilirii doar a indemnizației. urmând componenta variabilă să fie stabilită la data negocierii/renegocierii contractelor de mandat care va cuprinde și indicatorii financiari și nefmanciari.


Fata de cele expuse, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat. -


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RASP PLOIEȘTI


DIRECȚIA ADMINSTRATIE PUBLICA

JURIDIC - CONTENCIOS

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTEDirector, ing. Vasile Ionescu

Contabil Șef, Ec. Carmen Voicu


COMPARTIMENT MONITORIZARE întreprinderi Publice

Maria VasileȘef BJC APUC, cons.jr. Pavel Constantin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINIST

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE PLOV^ "'Mi C A

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPȚI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiTE, culae Botez