Hotărârea nr. 104/2017

Hotãrârea nr. 104 pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL cu influența manoperei orare/unitare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire

HOTĂRÂREA NR. 104


Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, cu influența manoperei orare/unitare;

Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 « Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze » a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 20.04.2017;

In temeiul art. 1 din Hotărârea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.02.2017;

în temeiul art. 43 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

/\

In baza art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă tarifele și prețurile care urmează a fi practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexelor nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă ca lucrările care exced operațiilor din anexe, să fie decontate de către beneficiar în baza devizelor de lucrări care vor cuprinde încadrări în normele de deviz din indicatoarele existente.

Cantitățile estimative de lucrări se vor stabili odată cu emiterea comenzii de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, iar cantitățile de lucrări ce urmează a fi decontate de către beneficiar vor fi cele recepționate de reprezentantul acestuia (Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești), conform devizului final întocmit de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Această procedură de lucru se aplică pentru Compartimentul Spații Verzi, iar pentru Compartimentul Tehnic procedura de lucru se va stabili împreună cu beneficiarul lucrării.

Urmare a aplicării Hotărârii de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a reașezării salariilor muncitorilor calificați față de muncitorii necalificați (în cele mai multe cazuri salariile muncitorilor calificați ajungând mai mici decât ale muncitorilor necalificați) ora de manoperă directă unitară pe societate ajunge la valoarea de 10,90 lei/oră.

Valoarea manoperei folosite este de 10,90 lei/oră - manoperă directă unitară, la care se adaugă obligațiile aferente (C.A.S., C.A.S.S., șomaj, fond de garantare salarială, contribuții pentru concedii și indemnizații, contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale).

Art. 3 - Aprobă ca manopera directă unitară să se modifice funcție de modificarea elementelor care au stat la baza fundamentării acesteia, și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 385/2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5  - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017

Președinte de ședință, GeorgelSorip-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

Anabell-Olimpia Mantoiu


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010, modificată prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010, s-a aprobat înființarea societății Servicii de Q Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.              .

' în relația cu autoritățile administrației publice locale această societate este operator al serviciilor de utilitate publică ce asigură desfășurarea unei game diverse de activități aferente administrării domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, conform Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare. \

De la înfiiiițareâ societății s-au aprobat, prin Hotărârea Consiliului ’ Local numărul 226/27 iulie 2011, tarifele uzuale ce se folosesc, precum și o serie de tarife noi pentru diverse activități desfășurate.

Prin Hotărârile Consiliului Local numărul 169/27 aprilie 2012, numărul 42/27 Q februarie 2013, 178/15 mai 2013 și 290/25august '2014 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011.

Prin H.C.L. nr. 290/2014, modificată și completată prin H.C.L.283/31.08.2015 s-au aprobat tarifele și prețurile practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești Ș.R.L.

y Prin H.C.L. nr.538/2015 se aprobă noile tarife și prețuri practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., iar prevederile H.C.L. nr. 290/2014, modificată și completată prin H.C.L.283/31.08.2015, iși încetează aplicabilitatea.

Având în vedere faptul că, în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli peritru anul 2017 s-a avut în vedere prevederile articolului nr.59 din Legea nr.6/2017 privind aprobarea bugetului de stat, în sensul că propunerea este la nivelul aprobat prin Bugetul de Venituri și Cheltulieli aferent anului 2016, creșterea aferentă salariului minim brut garantat în plată pe țară realizându-se prin reducerea numărului mediu de personal față de anul 2016, și aducerea salariilor muncitorilor calificați (care la data de 01-02.2017 aveau salariile de baza brute sub cel minim brut garantat în plată) la nivelul salariului minim brut garantat în plată începând cu data de 01.02.2Q17^ora de manoperă directă unitară/societate crește de la 9,71 lei/oră la 10,90 leiA

La valoarea manoperei directe unitare brute/oră de 10,90 rei/bra se "adaugă obligațiile aferente (C.A.S., C.A.S.S., șomaj, fond de garantare s^lăfialăy^ntrîbuții pentru concedii și indemnizații, contribuții pentru accidente tey|kAi profesionale). Toate tarifele folosite de societate în decontarea lucrăr^otjiJgp^TOr efectuate pe domeniul public (inclusiv lucrările și serviciile efectua'b^^^^^^^Vor avea ora de manoperă directă, cota de indirecte și cota de profit stabilitaTasiârșitul tarifelor (aceaste cote fiind cele din H.C.L. 538/decembrie 2015).

In detaliu, situația se prezintă astfel:

 • A. ANEXA 1 cuprinde subanexele: IA, 1B, IC, 1D, și reprezintă tarifele pentru Direcția Servicii Publice-Compartimentul Spații Verzi.

 • B. ANEXA 2 reprezintă tarifele pentru Direcția Proiectare întreținere Domeniu ; Public-Compartimentul Construcții Metalice și Edilitare.

 • C. ANEXA 3 reprezintă tarifele pentru Direcția Proiectare întreținere Domeniu Public-Compartimentul Proiectare.

 • D. ANEXA 4 repreziptă tarifele pentru Coloana Auto;               ■.

 • E. ANEXA 5 reprezintă tarifele pentru sculele utilizate de Compartimentul Spații Verzi și tarifele pentru sculele și utilajele aflate în dotarea Compartimentului Construcții Metalice și Edilitare.

(F. ANEXA 6 reprezintă tarifele Direcției Servicii Publice-Compartimentul Spații Verzi-material dendro-floricol.

G. ANEXA 7 reprezintă tarife diverse care nu au fost actualizate din anul 2011.

în acest sens, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de, Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu influența manoperei orare/unitare.JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. Ploiești, str. Văleni, nr. 32, jud. Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010, modificată prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010, s-a aprobat înființarea societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești:

J , A ► ■                                                                       ,                         *■' j

In relația tcu auțpritățile administrației publice locale această societate este Operator al serviciilor de utilitate publică care asigură desfășurarea unei game diverse de activități, cum ar fi :

-amenajarea și mentenanța parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor și a zonelor verzi din Municipiul Ploiești;

-administrarea cimitirelor Municipiului Ploiești;

-administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public al Municipiul Plofești;

-activitatea de ridicare, blocare, transport depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, precum și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești; -alte activități specifice.

Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ înalt care să satisfacă cerințele cetățenilor Municipiului Ploiești.

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va presta în continuare aceste servicii, atât către municipalitate cât și către terți.

’ In conformitate ‘cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești, încheiat în baza Legii numărul. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările' și completările ulterioare, “prețurile și tarifele pentru plată serviciilor prestate/fumizate, precum și pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice se propun de concesionar și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”


De la înființarea societății, s-au aprobat prin HCL nr. 226/27 iulie 201țL uzuale ce se folosesc pentru activitățile desfășurate de S.G.U. Ploiești.

Prin HCL nr. 167/27 aprilie 2012, nr. 42/27 februarie 2013, nr. 17^5 și nr. 290/25 august 2014, s-a aprobat modificarea și completarea HCL ^22,6^^ 2011 ’ ' ____

■ Prin H.C.L. nr. 290/2014, modificată și completată prin H.C.L.2837^/0^2^^ s-au aprobat tarifele și prețurile practicate de Servicii de Gospodărire Urbana oîești

S.R.L.

Prin H.C.L. nr.538/2015 se aprobă noile tarife și prețuri practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., iar prevederile H.C.L. nr. 290/2014, modificată și completată prin H.C.L.283/31.08.2015, își încetează aplicabilitatea.

Având în vedere faptul că, în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-a avut in vedere prevederile articolului nr.59 din Legea nr.6/2017 privind aprobarea bugetului de stat, în sensul că propunerea este la nivelul aprobat prin Bugetul de Venituri și Cheltulieli aferent anului 2016, creșterea aferentă salariului minim brut gamtat în plată pe țară realizându-se prin reducerea numărului mediu de personal față de anul 2016, și aducerea salariilor muncitorilor calificați( care la data de 01:02.2017 aveau salariile de bază brute sub cel minim brut garantat în plată) la nivelul salariului minim brut garantat în plată începând cu data de 01.02.2017, ora de manoperă directă imitară/societate crește de la 9,71 lei/oră la 10,90 lei/oră. ;

y La valoarea manoperei directe unitare brute/oră de 10,90 lei/oră se adaugă obligațiile aferente (C.A.S., C.A.S.S., șomaj, fond de garantare salarială, contribuții pentru concedii și indemnizații, contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale). Toate tarifele folosite de societate în decontarea lucrărilor și serviciilor efectuate pe domeniul public (inclusiv lucrările și serviciile efectuate către terți) vor avea ora de manoperă directă, cota de indirecte1 și’cota de profit stabilită la sfârșitul tarifelor (aceaste cote fiind ,cele dih. H.C.L.538/decembrie 2015).

în detaliu, situația se prezintă astfel:

ANEXA 1 cuprinde subanexele: IA, 1B, IC, 1D, și reprezintă tarifele pentru Direcția , ?. Servicii Publice-Compartimentul Spații Verzi.

Aceste anexe modifică Anexele IA, 1B, IC, 1D, IE si 1F din HCL nr.

;  538/30.12.2015, cu următoarele:

t -Creșterea manoperei directe, unitare de la 9,71 lei/oră la 10,90 lei/oră;

v -Corelarea prețurilor pentru; sculele folosite (acestea fac parte integrantă din ; normele de deviz pentru această activitate), cu cele din anexa nr.5.

ANEXA 2. reprezintă tarife pentru Direcția Proiectare întreținere Domeniu Public-Compartimentul Construcții Metalice și Edilitare:

v        Această anexă înlocuiește Anexa 2 din HCL nr. 538/30.12.2015 cu

următoarele:      <

' -Creșterea manoperei directe unitare de la 9,71 lei/oră la 10,90 lei/oră;'

1 ■’   - Generarea de devize de‘lucrări, pe unitate de măsură, specifice activităților

executate pe Domeniul Public, precum și activității executate în atelier, specifice


 • - Tarifele pentru închiriere scenă și elemente de sunet și lraîi^&fe^stea

<  modifică ANEXA .8 dinH.C.L. 538/2015

ANEXA 3 reprezintă tarifele pentru Direcția Proiectare întreținere Domeniu Public-Compartimentul Proiectare.

Această anexă modifică Anexa 4 din HCL 538/decembrie 2015 după cum ; urmează:

 • - Creșterea manoperei directe unitare de la 9,71 lei/oră la 10,90 lei/oră;

ANEXA 4 reprezintă tarifelepentru Coloana Auto.

Această anexă modifică Anexa 5 din HCL nr. 538/decembrie 2015, după


cum urmează:

- Creșterea manoperei directe unitare de la 9,71 lei/oră la 10,90 lei/oră;

-^Folosirea prețului la carburant din contractul de furnizare carburant nr.24208/06.12.2016 încheiat între S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L' Ploiești și S.C.Rompetrol Downstream S.R.L. (benzină la prețul de 4,17 lei/1 fără Ț.V.A.-motorină prețul de 4,08 lei/1 fără T.V.A.);

 • - Modificarea amortizării în funcție de evidentele din contabilitatea societății;

 • - Decizia Consiliului de administrație al S.C.Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr.: 3495/01.03.2017;

 • - Tariful de staționare/oră pentru toate autovehiculele și utilajele din dotarea societății care sunt folosite în procesul de producție.

ANEXA 5 reprezihtă tarifele pentru scule utilizate de compartimentul spații verzi și 'tarifele pentru sculele și utilajele aflate în dotarea compartimentului construcții metalice și edilitare.


urmează:

- Creșterea manoperei directe unitare de la 9,71 lei/oră la 10,90 lei/oră;

-Folosirea prețului la carburant din contractul de furnizare carburant nr. 24208/06.12.2016; încheiat între S.C.Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești și S.C.Rompetrol Downstream S.R.L. (benzină la prețul de 4,17 lei/1 fără T.V.A.-motorină prețul de 4,08 lei/1 fără T.V.A.);

- Modificarea amortizării în funcție de evidențele din contabilitatea societății;

ANEXA 6 reprezintă tarifele Direcției Servicii Publice-Compartimentul>Șpații Verzi-material dendro-floricol.

Această anexă modifică Anexa 7 din HCL 538/decembrie 2015, după cum tb              Uili

fi urmează:                                                 V

- Creșterea manoperei directe unitare de la 9,71 lei/oră la 10,90 10i/oxra; -Corelarea prețurilor la materialele folosite cu facturile de achizin^/J^S^^


Q \ pfesC / /o J x\    -V. ’ „XX X

x       * - > cu //

ANEXA 7 reprezintă tarife diverse care nu au fost actualizate din anul 2011.

Pentru calcularea acestei anexe s-au folosit tarifele aprobate prin HCL 226/iulie 2011, actualizate cu indicele statistic aferent acestei perioade respectiv :113,16%.

Drept urmare, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R..L., cu influența manoperei orare/ unitare.

? ’ '                 •.(’ t â


j


CTOR GENE nald Nicolae Constan

DIRECTOR DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI RESURSE UMANE lin Gheorghe

/ Const;

!■             {   ' i A


•i

ȘEF SERVICIU FINAIȘCIAR-CONTABILITATE Dumitrescu Mihaela W"

COMPARTIMENT DEVIZE, PREȚURI, TARIFE

Ing.Prundurel Mana


s.c.dervicii ae

Urbana r loicsti s.r±

'                      10 034132

■ C.U.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO2744Sfâ^-

Plorwsti, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-5442*12, 525252, fax:0244-510NR


DECIZIE

a Consiliului de Administrație

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

risiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE PLOIEȘTI S.R.L., numit prin Hotararea A.G.A. nr. î.08.2012 , nr. 04 /08.01.2016 si 44/ 20.09.2016 vazand :

Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII PODARIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. nr. 3494 / 0l.03.20l7 ;

: - H.C.L. nr. 219/28.07.20IO privind înființarea Societății Comerciale :de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. )8.20l0 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/20IO, cu ile si completările ulterioare;

In temeiul H.C.L. nr. 262/14.07.2012 privind numirea tantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Ifilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L;

I - Dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si |tarile ulterioare;

J - Statutul S.C. SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANA BESTIS.R.L.


Decide:

l.Se aproba solicitarea societății Radulescu OIL RGL SRL cu lamentul ca plata sa se faca in sase rate si sa se aduca la sediul societății merite (OP) cu data in care se vor face plățile.

2.Se ia act de adresa domnului Păun Mihai.

ă. Se va depune contestație, pentru parcurgerea pașilor juridici, iar pentru a viitoare se va convoca o ședința comuna AGA - CA unde se va enta un material cu etapele care au determinat situația actuala.

;   4. Se va constitui o comisie care sa stabilească modul de valorificare a

bacelor de transport din anexa iar rezultatele vor fî comunicate CA.

 • 5. Se ia act de adresa Compartimentului Cimitire.

 • 6. Se va face o analiza in vederea identificării unor posturi care pot fî isformate in vederea păstrării in cadrul societății a unor angajați aflati in

Mjlrioadă de preaviz. Selecția va fî făcută de către conducerea societății si jsponsabilii Compartiment Iluminat strict după criterii de competenta frofesionala.

 • 7. Se scoate de pe ordinea de zi.

; 8. Se aproba normele de consum stabilite de către Coordonator Parc (uto care isi asuma responsabilitatea privind corectitudinea lor.

vila ds


szet’gassse z.s:0T iias/se/ss


f/9. Propunerea de casare se va

gil General iar aprobarea rezultatelor casarii se va face de către CA.

S 10. Se aproba norma de consum stabilita de către Coordonator Parc Autp Ksuma responsabilitatea privind corectitudinea determinării.

||11. l.Se aproba solicitarea I.I. Costea Emil Cătălin ca plata sa se facam El sub condiția aducerii la sediul societății a unor instrumente (OP) cu dafe. H vor face plățile.                                                V

E12.CA este de acord si împuternicește conducerea societății sa demareze^ Ifne de inițiere a unui proiect de hotarire.

| 13.Directorul General va stabili componenta unei comisii de cercetare Kstabili cine se face vinovat de situătia creata.

f 14. Se ia act de informarea făcută de către doamna Avram Daniela.

srețarul de ședința al Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de iarire Urbana Ploiești S.R.L. va - difuza deciziile Consiliului de istratie celor interesați.Președinte al


Consiliului de Administrație al S.C. S.G.U.P. S.R.L


lordache MarianiS:0T Z.T0S/S0/8Z


t

L i: ti


ii jj i


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influenta manoperei orare/unitare

SlSTEH DE MÂNÂuEHENT CERTlriCAT

10 C134132 C.U.I. 27449967   J29/1212/01.10.2010   RQ2-7-44996Z..--n(A

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, te!:0244-544212, 525252,

; ,   2J.Z), JA3LM-!

CĂTRE,

DIRECTORUL GENERAL AL S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI

Pentru buna funcționare a compartimentului Parc Auto, va rugam sa aprobați ( pana la măsurarea consumurilor de către un normator autorizat) noile consumuri medii constatate la armatoarele autovehicule:

 • •  Dacia PH-07-PMP (an de fabricație 2001);

. • Dacia PH-07-CPY (an de fabricație 2002);

 • •  Dacia PH-98-ADP (an de fabricație 2004);

 • •  Dacia PH-99-ADP (an de fabricație 2004);

 • •  Dacia PH-25-PMP (an de fabricație 2004);

 • •  Autoutilitara Renaul Mascott PH-10-ZDR (an de fabricație 2010).

Menționez faptul ca, aceste autovehicule au un grad mare de uzura, iar noile consumuri constatate si prezentate in anexa nr.l (atașata la prezenta) sunt rezultatul analizării consumurilor medii intre plinurile rezervorului, pe anul 2016.

Având in vedere Ordinul 14/27.09.1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile, prin care se Stabilește ca, pe perioada de iarna 01 dec-15 martie " cu posibilitatea de prelungire a perioadei de timp friguros”, am considerat perioada de timp rece de 6 luni, propun ca pe aceste 6 luni sa se aplice un indice de corecție de 1.1 pe o perioada de 6 luni, care in medie/an este de 1,05 aplicat la consumul normat (( Llxoluni +1x6 luni)/12 luni)- 1.05.

Fata de cele de mai sus va rog sa dispuneți cat mai urgent aplicarea celor de mai sus, aceste mențiuni fiind necesare la elaborarea noilor tarife pentru orele de auto/societate/activitate.

Compartiment Parc Auto,

Ing.Trican Ștefan


V.c.Servicii de Qospodarire


Urbana Ploiești s.r.i.


C.U.I. 27449967  J29/1 21 2/01.1 0.201 O   RO27449967Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod posta! 100046CALCULUL OREI/MANOPERA/SOCIET/

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.95/03.041.2017, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a efectuat cu respectarea prevederilor art.59 din Legea nr.6/2017 privind aprobarea bugetului de stat.

Conform Anexei 1 din hotararea mai sus amintita, capitolul CO -cheltuielile de natura salariala sunt in suma de 15.399.540 lei pentru un număr de 710 persoane.

15.399.540 lei : 710 persoane : 12 luni : 166,66 ore/luna => 10,90 lei/ora-manopera directa unitara (Ia aceasta se aplica cotele legale, respectiv: CAS, șomaj, CASS, fond de garantare salariate, fond pentru accidente de munca si boli profesionale, contribuții pentru concedii si indemnizații, cheltuieli indirecte si profit).SefSer                       litate


Coordonator C                       returi. Tarife

Mari a PrundureV

SPATII VERZI

ANEXA 1

o          Pag.1-31

IA- Tarife zone verzi-pag.1-12;

1B- Tarife conform indicator TS -pag. 13-26;

IC- Tarif constatare- pag.27;

1D- Doborâri si tăieri de corecție- pag.28-31;

Formularul F3

Obiectivul

:  0377

45000000

TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

Obiectul:

0002

45000000

TARIFE COMPARTIMENTUL SPATII

VERZI

ANEXA IA

Lista cu

cantitatile

de lucrări

Deviz oferta 377201 TARIFE ZONE VERZI


Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.

UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

ort.        sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

Secțiunea tehnica

0 1

2             3

4

5

001 TRB04B1

TONA          1.000

0.00

O.OC

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.

3.81

3M ORIZ SAU 2M VERT)

MATERIALE FARA

0.00

ADERENTA 1 LOPATARE

0.00

002 TRB05A11

TONA          1.000

0.00

0.00

10.90

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M


003 TRB05A12        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 2OM


0.00 15.59

0.00

0.00


O.OC


004 TRB05A13        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M


0.00

20.27

0.00

0.00


0.00


005 TRB05A14        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 4OM


0.00

24.96

0.00

0.00


0.00


006 TRB05A15        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 5OM


0.00

29.65

0.00

0.00


0.00


007 TRB05A16        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 6OM


0.00 34.33

0.00

0.00


0.00


MANOPERA (col.3x col,4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

3.81

0.00

0.00

3.81

1

10.90

0.00

0.00

10.90

i

15.59

0.00

0.00

15.59

1

20.27

0.00

0.00

20.27

24.96

0.00

0.00

24.96

29.65

0.00

0.00

29.65

1

34.33

0.00

0.00          34.33
008 TRB05A17        TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 7OM


0.00

39.02

0.00

0.00


009 TRB05A18        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 8OM


0.00

43.71

0.00

0.00


010 TRB05A19        TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M


0.00 48.40

0.00

0.00


011 TRB04A1         TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT} MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE


0.00

5.67

0.00

0.00


012 TRI1AC02F1       TONA          1.000

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, PRIN AȘEZARE DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO


0.00

5.45

0.00

0.00


013 TRB01E11        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 10M


0.00

2.40

0.00

0.00


014 TRB01E12        TONA           1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 20M


0.00

3.47

0.00

0.00


015 TRB01E13        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 30M


0.00

4.53

0.00

0.00


016 TRB01E14        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 40M


0.00

5.60

0.00

0.00


017 TRB01E15        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 50M


0.00

6.67

0.00

0.00


018 TRB01E16        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 60M


0.00

7.74

0.00

0.00


0.00

39.02

0.00

0.00

0.00

43.71

0.00

0.00

0.00

48.40

0.00

0.00

0.00

5.67

0.00

0.00

0.00

5.45

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

3.47

0.00

0.00

0.00

4.53

0.00

0.00

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

6.67

0.00

0.00

0.00

7.74

0.00

0.00


39.02


43.71


48.40


5.67


5.45


2.40


3.47


4.53


5.60


6.67


7.74019 TRB01E17        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 70M

0.00

8.81

0.00

0.00

0.00

8.81

0.00

0.00

8.81

020 TRB01E18        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

9.88

9.88

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

0.00

-3 DISTANTA 80M

0.00

0.00

9.88

021 TRB01E19        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

10.94

10.94

PNEURI INC SILOZ DESC RĂSTURNARE GRUPA 1

0.00

0.00

-3 DISTANTA 90M

0.00

0.00

10.94

022 TSH29B1    [ 3] MP.            1.000

0.00

0.00

TAIERE DE REGENERARE GARD VIU, MANUAL,

0.52

0,52

EXECUTAT IN PERIOADA DE REPAUS VEGETATIV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.52

023 TSH29B1         MP.            1.000

0.00

0.00

TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,20

0.52

0.52

M.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.52

024 TSH29C1    [ 1] MP.            1.000

0.00

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS-

1.56

1.56

MECANIC

1.01

1.01

0.00

0.00

2.57

025 TSH29C1    [ 2] MP.            1.000

0.00

0.00

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS- MANUAL

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.56

026 TSG03A1         100 MP.       1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

111.83

111.83

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.

0.00

0.00

DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC

0.00

0.00

111.83

027 TSG03B1         100 MP.       1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

139.19

139.19

TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.C10CM.

0.00

0.00

DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

0.00

0.00

139.19

028 TSG03C1         100 MP.       1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU

166.22

166.22

TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ.

0.00

0.00

MAT.FARA SCOAT.RAD

0.00

0.00

166.22

029 TSG03D1         100 MP.       1.000

0.00

0.00

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU

207.10

207.10

TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.

0.00

0.00

MAT.,CU SCOAT.RADA

0.00

0.00

207.10

030 TSG14A1 COSIREA VEGETAT TRACTOR

[ 1] 100 MP.

IEI IERBOASE .MECANI1

1.000

C CU

0.00

6.76

6.31

0.00

0.00

6.76

8.31

0.00

15.07

031 TSH14A1

100 MP.

1.000

0.00

0.00

COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN

8.86

8.86

ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30%

0.00

0.00

0.00

0.00

8.86

032   DH17A1

[ 1] MP.

1.000

0.50

0.50

VĂRUIT ARBORI- MANUAL

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2.16

033 TSG01A1

[ 21 100 MP.

1.000

0.00

0.00

MATURAT MANUAL ALEI, cu strângere

si

17.66

17.66

ardere

0.00

0.00

0.00

0.00

17.66

034 TSG0A112

[ 1] 100 MP.

1.000

0.00

0.00

MATURAT MECANIC

CU MASIAN DE MATURAT

0.33

0.33

ALEI

0.39

0.39

0.00

0.00

0.72

035 TSG1A11

100 MP.

1.000

0.00

0.00

STRÂNS MANUAL GUNOI

17.66

17.66

0.00

0.00

0.00

0.00

17.66

036 TRI1AA11E3

[ 3] TONA

1.000

0.00

0.00

GOLIT COȘURI DE

GUNOI

8.18

8.18

0.00

0.00

0.00

0.00

8.18

037 TSH32C1

[ 2] MP.

1.000

0.00

0.00

AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI

DE

3.53

3.53

JOC PT.COPII CU

PIATRA CALCAR SAU

0.00

0.00

PIETRIȘ DE 10CM

GROSIME-FARA MATERIAL

0.00

0.00

3.53

038 TSH10A1

[ 1] MP.

1.000

0.00

0.00

AMENAJAREA TERENULUI CU RULOURI DE

GAZON

6.83

6.83

-RARA RULOU DE GAZON

0.00

0.00

0.00

0.00

6.83

039 TSH09A1

[ 5] 100 MP.

1.000

63.36

63.36

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE

52.54

52.54

ORIZONTALE SAU :

IN PANTA SUB 30% *

0.00

0.00

0.00

0.00

115.90

040 TSH04B1

[ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

MUSUROIT TRANDAFIRI PE TIMP DE IARNA-

1.47

1.47

ADANCIMEA DE 20

CM

0.00

0.00

0.00

0.00

1.47041 TSH04B1    [ 2] BUC.

DEZMUSUROIT TRANDAFIRI

1.000

0.00

1.47

0.00

0.00

0,00

1.47

0.00

0.00

1.47

042 TSH29D1         MP.

1.000

0.00

0.00

TUNDERE IN FORME A ESENȚELOR CU FRUNZE

0.62

0.62

PERSIST.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.62

043 TSH2C11      [ 1] M

1.000

0.00

0.00

UDAT JARDINIERE

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

044 TSH4C11      [ 1] BUC.

1,000

0.00

0.00

PLIVIT GHIVECI PE STÂLP

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

045 TSH5C11          M

1.000

0.00

0.00

PLIVIT JARDINIERE

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

1.31

046 TSH15A1    [ 2] MP.

1.000

0.00

0.00

CIUPIT PLANTE ANUALE SI PERENE

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

047   DI17A1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT

10.99

10.99

LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA

0.00

0.00

AFIN GROS 15 CM

0.00

0.00

10.99

048   DI17E1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE

NU POT

19.27

19.27

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

ÎMBIB APA GROS 15 CM

0.00

0.00

19.27

049   DI17I1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE

NU POT

36.62

36.62

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

ÎNGHEȚATA GROS 15

0.00

0.00

36.62

050   DI17B1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT

17.07

17.07

LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA

0.00

0.00

AFIN GROS 16 LA

0.00

0.00

17.07

051   DI17F1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE

NU POT

29.92

29.82

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

ÎMBIB APA GROS 16 LA

0.00

0.00

29.82052 DI17J1         100 MP.

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ÎNGHEȚ GROS 16 LA

1.000 NU POT ZAPADA

0.00

44.30

0.00

0.00

0.00

44.30

0.00

0.00

44.30

053   DI17C1         100 MP.

1.000

0.00

0,00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT

26.19

26.19

LUCRA MECINCL INC VAHIC SAU DEP ZAPADA

0.00

0.00

AFIN GROS 26 LA

0.00

0,00

26.19

054   DI17K1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE

NU POT

49.35

49,35

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

ÎNGHEȚ GROS 26 LA

0.00

0.00

49.35

055   DI17G1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE

NU POT

38.98

38.98

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

ÎMBIB APA GROS 26 LA

0.00

0.00

38.98

056   DI17D1         100 MP.

1,000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT

32,53

32.53

LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA

0.00

0.00

AFIN GROS 36 LA

0.00

0.00

32.53

057   DI17H1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE

NU POT

47.61

47.61

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

ÎMBIB APA GROS 36 LA

0.00

0.00

47.61

058 DI17L1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII DRUM UNDE

NU POT

51.71

51.71

LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP

ZAPADA

0.00

0.00

ÎNGHEȚ GROS 36 LA

0.00

0.00

51.71

059 DI17A1         100 MP.

1.000

0.00

0.00

CURAT MÂNU A ZĂPEZII PE DRUM UNDE NU POT

10,99

10.99

LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA

0.00

0.00

AFIN GROS 15 CM

0,00

0.00

10.99

060   DI13C1    [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT PE ALEI

25.40

25.40

-FARA MTERIAL ANTIDERAPANT

0.00

0.00

0.00

0.00

25.40

061   DI14C1    [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

IMPRASTIERE SARE CU RĂSPÂNDIRE

MANUALA-

19.55

19.55

FARA SARE

0.00

0.00

0.00

0.00

19.55

062 TRB04A1    [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

INCARCAT MANUAL ZAPADA SI GHEATA

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

5,67063 TSH28C1         BUC.

TĂIERI DE CORECȚIE TRANDAFIRI

1.000

0.00

0.73

0.00

0.00

064 TSG01A111        100 MP.

1.000

0.00

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE

SI CRENGI,

10.90

STRINGEREA IN GRĂMEZI

0.00

0.00

065 TSG01A112        100 MP.

1.000

0.00

MATURAT MANUAL ALEI SI STRÂNGEREA

IN

10.90

GRAMAEZI, FARA ARDERE

0.00

0.00

066 TSH18A1    [ 1] 100 M.

1.000

441.70

CONFECȚIONAT GHIRLANDE DIN CETINA

DE

87.20

BRAD

0.00

0.00

067 TSH25A1         SUC.

1.000

0.00

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.

.EXECUTATE

16.13

MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS

0.00

FORME *

0.00

068   DI17A1    [ 1] 100 MP.

1.000

0.00

SCUTURAT MANUAL VEGETAȚIA DE ZAPADA

10.99

0.00

0.00

069 TSH29A1    [ 2] MP.

1.000

0.00

TUNS GARD VIU CU MOTOFOARFECA

HS80, PANA

0.09

LA l,20M

0.06

0.00

699 TSH29B1    [ 5] MP.

1.000

0.00

TUNS GARD VIU CU , MECANIC, PESTE

1,20 M

0.11

0.07

0.00

070 TSH29B1    [ 4] MP.

1.000

0.00

TAIERE DE REGENERARE LA GARDURI VI

0.11

MECANIC

0.07

0.00

071 TSH14A1    [ 3] 100 MP.

1.000

0.00

COSIT CU MOTOCOSITOAREA

3.89

2.36

0.00

072 TSH14A1    [ 4] 100 MP.

1.000

0.00

COSIT MECANIC CU MOTOCOSITOAREA

3.50

BERTOLINI

5.40

0.00

0.73

0.00

0.00

0.73

10.90

0.00

0.00

10.90

10.90

0.00

0.00

10.90

87.20

0.00

0.00

528.90

16.13

0.00

0.00

16.13

10.99

0.00

0.00

10.99

0.09

0.06

0.00

0.14

0.11

0.07

0.00

0.18

0.11

0.07

0.00

0.18

3.89

2.36

0.00

6.25

3.50

5.40

0.00

8.90075 TSG03A1

[ 2] 100 MP.        1.000

0.00

DEFRIȘAREA MECANICA CU TRIMERUL CU

8.72

CUTITE

4.92

0.00

076 TSG14A1 [ 21 100 MP.        1.000

COSIREA VEGETAȚIEI IERBOASE.-MECANIC CU

UTILAJ VIKING

0.00

077 TSH1A11      [ 1] 100 MP.        1.000

PREGĂTIREA MECANICA TEREN CU MOTOCULTOR

10.81

0.00

078 TSG0A113 ASPIRARE FRUNZE

[ 1] 100 MP. CU SUFLANTA

1.000

0.00

0.77

0.46

0.00

079 TSD1B13

[ 1] 100 MP.

1.000

0.00

STROPIT CU ATOMIZORUL

2.51

1.72

0.00

080 TSH12B1

[ 2] 100 MP.

1.000

0.00

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL

DE LA

7.15

CISTERNA

0.00

0.00

081 TSH12A1

[ 2] 100 MP.

1.000

0.00

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL

DE LA

7.15

HIDRANTI

0.00

0.00

082 TSH12B1

[ 1] 100 MP.

1.000

0.00

SPALAT MANUAL CU

FURTUNUL DE LA

CISTERNA

7.15

0.00

0.00

083 TSH12A1 [ 1] 100 MP.        1.000

SPALAT MANUAL CU FURTUNUL DE LA HIDRANT

0.00 0.00

084 TSH3C11      [ 1] BUC.           1.000

UDAT GHIVECI PE STÂLP

0.00 0.00

085 TSH1A11      [ 2] 100 MP.        1.000

CURATAT ZAPADA CU MOTORREZA DE ZAPADA

9.81

0.00

0.00

8.72

4.92

0.00

0.00

3.70

2.21

0.00

0.00

15.95

10.81

0.00

0.00

0.77

0.46

0.00

0.00

2.51

1.72

0.00

0.00

7.15

0.00

0.00

0.00

7.15

0.00

0.00

0.00

7.15

0.00

0.00

0.00

7.15

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

0.00 1.20

0.00

15.91

9.81

0.00          25.73086 SPVB17A          BUC.           1.000

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA

PLANTARII...IN ALINIAMENTE PENTRU 100 PUNCTE- NORMA ESTE PE OPERAȚIE


0.00


16.35

0.00

0.00


087 SPVB17B


BUC.


1.000


0.00


PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA


20.27


PLANTARII...PENTRU ARBORI SI ARBUȘTI              0.00

IZOLAȚI PENTRU 100 PUNCTE- NORMA ESTE PE          0.00


OPERAȚIE


088 SPVB17C          BUC.

PICHETAREA TERENULUI IN VEDEREA PLANTARII.■.PENTRU GRUPURI DE ARBORI, ARBUȘTI SI TRANDAFIRI PENTRU 100 PUNCTE-NORMA ESTE PE OPERAȚIE


1.000


0.00

28.34

0.00

0.00


089 SPVB41A          BUC.           1.000

SCOSUL MATERIALULUI DENDROLOGIC DE 3-6 ANI BALOT IN VEDEREA REPLANTARII.... ARBORI


0.00

11.55

0.00

0.00


090 SPVB41B          BUC.           1.000

SCOSUL MATERIALULUI DENDROLOGIC DE 3-6 ANI BALOT IN VEDEREA REPLANTARII.... ARBUȘTI


0.00

5.45

0.00

0.00


1.000


091 SPVB42A          BUC.

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII...PUIETI TALIE 1-2 ANI PENTRU 100 BUC


0.00 44.04

0.00

0,00


092 SPVB42B          BUC.

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII...PUIETI TALIE PESTE 2 ANI PENTRU 100 BUC


1.000


0.00 96.79

0.00

0.00


093 SPVB42C          BUC.

PUNEREA LA SÂNT A MATERIALULUI DENDROLOGIC FARA BALOT IN VEDEREA PLANTARII,..ARBUȘTI PENTRU 100 BUC


1.000


0.00

68.45

0.00

0.00


094 SPVB43A          BUC.           1.000

AMBALAREA PUIETILOR DE ARBORI IN

BALOTURI 25 BUC IN VEDEREA TRANSPORTULUI


0.00

100.50

0.00

0.00


095 SPVB63A

BUC.

1.000

0.00

PICHETAREA RABATELOR

DE FLORI

CU

DESEN

8.07

UȘOR..PANA LA 10 CM DISTANTA

0.00

0.00

096 SPVB63B

BUC.

1.000

0.00

PICHETAREA RABATELOR

DE FLORI

CU

DESEN

9.16

UȘOR..10-20 CM DISTANTA                            0.00

0.00


0.00

16.35

0.00

0.00

16.35

0.00

20.27

0.00

0.00

20.27

0.00

28.34

0.00

0.00

28.34

0.00

11.55

0.00

0.00

11.55

0.00

5.45

0.00

0.00

5.45

0.00

44.04

0.00

0.00

44.04

0.00

96.79

0.00

0.00

96.79

0.00

68.45

0.00

0.00

68.45

0.00

100.50

0.00

0.00

100.50

0.00

8.07

0.00

0.00

8.07

0.00

9.16

0.00

0.00

9.16
097 SPVB63C          BUC.

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI

UȘOR.....PESTE 20 CM DISTANTA

1.000

CU DESEN

0.00

12.64

0.00

0.00

0.00

12.64

0.00

0.00

12.64

09B SPVB64A          BUC.

1.000

0.00

0.00

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI

CU DESEN

64.09

64.09

GREU.....PANA LA 10 CM DISTANTA

0.00

0.00

0.00

0.00

64.09

099 SPVB64B          BUC.

1.000

0.00

0.00

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI

CU DESEN

64.53

64.53

GREU..... 10-20 CM DISTANTA

0.00

0.00

0.00

0.00

64.53

100 SPVB64C          BUC.

1.000

0.00

0.00

PICHETAREA RABATELOR DE FLORI

CU DESEN

64.75

64.75

GREU..... PESTE 20 CM DISTANTA

0.00

0.00

0.00

0.00

64.75

101 SPVB65A     [ 1] 100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE

DIN LADITE

21.80

21. B0

LA LOCUL PLANTARII..PANA LA 10 CM

0.00

0.00

DISTANTA

0.00

0.00

21.80

102 SPVB65B      [ 1] 100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE

DIN LADITE

15.26

15.26

LA LOCUL PLANTARII....10-20 CM DISTANTA

0.00

0.00

0.00

0.00

15.26

103 SPVB65C      [ 1) 100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE

DIN LADITE

10.46

10.46

LA LOCUL PLANTARII....PESTE 20 CM

0.00

0.00

DISTANTA

0.00

0.00

10.46

104 SPVB66A     [ 1] 100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE

DIN

23.11

23.11

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII...PANA LA 10

0.00

0.00

CM DISTANTA

0.00

0.00

23.11

105 SPVB66B     [ 1] 100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE

DIN

17.44

17.44

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII...

10-20 CM

0.00

0.00

DISTANTA

0.00

0.00

17.44

106 SPVB66C      [ 1] 100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE

DIN

12.43

12.43

GHIVECE LA LOCUL PLANTARII...

PESTE 20

0.00

0.00

CM DISTANTA

0.00

0.00

12.43

107 SPVB67A     [ 1] 100 BUC.

1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE

ADUSE DIN

45.78

45.78

SERA FARA GHIVECE...PANA LA 10 CM

0.00

0.00

DISTANTA

0.00

0.00

45.78108 SPVB67B     [ 1] 100 BUC.       1.000

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSE DIN

0.00 22.89

0.00

0.00

0.00

22

SERA FARA GHIVECE. ..:

10-20 CM DISTANTA

109 SPVB67C      [ 1]

100 BUC.      1.000

0.00

0.00

PLANTAREA PLANTELOR FLORIFERE ADUSE DIN

13.73

13

SERA FARA GHIVECE. .. 1

PESTE 20 CM DISTANTA

0.00

0.00

110 SPVB70A

MP.            1.000

0.00

0.00

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE..PE

2.83

2

SUPRAFEȚE ORIZONTALE

0.00

0.00

111 SPVB71A

MP.            1.000

0.00

0.00

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE CU 0 SPECIE.

2.83

2

..PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE

0.00

0.00

112 SPVB71B

MP.            1.000

0.00

0.00

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE CU 0 SPECIE.

2.83

2

..PE TALUZE

0.00-

0.00

113 SPVB71C

MP.            1.000

0.00

0.00

SEMANAREA IERBURILOR

PERENE CU O SPECIE.

3.92

3

..PE SUPRAFEȚE LIMITATE

0.00

0.00

114 SPVB72A

MP.            1.000

0.00

0.00

EXTRAGEREA BRAZDELOR

MANUAL...DE 5 CM

2,18

2

GROSIME

0.00

0.00

115 SPVB72B

MP.            1.000

0.00

0.00

EXTRAGEREA BRAZDELOR

MANUAL...DE 10 CM

3.81

3

GROSIME

0.00

0.00

116 SPVB74A

MP.            1.000

0.00

0,00

BRAZDUIREA TERENULUI

PE TEREN ORIZONTAL.

11.99

11

..GROSIMEA BRAZDEI 5

CM

0.00

0.00

117 SPVB74B

MP.            1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

PE TEREN ORIZONTAL.

17.00

17

..GROSIMEA BRAZDEI 10 CM

0.00

0.00

118 SPVB75A

MP.            1.000

0.00

0.00

BRAZDUIREA TERENULUI

PE TALUZE...

20.06

20

GROSIMEA BRAZDEI 5 CM                             0.00

0.00


0.00

0.00          22.89


0.00

0.00          13.73


0.00

0.00           2.83


0.00

0.00           2.83


0.00

0.00           2.83


0.00

0.00           3.92


0.00

0.00 2.18


0.00

0.00            3.Bl


0.00

0.00          11.99


0.00

0.00          17.00
Q>


119 SPVB75B MP. 1.000 0 BRAZDUIREA TERENULUI PE TALUZE... 23 GROSIMEA BRAZDEI 10 CM 0

0


 • 120 SPVB76A          MP.            1.000

BRAZDUIREA TERENULUI IN BORDURI SAU

CHENARE.........GROSIMEA BRAZDEI 5 CM

0

 • 121 SPVB76B          MP.            1.000

BRAZDUIREA TERENULUI IN BORDURI SAU

CHENARE.........GROSIMEA BRAZDEI 10 CM

0


00

0.00

33

23.33

00

0.00

00

0.00

00

0.00

55

11.55

00

0.00

00

0.00

00

0.00

52

13.52

00

0.00

00

0.00

CONTRIBUȚII


23.33


11.55


13.52


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE,


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC.,

5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC,

INSECTICIDELE,APA,

SI TVA

VERZI,

IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNE SOCIETĂȚII S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI 2012-2016,SE VA DECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE

PENTRU A

TRANSP

INAINUE


PROFIT


PROFIT IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE.GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C.S.G.U.PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VA FI DECONTAT A SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA ROSAL.CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND

, PENTRU ANII IN FIECARE LUNA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI NU SE MAI MODIFICA.

ECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUIATORI, RIALELOR

REA COTELO


DIRECTOR CONSTANT!SERVIC DUMITR
Obiectivul

:  0377

45000000

TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

Obiectul:

0002

45000000

TARIFE COMPARTIMENTUL SPATII

VERZI

ANEXA 1B

Lista cu

cantitatile

de lucrări

Deviz oferta 377303 TARIFE CONFORM TS

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Secțiunea tehnica

0  1'2   3


Nr. Capitol de lucr,

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON ]

4

5

001 TSG01A1         100 MP.

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI STRINGEREA IN GRĂMEZI SI ARDEREA SUPRAVEGHEATA.


1.000 CRENGI, LOR


0.00

17.66

0.00

0.00


0.0(


002 TSG02A1         100 MP.

CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI


1.000 BURUIENI


0.00

71.72

0.00

0.00


0.0(


003 TSG03A1         100 MP.

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM. DEPOZIT.MAT.,FARA SCOAT.RADAC


1.000


0.00

111.83

0.00

0.00


0.0(


004 TSG03B1         100 MP.

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFIȘURI SI ARBUȘTI CU DIAM.C10CM. DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC


1.000


0.00

139.19

0.00

0.00


0.0(


1.000


005 TSG03C1         100 MP.

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD


0.00

166.22

0.00

0.00


0.0(


006 TSG03D1 100 MP. 1.000 0.00 DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU 207.10 TUFIȘ.SI ARBUȘTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ. 0.00 MAT.,CU SCOAT.RADA 0.00


0.0(


009 TSG05A1 BUC. 1.000 DOBORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN. IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.


0.00

20.49

0.00

0.00


0.0(


MANOPERA (col,3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

1     ( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9


3

17.66

0.00

0.00

17.66

)

71.72

0.00

0.00

71.72

)

111.83

0.00

0.00

111.83

3

139.19

0.00

0.00

139.19

3

166.22

0.00

0.00

166.22

)

207.10

0.00

0.00

207.10

)

20.49

0.00

0.00

20.49010 TSG05B1         BUC.

DOGORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TB IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR 31-50

1.000

LANSP.MAN. CM.

0.00 53.41

0.00

0.00

0.00

53.41

0.00

0.00

53.41

011 TSG05C1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOGORIT MAN.ARB.RASINOASE,SI TRANSP.MAN.

116.30

116.30

IN DEPOZIT.DIAM.ARBORILOR > 50

CM

0.00

0.00

0.00

0,00

116.30

012 TSG05D1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI

TRANSP.

15.37

15.37

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR

10-30 CM.

0.00

0.00

0.00

0.00

15.37

013 TSG05E1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI

TRANSP.

48.40

48.40

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR

31-50 CM.

0.00

0.00

0.00

0.00

48.40

014 TSG05F1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI

TRANSP.

103.11

103.11

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR

> 50 CM.

0.00

0.00

0.00

0.00

103.11

015 TSG05G1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI

TRANSP.

12.54

12.54

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR

10-30 CM.

0.00

0.00

0.00

0.00

12.54

016 TSG05H1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI

TRANSP.

40.77

40.77

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR

31-50 CM

0.00

0.00

0.00

0.00

40.77

017 TSG05I1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE MOI,SI

TRANSP.

65.18

65.18

MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR

> 50 'CM

0.00

0.00

0.00

0.00

65.18

018 TSG06A1         BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

12.21

12.21

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRASP.MAN.DIAM. 10-30CM

0.00

0.00

12.21

019 TSG06B1         BUC.

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

40.00

40.00

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRASP.MAN.DIAM.31-50CM

0.00

0.00

40.00

020 TSG06C1         BUC,

1.000

0.00

0.00

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

75.97

75.97

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

0.00

0.00

TRASP.MAN.DIAM.51-70CM

0.00

0.00

75.97

O

021 TSG06D1         BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN

TRASP.MAN.DIAM.>70CM

022 TSG06E1 [ 1] BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM- utilajul se trece la sfaritul devizului

023 TSG06F1 [ 1] BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM. 31-50CM-utilajul se trece la sfârșitul devizului

024 TSG06G1 [ 1] BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.51~70CM-utilajul se trece la sfârșitul devizului

025 TSG06H1 [ 1] BUC.           1.000

SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU

FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.>70CM- utilajul se trece la sfârșitul devizului

026 TSG07A1         BUC.

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:10-30

027 TSG07B1          BUC.

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:31-50

028 TSG07C1          BUC.

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:51-70

029 TSG07D1         BUC.

SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:> 70

030 TSG07F1 [ 1] BUC.

SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI

DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE.CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:31-50-utilajul se trece la sfârșitul devizului


0.00

126.33

0.00

0.00

0.00

126.33

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00

7.08

0.00

19.40

0.00

0.00

0.00

19.40

0.00

38.59

0.00

0.00

0.00

38.59

0.00

58.42

0.00

0.00

0.00

58.42

0.00 31.07

0.00

0.00

0.00

31.07

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

63.00

0.00

127.86

0.00

0.00

0.00

127.86

0.00

187.26

0.00

0.00

0.00

187.26

0.00

38.26

0.00

0.00

0.00

38.26


0.00

0.00         126.33


0.00

0.00           7.08


0.00

0.00          19.40


0.00

0.00          38.59


0.00

0.00          58.42


0.00

0.00          31.07


0.00

0.00          63.00


0.00

0.00         127.86


0.00

0.00         187.26


0.00

0.00          38.26O

031 TSG07H1 [ 1] BUC.           1.000

SCOS MAN.CIOATE DE FOIOASE TARI SI DEPOZ.LOR PRIN TIRIRE CU TRACTOR RUTIER DIAM.CIOATELOR:> 70- utilajul se trece la sfârșitul devizului

032 TSG08A1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.20-30

033 TSG08B1          BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.31-50

034 TSG08C1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA RASINOASE DIAM.> 50C

035 TSG08D1          BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE TARI,DN.20-30

036 TSG08E1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE TARI,DN.31-50

037 TSG08F1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE TARI,DN.> 50C

039 TSG08G1          BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE MOI,DN.20-30

039 TSG08H1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE MOI,DN.31-50

040 TSG08I1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE M0I,DN.> 50C

049 TSG11A1 [ 1] HA

SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC.

REMORC.SUB 100 RADAC/-FARA UTILAJ


0.00

96.47

0.00

0.00

0.00

96.47

0.00

0.00

0.00

17.79

17.79

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

44.73

44.73

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

98.38

98.38

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

12.19

12.19

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

37.47

37.47

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

83.04

83.04

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

9.85

9.85

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

31.28

31.28

1.71

1.71

0.00

0.00

0.00

51.06

51.06

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

145.41

145.41

0.00

0.00

0.00


0.00          18.46


0.00          46.00


0.00         100.99


0.00          13.02


0.00          39.49


0.00          86.97


0.00          10.64


0.00          32.99


0.00          53.30


0.00         145.41
050 TSG11B1 [ 2] HA 1.000 SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI ÎNCARC.

REMORC.PES.100 RADAC/-FARA UTILAJ


0.00

156.52

0.00

0.00


051 TSG12A1 [ 1] BUC.           1.000

DESRAD.CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI),PRIN EXPLODARE DIAM.DEASUP.TEREN.FIIND DE PINA LA 40 CM-FARA


UTILAJ


0.00

11.40

0.00

0.00


056 TSG14A1 COSIREA VEGETAȚIEI


100 MP. IERBOASE.


1.000


0.00

6.76

0.00

0.00


100 MP.         :

ACVATICE (PAPURA.


057 TSG14B1

COSIREA VEGETAȚIEI

STUF,ETC.) IN TERENURI FARA APA


1.000


0.00

B.94

0.00

0.00


058 TSG14C1         100 MP.       1.000

COSIREA VEGETAȚIEI ACVATICE (PAPURA, STUF,ETC.) IN TERENURI CU APA.


0.00

22.24

0.00

0.00


059 TSG15A1 [ 1] BUC. ' 1.000 0.00 DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA 6.19 (TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR. 0.00 (CIOAT) IN TEREN NEACCIDENT-utilajul se 0.00 trece la sfârșitul devizului


060 TSG15B1 [ 1] BUC. 1.000 0.00 DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA 7.02 (TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR. 0.00 (CIOAT) IN TEREN ACCIDENTAT-utilajul se 0.00 trece la sfârșitul devizului

077 TSH01A1 100 MP. 1.000 0.00 DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRĂINE 77.06

0.00 0.00

078 TSH02A1 BUC. 1.000 0.00 TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA 5.01 SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU 0.00 DIAM.PINA LA 10 C 0.00


079 TSH02B1


BUC.


1.000


0.00


TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA


133.42


SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 11- 30 C


0.00


0.00


060 TSH02C1


BUC.


1.000


0.00


TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA


217.13


0.00

156.52

0.00

11.40

0.00

6.76

0.00

6.94

0.00

22.24

0.00

6.19

0.00

7.02

0.00

77.06

0.00

5.01

0.00

133.42

0.00

217.13


0.00

0.00         156.52


0.00

0.00          11.40


0.00

0.00           6.76


0.00

0.00           8.94


0.00

0.00          22.24


0.00

0.00           6.19


0.00

0.00           7.02


0.00

0.00          77.06


0.00

0.00           5.01


0.00

0.00         133.42


SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 31- 60 C


0.00

0.00


0.00

0.00         217.13
081 TSH02D1         BUC.

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 61-100 C

082 TSH02E1          BUC.

TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECȚIONAREA SUCCESIVA A CRĂCILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. PESTE 100 C

083 TSH03A1         M.C.

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI,CU PĂSTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU

084 TSH03B1         M.C.

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE

085 TSH04A1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C

086 TSH04B1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C

087 TSH04C1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.30C

088 TSH04D1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.TARE ADINC.10C

089 TSH04E1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.TARE ADINC.20C

090 TSH04F1         MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN

MOBILIZAT T.TARE ADINC.30C

091 TSH05A1         MP.

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM


0.00

331.58

0.00

0.00

0.00

331.58

0.00

0.00

477.75

477.75

0.00

0.00

0.00

0.00

10.68

10.6B

0.00

0.00

0.00

0.00

19.29

19.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

1.20

0.00

0.00


0.00

0.00         331.58


0.00

0.00         477.75


0.00

0.00 10.68


0.00

0.00          19.29


0.00

0.00           2.07


0.00

0.00           2.94


0.00

0.00           3.81


0.00

0.00           3.05


0.00

0.00           4.47


0.00

0.00 6.00


0.00

0.00 1.20092 TSH05B1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU

PANTA

<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA 15CM

DE

093 TSH05C1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU

PANTA

<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA 20CM

DE

094 TSH05D1

MP.

1.000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU

PANTA

<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA 30CM

DE

095 TSH06A1

MP.

1.000

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 10CM

096 TSH06B1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 1SCM

097 TSH06C1         MP.

IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU ÎNALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 20CM

098 TSH07A1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 10CM

099 TSH07B1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 15CM

 • 100  TSH07C1         MP.

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M ÎNĂLȚIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM. VEGET.DE 20CM

 • 101  TSH08A1          MP.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 10

 • 102  TSH08B1         MP.

SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. VEGET.GROS DE 15

0.00

1.42

0.00

0.00

1.42

0.00

1.53

0.00

0.00

1.53

0.00

1,96

0.00

0.00

1.96

0.00

3.27

0.00

0.00

3.27

0.00

3.SI

0.00

0.00

3.81

0.00

4.36

0.00

0.00

4.36

0.00

3.48

0.00

0.00

3.48

0.00

4.08

0.00

0.00

4.08

0.00

4.96

0.00

0.00

4.96

0.00

1.74

0.00

0.00

1.74

0.00

2.62

0.00

0.00

2.62103 TSH08C1 MP. 1.000 0.00 SPOR LA MANOPERA ART.TSH7 PT.FIECARE 4M 3.49 PESTE 8M INALT.DE TALUZ IMBRACAT CU PAM. 0.00 VEGET.GROS DE 20 0.00


0.00

3.49


0.00

0.00           3.49


104 TSH09A1         100 MP.       1.000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *


63.36

52.54

0.00

0.00


63.36

52.54


0.00

0.00         115.90


 • 105  TSH09B1 100 MP. 1.000 63.36 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE IN 56.68 PANTA PESTE 30% 0.00

0.00

 • 106  TSH09C1 100 MP. 1.000 16.00 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE 56.68 TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP 0.00

0.00


63.36

56.68


16.00

56.68


107 TSH10A1


MP.


1.000


0.00


0.00

0.00         120.04


0.00

0.00          72.68


BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA < ~ 30 %


6.83


0.00

6.83


0.00

0.00


0.00

0.00           6.83


 • 108  TSH10B1         MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI

CONTINUE CU PANTA > 30 % SI ÎNĂLȚIME

TALUZ PINA LA 4 M

 • 109  TSH10C1          MP.             1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU

STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA <= 30 %

0.00


12.87

9.80


0.00

7.74


0.00

0.00          22.67


0.00

0.00           7.74


110 TSH10D1         MP.            1.000

BRAZDUIREA TALUZELOR PE MUCHE SAU STRATURI SUPRAPUSE CU PANTA >30% SI ÎNALT TALUZ PINA LA 4 M


12.87

11.34

0.00

0.00


12.87

11.34


0.00

0.00          24.21


111 TSH12A1         100 MP.       1.000

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI


0.00

7.15

0.00

0.00


0.00

7.15


0.00

0.00           7.15


113 TSH13A1 [ 3] TONA           1.000

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE, DIN MRANITA- fara Îngrășăminte


0.00

46.22

0.00

0.00


0.00

46.22


0.00

0.00          46.22


114 TSH13B1 [ 2] TONA           1.000

ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU CONCENTRAȚIE 33% AZOT *-fara material


0.00

876.03

0.00

0.00


0.00

876.03


0.00

0.00         876.03 • 115  TSH13B2 I 21 TONA 1.000 0.00 ADMINISTRAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE, 876.03 DIN SUPERFOSFAT GRANULAT CU CONCENTRAȚIE 0.00

45% P2O5 *- fara material 0.00

 • 116  TSH14A1 100 MP. 1.000 0.00 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN 8.86 ORIZONTAL SAU CU PANTE PINA LA 30% 0.00

0.00


117 TSH14B1 100 MP. 1.000 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PESTE 30%


0.00


9.82

0.00

0.00


118 TSH15A1         100 MP.       1.000

PLIVIREA BURUIENILOR IN PELUZE


0.00


27.58


0.00

0.00


119 TSH16A1 100 M. 1.000 0.00 RECTIFICAREA MARGINILOR LA PELUZE SI 28.01 RABATE 0.00

0.00


120 TSH17A1         M.C.           1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR


0.00

12.32

0.00

0.00


121 TSH17B1         M.C.           1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.MIJL.


0.00

19.62

0.00

0.00


122 TSH17C1         M.C.           1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.TARE


0.00 30.01

0.00

0.00


123 TSH17D1         M.C.           1.000

SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.F.TARE


0.00

43.60

0.00

0.00


124 TSH18A1 EXTRAGEREA MANUALA BALOT DE PAMINT LA


BUC.           1.000

A ARBUȘTILOR,FARA RĂDĂCINĂ


0.00

3.71

0.00

0.00


BUC.

A ARBUȘTILOR


125 TSH18B1 EXTRAGEREA MANUALA GHIMPI SI TRANDAFIRI,FARA BALOT PAMINT LA RĂDĂCINĂ


1.000


CU DE


0.00

4.25

0.00

0.00


0.00

876.03

0.00

0.00

8.86

0.00

0.00

9.82

0.00

0.00

27.5B

0.00

0.00

28.01

0.00

0.00

12.32

0.00

0.00

19.62

0.00

0.00

30.01

0.00

0.00

43.60

0.00

0.00

3.71

0.00

0.00

4.25

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


876.03


8.86


9.82


27.58


28.01


12.32


19.62


30.01


43.60


3.71


4.25O

126 TSH18C1         BUC.           1.000

EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI,FARA BALOT DE PAMINT LA RĂDĂCINĂ


 • 127  TSH19A1         BUC.

EXTRAGEREA MAN.A TUFE.DE ARBUȘTI SI RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RADAC.D=0, 6M.H=0,4M. AMB.PL.SIR

 • 128  TSH19B1         BUC.

EXTRAG.MAN.A TUFELOR DE ARBUȘTI SI A RASIN.CU H<2M CU BALOT PAM.LA RAD.D=0, 6M, H=0,4M,AMB , PINZA S

 • 129  TSH20A1         BUC.

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM. TULPINEI 10-15CM

 • 130  TSH20B1         BUC.

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 16-20CM

 • 131  TSH20C1         BUC.

PREGĂTIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 21-25CM

 • 132  TSH21A1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PLASA SIRMA- FARA UTILAJ

 • 133  TSH21B1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ

 • 134  TSH21C1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.FARA INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT. CU PIN.SAC+PL.S-FARA UTILAJ

 • 135  TSH21D1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PLASA DE SIRMA- FARA UTILAJ

 • 136  TSH21E1 [ 1] BUC.

EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZA DE SAC-FARA UTILAJ


0.00

4.47

0.00

0.00

0.00

4.47

0.00

0.00

6.65

6.65

28.01

28.01

0.00

0.00

0.00

0.00

19.21

19.21

27.82

27.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.31

24.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.82

67.82

0.00

0.00

0.00

0.00

10.42

10.42

62.62

62.62

0.00

0.00

0.00

0.00

29.89

29.89

62.62

62.62

0.00

0.00

0.00

0.00

34.33

34.33

66.85

66.85

0.00

0.00

0.00

0.00

10.42

10.42

69.69

69.69

0.00

0.00

0.00

0.00

35.75

35.75

69.69

69.69

0.00

0.00

0.00

0.00


34.66


47.03


24.31


39.77


67.82


73.05


92.51


101.18


80.12


105.45
137 TSH21F1 [ 1] BUC. 1.000 EXTRAG.MEC.A ARBOR.CU DIAM<10CM,CU BALOT DE PAM.CU INVEL.COROAN.CU AMBAL.BALOT.CU PINZ.SAC+PL.SI- FARA UTILAJ


40.19

40.19

73.49

73,49

0.00

0.00


138 TSH22A1 [ 1] BUC.           1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM. >10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.11-15- FARA UTILAJ


81.46

81.46

93.12

93.12

0.00

0.00


139 TSH22B1 [ 1] BUC.           1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM. >10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.16-20-FARA UTILAJ


110.80

110.80

115.57

115.57

0.00

0.00


140 TSH22C1 [ 1] BUC.           1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM. >10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE FARA INV.COR. DIAM.TULP.21-25 -FARA UTILAJ


138.48

138.48

149.25

149.25

0.00

0.00


 • 141  TSH22D1 [ 1] BUC.           1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR., DIAM.TULP.11-15C- FARA UTILAJ

 • 142  TSH22E1 [ 1] BUC.           1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR., DIAM.TULP.16-20C-FARA UTILAJ


88.48

107.91

0.00

0.00


119.23

126.05

0.00

0.00


88.48

107.91


119.23


126.05


143 TSH22F1 [ 1] BUC.           1.000

EXTRAG.MEC.A ARB.CU DIAM.>10CM,CU BALOT PAM.AMBAL.IN PL.S.SI DOAGE CU INV.COR., DIAM.TULP.21-25C-FARA UTILAJ


146.68

146.88

159.73

159.73

0.00

0.00

2.21


 • 144  TSH23A1         BUC.

EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE PAM.LA RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE PINA LA 50CM

 • 145  TSH23B1         BUC.

EXTRAG.MAN.DE BUXUS FORME CU BALOT DE PAM.LA RĂDĂCINĂ,ÎNALT.PLANTEI FIIND DE PESTE 50CM

 • 146  TSH24A1         BUC.

PLANTARI ARBUȘTI FARA BALOT


147 TSH24B1         BUC.           1.000

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUȘTI CU GHIMPI,FARA BALOT


2.21

7.08

0.00

0.00

4.42 19.61

0.00

0.00

0.16

3.92

0.00

0.00

0.16

5.67

0.00

0.00


4.42


0.16


0.16


7.08


19.61


3.92


5.67


0.00

0.00         113.68

0.00

0.00         174.58

0.00

0.00         226.37

0.00

0.00         287.73

0.00

0.00         196.39

0.00

0.00         245.27

0.00

0.00         306.61

0.00

0.00

9.30

0.00

0.00

24.03

0.00

0.00

4.09

0.00

0.00

5.83
148 TSH24C1

PLANTARI PUIETI DE AJ BALOT

BUC.

RBORI FOIOSI

1.000

FARA

0.65

8.61

0.00

0.00

0.65

8.61

0.00

0.00

9.26

149 TSH25A1

BUC.

1.000

0.00

0.00

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM. EXECUTATE

16.13

16.13

MAN.LA ARBUȘTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS

0.00

0.00

FORME *

0.00

0.00

16.13

150 TSH25B1

BUC.

1.000

59.17

59.17

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

74.88

74.88

MAN.LA ARBORI FOIOSI

SI RASINOSI

CU

0.00

0.00

DIAM.<10CM

0.00

0.00

134.05

151 TSH25C1     I 1]

BUC.

1.000

71.04

71.04

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

82.08

82.08

MEC.LA ARBORI FOIOSI

SI RASIN.CU

DIAM.DE

0.00

0.00

11-15CM-FARA UTILAJ

0.00

0.00

153.12

152 TSH25D1     [ 1]

BUC.

1.000

71.04

71.04

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

98.86

98.86

MEC.LA ARBORI FOIOSI

SI RASIN.CU

DIAM.DE

0.00

0.00

16-20CM- FARA UTILAJ

0.00

0.00

169.90

153 TSH25E1     [ 1]

BUC.

1.000

71.04

71.04

TRANSPLANTĂRI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE

120.01

120.01

MEC.LA ARBORI FOIOSI

SI RASIN.CU

DIAM.DE

0.00

0.00

21-25CM-FARA UTILAJ

0.00

0.00

191.05

154 TSH26A1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

FOIOSI,

6.21

6.21

PE UN RIND

0.00

0.00

0.00

0.00

6.21

155 TSH26B1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

FOIOSI.

10.46

10.46

PE DOUA RINDURI

0.00

0.00

0.00

0.00

10.46

156 TSH26C1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

4.67

4.67

CONIFERI,PE UN RIND

0.00

0.00

0.00

0.00

4.67

157 TSH26D1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU ARBUȘTI

7.46

7.46

CONIFERI.PE DOUA RINDURI

0.00

0.00

0.00

0.00

7.46

158 TSH26E1

M

1.000

0.00

0.00

PLANTARI PENTRU GARD

VIU BUXUS PE UN

3.11

3.11

RIND

0.00

0.00

0.00

0.00

3.11
159 TSH26F1

M

1.000

PLANTARI PENTRU

GARD VIU BUXUS

PE UNDOUA

RINDURI

160 TSH27A1 £ 1] M.C.


1.000


UDATUL PLANTAȚIILOR CU FURTUNUL


 • 161 TSH27B1 [ 3] M.C.           1.000

UDATUL PLANTAȚIILOR CU GALEATA

 • 162 TSH28A1 BUC. 1.000 TĂIERI DE CORECȚIE PUIETI DE ARBORI,PINA LA 7M ÎNĂLȚIME

 • 163 TSH28B1         BUC.           1.000

TĂIERI DE CORECȚIE PUIETI DE ARBORI, PESTE 7M ÎNĂLȚIME

164 TSH28C1         BUC.


1.000


TĂIERI DE CORECȚIE TRANDAFIRI

 • 165 TSH29A1 MP. 1.000 TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PINA LA 1, 20 M.

 • 166 TSH29B1 MP. 1.000 TUNDERE GARD VIU CU INALTIMEA PESTE 1,20 M.

 • 167 TSH29C1          MP.

TUNDERE BORDURI,CHENARE DE BUXUS

 • 168 TSH29D1         MP.

TUNDERE IN FORME A ESENȚELOR CU FRUNZE PERSIST.

 • 169 TSH30A1         100 BUC.

PLANTARI DE PLANTE FLORALE CU ÎNĂLȚIME PINA LA 15 CM.IN TEREN

0.00

6.15

0.00

0.00

0.00

9.32

0.00

0.00

0.00

46.60

0.00

0.00

0.00

6.11

0.00

0.00

0.00

8.49

0.00

0.00

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

1.56

0.00

0.00

0.00

0.62

0.00

0.00

1.98

27.57

0.00

0.00


.15


.32


.60


.11


.49


.73


.32


.52


.56170 TSH30B1         100 BUC.

PLANTARI DE PLANTE FLORALE CU

PESTE 15 CM.IN TEREN


1.000

ÎNĂLȚIME


1.98

43.31

0.00

0.00


1.98


43.31


0.00


171 TSH30C1

PLANTARI DE PLANTE

SI VASE DECORATIVE


100 BUC.

FLORALE IN


1.000

JARDINIERE


0.00

41.94

0.00

0.00


0.00


41.94


0.00


0.00


41.94


172 TSH30D1 PLANTARI DE PLANTE

BALOT,IN TEREN


100 BUC.

FLORALE PERENE


1.000

CU


135.58

428.71

0.00

0.00


135.58


428.71


0.00


0.00


564.29


100 BUC.

SI DĂUNĂTORILOR IN


1.000


173 TSH31A1

COMBATEREA BOLILOR

PLANTAȚII,EXECUTATA MANUAL PRIN STROPIRE


0.00

184.54

0.00

0.00


0.00


184.54


0.00


0.00


184.54


174 TSH31B1         100 BUC.      1.000

COMBATEREA BOLILOR SI DĂUNĂTORILOR IN PLANTAȚII,EXECUTATA MANUAL PRIN PRAFUIRE


0.00

196.64

0.00

0.00


0.00


196.64


0.00


0.00


196.64


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE,

„ IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE.GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C.S.G.U.PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VA FI DECONTAT A SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA ROSAL.CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND , PENTRU ANII

DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI


CONTRIBUȚII


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., 5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, INSECTICIDELE,APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE) SI TVA VERZI, IMPOZITUL/ TAXA PE TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN^CONCESIUNE SOCIETĂȚII S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI 2012-2016 PENTRU AN TRANSPORT ÎNAINTE D


ECONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE ACEASTA HOTARARE DE CONSILIU ATERIA1EL0R PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE S INDIRECTE SI PROFIT.DIRECTOR GEN CONSTANTIN DO


SEF


SERVICI

DUMITRE


PROFIT


PROFIT


PzLAT^ IN FIECARE LUNA IN FUNCȚIE OCAL NU SE MAI MODIFICA.

VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELECONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUICOMPA MENT DEV

ING. PRUNDURELFormularul

F3

Obiectivul:

0377

45000000

TARIFE

2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

Obiectul:

0002

45000000

TARIFE

VERZI

COMPARTIMENTUL SPATII

ANEXA IC

Lista cu cantitatile de lucrări Deviz oferta 377404 TARIF CONSTATARE

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0           1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001 NMB019911        ORA           1.000

0.00

0.00

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

10.90

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ, CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE 5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE,APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, SI TVA VERZI, IMPOZITUL/ TAX 2012-2016,SE PENTRU ANII TRANSPORTU ÎNAINTE DEIA


PROFIT


PROFIT ., IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE.GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C.S.G.U.PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VA FI DECONTAT A SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA ROSAL.CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND E TEREN AFERENTA SPATIILOR VERZI AFLATE IN CONCESIUNE SOCIETĂȚII S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI,

ONTA LUNAR LA SFÂRȘITUL SITUAȚIEI DE PLATA IN FIECARE LUNA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE MODIFICA.

FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITULDACA ACEAST

TERIALELOR PRECUM S


SPATII VERZI: STO


OTELOR DE IN


HOTARARE DE CONSILI UTILAJELE FOLOSITE RECTE SI PROFIT.


LOCAL NU SE MAI

DECONTA IN


SERVICIU I DUMITRESClDEVIZE, TARIFE,PRETURI MARIA


PENTRU ANII

VA DECONTA SI


DEVIZULUI
Obiectivul:

0377

45000000

TARIFE

2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

Obiectul:

0002

45000000

I

TARIFE

VERZI

COMPARTIMENTUL SPATII

ANEXA 1D

Lista cu cantitatile de lucrați

Deviz oferta 377304 TARIFE PENTRU DOBORÂRI SI TĂIERI DE CORECȚIE


Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

001 TSG08A1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

17.79

17.79

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

0.67

0.67

RASINOASE DIAM. 20-30

0.00

0.00

18.46

002 TSG08D1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

12.19

12.19

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENT.

0.83

0.83

FOIOASE TARI,DN.20-30

0.00

0.00

13.02

003 TSG08G1         BUC.

1,000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

9.85

9.85

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

0.78

0.78

FOIOASE MOI,DN.20-30

0.00

0.00

10.64

004 TSG08B1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

44.73

44.73

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

1.27

1.27

RASINOASE DIAM. 31-50

0.00

0.00

46.00

005 TSG08E1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

37.47

37.47

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENT.

2.02

2.02

FOIOASE TARI,DN.31-50

0.00

0.00

39.49

006 TSG08H1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

31.28

31.28

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

1.71

1.71

FOIOASE MOI,DN.31-50

0.00

0.00

32.99

007 TSG08C1         BUC.

1.000

0.00

0.00

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU

MECAN.SI

98.38

98.38

TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI

ESENȚA

2.60

2.60

RASINOASE DIAM.> 50C

0.00

0.00

IDO.99O

008 TSG08F1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE TARI,DN.> 50C

009 TSG08I1         BUC.

DOBORIRE ARBORI CU FIERĂSTRĂU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENȚA FOIOASE MOI,DN.> 50C

010 TSH1A123         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE <3M, <5 CRENGI

011 TSH1A124         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE <3M, 6-10 CRENGI

012 TSH1A125         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE <3M, 11 -20 CRENGI

013 TSH1A126         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M,< 5 CRENGI

014 TSH1A127         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M,< 6 -10 CRENGI

015 TSH1A128         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL < 30CM, COTA DE TAIERE >3M,< 11-20 CRENGI

016 TSH1A129         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE <3M,< 5 CRENGI

017 TSH1A130         BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE <3M,< 6-10 CRENGI

018 TSH1A131 [ 1] BUC.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE <3M, 11-20 CRENGI


0.00 83.04

3.94

0.00

0.00

83.04

3.94

0.00

0.00

0.00

51.06

51.06

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

5.01

5.01

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

7.96

7.96

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

14.17

14.17

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

6.32

6.32

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

10.25

10.25

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20.49

20.49

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6.76

6.76

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

11.12

11.12

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22.56

22.56

11.56

11.56

0.00

0.00


86.97


53.30


7.58


12.03


21.43


9.56


15.49


30.99


10.22


16.81


34.12
019 TSH1A132 BUC. 1.000 0.00 TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU 11.12 DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE >3M,< 5.69 5 CRENGI 0.00


020 TSH1A133 BUC. 1.000 0.00 TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU 16.57 DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE >3M,6 8.49 -10 CRENGI 0.00

021 TSH1A134 BUC. 1.000 0.00 TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU 31.07 DIAMETRUL 30-60 CM, COTA DE TAIERE >3M, 15.91 11-20 CRENGI 0.00


022 TSH1A135         BUC.           1.000

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,<5 CRENGI


0.00


12.86


6.59


0.00


023 TSH1A136         BUC.           1.000

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,< 6 -10 CRENGI


0.00


20.27

10.38

0.00


024 TSH1A137         BUC.           1.000

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE <3M,< 11-20 CRENGI


0.00

39.35 20.16

0.00


025 TSH1A138         M.C.           1.000

ADUNAT MANUAL CRENGI TAIATE


0.00


19.29

0.00

0.00


026 TSH1A139         M.C.

INCARCAT MANUAL CRENGI IN AUTO


1.000


0.00


8.18

0.00

0.00


027 TSH1A140 BUC. 1.000 0.00 TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU 14.82 DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE >3M,mai 7.60 puțin de 5 crengi 0.00

028 TSH1A141 BUC. 1.000 0.00 TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU 22.89 DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE >3M, 11.72 INTRE 6-10 CRENGI 0.00


0.00

11.12

5.69

0.00

0.00

16.57

8.49

0.00

0.00

31.07

15.91

0.00

0.00

12.86

6.59

0.00

0.00

20.27

10.38

0.00

0.00

39.35

20.16

0.00

0.00

19.29

0.00

0.00

0.00

8.18

0.00

0.00

0.00

14.82

7.60

0.00

0.00

22. B9

11.72

0.00


16.81


25.05


46.98


19.45


30.66


59.50


19.29


8.18


22.42


34.6131

029 TSH1A141 [ 1] BUC.            1.

TAIERE DE CORECȚIE LA ARBORI CU

DIAMETRUL >60 CM, COTA DE TAIERE >3M, INTRE 11-20 CRENGI


1.000


0.00 46.00 23.59

0.00


0.00


46.00


23.59


0.00


69.59


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, SOMAI, CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE PROFIT 5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. MATERIALUL DENDROLOGIC, IERBICIDELE, INGRASAMINTELE, INSECTICIDELE,APA, ETC (CELE CARE NU SUNT COTATE IN DEVIZE), SE VOR DECONTA LA FINALUL DEVIZULUI ÎNAINTE DE APLICAREA COTELOR DE INDIRECTE, PROFIT SI TVA, IN FUNCȚIE DE FACTURA DE ACHIZIȚIE.GUNOIUL MENAJER REZULTAT DE PE DOMENIUL PUBLIC AFLAT IN CONCESIUNEA S.C.S.G.U.PLOIEȘTI AFERENT SPATIILOR VERZI, VA FI DECONTAT A SFÂRȘITUL DEVIZULUI, CONFORM FACTURA ROSAL.CONFORM DECIZIEI DE IMPUNERE, EMISA DE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE, PRIVIND

CONCESIUNE SOCIETĂȚII S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA SRL PLOIEȘTI, PENTRU ANII

FA IN FIECARE LUNA IN FUNCȚIE DE ALOCAȚIA BUGETARA/ LUNA. ACEASTA TAXA SE VA DECONTA SI


(WTîsURMATORI, DACA ACEASTA HOTARARE DE CONSILI0 LOCAL NU SE MAI MODIFICA.

!TUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE /VOR DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI pE APLECAREA COTELOR QK INDIRECTE SI PROFIT. / /

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)


Lucrarea: TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEȘTI


FORMULAR C6


Devize: 377201 377303 377404 377304

|Nr. | ICrt.I

1 1

Denumirea resursei materiale

I U.M,

1

1

|Consumuri l |cuprinse [ |in oferta |

Preț unitar | exclusiv TVA | RON       |

Valoare    |

exclusiv TVA | RON        |

Furnizor

I Greutate | | (tone) |

1 1

1 0 1

1

I 2

1           3             l

4               I

5              I

6

1        7           |

1 11

l

2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG

|      12.571

— —.— 1

2.boi

35,21|

1    0.013|

1 1

438 D= 6MM

I

1 1

1

1

1 1

1 2|

2005339 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI

[KG

I      27.871

2.801

78.051

1 0.0281

1 1

HEXAGAGONAL 25,0 XI,0 X1500 S

[

1 (

1

1

1 1

1 1

2542

1

1 1

1

1

1 1

I      3|

2100696 VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCȚII

[KG

I        0.50[

1.001

0.501

1 0.0011

1 1

TIP 2 VRAC S 146

1

1 1

1

1

1 1

i      4|

2900565 LEMN ROTUND CONSTRUCȚII RURALE

(M.C.

I         0.22(

820.001

177.121

1    0.1731

! 1

NECOJIT STEJAR LUNGIME MINIMA IM l

1 1

1

1

1 1

1 1

D SUB MINIM 9CM S4342

1

1                                                 l

1

1

1 1

i      5|

2906997 LATUROAIE RASINOASE (MOLID-BRAD)

IM

I        5.94|

1.001

5.94 |

1 0.0121

[ 1

GROSIME=18MM LUNGIME=1-1,25M

1

1 1

1

1

1 1

f                      1

LATIME>7 CM

1

1 1

1

1

1 1

1 61

2914229 SCÂNDURI FAG LUNGI NEABURITE

IM.C.

I        0.501

820.001

410.001

1    0.4001

l                      1

CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6

1

1 1

1

1

1 1

1 1

ST8689

1

1                                                 l

1

1

1 1

1      7|

2918768 LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M

|M

I        5.961

0.691

4.111

1 0.0181

1 1

CLASA CALITATEA UNICA

1

1 1

1

1

1 1

1 8|

2918823 MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M

|M

I      85.141

1.001

85.14|

1 0.1021

1 1

CLASA CALITATEA UNICA

1

1 1

1

1

1 1

1      91

3751423 CETINA

|KG

1     400.001

1.001

400.00]

|    0.4001

1 101

3803099 SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 0,8 OL32IKG

I        4.001

6.051

24.20|

1    0.0041

1 1

S 889

1

1 1

1

1

1 1

1 Hi

3803166 SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 1,5 OL32IKG

1      19.801

6.051

119.791

1 0.0201

1                  J

S 889

1

1 1

1

!

1 1

1 121

3803207 SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 2 OL32

S| KG

1 2.101

6.051

12.711

1 0.002]

1 1

889

1

1 1

1

i

1 1

1   131

3805346 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,5 OL32

SI KG

[        0.301

6.051

1.80!

1 0.0001

1                      i

889

1

i                                                 i

1

i

1 1

1    14 1

3805425 SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S

|KG

!        3.051

6.051

18.45!

1    0.0031

1 1

8B9

1

! 1

1

!

1 1

1   151

3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S

|KG

[      19.101

6.051

115.561

1    0.0191

1 !

889

1

! 1

1

t

1 1

1 16[

5886760 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 1,8 X 35|KG

[ 1.201

4.001

4.801

1 0.0011

1 1

OL34 S 2111

1

! 1

1

f

1 1

1    17 (

6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRĂRI

IM.C.

[        5.331

0.001

0.00[

1    5.3271

1 1

DRUMURI SI TERASAMENTE IN

1

! 1

1

l

1 1

1 1

CISTERNE

1

i                                                 i

1

(

1 1

1 18|

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.

[ 0.001

0.001

0.001

1    0.004|

1 1

BETOANE DELA REȚEA

1

1 1

1

1

1 1

1   191

7204203 PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE

|KG

I        0.641

0.001

0.001

1 0.0011

1 1

70-80 CM

1

l                                                 1

1

l

1 1

1 20|

7204435 SEMINȚE DE PLANTE GRAMINEE PERENE 1 KG

l      12.881

16.001

206.081

1    0.0131

I

1

I

I

I

I

I

I

I

(PM)o

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)


FORMULAR C7


Lucrarea: TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEȘTI

Devize: 377201 377303 377404 377304

INr. I

ICrt.I

1 1

Denumirea meseriei

(Consumuri (om-ore)

I cu manopera directa

1

(Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|

Procent   I

100% |

1

I RON/ora

1

|            RON               |

1       (2x3)         I

1   - - 1 -.

1   0 1

1

1 2

1           3

1                              4                              I

5             I

1 1        •

1      11

128 PAVATOR

I              0.400

|        10.900

|                      4.36 I

4.36!

1 2|

196 SĂPĂTOR

I              0.210

I       10.900

|                      2.29   |

2.291

1      31

199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ

I            82.328

I       10.900

I                 897.38   |

897.381

1 4|

301 ARTIFICIER SUPRAFAȚA

I              0.181

I       10.900

1                      1.97   |

1.97|

1      51

399 MUNCITOR DESERVIRE

I            78.735

I       10.900

I                 858.21   |

858.21|

1 6|

903 PEISAGIST

I           403.827

I       10.900

I                4401.72   |

4401.721

1      7|

999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODĂRIE

I           243.862

I       10.900

|                2658.09   |

2658.091

1 1

COMUNALA

1

1

1 1

1

1 81

1001 FASONATOR

|            64.218

I       10.900

I                  699.98   |

699.981

1      91

1002 CORHANITOR

I            45.432

I       10.900

I                 495.21   |

495.21|

10|

1003 STIVUITOR

I            20.040

I       10.900

I                  218.44   |

218.44|

1 \1|

1099 MUNCITOR DESERVIRE

I           220.511

I       10.900

1                2403.57   |

2403.571

1 1\

3197 MUNCITOR ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE

|              1.250

I       10.900

|                   13.62   |

13.621

1 \

MATERIALE

1

1

1 1

1

1 1

1 1 '

l    TOTAL

|         1160.994

| RON

I              12654.84   |

12654.84|

\ 1

1

1 / l/      /

| _ ----

| EURO

|                2815.00   |

2815.001


DIRE

NEGUL


SEF SER
SPATII VERZI: STOICA SILVIU
TRIC


AR-CONTABILITATE


DIRECTO CONST


CORP C BODEA MA


pag.

2

1 Nr.   |

ICrt.|

1 1

Denumirea resursei materiale

1 U.M.

1

1

I Consumuri | I cuprinse I |in oferta I

Preț unitar |

Valoare    I

exclusiv TVA | RON        |

Furnizor

I Greutate I

I (tone) |

1 1

exclusiv

RON

• TVA |

1

1 0 |

1

1 2

1           3              |

4

1

5               1

6

1         7           I

1 21|

7204617 TRESTIE LEGATURI CU SIRMA PENTRU

|MP.

| 28.801

0.001

0.001

|    0.0141

1 1

TENCUIELI

1

1 1

1

1

1 1

1 221

7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT

|KG

1 0.201

0.001

0.001

1 0.0001

1 1

GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI

1

1 1

1

1

1 1

1 1

POLIETILENA

1

1 1

1

1

1 1

1   231

7322897 FRINGHIE CINEPA 9-16 MM

|KG

1 0.061

16.351

0.98 1

I    0.0001

1    24 i

7324962 HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ

|KG

|      14.851

0.931

13.811

I    0.0151

1 1

KRAFT ȚIPI 160G/MP-SULURI

1

1 1

1

1

1 1

1   251

7333925 PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA

|MP.

1 18.611

8.281

154.121

I    0.0111

1 1

DE 0,70 M LĂȚIME

1

1 1

1

1

1 1

1 261

7343803 ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M

|BUC.

1        7.811

0.001

0.001

I    0.0201

1   27|

7344766 SFOARA DE CINEPA DN 2 MM PENTRU

|KG

1 0.201

16.151

3.231

I    0.0001

1 1

MATISAJ (CERUITA)

1

1 1

1

1

1 1

7344792 SFOARA DIN CINEPA DIAMETRU 6 MM

|KG

1        4.771

19.731

94.071

I    0.0051

k1            '

\    TOT AL

1 /

1 1

RON

1

1965.661

|    6.6051

\ '

SSfeîs____      \               ---

1 /

1 1

EURO

1

437.251

1 1


SEF SERVIC

DUMITRl^CU


//

/
AR-CONTABILITATEFORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții (cantitati totale)


Lucrarea: TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEȘTI

Devize: 377201 377303 377404 377304


INr. |

ICrt.I

1 1

Denumirea utilajului de construcții

I       Consumuri         |

I ore de funcționare I

1 1

Tarif orar

RON/

ora funcționare

! Valoare (exclusiv TVA)| I                RON                |

1         (2x3)         |

l   0      1

1----1 _

1

■      1                                                                                                         1

1 2 |

__ i--------------------- i _

3

1 ----- 1

1                                 4                                 |11

1143

21

1144

31

1145

41

1146

51

1147

61

1148

71

1149

81

1150

91

1151

10|

1152

111

1166

12|

1167

13|

1199

14 I

7201

15|

7608


MOTOFOARFECA HS80

MOTOCOSITOARE

MOTOCOSITOARE PENTRU DEFRIȘAT

TRACTOR PENTRU TUNS GAZON

MAȘINA DE TUNS IARBA VIKING MB665 MOTOCULTOR

ASPIRATOR FRUNZE

MAȘINA MATURAT ALEI

ATOMIZOR

MOTOFIERASTARU

MOTOCOSITOARE BERTOLINI

MOTOFREAZA DE ZAPADA

MOTOFOARFECA HYTACHI

TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M FERĂSTRĂU MECANIC CU LANȚ TIP DRUJBA | -6U 3CP


TOTALSEF SERVICIU FINA DUMITRESCU MI


0.151

1

7.038      |

1.06

0.357

1

6.607      |

2.36

0.800

1

6.149      |

4.92

0.620

1

13.410      |

8.31

0.340

1

6.500      |

2.21

1.463

1

7.390      I

10.81

0.071

1

6.459      |

0.46

0.030

1

13.105      |

0.39

0.230

1

7.472      |

1.72

23.461

1

6.979      |

163.73

0.321

1

16.827      |

5.40

1.460

1

6.720      I

9.81

0.020

1

7.038      |

0.14

0.065

1

0.000      I

0.00

4.604

1

1

6.979      |

1

32.13

33.993

| RON

1

243.46

| EURO

1

54.16
SERVICIUL TEHNICI

ANEXA 2


Pag.1-56


Anexa 2A - Lucrări de sapatuta, sprijiniri, umpluturi, manipulări....pag.1-5;


Anexa 2B - Lucrări de betonare, armature, izolații......................pag. 6-11;

Anexa 2C - Cofraje, zidarii, pardoseli interioare si exterioare..........pag.12-14;

Anexa 2D - Lucrări de dulgherie si invelitori..............................pag.15-18;

Anexa 2E - lucari executate in atelier......................................pag.19-33;

Anexa 2F - Lucrări de vopsitorie...........................................pag.34-35;

Anexa 2G — caluculul [pentru aplicarea normelor de munca din atelier pe teren.pag.36-37;

Anexa 2H - Lucrări executate pe teren....................................pag.38-50;

Anexa 21 - Asiatenta tehnica scena mare si scena mica(ora).........pag.51;

Anexa 2J - Asistenta tehnica sunet si lumini(ora........................pag.52;

Anexa 2K-Transport personal asistenta tehnica scena...............pag.53;

Anexa 2L - Transport personal asistenta tehnica-serviciul tehnic..pag.54; Anexa 2M - Montat si demontat element sunet/eveniment...........pag.55;

Anexa 2N - Montat si demontat element lumini/eveniment..........pag.56;

Anexa 20 -Scena mare- montat si demontat/eveniment..............pag.57;

Anexa 2P - Scena mica-montat si demontat/eveniment..............pag.58;

Obiectivul:


0377


45000000


Obiectul:


0001


45000000TARIFE

I TARIFE TIMENT


2017- S.C.S.G.U.PLOIESTcantitatile


SERVICUL TEHNIC- COMPAR CONSTRUCȚII METALICE


Lista cu

Deviz oferta 377101 LUCARI DE SĂPĂTURĂ, SPRIJINIRI


de lucrări


UMPLUTURA SI MAIPULARI

Nr. Capitol de lucr.   UM   CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata} Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL țcol.St 6+7+6)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0           1                2             3

4

5

6

7

8

9

001 RCSA01A#         M.C.           1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT IN SPATII LIMITATE

66.38

66.38

SUB 1,00 M LĂȚIME SI 1,50 M ADINCIME LA

0.00

0.00

ȘANȚURI, CANALE, FUNDAȚII GARDURI,

0.00

0.00

66.38

FUNDAȚII BĂNCI, ETC

003 RPCA07A1         M.C.           1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ IN SPATII ÎNGUSTE IN CONDIȚII

85.13

85.13

GRELE (TUNELE) IN PORTI.LIMIT.CU SPRIJ.,

0.00

0.00

SUB IM LAT.AD.0-1

0.00

0.00

85.13

004 RPCA07B1         M.C.          1.000

0.00

0.00

SAPAT.IN SPATII ÎNGUSTE IN CONDIȚII

112.49

112.49

GRELE (TUNELE)IN PORȚIUNI LIMIT.CU

0.00

0.00

SPRIJ.PESTE IM.LAT.AD.1,5

0.00

0.00

112.49

005 RPCA02A1         M.C.          1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI

93.74

93.74

EXECUTATE IN COND.SI POZIȚII GRELE *

0.00

0.00

0.00

0.00

93.74

006 RPCA02B1         M.C.          1.000

0.00

0.00

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI

77.39

77.39

EXECUTATE IN CONDIȚII SI POZIȚII UȘOARE

0.00

0.00

0.00

0.00

77.39

007 RPCA04A1         MP.            1.000

1.82

1.82

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

2.62

2.62

SPATII SUB 1,00 M LĂȚIME UȘOARE CU

0.00

0.00

INTERSPATII > 20 CM *

0.00

0.00

4.44

008 RPCA04B1         MP.            1.000

4.24

4.24

SPRIJINIRI ORIZ.ALE MAL.SAP.IN SPATII <

6.43

6.43

1,00 LAT.GRELE CU INTERSPATIILE INTRE

0.00

0.00

DULAPI 5-20CM *

0.00

0.00

10.6

009 RPCA05A1         MP.            1.000

0.55

0.55

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN

4.47

4.47

SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME UȘOARE *

0.00

0.000.00 010 RPCA05B1         MP.

SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII PESTE 1,00 M LĂȚIME GRELE *

011 RPCA06A1         M.C.

UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BĂTUTĂ CU MAIUL DE MINA *

012 TRB01A11        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M

013 TRB01A12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M

014 TRB01A13        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M

015 TRB01A14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M

016 TRB01A15        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M

017 TRB01A16        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 60M

018 TRB01A17        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 70M

019 TRB01A18        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 80M

020 TRB01A19        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M
o

9

O

OO

6

O

O


o

3

O

OO

9

O

OO

6

O

OO

3

O

OO

O

O

00.00


16.0"7


o.oo


O .00

021 TRB04A1         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE

022 TRB04B1         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE

023 TRB04A2         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE

024 TRB04A3         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 3 LOPATARE

02S TRB04A4         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 4 LOPATARE

026 TRB04B2         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 2 LOPATARE

027 TRB04B3         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 3 LOPATARE

028 TRB05A11        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M

029 TRB05A12        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

030 TRB05A13        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M

031 TRB05A14        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 4OM


0.00

5.67

0.00

0.00

0.00

3,81

0.00

0.00

0.00

11.34

0.00

0.00

0.00 17.00

0.00

0.00

0.00

22.67

0.00

0.00

0.00

7.63

0,00

0.00

0.00

11,44

0.00

0.00

0.00

10.90

0,00

0.00

0.00

15.59

0,00

0.00

0.00

20.27

0.00

0.00

0.00

24.96

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


5.67


3.81


11.34


17.00


22.67


7.63


11.44


10.90


15.59


20.27


24.96


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


5.67


3.01


11.34


17.00


22.67


7.63


11.44


10.90


15.59


20.27


24.96


032 TRB05A15 TONA 1.000 0.00 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT 29.65 DIRECT.MATERIALS COMODE SUB 25 KG 0.00


0.00

29.65


0.00Q)


DISTANTA 50M

033 TRB05A16        TONA          1.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 60M

0.00

0.00 34.33

0.00

0.00

0.00

34.33

0.00

0.00

0.00

29.65

34.33

034 TRB05A17        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

39.02

39.02

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 7OM

0.00

0.00

39.02

035 TRB05A18        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

43.71

43.71

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA B0M

0.00

0.00

43.71

036 TRB05A19         TONA           1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

48.40

48.40

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 9OM

0.00

0.00

48.40

037 TRB05A21        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

14.17

14.17

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 10M

0.00

0.00

14.17

038 TRB05A22        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

20.38

20.38

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 20M

0.00

0.00

20.38

039 TRB05A23        TONA          1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

26.60

26.60

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 3OM

0.00

0.00

26.60

040 TRI1AA01C1      TONA          1.000

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

3.81

3. Bl

MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.l

0.00

0.00

3.81

041 TRI1AC13E1      TONA          1.000

0.00

0.00

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG

3.81

3.81

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 1OM,AȘEZ..

0.00

0.00

AUTO-RAMPA,TEREN CTG

0.00

0.00

3.81

042 TRI1AC12D2      TONA          1.000

0.00

0.00

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG

3.27

3.27

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.

0.00

0.00

AUTO-RAMPA,TEREN CTG

0.00

0.00

3.27

043 TRI1AA01F1      TONA          1.000

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

4.91

4.91

MĂRUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

0.00

0.00

TEREN-AUTO CATE

0.00

0.00

4.91044 TRB05B11        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE DISTANTA 10M

1.000

PURTAT

25 KG

0.00

7.74

0.00

0.00

0.00

7.74

0.00

0.00

7.74

045 TRB05B12        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

10.90

10.90

DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE

25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 20M

0.00

0.00

10.90

046 TRB05B13        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

14.06

14.06

DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE

25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 30M

0.00

0.00

14.06

047 TRB05B14        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

17.22

17.22

DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE

25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 40M

0.00

0.00

17.22

048 TRB05B21        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

13.08

13.08

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 10M

0.00

0.00

13.08

049 TRB05B22        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

17.88

17.88

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 20M

0.00

0.00

17.88

050 TRB05B23        TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN

PURTAT

22.67

22.67

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 30M

0.00

0.00

22.67

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE,

5% SI COT^-GE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA

DECONTA/IN FUhțTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO


CONTRIBUȚII


;a ’i


/IN FURC IUTILITț 'E PE DO| dlE


IT/


JILE FOLOSITE IENIUL PUBLIC VO

FATA DE PRETURI


IR Gl

ITIN


__

iU^AL,

I IDO^ALD NICOLAE

r9


Dl


SEF SEI dumitre\cu MIHÂELA

AwPENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE PROFIT TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SE VOR

i, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE ESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE RI1Je DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU 7


FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FAC E ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)GENERAL ADJUNCT, DIREC

TRI
DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS


COMPARTIMENT DEVIZE, TARIFE,PRETURI ING. PRUNDU MARIA
Obiectivul:  0377  45000000


Obiectul:    0001  45000000


TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR


TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377102 LUCRĂRI DE BETONARE, ARMATURI SI IZOLAȚII


Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata) Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport ( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0           1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001 RPCB06A1         M.C.          1.000

159.39

159.39

BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN

69.21

69.21

FUNDAȚII CU TĂLPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD.

0.00

0.00

SLAB SOLICIT.LA CLĂDIRI

0.00

0.00

228.60

002 RPCB06B1         M.C.          1.000

161.85

161.85

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN BUIANDRUGI

114.93

114.93

CENTURI CORNIȘE IZOLATE *

0.00

0.00

0.00

0.00

276.78

003 RPCB06C1         M.C.           1.000

161.65

161.85

BETON ARMAT B 150 TURNAT IN PEREȚI

124.39

124.39

DESPĂRȚITORI PARAPETE PE SCĂRI BALCOANE

0.00

0.00

*

0.00

0.00

286.24

004 RPCB19A1         M.C.          1.000

138.45

138.45

BETON SIMPLU B100 TURNAT IN COFRAJE PTR

121.12

121.12

POSTAMENTE FUNDAȚII CONTINUI SAU IZOLATE

0.00

0.00

0.00

0.00

259.57

005 RPCB23A1         MP.            1.000

0.00

0.00

SPITUIREA SUPRAFEȚELOR DE BETON IN

17.44

17.44

VEDEREA ADERĂRII UNUI BETON NOU

0.00

0.00

0.00

0.00

17.44

006 RCSD01D#         KG            1.000

0.00

0.00

MONTARE ARMATURI DIN OB 37 CONFECȚIONATE

0.87

0.87

IN ATELIER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.87

007 RPCD02A1         KG            1.000

2.98

2.98

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM

1.06

1.06

DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.OB 39 CU DIST.

0.00

0.00

DIN MORTAR CIMENT

0.00

0.00

4.04008 RPCD02A3         KG

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU DIST. DIN MORTAR CIMENT *

009 RPCD05A1         KG

ÎNDREPTAREA LA BANC A OTELULUI BETON RECUPERAT DIN DESF.PINA LA D=8 MM INCLUSIV *

010 RPCD06A1         BUC.

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 PINA LA D=20MM INCLUSIV *

011 RPCD06B1         BUC.

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL38 DE LA D=22 LA D= 30MM INCLUSIV *

012 RPCD06C1         BUC.

INNADIRE PRIN SUDURA ELECTR.CU ECLIS.

FIER BET.A ARMAT.OL3S PESTE D=30MM *


013 RPCD07A1         BUC.

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.

ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.PINA LA D=14 MM INCLUSIV *

014 RPCD07B1         BUC.

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.

ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.DE LA D=16 MM LA D=25 MM INCLUSIV *

015 RPCD07C1         BUC.

INNADIREA PRIN SUPRAPUNERE CU SUD.

ELECTR.A ARM.DIN OT.BET.PESTE D=25 MM *


016 RPCD09A1         KG

CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURA LA ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE CONSOLIDEAZĂ

017 RPCE13A1         MP.

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU M.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE SUP.DE BET.SAU ZI

018 RPCE13B1         MP.

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU M.CIM.GR.3,5-4CM.ARM.CU SIRMA APLIC.LA SCAF


2.9B

0.62

0.00

0.00

2.98

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

5.14

5.14

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

14.58

14.58

5.89

5.89

0.00

0.00

0.00

0.00

28.35

28.35

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

1.57

1.57

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

4.20

4.20

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

4.20

4.20

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

6.33

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

13.86

13.86

14.82

14,82

0.00

0.00

0.00

0.00


3.59


0.22


8.31


20.47


37.07


3.97


6.92


9.32


6.88


10.51


28.68019 RPCE13C1         MP.

STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL. ARM.DE OTEL D=6M

020 RPCE14A1         MP.

STRAT DE PROT A HIDROIZ DE 10MM GR EXEC CU MORTAR DE CIM SI SUSPENSIE DE BIT LA REP TERASE,BALCO

021 RPCE30A1         MP.

PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE

TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII

022 RPCE31A1 [ 1] MP.

UMPLEREA FANATNILOR CU APA, 0,1 MC APA/ MP

023 RPCE32A1 [ 1] M

CURATAREA CHITULUI SAU MATERIALULI DE ADOS LA DIVERSE LUCRĂRI

024 RPCE33A1 [ 1] M

REFACEREA ROSTURILOR CU CHIT SAU ALTE MATERIALE DE ADAOS

025 RCSB28F%%        M.C.

DEMOLARE BETOANE VECHI, MIJLOACE MECANICE, BETON SIMPLU- UTILAJ 0,29 ORE

026 RCSB18A#         M.C.

DEMOLAT BET.VECHI-CIOPLIRE/SPITUIE BET. PE ADANC.MAX 5CM, PT.NIVELARE INCLUSIV CURATAT- MANUAL

027 RCSB18C#         M.C.

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, CU MIJL MEC-UTILAJUL 0,4 ORE/MC

028 RCSB18B#         M.C.

DEMOLĂRI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, MANUAL

029 RCSD04C%         KG

CONFECȚIONAT SI MONTAT ARMATURI OB-37 , FASONATE PE ȘANTIER

13.05

9.70

0.00

0.00

14.74

5.89

0.00

0.00

0.14

1.09

0.00

0.00

0.25

0.28

0.00

0.00

3.75

2.51

0.00

0.00

15.91

7.08

0.00

0.00

0.00

40.98

0.00

0.00

0.00

55.37

0.00

0.00

0.00

192.93

0.00

0.00

0.00

385.86

0.00

0.00

0.00

4.91

0.00

0.00


9.70

0.00

0.00

5.89

0.00

0.00

1.09

0.00

0.00

0.28

0.00

0.00

2.51

0.00

0.00

7.08

0.00

0.00

40.98

0.00

0.00

55.37

0.00

0.00

192.93

0.00

0.00

385.86

0.00

0.00

4.91

0.00

0.00


22.75


20.62


1.23


0.53


6.26


22.99


40.98


55.37


192.93030 RCSD05A#         KG

RAMFORSARE ARMATURI DUPĂ SPARGEREI SI DEMOLĂRI EXECUTATE IN ȘANTIER SAU LA FATA LOCULUI

031 CA01A01          M.C.

PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA IN OPERA-PREPARARE MANUALA

032 CA01B05          M.C.

PREPARARE BETON PENTRU PUNEREA IN OPERA; PREPARAREA BETONULUI CU BETONIERA CU CĂDERE LIBERA, INCARCAREA AGREGATELOR SE FACE CU MIJLOACE MANUALE, CAPACITATEA BETONIEREI 300-350L

033 CB23A            M

PROTEJAREA BETONULUI TURNAT- TREPTE- CU SCÂNDURA

034 CB26A           M.C.

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI STIVUIREA ACESTORA- SCÂNDURA

035 CB26B            M.C.

SORTAREA SCÂNDURILOR SI PANOURILOR REZULTATE DIN DECOFRARE PE DIMENSIUNI SI STIVUIREA ACESTORA- PANOURI

036 CB27A            100 M.

SORTAREA SI STIVUIREA ELEMENTELOR DE SUSȚINERE DIN BILE, MANELE, RIGLE, POPI, SPRAITURI

037 RPCS04A1         BUC.

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE BITUM 50X50X8

038 RPCS04B1         BUC.

ÎNLOCUIREA UNEI DALE DE BETON B150 FARA SCLIV.CU ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC DE BITUM 100X100X10

039 RPCS11A1         M

REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE ALEI CU DESFACEREA FUNDAȚIEI *

040 RPCS11B1         M

REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE,ALEI FARA DESFACEREA FUNDAȚIEI

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

65.40

0.00

0.00

0.00

11.99

0.00

0.00


4.91


65.40


11.99


0.00

2.18

0.00

0.00

0.00

4.14

0.00

0.00

0.00

3.49

0.00

0.00

0.00

4.36

0.00

0.00

10.89

5.12

0.00

0.00

31.10

23.43

0.00

0.00

16.17

6.9B

0.00

0.00

1.86

5.67

0.00

0.00


2.18


4.14


3.49


4.36


16.02


54.53


23.14


7.53

041 RPCT09A1         M.C.           1.000

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC

042 RPCE15F1 [ 1] MP.            1.000

ASTERNERE NISIP IN STRAT DE 3CM, PENTRU LUCRĂRI DE PAVAJE


043 CA01A1 [ 9] M.C.           1.000

ASTERNERE BALAST STABILIZAT


044 DA06B1         M.C.

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

045 DA06A1         M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU PUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

046 DA06A2         M.C.

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA

047 DA11A1         M.C.

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

048 DE09A1         M

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDAȚIE BETON 35 X 15 CM

049 DE09C1         M

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDAȚIE BETON 30 X 15 CM

050 DE09B1         M

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDAȚIE DE NISIP 35 X20 CM

051 DE10A1         M

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDAȚIE DIN BETON 30 X 15 CM


0.00

96.52

0.00

0.00

0.00

96.52

0.00

0.00

1.61

1.61

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

50.40

50.40

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

50.40

50.40

12,58

12.5B

0.00

0.00

0.00

0.00

60.89

60.89

12.58

12.58

0.00

0.00

0.00

0.00

12.40

12.40

19.58

19.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1.34

1.34

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

4.81

4.81

7.12

7.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22.66

22.66

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00


96.52


7.56


34.96


54.42


62.97


73.46


31.99


10.84


7.88


11.93


29.09

052   DE10B1         M

1.000

25.40

25.40

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

5.93

5.93

TROTUARE 20 X 25CM PE FUNDAȚIE DIN

NISIP

0.00

0.00

30 X 20 CM

0.00

0.00

31.34

053   DE11A1         M

1.000

16.63

16.63

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

3.31

3.31

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

0.00

FUND BETON 10 X 20 C

0.00

0.00

19.94

054   DE11B1         M

1.000

17.36

17.36

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT

2.84

2.84

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI AȘEZATE

0.00

0.00

FUND NISIP 10 X 20 C

0.00

0.00

20.20

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE 5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE DECONT FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DE SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE

CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE CTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


CASS, ȘOMAJ,


CONTRIBUȚII


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU ETC


PROFIT

SE VORFUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DE ITATILE FOLOSITE LA

OMENIUL PUBLIC VOR

ERBTE FATA DE PRETUR


ITONALD NICOLAE
bENERAt^ ADJUNCT, DIRECT

VIDIUDIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE DUMITRESCUCOMPARTIMENT DEVIZE, TARIFE,PRETURI ING. PRUNDUREL MARIA /)
12Obiectivul:

0377

45000000

Obiectul:

0001

45000000


TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR TIMENT CONSTRUCȚII METALICE


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377103 COFRAJE , ZIDARII, PARDOSELI INT SI EXTERIOARE


Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM   CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA

(col.3x

col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

0             1                   2             .  3

4

5

Secțiunea financiara

6               7               8

9

001 RPCC01A1         MP.            1.000

5.18

5.18

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ

14.61

14.61

DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

0.00

0.00

0.00

0.00

19.78

002 RPCC02A1         MP.            1.000

4.24

4.24

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN

12.86

12.86

PLACAJ DE 8 MM LA BET.IN ELEV.INCL.

0.00

0.00

SPRIJ.IN ZID DREPTE <

0.00

0.00

17.10

003 RPCC02B1         MP.            1.000

5.34

5.34

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN

18.20

18.20

PLACAJ DE 8MM LA BET.IN ELEV.IN ZIDURI

0.00

0.00

CURBE < 3M ÎNĂLȚIME *

0.00

0.00

23.54

004 RPCC03A1         MP.            1.000

3.14

3.14

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN

7.08

7.08

PLACAJ DE 8 MMPT.BET.ARM.IN PLACI *

0.00

0.00

0.00

0.00

10.22

005 RPCC03B1         MP.            1.000

2.97

2.97

COFRAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE

13.41

13.41

DIN PLACAJ DE 8MM PT.BETON ARMAT IN

0.00

0.00

GRINZI *

0.00

0.00

16.38

006 RPCC03C1         MP.            1.000

4.28

4.28

COFRAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE

14.50

14.50

DIN PLACAJ DE 8MM PT.BETON ARMAT IN

0.00

0.00

STILPI *

0.00

0.00

18.78

007 RPCC06A1         MP.            1.000

15.50

15.50

COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI

22.56

22.56

BUIANDRUGI,GRINZI,STILPI SI DIAFRAGME

0.00

0.00

0.00

0.00

38.06

008 RPCF05A1 [ 1] M.C.           1.000

PRELUCRAREA PAVELELOR ABNORME '


009 RPCF07A1 [ 1] M 1.000 REPARAREA CRĂPĂTURILOR DIN PIATRA- PAVAJ ABNORM


010 RPCG02A1         MP.            1.000

ZID.DE CARAM.ASEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI DE GOLURI DN CARAM.PLINA PREȘ.DE 240X115X63 MM CU M50

011 RPCG02B1         M.C.          1.000

ZID.DE CARAM.PLINA PT.UMPLERI DE GOLURI DIN CĂRĂMIDĂ VECHE 280X140X70 CU M50


012 RPCG03A1         M.C.           1.000

ZID DE CARAM PT UMPLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU M 10Z

013 RPCG04A1         M.C.          1.000

ZID DE CARAM LA UMPLERI DE GOLURI CU

GROS =SAU> DE12,5CM DIN CARAM 240X115X88 CU M 10Z


2.07

13.52

0.00

0.00

2.07

13.52

4.65

23.11

0.00

0.00

4.65

23.11

50.53

13.07

0.00

0.00

50.53

13.07

34.99 13.07

0.00

0.00

34.99

13.07

642.86

100.28

0.00

..0.00

642.86

100.28

492.51

99.19

0.00

0.00

492.51

99.19


0.00

0.00          15.59


0.00

0.00          27.75


0.00

0.00          63.60


0.00

0.00          48.06


0.00 .

0.00 '        743.14


0.00

0.00         591.70


014 RPCG23A1 BUC. 1.000 5.22 STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR. 4.11 MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID. 0.00

IN GR.DE 7 -14CM 0.00


5.22

4.11


0.00

0.00           9.33


015 RPCG23B1         BUC.

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR. MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID. IN GR.DE 14-28CM

016 RPCG23C1         BUC.

STRAP.EX.MAN.IN ZID.CĂRĂMIDĂ CU SUPR.

MAX.28X14 CM IN VED.MONT.TIR.MET.IN ZID. IN GR.DE PESTE 28CM

017 RPCG25A1         M.C.

ZID DIN BLOCURI MICI DE BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT EXECUTAT CU MORTAR M50-Z


018 PRG04A      [ 1] MP.            1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA LOR 2 -4 CM


7.B6

7.85

0.00

0.00

7.86

7.85

13.13

11.90

0.00

0.00

13.13

11.90

17336.41

67.81

0.00

0.00

17336.41

67.81

0.00

20.16

0.00

0.00

0.00

20.16


0.00

0.00          15.71


0.00

0.00          25.04


0.00

0.00       17404.22


0.00

0.00 20.16019 PRG04B           MP.            1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU

PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA LOR 4 -6 CM


0.00 25.07

0.00

0.00


020 PRG04C           MP.            1.000

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN DALE SAU PLACI DE PAVELE ABNORME...GROSIMEA LOR PESTE 6 CM-15CM


0.00

35.42

0.00

0.00


021 PRSS03A          MP.            1.000

EXECUTAREA STRATULUI SUPORT DIN CIMENT DE 2 CM GROSIME


0.00

6.54

0.00

0.00


0.00

25.07

0.00

0.00

0.00

35.42

0.00

0.00

0.00

6.54

0.00

0.00


25.07


35.42


6.54


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%,

5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE

ECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE

PARCUS.LIUTILITATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC/6oNCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE

EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU ETURI DIFERITE FATA DE PREȚ      -------------------------'
CONTRIBUȚII


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE


PROFIT

SE VOR


R GENERAL ADJUNCT, DIRECT*

GViDIU         TRIC


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUSICIU FINAtyCIAR-TRESCU
Obiectivul:  0377  45000000


Obiectul:    0001  45000000


TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

TIMENT CONSTRUCȚII METALICE


15


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377104 LUCRĂRI DE DULGHERIE SI INVELITORI


Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON


Nr. Capitol de lucr.

UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma

comasata)

b) Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON :


MANOPERA (col.3x col.4b)


UTILAJ (col.3x col.4c)


TRANSPORT (col.3x col.4d)


TOTAL (col.5+ 6+7+8)


( RON )


( RON )


( RON )


( RON )


Secțiunea tehnica


Secțiunea financiara


001 RPCH01A1 .MP. 1.000 16.07 SARP.DIN LEMN RASI.PE ZID.PT.INV.CART. 4.45 SAU TB CU 1-2 PANTE DIN LEMN ECARISAT * 0.00

0.00

002 RPCH10A1 MP. 1.000 21.04

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE 2.51 24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR. 0.00 OBIȘNUITE * 0.00


16.07


003 RPCH11A1


MP.


1.000


21.04


REP.LA AST.INV.DIN SCIND.DE RASIN.DE 24 4.19 MM PRIN INLOC.AST.CU SCIND.BRUTE LA 0.00 CTII.OBIȘNUITE * 0.00


004 RPCH11D1 [ 1] MP.            1.000

REPARAȚII ASTEREALA LA DIVERSE OBIECTE DIN LOCURILE DE JOACA


24.93


5.95

0.00

0.00


005 RPCH0BB1 [ 1] MP.            1.000

REPARAȚII LA ELEMENTE DE ȘARPANTA DETERIORATE LA DIVERSE OBIECTE DIN LEMN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA


28.15

5.10

0.00


0.00


006 RPCH07A1 [ 4] BUC. 1.000 0.00 CONFECȚIONAT RIGLE DE LEMN SI DIVERSE 10.46 OBIECTE DE LEMN AFERENTE LOCURILOR DE 0.00 JOACA, PARCURILOR ETC DIMENSIUNI 2X0,07 0.00


-MATERIALUL VA DECONTAT SEPARAT IN FUNCȚIE DE TIPUL DE CHERESTEA APROVIZIONATA


007 RPCH09B1 [ 1] BUC.           1.000           0.00

MONTAT RIGLE SI DIVERSE CONFECȚII DIN

LEMN AFERENTE LOCURILOR DE JOACA SI

PARCURILOR, DIMENSIUNI -2X0,07- MP

ȘURUBURILE VOR FI DECONTATE SEPARAT, IN FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE BUCĂȚI


21.04

21.04

24.93

28.15

0.00

4.45 '

0.00

0.00

20.52

2.51

0.00

0.00

23.55

4.19

0.00

0.00

25.23

5.95

0.00

0.00

30.88

5.10

0.00

0.00

33.25

10.46

0.00

0.00

10.46

5.36

0.00

0.00

5.36

SI PREȚUL

DE ACHIZIȚIE
008" RPCH27A1 M.C. 1.000 SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN EXECUT.DIN LEMN DE RASINOASE ECARISAT *


009 RPCH38A1         MP.            1.000

SUSȚINERI DE ELEM.DE CONSTR.ORIZ.UȘOARE PT.ELEM.DE ACOP.CONST.DIN MANELE SCIND. RIGLE SI CUIE

010 RPCH38B1         MP.            1.000

SUSȚINERI (SPRAITURI) DE ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE ORIZONTALE


011 RPCH45A1         M             1.000

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI


012 RPCH46A1          MP.        ----- 1.000

REVIZUIREA ASTERELEI PRIN REFIXAREA CUIELOR


013 RPCI02A1         MP.

REPARAȚII INVEL.EXIS.PRIN APLIC.1 STR. NOU CARTON BT.CA 300 BĂTUT CUIE PE AST. SUPRAP.LIPITE CU B

014 RPCI06C2         MP.

REPARAȚII INVEL.ȚIGLE PROF.390X220MM, 405X230MM, COAME 380X350MM LA ACOP.CU ASTER.CARTON BIT.CA 40

015 RPCI09B1         M

REP.COAMELOR LA INVELITORI DIN ȚIGLE SOLZI DIN ARGILA ARSA SAU MORT CIMENT *


016 RPCI11C2         MP.            1.000

REPARAȚII INVEL.PLACI PLANE MICI DE AZBOC.ETERNIT LA ACOP.ASTER.PLACI AȘEZ. 1STRAT CARTON BIT.CA4

017 RPCI13B2         MP.            1.000

REPARAȚII PĂZII PT.ÎNVELIT.CU ȚIGLE SOLZI *


018 RPCI14A1         MP.            1.000

INV.DIN TB.ZINCATA PLANA CU INCHEIET. DUBLE CU FOI DE 0,4 GROS.FIXATA PE AST. CU CITE DOUA COPCI *


911.00

284.49

0.00

0.00

911.00

284.49

0.00

2.31

2.31

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

3.04

3.04

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

42.68

42.68

24.51

24.51

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

9.80

9.80

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

5.76

5.76

20.26

20.26

0.00

0.00

0.00

42.40

42.40

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

5.18

5.18

13.07

13.07

0.00

0.00

0.00

10.32

10.32

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

20.37

20.37

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00


0.00        1195.49


0.00           7.66


0.00          11.54


0.00          67.19


0.00           1.83


0.00          14.51


0.00 26.02


0.00          47.08


0.00          18.25


0.00          15.77


0.00          29.79
019 RPCI18A1 MP. 1.000 REVIZIA INVELITORII DIN TABLA NEAGRA SAU ZINCATA PLANA LA CLĂDIRILE EXISTENTE *


020 RPCI19A1         MP.            1.000

REPARAȚIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI ÎNCHEIETURI DUBLE *


021 RPCI21A1         M             1.000

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *


022 RPCI23A1         M

REP.LA JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM

GROSIM.SEMIROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM 15 CM SI 18 CM.*

023 RPCI24A1         M

REVIZIA JGHEABURILOR DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM GROSIME,EXEC.DE PE AUTOTURN .TELESCOPIC

024 RPCI25A1         M

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *


025 RPCI27A1         M

REP.LA BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM GROS. ROTUNDE CU DIAMETR.DE 10,2CM 12,3CM SI ■15,4 CM *

026 RPCI35A1         M

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-

0,5MM GROS MONT.PE ZID.DE CARAM.CU LAT. PINA LA 100 CM.*

027 RPCI35B1         M

REP.LA GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-0,5MM GROS MONT.PE ELEM.DE BET. CU LAT. PINA LA 100 CM.*


0.30

3.81

0.00

0.00

 • 3.52

2.94

0.00

0.00

11.20

 • 7.52

0.00

0.00

0.82

6.76

0.00

0.00

0.82

7.41

0.00

0.00

9.07

9,21

0.00

0.00

1.05

 • 5.72

0.00

0.00

3.04 10.90

0.00

0.00

4.04

 • 8.72

0.00

0.00


0.30


3.52


11.20


0.82


0.82


9.07


1.05


3.04


4.04


3.81


2.94


7.52


6.76


7.41


9.21


5.72


10.90


8.72


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


4.12


6.46


18.72


7.58


8.23


18.29


6.77


13.94


12.76
18

028 RCSL22A% M 1.000 0.00 DESFACERE SCĂRI DIN LEMN DE RASINOASE- 14.61 TREAPTA SI CONTATREAPTA SAU CONFECȚII 0.00 DIN LEMN EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC 0.00 1X0,5=0,5 MP


0.00

14.61


0.00


0.00


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA) 5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE

TA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN LIUTILITATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBL PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE F FERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE
CASS, SOMAT, CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU , ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE


OR GENERAL ADJUNCT, DIRECTO CU OVIDIU          TRICPROFIT SE VOR


ESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE E DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUSCOMPARTIMENT DEVIZE, T ING. PRUNDUREL MARIObiectivul:  0377  45000000

Obiectul:    0001  45000000

TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377105 LUCRĂRI EXECUTATE IN ATELIER

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt

Capitol de lucr .        sau

Subcapitol(norma Denumire

UM   CANTITATEA

comasata)

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

Secțiunea tehnica

0

1

2              3

4

5

001

CMTA01A1

10 M.         1.000

0.00

o.oc

1.74

0.00

0.00

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL TRASĂRII- PIESE SIMPLE, TRASARI NORMALE LINII DE CONTUR DEPTE- TRASARE MANUALA

002 CMTA01C1         10 M.          1.000

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu precizie linii de contur- TRASARE MANUALA


0.00


2.40


0.00


0.00


0.0C


003 CMTA01D1         10 M.          1.000

TRASAREA MATERIALELOR DUPĂ PLAN- FELUL TRASĂRII- PIESE complexe, TRASARI cu precizie linii de contur curbe- TRASARE MANUALA

0.00

2.83

0.00

0.00


0.00


004 CMTA03A1         BUC.           1.000

Însemnarea si trasarea profilelor pentru taiere ( I.O.T.L. FIER ROTUND...ETC) , LUNGIMEA PROFILULUI REZULTAT DUPĂ TAIERE PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE NORMALA


0.00


3.05

0.00

0.00


0.00


005 CMTA03A2         BUC.           1.000

Însemnarea si trasarea profilelor pentru taiere ( I.O.T.L. FIER ROTUND...ETC), LUNGIMEA PROFILULUI REZULTAT DUPĂ TAIERE PANA LA 50MM -PENTRU TAIERE LA 90 GRD

0.00

3.05

0.00

0.00


0.00


006 CMTA05A          BUC.           1.000

TRASAREA GĂURILOR DUPĂ ȘABLOANE GATA CONFECȚIONATE SAU DUPĂ O ALTA PIESA... NUMĂRUL DE GĂURI PANA LA 10 GĂURI


0.00


0.00


0.07

0.00

0.00


MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ

(col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

)

1.74

0.00

0.00

1.74

)

2.40

0.00

0,00

2.40

1

2.83

0.00

0.00

2.83

1

3.05

0.00

0.00

3.05

3,05

0.00

0.00

3.05

i

0,07

0.00

0.00

0.07007 CMTA07B BUC. 1.000 0.00 TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier 0.25 rotund, patrat, etc cu flacara 0.00 oxiacetilenica...suprafața secțiunii 0.00 profilelor 3,1- 5 cm 008 CMTA07C BUC. 1.000 0.00 TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier 0.33 rotund, patrat, etc cu flacara 0.00 oxiacetilenica...suprafața secțiunii 0.00 profilelor 5,1-10 cm

009 CMTA07D BUC. 1.000 0.00 TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier 0.41 rotund, patrat, etc cu flacara 0.00 oxiacetilenica...suprafața secțiunii 0.00 profilelor 10,1-15 cm

010 CMXI14B          BUC.           1.000

scrierea literelor sau cifrelor ...cu

șablon, manual cu pensula

0.00

011 CMXI14A          BUC.           1.000

scrierea literelor sau cifrelor ...

manual cu pensula

0.00

012 CMTA0BA1         M             1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA

CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

013 CMTA08A2 M 1.000 0.00 TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI 0.98 CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA 0.00


CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA

014 CMTA08B1         M             1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA

CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA

015 CMTA08B2         M             1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI

CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10- FORMA

CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA                      0.00


016 CMTA10A1 [ 1] BUC. 1.000 0.00 TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA 0.22 MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL 0.00 LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL 0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.25

0.00

0.33

0.00

0.00

0.33

0.00

0.41

0.00

0.00

0.41

0.00

0.11

0.00

0.00

0.11

0.00

0.22

0.00

0.00

0.22

0.00

0.76

0.00

0.00

0.76

0.00

0.98

0.00

0.00

0.98

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.31

0.00

0.00

1.31

0.00

0.22

0.00

0.00

0.22


LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT PANA LA 2

017 CMTA10B11 [ 1] BUC.           i;ooo

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL

LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT2,l-5

018 CMTA10C1 [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR -FELUL

LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL LAT SI OTEL ROTUND SAU PATRAT PESTE 5

019 CMTA10G1         BUC.           1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL CORNIER, PANA LA 40X40X5 MM

020 CMTA10H          BUC.           1.000

TAIEREA CU FOARFECĂ DE BANC- STANTA MANUALA- A MATERIALELOR PROFILATA-FELUL LAMINATELOR SI SECȚIUNEA LOR-CMP- OTEL CORNIER, PESTE 40X40X5 MM

021 CMTA12A1         M             1.000

TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3-TAIERE DREAPTA

022 CMTA12A2         M             1.000

TAIEREA LA RECE CU DALTA A TABLELOR IN LUNGIME INCLUSIV INDREPTATUL , GROSIMEA TABLEI SAU PROFILUL TAIAT-MM- PANA LA 3-TAIERE CURBA

023 CMTA13H          BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08

024 CMTA13I          BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12

025 CMTA13J          BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 13-16


0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,63

7.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00


0.33


0.22


0.33


3.71


7.63


0.10


0.14


0.22026 CMTA16Ă1

BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA TABLELOR

LA FOARFECĂ'GHILOTINA..

0.25

0.25

SUPRAFAȚA TABLEI

PANA LA 1 MP, GROSIMEA

0.00

0.00

TABLEI -MM- PANA

LA 3

0.00

027 CMTA16B1

BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA TABLELOR

LA FOARFECĂ GHILOTINA..

0.29

0.29

SUPRAFAȚA TABLEI

1,0-2 MP, GROSIMEA

0.00

0.00

TABLEI -MM- PANA

LA 3

0.00

028 CMTA20A1

M             1.000

0.00

0.00

TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A TABLELOR

0.98

0.98

DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE DREAPTA

0.00

0.00

0.00

029 CMTA20A2

M             1.000

0.00

0.00

TAIEREA CU FOARFECĂ DE MANA A TABLELOR

1.31

1.31

DE PANA LA 1MM GROSIME-TAIERE CURBA

0.00

0.00

0.00

030 CMTA27A

BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

0,33

0.33

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA

0.00

0,00

D 2

. .0.00

031 CMTA27B

BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

0.44

0.44

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA

0.00

0.00

D 2 1/2 - 4

0.00

032 CMTA27C1

BUC.           1.000

0.00

0.00

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

0.55

0.55

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA

0.00

0.00

D 6

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.29


0.9B


1.31


0.33


0.44


0.55


033 CMTA27D          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...OTEL ROTUND DE PANA LA D 10MM

034 CMTA27E          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...OTEL ROTUND DE PANA LA D 12-20 mm

035 CMTA27F          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...fier lat de pana la 50x6 mm

036 CMTA27G          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE...fier cornier de 25x25x4 mm

037 CMTA27H          BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE...fier cornier de 30x30x4 -45x45x5


0.00

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00


0.22


0.33


0.22


0,44


0.55038 CMTA27I          BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...fier cornier de 50x50x3-60x50x6

039 CMTB04A2         10 M.         1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

040 CMTB04A1         10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1

041 CMTB04B1         10 M.         1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1

042 CMTB04B2         10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

043 CMTB04C1         10 M.         1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice ~m~ pana la 1

044 CMTB04C2         10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- peste 1

045 CMTC01A1B [ 2] BUC,           1,000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/ 10 buc


0.00

0.00

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00


0.65


3.71


2.40


4.14


6.10


2.83


4,14


0.76

046 CMTC01A1B [ 3] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/ 3 buc

047 CMTC01A1B [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-6/ 10 buc

048 CMTC01A1B [ 4] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-6/ 3 buc

049 CMTC01A1C        BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1 -8 / 10 buc

050 CMTC01A1C [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1 -8/3 buc

051 CMTC01A1D        BUC.          1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 -12 / 10 buc

052 CMTC01A1D [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1 -12 / 3 buc

053 CMTC01A2A        BUC.

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii <3 / 10 buc

054 CMTC01A2A [ 1] BUC.

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii <3/3 buc

055 CMTC01A2B        BUC.

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,l-6 / 10 buc


0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.96

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00


0.34


0.87


0.37


0.98


0.40


1.09


0.33


2.40


0.83


2.83056 CMTC01A2B [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam gaurii3,l-6 / 3 buc

057 CMTC01A2C        BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii 6,1-8 / 10 buc

058 CMTC01A2C [ 1] BUC.           1.000

gaurirea pieslor cu mașina stabila , adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari -paeste 3kg/buc- diam găurii 6,1-B / 3 buc

059 CMTC09A1         100 BUC.      1.000

ALEZAREA MANUALA A GĂURILOR..ADANCIMEA GAURII-MM- PANA LA 10 DIM GAURII-MM-PANA LA 10

060 CMTC12A1         M             1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6

051 CMTC12B          M             1.000

POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU PNEUMATIC... GROS TABLEI-MM-6-7

062 CMTC13A          BUC.           1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/ 10BUC

063 CMTC13B          BUC.           1.000

POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3,1-5/ 10BUC

064 CMTC14A         M             1.000

POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-HAFTURI-CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE... POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA

065 CMTC15A          M             1.000

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-PANA LA 1

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

3.49

3.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00


0.96


3.49


1.16


2.18


0.33


0.55


0.33


0.44


0.11


2.94066 CMTC15B M 1.000 0. POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL... 2. CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML- 0. 1,1-3 0.


oo

51

00

00


0.00

2.51

0.00


0.00


2.51


067 CMT19B          M             1.000

PITIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- PANA LA 2


0.

2.

0.

0.


0.00

73                    2.73

00


0.00


0.00


2.73


068 CMTC19C          M             1.000

PITIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFEȚE NETEDE SAU ROTUNDE -SUDURI CAP LA CAP- GROSIMEA MATERIALULI-MM- 3,1-4


0.

3.

0.

0.
0.00


0.00


3.27


069 CMTC19D          M             1.000

PITIREA SUDURII METALICE, EFECTUATA LA SUPRAFEȚE NETEDE

LA CAP- GROSIMEA


SAU ROTUNDE -SUDURI CAP MATERIALULI-MM- 4,1-6


0.

3.

0.

0.
0.00


0.00


3.49


070 CMTD18D1

ÎNDOIREA MAN A LAMIN INTRE 90N SI 180N

LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA


BUC.          1.000

LA RECE SAU CALD, FELUL SI MARIMEA


0.

0.

0.

0.
0.00


0.00


0.44


2CMP SECȚIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180 GRD


071 CMTD18D2         BUC.           1.000

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD


0.

0.

0.

0.0.65


0.00


0.00


0.65


072 CMTD18E1         BUC.           1.000

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 1B0N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2,

1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA LA 90 SI 180


0.

0.

0.

0.0.65


0.00


0.00


0.65


073 CMTD20A          BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI METRIC<8/10 BUC


0. 2.

0.

0.2.94


0.00


0.00


2.94


074 CMTD20B1 EXECUTAREA MAN A : METRICE SAU GAZ, i FILETULUI -MM-16-: METRIC<8/10 BUC 075 CMTD20B2 EXECUTAREA MAN A : METRICE SAU GAZ, l FILETULUI -MM-16-: METRIC 9-16/10 BUC


BUC.

1.000

0

FILETELOR EXTERIOARE,

4

CU FILIERA..LUNG

0

■25 DIAM. FILETULUI

0

BUC.

1.000

0

FILETELOR EXTERIOARE,

5

CU FILIERA..LUNG

0

•25 DIAM.FILETULUI

0


0.00


0.00


4.36


0.00


0.00


5.45
076 CMTD21A1 '  [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRICO/10 BUC

077 CMTD21A1 [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC<8/3 buc

078 CMTD21A2         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC9-16/10 BUC

079 CMTD21A2 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC9-16/3 buc

080 CMTD21B1         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC < 8/10 BUC

081 CMTD21B2         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/10 BUC

082 CMTD21B3         BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC >16/10 BUC

083 CMTD26A          BUC.           1.000

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10

084 CMTD26B          BUC.           1.000

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. DIM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M25


0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

2.94

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

0.99

0.00

3.27

0.00

0.00

0.00

3.27

0.00

1.09

0.00

0.00

0.00

1.09

0.00

3.27

0.00

0.00

0.00

3.27

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

3.60

0.00

4.03

0.00

0.00

0.00

4.03

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

0.33

0.00

0.44

0.00

0.00

0.00

0.44


0.00

0.00           2.94


0.00

0.00           0.99


0.00

0.00           3.27


0.00

0.00           1.09


0.00

0.00           3.27


0.00

0.00           3.60


0.00

0.00           4.03


0.00

0.00           0.33


0.00

0.00           0.44085 CMTE08A          BUC.           1.000

EXECUTAREA RAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON -BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT..EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON

086 CMTE09A1         BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 1-3/10 BUC

087 CMTE09A1 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 1-3/3 buc

088 CMTE09A2         BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2 CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/10 BUC

089 CMTE09A2 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2 CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/3 buc

090 CMTE09A31        BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2 CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/10 BUC

091 CMTE09A31 [ 2] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/3 buc

092 ABF01B           TONA          1.000

DESCĂRCAREA SAU INCARCAREA OTELULUI BETON NEFASONAT DIN SAU IN MIJLOCUL DE TRANSPORT...MANUAL

o.o°

6.00


0-00 2.62


0-00      0.89


o.oo

3.2-7


0.00


0.006.00


0-0°


0.00


2.62


1.09


3.87-


0.00 0-00


o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

0.89


o.oo

3.2-7

0.00


0.00


0.00


0 .00

1.25

o.oo

0.00

0.00

14.17

o.oo

0.00


1.09


3.81


1.25


14 .17093 ABF02B DESCĂRCAREA OTELULU MIJLOCUL DE TRANSPO:

TONA

I BETON FASONA

RT...MANUAL

1.000

T IN

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

13.30

0.00

0.00

13.30

094 ABF03A

TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL MANUAL !

PRIN PURTARE DIRECTA

14.17

14.17

A OTELULUI BETON NEFASONAT PE DISTANTA

0.00

0.00

DE 10M

0.00

0.00

14.17

095 ABF04A

TONA

1.000

0.00

0.00

DEPOZITAREA MANUALA

A OTELULI BETON...

16.35

16.35

NEFASONAT

0.00

0.00

0.00

0.00

16.35

096 ABF05A1

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

114.45

114.45

COLACI ..DIAM. 6-8 MM MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

114.45

097 ABF05B1

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

98.10

98.10

COLACI ..DIAM.10 MM

MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

98.10

098 ABF06A

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

73.58

73.58

COLACI ..DIAM.10-12

MM MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

73.58

099 ABF06B

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

73.58

73.58

COLACI ..DIAM. 14-16

MM MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

73.5B

100 ABF06C

TONA

1.000

0.00

0.00

ÎNDREPTAREA OTELULI

BETON LIVRAT

IN

52.32

52.32

COLACI ..DIAM. 18 MM MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

52.32

101 ABF07B

TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

22.34

22.34

MIJLOACE MECANICE...

.DIAM 10-12 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

22.34

102 ABF07C

TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

22.34

22.34

MIJLOACE MECANICE...

■DIAM 14-16 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

22.34

103 ABF07D

TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

10.90

10.90

MIJLOACE MECANICE...

■DIAM 16-20 MM

0.00

0.00

0.00

0.00

10.90104 ABF08A

TONA          1.000

0.00

TAIEREA BARELOR

DIN OTEL BETON CU

55.05

MIJLOACE MANUALE

...DIAM 6-8 MM

0.00

0.00


105 ABF08B

TONA          1.000

0.00

TAIEREA BARELOR DIN

OTEL BETON CU

46.33

MIJLOACE MANUALE...DIAM 10-12MM

0.00

0.00

106 ABF1OA

TONA          1.000

0.00


ÎNDOIREA BARELOR DIN OTEL BETON CU


183.67


MIJLOACE MANUALE FARA CIOCURI LA CAPETE.


0.00


..DIAM.6-8MM


0.00


107 ABF10B ÎNDOIREA BARELOR MIJLOACE MANUALE

..DIAM.10-12MM


TONA          1.000

DIN OTEL BETON CU FARA CIOCURI LA


CAPETE.


0.00

155.87

0.00

0.00


TONA


108 ABF11A

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT BARELOR FASONATE


1.000

A


109 ABF12A1      [ 1] TONA

SPOR LA TAIEREA BARELOR DIN OTEL PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BAREI..DIAM 6-8MM- PENTRU EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE ALE BARELOR


1.000

BETON


0.00

16.89

0.00

0.00

0.00

11.01

0.00

0.00


 • 110 ABF12B1 TONA 1.000 0.00 SPOR LA TAIEREA BARELOR.DIN OTEL BETON 6.76 PTR EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE 0.00 CAPETE ALE BAREI..DIAM 10-12MM- PENTRU 0.00 EXECUTAREA CIOCURILOR LA AMBELE CAPETE

ALE BARELOR

 • 111 ABM05A TONA 1.000 0.00 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN 359.70 FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. 0.00 .DIAMETRUL 6-7 MM 0.00


112 ABM05B           TONA          1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 8 MM


0.00 327.00

0.00

0.00


113 ABM05C           TONA          1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 10 MM


0.00

261.60

0.00

0.00


114 ABM05D           TONA          1.000

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 12 MM


0.00

239.80

0.00

0.00


0.00

55.05

0.00

0.00

55.05

0.00

46.33

0.00

0.00

46.33

0.00

183.67

0.00

0.00

183.67

0.00

155.87

0.00

0.00

155.67

0.00

16.89

0.00

0.00

16.69

0.00

11.01

0.00

0.00

11.01

0.00

6.76

0.00

0.00

6.76

0.00

359.70

0.00

0.00

359.70

0.00

327.00

0.00

0.00

327.00

0.00

261.60

0.00

0.00

261.60

0.00

239.80

0.00

0.00

239.80


115 ABM05E


TONA          1.000


0.00


MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. .DIAMETRUL 14 MM


218.00

0.00

0.00


0.00

218.00


116 ABM06A


TONA          1.000


0.00


MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE...DIAMETRUL 6-7


332.45

0.00


0.00

332.45


MM


0.00


117 ABM06B TONA 1.000 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE...DIAMETRUL 8 MM


0.00

277.95

0.00

0.00


0.00

277.95


118 ABM06C TONA 1.000 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI DE FUNDAȚIE SI RADIERE...DIAMETRUL 10-14


MM


0.00

201.65

0.00

0.00


0.00

201.65


119 ABM08A1A BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 1.09 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 6 MM 0.00


0.00

1.09


120 ABM08A1B BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 1.20 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 7-8 MM 0.00


0.00

1.20


121 ABM08A1C BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 1.20 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 10-12 MM 0.00


0.00

1.20


122 ABM08A1D BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 1.42 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 14-16 MM 0.00


0.00

1.42


123 ABM08A1E         BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 18-20 MM


0.00

1.64

0.00

0.00


0.00

1.64


124 ABM08A1F         BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 22 MM


0.00

1.74

0.00

0.00


0.00

1.74


125 ABM08A1G         BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 25 MM


0.00

1.96

0.00

0.00


0.00

1.96


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


218.00


332.45


277.95


201.65


1.09


1.20


1.20


1.42


1.64


1.74


1.96

 • 126 ABM08A1H         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 28 MM

 • 127 ABM08A1I         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 32 MM

 • 128 ABM08A1K         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 36 MM- 40 MM

 • 129 ABM0BA2A         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 6 MM

 • 130 ABM08A2E         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 7-20 MM

 • 131 ABM08A2F         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 22-25 MM

 • 132 ABM08A2H         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 28 MM

 • 133 ABM08A21         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 32 MM

 • 134 ABM08A2J         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 36 MM

 • 135 ABM08A2K         BUC.

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 40 MM

 • 136 APF02B           TONA

descărcarea sau incarcarea plaselor din mijlocul de transport


0.00

0.00

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.80

21.80

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2.07


2.18


2.29


1.85


1.85


2.07


2.29


2.51


2.73


3.27


21.80

137 APF03A1          TONA          1.000

transportul manual a plaselor sudate pe lOm-greutate plasa-3kg/mp


138 APF03B1          TONA          1.000

transportul manual a plaselor sudate pe lOm-greutate plasa-3-6kg/mp


139 APF04A           TONA          1.000

depozitarea manuala a plaselor sudate., in depozit


0.00

 • 53.41

0.00

0.00

0.00

 • 35.42

0.00

0.00

0.00


41.42


0.00


0.00


0.00

53.41


0.00

35.42


0.00

41.42


0.00

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


53.41


35.42


41.42


140 APM01A       [ 1] TONA

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei pana la 2kg/mp


1.000


0.00

386.95

0.00

0.00


0.00


386.95


0.00


0.00


386.95


141 APM01B           TONA          1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 2-3 kg/mp


0.00

261.60

0.00

0.00


0.00


261.60


0.00


0.00


261.60


142 APM01C           TONA          1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 3-4 kg/mp


0.00

201.65

0.00

0.00


0.00


201.65


0.00


0.00


201.65


143 APM01D           TONA          1.000

montarea plaselor sudate in elemente de construcție plane si orizontale, greutatea plasei intre 4-6 kg/mp


0.00

163.50

0.00

0.00


0.00


163.50


0.00


0.00


163.50


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ, ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE,

% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEV PARCUS.LIUTILITATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC UTATE PE DOMENIUL PUBLICFI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FAC

DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)SEF

DUMI


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE

ONCESsIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE RILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AUGENERAL ADJUNCT, OVIDIUCONTRIBUȚII


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC

PANAINTE MARIUS


ANCIAR-CONTABILITATE


COMPARTIMENT DEVIZE, J/ARIFE,PRETURI ING. PRUNDURELPROFIT SE VOR
Obiectivul:

0377

45000000

TARIFE

2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

Obiectul:

0001

45000000

TARIFE TIMENT

SERVICUL TEHNIC- COMPAR CONSTRUCȚII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377106 LUCRĂRI DE VOPSITORIE

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.

UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

Secțiunea tehnica

0           1                2              3              4               5

001 CMXI8A

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA

VOPSELELOR EMAUR

1.09

0.00

0.00

002 CMXI8B

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA

VOPSELELOR ..ULEI

0.87

0.00

0.00

003 CMXI8C

KG

1.000

0.00

0.00

PREPARAREA

VOPSELELOR..DUCO

0.65

0.00

0.00

004 RPCR31B1

[ 1] MP.

1.000

0.00

0.00

VOPSITORIE PE

LEMN LA INTERIOR SI

EXT.CU

12.43

DOUA STRATURI

0.00

0.00

005 RPCR31A1

[ 4] MP.

1.000

0.00

0.00

VOPSITORIE PE

LEMN LA INTERIOR SI

EXT.CU

8.07

UN STRAT *

0.00

0.00

006 RPCR44B1

[ 2] MP.

1.000

0.00

0.00

VOPSITUL EXECUTATA PE METAL IN 2STRAT*

20.82

0.00

0.00

007 RPCR44A1

[ 1) MP.             1.000

0.00

0.00

VOPSITORIE PE

METAL EXECUTATA 1 STRAT*

16.02

0.00

0.00

MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9


1.09

0.00

0.00

1.09

0.87

0.00

0.00

0.87

0.65

0.00

0.00

0.65

12.43

0.00

0.00

12.43

8.07

0.00

0.00

8.07

20.82

0.00

0.00

20.82

16.02

0.00

0.00

16.02008 RPCR55A1         MP.            1.000

CURĂȚIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU DECAPANT D002-12


009 RPCXR09B [ 1] MP. 1.000 CURATARE FANTANA ,LUCIUL APEI DE GUNOAIE , BOLOVANI, MIZERII, INCLUSIV

DEPOZITAREA GUNOIULUI SI ÎNCĂRCARE IN AUTO


4.75

2.45

0.00

0.00

4.75

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00


7.20


7.38


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, SOMAI,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE,

5% SI COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA

DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE PARC EX PR


CONTRIBUȚII


PROFIT

SE VOR


ILITATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE OMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU E FATA DE PREȚ ILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)DIRECTO CONST
ECONOMIC, DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS


ILITATE36


Obiectivul: 0377  45000000

Obiectul:    0001  45000000

TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377107 CALCUL PENTRU APLICAREA NORMELOR DE MUNCA IN TEREN

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM   CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata) Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

001 TRB05B22 .       TONA

0.100

0.00

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

17.88

1.79

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE

25 KG

0.00

0.00

DISTANTA 20M

0.00

0.00

1.79

002 TRI1AA01C1      TONA

0.100

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-

-GRELE SI

3.81

0.38

MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU

TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.l

0.00

0.00

0.38

003 NMB019911        ORA

0.800

0.00

0.00

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ

CAT.l

10.90

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

B.72

004 TRI1AC14E3      TONA

0.100

0.00

0.00

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-

•100KG

3.81

0.38

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M

AȘEZ.

0.00

0.00

AUTO-RAMPA,TEREN CTG.

0.00

0.00

0.38

005 TRB05B22        TONA           0.100

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M


0.00

17.88

0.00

0.00


0.00

1.79


0.00


0.00


1.79TOTAL MANOPERA:13,06 LEI


13,06 ;4 PERSOANE=3,265 LEI/PERS:10,60 LEI/ORA =0,3 ORE/BUC.OPERAȚIE

FIECARE NORMA DE MUNCA EXECUTATA IN TEREN A FOST SUPLIMENTATĂ CU 0,3 ORE/BUC OERATIE; 0,3 ORE/IOOKG/OPERATIE;


37

CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU , RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE

IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE IZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC 5% SI COTA DE T.V.A

TA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DJPROFIT

SE VOR


LIUTILITATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBL;

E PE DOMENIUL PUBLIC VOR .FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE f

ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)


ENERAL,

ONALD NICOL.AE


ÎNCIAR-C i


DIRECT

NEG
TABILITATE


Concesionat se vor deconta in devize separate, materialele folosite in lucrările ;ACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU
DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUSObiectivul: 0377  45000000

Obiectul:    0001  45000000

TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

TIMENT CONSTRUCȚII METALICE cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377109 LUCRĂRI EXECUTATE PE TEREN

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.        sau

Subcapitol(norma Denumire

UM

comasata)

CANTITATEA

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

Secțiunea tehnica

0 1

2

3

4

5

001   CB47A1    [ 5]

ORA

1.000

0.00

o.oc

TARIF CONSTATARE

10.90

0.00

0.00

006 CMTA05A     [ 1]

BUC.

1.000

0.00

. o.oc

3.34

0.00

0.00

DUPĂ ȘABLOANE GATA DUPĂ O ALTA PIESA...

TRASAREA GĂURILOR CONFECȚIONATE SAU NUMĂRUL DE GĂURI PANA LA 10 GAURI-EXECUTATE PE TEREN

007 CMTA07B     [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 3,1- 5 cm- NORME EXECUTATE PE TEREN


0.00


3.52

0.00

0.00


0.0C


008 CMTA07C [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 5,1-10 cm, OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN


0.00


3.60

0.00

0.00


0.0C


009 CMTA07D     [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA PROFILELOR I.C.J.T.L. fier rotund, patrat, etc cu flacara oxiacetilenica...suprafața secțiunii profilelor 10,1-15 cm- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN


0.00


3.68

0.00

0.00


0.0C


MANOPERA (col.3x col.4b)

UTILAJ (col.3x col.4c)

TRANSPORT (col.3x col.4d)

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

( RON }

( RON )

( RON )

Secțiunea financiara

6

7

8

9

)

10.90

0.00

0.00

10.90

3.34

0.00

0.00

3.34

3.52

0.00

0.00

3.52

i

3.60

0.00


0.00


3.60


1

3.6B

0.00

0.00


3.68012 CMTA08A1 [ 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

013 CMTAO0A2 [ 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA. . .GROSIMEA TABLEI-MM- SUB 5, FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

014 CMTA08B1 [ 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10 FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE DREAPTA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

015 CMTA08B2 [ 1] M              1.000

TAIEREA TABLELOR CU FLACARA OXIACETILENI CA...GROSIMEA TABLEI-MM- 5,01-10- FORMA CONTURULUI TAIAT LINIE CURBA-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

023 CMTA13H     [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA 31 CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 08-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

024 CMTA13I [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA LA RECE IN SECȚIUNE,CU DALTA SI CIOCANUL, A MATERIALELOR PROFILATE INCLUSIV INDREPTATUL , FELUL LAMINATELOR OTEL ROTUND SAU HEXAGONAL PANA 09-12-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

030 CMTA27A     [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

031 CMTA27B [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 2 1/2 - 4-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

032 CMTA27C1 [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE..ȚEAVA OTEL PANA LA D 6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

033 CMTA27D      [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...OTEL ROTUND DE PANA LA D 10MM- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN


0.00 4.03 0.00 0.00


0.00

4.25

0.00

0.00


0.00

4.36

0.00

0.00


0.00

3.49

0.00

0.00


0.00

3.37

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


4.03


4.25


4.36


3.49


3.37


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.49

3.49

0.00

0.00

0.00

0.00


4.03


4.25


4.36


3.49


3.37


3.41


3.60


3.71


3.81


3.49034 CMTA27E [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...OTEL ROTUND DE PANA LA D 12-20 mm- OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

035 CMTA27F     [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...fier lat de pana la 50x6 mm-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

036 CMTA27G [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE...fier cornier de 25x25x4 mm-OPERATII EXECUTATE PE TERN

037 CMTA27H [ 1] BUC.

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI

PROFILELOR METALICE...fier cornier de 30x30x4 -45x45x5-OPERAȚII EXECUTATE PE TEREN

038 CMTA27I      [ 1] BUC.           1.000

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR METALICE...fier cornier de 50x50x3-60x50x6-OPERATII EXECUTATE PE TEREN '

039 CMTB04A2 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

040 CMTB04A1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialelor-mm-fier lat, pana la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

041 CMTB04B1 [ 1] 10 M.          1.000

indrepatarea manuala a materialelor profilate din otel, cupru sau aluminiu-dimensiunea materialeior-mm-fier lat, peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII

EXECUTATE PE TEREN

0.00

0.33

0.00

0.00

0.33

0.00

3.49

0.00

0.00

3.49

0.00

3.71

0.00

0.00

3.71

0.00

3.81

0.00

0.00

3.61

0.00

3.92

0.00

0.00

3.92

0.00

6.98

0.00

0.00

6.98

0.00

5.67

0.00

0.00

5.67

0.00

7.41

0.00

042 CMTB04B2 [ 1] 10 M. 1.000 0. indrepatarea manuala a materialelor 9. profilate din otel, cupru sau aluminiu- 0. dimensiunea materialelor-mm-fier lat, 0.

peste la 40x10 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN


043 CMTB04C1 [ 1] 10 M. 1.000 0. indrepatarea manuala a materialelor 6. profilate din otel, cupru sau aluminiu- 0. dimensiunea materialelor-mm-fier 0.

cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- pana la 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN 044 CMTB04C2 [1] 10 M. 1.000 0. indrepatarea manuala a materialelor 7. profilate din otel, cupru sau aluminiu- 0. dimensiunea materialelor-mm-fier 0.

cornier, pana la 40x40x6 lungimea profilelor metalice -m- peste 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN 053 CMTC12A1 [ 1] M 1.000 0. POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A 3. FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA 0. CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU 0. PNEUMAT..GROS TABLEI-MM- SUB6-OPERATII

EXECUTATE PE TEREN

.054 CMTC12B [ 1] M 1.000 0. POLIZAREA MARGINILOR LA TABLA CARE A 3. FOST TAIATA CU FLACARA OXIACETILIENICA 0. CU POLIZOR PORTATIV ELECTRIC SAU 0. PNEUMATIC...GROS TABLEI-MM-6-7-OPERATII

EXECUTATE PE TEREN 055 CMTC13A [ 1] BUC. 1.000 0. POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST 3. TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL 0. SAU PNEUM..SUPRAF SECT PROFIL-CMP-SUB 3/ 0. 10BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

056 CMTC13B [ 1] BUC. 1.000 0. POLIZAREA CAPETELOR PROF CARE AU FOST 3. TAIATE CU FLACARA, CU POLIZ.PORTATIV EL 0. SAU PNEUM. .SUPRAF SECT PROFIL-CMP-3,1-5/ 0. 10BUC-0PERATII EXECUTATE PE TEREN

057 CMTC14A [ 1] M 1.000 0. POLIZAREA PUNCTELOR DE SUDURA-RAFTURI- 0. CU POLIZOR PORTATIV LA CONF.METALICE... 0. POLIZ PUNCTELOR DE SUDURA-OPERATII 0. EXECUTATE PE TEREN

0.00

9.37

0.00

0.00           9.37

0.00

6.10

0.00

0.00 6.10

0.00

7.41

0.00

0.00

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

3.81

0.00

0.00

0.00

3.60

0.00

0.00

3.60

0.00

3.71

0.00

0.00

3.71

0.00

0.11

0.00

0.00

0.11058 CMTC15A     [ 1] M

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-PANA LA 1-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

059 CMTC15B [ 1} M

POLIZAREA SUDURILOR CU POLIZORUL...

CANTIT.DE SUDURA POLIZATA PE PRODUS -ML-1,1-3-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

063 CMTD18D1 [ 1] BUC.

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE SON SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 90 GRD SI 180 GRD-OPERATII EXECUTATE [PE TEREN

064 CMTD18D2 [ 1] BUC.           1.000

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE 90N SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2CMP SECȚIUNE INDOITURA 180 GRD-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

065 CMTD18E1 [ 1] BUC.           1.000

ÎNDOIREA MAN A LAMIN, LA RECE SAU CALD, INTRE SON SI 180N, FELUL SI MARIMEA LAMIN.PLATBANDA ÎNDOIT PE LAT PANA LA 2, 1-4 CMCMP SECȚIUNE INDOITURA LA 90 SI 180-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

066 CMTD20A [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA15 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

067 CMTD20B1 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

068 CMTD20B2 [ 1] BUC,           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR EXTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU FILIERA..LUNG FILETULUI -MM-16-25 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

069 CMTD21A1 [ 2[ BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM. FILETULUI METRIC<8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

0

0.00

4

2.94

0

0.00

0

0

0

0.00

B

5.78

0

0.00

0

0

0

0.00

1

3.71

0

0.00

3

0

3

0.00

2

3.92

3

0.00

3

0

3

0.00

2

3.92

3

0.00

3

0

3

0.00

1

6.21

3

0.00

3

0

3

0.00

3

7.63

3

0.00

3

0

3

0.00

2

8.72

3

0.00

3

0

3

0.00

L

6.21

3

0.00

3

0


2.94


5.78


3.71


3.92


3.92


6.21


7.63070 CMTD21A2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG

FILETULUI -MM-PANA LA 5 DIAM.FILETULUI METRIC9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

071 CMTD21B1 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC < 8/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

072 CMTD21B2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC 9-16/5 BUC-OPERATII EXECUTATE PE TEREN

073 CMTD21B3 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA MAN A FILETELOR INTERIOARE, METRICE SAU GAZ, CU TARODUL..LUNG FILETULUI -MM-6-10 DIAM.FILETULUI METRIC >16/5 BUC-operatie executata pe teren

074 CMTD26A     [ 1] BUC.           1.000

RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA..

DIM ȘURUBULUI PANA LA W 3/8-M10-OPERAȚIE EXECUTATA PE TEREN

075 CMTD26B      [ 1] BUC.            1,00.0

0

6

0

0


0

6 0 O


0

3

0

0


0

7

0

0


o

3

0

0


0

3

0

0


RECONDITIONAREA MANUALA A ȘURUBURILOR MECANICE PRIN SCURTARE, REFLECTARE SI REFACEREA SLITULUL PENTRU ȘURUBELNIȚA.. DIM ȘURUBULUI W 12-W1 -M12-M25-OPERAȚIE EXECUTATA PE TEREN 076 CMTE0SA [ 1] BUC. 1,000 0 EXECUTAREA RAFTURILOR DE SUDURA LA 9 ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON - 0 BARE D12MM SI ETRIERI DE 6MM-PENTRU 0

FORMARE DE CARCASE NECES ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT..EXECUTAREA HAFTURILOR DE SUDURA LA ÎMBINAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON-TEREN

077 CMTE09A1 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- 1-3/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN

TEREN

.00 .54 .00 .00

0.00

6.54

0.00

0.00

6.54

.00

0.00

.54

6.54

.00

0.00

.00

0.00

6.54

.00

0.00

.60

3.60

.00

0.00

.00

0.00

3.60

.00

0.00

.30

7.30

.00

0.00

.00

0.00

7.30

.00

0.00

.60

3.60

.00

0.00

.00

0.00

3.60

.00

0.00

.71

3.71

.00

0.00

.00

0.00

3.71

.00

0.00

.27

9.27

.00

0.00

.00

0.00

9.27

00

0.00

89

5.89

00

0.00

00


0.00


5.89
078 CMTE09A2 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2 CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/5 BUC-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

6.54

0.00

0,00


0.00


079 CMTE09A31 [ 1] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25


0.00

7.08

0.00

0.00


0.00


7.0


MM- PESTE 6/5 BUC-OPERATIE TEREN


GROSIMEA MAT.-EXECUTATA IN


080 ABF01B DESCĂRCAREA SAU BETON NEFASONAT


[ 1] TONA INCARCAREA DIN SAU IN


1.000 OTELULUI MIJLOCUL DE


TRANSPORT...MANUAL-operație executata in teren


0.00

46.87

0.00

0.00


0.00


46.8


081 ABF02B DESCĂRCAREA MIJLOCUL DE


[ 1] TONA           1.000

OTELULUI BETON FASONAT IN TRANSPORT...MANUAL-OPERAȚIE


EXECUTATA IN TEREN


0.00

39.46

0.00

0.00


0.00


39.4


082 ABF03A      [ 1] TONA          1.000

TRANSPORTUL MANUAL PRIN PURTARE DIRECTA A OTELULUI BETON NEFASONAT PE

DE 10M- OPERAȚIE EXECUTATA IN


DISTANTA TEREN


0.00

43.60

0.00

0.00


0.00


43.6


1.000

BETON...


083 ABF04A      [ 1] TONA

DEPOZITAREA MANUALA A OTELULI NEFASONAT-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

42. SI

0.00

0.00


0.00


42.5


084 ABF05A1      [ 1] TONA           1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI ..DIAM. 6-8 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

143.88

0.00

0.00


0.00


143.8


085 ABF05B1      [ 1] TONA           1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI ..DIAM.10 MM MANUAL-OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

124.26

0.00

0.00


0.00


124.2


086 ABF06A      [ 1] TONA          1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI . .DIAM. 10-12 MM MANUAL- OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

103.00

0.00

0.00


0.00


103.0


087 ABF06B      [ 1] TONA          1.000

ÎNDREPTAREA OTELULI BETON LIVRAT IN COLACI . .DIAM. 14-16 MM MANUAL-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN


0.00

99.73

0.00

0.00


0.00


99.70-00


0.00


8 0.00


7.08

o.oo

7

o.oo

6

o.oo

0

o.oo

1

o.oo

8

o.oo


o.oo

46-BT

0.00

39.46

0.00

43.6°

0 .00

42-&1

0.00

143-88


6

0.00

0.00

124-26

0

0.00

0.00

103.00

3

0.00

0.00

99. ™088 ABF06C       [ 1] TONA

ÎNDREPTAREA oteluli BETON livr? COLACI ..DIAM. 18 MM MANUAL-OPE EXECUTATA IN TEREN

1.000 lT IN 1RATIE

0.00 85.02

0.00

0.00

0.00

85.02

0.00

0.00

85.02

089 ABF07B      [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON

CU

55.05

55.05

MIJLOACE MECANICE...DIAM 10-12

MM-

0.00

0.00

OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN

0.00

0.00

55.05

090 ABF07C       [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON

CU

55.05

55.05

MIJLOACE MECANICE...DIAM 14-16

MM-

0.00

0.00

OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN

0.00

0.00

55.05

091 ABF07D       [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON

CU

43.60

43.60

MIJLOACE MECANICE...DIAM 18-20

MM-

0.00

0.00

OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN

0.00

0.00

43.60

092 ABF08A       [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON

CU

87.75

87.75

MIJLOACE MANUALE...DIAM 6-8 MM-

OPERAȚIE

0.00

0.00

EXECUTATA IN TEREN

0.00

0.00

87.75

093 ABF08B       [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

TAIEREA BARELOR DIN OTEL BETON

CU

79.03

79.03

MIJLOACE MANUALE...DIAM 10-12MM-OPERATIE

0.00

0.00

EXECUTATA IN TEREN

0.00

0,00

79.03

096 ABF11A       [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

TRANSPORTAREA MANUALA IN DEPOZIT A

49.59

49.59

BARELOR FASONATE-OPERATIE EXECUTATA IN

0.00

0.00

TEREN

0.00

0.00

49.59

099 ABM05A      [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON

! IN

392.40

392.40

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE..

0.00

0.00

.DIAMETRUL 6-7 MM-OPERATIE EXECUTATA IN

0.00

0.00

392.40

TEREN

100 ABM05B       [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON

[ IN

359.70

359.70

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE..

0.00

0.00

.DIAMETRUL 8 MM-OPERATIE EXECUTATA IN

0.00

0.00

359.70

TEREN

101 ABM05C      [ 1J TONA

1.000

0.00

0.00

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON

IN

294.30

294.30

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE..

0.00

0.00

.DIAMETRUL 10 MM-OPERATIE EXECUTATA IN

0.00

0.00

294.30

TEREN

102 ABM05D       [ 1] TONA

1.000

0.00

0.00

MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON

' IN

272.50

272.50

FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE..

0.00

0.00

.DIAMETRUL 12 MM-OPERATIE EXECUTATA IN

0.00

0.00

272.50

103 ABM05E [ 1] TONA 1.000 0 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN 2S0 FUNDAȚII IZOLATE SI GRINZI DE FUNDAȚIE.. 0 .DIAMETRUL 14 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0 TEREN

00

0.00

70

250.70

00

0.00

00

0.00


250.70


 • 104 ABM06A [ 1] TONA 1.000 0 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI 365 DE FUNDAȚIE SI RADIERE...DIAMETRUL 6-7 0 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN 0

 • 105 ABM06B [ 1] TONA 1.000 0 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI 310 DE FUNDAȚIE SI RADIERE...DIAMETRUL 8 MM- 0 OPERAȚIE EXECUTATA IN TEREN 0

 • 106 ABM06C [ 1] TONA 1.000 0 MONTAREA BARELOR DIN OTEL BETON IN PLACI 234 DE FUNDAȚIE SI RADIERE...DIAMETRUL 10-14 0 MM-OPERATIE EXCUTATA IN TEREN 0

 • 107 ABM08A1A [ 1] BUC. 1.000 0 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 4 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0 DIAMETRUL 6 MM- OPERAȚII EXECUTATE IN 0 TEREN


00

0.00

15

365.15

00

0.00

00

0.00

00

0.00

65

310.65

00

0.00

00

0.00

00

0.00

35

234.35

00

0.00

00

0.00

00

0.00

36

4.36

00

0.00

00

0.00


365.15


310.65


234.35


4.36


108 ABM0SA1B [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 7-8 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN


0.00

0.00

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00


0.00


4.47


109 ABM06A1C [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 10-12 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN


0.00

0.00

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00


0.00


4.47


 • 110 ABM08A1D [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 3.60 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 14-16 MM-OPERATII EXECUTATE IN 0.00 TEREN

 • 111 ABM08A1E [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 4.91 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 18-20 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00 TEREN

 • 112 ABM08A1F [ 1] BUC. 1.000 0.00 INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN 5.01 SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... 0.00 DIAMETRUL 22 MM-OPERATIE EXECUTATA IN 0.00

  0.00

  3.60

  0.00

  0.00

  3.60

  0.00

  4.91

  0.00

  0.00

  4.91

  0.00

  5.01

  0.00

  0.00

  5.01

 • 113 ABM08A1G [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA...PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 25 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 114 ABM08A1H [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 28 MM-OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

 • 115 ABM0BA1I [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 32 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 116 ABM08A1K [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE ORIZONTALA... DIAMETRUL 36 MM- 40 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 117 ABM08A2A [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 6 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 118 ABM08A2E [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 7-20 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 119 ABM08A2F [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 22-25 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 120 ABM08A2H [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 28 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

 • 121 ABM08A21 [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 32 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

0.00

5.23

0.00

0.00

0.00

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00


5.23


5.34


5.45


5.56


5.12


5.12


5.34


5.56


5.78


122 ABM08A2J    [ 1] BUC.           1.000

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA... DIAMETRUL 36 MM-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

123 ABM0SA2K    [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

INNADIREA BARELOR PRIN SUDURA..PRIN

6.54

6.54

SUPRAPUNEREA BARELOR PE VERTICALA...

0.00

0.00

DIAMETRUL 40 MM-OPERATII EXECUTATE IN

0.00

0.00 .

6.54

TEREN

124 APF02B      [ 13 TONA          1.000

0.00

0.00

descărcarea sau incarcarea plaselor din

54.50

54.50

mijlocul de transport-OPERTAIE EXECUTATE

0.00

0.00

IN TEREN

0.00

0.00

54.50

125 APF03A1      [ 1] TONA           1.000

0.00

0.00

transportul manual a plaselor sudate pe

86.11

86.11

lOm-greutate p 1 as a ~3kg/rap~ OPERAȚII

0.00

0.00

EXECUTATE IN TEREN

0.00

0.00

86.11

126 APF03B1      [ 1] TONA           1.000

0.00

0.00

transportul manual a plaselor sudate pe

68.12

68.12

lOm-greutate plasa~3~6kg/mp-OPERATII

0.00

0.00

EXECUTATE IN TEREN

0.00

0.00

68.12

127 APF04A      [ 1] TONA          1.000

0.00

0.00

depozitarea manuala a plaselor sudate..

74.12

74.12

in depozit-OPERATII EXECUTATE IN TEREN

0.00

0.00

0.00

0.00

74.12

128 APM01A       [ 2] TONA           1.000

0.00

0.00

montarea plaselor sudate in elemente de

419.65

419.65

construcție plane si orizontale,

0.00

0.00

greutatea plasei pana la 2kg/mp-OPERAȚIE

0.00

0.00

419.65

EXECUTATA IN TEREN

129 APM01B       [ 1] TONA           1.000

0.00

0.00

montarea plaselor sudate in elemente de

294.30

294.30

construcție plane si orizontale,

0.00

0.00

greutatea plasei intre 2-3 kg/mp-

0.00

0.00

294.30

OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

130 APM01C      [ 1] TONA          1.000

0.00

0.00

montarea plaselor sudate in elemente de

234.35

234.35

construcție plane si orizontale,

0.00

0.00

greutatea plasei intre 3-4 kg/mp-

0.00

0.00

234.35

OPERATIE EXECUTATA IN TEREN

131 APM01D      [ 1] TONA          1.000

0.00

0.00

montarea plaselor sudate in elemente de

196.20

196.20

construcție plane si orizontale,

0.00

0.00

greutatea plasei intre 4-6 kg/mp-

0.00

0.00

196.20


132 APF03A123 BUC. 1.000 TRANSPORT MANUAL PE 10M-PANA LA AUTO- SI INCARCAREA IN AUTO(PRECUM SI DESCĂRCAREA SI TRANSPORTUL MANUAL PANA LA ATELIER) A OBIECTELOR DE JOACA DEZAFECTATE IN TEREN 50KG/BUC

0.00

21,47

0.00

0.00

0.00

21.47

0.00

0.00

21.47

133 RPSF16A1    [13] BUC.          1.000

0.00

0.00

CURATAT DUZE

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05

134  W3E01A1    [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

REGLARE DUZE FÂNTÂNI

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

4.48

135 CMTC01A1B   [ 5] BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

3.35

3.35

adancimea găurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii <3/

0.00

0.00

3.35

1 buc executata in teren

136 CMTC01A1B   [ 6] BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

3.36

3.36

adancimea găurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam gaurii3,l-

0.00

0.00

3.36

6/ buc executata in teren

137 CMTC01A1C   [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

3.37

3.37

adancimea găurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 6,1

0.00

0.00

3.37

-8 / buc executata pe teren

138 CMTC01A1D   [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

3.34

3.34

adancimea găurii-mm-pana la 3 piese

0.00

0.00

marunte-pana la 3kg/buc- diam găurii 8,1

0.00

0.00

3.34

-12 / buc executata in teren

139 CMTC01A2A   [ 2] BUC.          1.000

0.00

0.00

gaurirea pieslor cu mașina stabila ,

3.51

3.51

adancimea găurii-mm-pana la 3 piese mari

0.00

0.00

-paeste 3kg/buc- diam găurii <3 / buc

0.00

0.00

3.51

executata pe teren

140 CMTE09A1    [ 3] BUC.           1.000

0.00

0.00

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - RAFTURI

3.53

3.53

DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN

0.00

0.00

TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI

0.00

0.00

3.53

PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-

MM- 1-3/1 buc- executata pe teren

141 CMTE09A2 [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- 3,1-6/ buc, executata in teren


0.00

3.60

0.00

0.00


0.00


3.60


0.00


0.00


3.60


142 CMTE09A31 [ 3] BUC.           1.000

EXECUTAREA PUNCTELOR DE SUDURA - HAFTURI DE 2CM- LA CONFECȚIILE METALICE DIN TABLA SI LA PROFILE..NUMĂRUL DE HAFTURI PE BUC.PIESA PANA LA 25, GROSIMEA MAT.-MM- PESTE 6/buc, lucrare executata in teren


0.00

3.65

0.00

0.00


0.00


3.65


0.00


0.00


3.65


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE VIZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, SOMAI, ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, 5% SI COTA DE T.V.A

A IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN


CONTRIBUȚII


PROFIT SE VORUTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLI

PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI
RKTURI DEFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)


CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE CONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU

DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUSObiectivul:  0377  45000000

Obiectul:    0001  45000000

TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377111 ASISTENTA TEHNICA SCENA MARE SI SCENA MICA/ORA

CASS, SOMAI, CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE

IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10, S0 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE ^qSEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE URILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

5% SI

DECO

PARCDE T.V.A

FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVJ LITATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC

DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FA( E FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)


DNÂțpjjNICOLAE
DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS


PROFIT

SE VORSEF SERVICIU FINAN

DUMITR^SCU HlHAE


R-CONTABILITATE


COMPARTIMENT DEVIZE, TARIFE,PRETURI ING. PRUNDUREjL MARIAJ V"Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0           1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001   EH03A1    [ 1] ORA            1.000

0.00

0.00

ASISTENTA TEHNICA SCENA

21.80

21.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21.80

Obiectivul:


0377


45000000


Obiectul:


0001


45000000


TARIFE

I

TARIFE TIMENT


2017- S.C.S.G.U.PLOIEST


SERVICUL TEHNIC- COMPAR CONSTRUCȚII METALICE


52

Lista cu

de lucrări


cantitatile


Deviz oferta 377112 ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI/ORA

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA) 5% SI COTA DE T.V.A

DECONTA

PAgCiTSTl

pXFC'jw

Zf^ETlgl

fe

i: »          .) W

^IRECȚ0ț

VtONSȚAl^


IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE . .JNCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN TOILE DE PARCURS IN DE rMMSTATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLI Pftf-WMENIUL PUBLIC VOR

FERTT[K FATA DE PRETURIL


Ti/II

ENERAL,/ ["DONALP NICOLAE

■* '^ 7/


SEF SERVICIU FiXnCIA

DUMITRESCU MIHAELA
CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

, ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE


PROFIT SE VORI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURI ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)ESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE E DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


, DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS
Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

Nr.

Capitol de lucr.

UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt

sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b) Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0

1

2              3

4

5

6

7

8

9

001

EH03A1     [ 2]

ORA           1.000

0.00

0.00

32.70

ASISTENTA TEHNICA SUNET SI LUMINI

0.00

0.00

32.70

32.70

0.00

0.00

Obiectivul:  0377  45000000


Obiectul:    0001  45000000


TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

TIMENT CONSTRUCȚII METALICE


Lista cu cantitatile


de lucrări


53

Deviz oferta 377113 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHN /ORA

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ, CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SEPARAT.UTILITĂȚILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE ECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACTURILE DE PRETURI DIFERITE FATA DE PRETURILE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA E FUNCȚIE DE

IN DEVIZE

SEPARAT LA


ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUC SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, DIRE NEGULESCU OVIDIUR ECONOMIC,

Ia


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS


PROFIT SE VORCOMPARTIMENT ING. PRUND]


DEVIZE, TARIFE,PRETURI

MARIA (7
Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr

UM   CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b)Manopera

col.4a)

col.4b)

col ,4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea •

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2              3

4

5

6

7

8

9

001 AUT1153

ORA           1.000

0.00

0.00

AUTOUTILITARA DACIA

0.00

35.67

0.00

35.67

0.00

0.00

35.67

Obiectivul: 0377 45000000    TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

I

Obiectul:    0001 45000000    TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377114 TRANSPORT PERSONAL ASISTENTA TEHN /ORA

NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ, CONTRIBUȚII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE

OTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE N FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE

CUS. LIlXTILlTATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE DOMENIUL

DIFBRITE FATASEF SE DUMITRESGENERAL ADJUNCT, DIRECTQI OVIDIU          TRICA!


PROFIT SE VOR


DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


>R ^tONOMIC, DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS


COMPARTIMENT DEVIZE

ING. PRUNDUREL MARJA

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr

UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma

comasata)

b) Manopera

col.4a)

col.4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea

tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2              3

4

5

6

7

8

9

001 AUT1154

ORA           1.000

0.00

0.00

AUTOFURGON IVECO DAILY

0.00

0.00

39.35

39.35

0.00

0.00

39.35

Obiectivul:

0377

45000000

Obiectul:

0001

45000000

TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST

I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR

55


TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU COTA DE


CONTRIBUȚII


LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, SOMAI,

TE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%,

TA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTEJ3E 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE N FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEV:

TILITATILE FOLOSITE L

E DOMENIUL PUBLIC V

TE FATA DE PRETURPROFIT

SE VOR


SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC <0NCE5I0NAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE URILE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


SEF SERVICIU FINANCI  DUMITRE5CU MIHAELA

-CONTABILITATE


GENERAL ADJUNCT, DIREC

TRICAECONOMIC,DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUSLista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377115 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET/EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1 2

3

4

5

6

7

8

9

001   EI12A1     [ 1] BUC.

1.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT SUNET,

TRIF

57.77

57.77

CF.HCL538/2015/EVENIMENT

0.00

0.00

0.00

0.00

57.77

002 AUT1154          ORA

2.000

0.00

0.00

AUTOFURGON IVECO DAILY

0.00

0.00

39.35

78.70

0.00

0.00

78.70

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.        sau

Subcapitol(norma Denumire

UM    CANTITATEA

comasata)

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

. MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0 1

2              3

4

5

6

7

8

9

001   EI13A1     [ 1]

BUC.           1.000

0.00

0.00

INSTALARE LUMINI SCENA SI DEMONTARE

24.20

24.20

LUMINI SCENA

0.00

0.00

0.00

0.00

24.20

002 AUT1153

ORA           2.000

0.00

0.00

AUTOUTILITARA DACIA

0.00

0.00

35.67

71.34

0.00

0.00

71.34

Obiectivul: 0377  45000000


Obiectul:    0001  45000000


TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR


TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta 377117 SCENA MARE MONTAT SI DEMONTAT/EVENIMENT

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

PU

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.        sau

a)Material

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.3x

(col.5+

Subcapitol(norma comasata)

b)Manopera

col.4a)

col ,4b)

col.4c)

col.4d)

6+7+8)

Denumire

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0           1                 2              3

4

5

6

7

8

9

001 RPCXH01A    [ 1] MP.           80.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT SCENA

18.16

1453.03

0.00

0.00

0.00

0.00

1453.03

005  W2E07A2     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

006  W2E07A2     [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

Obiectivul:  0377  45000000


Obiectul:


0001  45000000


Lista cu cantitatile


TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEST I

TARIFE SERVICUL TEHNIC- COMPAR TIMENT CONSTRUCȚII METALICE

de lucrări


Deviz oferta 377116 MONTAT SI DEMONTAT ELEMENT LUMINI/EVENIMENT


56

CONTRIBUȚII


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU COTA DE


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, SOMAI,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, 5% SI       E T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE

NCTIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE CONCESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILEPROFIT SE VOR


.LIUTILITATILE FOLOSITE LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC


MENIUL PUBLIC VOR FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FAG'fuhlLE DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU E FATA DE PRETU LE ESTIMATE IN ACESTE TARIFE)./ /R GENERAL ADJUNCT, DIRECT)

VIDIUDIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC

PANAINTE MARIUSCU MIHAELA

'1


X

TABILITATE
PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

, RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE


CONTRIBUȚII


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC COTA DE T.V.A..IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE

IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ

FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC CO

'FI DECONTATE IN FUNCȚIE DE FACT

E ESTIMATE IN ACESTE TARIFE).


PROFIT SE VOR


SIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE E DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS
Obiectivul:


0377


45000000


0001


45000000cantitatile


TARIFE

I

TARIFE TIMENT


2017- S.C.S.G.U.PLOIEST


SERVICUL TEHNIC- COMPAR CONSTRUCȚII METALICE


de lucrări


Lista cu

Deviz oferta 377118 SCENA MICA MONTAT SI DEMONTAT/EVENIMENTCategoria Preturile

de lucrări: 0002 sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.   UM    CANTITATEA

crt.        sau

Subcapitol(norma comasata)

Denumire

PU

 • a) Material

 • b) Manopera

 • c) Utilaj

 • d) Transport

( RON /UM)

MATERIAL (col.3x col.4a)

( RON )

MANOPERA (col.3x col.4b)

( RON )

UTILAJ (col.3x col.4c)

( RON )

TRANSPORT (col.3x col.4d)

( RON )

TOTAL (col.5+ 6+7+8)

( RON )

Secțiunea tehnica

Secțiunea financiara

0            1                  2               3

4

5

6

7

8

9

001 RPCXH01A    [ 1] MP.           40.000

0.00

0.00

MONTAT SI DEMONTAT SCENA

18.16

726.52

0.00

0.00

0.00

0.00

726.52

005  W2E07A2     [ 1] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-DEMONTAT

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

006  W2E07A2    [ 2] BUC.           1.000

0.00

0.00

RACORD LA TABLOUL ELECTRIC-MONTAT

43.60

43.60

0.00

0.00

0.00

0.00

43.60

CONTRIBUȚII


PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII, CONTRIBUȚII PENTRU

FOND GARANTARE SALARIALA (APLICATE LA MANOPERA), ETC., RESPECTIV COTA DE INDIRECTE 23,35%, COTA DE IN CADRUL ACESTOR TARIFE MANOPERA DIRECTA ESTE DE 10,90 LEI/ORA. TRANSPORTUL MATERIALELOR PRECUM SI UTILAJELE FOLOSITE


NOTA: LA ACESTE TARIFE SE ADAUGA COTELE LEGALE RESPECTIV:CAS, CASS, ȘOMAJ,

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE,

5% SI COTA DE T.V.A

DECONTA IN FUNCȚIE DE ORELE CONFIRMATE IN FOILE DE PARCURS IN DEVIZ SEPARAT.ORELE DE STATIONARE/AUTO, VOR FI DECONTATE CONFORM FOILOR DE

PARCUS.LIUTILITATILE FOLOSIT LA FUNCȚIONAREA DOMENIULUI PUBLIC C CESIONAT SE VOR DECONTA IN DEVIZE SEPARATE. MATERIALELE FOLOSITE IN LUCRĂRILE

E DE ACHIZIȚIE, SEPARAT LA SFÂRȘITUL DEVIZULUI( DACA ACESTE MATERIALE AU
TOR GENERAL ADJUNCT, DIRECTO OVIDIU          TRIC


AR-CONTABILITATE


PROFIT SE VORECONOMIC, LENA


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUSPRETURI
FORMULAR C7


Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)


Lucrarea: TARIFE 2017- S.C.S. G.U.PLOIEȘTI


Devize: 377101 377102 377103 377104 377105 377106 377107 377109 377111 377112 377113 377114 377115 377116 377117 377118
INr. |

Denumirea meseriei                        |Consumuri (om-ore)

I Tarif mediu I

Valoare(exclusiv TVA)|

Procent   |

ICrt.|

I cu manopera directa

I RON/ora    I

RON            |

100% |

1 1

1

1 1

(2x3)        |

1

1 0 |

1 1

2

1              3                1

4                        I

5             I

1 11

102

BETONIST                              |

38.630

|       10.9001

421.07   |

421.07|

1 21

107

DULGHER CONSTRUCȚII                 |

250.620

1       10.9001

2731.76  |

2731.761

1      3|

111

FIERAR BETON                        |

1.874

1       10.9001

20.42   |

20.42|

1      4|

115

INSTALATOR ELECTRICIAN              |

5.300

1       10.9001

57.77   |

57.77|

1      5|

116

INSTALATOR SANITAR                  |

3.009

1       10.9001

32.80  |

32.80|

1 61

117

INSTALATOR ÎNCĂLZIRE                |

2.480

1       10.9001

27.03 I

27.031

1      7|

122

IZOLATOR HIDROFUG                   I

0.717

I       10.9001

7.82   |

7.82|

1 81

123

IZOLATOR TERMIC                     1

0.555

I       10.9001

6.05 I

6.051

1      91

124

IZOLATOR LUCRĂRI ANTIACIDE         |

0.480

I       10.9001

5.23 I

5.231

1 101

126

MOZAICAR                            r

1.786

1       10.9001

19.47   |

19.47|

1 11 1

128

PAVATOR                               |

8.280

1       10.9001

90.25 I

90.251

1 12|

129

PIETRAR                               |

11.360

1       10.9001

123.82 I

123.821

1   13|

131

TINICHIGIU SÂNT.                     |

7.144

1       10.9001

77.87 I

77.87|

1    14 I

133

ZUGRAV VOPSITOR                     1

5.485

1       10.9001

59.79 I

59.791

1   15|

134

ZIDAR                                   |

25.200

I       10.9001

274.69  |

274.691

1 16|

196

SĂPĂTOR                               |

41.765

I       10.9001

455.24   |

455.24 |

1   171

199

MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ    |

1057.880

1       10.9001

11530.89  |

11530.891

1 181

201

ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE|

2.631

I       10.9001

28.68 I

28.681

1   19|

203

ELECTRICIAN POST TRAFO              |

16.000

I       10.9001

174.40 I

174.401

1 20|

210

ELECTRONIST                         |

3.000

I       10.9001

32.70 I

32.701

1 21|

227

SUDOR ELECTRIC                      |

5.366

I       10.9001

58.49 I

58.491

1 22|

1 1

3197

MUNCITOR ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE      |

MATERIALE                             |

1.520

I       10.9001

1 1

16.57   |

1

16.571

1

1                      1 •

1                      1

TOTAL                i   Z

p.491.081

I RON            |

16252.78  |

16252.78)

1 1

1 1

______________________________L/j

1

I EURO          |

3615.34  |

3615.341DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS


ICIU FINANCIAR-CONTABILITATE TRESCU MIHAELA


COMPARTIMENT DEVIZE ING. PRUNDUREL MARIA
FORMULAR C6

Lista consumurilor ds resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: TARIFE 2017- S.C.S.G.U.PLOIEȘTI

Devize: 377101 377102 377103 377104 377105 377106 377107 377109 377111 377112 377113 377114 377115 377116 377117 377118

|Nr. I ICrt.I

1 1

Denumirea resursei materiale

I U.M.

1

1

|Consumuri ] I cuprinse I lin oferta |

Preț unitar | exclusiv TVA | RON        I

Valoare    |

exclusiv TVA | RON       |

Furnizor

|Greutate I (tone) | ! i

1---1.

I 0       1

1

1 2

1           3              |

4              ]

5              l

6

1 7

1 1 ■

1      11

------ 1

2000016 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS | KG

I        2.301

2.851

6.551

1 0.002

1 1

438 D= 6MM

1

1 1

1

1

1

1 2|

2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG

1        4.991

2.851

14.221

1    0.005

1                      I

438 D= 6MM

1

1 !

1

1

1

I     31

2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG

J       8.07|

2.851

23.001

1 0.0081

! 1

438 D=16MM

1

1 1

1

1

1 1

1 4|

2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52

|KG

I        1.021

2.851

2.911

1 0.001,

1 1

S 438 D=16MM

1

1 1

1

1

1

1      5|

2005341 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI

IKG

J        2.201

2.50J

5.501

1 0.002

1 1

HEXAGAGONAL 40,0 XI,8 X1500 S

1

1 1

1

1

1

1 1

2542

1

1 1

1

1

1

1 6|

2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388

|KG

1      55.101

0.401

22.041

1    0.056

1      7|

2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M

|KG

1     310.421

0.401

124.171

|    0.314

1 1

30 SACI S 1500

1

1                                         l

1

1

1 1

1 8|

2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG

|     756.20]

0.401

302.481

1    0.7641

1                      l

SACI S 1500

1

! 1

1

1

1 1

1      91

2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCȚII TIP

IM.C.

(       0.051

195.001

10.41|

1    0.0751

1 1 ( 101

2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539

1 |KG

|        2.93|

0.40J

1,17|

1    0.0031

i ii 1

2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539

|KG

1        0.501

0.40]

0.201

1 0.0011

1 12 1

2200056 PIETRIȘ CIURUIT NESPĂLAT DE RIU

3|M.C.

I        0.041

38.001

1.37 1

î    0.0581

i                     i

- 7 MM

1

1 1

1

1

1 1

1   131

2200068 PIETRIȘ CIURUIT NESPĂLAT DE RIU

7 |M.C.

1 1-211

38.001

45.831

1    1.9301

1 1

-15 MM

1

1 1

1

1

1 1

1    14 1

2200082 PIETRIȘ CIURUIT NESPĂLAT DE RIU

7 |M.C.

|        0.04|

38.001

1.371

|    0.0581

1 1

-30 MM

1

1                                                  l

1

1

1 1

1   15|

2200109 PIETRIȘ CIURUIT NESPĂLAT DE RIU

IM.C.

1        1.49]

38.001

56.651

1    2.3851

1 1

15-30 MM

1

1 1

1

1

1 1

1 16|

2200393 BALAST NESPĂLAT DE RIU 0-70 MM

IM.C.

I       2.621

38.001

99.64!

1    4.4571

1   171

2200513 NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI

IM.C.

| 0.22|

46.001

10.071

|    0.2961

1 1

LACURI 0,0-3,0 MM

1

1 1

1

1

1 1

l 18]

2200525 NISIP SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI

|M.C.

I        2.661

46.001

122.57|

1    3.597|

! 1

LACURI 0,0-7,0 MM

1

1 1

1

1

1 1

1   191

2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI

IM.C.

1 2.21|

46.001

101.71|

|    2.9851

1 1

LACURI 0,0-3,0 MM

1

1 1

1

1

1 1

1 20|

2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI

IM.C.

|        0.97(

46.001

44.44|

|    1.3041

1 1

LACURI 3,0-7,0 MM

1

1 1

1

1

1 1

1 21|

2201452 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI

IM.C.

I        0.03]

0.001

0.001

|    0.0411

1 1

METAMORFICE <50 KG/BUC.

1

1 1

1

!

1 1

1 22|

2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCIIM.C.

| 0.101

0.00!

0.001

1    0.1531

1 1

MAGMATICE 15-25 MM.

1

I                                                  1

1

1

1 1

1   231

2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCIIM.C.

I        1.271

0.001

0.00 1

|    1.9051

I

I

MAGMATICE 40-63 MM.

i

I

2205317


2300674


2300741


2300947


2302957


2303004


2303119


2303195


2303535


2600036


2600177


2600361


2600749


2600983


2700721


2701191


2800090


2800246


2800325


2806616


2901167


2903139


2903830


2903995


BORDURI DIN PIATRA PENTRU TROTUARE CĂRĂMIDĂ PLINE M 50 CALITATEA CI 240X115X88 S457 CĂRĂMIDĂ PLINE M 50 CALITATEA CI 240X115X63 VRAC S457 CĂRĂMIDĂ PLINE M100 CALITATEA C2 240X115X63 S457 ȚIGLA CU SOLZ TRASA CU 1 CIOC 350X170X11 TIP B S515 ȚIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC CI 405X230X11 S515 COAMA MICA 320X206X110 CALITATEA 1 NETRATATA S515

COAMA MARE 380X260X120 CALITATEA 1 TIP B S515

CĂRĂMIDĂ PLINA FORMAT VECHI RECUPERATE 280X140X70

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRĂRI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS 754

SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF 558

CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA300 100CMX10M S 138 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP PLACA 1200X COAMA 395X105X95 S 5584 BLOC BETON CU AGREGATE UȘOARE 290X240X188 CI S 6029 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 Al S 1139 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139 DISTANTIER PENTRU POZIȚIONARE ARMATURA IN BETON ARMAT DIN MORTAR CIMENT MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040

SCÂNDURA DREAPTA LATA TIVITA RASINOASE CLASA 4 GROS=38MMLUNG=4 -6M LAT=16-30CM

SCÂNDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942 SCÂNDURA RASINOASE LUNGA TIVITA


CI


CA400 130CMX10M S 138 AZBOCIMENT CU ONDULE MICI 678X 4 S 5936

PENTRU PLACI PLANE MICI


B50


1 U.M.

1

1

)Consumuri | |cuprinse | I in oferta 1

Preț unitar | exclusiv TVA | RON       |

Valoare    |

exclusiv TVA J RON       )

. 1

1 2

~ 1 1

1           3              |

~~~           ■” r

4                 I

1 ' 1 "

5               I

. 1 - - . |KG

1 „„ 1

1     531,001

0.001

0.001

1

| BUC.

1 1

|     331.001

1

1.411

1

466.711

1 |BUC*

1                                                  i

[ 471.001

1

1.41|

1

664,111

1

| BUC.

1 1 |        8.001

1

1.411

1

11.281

1 |BUC.

1 1 |        2.001

1

0.00 1

1

0.00 1

1 țBUC.

1 1 |      16.001

1

0.001

1

0.001

1 |BUC.

1                                                  l

|        4.001

1

10.501

1

42.001

1

| BUC.

1                                         J

|        0.351

1

12.001

1

4.20|

1

| BUC.

l                                                  1

J      27.001

1

1.201

1

32.401

1 :|KG

1

1                                                              1

|        1.701

1                                                              1

l

3.20)

1

5.44J

1

1 l|KG

1 1

1        1.63)

1

3.201

1

5.22|

! ÎJKG

1                                         J

|        4.101

J

3.251

J

13.32|

1 |MP.

1 1

1        1.151

1

3.501

1

4.03|

1 |MP.

I                                                  1

t       2.301

1

3.501

1

8.05|

1

| BUC.

i                                                              1

|      11.001

1

0.001

0.00)

1 I BUC,

1 1

J        0.401

0.001

i

0.001

1 i|BUC.

1 1 |      77.001

1

225.001

1

17325.001

1 IM

1 1

|        2.01|

1

21.001

1

42.21|

î IM

1 1

l       2.011

1

16.001

1

32.161

1 IBUC.

1

1                                                  1

1        0.601

1                                                              1

1

0.101

1

1

0.06)

!

1 IM.C.

1 1

1        0.02)

1

820.00|

1

15.74|

1 IM.C.

!

1                                                  )

|        0.011

1                                                  1

1

820.001

1

1

4.511

1

!

IM.C.

1 1

I        0.011

1

820.001

1

11.481

1 IM.C.

3                                                               1

1        0,091

1

820.001

1

73,391

Furnizor


I Greutate| I (tone) |


I        7

[

l    0.5311

I

1    1.3901

I

I    1.413)

I

I    0.0241

I

I    0.0031

I

l    0.0451

i

)    0.0101

)

|    0.002)

I

|    0.081)

I

|    0.0021


|    0.0021

I

)    0.0051

I

)    0.002|

1

j    0.004)

I

I    0.099)

I

I    0.000)

I

I    1.232)

I

|    0.2211

I

l    0.0661

I

1    0.0001

1

I

I    0.012)

I

I    0.003)

I

I

I    0.0071

I

|    0.0451INr. I

|Crt.1

1                           i

1 Denumirea resursei materiale

1

1

l 0.

1

1

1 -1 “ 1

1 o |

1 1

—- “  -—

1

1 - -

1

I 2

48| 2904030 SCÂNDURA RASINOASE LUNGA TIVITA

|M.C

1

1

CLASA D GR=24MM L=6,00M S 942

49|

1

2904339

DULAP RASINOS TIVIT CLASA A

GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942

|M.C

1

50 |

1

2904353

DULAP RASINOS TIVIT CLASA A

GROSIME=38MM LUNGIME=4,50M S 942

|M.C

1

51 (

1

2904406

DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,5OM S 942

|M.C

1

52 |

1

2904418

DULAP RASINOS TIVIT CLASA A

GROSIME=48MM LUNGIME=4,OOM S 942

|M.C

1

53|

1

2904420

DULAP RASINOS TIVIT CLASA A

GROSIME=48MM LUNGIME=4,5OM S 942

|M.C

1

54 |

1

2905931

SIPCI DE RASINOASE GELUITE 5-15X10-30 MM

IM

1

55|

1

2905955

SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=l,50-2,75M

|M.C 1

56 (

1

2906961

RIGLE RASINOASE CU MUCHII ASCUȚITE G=28/48-96/96 L=3-3,50M

|M.C

1

571 l

2908737

GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

|M.C

1

58 [

1

2908749

GRINZI RASINOASE CU 4.FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

|M.C 1

59! I

2914152

GRINZI STEJAR CU 2 FETE GROSIME= 12/12-15/25MM LUNGIME=5-6M

|M.C 1

60|

2917673

DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C

IM.C

|         GROSIME=50MM LUNGIME=2,OOM S 86891

611

2918782

RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80

-|M.C

i

90/90MM L=l,80-2,50M

I

62!

2918794

RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE

G|M.C

i

=50/50-80/80MM L=l,80-4M

I

63!

2928335

PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM

|MP.

!

PENTRU PEREȚI

!

641

2928359

PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM

: jmp.

1

REZISTENT UMEZEALA

1

65|

2958990

LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME

= |KG

1

IM LIVRABIL DIN DEPOZIT

1

66]

3436169

OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395

|KG

1

OL37-1N LT= 40 X 10

1

67|

3641867

TABLA ZINCATA S2028 0,40X

|KG

i

750X1500 0L32-1N CAL.l

1

68 |

3642419

TABLA ZINCATA S2028 0,50X

|KG

1

750X1500 OL32-1N CAL.l

1

69 |

3700156

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD

|KG

1

S908 2 X120 OL37-1N

1

70|

3700390

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD

|KG

1

S908 3 X 30 OL37-1N

1

711

3803116

SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 1 OL32

S| KG

1

889

1

72 |

3803142

SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 1,25

| KG

1

OL32 S 889

[

73|

3803207

SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 2 OL32

S| KG


M, |Consumuri | Preț unitar | Valoare I Furnizor |Greutate| I cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                   | (tone) l

|in oferta |

ROM       1

RON       |

l

1 1

1                   l~

1           3              1

4                 1

1

5               |

6

1                                        I

1        7           1

1 ~ --- 1

1 0.001

1 ***■*'

820.001

I

_4“ 1

2.301

i

***■ r         “    1

1    0.0011

1 1

9                                                               1

1        0.001

1

820.001

i

1

1.231

1 1

1    0,0011

ț                                                  1

î        0.001

1

820.001

l

l

0,981

1                                                   1

1    0.0011

1                                                   1

1 1

1       0.031

1

820.001

t

24.601

1

1                                                   l

l    0.0151

1 1 ]           0.00 i

1

820.00[

1

0.491

i

l                                        1

1    0.0001

1                                        1

1                                                  l

1 0.00 (

l

820.00!

i

J

2.21|

i

1                                        1

1    0.0011

i                                        1

1                                                  l

|        0.701

l

2.98]

1

1

2.091

I

1                                                  1

1    0.0001

1                                                  1

1                                                  I

1        0.001

1

820.001

1

0.82|

1

1                                                  1

1    0.0011

1                                                  1

1                                                               E

1       0.42J

l

820.001

1

344.401

1

1 1

1    0.2101

1 1

1        0.01|

1

820.001

i

1

7.38|

1 1

1    0.0051

1 1

1        0.63|

1

820.001

1

516.601

i

1                                                  1

1    0.3151

1                                                  i

1 1

1        0.001

1

820.001

l

1.231

1

1    0.0011

1 1

1 1 |        0.011

1

820.001

i

1

5.17|

1                                                  1

1    0.0051

i                                                  i

1 1 (        0.001

1

820.00|

1

0.82|

1

1                                                  1

|    0.0011

1                                                  1

1 1

1        0.031

1

820.001

1

l

24.601

1                                                  1

|    0.0241

l                                                  i

1 1

1        0.231

1

45.001

i

l

10.44J

i

1                                        l

I    0.0051

l                                                  i

l                                                  1

I        0.051

1

45.001

i

1

2.161

I

I                                        l

1    0.0011

1                                 J

i                                                  1

1        1-701

1

0.001

i

0.001

1

l    0.002Î

f                                 *

1 1

1        3.00|

l

3.501

ț

J

10.501

i                                 i

1    0.003J

1 1

1        5.191

i

4.501

t

1

23.351

l                                 i

1    0.0051

i                                 i

1 1

1        4.011

1

4,501

1

21.671

1                                 J

|    0.005J

i                                 i

1 1 |        0.031

1

3.50|

ț

1

0.121

1

i                                        1

|    0.0001

1                                                  i

1 1 |        0.241

1

3.501

i

0.861

1    O.OOOJ

1 1

1 1

1            0.03 î

1

4.201

i

1

0.131

i

1                                                  1

I    0.0001

1                                                  1

1 1 |        0.061

1

4.20|

I

0.23|

i

1 1

1    0.0001

r                                 f

1 1

| 0.111

1

4.201

1

0.47|

1                                        l

| 0.0001pag.

4

|Nr. I 1Crt. I

1 1

Denumirea resursei materiale

1 U.M.

1

1

[Consumuri | I cuprinse | < I in oferta |

Preț unitar | sxclusiv TVA | RON       |

Valoare    |

Furnizor

|Greutate 1

1 (tone) |

I                                        1

exclușii. RON

r TVA 1

1

1 0 1

1

1 2

1           3             1

4               I

5

1

6

!       7          )

1    74 1

1

3803233 SIRMA MOALE OBIȘNUITA D= 2,5 OL32|KG

I        0.101

4*2QÎ

0.42|

1 0.0001

1 1

S 8B9

1

1 1

i

1

1 )

1   75|

3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S

|KG

| 0.011

4.20)

0.041

I    0.0001

1 1

889

1

1 1

1

i

1 1

1   76|

5827594 ȘURUB PENTRU FUNDAȚII GROSOLAN F

' [KG

I        0.551

12.001

6.60)

I    0.0011

1 1

M 12X 200 GR. 4.8 S 2350

f

1 1

1

i

1 1

1   77|

5838567 ȘURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN

l;kg

I        1.001

12.001

12.00)

I    0.0011

1 1

10 X 100 S 1455

)

1                                                 I

1

1

1 1

1   78|

5838579 ȘURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN

L]BUC.

I        0.60)

0.201

0.121

I    0.0001

1 1

10 X 140 FI S 1455

1

i                                                 i

1

1

1 1

1   79|

5840948 PIULIȚA HEXAGONALA UZUAL S 922

|KG

I        0.40)

12.001

4.801

I    0.0001

1 1

OL37 A M 10

1

1 1

1

1

1 1

1 801

5840950 PIULIȚA HEXAGONALA UZUAL S 922

|KG

I        0.31J

12.001

3.721

I    0.0001

1 1

OL37 A M 12

1

1 1

1

1

1 1

1 81|

5841021 PIULIȚE PATRATE M 10 GR. 6 S 926

|BUC.

I        0.30)

0.021

0.011 -

I    0.0001

1 821

5882178 ȘAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL

|KG

I        0.051

11.001

0.551

I    0.0001

1 1

A M 10 OL34 S 5200

1

1 1

1

1

1 1

1   83|

5B83043 ȘAIBA PLATA PENTRU LEMN AMU

|KG

l        0.011

11,001

0.11|

I    0.0001

1 1

OL34 S 7565

1

f                                                 1

1

1

1 1

1    841

5B83110 ȘAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 22

|KG

l        0.211

9.001

1.891

I    0.0001

1 1

OL34 S 7565

1

î                                         1

1

1

1 1

1   85|

5886B01 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50

|KG

!        1.501

4.501

6.751

| 0.0021

1 1

S 2111

1

1 1

l

1

1 1

1 86|

5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 2,5 X 60|KG

1        0.051

4.50)

0.231

I    0.0001

1 1

OL34 S 2111

1

1 1

î

1

1 1

1   871

5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 70

|KG

[        5.751

4.50)

25.89)

[    0.0071

1                  l

OL34 S 2111

1

1 1

!

l

1 1

[ 881

5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80

|KG

1        0.14|

4.50)

0.63[

[ 0.0001

1                     î

OL34 S 2111

1

1 1

1

!

l                                        1

i 89!

5867049 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 5 X120

|KG

1 0.12|

4.50 1

0.52)

I    0.0001

I                 î

OL37 S 2111

1

1 1

1

)

! 1

1    90 i

5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30

SI KG

1 0.121

4.501

0.54)

! 0.0001

1 1

2111

1

1 1

1

1

! 1

1   91!

5887934 CUIE CU CAP PLAT TIP C 2,24X 40

S| KG

|         0.01l

4.501

0.071

[ 0.0001

1 1

2111

1

1                                                 l

1

1

1 1

1   92|

5893464 BOLȚ DE ÎMPUȘCAT

[BUC.

1 6.12!

0.201

1.22|

) 0.0001

1   931

5901170 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2

IKG

I        0.95)

9.501

9.031

I    0.0011

1 1

E43.2 D=2,50MM ÎNVELIȘ R1.2

1

1 !

1

1

1                                        I

1   94|

5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2

[KG

1        2.95)

9.501

28.021

|    0.004[

1 1

E51.2R 2X350 ÎNVELIȘ

1

1 1

1

1

1 !

1 951

5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCAJKG

I        0.31)

21.251

6.541

| 0.000)

1 1

LP 30G

1

1 1

1

1

1 1

1   961

6101521 CHIT DE CUTII GRI DERIVIVATIE

|KG

| 0.011

11.001

0.091

I    0.0001

1 1

CELULOZICA C.892-1 NTR 360-80

1

1 1

1

1

1 )

1   97|

6102111 ROMALCHIT C.895-12

|KG

I        0.701

9.001

6.301

| 0.001)

1   981

6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3

|KG

I        0.011

13.891

0.081

I    0.0001

1 1

NTR 90-80

1

1 1

1

1

1 1

1   99|

6109028 DILUANT DECAPANT D.002-12 NTR

|KG

I        0.501

9.50)

4.751

I    0.0011

1 1

1708-80

1

1 1

I

1

1 1

I 100|

6109872 ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE

|KG

[        0.301

9.50)

2.851

I    0.0001GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI


5

|Nr. I ICrt.I 1 1

Denumirea resursei materiale

1 U.M. |Consumuri I I |cuprinse I I |in oferta |

Preț unitar | exclusiv TVA I RON        |

Valoare    I

Furnizor

I Greutate|

I (tone) |

1 1

exclusiv

RON

TVA |

1

l 0      1

1

1 2 |

3           I

4                 1

5

1

6

1         7            |

1 1021

1 1

6200987

COMBUSTIBIL LICHID UȘOR TIP 2 STAS 54

IKG      I

1                                       1

1

1 :

1

l

• l

CO 1

O 1

4.171

1

7.511

1

I    0.0021

1 1

1 1031

1 1

6201084

ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382

IKG      |

1                                       1

0.761

1

3.561

1

2.71|

1

I    0.0011

1 1

1 104 1

1 1

6202727

ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORȚA

|KWH.   |

1 1

0.401

1

0.501

1

0.201

1

|    0.0001

1 1

1 1051

1 1

6202741

ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR

PENTRU LUCRĂRI DE CONSTR-MONTAJ

IKWH. |

1 1

7.801

1

0.501

1

3.90 1

1

I    0.0001

1 1

1 1061

1 1

1 1

6202806

APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRĂRI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE

|M.C.   |

1                               1

1                               1

1.051

1

1

2.501

1

1

2.62 1

1

1

I    1.046|

1                                        1

1                                                  1

1 107 1

1 1

6202818

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA

IM.C. |

1 1

1.591

1

2.50 1

1

3.981

1

I    1.594|

1 1

1 108 1

1 1

6310108

DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SĂPĂTURII 50X200X3000MM

1 BUC.    |

1 1

0.00 1

1

25.001

1

0.101

1

I    0.0001

1 1

1 1091

1 1

6311231

CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI

1 BUC.    |

1 1

2.001

1

2.001

1

4.001

1

1    0.0011

1 1

1 noi

1 1

6311528

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCȚII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM

IKG      I

1                                       1

6.751

1

2.90 1

1

19.57|

1

|    0.0081

1 1

1 IUI

1                           1

1                      1

6311982

BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)

1 BUC. I

1                                       1

1                                       1

0.851

1

1

2.501

1

1

2.12 1

1

1

I    0.0001

1                                                  1

1                                        1

1 H2|

1                           1

1                      1

6719093

DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZIȚIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI

1 BUC.    I

1                                       1

1                                       1

0.301

I

1

0.101

1

1

0.031

1

1

I    0.0001

1                                                  1

1                                        1

1 H3|

1                      1

1                           1

6827400

SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.1,50 -2,50M $

I BUC.    |

1                               1

I                               1

0.001

1

1

12.001

1

1

0.051

1

1

|    0.0001

1                                        1

1                                        1

1 114 1

1 1

7308499

CARTUȘ PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC

1 BUC.    |

1 1

6.12|

1

0.00 1

1

0.001

1

|    0.0001

1 1

1 H5|

1 1

7311135

COPCI DE SIGUR CONTRAVINT PENTRU PLACI AZBOCIMENT

IKG      |

1                                       1

0.101

1

9.50 1

1

0.951

1

I    0.0001

1 1

1 H6|

1 1

7322926

FRINGHIE GUDRONATA DIN FUIOR DE CINEPA

IKG      |

1                                       1

0.701

/~\       I

12.001

1

8.401

1

I    0.0011

1 1

1 H7| \ 1 1

7335349

PRELUCRARE CHERESTEA LA MAȘINI DE TIMPLAklE

| ORA     |

1 1

r-o o

14.581

1

1.02|

1

I    0.0001

1 1

1 1181

7355662

TE SATURA. PENTRU PRELATE

IM        |

/ 0.071

2.001

0.141

I    0.0001

/ 1 1

(IMPREGNATE- HIDROFUGATE)DE1,07 M|       |

/ 1

1

1

1 1

' 1 1

LAT.     \

1 1

/       1

\..l---------1

1

-------------I

1

-----1 —

1                                                  1

__ 1--------1


OR GENERAL

TANTJjN DONALD
DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PANAINTE MARIUSSEF

DUMITRESC


CIAR-CONTABILITATE


COMPARTIMENT DEVIZE, TA ING. PRUND
s.c.Servicii de (qpspodârire Urbana Ploiești s a.

SISTEM D


'O*


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Rloiesti, Str. Văleni nr. 32, tel:O244-S44212, 525252, fax:0244-510353


ANEXA 3


COMPARTIMENT PROIECTARE


Calculul valorilor aferente documentațiilor de proiectare se stabilește pe baza prevederilor Ordinului MLPAT nr. IIN/Ol.06.1994 privind “Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investițiilor si studiilor din domeniul urbanismului si amenajării teritoriului”. Tariful orar Tq este stabilit astfel incat sa asigure acoperirea costurilor totale de producție pentru proiectare (To : 17,34 lei/ora fara T.V.A.)

In baza acestui To se calculează tarifarea pentru următoarele documentații:

a) Studii de urbanism ( studii de amplasament, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice zonale)

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.3.C si 7.3.D si a tabelelor anexa 7.3.C si 7.3.D — baza tarifara pentru studii si alte lucrări de proiectare preliminare proiectării de investiții

b) Studii de circulație urbana

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctele 7.5.A si 7.5.B si a tabelelor anexa 7.5.A si 7.5.B -baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație pentru artere si străzi si baza tarifara pentru elaborarea studiilor de circulație privind detaliile de intersecții

c) Studii de compoziție arhitectural peisagistica

Se vor intocmi in baza capitolului 7 punctul 7.6.A, 7.6.B, 7.6.C si a tabelelor anexa 7.6.A - baza tarifara pentru elaborarea studiilor de modelare si soluții de compoziție arhitectural peisagistica

 • 7.6. B - baza tarifara pentru intocmire de relevee pentru plantații


 • 7.6. C - baza tarifara pentru Întocmirea releveelor pentru defrișat, plantat si transplantat arbori si arbuști

,d) Relevee construcții

Se vor intocmi in baza capitolului 7 pct. 7.9.A si a tabelului anexa 7.9. A.- baza tarifara pentru intocmire de relevee

e) Documentații anexe Ia cererile de avize

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.30 si a tabelului anexa 8.30 - baza tarifara pentru elaborări de documentații anexe la cererile de avize, acorduri, teme la subproiectanti de specialitate sau intocmire de dosare tehnice.

f) Documentații pe specialități pentru Autorizație de Construire, pentru execuție si alte lucrări

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.4. si a tabelului anexa 8.3.4. - baza pentru tarifarea proiectelor de construcții pe specialități sau/si anumite specifice ponderale in ansamblul unei clădiri sau a capitolului 6 pct. 6.14. A - baza tarifara pentru proictarea clădirilor si a altor lucrari(constructii, instalații, montaj, etc) pe transe din valoarea de investiție.

g) Documentații pe specialități pențu lucrări inginerești și tehnico - edilitare

Se vor întocmi in baza capitolului 8 pct. 8.3.5. si a tabelului anexa 8.3.5. - baza pentru tarifarea proiectelor de lucrări inginerești si tehnico - edilitare.


h) Documentații pe specialități pentu lucrări inginerești, speciale sau

Se vor întocmi in baza capitolului 6 pct. 6.16.A. si a tabelului anexa 6.16. proiectarea lucrărilor inginerești, speciale sau exterioare

i) Documentații pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica la clădiri civile

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.11 si a tabelulului anexa 8.11- baza tarifara pentru proiectarea instalațiilor de ventilație mecanica la clădirile civile.

j) Lucrări pentru dotări publice si de parcuri - unicate

Se vor intocmi conform capitolului 6.15D si a tabelului anexa 6.15D - baza tarifara pentru dotări publice si de parc


k) Documentații economice

Se vor intocmi in baza capitolului 8 pct. 8.4.4. si a tabelului anexa 8.4.4. - baza tarifara pentru întocmirea documentațiilor economice - analiza si extragerea datelor necesare elaborării documentațiilor economice din studiile si proiectele vizate.

La tarifele calculate conform Ordinului MLPAT nr. 11N/01.06.1994 se adauga TVA.

2. OBȚINERE AVIZE SI ACORDURI:

Tarifele pentru obținerea de avize si acorduri pentru utilitati urbane si infrastructura, si avize/ acorduri ale instituțiilor descentralizate vor fi caluculate in funcție de orele lucrate de personalul compartimentului, de orele de auto folosite( in baza foii de parcurs), precum si a orelor de staționare conform tarifelor aprobate.

Pentru toate documentațiile întocmite se va taxa si copiile xerox utilizate pentru obținerea documentațiilor conform tarifelor stabilite pentru acestea.

Tarifele nu conțin TVA.


DIRECTOR DIRECȚIE PROIECTARE INTETINERE DOMENIUL PUBLIC PANAINTE MARIUS

SEF SERVICIU OFERTARE, PROIECTARE, DESFIINȚĂRI ING.SELARU DANA

TARIFE AUTOVEHICULE o

ANEXA 4

Pag.1-7

Anexa 4.1.~ Tarife pentru autovehicule si utilaje........................pag.1-2;

Anexa 4.2.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pentru modul de calcul....pag.3-5;

Anexa 4.3.-Tarife pentru autovehicule si utilaje detaliat pe consum..pag.6-7;

s.c. Ser vie ii de (qpspodarire Urbana Ploiești s.r.i.


C.U.1. 27449967  J29/1212/01.1 0.201 OPloiești. Str.Vateni nr. 32. teI:O244-544212. 525252, fax:O244-51O3S3 cod postai 1OOO4G


ANEXA 4.1


TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJE
Denumire

Valoare

tara indirecte, profit si TVA

Valoare cu indirecte.

si profit

Autocamion Iveco Trakker -PH 09 XF.I

101,01

130.83

Autocamion DAF- PH 11 EHP

90,42

117.11

Autocamion Roman 30 ADP

50,65

65,60

Autoutilitare Renault Mascot (PHl 1VJY. 11VJZ)

44,60

57.76

Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)

43,29

56,07

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG

43,96

56,94

Autoutilitară Iveco Daily (PH09XFL, PH13LVU)

42,65

55,24

Autofurgon Iveco Daily PH 10 RVE

39,35

50,97

Autoutilitară Mercedes Sprint PH10GZT

39,46

51,11

Tractor U 533 L -PH46ADP

35.70

46,24

Tractor U 650 (PH06DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

39,38

51,00

Tractor U 445 (PH06DJX. 06DJY)

35,17

45,55

Tractoare Belarus (PH12LNP. 12LNS)

40,11

51,95

Minitractor Goldoni (PI-I102)

30,76

39,84

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

35,81

46,38

Autout. Dacia Logan (PH12ADP, 35PMP)

27,72

35,90

Autoutilitare Dacia 1307 1.6Î (PH07CPY, 98ADP, 99ADP, 25PMP)

35.67

46,20

Autoutilitare Dacia 1307 1.9D (PHIIPDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)

30.90

40,02

Autoutilitară Dacia 1305 (PH07CPZ)

33,73

43,69

Autovidanja PH01MAI

59,17

76,64

Pompa autovidanja PH 01 MAI

18.60

24,09

Autocisterna PH 11 ADP

51,93

67,26

Autocisterna PH09XFF

60,50

78,36

Autocisterna PH43PMP

48,22

62.45
Autocisterna PH44PMP

48.22

/^6245e..,.

Autopiatformă ridicări 1VECO-PH35ADP

43.21

.... 55.96

Autopiatformă ridicări MAN-PH09TLZ

55.61

Autovehicul special Ford Connect (PIT09RDA, 09SPS. 09SPT)

32.45

Buldoexcavator MST-OI PH 205

64.56

83.62

Mini i ncarcator LOCU ST

51.07

66.14

Mini încărcător N60

62.00

80.30

Mini încărcător Multi One

29.08

37.66

Mini încărcător JCB

41.93

54.31

Dacia Logan Diesel PII13TXA

34.52

44.71

Nacela PH14SGU. PH15SGU IN SARCINA

54.58

70.69

Nacela PII14SGU. PH15SGU

63.23

81.89

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM

3.53

4.57

TARIF ORAR STAȚIONARE PENTRU TOATE AUTOVEHICULELE

13.39

17.34

Tocător crengi Jensen

62.63

81.12

La aceste tarife se adauga TVA 19%.DIRECTOR GENERAL AD. OVIDIL NEGULESCl1
COORDONATOR PARC Al I'O. ȘTEFAN TRIC

&
.__yj             L<zJL I                        s.r.l. sistem de management certificat

'                           ID C134132

C.LJ -1- 27449967   J29/1 21 2/0*1 . *1 0.201 O   RO274499G7          ISO 3001

P5oic.-s.ti, Str.Viiicin t~tr. 32, 117!: 0244 -544.2'1 2, 525252, f<Tx:0244 -51 0353 ood portal 1000^0

ANEXA 4.2

TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE

Denumire

Cheltuieli salariale/oră

Cheltuieli materiale/oră

TOTAL

Salarii

Contribuții

Total

Amortizare

Carburant

Consumabile

Echipament

Reparații

Total

/oră

Autocamion Iveco Trakker -PH09XFJ

10,90

2,49

13,39

0,00

67,93

9,07

0,08

10,54

87,62

101,01

Autocamion DAI - PH11EHP

10,90

2,49

13,39

0,00

55,28

10,57

0,08

11,10

77,03

90,42

Autocamion Roman PH30ADP

10,90

2,49

13,39

0,00

30,84

1,64

0,08

4,70

37,26

50,65

Autoutilitare Renault Mascot PH11VJY, PH11VJZ

10,90

2,49

13,39

0,00

21,87

1,76

0,08

7,50

31,21

44,60

Autoutilitare Renault Mascot PH10ZDR

10,90

2,49

13,39

0,00

20,56

1,76

0,08

7,50

29,90

43,29

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFG

10,90

2,49

13,39

0,00

21,87

1,81

0,08

6,81

30,57

43,96

Autoutilitară Iveco Daily PH09XFL, PH13LVU

10,90

2,49

13,39

0,00

20,56

1,81

0,08

6,81

29,26

42,65

Autofurgon Iveco Daily-PHIORVE

10,90

2,49

13,39

0,00

17,26

1,81

0,08

6,81

25,96

39,35

Autoutilitară Mercedes Sprint- PH10GZT

10,90

2,49

13,39

0,00

19,30

1,90

0,08

4,79

26,07

39,46

Tractor U445 -PH46ADP

10,90

2,49

13,39

0,00

17,14

1,18

0,08

3,91

22,31

35,70

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

10,90

2,49

13,39

0,00

21,42

1,18

0,08

3,31

25,99

39,38

Tractor U 445 (PH06DJX, PH06DJY)

10,90

2,49

13,39

0,00

17,14

1,18

0,08

35,17

Tractoare Belarus (PH12LNP, PH12LNS)

10,90

2,49

13,39

0,00

21,42

0,12

0,08

J26,72"

^40,11

Minitractor Goldoni (PH102)

10,90

2,49

13,39

0,00

12,85

0,04

0,08

h?^7

V 30,76

Autoturism Dacia 1310 Break-PH07PMP

10,90

2,49

13,39

0,00

18,39

0,75

0,08

. 22j42

/cT35,81

Autoui. Dacia Logan (PH12ADP, PH35PMP)

10,90

2,49

13,39

0,00

9,30

0,75

0,08

VA

x/27,72

Autoutilitare Dacia 1307 l,6i

(PH07CPY, PH98ADP, PH99ADP, PH25PMP)

O

10,90

2,49

13,39

0,00

18,10

.....Q

0,75

0,08

3,35

22,28

35,67

Autoutilitare Dacia 1307 1,9D

(PH11PDA, PH12PDA, PH14PDA, PH15PDA)

10,90

2,49

13,39

0,00

13,06

0,75

0,08

3,62

17,51

30,90

Autoutilitară Dacia 1305 (PH07CPZ)

10,90

2,49

13,39

0,00

16,26

0,75

0,08

3,25

20,34

33,73

Autovidanja PH01MAI

10,90

2,49

13,39

0,00

27,01

10,57

0,08

8,12

45,78

59,17

Pompa autovidanja PH01MAI

10,90

2,49

13,39

0,00

4,38

0,75

0,08

0,00

5,21

18,60

Autocisterna PH11ADP

10,90

2,49

13,39

0,00

25,70

6,26

0,08

6,50

38,54

51,93

Autocisterna PH09XFF

10,90

2,49

13,39

0,00

34,27

6,26

0,08

6,50

47,11

60,50

Autocisterna PH43PMP

10,90

2,49

13,39

0,00

21,99

6,26

0,08

6,50

34,83

48,22

Autocisterna PH44PMP

10,90

2,49

13,39

0,00

21,99

6,26

0,08

6,50

34,83

48,22

Autoplatformă ridicări IVECO-PH35ADP

10,90

2,49

13,39

0,00

22,48

0,92

0,08

6,34

29,82

43,21

Autoplatformă ridicări MAN-PH09TLZ

10,90

2,49

13,39

0,00

32,27

0,92

0,08

8,95

42,22

55,61

Autovehicul special Ford Connect (PH09RDA, PH09SPS, PH09SPT)

10,90

2,49

13,39

0,00

13,18

1,60

0,08

4,20

19,06

32,45

Buldoexcavator MST-01PH205

10,90

2,49

13,39

0,00

42,84

0,31

0,08

7,94

51,17

64,56

Miniincarcator LOCGST

10,90

2,49

13,39

0,00

30,56

0,07

0,08

6,97

37,68

51,07

Miniincarcator N60

10,90

2,49

13,39

7,22

34,27

0,07

0,08

6,97

48,61

62,00

Miniincarcator Multi One

10,90

2,49

13,39

0,00

8,57

0,07

0,08

6,97

15,69

29,08

Miniincarcator JCB

10,90

2,49

13,39

0,00

21,42

0,07

0,08

6,97

28,54

41,93

Dacia Logan Diesel PH13TXA

10,90

2,49

13,39

0,00

16,10

0,75

0,08

4,20

21,13

34,52

Nacela PHI4SGU, PH15SGU IN SARCINA

10,90

2,49

13,39

25,11

4,28

0,10

0,08

11,62

41,19

54,58

Nacela PHI4SGU, PH15SGU

10,90

2,49

13,39

25,11

W>3

0,10

0,08

11,62

49,84

63,23

TARIF DEPLASARE NACELA (SOFER+ELECTRICIAN)/KM

1,43

0,33

1,76

0,84

0,43

0,03

0,08

0,39

1,77

3,53

TARIF ORAR STAȚIONARE pentru orice autovehicul

10,90

2,49

13,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.39

Toffkpr crengi Jensen

10,90

2,49

13,39

0,00

42,84

0,00

0,08

6,32

49,24

62,63

aceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 23,35%, profit 5% si TVA
SEF SERVICIU MIHAELAtlNANCIAR-CONTABILITATECOORDQYATOR COMPARTIMENT

PRUNDUI


deANEXA 4.3SISTEM GE HAHAGEHEHT CERTIFICAT ?O

IU C134132

iSQ 9001


Denumire

Consum

1/100 km

Viteza corn.

km/li

Consum ora /cantitate

Consum ora/cantitate cu indice de corecție

1,05

Preț /1

valoare

Autocamion lveco Trakker -PH09XFJ

52,87

30,00

15,86

16,65

4,0800

67,93

Autocamion DAF- PH11EHP

43,00

30,00

12,90

13,55

4,0800

55,28

Autocamion Roman -PH30ADP

24,00

30,00

7,20

7,56

4,0800

30,84

Autoutilitare Renault Mascot (PH11VJY, PH11VJZ)

17,00

30,00

5,10

5,36

4,0800

21,87

Autoutilitare Renault Mascot (PH10ZDR)

16,00

30,00

4,80

5,04

4,0800

20,56

Autoutilitară lveco Daily (PFI 09 XFG)

17,00

30,00

5,10

5,36

4,0800

21,87

Autoutilitară lveco Daily (PFI 09 XFL, 13LVU)

16,00

30,00

4,80

5,04

4,0800

20,56

Auto^^ I)ii lveco Daily-PH 10 RVE

11,50

35,00

4,03

4,23

4,0800

17,26

Autoutilitară Mercedes Sprint-PH 10 GZT

15,00

30,00

4,50

4,73

4,0800

19,30

Tractor U 445L -PH 46 ADP

4,00

4,20

4,0800

17,14

Tractor U 650 (PH 06 DJU, 22ADP, 01ELV, 12DNW)

5,00

5,25

4,0800

21,42

Tractor U 445 (PH 06 DJX, 06DJY)

4,00

4,20

4,0800

17,14

Tractoare Belarus (PH 12 LNP, 12LNS)

5,00

5,25

4,0800

21,42

Minitractor Goldoni (PH 102)

3,00

3,15

4,0800

12,85

Autoturism Dacia 1310 Break-PH 07 PMP

12,00

35,00

4,20

4,41

4,1700

18,39

Autout Dacia Logan (PH 12 ADP, 35PMP)

6,20

35,00

2,17

2,28

4,0800

9,30

Autoutilitare Dacia 1307i 1,6 I (PH 07 CPY, 98ADP, 99ADP, 25PMP)

11,81

35,00

4,13

4,34

4,1700

18,10

Autoutilitare Dacia 1307 1,9 D (PH 11 PDA, 12PDA, 14PDA, 15PDA)

8,71

35,00

3,05

3,20

4,0800

13,06

Autoutilitară Dacia 1305 (PH 07 CPZ)

10,61

35,00

3,71

3,90

4,1700

16,26

Autovidanja PH 01 MAI

18,00

35,00

6,30

6,62

4,0800

27,01

Por/'yutovidanja PH 01 MAI

1,00

1,05

4,1700

4,38

Autocisterna PH 11 ADP

24,00

25,00

6,00

6,30

4,0800

25,70

Autocisterna PH 09 XFF

32,00

25,00

8,00

8,40

4,0800

34,27

Autocisterna PH 43 PMP

20,50

25,00

5,13

5,39

4,0800

21,99

Autocisterna PH 44 PMP

20,50

25,00

5,13

5,39

4,0800

21,99

Autoplatformă ridicări IVECO-PH 35 ADP

15,00

35,00

5,25

5,51

4,0800

22,48

Autoplatformă ridicări MAN-PH 09 TLZ

21,50

35,00

7,53

7,91

4,0800

32,27

Autovehicul special Ford Connect (PH 09 RDA, 09SPS, 09SPT)

8,80

35,00

3,08

3,23

4,0800

13,18

Buldoexcavator MST-0I PH 205

10,00

10,50

4,0800

42,84

Miniincarcator LOCUST

7,13

7,49

4,0800

30,56

Miniincarcator N60

8,00

8,40

4,0800

34,27

Miniincarcator Multi One

2,00

2,10

4,0800

8,57

Miniincarcator JCB

5,00

5,25

4,0800

21,42

Nacela PH 14 SGU, PH 15 SGU in sarcina

-

-

1,000

1,05

4,0800

4,28

Nacela PH 14 SGU, PH 15 SGU

10,05

30,00

3,015

3,17

4,0800

12,93Tarif deplasare nacela (sofer+electrician)/km

10,05

30,00

3,015

3,17

4,08g&

~ A431 lei/km

Tarif orar staționare pentru orice autovehicul

-

-

-

-

Dacia Logan Diesel PH13TXA

10,50

35,00

3,68

3,86

,4,1700'

Tocător crengi .Jensen

10,00

10.50

■’4,OȘOO

’ f j joj

Notă : La aceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte, profit si TVA


DIRECTOR GENERAL, CONSTANTIN DONALD NHCOLA
DIRECTOR GENERAL AD.H NCT OVIDIl NEGILESCV


DIRECTOR ECONOMIC ELENA TRICAN j
SEF SERVIGU HINANCIAR-CONTABIL1TATE  MIHAELA IW MUT


TARIFE SCULE SI UTILAJE COMPARTIMENT SPATII VERZI SI TEHNIC

ANEXA 5

Pag.1-21

Anexa 5.1.- Tarife pentru scule-compartimentul spatii verzi............pag.1-14;

Anexa 5.2.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic..............................pag.15-16;

Anexa 5.2.1.-Tarife pentru utilaje si scule tehnic detaliate pe consum....pag. 17-21;


CALCULAȚIE DE PREȚ- ANEXA 5-5.1.

pentru tuns gard viuirector General,

Constantin Donai

Director Adx


Director Economic,


MOTOFOARFECA, SECATOARE HITACHI CH 78 E, STIHL, HS, HS 80, HT, HUSQVARNA 109


 • - benzină ( 0,25 l/ora X 4,17 lei/l)

 • - ulei amestec ( 0.0168 l/ora x 25 lei/l)

 • - ulei T 90 (0,141 l/ora x 28,20 lei/l)

TOTAL 1

PIESE SCHIMB

 • - bujie ( 28,00 lei/buc.x I buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36,1 I lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45,72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - demaror ( 214,00 lei/buc. x lbuc. : 12 luni: 170 h/lună )

 • - carburator ( 274,71 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285,52 lei/buc. x I buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7,26 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 170 h/lună )

 • - disc taiere (6,00 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - sorb ( 17.07 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - lamă ( 308,70 lei/buc x lbuc/an : 12 luni : 170 h/lună )

 • - vaselină ( 0.0064 kg x 22.30 kg )

TOTAL 2


1.043

0.420

3.976

5.439


0.014

0.035

0.022

0.105

0.067

0.070

0.007

0.006

0.017

0.151

0.143

0.638


- Reparații curente ) Amortizare TOTAL 3


0.834

0.128

0.962


TOTAL GENERAL

7.038

NOTĂ

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.
Director Gener

Constantin Don:

Director Adj.,

Ne^ulesci

\Din

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

pentru cosit iarba (gazon)


MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 ST1HL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R; DOLMAR

 • - benzină ( 0.5518 l/ora x 4.17 lei /])

 • - ulei ( 0.0168 l/ora x 25 lei/1)

TOTAL 1

PIESE SCHIMB

y>ujie ( 28,00 lei/buc.x I buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36,11 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45,72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - piulița ( 0,98 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - demaror( 214.00 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274.71 lei/buc. xl buc. : 24 luni : !70h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285.52 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - arbore cotit ( 448,45 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 170h/lună )

 • - reductor ( 469.10 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 170h/lună )

 • - carter motor ( 184,32 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - autocat ( 86.89 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - disc taiere (6.00 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7,26 lei/buc. X 2 buc : 12 luni : 170 h/lună )

 • - fir naylon ( 145.87 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - vaselină ( 0,0056 kg x 22,30 kg )


  TOTAL 2

  1.118

  ^Reparații curente

  2.300

  - Amortizare

  0.468

  TOTAL 3

  2.768

  TOTAL GENERAL

  6.607


NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.


Compartiment Spații Verzii

Adriana Vărar

Stoica Silviu,

Bodea Maria/(J^M^

Serviciul Financiar Contabilitate

Dumitrescu Mihael

Prundurel Maria

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str.Văleni 32

SERV.AMEN.MENT.SPAȚII VERZI


CALCULATIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1.

defrișat vegetație cu TRIMERDirector Gener

Constantin DoTi/H

Director Adj. gulescu


MOTOCOASA FS 120,130,200,300,310 STIHL , HITACHI,SG 33 EJ; HUSQVARNA 345 R; DOLMAR


 • - benzină ( 0,5 1/ora x 4,17 lei/l)

 • - ulei ( 0,0189 lo/'ora x 25 lei /I)

TOTAL I


"ȚIESE SCHIMB

 • - bujie ( 28,00 lei/buc.x I buc. : 12 luni: 170 h/lună )

 • - semering ( 36,11 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45,72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - demaror ( 214,00 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274,71 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285,52 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7,26 lei/buc. x 2 buc : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carter motor ( 184,32 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 17011/lună )

 • - reductor ( 469,10 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 17011/lună )

 • - arbore cotit ( 448,45 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 17011/lună )

 • - disc taiere (6,00 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - vaselină ( 0,0097 kg x 22,30 kg )

TOTAL 2


- Reparații curente


y- - Amortizare

TOTAL 3


2.085

0.468

2.553


TOTAL GENERAL


6.149


NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.
Director Genera

Constantin Donai

Director Adj.,

N&iulescu OVdj

CALCULAȚIE DE PREȚ -ANEXA 5-5.1. pentru tăieri arbori la inaltime


MOTOFIERASTRAU , DRUJBA STIHL, RURIS, HUSQVARNA

 • - benzină ( 0.1 l/ora x 4,17 lei/l)

 • - ulei ( 0.0437 l/ora x 25 lei/l)

 • - ulei ungere (0.14 l/ora x 28,2 lei/l)

TOTAL 1

/l'ESE SC1MB

 • - bujie ( 28.00 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36.1 1 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45.72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - demaror ( 214,00 lei/buc. x lbuc. : 12 luni: 170 h/lună )

 • - carburator ( 274.71 lei/buc. X I buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285,52 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - arc ambreiaj ( 7.26 lei/buc. X 2 buc : 12 luni : 170 h/lună )

 • - lanț ( 69.88 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - pila pt ascutit lanț (17.50 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - lamă ( 308.70 lei/buc x 2 buc/an : 12 luni : 170 h/lună )

 • - arbore cotit ( 448,45 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/Iună )

 • - roata lanț ( 71.81 lei/buc x 2 buc/an : 12 luni : 170 h/lună )

  0.417

  1.093

  3.948

  5.458


  0.014

  0.035

  0.022

  0.105

  0.067

  0.070

  0.007

  0.069

  0.017

  0.151

  0.073

  0.070


  TOTAL 2

  0.702

  - Reparații curente

  0.417

  Amortizare

  0.402

  TOTAL 3

  0.819

  TOTAL GENERAL

  6.979

NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.


Serviciul Financiar Contabilii Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria


Director General,

Constantin Donald

Director Adj.,

u lese li ireitfor Economic,

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5- 5.1.

pentru MOTOCULTOR


- benzină ( 0.769 l/ora x 4,17 lei/1)

3.207

- ulei amestec ( 0.0168 l/ora x 25 lei/1)

0.420

ulei T 90 (0,141 l/ora x 10 lei/1)

1.410

rOTAL 1

5.037

PIESE SC1MB

- bujie ( 28,00 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

0.014

- semering ( 36.1 1 lei/buc. x 2 buc.: 12 luni : 170 h/lună )

0.035

- rulmenți ( 45.72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

0.022

- carburator ( 274.71 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

0.045

- reductor ( 469.10 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

0.077

- cablu accelerație (76.47 lei/buc.x Ibuc : 24 luni : 170h/lună )

0.019

-demaror( 214,00 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 170 h/lună )

0.105

TOTAL 2

0.317

- Reparații curente

1.600

- Amortizare

0.435

TOTAL 3

2.035

TOTAL GENERAL

7.39

NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.


Serviciul Financiar Contabil Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5.-5.1.

pentru stropit cu atomizorul (tratamente si erbicidat)

ATOM1ZOR

 • - benzină (0,75 l/ora x 4,17 lei/1)

 • - ulei amestec ( 0.03 l/ora x 25 lei/1) -ulei T 90 (0.141 l/ora x 10 lei/I) ÎOTAL1

PIESE SC1MB

 • - bujie ( 28.00 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36,11 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/iună )

 • - rulmenți ( 45,72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - sorb ( 17.07 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274.71 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 170h/Iună )

 • - modul de aprindere ( 285,52 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - demaror ( 214.00 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - set pompa presiune ( lei/buc x I buc/an : 12 luni : 170 h/lună ) TOTAL 2


  3.128

  0.775

  1.410

  5.313


  0.014

  0.035

  0.022

  0.017

  0.070

  0.052

  0.105

  0.284

  0.600


  Reparații1.560

1.560

7.472

NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.

Compartiment Spații fVer^i, Adriana Văran

Stoica Silviu

Bodea Maria


Serviciul Financiar Contabili

Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria

Director Adj.,

Ne&ulescu Ovidi


irettor Economic,


CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

pentru suflat frunze

SUFLANTA


- benzină (0.577 l/ora x 4.17 lei/l)


- ulei amestec ( 0,0102 l/ora x 25 lei/l)


-ulei T 90 (0,141 l/ora x 10 lei/l)PIESE SC1MB

 • - bujie ( 28.00 lei/buc.x 1 buc.: 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36.1 1 lei/buc. x buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45.72 lei/buc. x 12buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - sorb ( 17.07 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274,71 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285.52 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170 h/lună )

 • - demaror ( 214.00 lei/buc. x Ibuc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - arbore cotit ( 448,45 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - turbina presiune ( 450lei/buc x 1 buc/an : 12 luni : 170 h/lună )

TOTAL 22.406

0.255

1.410

4.071


0.014

0.035

0.022

0.017

0.067

0.047

0.105

0.073

0.221

0.601


Reparații curente                                                                                             1.200

Amortizare                                                                                           0.587


jOTAL3

1.787

TOTAL GENERAL

6.459

NOTĂ

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.


Serviciul Financiar Contab Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria


Director Adj.,

lulescu O\Jdi


CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1.

pentru tuns iarba

MAȘINA WIKINGireVtor Economic, • - benzină (0,35 l/ora x 4,17 lei/1)

 • - ulei amestec (0,012 l/ora x 25 lei/1)

-ulei T90 (0,141 l/ora x 10 lei/1)1.460

0.300

1.410

3.170


PIESE SC1MB


 • - bujie ( 28,00 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36,11 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45.72 Iei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - sorb ( 17,07 Iei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )


0.014

0.035

0.022

0.017


 • - carburator ( 274,71 Iei/buc. X 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285.52 Iei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

-cablu comanda (30.87 Iei/buc. X 1 buc. : 12 luni : 170h/lună )

 • - demaror ( 214,00 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - disc taiere (6,00 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

TOTAL 2


Reparații curente Amortizare J))TAL 3


3.000

0.000

3.000


TOTAL GENERAL

6.50

NOTĂ

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.


Compartiment Spațij V£rzi,

Adriana Vărar

Stoica Silviu

Bodea Maria/
Serviciul Financiar Conta

Dumitrescu Mihael

Prundurel Maria

SERV.AMEN.MENT.SPAȚII VERZI

CALCULAȚIE DE PREȚ ANEXA 5-5.1.

pentru tuns iarba

T ractoras


Director Adj.,

Negulescu

Director Economic,


 • - benzină (1,75 l/ora x 4,17 lei/1)

 • - ulei amestec ( 0,027 l/ora x 25 lei/l) -ulei T90 (0.141 l/ora x 10 lei/l)

7.298

0.675

1.410

TOTAL 1

9.383


O


PIESE SC1MB

 • - bujie ( 28,00 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36,1 1 lei/buc. X2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45.72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - sorb ( 17,07 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274,71 lei/buc. X 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285.52 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170 h/lună )

 • - cablu accelerație (76.47 lei/buc.x lbuc : 12 luni : 170h/lună )

 • - demaror ( 214.00 lei/buc. x 1 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - disc taiere (6,00 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

0.137

0.035

0.022

0.017

0.045

0.035

0.037

0.052

0.006

TOTAL 2

0.387

Reparații curente

3.640

0.000


Amortizare

OTAL 3                                                                            3.640


TOTAL GENERAL

13.410

NOTĂ

La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.

Serviciul Financiar Contat

Dumitrescu Mihaela Prundurel Maria


CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA5-5.1.

pentru ROXOR


 • - benzină ( 0,769 l/ora x 4.17 lei/l)

 • - ulei amestec ( 0.0168 l/ora x 25 lei/l)

-ulei T 90 (0.141 l/ora x 10 lei/l)

TOTAL 1

Compartiment Spații Yerzj/

Adriana Văraru

Stoica Silviu

Bodea Maria

Stan MarianServiciul Financiar Contab

Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria

Întocmit

Stan G.

pag. 10.CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA

pentru MOTOPOMPA


-motorina ( 2.00 l/ora x 4.08 lei/1)

- ulei amestec ( 0.0168 l/ora x 25 lei/1)

-ulei T 90 (0.141 l/ora x 10 lei/I)

TOTAL 1

NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.

Compartiment Spații .Verzi'


Adriana Văraru

Stoica Silviu


Bodea Maria/

Stan Marian i

4


Serviciul Financiar Contabili

Dumitrescu Mihaela

Întocmit

Stan G. pag. 11.


Prundurel Maria

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

MAȘINA DE MATURAT ALEI

 • - benzină (2,247 1/ora x 4,17 lei/l)

 • - ulei amestec ( 0.026 I/ora x 25 lei/l)

TOTAL 1


9.370

0.650

10.020


)ESE SC1MB

 • - bujie ( 28.00 lei/buc.x I buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36.11 lei/buc. X 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45,72 lei/buc. x 2buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - sorb ( 17,07 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274,71 lei/buc. X I buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285.52 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170 h/lună )

 • - demaror ( 214.00 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - reductor( 469.10 lei/buc. x I buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - cablu accelerație (76.47 lei/buc.x lbuc : 24 luni : 170h/lună )

 • - arbore cotit ( 448.45 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - turbina presiune ( 4501ei/buc x I buc/an : 12 luni : 170 h/lună )

  TOTAL 2

  0.696

  Reparații curente

  1.679

  Amortizare

  0.710

  J)TAL 3

  2.389

  TOTAL GENERAL

  13.105

NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.

Verzi.


Compartiment Spații „Ver^i.

Adriana Văraru

Stoica Silviu

Bodea Mari

Serviciul Financiar Conta

Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria

CALCULAȚIE DE PREȚ-ANEXA 5-5.1.

MOTOCOSITOARE BERTOLINI • - benzină (0.625 l/ora x 4.17 lei/l)

 • - ulei amestec ( 0.0168 l/ora x 25 lei/l)

 • - ulei T90 (0.141 l/ora x 10 lei/l)

9.370

0.650

1.410

TOTAL I

3

11.430

PIESE SCIMB


 • - bujie ( 28.00 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - semering ( 36.1 1 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45.72 lei/buc. x 2buc. : 24 luni: 170 h/lună )

 • - sorb ( 17.07 lei/buc. x 2buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274.71 lei/buc. X 1 buc. : 24 luni : 170h/lună )

 • - modul de aprindere ( 285.52 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170 h/lună )

 • - demaror ( 214,00 lei/buc. x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - arbore cotit ( 448.45 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - turbina presiune ( 450lei/buc x 1 buc/an : 12 luni : 170 h/lună )

0.0138

0.0354

0.0224

0.0168

0.0674

0.0467

0.1050

0.0730

0.2200

TOTAL 2

0.6005


Reparații curente

AmortizareTOTAL 3


TOTAL GENERAL


2.695

2.102

4.797

16.827


NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.


Compartiment Spații Veivji

Adriana Văraru

Stoica SilviuBodea Maria/^^^4^Serviciul Financiar Contal^Jit Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria


CALCULAȚIE DE PREȚ -anexa 5-5.1.

pentru cu ratat zapada

MOTOFREZA


 • - benzină ( 0,769 l/ora x 4,17 lei/1)

 • - ulei amestec ( 0,0168 l/ora x 25 lei/l)

-ulei T 90 (0,141 l/ora x 10 lei/I)

3.207

0.420

1.410

l’OTAL 1

5.037

PIESE SC1MB

- bujie ( 28,00 lei/buc.x 1 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

0.014

 • - semering( 36,11 lei/buc. x 2 buc. : 12 luni : 170 h/lună )

 • - rulmenți ( 45,72 lei/buc. x 2 buc. : 24 luni : 170 h/lună )

 • - carburator ( 274,71 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - reductor ( 469,10 lei/buc. x 1 buc. : 36 luni : 170h/lună )

 • - cablu accelerație (76,47 lei/buc.x lbuc : 24 luni : 170h/lună )

-demaror( 214.00 lei/buc. x lbuc. : 12 luni : 170 h/lună )

0.035

0.022

0.045

0.077

0.019

0.105

TOTAL 2

0.317

 • - Reparații curente

 • - Amortizare

0.919

0.450

TOTAL 3

1.369

'TOTAL GENERAL

6.72

NOTĂ La acest tarif se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.

Compartiment Spații flVer$i,

Adriana Vărar

Stoica Silviu

Bodea Mari

Serviciul Financiar Cont

Dumitrescu Mihaela

Prundurel Maria


s.c.Sp.rvic.ii de (qpspodârire Urbana Ploiești s.r.i.

SISTEM


:         C.u.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

/Vn„ ,, , ,n î                                                                                                                                         j l x; <

Ploiești, Str.Voleni or. 32, toi: O 2-4Z1-5Z1Z121 2, 525252, fax:0244-510353 co^p&^g£ -ț

TARIFE PENTRU UTILAJE SI SCULE^MM^

ANEXA 5.2.

DENUMIRE

PREȚ (LEI/ORA)

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW CU MANIPULANT

25,61

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW FARA MANIPULANT

12,22

GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA CU MANIPULANT

31,77

GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA FARA MANIPULANT

18,38

GENERATOR SUDURA CU MANIPULANT

31,86

GENERATOR SUDURA FARA MANIPULANT

18,48

GENERATOR DE CURENT CU MANIPULANT

31,56

GENERATOR DE CURENT FARA MANIPULANT

18,17

PIKAMERCU MANIPULANT

19,30

PIKAMER FARA MANIPULANT

5,91

APARAT DE SUDURA CU MANIPULANT

17,89

APARAT DE SUDURA FARA MANIPULANT

4,50

BETONIERA CU MANIPULANT

z"“X     _____

18,35

BETONIERA FARA MANIPULANT

4,96

GENERATOR DE CURENT + BETONIERA CU MANIPULANT

32,03

GENERATOR DE CURENT + BETONIERA FARA MANIPULANT

18,64

MAȘINA DE TA1AT ASFALT SI BETON WEBER CU MANIPULANT

33,25

MAȘINA DE TAIAT ASFALT SI BETON WEBER FARA MANIPULANT

19,86

GRUP GENERATOR + PIKAMER CU MANIPULANT

32,50

GRUP GENERATOR + PIKAMER FARA MANIPULANT

19,11

GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER CU MANIPULANT

28,56

. \

GRUP GENERATOR + COMPRESOR AER FARA MANIPULANT

15.17

UTILAJ PREPARAT ASFALT BAGELA

36,37

\\*;. \ 1-

REPARTIZATOR ASFALT

'SC

La aceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte 23,35%, profit 5% si T.V.A.
DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENII PI BLIC, MARILJS PANAINTE


întocmit. Operator devize. Oana Tanasqșcu
\s.cServicii de Qpspodarire F          Urbană Ploiești


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tet:O244-5442*12, 525252, fax:0244-51 0353 cod ț»


CALCULAȚIE UTILAJE

lei / oră fără T.V.A.


ANEXA 5.2.1. DETALIATCILINDRU COMPACTOR BOMAG BW CU MANIPULANT


Manopera 10,90 lei/ora              10,9

-motorina ( 2,5 1/ora x 4,08 lei/1) 4mortizare

Piese de schimb

Reparații

TOTAL/UTILAJ


1,2283


13,39

10,20

0,00

1,00

1,02

25,61


CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW FARA MANIPULANT

Motorina (2,5 t/ora x 4,08 lei/1)

10,20

Amortizare

0,00

Piese de schimb

1,00

Reparații

1,02

TOTAL/UTILAJ

12,22


GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA CU MANIPULANT

Manopera 10,90 lei / oră            10,9

1,2283

13,39

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină ( 3,24 l/oră x 4,17 lei/1)

13,51

Amortizare grup generator

0,16

Amortizare aparat sudura

0,21

-piese de schimb + consumabile

3,15

Reparații

1,35

TOTAL/UTILAJ

31,77

GENERATOR SUDURA CU MANIPULANT

Manopera 10,90 lei / oră             10,9

1,2283

13,39

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină ( 3,24 l/oră x 4,17 lei/1)

13,51

Amortizare

0,46

Consumabile

0,15

Piese de schimb

3,00

Reparații

1,35

TOTAL/UTILAJ

31,86

GENERATOR SUDURA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 I

- benzină (3,24 1/oră x 4,17 lci/1) Amortizare

Consumabile

Piese de schimb

Reparații

TOTAL/UTILAJGENERATOR DE CURENT FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1

- benzină (3,24 1/oră x 4,17 lei /I)

13,51

Amortizare

0,16

Consumabile

0,15

Piese de schimb

3,00

Reparații

1,35

TOTAL/UTILAJ

18,17


GENERATOR DE CURENT CU MANIPULANT

Manopera 10,90 lei / oră            10,9

1,2283

13,39

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 I

- benzină ( 3,24 I/oră x 4,17 Iei/1)

13,51

Amortizare

0,16

Consumabile

0,15

Piese de schimb

3,00

Reparații

1,35

TOTAL/UTILAJ

31,56


GRUP GENERATOR + APARAT SUDURA FARA MANIPULANT

Consum orar benzina : 240 g/CPh = 3,24 1