Hotărârea nr. 101/2017

Hotãrârea nr. 101 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 101

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură ”I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.04.2017;

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017

A

Președinte de ședință,  George-Sorin-Niculae BotezPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 84/03.04.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.03.2017, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru premierea câștigătorilor Concursului Interj udețean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a X-a. Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești în cadrul celei de-a XXIX-a ediții a Festivalului Internațional de poezie „Nichita Stănescu”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,


CONSILIERI,

Adrian Florin

Sanda Dragulea^// Andrei Gheorghe Paul Alexandru Pala:

Gheorghe Simion Sîrl

Zoia Staicu

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituriși cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale ”


a Municipiului Ploiești


în conformitate cu prevederile Legii 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 84/03.04.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 31.03.2017, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „ Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru premierea câștigătorilor Concursului Interjudețean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a X-a. Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești în cadrul celei de-a XXIX-a ediții a Festivalului Internațional de poezie „Nichita Stănescu”.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2017, a fost structurat astfel:


Venituri totale:

1. 546,00 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

1. 526,00 mii lei 20,00 mii lei 0,00 mii lei

1.546,00 mii lei

503,00 mii lei

1.043,00 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de 1.547,30 mii lei


 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

1.526,00 mii lei 20,00 mii lei 1,30 mii lei

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 1.547,30 mii lei,


astfel:La titlul II ..Bunuri și servicii” apare o majorare de +1,30 mii lei, astfel.

la alineatul 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter, funcțional”^ este influențat de sponsorizările în valoare de 1.30 mii lei (premierd^tâ^Igatorilor Concursului Interjudețean de Recitare „Sub aripa lui Nichita”, ediția a X-a. Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești în cadrul celei de-a XXIX-a ediții a Festivalului Internațional de poezie „Nichita Stănescu ”).

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017.
raB.M


Trezorerie Mun. Ploiești


EXTRAS DE CONT la data:


04.04.’017


lîditat la data:


04.04.2017 04:53 PM


CONT: 21G370I002844308


NR. DOCUMENT DATA    DATA

DOC     PLĂTII

Sold precedent

508               03.04.2017 03.04.2017

Rulaj zi

Total sume


CASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI

CONT       IBAN PLĂTITOR/

CORESPONDENT BENEFICIAR


6101


Sold finalR040TREZ52121G370100XXXX      PLOIEȘTI EROILOR NR1XZ

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/           '

BENEFICIAR BENEFICIAR


CREDIT COD      INDICATOR

ANGAJAMENT ANGAJAMENT


NR. REFER1NTA-


R050BRDE300SV81696133000


13102711


APA NOVA PLOIE^țL'?/ S.R.L.TZ52145812924-

SPONSORIZARE BUDGET


1.300,00

1.300,00


1.300,00JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017^9 mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

N FLUENT (+,-)

BUG RECTF

2017

Venituri proprii |                      Donații si sponsorizări

33.10.17

20,00

0,00

0,00

1,30

20,00

37.10.01

1,30

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.526,00

0,00

1.526,00

Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

1.546,00

1,30

1.547,30

Veniturile secțiunii de funcționare

1.546,00

1,30

1.547,30

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.546,00

1,30

1.547,30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.546,00

1,30

1.547,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5\

01

1.546,00

1,30

1.547,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

503,00

0,00

503,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

386,00

0,00

386,00

Salarii de baza

10.01.01

386,00

0,00

386,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

24,00

0,00

24,00

Tichete de vacanta

10.02.06

24,00

0,00

24,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

93,00

0,00

93,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

62,00

0,00

62,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

2,00

0,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

0,00

6,00

Contribuții la Fondul de garantare-a-creanțelor salariale

40tO3.O7

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

1.043,00

1,30

1.044,30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

939,00

1,30

940,30

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300,00

0,00

300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

0,00

4,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4,00

0,00

4,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,00

0,00

13,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

457,00

1,30

458,30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

142,00

0,00

142,00

Reparații curente

20.02

31,00

31,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGEl^

201']^*

JW^ECTF

Hrana pentru oameni

20.03.01

1 ¥Joo

Hrana pentru animale

20.03.02

i

4 Moo

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

w

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.

20.05

40,0$

A;

X40,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

0,00

40,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9,00

0,00

9,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

0,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4,00

0,00

4,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

16,00

0,00

16,00

Protecția muncii

20.14

5,00

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armai

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Cont

lucră

Reab

ribuții ale administrației publice locale la realizarea unor ri si servicii de interes mihlic local. în baza unor convenții sau

20.19

0,00

ilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publi

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09H

20.30

1,00

0,00

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,00

1,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+;

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGipC

2«W >

JBÎjCRECTF

\^7

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

iwă

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

W-

P? B

&yo,oo

Transferuri curente (cod

ci ni m_i_ci ni n-u_«i ni i/i_L«i m ic_lci m oj_i_ci ni 'jcxci m

51.01

oM

>..6,0.0.

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale

55.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

A

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITL UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.(

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01,03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017 //.

/Șlfe»ECTF

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o,fa

,/s?

1 VW

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

i Q,00

1 KF

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

\\°

?■

/o'7

C/ P'^VA

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CASEI DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2017

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget inițial propus 2017

(Iei)

1

2

3

4

5

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

167 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a V-a,

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae Ionescu

1500,00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STANESCU", ed.a XXIX-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a X-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Editare carte, catalog

 • 2.5 Alte proiecte cultural-educative.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore,

13300,00

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

1000,00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

20000,00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a Xl-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

2500,00

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

... V

Buget inițial propus 2017

(Iei)

1

2

3

4

5

6. Festivalul Național "i.L.

CARAGIALE" ediția a-XIV-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae lonescu

21600,00

7. Expoziția SALONUL

ARTELOR

Editare catalog "Salonul de primăvară",

Editare catalog "Salonul de toamnă".

Aprilie / Octombrie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion lonescu Quintus"

Madalina Rotaru

4000,00

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor;

Spectacol "Zâmbet de copil"; Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Mai-Iunie

Ploiești

Referent specialitate, Gheorghe Gram a , Gelu Nicolae lonescu

10000,00

9. TABĂRA

INTERNAȚIONALĂ DE CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

Iulie

Prahova

Madalina Rotaru

30000,00

10. FESTIVALUL CASTANILOR - IN MEMORIAM GABI DOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVIII-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Referent specialitate,

70000,00

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XV-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "LL.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdcu" Câmpina

Gelu Nicolae lonescu

9000,00Programe și proiecte culturale


Perioada


Loc de desfășurare a manifestării


Responsabil proiect


Buget inițial propus 2017 (lei) • 12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR:

  • 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlI-a,

  • 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a IV-a

  • 12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

 • 13. Participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;


2

12.1 decembrie

12.2 septembrie 12.3 tot timpul anuluior


3

Ploiești


Diferite locații


4

Gheorghe Grama


Referent de specialitate


5

95000,0014. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2017, ", pregătirea Antologiei Cenaclului Atitudini pentru 2018, Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.


Tot timpul anului


Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale


Gelu Nicolac Ionescu


72300,00


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

-

Buget initialv propus 2017 (lei)

1

2

3

4

5

15. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" (simpozioane, colocvii, conferințe, prelegeri, etc)

octombrie-iunic

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

20000,00

16. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun",Ateliere de Paște, alte proiecte educaționale).

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L.

Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

18000,00

17. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

30100,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

458300,00


DIRECTOR,


CONTABIL ȘEF,

* PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si ckeftujiQl^^ al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare, conform H.C.L. nr. 84/03.04.2017.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

• Buget inițial:

Venituri             -venituri proprii                             20,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 1. 526,00 mii lei

TOTAL                      1.546,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 1.546,00 mii lei.

Buget rectificat:

Venituri

-venituri proprii

20,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local

1. 526,00 mii lei

-sponsorizări

1,30 mii lei

TOTAL

1.547,30 mii lei

Cheltuieli - suma de 1.547,30 mii lei.

Rectificarea este impusa de prevederile art. 5 din Ordinul nr. 1661bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice:

" (1) Instituțiile publice care beneficiază de donații și/sau sponsorizări au obligația de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor, de venituri și cheltuieli, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea sumelor în lei sau a echivalentului în lei al sumelor în valută primite în conturile de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, prezentând acestora următoarele documente justificative:

 • a) copia actului de donație sau de sponsorizare;

 • b) copia ordinului de plată, prin care sumele în lei sau echivalentul în lei al sumelor în valută reprezentând donații/sponsorizări din care se efectuează plăți în lei au fost virate în conturile corespunzătoare deschise la Trezoreria Statului;

 • c) copia extrasului contului de venituri bugetare sau de disponibilități deschis la Trezoreria Statului, în care au fost înregistrate donațiile/sponsorizările primite, după caz.

(2) Pentru donațiile și/sau sponsorizările prevăzute la art. 4 instituțiile publice beneficiare au obligația de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetele de venituri și cheltuieli, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, prezentând în acest scop Situația donațiilor și sponsorizărilor primite în valută din care se efectuează plăți în valută, prevăzută în anexa nr. 1, în care se completează datele din


creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele


instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala ’ ’, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare


aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’


precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIU


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

ErjifLaura STANCIU
VIZAT


Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios,


Achiziții Publice, ContracteCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR.l


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

9                         '                     '                                   9

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură ”Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești