Hotărârea nr. 10/2017

Hotãrârea nr. 10 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 10 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana -Maria Enache, Tudor Eduard Emilian și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 16.01.2017;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 351 / 31 octombrie 2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 / 2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 44 alin. (1), (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

având în vedere prevederile art. 43 și art. 48 din Legea nr. 114 / 1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2017, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art 2 - Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2017, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 ianuarie 2017.

Președin ’

George Sori
Contrasemnează Secretar. Anabell Olinwia.Măntoiu


Măntoiu


EXPUNERE DE MOTIVE           K M x

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prio^itațe peritru^ chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei PWW vM de prioritate pentru locuințele sociale      l wW?Âsl

nL/P d?AHO\* Vx/

In exercitarea atribuțiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001. repuolfe'ăta și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași. în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților publice locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

Autoritatea publică locală se confruntă deja cu numeroase solicitări formulate de aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de contracte, dar și pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează atât dosare ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, cât și dosare aparținând familiilor care solicită o locuință socială și care și-au actualizat dosarele, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local, în baza criteriilor anual stabilite de acesta.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 351 / 31.10.2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a locuințelor sociale, se impune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2017.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, ( Constantin Gabriel Mine


Sanda Dragulea, Paulica Dragușin, ȘU Cristina Ana - Maria Enache, Tudor Eduard Emilian.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001. republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

Art. 13 și art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele cu venituri mici, invalizii, pensionarii și persoanele cu handicap. Astfel, legea dă posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Majoritatea chiriașilor însă și-au valorificat deja acest drept și în acest moment sunt evacuați din fostele locuințe, fie foarte aproape de a fi evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

In evidența Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr de 49 dosare întocmite de chiriașii proveniți din imobilele deja restituite și un număr de 136 dosare privind locuințele sociale.

Ținând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de priorități pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege, conform Anexei 1 și Anexei 2.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței și a Hotărârii Guvernului nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local.

Prin termenul de locuință socială în sensul legii, se înțelege locuința care se atribuie


cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea uneia în condițiile pieței. V


Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu chirie mică


Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu chirie mică trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în sițuație de risc social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși sunt persoane mai tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități aducătoarele Venit.

Comisia Consiliului Local pentru protecție și asistență socială s-a întrunit și t


analizat cererile solicitanților proveniți din imobilele revendicate și restituite foștilor proprietari, precum și pe cele ale solicitanților de locuință socială și, în baza criteriilor aprobate, a întocmit listele cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2017, anexe la prezentul proiect de hotărâre.

ȘEF SERVICIU,


Ovidiu Bădulescu


DIRECTOR

Ion I


NERAL, Dinu


SERVICIUL JURIDIC


URIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ, Daniela Simona Chiva
MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Roland Dorian Ene

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIARAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale


și a constatat:Data: 16.01.2017

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru fam iii le compuse dintr-o persoana

Nr. Poz.

Nume si Prenume

Nr. membrii

Dosar Nr.

Totai Punctaj

Situația ocupațio nală

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

NICOLESCU MARIANA

1

556

40

Salariat

10

Boli cardiovasculare

2

Salariu 935

10

Evacuata

10

Nu

0

30.01.2008

8

2

MĂGULEANU VALERIA

1

2244

38

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1255

8

Contract expirat

10

Nu

0

03.09.2002

10

3

OPREA ALEXANDRINA

1

2975

36

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 743

10

Contract expirat

10

Nu

0

07.04.2009

8

4

RADU MIHAELA

1

782

36

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu

1200

8

Contract expirat

10

Nu

0

25.01.2011

8

5

MOVILEANU SAFTA

1

232044

34

Pensionar

8

Boli cardiovasculare

2

Pensie 1494

4

Evacuata

10

Nu

0

07.01.2004

10

6

ANDREI MIHA1

1

501

34

Pensie

8

Sănătos

0

Pensie 1215

8

Notificare

10

Nu

0

26.06.2007

8

7

IRIMIA MARIȚA

1

425

34

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1144

8

Contract expirat

10

Nu

0

11.01.2012

6

8

POPESCU MARIA

1

5690

32

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 1015

8

Evacuata

10

Nu

0

07.06.2013

6

9

MIHAI ELENA

1

12856

30

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu

1789

2

Contract expirat

10

Nu

0

28.12.2011

8

10

CRISTEA GEORGETA

1

426

30

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 628

6

Contract expirat

10

Nu

‘SfTftW) 12

6

11

IUGA GRIGORE (-20% chiriaș locuința sociala)

1

564

28.8

Pensionar

8

Certificat handicap grav

5

Pensie 1771

2

Contract expirat

10

Decret

Lege 11 1990 lr< ---------------TtTT*

oV/-

V/

7

8

12

ENACHE ERMINA

1

510

28

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 400

2

Contract expirat

10

Nu

0

23.08.2007

8

13

GHEORGHE VASILE

1

587

28

Ajutor social

4

Certificat handicap mediu

4

VMG 181

2

Contract expirat

10

Nu

0

05.06.2008

8

14

ALEXE STELIAN

1

2103

22

Ajutor sociai

4

Boli cronice

2

VMG 142

2

Contract expirat

10

Nu

0

27.02.2014

4

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017                      ANEXA Nr.2 la Hotararea nr:..Z

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Nr. memb rii

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațion alâ

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit pe persoana

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficia r 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

BIVOLARU PETRE

2

521

42

Salariat

10

T.B.C

4

Salariu 875

10

Contract expirat

10

Nu

0

10.04.2007

8

2

IORDACHE ION

4

5918

41

Salariat + copil minor

11

Certificat medical

2

Salariu 843

10

Contract expirat

10

Nu

0

27.06.2011

8

3

CHIȘAMERA LIVIU IULIAN

3

392

39

PFA + copil minor

11

Hepatita C

2

V ci iii activitati comerciale cno

6

Contract expirat

10

Nu

0

21.04.2006

10

4

MUNTEAN DORIN

2

11765

38

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1251

8

Contract expirat

10

Nu

0

16.11.2005

10

5

STAMATIADE NICOLAE

2

540

38

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 873

10

Contracte expirate

10

Nu

0

21.11.2007

8

6

FLOREA MIHAI

7

8999

38

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat fiica

5

Pensie 995

10

Contract in vigoare <12 luni

7

Nu

0

03.11.2009

8

7

ÎVAN ȘTEFANIA IOLANDA

4

520

37

Salariat + copil minor

11

Boli cardio

2

Salariu 624

6

Contract expirat

10

Nu

0

03.10.2007

8

8

SIMIONESCU ANTOANETA ROXANA

2

609

37

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 1056

8

Contracte expirate

10

Nu

0

19.08.2008

8

9

ANASTASE FLORINA

2

461

36

Pensionar

8

Cancer

4

Pensie 603

6

Sentința civila

10

Nu

0

X)

-SQ&QZ2007

AĂ 7/1/

8

10

CODREANU MARIN

2

517

36

Pensionar

8

Certificat handicap mediu

4

Pensie 441

6

Contract expirat

10

Nu i

' c

te

^fefî9.2007J

8

11

MATEI IUDITA FLORINA

3

505

35

Pensionar

8 t

Certficat handicap accentuat

5

Pensie 1437

4

Contract expirat

10

1‘

Nu

/

8o


o


12

BIVOLARII ELEONORA

3

596

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 456

6

Contract expirat

10

Nu

0

16.07.2008

8

13

TEODOR ALINA

4

638

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 487

6

Evacuata

10

Nu

0

15.12.2008

8

14

NECHITA ALEXANDRA

2

7070

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 505

6

Contract expirat

10

Nu

0

20.09.2010

8

15

ÎANCU ELENA CRISTINA

2

12205

35

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 743

10

Sentința civila

10

Nu

0

11.11.2015

4

16

VIHTA IULIANA

2

8928

34

Pensionar

8

Astm Bronsic

2

Pensie 660

6

Contract expirat

10

Nu

0

30.10.2009

8

17

NICOLAE VIOREL (-20% chiriaș locuința sociala)

6

482

32.8

Pensionar

8

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 796

10

Contract expirat

10

Nu

0

17.05.2007

8

18

APOSTOLESCU MARCEL

2

590

32

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Salariu 708

10

Contract expirat

10

Nu

0

26.06.2008

8

19

DOGARII DANIEL

2

640

32

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Pensie mama 1242

8

Notificare

10

Nu

0

18.12.2008

8

20

ANGELESCU ALISA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

7508

31.2

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 1090

8

Evacuata

10

Nu

0

29.11.2001

10

21

OPAIȚ MARIA JANA

2

382

30

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 1670

2

Notificare

10

Nu

0

09.03.2006

8

22

SELARU NICULINA

3

633

30

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1708

2

Contracte expirate

10

Nu

0

20.11.2008

8

23

DONCILĂ ELENA

2

12448

29

Pensionar

8

Boli cardio

2

Pensie 800

10

Contract in vigoare > 12 luni

5

Nu

0 //

'M

24

DUMITRU

CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

416

28.8

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 697

6

Contract expirat

10

Nu

h

V’

ii25

STOICA ELENA

4

554

28

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Venit fiica

650

6

Notificări

10

Nu

0

09.01.2008

8

26

NICOLAE ELISABETA VERONICA

4

30486

27

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Pensie alimentara 134

2

Notificări

10

Nu

0

25.11.1998

10

27

FLOREA CORNELIA

4

5926

27

Persoana fara venit

4

Certificat handicap accentuat fiu

5

Indemnizație handicap 272

2

Sentința civila

10

Nu

0

13.06.2013

6

28

COMAN VICTOR

3

11115

27

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 1066

8

Contract in vigoare >12 luni

5

Nu

0

05.11.2014

4

29

PETRE DANIELA

7

2608

27

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 147

2

Notificare

10

Nu

0

26.02.2015

4

30

IONIȚĂRAMONA

9

12214

27

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 139

2

Notificări

10

Nu

0

28.04.2015

4

31

ALEXANDRU PUIU

3

1676

26

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

2

Notificare executor judecătoresc

10

Nu

0

05.02.2002

10

32

STOICA AURORA

4

618

26

VMG

4

Certificat medical

2

VMG 357

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.12.2008

8

33

STOICA ALFREDO SEBASTIAN

5

6518

25

VMG + copil minor

5

Sănătos

0

VMG 251

2

Contract expirat

10

Nu

0

20.03.2009

8

34

ȚILIMPEA CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

526

24

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 400

2

Contract expirat

10

Nu

0

18.10.2007

8

35

ENUȚĂ SEVASTA

(-20% chiriaș locuința sociala)

2

569

24

Persoana handicap

1

Certificat handicap accentuat

5

Indemnizație handicap 613

6

Contract expirat

10

Nu

0

3^0^2008

8

NOTA: NR. TOTAL MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA = 114 PERSOANEo            o


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2017 pentru locuințele sociale

Nr. Poz.

Nume si Prenume

Nr. membrii de familie

Dosar

Nr.

Total Punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori aflăți în întreține re + elevi

Pct.

Modalitate obținere a venitului

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct

Vechime cerere

Pct.

1

ANTONESCU ION TOMA

5

5796

44

6

8

3 copii / 2 elevi

5

Indemnizație creștere copil

10

707

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

10.06.2013

6

2

NICOLESCU FLORIN

1

6515

38

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

salariu

10

798

10

Certificat handicap accentuat

5

Revocat din centru minori

6

26.06.2014

4

3

NICULAE VIORICA

2

4837

37

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

771

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

06.11.2002

10

4

OPREA CĂTĂLINA

4

30961

36

12

5

Nu

0

Pensie

8

1030

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

24.07.1997

10

5

NICA CĂTĂLINA STELUȚA

5

92

35

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

678

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

23.08.2004

10

6

DRAGAN MADALINA ISABELA

2

10490

35

Tolerat in spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

672

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

26.10.2011

8

7

NENCIU MARIANA

3

5742

34

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 student

3

Salariu

10

976

10

HTA + Diabet

2

Nu

0

24.05.2012

6

8

BABȚAN MIHAI LAURENȚIU

2

12223

34

15.03

4

1 copil /1 elev

3

Pensie

8

848

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

13.11.2015

4

9

CRISTESCU MARIA

1

31249

33

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1013

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

02.12.1997

10

10

BODOR MARIOARA

1

65

33

9.72

7

Nu

0

Salariu

10

487

6

Nu

0

NU ;

1

^06.2004

^0

-n v,

11

DINU LUMINIȚA

1

122

33

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

738

10

Nu .

0

fit

Nu ț

gSgS'/

oi

V

12

ȚOCA BUDEANU ERYK EDUARD

3

12677

33

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

859

10

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

19.12.2014

4

13

DRACEA IRINEL MIHAIL

2

4328

33

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

salariu

10

944

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.04.2015

4

14

NAE ORTENSIA (- 20%)

3

8755

32.8

2.601

8

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

557

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

08.11.2010

8

15

CHIȚU ION

3

32

32

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

2

Salariu

10

726

10

Nu

0

Nu

0

23.10.2006

10

16

OANCEAIONUT RĂZVAN

1

1020

32

11

7

Nu

0

Pensie

8

740

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

27.01.2016

2

17

CIURAR ANGHEL

3

30857

31

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

598

6

Nu

0

Nu

0

30.06.1997

10

18

STATE MARIA

1

684

31

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1250

8

Nu

0

Nu

0

26.07.2001

10

19

MINCU ELENA

2

127

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

692

6

Gr. II invaliditate

5

Nu

0

14.10.2004

10

20

GRIGORESCU ANDRONACHE

1

563

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1295

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

21.02.2008

8

21

BOGHIU GRIGORE

2

645

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1020

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

19.02.2009

8

22

COSTACHE MARIA CLAUDIA

2

3565

31

8.46

7

Nu

0

Salariu

10

625

6

Nu

0

Nu

0

15.04.2011

8

23

POȘA PETRISOR

2

9403

31

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

799

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu .

/

6

24

DOBRE MIHAELA

4

11752

31

Tolerat în spațiu

3

2 copii

2

Salariu

10

628

6

Certificat handicap mediu

4

Nufr-c Q? —w

w

a 6

L

25

PETRE GHEORGHE ANESTE

1

1351

31

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

800

10

Boli cardiovasculare

2

Nu

0

04.02.2013

6

26

CIUBOTARI) GHEORGHE

2

383

31

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

3

Pensie

8

589

6

HTA

2

Nu

0

27.03.2016

10

27

MOȚOI MAGDALENA

2

30061

30

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1092

8

Nu

0

Nu

0

16.10.1998

10

28

LĂISOR GINA ANGELICA

4

4480

30

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Fara venit

4

466

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

27.03.2003

10

29

COMIȘELU VALERIU

4

632

30

Chiriaș locuința necesitate

0

2 copii

2

Salariu

10

769

10

Nu

0

Nu

0

19.11.2008

8

30

STOICESCU FLORICA

2

2631

30

Tolerat în spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1190

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

12.03.2013

6

31

POPESCU ELENA GABRIELA

4

5242

30

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

606

6

Nu

0

Nu

0

23.05.2013

6

32

TICU MINA SILVIA

2

10672

30

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

3

Pensie

8

428

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.10.2013

6

33

IONESCU REMUS FLORIAN

5

13145

30

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

458

6

Nu

0

Nu

0

19.12.2013

6

34

IORDACHE IULIANA

1

3945

30

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

740

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

15.04.2014

4

35

NICA LOREDANA (-20% )

5

536

29.6

8.35

7

3 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

447

6

Nu

0

Nu

0

16.11.2007

8

36

DOBRE IULIANA SORINA

1

30971

29

Tolerat în spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

143

2

TBC

4

Nu

A’-

37

LUPU BOGDAN LUCIAN

1

9652

29

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1438

4

Certificat handicap grav

5

Nu

vi

X?*?

38

CONSTANTIN LENUTA

5

469

29

Lipsa dovada spațiu

2

4 copii / 4 elevi

7

Fara venit

4

133

2

Nu

0

Revocat din centru minori

6

05.03.2007

8

39

DĂIȚOIU SILVIA

3

577

29

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1177

8

Nu

0

Nu

0

09.04.2008

8

40

CROITORU MARIA

1

3112

29

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

688

6

Diabet + HTA

2

Nu

0

10.04.2009

8

41

ABABEI FLORENȚA

2

6061

29

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1050

8

Diabet + HTA

2

Nu

0

28.06.2011

8

42

NEAGU ELENA

2

6813

29

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

928

10

Nu

0

Nu

0

22.06.2012

6

43

PETRE CĂTĂLINA

2

1101

29

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariat

10

823

10

Nu

0

Nu

0

09.10.2012

6

44

NEDELCU IOAN

1

11403-

29

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

708

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

21.10.2015

4

45

RĂDOI GEORGETA

4

12725

29

16.675

5

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

1227

8

Nu

0

Nu

0

18.11.2016

2

46

POPA SILVIU NICOLAE

3

5586

28

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 student

3

Salariu

10

1566

2

Nu

0

Nu

0

27.11.2002

10

47

NICOLAE FILOFTEEA     (

-20%)

2

599

28

5.18

8

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

551

6

Nu

0

Nu

0

25.07.2008

8

48

GHEORGHE FLORENTINA

6

6230

28

Tolerat in spațiu

3

4 copii / 2 elevi

5

Indemnizație creștere copil

10

480

6

Nu

0

Nu

0

19.06.2014

4

49

GHIRASE CONSTANTIN MARIAN

3

612

28

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

776

10

Nu

0

Nu

■A

l^16

X. \

2

50

MARIN MARIA

6

2544

28

Lipsa dovada spațiu

2

4 copii / 4 elevi

7

Salariu

10

379

2

Certificat handicap grav

5

—M

■S

O

< //

2

51

STOENESCU NICOLAE ALIN ( - 20% )

3

8107

27.2

1.716

8

2 copii

2

Salariu

10

569

6

Nu

0

Nu

0

20.10.2010

8

52

RĂDUCANU CĂTĂLIN VASILE (-20%)

1

9051

27.2

8.455

7

Nu

0

Salariu

10

1313

4

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.11.2010

8

53

MAZILU ALIN

VASILE (- 20% )

1

9251

27.2

7.08

8

Nu

0

Salariu

10

924

10

Astm bronsic

2

Nu

0

17.09.2014

4

54

OPREA MARIA

1

346

27

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1504

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.11.2005

10

55

SANDU ELENA

3

381

27

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

480

6

Nu

0

Nu

0

08.03.2006

10

56

GOGONEA MIRCEA

1

397

27

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1403

4

Boli cardio / HTA

2

Nu

0

30.05.2006

10

57

PUȘCAȘU ANA

1

2960

27

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1001

8

Nu

0

Nu

0

06.04.2009

8

58

CONSTANTIN MIHAI

1

11701

27

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

651

6

GR. II Invaliditate

5

Nu

0

29.11.2011

6

59

TASE AURICA

2

12296

27

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1206

8

Certificat pneumolog ie + HTA

2

Nu

0

28.11.2013

6

60

BEȚIVU LILIANA

2

14

27

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

357

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.03.2014

10

61

BUCUR MARIN DANIEL

1

12826

27

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

935

10

Nu

0

Nu

0

29.12.2014

4

62

RUSU PETRONELA

1

10152

27

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

925

10

Nu

0

Nu

0

21.09.2015

rt O 3   \---

4

63

TĂBĂCARIU lOAN

2

7646

26

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1993

2

Certificat handicap grav

5

Decret

Lege nr./ 118/19S®

“ov;

-27.06.2012

64

MIHAI ANCA FLORINA

4

2390

26

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2

elevi

4

Salariu

10

531

6

Nu

0

Nu

0

06.03.2014

4

65

VASILE MIHAI SORINEL

1

11773

26

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

925

10

Nu

0

Nu

0

27.11.2014

4

66

VASILE CRISTIANA

2

12994

26

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

825

10

Gr. III invaliditate

4

Nu

0

25.11.2016

2

67

POPA MIHAI IULIAN (-20%)

1

13972

25.6

4.83

8

Nu

0

Salariu

10

925

10

Certificat pneumolog ie

2

Nu

0

22.12.2016

2

68

PRICA MARIA LOREDANA

4

13800

25

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 2 elevi

5

Salariu

10

304

2

Nu

0

Nu

0

13.12.2012

6

69

NICOLAE LAVINIA

4

6455

25

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

522

6

Nu

0

Nu

0

26.06.2014

4

70

SIMANOSCHI MARGARETA

1

6809

25

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

672

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.06.2015

4

71

LUNCA CRISTINA

3

437

24

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

2

Salariu

10

395

2

Nu

0

Nu

0

31.10.2006

10

72

VASILE VASILICA

3

436

24

Chiriaș locuința necesitate

0

Nu

0

Fara venit

4

713

10

Nu

0

Nu

0

31.10.2006

10

73

ANDREIAȘ MARIA

1

6329

24

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

783

10

Nu

0

Nu

0

23.06.2014

4

74

GHEORGHE FLORIN

3

4372

24

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

419

6

Nu

0

Nu

0

20.04.2015

4

75

ENESCU MARIUS

4

382

24

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

528

6

Nu

0

Nu z

&

2

76

NICOLAE AUGUSTIN ILIE

1

7759

24

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

701

10

Nu

0

Nu țL

J lVș

-IQ ț

-LA-

f®&016:

--  > 4^2

: 2

7

77

TOMA GABRIELA LOREDANA

3

11506

24

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elevi

4

Pensie

8

280

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

19.10.2016

2

78

TUDOR ELENA

2

14020

24

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

582

6

Nu

0

Nu

0

23.12.2016

2

79

BACANU SILVIA

1

602

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

310

2

Nu

0

Nu

0

06.08.2008

8

80

ZILĂ FLORENTINA

7

639

23

Tolerat in spațiu

3

5 copii / 3 elevi

6

Fara venit cf. declarație

4

Aloc. 84 / pers

2

Nu

0

Nu

0

21.01.2010

8

81

DUMITRU VIORICA

1

2244

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1464

4

Nu

0

Nu

0

27.02.2013

6

82

ARDELEANU LUISA DANIELA

2

11383

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1.347

4

Nu

0

Nu

0

06.11.2013

6

83

COSMOIU ROMEO

1

11984

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

■o

Pensie

8

486

6

Nu

0

Nu

0

21.11.2013

6

84

Ml HAI MARIN

5

13172

23

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Salariu

10

356

2

Nu

0

Nu

0

20.12.2013

6

85

APOSTOLESCU RODICA

1

7909

23

20.57

1

Nu

0

Pensie

8

497

6

Gr. III invaliditate

4

Nu

0

20.07.2015

4

86

MIHAI DAN

1

753

23

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

672

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

21.01.2016

2

87

CONSTANTIN NICOLAE

1

6871

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

704

10

Nu

0

Nu

0

29.06.2016

2

88

RADUCAN NICOLAE

1

9042

23

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

672

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

J&Q&2016

2

89

PETRESCU MIHAELA MONICA

1

9837

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1130

8

Nu

0

Nu !r

fit:

& l £

■08.09.2b c

1

V

Jll              ’

o


90

NICOLA NUȚU

1

13096

23

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1250

8

Nu

0

Nu

0

29.11.2016

2

91

PĂDURARU LIVIU CĂTĂLIN

4

123

22

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Fara venit

4

323

2

Nu

0

Nu

0

08.10.2004

10

92

GHITA MARIUS ILIE

4

8417

22

Tolerat in spațiu

3

3 copii

3

Indemnizație handicap

1

320

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

15.10.2009

8

93

DUMITRU IRINA

2

4984

22

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

692

6

Nu

0

Nu

0

10.05.2016

2

94

RADUC COSTEL

3

6474

22

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

1354

4

Nu

0

Nu

0

17.06.2016

2

95

STOICA ION

1

7686

22

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1179

8

Nu

0

Nu

0

13.07.2016

4

96

PETRE MIRCEA

1

10083

22

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

752

10

Nu

0

Nu

0

15.09.2016

2

97

BARBU FLORIN

6

10728

22

Lipsa dovada spațiu

2

5 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

309

2

Nu

0

Nu

0

03.10.2016

2

98

GHENELOIU PETRONELA

3

137

21

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Fara venit

4

111

2

Nu

0

Nu

0

19.10.2004

10

99

ENESCU MARIAN

1

3390

21

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

2020

2

Nu

0

Legea nr.

341 / 2004

3

23.03.2012

6

100

UDEANU CONSTANTIN

1

1957

21

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1417

4

Nu

0

Nu

0

20.02.2013

6

101

NICOLAE AURAȘ

5

6187

21

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Salariu

10

272

2

Nu

0

Nu

4

_

102

DORIȘOR VASILE ( - 20% )

5

8781

20.8

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 2 elevi

5

Ajutor social

4

277

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu k

V

UG

i

jH!h°09;

iiig/—1

>\

*103

TEODOR MARIAN

3

30658

20

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Ajutor social

4

85

2

Nu

0

Nu

0

20.05.1997

10

104

PANTAZI CONSTANTIN

2

424

20

Chiriaș locuința necesitate

0

Nu

0

Pensie

8

399

2

Nu

0

Nu

0

16.10.2006

10

105

GHEORGHE ION

1

9088

20

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

506

6

HTA

2

Nu

0

19.08.2016

2

106

BRATULESCU ALICE DELIA

1

9888

20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1709

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

2

107

BRATULESCU SIMONA ELENA

1

9889

20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

1709

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

2

108

ȘTEFAN MIHAI

4

11878

20

Tolerat in spațiu

3

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

305

2

Nu

0

Nu

0

28.10.2016

2

109

ZAMFIR MARI A MAGDALENA

1

12952

20

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

486

6

Nu

0

Nu

0

24:11.2016

2

110

RĂDUCANU VANDANA

4

10667

19

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Fara venit cf. declarație

4

159

2

Nu

0

Nu

0

31.10.2011

8

111

DAVID RAMONA GEORGETA

7

4584

19

Lipsa dovada spațiu

2

6 copii / 4 elevi

7

Fara venit

4

72

2

Nu

0

Nu

0

24.04.2015

4

112

TEODOR MIHAI AUREL

1

13059

19

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

400

2

Invaliditate Gr. II

5

Nu

0

28.11.2016

2

113

NIȚA IONELA

3

431

18

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

2

Fara venit

4

336

2

Nu

0

Nu

0

19.10.2006

10

114

BĂRBUCEANU MONICA

2

617

18

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

2

Indemnizație handicap

1

178

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu z

//< *

SBx8

8

115

ILIESCU GHEORGHE CORNEL

3

1333

18

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

270

2

Nu

0

// 'C

NTM ---W!

SW£20fi=)'

ă:

7-ST

2

116

NECULA STELIANA

1

11220

18

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

446

6

Nu

0

Nu

0

12.10.2016

2

117

BÎRSAN ELENA (- 20% )

5

6976

17.6

3.2

8

3copii /1 elev

4

Ajutor social

4

285

2

Nu

0

Nu

0

25.06.2015

4

118

MIHALCEA ALIN FLORIN

1

7837

17

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Indemnizație handicap

1

272

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.08.2011

6

119

COSTIN ANGELA EMILIA

2

2564

17

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

3

Indemnizație handicap

1

327

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

11.03.2014

4

120

CONSTANTIN ELENA LUiZA

1

8897

16

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Nu

0

11.11.2010

8

121

LUPII MONALISA GEORGIANA

4

4412

16

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Indemnizație handicap

1

68

2

Certifica handicap accentuat

5

Nu

0

21.04.2015

4

122

PLEȘEA MARIA LOREDANA

3

316

16

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Fara venit

4

28

2

Astm bronsic

2

- Nu

0

12.01.2017

2

123

BUTOIU GEORGETA

1

1149

15

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

29.01.2013

6

124

SDRELEA CECILIA

4

1130

15

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Persoana fara venit

4

92

2

Nu

0

Nu

0

23.01.2015

4

126

SANDU GABRIELA VALERIA

3

1828

15

Tolerat in spațiu

3

3 copii /1 elev

4

Fara venit

4

205

2

Nu

0

Nu

0

18.02.2016

2

126

BĂICOIANU IONUT DANIEL

3

13305

15

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Indemnizație handicap

1

91

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

07.12.2016

2

127

DORIȘOR NICOLAE       (

- 20%)

3

440

14.4

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Fara venit

4

56

2

Nu

0

Nu

//*

8

128

BUTURUGĂ ALEXANDRA (- 20%)

2

7667

14.4

4.12

8

1 copil

2

Fara venit

4

84

2

Nu

0

nu r

«W016.

A

* ti n a

129

RAFAILĂ ISABELLA ANAMARIA (-20%)

3

8181

14.4

5.15

8

2 copii

2

Fara venit

2

200

2

Nu

0

Nu

0

26.07.2016

2

130

RĂDUCANU IONELA LETIȚIA (-20%)

2

13781

14.4

5.636

8

1 copil

2

Fara venit cf. declarație

4

100

2

Nu

0

Nu

0

16.12.2016

2

131

TABAN IOAN CONSTANTIN

1

8299

14

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pers, fara venit cf.

declarație

4

Fara venit

2

Nu

0

Nu

0

31.07.2012

6

132

GHEORGHE EUGENIA

1

6208

14

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

400

2

Nu

0

Nu

0

10.06.2016

2

133

TUDORA MARIAN

3

14022

14

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Persoana fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

23.12.2016

4

134

RADU MIHAI

DRAGOȘ (- 20% )

1

10452

13.6

3

8

Nu

0

Indemnizație handicap

1

39

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

23.09.2016

2

135

LIȘITA ANTONIA

IU LIANA (- 20%)

1

8170

12.8

4.2

8

Nu

0

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

26.07.2016

2

136

ȚARIDA ELENA GABRIELA (-20% )

1

32

12.8

2.63

8

Nu

0

Fara venit cf. declarație

4

0

2

Nu

0

Nu

0

03.01.2017

2

NOTA: NR. TOTAL DE MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA = 325 PERSOANE

OBSERVAȚIE: AU FOST DEPUNCTATE CU CATE 20% DIN NUMĂRUL TOTAL DE PUNCTE ACUMULATE FAMILIILE ALE CĂROR RUDE DE GRADUL I BENEFICIAZĂ DE LOCUINȚE DIN FONDUL PUBLIC LOCATIV AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI