Proces verbal din 29.01.2016

Proces verbal din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 29 ianuarie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai nr. 742/25.01.2016.

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 25 în funcție.

aaa

La ședință au mai participat:

O         Domnul Daniel Savu

\__

Domnul Ganea Cristian Mihai Doamna Simona Albu


  • - Senator

  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar

AAA

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe .

AAA

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bine ați venit la ședința de astăzi a Consiliului Local. O să începem cu intonarea imnului de stat al României.

AAA

In sală sunt prezenți un număr de 24 de consilieri din totalul de 25, lipsind domnul consilier Palaș Paul. Constatăm îndeplinirea cvorumului necesar desfășurării ședinței.

La ședința de astăzi participă domnul Senator Savu Daniel, directorii instituțiilor și societăților comerciale subordonate consiliului local, presa și alți invitați.

Față de ordinea de zi anunțată, se retrag punctele 22 „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012, modificată, privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.” și 24 „Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării execuției unor obiective de investiții din municipiul Ploiești până la contractarea unui împrumut - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.” Și se introduc alte două proiecte de hotărâri.

A

O să vă supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre ”privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit/taxă pe teren în baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia - inițiat de viceprimar cu Mihai Ganea. ”


Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată includerea proiect de hotărâre.

*

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre ”privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 100.000 mii lei - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată includerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

O                           *

Mai avem o propunere, discutarea punctului 8 ” Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea” înaintea punctului 7 "Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.” Este solicitarea domnului viceprimar cu atribuții de primar.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată această solicitare.

a

DI Vîscan Robert

Domnul președinte, vreau să vă spun că mai trebuie retras și proiectul de la O numărul 25, deoarece am dat aviz favorabil cu mențiunea că acea locuință nu este liberă de sarcini. în acest moment nu este făcut procesul de predare a bunurilor din acea locuință fostului proprietar. Până în momentul în care va fi liber de sarcini nu îl putem repartiza.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Colegul nostru face un amendament la ordinea de zi, și anume, ne propune să fie retras și punctul 25 ”Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Constantin Minea, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Ionuț Ionescu” dacă sunt de acord și ceilalți inițiatori.

Dna Stanciu Marilena

Sigur că da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Atunci, supunem la vot ordinea de zi cu modificările anunțate:        Ș

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -                              V «wR®

în unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptată.

4.                                                         x>.6'4

înainte de a intra în ordinea de zi, îi dau cuvântul doamnei Secretar.

Dna Albu Simona

îmi permit să vă rețin înainte de a intra în dezbaterea ședinței de astăzi, și să vă anunț pentru că sunt prezenți și domnii consilieri și colegii noștri din executiv, că luni la ora 1400, în această sală, vă invităm la ședința extraordinară a consiliului local, care va avea pe ordinea de zi dezbaterea proiectelor de buget.

Vă mulțumesc!

5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Intrăm în ordinea de zi.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 8 decembrie 2015.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15 decembrie 2015.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

In unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15 decembrie 2015.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru” și 3 "abțineri” ale consilierilor Lupu Adrian, Dumitru Cristian și Teodorescu Iulian Liviu procesul-verbal a fost aprobat.

(Menționăm că la acest moment în sală sunt prezenți 25 de și domnul consilier Palaș Paul)


Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Prc extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești di 2015.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot: Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? - 4 voturi

5 Cu 21 de voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Enache Cristina Ana-Maria, Pană George, Teodorescu Iulian-Liviu și Lupu Adrian, procesul-verbal a fost aprobat.

*

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 decembrie O 2015.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot: Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

9 Cu 22 de voturi „pentru” și 3 „abțineri” ale consilierilor Enache Cristina Ana-Maria, Lupu Adrian și Dumitru Cristian, procesul-verbal a fost aprobat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări”. Vă rog înscrieri la cuvânt.

Dl Botez George Sorin

Mulțumesc domnul președinte!

_             Vreau să abordez două probleme, zic eu, ambele de importanță și interes deosebit.

O           în primul rând, sper că toți colegii au pe masă un proiect de memoriu care urmează

să fie adresat Primului Ministru, Ministerului Dezvoltării Regionale și Ministrului Finanțelor Publice. Este vorba de o modalitate de a ne arăta dezacordul fată de noile

>                                                                                                                                                                                                                                   9

modificări care au fost aduse codului fiscal și codului de procedură fiscală, prin care, în mod neîntemeiat și în același timp spun eu și cu încălcarea drepturilor constituționale, se impune cetățenilor să facă niște formalități premergătoare îndeplinirii unor obligații legale, aceea de plată a taxei. Este vorba de introducerea ca obligativitate a unei evaluări a imobilelor pentru cei care sunt în același timp și proprietari de S.R.L.-uri, de P.F.A.-uri, ceea ce presupune o exclusivitate în favoarea experților ANEVAR și ieri am luat la cunoștință de faptul că o astfel de obligație stabilită în sarcina cetățenilor plătitori de taxe poate duce și la peste 100 de euro. Mi se pare că în acest mod se încalcă în mod elementar, și un pic cu prost gust ca să spun așa, tot ceea ce înseamnă principiile

fiscalității și în același timp se aduce o atingere drepturilor fundamentale ale cetățeanului, în primul rând cu privire la dreptul de proprietate.


Propun tuturor colegilor, să fie de acord cu acest memoriu£feu' r libertatea să trec numele tuturor colegilor pe verso-ul acestui memtfe semnat să fie un punct de vedere, să fie dacă vreți o chestiune comui^a^^ aceste organisme, și sperăm noi să avem și o reacție rapidă.

înțeleg că un asemenea demers a fost făcut și la nivelul unMțil§i^fîsm*te ale administrației publice locale și cred că împreună trebuie să ne mișcăm foarte repede și foarte hotărât pentru rezolvarea acestei probleme. Dacă sunteți de acord, vă invit sa semnați acest memoriu. Vă mulțumesc!


O a doua problemă, este una și de suflet și în același timp de identitate a municipiului nostru. Am constatat că deși suntem mai aproape de Caragiale ca în multe alte timpuri, domnia sa nu este cetățean de onoare al municipiului Ploiești. Avem un oraș plin de Tipătești, de Trahanache. Moștenirea domniei sale este mai mult decât actuală. Tocmai de aceea, vreau să vă propun și vreau să rog executivul ca pentru ședința următoare să formulăm un proiect prin care cetățeanul Caragiale Ion Luca să fie declarat Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești.

Mulțumesc!

Dna Stanciu Marilena

Domnule președinte, domnule viceprimar cu atribuții de primar, vreau să vă aduc la cunoștință două probleme.

La comisia de învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, au venit două modificări, două informări, prin care, Grădiniția de copii cu program prelungit nr. 34, situată în Str. Poșteni nr. 23, de la 1 septembrie trebuie să părăsească locația. Această situație este din 2010-2011, când s-a făcut un lucru foarte bun, copiii Grădiniței nr. 29 care funcționau într-o locație cu grad seismic ridicat, a trebuit să mute copiii de la Grădinița 29 cu program prelungit la Grădănița 38.

S-a supradimensionat numărul de copii, drept pentru care, anul trecut în noiembrie, împreună cu Consiliul Județean s-au făcut anumite verificări pentru a vedea ce este cu autorizația de funcționare, autorizație ce nu a mai fost primită din partea Direcției de Sănătate Publică, pentru că nu corespunde din punct de vedere organizatoric,'și anume: foarte mulți copii. Nu respectă suprafața legală per copil, drept pentru care, în urma controlului extern de ARACIP, această unitate a fost pusă pe lista Ministerului pentru desființare. S-au făcut foarte multe demersuri, numai că, nu avem o locație unde să mutăm această grădiniță. Este o grădiniță care face onoare Municipiului Ploiești, unde copiii învățământului preșcolar merg la școală și sunt foarte bine pregătiți. Sunt șase clase cu 134 de elevi, drept pentru care, noi la comisia de învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, am făcut niște propuneri ca acești copii să fie mutați în anumite locații după sfârșitul anului școlar. Dar până la sfârștiul anului școlar trebuie să luăm măsuri pentru mutarea acestei grădinițe. Sau pe fonduri europene să încercăm să mai construim o grădiniță. Aceasta este o situație.

O altă situație, am fost înștiințată de către conducerea S.C. S.G^LR^D ctia Economică i-a înștiințat prin adresa nr. 163/14.01.2016 că tot persow$î'âe^gri^ex al anumitor unităti din învățământ, au fost 28,5 posturi, care au fost                   cu

activitate de mentenanță. Dar, se pare că noi am hotărât în 2012 * ‘         ” ^că

această activitate de mentenanță se face pe bază de situații de lucrări 'îpfc            lui

aprobat cu această destinație.

începând cu 1 februarie, domnul director de la S.G.U. a spus că nu va mai plăti acești oameni. Acești oameni, care sunt foarte necesari. Clasele de la grădinițe de la învățământul primar sunt supradimensionate, lucrăm cu peste 35 de copii la grupă. în loc să avem 220 de copii noi avem aproape 340 de copii, drept pentru care, nu vor face față, pentru că este foarte puțin personal de îngrijire. Drept pentru care, am cerut un punct de vedere de la juridic și juridicul mi-a spus așa: ”Având în vedere faptul că, decontarea activității de mentenanță a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, este aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, iar legalitatea actului adițional nr. 8 nu a fost contestată, rezultă că acesta este valabil.”

Eu aș vrea și am venit în fața dumneavoastră cu această informare, ce vom face de la 1 februarie. Mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu

Domnul președinte, îmi cer scuze că intervin, dar vreau să fac o completare tot pe subiectul acesta.

Am participat la ședința Consiliului de Administrație la Grădinița 35 și mi s-a adus la cunoștință că în luna aprilie expiră contractul de închiriere. Noi am avut o negociere în baza unei comisii să cumpărăm acest imobil. Cer executivului să găsească o soluție de prelungire a termenului de închiriere pentru Grădinița 35. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim și noi domnul consilier!

Doamna consilier Stanciu, dumneavoastră ați ridicat aici o problemă vizavi de cererea făcută de S.G.U. că nu mai poate plăti niște oameni începând cu 1 februarie.

Dna Stanciu Marilena

Nu ei. Prin aceasă înștiințare Direcția Economică a anunțat S.G.U. să nu mai plătească acești oameni și să-i disponibilizeze.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Director Economic vă rog să ne spuneți punctul de vedere să fim în cunoștință de cauză.

Dna Crăciunoiu Nicoleta

Eu nu am făcut adresă către S.G.U. să le spun că nu mai pot fi plătiți, am atras atenția asupra unui punct de vedere referitor la acest contract, mi l-am exprimat în scris, l-am dat la juridic, dar nu s-a stabilit nimic. Este un punct de vedere al meu.

Conform DEX mentenanță înseamnă ”totalitatea operațiilor de întreținere și reparație ale unui sistem tehnic”. Noi vorbim acolo de bucătari, spălătorese, fochiști, îngrijitori, paznici de noapte. O să-mi exprim punctul de vedere din punct de vedere economic. Acum a fost Curtea de Conturi la S.G.U. Nu are legătură punctul meu de

vedere cu ce a constatat Curtea de Conturi la S.G.U. Eu îmi spun punctuLde vedere pe această mentenanță. O să-mi prezint punctul de vedere în scris referitor^f^&JăK^nect.

DI Donald Constantin

Bună ziua!                                          Af/


rX XX

Eu am fost înștiințat de către compartimentul economic al primăriei,' s'ău de:? către R.A.S.P.

Dna Crăciunoiu Nicoleta

De către R.A.S.P.

Dl Donald Constantin

Că factura veche de 500 de milioane a fost refuzată, pentru faptul că nu există viza controlului financiar, urmând ca următoarele facturi să nu fie acceptate.

Eu din punctul acesta de vedere nu am decât o singură alternativă. Să închei activitatea cu personalul de la școli pentru că nu îmi pot permite să acopăr niște cheltuieli pe care nu le pot susține.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar prejudiciile pe care le-ați făcut și le-a descoperit Curtea de Conturi? Este un proces-verbal încheiat de Curtea de Conturi cu vreo 30 de abateri deosebit de grave.

Dl Donald Constantin

Nu sunt abateri domnul Sîrbu, sunt cutume ale sistemului.

Dna Drăgușin Paulica

Am citit în presă că domnul viceprimar cu atribuții de primar a fost foarte mulțumit de deszăpezirea orașului. In același timp, domnul consilier Paul Palaș într-o emisiune televizată a făcut apel și la ajutorul „Bunului Dumnezeu” să se încălzească puțin.

”Bunul Dumnezeu” a avut grijă de noi și vremea s-a încălzit. A trece strada pe la trecerile de pietoni este o mare aventură dacă nu ești atent. La Nord la trecerile de pietoni apa ajunge până la glezne. Asta din cauză că s-a deszăpezit dar zăpada a rămas pe loc, nu a fost ridicată.

Vreau să-1 întreb pe domnul director de la S.G.U., pe trotuarul de pe Emile Zola, vizavi de Curtea de Apel se parcheză mașini. Dumnealui din bună intenție a plasat niște stâlpișori, dar pe la trecerea de pietoni ei pot să parcheze.

Pe data de 21, o mașină, am numărul dar nu îl dau, o doamnă m-a lovit cu oglinda retrovizoare pe trotuar. Tot ea a fost foarte indignată, ce căutam acolo.

Nu înțeleg de ce nu se iau măsuri.

Iar acum, venind spre ședință, la fel, mașinile stau parcate pe trotuar.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

In primul rând îi mulțumesc domnului Palaș că s-a rugat la Domnul și a venit căldura.

A

In al doilea rând, vreau să vă spun că o mașină de încărcat și de transportat zăpada la Stația de Epurare costă 20 de milioane și pentru faptul că nu avem un buget, nu ne-am permis. Dacă asta e vreo vină, mi-o asum.

A

In al treilea rând, dimineață am discutat cu cei de la R.A.S.P. și Lam rugat să înceapă curățarea rigolelor și a canalelor. Am verificat personal cu picj€Î^®^^apucat de treabă. Nu am fost foarte mulțumit, ci pur și simplu am fost mulțumiți

Dl Donald Constantin

Vizavi de parcarea de pe trecerea de pietoni. Noi ca S.G.U. av^ymOâwsjra^ și zonele noastre de influență sunt stabilite prin hotărâre de consiliu                    nu

putem interveni cu mașinile de blocat, dacă despre asta este vorba, ^^gg^^ult cu mașina de ridicat, pe care știți că nu o mai avem în obiectul de activitate pentru că așa s-a hotărât la nivel central. Noi nu putem interveni în zonele în care nu există semne, indicatoare cu blocatul roților. Ca atare, putem interveni doar dacă suntem solicitați de către Poliția Locală sau Poliția Municipală, cei care se ocupă de partea rutieră.

Dna Drăgușin Paulica

Mulțumesc domnul director!

In aceste condiții, parcarea este gratuită pe trotuarul de peste drum de Curtea de Apel.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

De la Poliția Locală este cineva în sală?

O          Doamna directoare, am discutat împreună, sunteți de acord cu acel program de

acțiune? Vă rog să ne comunicați în ce stadiu sunteți.

Dna Carmen Gheorghe - Director Poliția Locală Ploiești

Am început deja această acțiune să sancționăm autoturismele care sunt parcate atât pe spațiul verde cât și pe trotuare conform codului rutier. Și parcare, și staționare, și oprire, se fac poze după care identificăm conducătorul și trimitem procesul-verbal.

Dl George Sorin Botez

Aș vrea să o contrazic pe doamna Drăgușin. S.G.U. își face treaba cu blocatul. Ieri am constatat pe propria piele chestia aceasta. Am fost sancționat legal, am plătit 110 lei pentru chestia asta, și vreau la maniera cea mai serioasă, să-1 felicit pe domnul care deși îmi știa numărul de la mașină a făcut chestia asta. Am și o fotografie de familie pentru domnia sa. Și sunt absolut convins că din acest moment nimeni care mă cunoaște nu o să mai mă sune că i se pune capac la roată. Eu mi-am plătit amenda.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim și noi domnul Botez. Dacă ne uităm bine la raportul Curții de Conturi, peste 500 de milioane de la blocare roți nu sunt prinși în contabilitate. V-a făcut un bine. V-a luat 110 lei și i-a băgat în buzunar. Nu el, cei care trebuia să-i bage în contabilitate. Citiți bine raportul Curții de Conturi.

Dl George Sorin Botez

Nu contest ceea ce spuneți dumneavoastră, numai că mie mi s-au întocmit toate formele legale.

Dna Drăgușin Paulica

Intr-adevăr S.G.U. își face datoria. Pe Basarabi, 2 minute lăsată mașina a fost

3                                                                                 7                                                              3

blocată.

A


Peste noapte au devenit foarte riguroși în această problemă.

Este foarte bine, până la un moment dat, când încep să închidă anumite locații din școlile din municipiul Ploiești bazându-se pe niște lucruri care sunt cel puțin discutabile. De asta aș veni cu o propunere la executivul Primăriei municipiului Ploiești, mai ales că au început să se îndrepte și către persoanele fizice, directorii instituțiilor, care probabil vor proceda la închiderea spațiilor respective sau chiar și a unității, dacă lucrurile merg către amendă pe persoană fizică.

Avem un birou dacă nu mă înșel, în cadrul Primăriei municipiului Ploiești, care se ocupă cu așa ceva. Are în obiectul de activitate prevenirea, stingerea, intervenția în situații de urgență. Ar fi bine dacă în cadrul acestui birou ar exista și persoane care să

consilieze directorii unităților de învățământ și nu numai. Probabil aceste situații se


regăsesc și la alte unități ale primăriei municipiului Ploiești, pentru că li s-a pus în vedere să facă anumite studii de prevenție, înțeleg că destul de costisitoare, care până la urmă se vor regăsi tot în bugetul municipiului Ploiești, care este așa cum îl știm cu toții. Cred că ar fi foarte benefic ca acest lucru să se facă centralizat, mai ales că noi suntem proprietarii acestor spații și cred că s-ar găsi soluții și din punct de vedere economic mult mai rentabile.

Mulțumesc, și sper cât mai urgent, pentru că lucrurile sunt foarte urgente din acest punct de vedere, să se aibă în vedere acest aspect.

Dna Enache Cristina Ana-Maria

Mulțumesc domnul președinte!

Și interpelarea mea de astăzi este tot legată de învățământul preuniversitar. Mai exact Grădiniția 39 din Ploiești are o solicitare prin care solicită aprobarea înființării unei

săli de mese în sala pe care o au liberă la momentul acesta în grădiniță. în luna octombrie


2015 s-a efectuat un control ARACIP și au sesizat această neregulă, aceea că toți copiii servesc gustarea de la ora IO00în sala de clasă și nu este normal. Vă rugăm să rezolvați această problemă cât mai repede.

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul Președinte!

în urmă cu ceva timp semnalam o problemă deosebită la intersecția străzilor Gherea, Basarabi, Neagoe și Bălcescu. Fix la 50 de metri semaforul de acolo nu merge. Este o problemă delicată. Ni s-a spus că se fac demersuri. La o altă intervenție ni s-a spus că a expirat contractul. Domnul Primar, vă rog frumos să ne dați un răspuns clar.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar


O să-i rog pe cei de la D.T.I. să dea un răspuns.

Dl Bolocan Iulian

Să ni-1 dea o dată.

A doua problemă este legată de Direcția Investiții. A devenit o

lucrările acestea ar trebui să le mutăm la S.G.U. ca să nu mai discut ctfS Investiții, pentru că nu se ia nicio măsură. Zilele trecute am văzut ca ncheiat lucrările la terenurile modeme de sport. Sunt niște terenuri ultramoderne cu suprafață stil puzzle, dar terminațiile sunt aproape libere. Se desfac. Cred că într-o lună de zile nu o să mai găsim nici suprafața de joc acolo. Ele nu au fost aplicate pe o planeitate normală. Cred că nu s-a respectat proiectul. Vreau să mi se spună foarte clar, dacă s-au făcut procesele-verbale de recepție, cine a fost diriginte de șantier acolo? Sunt foarte curios, pentru că este o bătaie de joc.

Eu am trei procese-verbale la tramvaiul 101 fără niciun fel de obiecție. Nu se poate. Domnul Primar, nici domnul Teodorescu nu era atent.

Aștept răspuns scris doamna director.

A


Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule Președinte!

9                                                               5

Aș veni cu o completare la interpelarea ridicată de doamna consilier Stanciu, pentru că din cele discutate în cadrul consiliului, eu am reținut că fiecare va face o notă explicativă, de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, dar nu s-a pus problema rezolvării acestei situații.

De aceea aș ruga Direcția de Resurse Umane, Direcția Economică, Direcția Juridică și S.G.U. să găsească o soluție legală ca acele persoane să-și poată continua activitatea în grădinițe, pentru că altfel vom avea o problemă care ar putea duce chiar și la închiderea unor grădinițe.

Vă mulțumesc!

*

DI Ionescu Ionuț

Mulțumesc domnule Președinte!

O’                  .      .     5.              .

Am primit astăzi o situație cu stadiul lucrărilor finanțare din fonduri europene. Și constat că marea majoritate apar ca lucrări sistate. Mai devreme, la aprobarea ordinii de zi, am cerut o prorogare a unui proiect de hotărâre de aprobare a unor sistări. Când este corect, când cerem consiliului local să aprobe sistarea, sau când decide executivul sistarea?

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Sunt lucruri diferite. Cele pe fonduri europene sunt sistate din cauza vremii, iar cele pe care le ceream și o să vă rog să le discutăm luni, sunt altfel de lucrări.

Dl Ionescu Ionuț

Articolele de lege pe care vă bazați?

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

O să vă răspund în scris.


DI Ionescu Ionuț

A doua chestiune, tot acum, introdus pe ordinea de zi suplimen®^Ș>apărut proiectul pentru contractarea unui credit. Din copiile pe care le avem a^^u^văd Ifșța de investiții anexă.                                                      7*7/ /.(K  ’■

Dl Viceprimar cu atribuții de primar                    fp!          >

Doamna Stochiță, dați-i o copie domnului consilier. Trebuia să &fTlădVată lumea.

Dl Ionescu Ionuț

Apare ca anexă la hotărâre și trebuia să avem toate anexele. înțelegemuirgența, dar rugămintea noastră este ...

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Eu m-am ocupat personal de copiile acestea. Și partidul dumneavoastră știe exact.

Dl Ionescu Ionuț

Nu știu ce legătură are partidul cu persoanele.

Cea de a treia chestiune, ca să-i răspund domnului consilier Botez, foarte bună inițiativa pentru această adresă domnule consilier. Ar fi fost minunat dacă această adresă pleca înainte de 1 ianuarie, atunci când acest cod fiscal despre care noi am spus că nu este în regulă, votat, cerut, aprobat de o majoritate din care partidul dumneavoastră făcea parte, că tot vorbea domnul viceprimar de partide politice, din păcate prin acel cod fiscal cetățenii persoane fizice plătesc mai mult impozit, societățile comerciale plătesc mai mult impozit, și totuși în proiecția bugetară care mâine la ora IO00 se va dezbate în această sală, am aflat de la presă, la capitolul venituri apare un minus de 20% față de realizatul anului precedent. Nu știu cum se poate justifica o astfel de reducere în condițiile în care crește. Pentru mine este o dilemă încă, mai ales că avem atât de multe obiective de investiții pe care le-am blocat, atât de multe probleme în oraș pe care le blocăm și nu ne uităm cu mare atentie la venituri.

Mulțumesc frumos!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim si noi domnul consilier!

5                   5

Doamna Dolniceanu, vă rog să poftiți la microfon.

Dna Dolniceanu Simona - Director S.P.F.L.

Domnul consilier, încă din lima septembrie când a apărut Codul fiscal am făcut o estimare, am dat-o comisiei de buget și multor consilieri.

Avem 20 de milioane de lei pierdere numai din cota de impozitare care a scăzut de la 30% pentru nereevaluare la 5 ani, respectiv la 10% pentru nereevaluare la 3 ani la 7,5%. Numai de aici avem 20 de milioane de lei pierdere. Avem pierdere la impozitarea clădirilor nerezidențiale, având în vedere faptul că din primele rapoarte de evaluare care au început să vină, datorită faptului că formula de evaluare ține foarte mult cont de depreciere, clădirile nerezidențiale au ajuns să fie impozitate mai puțin decât cele rezidențiale.

5

Să știți că la elaborarea acelui buget am stat și am calculat exact ce trebuie să fie. Mulțumesc!

ADl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul pereședinte!

Interpelarea mea era tot în spiritul a ceea ce colegul meu a semna situație de lucrări pe care domnul Viceprimar cu atribuții de primar dispoziție astăzi 29.01. în afară de faptul că am observat că aceste fonduri europene, sunt sistate, am observat și gradul lor de realizare fizic, și aîfefayvfea să atrag atenția așa cum am atras atenția încă din luna iulie-august anul trecut, pentru că tot ni se aduc acuze de către cei din opoziție că nu am făcut nimic și nu am tras semnale de alarmă pentru a nu se ajunge la această situația dezastruoasă în care ne aflăm, vreau să atrag atenția atât managerilor de proiect cât și executivului primăriei, de a se implica cu responsabilitate, și în condițiile în care în această zi probabil se vor numi și cei doi viceprimari, ca să-i dea o mână de ajutor domnului Viceprimar cu atribuții de primar, pentru a urgenta finalizarea acestor lucrări până la termenul care ni s-a prezentat, iulie 2016, pentru a nu avea o incapacitate de plată la acea dată.

De aceea am fost de acord și cu această situație de contractare a unui împrumut. Din punctul meu de vedere, deși semnalele au fost trase în luna septembrie, iulie anul trecut, trebuiau demarate procedurile pentru obținerea acestui credit, din punctul meu de vedere mult mai devreme, și astăzi poate eram în situația de a efectua trageri din acel credit.

Din punctul meu de vedere, rog cu toată responsabilitatea executivul primăriei cât și managerii de proiect, să se ocupe rapid de contractarea acestui credit și de urmărirea acestor lucrări să se termine în timp util.

A

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Dați-mi voie și mie să fac doar două remarci.

Aveți pe masă domnilor consilieri un raport al comisiei numite printr-un proiect al consiliului local, de monitorizare a activității de la S.C. Hale și Piețe. Rugămintea mea este să ni-1 însușim. Să rugăm A.G.A. și executivul primăriei să urgenteze convocarea Consiliului de Administrație. Să stabilească măsurile legale care se impun pentru toate abaterile din procesul-verbal.

O           Același lucru, rog A.G.A. de la S.G.U. să urgenteze convocarea Consiliului de

Administrație de urgență, să puneți în discuție procesul-verbal încheiat de Curtea de Conturi. Acolo sunt prejudicii mari oameni buni. Să luăm măsurile legale care se impun de urgență, împotriva celor care au făcut acest jaf la unitățile subordonate consiliului local.

Vă mulțumesc! Mergem mai departe.

AA A

Așa cum am anunțat vom discuta proiectul numărul 8, după care vom reveni la proiectul numărul 7.

„Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Vă rog să faceți propuneri.


Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule președinte!

Propunerea noastră pentru persoana care va îndeplini viceprimar în calitate de consilier, este domnul Răzvan Ursu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul să întocmească^cfletin^ de vot cu propunerea domnului consilier Răzvan Ursu.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Mulțumesc domnule președinte!

Vreau să aduc la cunoștință consiliului local, că grupul P.N.L. susține această propunere a Partidului Social Democrat în persoana domnului Răzvan Ursu.

Considerăm că trebuie să avem un tânăr care să reprezinte interesele ploieștenilor. Poate va veni și cu alt tonus în executiv.


In același timp, îi atragem atenția că îl vom sancționa atunci când va fî cazul. Și vreau să subliniez că suntem de acord cu această propunere, pentru că situația în care este Ploieștiul, nu este una tocmai fericită, și suntem în momentul în care trebuie să lucrăm cu toții pentru a salva primăria din această situație.

Vă mulțumesc!

9

&

PAUZĂ

&

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pe buletinul de vot cu propunerea celui care a fost propus sa devină viceprimar, avem căsuțele ”Da”, ”Nu” și ” Abținere”. Dumneavoastră bifați în dreptul căsuței care doriți.

»

începem procedura de votare.

Dl Ursu Răzvan

Anunț că nu particip la vot.

&

O         Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Băzăvan Iolanda

A

Doamna Băzăvan Larisa

Domnul Bolocan Iulian

*

Domnul Botez George Sorin

w

Domnul Cosma Marcian

w

Doamna Dragulea SandaDoamna Drăgușin Paulica

A

Domnul Dumitru Cristian

A

Domnișoara Enache Cristina Ana-Maria

A

Domnul Ionescu Ionuț Cristian

A

Domnul Lupu Adrian Gelu

A

Domnul Mateescu Radu

Domnul Minea Constantin Gabriel

A

Domnul Palaș Paul

A

Domnul Pană George

A

Domnul Popa Constantin

Domnul Popa Gheorghe

A

Domnul Sîrbu Simion Gheorghe

w

Doamna Stanciu Marilena

A

Domnul Socoleanu Marcel Radu

A

Doamna Șerban Geta

Domnul Șuga Nicolae

A

Domnul Teodorescu Iulian Liviu

A

Domnul Vîscan Robert Ionut

w

Rog comisia de validare să procedeze la numărarea voturilor.

A

PAUZĂ

A


Dl Botez George Sorin

Astăzi, 29.01.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local ^l^^icîpiului, Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în^eonformitâte cu prevederile art. 31 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/200,1^republicata și actualizată și a procedat la numărarea voturilor exprimate privind delegariVwhfcdnsilier/' care va îndeplini temporar atribuții de viceprimar către Ursu Răzvan Ion.           CX

Propunerile au vizat pe Ursu Răzvan Ion.                               “

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

  • -  numărul consilierilor prezenti care și-au exprimat votul este de 24

  • -  numărul de voturi valabil exprimate este de 24

  • -  numărul de voturi nule este de 0

Domnul Ursu Răzvan Ion a obținut 22 voturi.

Comisia de Validare constată că domnul Ursu Răzvan Ion a obtinut numărul necesar de voturi pentru a fi desemnat să preia temporar atribuțiile de viceprimar al Municipiului Ploiești.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Felicitări domnule Ursu! Vă dorim succes!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Al

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Ursu Răzvan nu a participat la vot.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

A.L.D.E. propune pe domnul consilier George Pană.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul să întocmească buletinele de vot cu propunerea domnului consilier Pană George.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Mulțumesc domnule președinte!

Aș vrea să fac o completare și pentru proiectul de hotărâre anterior. Cred că am fost înțeleasă greșit. P.N.L. se află în situația în care trebuie să susțină propunerile făcute de P.S.D. și A.L.D.E. Situația în care se află Ploieștiul nu este una plăcută. Considerăm că cei care sunt responsabili de această situație trebuie să ducă și acest mandat la bun sfârșit. Și aici mă refer la P.S.D. și A.L.D.E.

Chiar dacă susținem aceste două propuneri vom fi foarte fermi în ceea ce privește activitatea dumneavoastră și vă vom sancționa dacă nu vă veți asuma responsabilitățile necesare pentru finalizarea acestor proiecte pe fonduri europene și pejatrș^rezolvarea situației în general.

Mulțumesc!


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe începem votarea.

Dl Pană George

Anunț că nu voi participa la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Băzăvan Iolanda

Doamna Băzăvan Larisa

Domnul Bolocan Iulian

A

Domnul Botez George Sorin

a

Domnul Cosma Marcian

*

Doamna Dragulea Sanda

Doamna Drăgușin Paulica

A

Domnul Dumitru Cristian

Domnișoara Enache Cristina Ana-Maria

3 A

Domnul Ionescu Ionuț Cristian

*

\          Domnul Lupu Adrian Gelu

*

Domnul Mateescu Radu

a

Domnul Minea Constantin Gabriel

*

Domnul Palas Paul

A

Domnul Popa Constantin

w

Domnul Popa Gheorghe

*

Domnul Sîrbu Simion Gheorghe

a


Doamna Stanciu Marilena

Domnul Socoleanu Marcel Radu

*

Doamna Șerban Geta

Domnul Șuga Nicolae

a

Domnul Teodorescu Iulian Liviu

a

Domnul Ursu Răzvan

*

Domnul Vîscan Robert Ionut

&


Rog comisia de validare să procedeze la numărarea voturilor.

PAUZĂ

A

Dl Botez George Sorin

Astăzi, 29.01.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată și a procedat la numărarea voturilor exprimate privind alegerea unui viceprimar al municipiului Ploiești în persoana domnului Pană George.

Propunerile au vizat pe domnul Pană George.

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

  • -  numărul consilierilor prezenți care și-au exprimat votul este de 24

  • -  numărul de voturi valabil exprimate este de 24

  • -  numărul de voturi nule este de 0

Domnul Pană George a obținut 20 voturi.

Comisia de Validare constată că domnul Pană George a obținut numărul necesar de voturi pentru a prelua funcția de viceprimar al Municipiului Ploiești.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnule Președinte!

Domnul Pană, vă dorim și dumneavoastră mult succes alături de întreaga echipă a executivului ploieștean. Să știți că v-am dat un vot de încredere, să duceți mai departe, dar nu jaful pe care l-ați început în 2012 și îl terminați în 2016.

Dl Pană George

Nu îmi rămâne decât să mulțumesc colegilor mei. Nu pot decât srfy^aligi^^atât cât cunosc, profesional vorbind, și experiența pe care am dobândit-o/^^ltij^^tț^fam și jumătate aproape, cele două elemente le voi pune în slujba acestui mandat scurt. îmi propun alături de viceprimarul cu atribuții de prima^          meu

viceprimar ales astăzi și evident de executiv și în special de dumneavb^țră^' sa^^^m să finalizăm ceea ce unii mai mult, alții mai puțin, ne-am propus să ten&âaiȘJte$ectiv obiectivele principale de investiții, și în măsura în care timpul în care noi vom avea aceste posturi pe care le vom gestiona ne va permite timpul să putem să facem și celelalte adaosuri, să spun așa, absolut necesare municipiului Ploiești.

Vă mulțumesc încă o dată!

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Și noi vă mulțumim!

Având în vedere că dumnealui a obținut numărul necesar de voturi pentru a deveni viceprimar,supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Pană George nu a participat la vot.


mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.”

Rog comisia de validare, care la ședința trecută a cerut niște documente, să analizeze dosarul și să vină să ne spună dacă s-au depus și concluziile comisiei.

Dna Simona Albu

îmi cer scuze. Vreau să fac o rectificare vizavi de proiectul anterior. Au fost 23 de voturi ”pentru”. Domnul consilier Iulian Teodorescu nu este în sală.

Dl Botez George Sorin

Am luat în discuție validarea candidaturii domnului Cucu Gheorghe și am

O concluzionat după cum urmează: față de depunerea în timpul ședinței a adresei fără


număr din partea U.N.P.R. prin care se confirmă fuziunea U.N.P.R. - P.P.-D.D., neînregistrată la registratura consiliului local, cu unanimitate, membrii comisiei decid prorogarea discutării validității candidaturii. Se va solicita punct de vedere Direcției Juridice a primăriei Ploiești referitor la situația juridică.

Pe cale de consecință, propunem prorogarea discutării proiectului de hotărâre.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Supunem la vot prorogarea discutării acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier proiectul de hotărâre a fost prorogat.                                               ■'-5

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre “privind acprdarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute lă<ârț>$56■ alin/Ll) lit. f) și art. 469 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privindXW^șLLfi’ș^saJ< cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016 - inițiat de vicrepTifnar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 469 alin.(l) lit g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările O ulterioare, pentru anul fiscal 2016 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 24 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Ionescu Ionuț, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Ionescu Ionuț

Situația actuală a bugetului este așa cum am discutat-o cu toții. Cred că aceste situații, prevăzute ca posibilități de codul fiscal, ar trebui analizate un pic mai serios după aprobarea bugetului.

Dl Palaș Paul

Domnul consilier, dacă citeați articolul 1 ați fi găsit soluția la dilema O dumneavoastră. Noi nu suntem în drept să hotărâm sau nu. Noi trebuie doar să luăm act de un drept pe care îl au aceste firme.

Dl Ionescu Ionuț

Pentru capitolul transportatori publici au mai existat astfel de discuții în consiliul local și au fost situații în care consiliul local a decis altfel. Pe cale de consecință chestiunea că „ia act” este o chestiune de interpretare, pentru care m-am abținut.

Dna Dolniceanu Simona - Director S.P.F.L.

Domnul consilier, este obligativitatea noastră de a acorda această facilitate prin codul fiscal. Nu este la latitudinea consiliului local de a da sau nu. Și acest proiect de hotărâre face parte din practica pe care am inițiat-o acum câțiva ani, de a aduce la cunoștința consiliului toate facilitățile acordate. De asta la articolul 1 am scris „consiliul ia act de„. Nu acordăm noi. Este facilitate acordată prin efectul legii.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc doamna director!

Dacă nu mai sunt alte comentarii, trecem la punctul 12 de pe de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului’Troiect ^fflt.v4<7/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 modificâtșjȘi^'felbtărârea Consiliului Local nr. 487/2015 — inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013 privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, modificată - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Q Ganea.”

Dacă sunt discuții?

3

Dl Lupu Adrian

Domnul președinte, s-a strecurat o eroare de redactare acolo. în mandatul trecut domnul consilier Florin Sicoie era responsabil cu asta. Dacă vă uitați, acolo scrie ”de primat Cristian Mihai Ganea”. Să introducem primarul în clasa primatelor este mult. Haideți să modificăm.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aștept propuneri.

în locul doamnei Larisa Băzăvan?

Dl Popa Constantin

în locul doamnei Larisa Băzăvan, propunerea noastră este doamna Dragulea Sanda.

Dna Dragulea Sanda

Sunt Secretar în această comisie.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Așteptăm altă propunere.

Dl Minea Constantin

O propun pe doamna Marilena Stanciu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A fost propusă doamna consilier Stanciu Marilena.

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată.

*

Supunem la vot propunerea ca din comitetul director să faca^ârte^țq

IA*. ZTa*.. 1 A O 4" A A. . 1 ■                                                                                    ■

1


consilier Marilena Stanciu:

Dna Stanciu Marilena

Anunț că nu pariticip la vot.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe


Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

a               .      »

In unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată.

Doamna consilier Stanciu Marilena nu a participat la vot.


Vă rog să faceți propuneri în locul doamnei Agapie în calitate de cenzor.

Dl Dumitru Cristian

Nu am o propunere, dar până vine propunerea aș pune și eu o întrebare. Această fundație funcționează de câțiva ani de zile. Avem și noi un raport al activității acestei O fundații?

înlocuim persoane, modificăm structuri, dar o activitate a acestei fundații poate să ne prezinte și nouă fostul comitet? Pentru că peste o lună sau două de zile când va veni raportul final, vor spune că ei sunt decât de o lună de zile și nu știu ce s-a întâmplat în ultimii 3, 4 ani de zile. Avem și noi un raport al activității acestei fundații? De la cei care au fost până acum, de la cei pe care îi înlocuim acum? Aștept un răspuns scris.

Dl Botez George Sorin

O să o rog pe doamna director economic, având în vedere faptul că este cenzor, să accepte această însărcinare.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Propunerea domnului consilier George Botez este doamna Nicoleta Crăciunoiu. Este cea mai indicată persoană care să țină evidențele contabile ale Fundației "Copiii Noștri”.

Supunem la vot propunerea domnului consilier George Botez:

O          Dra Crăciunoiu Nicoleta

Dar sunt funcționar public. Nu știu dacă pot să fiu cenzor.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este o interdicție legală?

Dl Botez George Sorin

Dacă se constată ulterior o interdicție legală modific propunerea, dar deocamdată o mențin.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Și presupun că mi se vor preda actele nu cum mi s-au predat pentru director economic, cu cărucior-femeia de serviciu.


dar asi


Supunem la vot propunerea ca doamna Director economic Nicoleta Crăciunoiu să fie membru în comitetul director și să se ocupe de calitatea de cenzor al Fundației „Copiii Noștri”:

Cine este pentru?


- 22 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 22 de voturi „pentru” și 3 „abțineri” ale domnilor consilieri Pană George,


Teodorescu Iulian și Lupu Adrian propunerea a fost adoptată.

Dăm cuvântul domnului consilier Popa Constantin:

Dl Popa Constantin

Mulțumesc domnule președinte!

Sunt pe aceeași lungime de undă cu domnul consilier Dumitru. Și cred că este cazul, după ce am completat acest colectiv de conducere, să se facă o propunere, ca până la ședința din luna martie să avem un raport asupra activității acestei fundații, având în vedere că membrul fondator al acestei fundații este consiliul local.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Anunț că domnul consilier Cosma Marcian a părăsit sala. Suntem prezenți un număr de 24 de consilieri.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 21 de voturi „pentru” și 3 „abțineri” ale domnilor consilieri Pană George, Teodorescu Iulian și Lupu Adrian proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

în locul domnului Ganea la comisia 2 și la comisia 4 trebuie să intre o altă persoană. Și am propus să intre domnul consilier Teodorescu Iulian care nu este în nicio comisie.

Supunem la vot dacă sunteți de acord cu propunerea mea, ca în celehou^gpînisii, 2 și 4 să intre domnul consilier Teodorescu Iulian.

Alegerea componenței comisiilor se poate face prin vot deschis.

Supunem la vot propunerea ca domnul consilier Teodorescu Iulian Gă.Tacă)partei dm comisia nr. 2:

Cine este pentru?       - 23 voturi                            Xj

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian nu a participat la vot.

*

Supunem la vot propunerea ca domnul consilier Teodorescu Iulian să facă parte din comisia nr. 4:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

O           Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian nu a participat la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian nu a participat la vot.

AAA

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul

consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană PloieștLȘJUL. -inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 386/2015 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar și a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești în vederea negocierii nefacturării apei meteorice - inițiat de consilier Sîrbu Simion Gheorghe.”

Am prelungit cu 30 de zile durata comisiei, având în vedere că nu au reușit să întocmească un raport în urma întâlnirii cu APA NOVA.

Dl Botez George Sorin

Mulțumesc domnul Președinte!

>                                                           3

Am două propuneri. In primul rând aș vrea să ne gândim puțin la denumirea acestui proiect.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Noi am făcut propunerea de modificare a titlului...

Dna Simona Albu

M-am gândit vizavi de discuțiile de ieri de la grupul operativ, însă orice modificare, inclusiv titlul, se modifică prin articol al hotărârii.

Dl Botez George Sorin

Și nu putem să facem asta?

Dna Simona Albu

Ba da, numai că această modificare va apărea doar la articolul 1 al acestei hotărâri. Hotărârea aceea nu o să o redenumim pentru ca este aprobată. Nu ne ajută cu nimic să aprobăm modificarea de titlu la articolul 1 al acestei hotărâri.

Dl Botez George Sorin

Nu am spus în momentul acesta, dar pe viitor această hotărâre va avea un alt nume.

Eu propun un articol prin care să modificăm titlul și doi, părerea mea este posibil să fie în contradicție cu a dumneavoastră, dar credeti-mă că si eu vreau ca această problemă să fie rezolvată. O lună, este un termen limită stabilit de noi. Eu aș prelungi această durată până la data de 31 martie și să dea Dumnezeu să se termine până la 29 februarie. Dar să nu stăm și luna viitoare să o prelungim din nou.

Eu formulez un amendament, în sensul ca durata de activitate a acestei comisii să fie 31 martie. Sunt probleme importante care probabil vor necesita analize, discuții.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Botez a formulat două amendamente. Un amendament referitor la titlu...

Dna Simona Aibu

Dacă îmi dați voie o să-1 și formulez. Articolul 1 al hotărârii va devemf aSpăDîJ^ și


vom renumerota ulterior si celelalte articole, iar articolul 1 va avea umătomPcontinlit

”Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 386/30.10.2015 după^cumVunilează: Hotărârea nr. 386 privind mandatarea viceprimarului cu atribuții ddyprimar și/a unei

CV

comisii speciale în vederea negocierii nefacturării apei meteorice”.

Și renumerotați articolele următoare.                              X,J.

Iar la art. 2 (2) actual, se prelungește activitatea până la data de 31.03.2016 Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


o c

Supunem la vot primul amendament al domnului consilier George Sorin Botez: Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot al doilea amendament al domnului consilier George Sorin Botez:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Q           Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

/V

In unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii -inițiat de consilierii Constantin Minea, Radu Mateescu, Constantin Popa și Gheorghe Q Sîrbu."

Dacă sunt discuții?

9

Dl Lupu Adrian

Domnule președinte si stimati colegi!

In opinia mea acest regulament este o eroare. In primul rând, dacă ne ducem la articolul 6 o să vedem că mandatăm Serviciul Public de Finanțe Locale, Serviciul Public de Evidența Populației, Poliția Locală, să dea concursul operatorului de salubritate să adune informații, chiar să furnizeze informații. De asemenea, R.A.S.P. este obligat să sprijine operatorul de salubritate și să identifice utilizatorii.

Cred că ne aflăm în fața unui fenoment inedit. Noi, instituțiile din subordinea consiliului local sunt obligate să participe alături de operator la colectarea unei taxe pentru care noi îl plătim pe operator. Cred că dacă ne gândim bine, chiar suntem în fațaȘi cred că vă amintiți acum vreun an de zile, am avut o tentativă chiar'in comisia de urbanism de a întocmi o bază de date cu toate rețelele la nivelul municipiului. Și îmi amintesc că unul dintre operatori, când a fost solicitat să ne acorde baza de date, a cerut bani. Și nu puțini.

Noi în această situație, punem la dispoziție operatorului de salubritate informații, baze de date, gratuit. Despre asta nu știu ce să vă spun. Poate dumneavoastră aveți o opinie mai aprofundată. Dar cu siguranță nu vom ști ce să răspundem atunci când vreun cetățean avizat ar merge cu reclamație la una din instituțiile abilitate să cerceteze abuzul.

Cred că este o eroare. Solicit să ne aplecăm mai mult asupra acestui regulament acum cât se poate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveți vreun amendament de făcut?

Dl Mateescu Radu

Ca și inițiator solicit prorogarea acestui proiect de hotărâre.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am înțeles amendamentul dumneavoastră.

Dl Botez George Sorin

O să fiu extrem de scurt. Confirm ceea ce domnul consilier Lupu a spus. Aș vrea să precizez că nu este vorba de o tentativă, ci este o tentativă aproape reușită. S-au făcut pași importanți pe zona aceasta, în sensul că vrem să facem o bază de date. însă unii dintre operatori, au solicitat bani pentru aceste date, spunând că anterior domniile lor au consumat bani și vor să și-i recupereze. Cât este de moral rămâne de văzut. Nu avem niciun mijloc legal prin care să-i constrângem să facă acest lucru. Este o chestiune de negociere. Sperăm să trecem și peste asta.

Referitor la punctul de vedere al domnului Lupu, îl pot accepta într-o primă O jumătate, în sensul că nici mie nu mi se pare normal să folosesc banii publici pentru a face activitatea de investigare pentru operator, dar în același timp nu mi se pare normal ca unii cetățeni, înțeleg că este vorba de 35 - 40 de mii, care nu sunt înscriși în baza de date, să beneficieze de serviciul de salubritate și să nu plătească.

Dacă cei de la serviciul de salubritate găsesc alte modalități prin care să facă aceste investigații, foarte bine. Dacă nu, cred că ar fi bine să ne gândim, să cerem și noi o taxă de informare, astfel încât să nu pierdem banii de la consiliul local. Dacă toată lumea este de acord cu această idee, repet, împăcăm ambele părți și interesul public, cred că ideea domnului Mateescu de prorogare în vederea inițierii unei astfel de taxe în favoarea municipalității, ar fi super o.k.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul director lonescu, am rugămintea la dumneavoastră să txe^e^jăi^pbare este motivația dumneavoastră privind promovarea acestui proiect dC^otărâre către comisia 3 de utilități și mai departe către consiliul local?               (tef / \

Dl lonescu Vasile                                                  .te' >

Trebuie să înțelegem că pe 15 decembrie 2015, în cadrul consiMui local a-fost aprobat un proiect privind cuantumul taxei, rămânând să se întocmească' regulamentul privind modalitatea de aplicare a taxei de salubrizare. Acesta a fost în cadrul unei comisii discutat, analizat, s-a desfășurat în luna ianuarie. S-a decis în cadrul comisiei respective, participând și de la S.P.F.L. și de la Regia de Servicii Publice, din partea Direcției Juridice și s-a ajuns la această formă de regulament pe care vi l-am supus în cadrul comisiei 3 spre analiză și avizare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul lonescu!

înainte de a supune la vot propunerea domnului Radu Mateescu, am rugămintea la dumneavoastră domnule director, până la ședința următoare să cerem un punct de vedere de la A.N.R.S.C. să nu ne trezim mâine-poimâine că vor veni să ne amendeze că nu am pus în aplicare schimbarea legislației vizavi de activitatea de salubrizare.

Dl lonescu Ionut

Mulțumesc domnule președinte!

Mă surprinde să fiu sincer atitudinea colegilor de la A.L.D.E. Unul dintre inițiatorii acestui act normativ care ne-a condus la această taxă specială este fostul ministru al mediului, doamna Gavrilescu, plecând de la o cerință europeană, este drept. Cred că ar fi trebuit să se consulte poate cu dânsa, și poate că legea ar fi trebuit să fie mai clară în privința modalităților de aplicare. Suntem în situația în care avem un act normativ care obligă consiliul local la instituirea acelei taxe. Nu o institui, îți iei amenzi tu consiliul local, nu o aplici, iar îți iei amenzi, și astăzi prorogăm. Există riscul ca până la următoarea ședință să ne trezim cu vreo amendă. Și atunci, întreb cine o plătește, doamna Gavrilescu, colegii de la A.L.D.E., se oferă cineva?

Mulțumesc frumos!

Dl Lupu Adrian

Este adevărat, este o lege de aliniere la normele europene. Noi am aprobat în ședința de consiliu local precedentă proiectul de hotărâre la acel moment, numai că regulamentul de punere în aplicare nu este cel legal, corect, am spune. Trebuie să identificăm alte soluții de percepere a acestei taxe. în rest, noi în ședința de consiliu precedentă chiar ne-am pronunțat cu toții în favoarea acestei legi. Dar regulamentul nu este legal.

Mulțumesc!

Dl Palaș Paul

Stimați colegi, așa cum spunea în mod corect colegul nostru, domnul Ionuț lonescu, suntem în situația în care suntem obligați prin lege să adoptăm aceste taxe. Că ne place sau nu ne place, am adoptat această taxă. Acum trebuie să stabilim cum o colectăm. Ideea este că taxa respectivă o încasăm noi, nu o încasează firma de salubritate.
Dacă într-adevăr nu dorim să dăm o bază de date firmei de salubritate, ja^gBuRsa corectura necesară, este corectă și poziția domnului consilier să-1 retr ' de zi astăzi, dar din câte știu eu, nu suntem la prima încercare^ regulament. Și nu înțeleg de ce a fost atât de cuminte intervenția do a explicat de la bun început faptul că noi suntem obligați să adoptă suntem obligați să intrăm în conformitate de lege. Nu că vrem noi adoptăm această taxă. Legea ne obligă să o facem. Și noi trebuie să hotărâm dacă această bază de date o dăm firmei care are în orașul nostru sarcina să facă salubritate, sau o oprim la noi și se ocupă de treaba aceasta doar Regia Autonomă de Servicii Publice. Este treaba noastră. Dar părerea mea este că nu are rost să o lungim prea mult. Sunt de acord, o amânăm acum, dar ar fi bine ca data viitoare să vină o formă cât se poate de corectă.

Dl Ionescu Ionut

^âe^pe ordinea .a^^dpța acest și* nu țJ^guJănîent, oriUAyrem saMulțumesc domnului Palaș! Cred că este prima dată când este de acord cu mine.

Pe chestiunea aceasta, principial vorbind, sunt două variante: cerem de la operatorul de salubritate cine plătește și facem noi diferența cu cine nu plătește și le impunem taxa, sau lăsăm operatorul să facă această verificare și să ne spună dânsul cine nu plătește. In acest proiect de hotărâre este prevăzut faptul că noi furnizăm niște date, astfel încât el să poată transmite către primărie cine nu-i plătește taxa de salubritate. Dacă dorim să facem invers, cred că volumul de muncă pe care-1 vor face colegii noștri din executiv va fi mult mai mare. Despre asta discutăm. Principial, nu există altă variantă. Ori fac dânșii, ori facem noi. Dacă nu le furnizăm datele, ne furnizează dânșii datele si trebuie să facem noi acest punctaj. Este o chestiune de alegere. De aceea, consider că o analiză atentă a regulamentului merge pe această variantă în care operatorul face acest punctaj și vine la sfârșit și ne spune „acestea sunt persoanele”. Sigur, prorogarea prezintă acel risc de amendă.

Dl Botez George Sorin

Chiar nu sunt ”Gică contra”, dar trebuie să vă spun că trebuie cercetat foarte bine, întrucât a da o bază de date unui operator mie nu mi se pare chiar la locul lui. Să ne dea dânșii bazele și mai bine facem noi verificarea. Oricum verificarea nu se va face cu pixul și cu creionul. Există niște programe de verificare.

Dl Lupu Adrian

a

In virtutea susținerii prorogării, vreau să vă spun că noi grupul A.L.D.E., astăzi am identificat un județ limitrof județului Prahova care percepe această taxă o dată cu factura de energie electrică. Mai pot fi alte variante. Din această cauză, haideți să prorogăm proiectul și să-1 mai analizăm. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A

In dezbaterile care au avut loc la acest proiect de hotărâre, s-a făcut și un amendament. Amendamentul domnului Radu Mateescu, de prorogare a acestui proiect de hotărâre.

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 20 de voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Ionescu. Jonuț,.^ Sîrbu Gheorghe, Dragulea Sanda și Stanciu Marilena proiectul de hotărâre a foștrojofogaS


*

Dl Socoleanu Radu                                      jMg/            j

Domnule președinte, acum ceva timp, ultimul care a făcut i^Mfel^reâ^a, gjșt domnul Cristian Dumitru, pe o temă extrem de importantă. Plecarea difec^ifor din -sala de ședință. Iată că și astăzi constatăm același lucru. Deși avem în sală chfectomcare nu mai au niciun subiect pe ordinea de zi, totuși ne respectă și rămân aici.

Domnul Viceprimar cu atribuții de primar, aveți prerogative să-i sancționați și vă rog să ne prezentați data viitoare sancțiunile pe care le-ați dat. Nu este posibil să părăsească sala înaintea noastră. Este lipsă de respect.

Mulțumesc!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării serviciului public de salubrizare la nivelul județului Prahova de către Asociația de O Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” -inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Adrian Lupu, Radu Mateescu și Constantin Popa.”

Dacă sunt observații?

Dl Dumitru Cristian

Aș vrea să atrag atenția executivului primăriei, ca lansarea procedurii de achiziție să fie concomitentă cu procedura de achiziție de la Consiliul Județean. Să nu ne trezim în situația în care una dintre părți lansează licitația, și cealaltă, la municipiul Ploiești să ne trezim că nu mai avem operator de salubritate. Ar trebui să fie concomitente aceste licitații.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Anunț că au părăsit sala domnii consilieri Teodorescu Iulian Liviu și Ionescu Ionuț.

Suntem prezenți în sală 22 de consilieri.

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

O           Cine este pentru?       - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Popa Constantin și Botez George Sorin proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Radu Mateescu, Gabriel Constantin Minea, George Pană, Paulica Drăgușin și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă sunt discuții?


Dl Minea Constantin

Aș vrea să comentez că în urma demersurilor de trimiter                 re aceste servicii, vreau să vă spun că au venit răspunsurile și aceste ra^Mt^ru^ntJotal ”pro” pentru a se da aceste titluri de exclusivitate. Trebuia să anunțco^lla^despre această situație.

A.N.R.S.C. și Consiliul Concurenței prin care noi am avut un punct (a^’^e^^^^av^de condiția de exclusivitate pe care trebuie să o acordăm eventualului opk^qXfeâ^va presta


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 16 voturi „pentru” și 4 ”abțineri” ale consilierilor Dumitru Cristian, Palaș Paul, Popa Constantin și Botez George Sorin proiectul de hotărâre a fost adoptat.

In sală sunt prezenți 20 de consilieri. A părăsit sala și doamna consilier Stanciu

Marilena.


Am rugămintea să revenim la punctul 19, deoarece trebuia împuternicită o persoană să semneze în numele municipiului Ploiești întreaga documentație. A fost o scăpare din partea secretariatului. Cer aprobare consiliului să luăm din nou în discuție proiectul pentru a împuternici pe cineva.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

O să-1 introducem din nou pe ordinea de zi al ședinței extraordinare de luni 1 februarie.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Radu Mateescu, Gabriel Constantin Minea, George Pană, Paulica Drăgușin și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 16 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Dumitru Cristian, Palaș Paul, Ionescu Ionuț și Botez George Sorin proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui spațiu excedentar în suprafață

de 769 mp aparținând Colegiului Tehnic ”Elie Radu” - inițiat de viceprimar^eu^atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”


Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La momentul votului în sală sunt prezenți un număr de 22 de consilieri. Lipsesc consilierii Cosma Marcian, Stanciu Marilena și Teodorescu Iulian.

Vă anunțăm că în acest moment în sală sunt prezenți 23 de consilieri. A revenit doamna consilier Stanciu Marilena.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Constantin Minea, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache si Ionut lonescu.”

Anunțăm că în sală sunt prezenți un număr de 22 de consilieri părăsind sala domnul consilier Paul Palaș.

Ar

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A? Ar*

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Constantin Minea, O Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Ionut lonescu.”

9

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1 - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, George Pană, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa.”


Dacă sunt discuții?

J

Dl Lupu Adrian

Stimați colegi, domnule președinte!                           „

Am analizat proiectul acesta destul de atenți. De ce trebm^'să^J^o-băi^yoi dezmembrarea în trei loturi și de ce nu lăsăm imobilele în sine să j^cțipngze|^ărcursul  necesar? Să facă PUZ, etc. PUZ-ul în sine este o încălcare de la o re^^^^h^iiixkslirim peste o încălcare și facem o încălcare mai mare în accepțiunea mea, îî^e^a.fQePî^^g eu. Poate greșesc. Nu văd de ce nu lăsăm să meargă lucrurile mai depafeMu^siguranță domnul Petrache o să-mi răspundă.

Dl PetracheFlorin


Vă rog dacă puteți să reformulați, pentru că nu am înțeles întrebarea.

Dl Lupu Adrian

înțeleg că prin această dezmembrare, noi sărim peste realizarea PUZ-ului.

Dl Petrache Florin

Aveam două variante. Ori întocmirea PUZ-ului, care ne costa niște bani, ieri la grupul operativ am vorbit, undeva la patru cinci mii de euro, sau varianta economicoasă, dezmembrarea în câte 3 loturi cu Certificat de Urbanism. Asta înseamnă 4 dezmembrări succesive fără niciun ban.

Dl Lupu Adrian

Am înțeles. Dar un cetățean simplu al municipiului Ploiești, ca să edifice o construcție trebuie să depășească anumite etape. Dacă este cazul să facă PUZ face PUZ. Noi ce facem?

Dl Petrache Florin

Legea nu ne obligă să facem PUZ.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A revenit în sală domnul consilier Palas.

3

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot

Dacă se abține cineva? -

Cu 21 de voturi „pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Lupu Adrian proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să analizeze oportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Oborului nr. 27 - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, George Pană, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa.”

Dacă sunt observații?

DI Dumitru Cristian

De la Patrimoniu a plecat cu cele două variante, în care suntem sau nu de acord să cumpărăm acest imobil.

Dl Mateescu Radu

Ați dat raport favorabil.

Dna Stanciu Mari lena

Procedura așa este.


Dl Dumitru Cristian

Am dat aviz să intre pe ordinea de zi acest proiect.

Atunci facem un amendament acum, dar în comisie am discutat treaba această. } înainte de a constitui comisia, dacă consiliul este de acord sau nu; este de acord/cu achiziționarea imobilului.                                                     ■' z

DI Mateescu Radu

Dar ce scrie în titulatură domnul consilier?

Dl Ionescu Ionuț

Amendamentul corect ar fi un articol 1 al. 1 care să spună „constată oportunitatea/neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești Str. Oborului nr. 27”.

Dna Albu Simona

Dacă vom formula așa, va trebui supus la vot în ambele variante. Așa că, să ne hotărâm care este intenția dumneavoastră și să o formulăm.

Dl Mateescu Radu


în primul rând cred că trebuie modificat titlul.

Dna Albu Simona

In funcție de conținutul articolului 1 vom modifica si titlul. Haideți să ne hotărâm ce doriți dumneavoastră vizavi de acest proiect. înțeleg că intenția este de a nu achiziționa. Și atunci spunem „hotărăște că nu este oportună achiziționarea imobilului situat în”.

Dl Popa Constantin

Toate aceste adrese ale unor instituții sau persoane fizice care oferă un spațiu către primărie, trebuiesc luate în discuție de consiliul local. Este singurul care poate aproba oportunitatea saun neoportunitatea. Plecând de la asta ar trebui să nu spunem oportunitatea sau nu, ci analiza adresei de solicitare.

Dna Albu Simona

Putem să spunem direct „aprobă neoportunitatea achiziționării imobilului situat în”. Și în felul acesta denumim și titlul hotărârii.

O         Dl Popa Constantin

Dar nu pot să știu de la început care este poziția consiliului.

Dna Albu Simona

II considerăm un amendament, așa cum a încercat să-1 formuleze domnul consilier Ionuț Ionescu și îl supunem la vot.

Dl Pana George

Poate că trebuie să ne mai gândim puțin. Noi vom hotărî acum cu privire la oportunitate sau neoportunitate, fără să avem un minim de informații. Tocmai asta a fost și ideea acelei comisii care să constate oportunitatea sau nu și să o comunice consiliului care ulterior va lua o hotărâre în cunoștință de cauză. Verificați proiectul de hotărâre și nu știu ce o să regăsiți. Nici suprafețe, nici cum arată clădirea, nici evaluare. Și atunci, raportat la ce noi spunem că este oportun sau nu?

Din punctul meu de vedere, ar trebui să rămână totuși această comisie, care în urma unui raport pe care îl va face și îl va aduce în fața consiliului, și consjjjul^hotărî având în vedere anumite elemente pe care în acest moment nu le știm,

Dl Botez George Sorin

Problema este de maniera următoare. Eu am văzut o vilă la Moââcq^vco^ doar 120 de milioane de euro. Am întrebat familia dacă o cumpărăm și sonâ^i|â/^puâ cș ftu avem bani, nu este oportun.

Față de proiecția de buget pe care o avem, ce ar putea să fie oporrah^iiâ^ăr o clădire? Mă mai interesează dacă are pături, dacă are ferestre?

Eu zic să o rezolvăm astăzi. Supunem la vot amendamentul respectiv și oportunitatea după părerea mea nu înseamnă nevoie. Nevoia este mare. Oportunitatea înseamnă să ai și banii necesari ca să poți să faci ceva.

Deci nu discutăm după nevoi, discutăm după posibilități. Eu îmi susțin amendamentul și cred că toți colegii mei din P.S.D. sunt de acord cu el.

Dl Palaș Paul

In cuvinte mari același lucru vroiam să-1 spun și eu.

Cu toții știm despre ce este vorba. Nu are rost să ne mai ascundem. Este vorba O despre un hotel, pensiune. Nu putem spune că nu știm, nu cunoaștem clădirea, dar în momentul în care considerăm că este oportun sau nu este oportun să cumpărăm acea clădire, trebuie să ne uităm în pungă să vedem dacă ne putem permite. Și în opinia mea nu ne putem permite. Așa că ce rost are să mai amânăm decizia?

Dl Popa Constantin

Am și eu o întrebare. Proiectul de hotărâre are aviz de la comisia de patrimoniu? Ce scrie în aviz?

Dl Mateescu Radu

Favorabil.

Dl Botez George Sorin

Ieri am fost anunțați că are aviz nefavorabil.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Așa am fost anunțați la grupul operativ.

Să mai formulăm o dată amendamentul.

O         Dl Ionescu Ionuț

Aprobă ”oportunitatea/neoportunitatea achiziționării”.

Dl Botez George Sorin

Iar în situația în care pe amendamentul domnului se aprobă neoportunitatea, eu o să vin cu un alt amendament.

Dl Lupu Adrian

Domnul președinte, nici nu discutăm despre vile la Monaco, nici în vorbe mari nu vorbim, vorbim pe lege.

Calea normală, legală, este să constituim o comisie care să analizeze, să ne propună, și noi să deliberăm. Să deliberăm înseamnă ca și peste încă un proiect de hotărâre, la Spitalul C.F.R. să spunem îl luăm sau nu îl luăm.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Acolo avem nevoie domnul Lupu.

Dl Lupu Adrian


Dacă ați ști ce vă așteaptă? O să discutăm la punctul respectiv ce w^te^pîă^x. \

Dar deocamdată discutăm despre acest proiect. Propun ca proieo^^fe^^ $ă; rămână asa cum este.                                                       :/

Dl Ionescu Ionuț                                                     ?"ys

Stimați colegi, anul trecut, am aprobat până la urmă cu mare stăruință să achiziționăm niște module. Atunci am aflat după aprobare de la doamna director economic, că nu este legal. Că există un act normativ care ne interzice să achiziționăm. Adică, și acest iobil este interzis. Nu avem voie.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamentul propus de domnul consilier Ionuț Ionescu la articolul 1, respectiv ”Aprobă oportunitatea/neoportunitatea achiziționării imobilului”.

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 17 voturi ”pentru”, 2 voturi "împotrivă” al consilierilor Teodorescu Iulian și Lupu Adrian și 3 "abțineri” ale consilierilor Palaș Paul, Mateescu Radu și Pană George admendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot "oportunitatea achiziționării”:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 23 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "împotrivă" amendamentul nu a fost adoptat.

Supunem la vot "neoportunitatea achiziționării":

Dl Ionescu Ionuț

Doamna director de la finanțe, dacă ar face bani din râs, am lăsa-o să râdă toată ziua. Dar suntem într-o ședință de consiliu și poate totuși ar trebui să ne abținem.

Dl Palaș Paul

Stimați directori, dacă se poate, după discursurile colegilor mei anterioare, ar trebui în opinia mea să luați poziția de drepți și să nu vă mișcați pe perioada desfășurării ședinței.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, putem merge mai departe?

Dl Teodorescu Iulian

Acest proiect de hotărâre are și un titlu. Există o neconcordanță între titlu și ceea ce s-a hotărât până la urmă.

Dna Albu Simona

Am spus că în funcție de cum se va aproba articolul 1...

Dl Teodorescu Iulian


Ați spus că mergem mai departe. Nu avem cum să mergem modificăm si titlul.

Dna Albu Simona

Mergeam mai departe să supunem la vot neoportunitatea. Aici

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot ”neoportunitatea achiziționării”:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Dl Palaș Paul

Vă rog să luați act că eu nu pot să votez așa ceva.

Dl Lupu Adrian

Subscriu, nici eu nu pot să votez așa ceva.

Dl Teodorescu Iulian

Eu nu particip la vot.

Dl Botez George Sorin

Domnul președinte, am spus ca un al doilea amendament, să dispară celelalte articole.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamentul domnului consilier George Botez:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Dl Lupu Adrian

Eu nu particip la vot. Am anunțat.

Dna Albu Simona

Dumneavoastră sau tot grupul A.L.D.E.?

Dl Teodorescu Iulian

Nici eu nici dânsul nu participăm la vot.

Dna Albu Simona

Domnul Teodorescu și domnul Lupu nu participă la vot. De asemenea nici domnul Palas.

Dl Mateescu Radu

Nici eu.

Dna Albu Simona

Ați ridicat mâna.

Cu 21 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot modificarea titlului proiectului de hotătâre, și anume "privind neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Oborului nr.27".

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi „pentru” amendamentul a fost adoptat.

Menționăm că domnii consilieri Palaș Paul, Lupu Adrian^?^aifăV^Geofgfc Teodorescu Iulian și Mateescu Radu nu au participat la vot.              (S?

,                                               U*',\ \

vc


Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aprobate:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnii consilieri Palaș Paul, Lupu Adrian, Pană George, Teodorescu Iulian și Mateescu Radu nu au participat la vot.


Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual în vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultura a Sindicatelor în domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local — inițiat de inițiat de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristian Dumitru, Cristina Ana-Maria Enache, Cristian Ionuț Ionescu, Gheorghe Popa, Sîrbu Simion Gheorghe, Geta Șerban și Nicolae Șuga.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș Paul

Inițiatorii, dacă se poate să ne explice și nouă ce intenționează să facă în continuare cu această clădire după ce o vom achiziționa? Presupunând că această comisie va ajunge la un anumit numitor comun, ce se va întîmpla? Pașii următori? Este important să știm în momentul în care demarăm o astfel de procedură, care sunt pașii gândiți în continuare?

Vă mulțumesc!

Dl Dumitru Cristian

Municipiul Ploiești este unul dintre municipiile reședință de județ care din păcate nu are o clădire cât de cât pretabilă pentru desfășurarea de evenimente culturale la un anumit nivel. Avem sala teatrului și sala filarmonicii unde sunt circa 200 de locuri. Prin reabilitarea acestei săli, municipiul Ploiești va avea probabil posibilitatea de a avea o sală modernă de spectacole de peste 500 de locuri.

Dl Palaș Paul

A făcut cineva un calcul, care ar fi costurile ulterioare pentru exploatarea acestei clădiri? Vă reamintesc faptul că, în acest moment bugetul de funcționare al municipiul Ploiești, aproape că este egal cu bugetul pe care municipiul Ploiești poate să-1 producă din veniturile proprii. Ori o sarcină adusă în plus municipiului Ploiești, poate să fie fatală pentru buna funcționare a municipiului.

Dl Lupu Adrian

Suplimentar față de spusele colegului meu, aș vrea să vă spun că suntem în prag de criză financiară. Toți indicatorii macroeconomici ne spun lucrul acesta. Pe piața bursieră,


facem? Noi vrem să atragem fonduri europene. Să facem o clădire pentru a ține niște spectacole deosebite. Despre ce vorbim domnul Lupu?

Dl Lupu Adrian

Eu vă rog în primul rând să fiți calm. Directorul acela despre care spuneți nu este al meu, pentru că nu l-am făcut eu. Chiar este mai mare ca mine.

în al doilea rând, eu am încercat să vă explic cât de cât în termeni mai elevați, situația de acum și situația de atunci care poate este cu totul alta. Dacă dumneavoastră înțelegeți, bine, dacă nu, eu nu am nicio vină.

Vă mulțumesc!

Dra Enache Cristina Ana-Maria


Domnul Lupu, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Unde erați anul trecut, să faceți evaluarea indicatorilor macroeconomici când ați dus Ploieștiul în impasul în care se află acum?

Dl Lupu Adrian

Scuzați-mă. Probabil că nu am înțeles eu. Vă asumați ce spuneți?

Dl Ionescu Ionuț

Dincolo de macro, micro, vorbit peste masă, etc., unul dintre rolurile noastre, este ca, oricât de săraci am fi, să nu uităm că avem nevoie de cultură. După logica dumneavoastră, ar trebui poate să închidem și teatrul, și filarmonica, și tot ce mai înseamnă cultură în orașul acesta pe motiv că nu avem bani.

Noi am propus în primul rând o comisie care să analizeze atât posibilitatea unei asocieri, cât și posibilitatea unei intrări în patrimoniul municipiului. Nu a vorbit nimeni de o achiziție, de o valoare de achiziție, etc.

In al doilea rând, această clădire, o clădire importantă din centrul Ploieștiului, este astăzi închisă. închisă datorită problemei cu avizul I.S.U. Deținătorii actuali și-au arătat imposibilitatea de a rezolva această situație. Dacă această cărămidă aruncată către noi, o prindem și construim cu ea, nu înțeleg ceea ce deranjează. Cred că, până una alta, avem obligația de a nu lăsa în centrul Ploieștiului, nu aș vrea să folosesc cuvinte foarte dure, dar mi-e tare teamă să nu devină vreun cadavru. O sală de genul acesta nefolosită, a dus în alte localități la niște focare de infecție. Aceasta este propunerea pe care noi o avem la o situație nerezolvată de atâtea luni de zile. Sunt mai bine de trei luni de zile de când sala este închisă, și nimeni nu poate găsi o soluție. Cu această soluție am venit noi. Dacă dumneavoastră aveți o altă soluție pentru această clădire din centrul orașului Ploiești, vă așteptăm cu drag. Noi am venit cu soluții. Chiar în opoziție fiind, am venit cu soluții. Și sperăm din tot sufletul să înțelegeți că este deocamdată o comisie de analiză, de discuții, de dialog. Dacă dialogul deranjează, ne cerem scuze.

Mulțumesc!

Dl Viceprimar cu atribuții de primar                               : °

Salut această inițiativă, dar întrebarea mea este, ei vor să o dea? Roafe că. nu vor .să o dea.               '                                            fej,-

Dl Ionescu Ionut

Așa cum am spus și în intervenția precedentă, este vorba de inițierea unui.dialog. Dacă acest dialog va conduce la o asociere, dacă acest dialog va conductă ^donație, dacă acest dialog va conduce la orice altceva, nu cred că putem ști dinainte unde va conduce un astfel de dialog. De aceea, proiectul de hotărâre se referă pur și simplu la o comisie care să poată iniția un astfel de dialog. Nu cred că este cazul să avem atât de mult patos pentru o inițiere de dialog. Mulțumesc!

Dl Botez George Sorin


Mulțumesc, domnul președinte!

Sigur, politica noastră trebuie să fie, orice putem aduce în patrimoniul Ploieștiului, trebuie să fie adus și îngrijit așa cum trebuie. însă, asta nu exclude, în opinia noastră, dialogul. Și mi se pare normal, ca fiind un proiect al colegilor din opoziție, un proiect care cel puțin la prima vedere, este unul interesant pentru municipalitate, mi se pare normal, ca principial vorbind, să fim de acord cu acest lucru. însă, în același timp, mi se pare normal ca fiind propunerea dumneavoastră, să constituiți o comisie formată din consilieri aparținând formațiunii dumneavoastră politice, și să puteți rezolva această problemă. Ca atare, în situația în care această intenție se va materializa, noi vă lăsăm dumneavoastră onoarea de a rezolva această problemă, și sunt convins că până în iunie dumneavoastră veți face ca această clădire să fie a Ploieștiului.

Dl Palaș Paul

Mulțumesc, domnul președinte!

Ideea de bază pe care am vrut eu să o exprim, a fost faptul că, noi când intrăm într-o astfel de discuție, ar fi trebui să știm care sunt costurile presupuse ulterior. Pentru că, intrăm într-o discuție. Din discuția aceea s-ar putea să ieșim cu un acord. Și după ce ai acordul ce faci? începi să te cauți prin pungă dacă ai bani să întreți clădirea respectivă? Pentru că vă reamintesc, în momentul de față clădirea nu are aviz I.S.U. Până când vor reuși colegii noștri de la P.D.L. să găsească o soluție pentru a finanța modernizarea acelei clădiri, va mai trece vreme. Noi nu avem posibilitate să întreținem acea clădire. Aceasta este problema fundamentală. Soluția presupune și fundamentare pe cifre. O astfel de clădire presupune un cost anual de atâția lei pentru întreținere. Am identificat suma aceasta în buget la poziția ”x”. Putem să rezolvăm problema și mergem mai departe. Dacă știm că nu avem o soluție, cum putem să mergem mai departe?

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Este adevărat, dar cheltuiala nu vine mâine. Probabil că o să treacă un timp în care se va negocia. Va ajunge să se auto finanțeze din spectacole până la urmă.

Dl Palaș Paul

Asta credeți dumneavoastră, domnule viceprimar.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Asta îmi doresc.

Dl Șuga Nicolae

Stimați colegi, intenția mea a fost inițial să nu iau cuvântul. * k o

Mă șochează o chestie. Nu știu dacă stiti, la nivel de Sud enia> se raK niște demersuri teribile pentru accesarea fondurilor din partea Comunită^^pu^pjpeXCei de la Călărași depun eforturi teribile ca să realizeze, să finalizeze un gMâl îftfidWcărBiU să KW/ TA zL 1 ^^P^ptendeea ă^bfl^w^u spus,
putem în următorii patru ani, respectiv până în 2020 să accesăm niș ne-a venit pornind de la această colaborare cu cei de la Călărași. Cei "gândiți-vă pe anumite domenii”. Ca să putem să gândim pe aceste omenii, ne-am gândit, ca să putem rezolva problema orașului. Să faci un bazin, să poți să ții spectacolele cu copiii, nu rezolvăm probolema. Noi nu vă cerem decât sprijinul să fiți de acord, să ne împuterniciți cum a spus domnul Botez, discutați, să vedem ce se poate face, să vedem dacă putem accesa fonduri, și după asta ne punem țărână în cap și spunem ”ce au făcut ăștia, se vede că nu au fost în stare”. Haideți să vedem.

Dna Băzăvan Larisa

De când s-a închis Casa Sindicatelor și nu au mai avut loc spectacole, dacă noi nu aveam Sala Filarmonicii care să găzduiască evenimentele culturale, absolut nimic nu s-ar fi desfășurat. Și vreau să vă spun că am asistat la spectacole date de Liceul de Artă, de Palatul Copiilor, când corul stătea jumătate pe scenă, jumătate jos în sală, pentru că nu aveau loc. Mie mi se pare Casa de Cultură un simbol al orașului și trebuie să luptăm pentru a-1 achiziționa. Mulțumesc!

Dl Ionescu Ionuț

Mă așteptam ca la o chemare de dialog să fie toată lumea dispusă. înțeleg că domnii consilieri din partea stângă se pregătesc de opoziție. îmi pare rău. Chiar îmi pare rău, dar asta este. Eu speram totuși să faceți și dumneavoastră parte din această comisie, tocmai pentru a avea un rezultat bun pentru oraș.

Vă mulțumesc!

Dl Vîscan Robert

Am o singură completare de făcut. Ați adus în discuție clădirea Tribunalului. Ați vorbit despre achiziționarea clădirii Tribunalului. Vreau să vă spun, că eu îmi doresc să faceți din Sala Sindicatelor, un loc la fel de profitabil cum a fost clădirea Tribunalului, care a adus 735 de mii de lei profit pentru Hale și Piețe.

Atât am vrut să vă spun. Dacă o să reușiți să faceți și din Sala Sindicatelor același lucru, eu oricum sunt de acord și o să vă sprijin.

Dl Botez George Sorin

Nu pot să fiu decât bucuros că sunt cu domnul Ionescu pe post de "marna Omida” a politicii locale. Domnia sa face prognoze privind puterea, opoziția, cu toate că după cum se știe, cel puțin la mesele acestea, nu știu dacă suntem patru consilieri care terminăm mandatul sub același partid unde l-am început.

Aici nu discutăm, și noi am avut un pact, dar văd că așa câteodată vine nenea acela cu cornițe și ne mai zgândăre. Ori facem ceva în interesul Ploieștiului și ne vedem de treabă pe zona de partid, ori ne agasăm fiecare, cine este la putere, cine este la opoziție. Din punctul meu de vedere, și repet acest punct de vedere, aceasta este o problemă


generală a Ploieștiului, și nu este o problemă nici a liberalilor, nici a social-democraților, nici a A.L.D.E. și nici a independenților.


Ca atare, repet, voi pleca cu bucuria că sunt coleg cu ”mama^0^^a^ Cj locale, și aici este vorba de domnul lonuț Ionescu, și o să vă rog pe ^w^^avoâstrăjj^^cel mai înțelept, nu știu dacă sunteți cel mai vârstnic, s-ar putea să concurațircJț^âoj^n4^|ppentru această chestiune, să supuneți totuși la vot această chestiune. B \Q.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Pentru că este nevoie de spațiu pentru manifestări culturafe^âti^iuib^ă vă mulțumesc, nu mi-ați dat în prima fază cuvântul la hotărârea anterioară, eu vă spuneam că și acea clădire o puteam transforma în spații sociale. Dar nu am avut baftă să vorbesc și eu la acel proiect de hotărâre. Erau probabil 30, 40 de camere cu baie, care puteau fi folosite. Dar probabil nu avem nevoie decât de acele rulote. Nu avem nevoie și de spații construite.


Aș dori să vă propun câteva modificări în textul hotărârii, și anume să inversăm puțin ”în vederea achiziționării, reabilitării și întreținerii Casei de Cultură a Sindicatelor”.

Dna Drăgușin Paulica

Nu este achiziționării, ci asocierii.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Nu eliminăm varianta cu asocierea, dar în mod normal cineva care dorește, vrea să achiziționeze un lucru ca să poată să bage bani în el. Trebuie să vă spun că legea nu ne permite să punem bani publici într-un bun al altei persoane. Și atunci, noi trebuie să pornim de la niște premise legale, dacă se poate să facem ceva legal.

Deci, ”în vederea achiziționării, reabilitării și întreținerii”, nu am nimic și cu modernizarea dar nu-și mai are loc, ”prin accesare de fonduri europene” eu zic că trebuie să dispară, pentru că facem ulterior horărâre, dar nu trebuie să ne limităm la accesare de fonduri europene. Este o limitare care nu-și are rostul. ”A diversificării activităților” rămâne, ”în vederea asocierii cu acesta”. De negociere cu proprietarul actual, cu deținătorul nu are nicio valoare dacă negociem. Deținătorul presupune și un individ care folosește, și nu ne ajută cu nimic. ”Sau în vederea asocierii cu acesta” și dispare ”sau preluării Casei de Cultură” ”și în administrarea consiliului local”. Acum are sens.

Nu putem negocia decât cu proprietarul. Cu deținătorul, care poate să aibă altă calitate juridică, nu avem de ce să negociem. Doi, nu știm dacă se pot aproba fonduri europene pentru așa ceva, și atunci este normal ca acest proiect de hotărâre să fie în această formă.

Dl Vîscan Robert

Vreau să fac o clarificare, pentru că s-a făcut referire la un proiect la care eu țin foarte mult, cel cu containere. Va invit să mergeți și la căminul din Cătinei, și la căminul din Rafinorilor, să vedeți ce se întâmplă când ducem oamenii să aibă la comun toate utilitățile, bucătărie. Probabil acolo ar fi avut baie. Dar vă invit să mergeți să vedeți ce se întâmplă când punem în practică proiecte de genul acesta. Și după aia să comentăm de cele cu rulote.

Și vă invit să mergeți și pe Industriei IC să vedeți ce se întâmplă cu modulele de acolo cu care nu am avut nicio problemă din 2007 sau din 2008 de când sunt. Și nu avem

nici datorii din partea acelor persoane, nici plângeri la poliție, nici certuri între ei, și nici nu vin toată ziua la A.S.S.C. sau la Patrimoniu să perturbe conduc diverse probleme.

Dl Teodorescu Iulian LiviuTrebuie să vă spun că era o stare de necesitate declarată în iSdSe^Hi ă-âu putut achiziționa rulotele. Haideți să facem o stare de necesitate șî^ut^hî;IMchișiț@na rulote.                                                                             J

DI Vîscan Robert

Este stare de necesitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu este acesta subiectul. Revenim la proiectul de hotărâre.

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Iulian Teodorescu la art. 1 (1) ”In vederea achiziționării, reabilitării, întreținerii și modernizării Casei de Cultură a Sindicatelor situate în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 65, precum și a dezvoltării / diversificării activităților desfășurate în respectivul imobil, se aprobă constituirea comisiei de negociere cu proprietarul actual sau în vederea asocierii cu acesta în următoarea componență:”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

&

Supunem la vot numărul de 5 membri pentru componența comisiei:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” propunerea de 5 membri a fost adoptată.

a

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Pană George

Din partea A.L.D.E. domnul Iulian Teodorescu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Din partea P.N.L. Sîrbu Gheorghe și Dumitru Cristian.

Dl Botez George Sorin

Noi, în spiritul bunei colegialități de care v-am vorbit, nu vedem de ce să ne băgăm în treburile dumneavoastră și vă lăsăm să culegeți dumneavoastră laurii acestei victorii. Nu vom face propuneri, dar suntem alături de dumneavoastră.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Propunerea mea este domnul Radu Socoleanu.

Dl Pană George

Propun pe domnul Lupu Adrian.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă supun la vot votul deschis:


Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

*

Supunem la vot componența comisiei:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” a fost adoptată componența comisiei.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Palaș Paul proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului în care funcționează Spitalul General Căi Ferate Ploiești - inițiat de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristian Dumitru, Cristina Ana-Maria Enache, Cristian Ionuț Ionescu, Gheorghe Popa, Sîrbu Simion Gheorghe, Geta Șerban și Nicolae Șuga.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa George

Aș vrea să fac un amendament după art. 1 al. (2) care să cuprindă următoarea frază: „Se va prelua și activitatea medicală pe specialități și domenii medicale existente în acest moment în cadrul Spitalului General Căi Ferate Ploiești, precum și structura de personal existentă.”

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnii consilieri Iulian Teodorescu și Lupu Adrian au părăsit sala. Suntem prezenți un număr de 22 de consilieri.

Dl Palaș Paul

Spre deosebire de Casa de Cultură a Sindicatelor, trebuie precizat faptul că un spital, cum este spitalul C.F.R. are posibilitatea să se autofinanțeze, în special prin fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate. Dau exemplul celor două spitale pe care le avem în administrare acum. Spitalul Schuller primește de la noi doar pentru funcționare, aproximativ un milion două sute de mii de lei, iar Spitalul de Pediatrie undeva până în


500 de mii de lei. Sunt sume foarte mici pe care municipalitatea și lejooate permite indiferent care ar fi situația financiară pe care o are.                         J?

Din acest punct de vedere, când discutăm despre o astfel de/ >rtunifătex discutăm pe cifre. O astfel de oportunitate, da, ea ar putea fi preluată ca și                'dj j&tre

Primăria Municipiului Ploiești.

întrebarea care se pune este dacă acest spital respectă circuitâ^p^jș^-^l ui să  le aibă un spital? Pentru că el a fost construit când a fost construit, iaHh-

mentul defață legea are alte rigori. Ar fi trebuit să știm înainte să ne aruncăm într-o astfel de întreprindere, dacă acest spital respectă sau nu respectă aceste circuite. Pentru că dacă luăm iar în administrare un spital care nu poate respecta circuitele, înseamnă că ne încărcăm cu o nouă problemă.

Dl Ionescu Ionuț


Spre deosebire de situația Casei de Cultură a Sindicatelor, ca să încep la fel ca și colegul meu, acest spital este funcțional și acreditat. Se află pe lista unităților spitalicești active și care primesc astăzi fmananțare. Astfel încât, da, preluăm un spital care are circuitele funcționale în acest moment, pe categoriile de folosință aprobate de Ministerul Sănătății astăzi. Vă mulțumesc!

9                                                    9

DI Pană George

O discuție privitoare la o estimare a costurilor am facut-o si ieri. Am pus o întrebare la grupul operativ. înțeleg de la domnul consilier Palaș că nu ar fi o problemă. Dar, nouă ni se cere deja direct un acord de principiu pentru a prelua această unitate spitalicească. în momentul în care îți dai un acord, chiar și de principiu, cu toate că din text eu constat că este un acord final, și o să spun imediat și de ce, cred eu că trebuie să ști cam ce te așteaptă.

Domnul Palaș ne-a învederat două cifre, ne-a spus că bugetul ar suporta. Domnule consilier, vă cred pe cuvânt, dar cred că ar trebui să avem totuși o dovadă în acest sens. Pe de o parte.

Pe de altă parte, așa cum s-a proiectat acest proiect de hotărâre, se spune că se dă acordul de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești. Mai departe, nu văd când ar trebui să se dea acordul final.

Altfel spus, noi spunem acolo să se dea acord de principiu, așteptăm și solicităm Guvernului trecerea bunului în domeniul public al municipiului, dar acordul nostru final de unde reiese?

în opinia mea, în acest moment, dacă noi ne dăm un acord de principiu este de fapt un acord final.

Punctul 3, spune predarea-primirea se va face după emiterea Hotărârii Guvernului. Nu se mai vorbește nicăieri că după acest acord de principiu și după, eventual o hotărâre a guvernului, noi ne mai exprimăm în vreun fel poziția, dacă luăm sau nu.

Din punctul meu de vedere, orice acord, chiar de principiu, cu atât mai mult final, pe care noi ar trebui să-l dăm, trebuie să aibă în spatele lui o estimare a costurilor.

Și în al doilea rând, nu uitați, eu am fost membru în consiliul de administrație acolo pentru o perioadă de timp, acest spital a fost la Ministerul Transporturilor, la momentul la care eu am fost în consiliul de administrație acolo trecuse deja la Ministerul Sănătății, își schimbase casa, se finanțau de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate-și^setdescurcau nu greu, foarte greu se descurcau cu finanțarea de la Casa Național^ ^-Asigurări de Sănătate spre deosebire de finanțarea pe care o aveau de la Ministerul^r^ihșpdr^irilor.

Și nu în ultimul rând, cred că poate, înainte de a cere acest* acord de. principiu Guvernului, poate că ar fi trebuit să vedem dacă Ministerul Transporturilor estedi spus să lase acest spital în patrimoniul nostru.                                       '■ ■

Adică noi ne dăm deja acordul de principiu că vrem să luăm spitalul1,-dar nu știm dacă Ministerul Transporturilor vrea să lase spitalul. Și încă o dată vă mai spun, acordul de principiu, așa cum este redactat proiectul, este de fapt un acord final. Altfel spus, dacă mâine, admițând peste o lună, peste două, Guvernul va hotărî trecerea spitalului în patrimoniul nostru, deja considerăm că l-am luat. Deci nu este un acord de principiu, trebuie să-l luăm.


Vă mulțumesc!

3

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, îmi pare rău să vă spun, dar probabil ați fost foarte obosit zilele acestea, prin funcția care vi s-a propus și am fost și noi de acord cu ea, pentru că noi am discutat împreună cu dumneavoastră, că parlamentarii noștri au discutat la Ministerul Transporturilor, de principiu, trecerea spitalului în domeniul public al municipiului Ploiești, pentru că nu s-a făcut nimic la acest spital de 25 de ani. De principiu. Dar bineînțeles că dumneavoastră știți că indiferent dacă Ministerul Transporturilor este de acord, trebuie Hotărâre de Guvern ca să treacă în patrimoniul nostru. Dar asta este de durată, domnul consilier.

Dl Pană George

Nu vreau să intrăm în contradicție. Să știți că s-au făcut foarte multe la acest spital, nu de 25 de ani cum spuneți dumneavoastră. S-a investit foarte mult. Pe de o parte. Și pe de altă parte, încă o dată spun, dacă mai devreme vorbeam de o comisie de negociere la situația cu Casa Sindicatelor, era altceva. Vorbim de un spital care presupune mult mai mult decât un imobil oarecare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă doriți pentru ploieșteni un spital?

Dl Pană George

Da, îmi doresc. Dar trebuie să o gândim astfel încât să nu ne trezim la un moment dat că apare Hotărârea de Guvern și suntem puși în imposibilitatea de a lua acest spital.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Așteptăm din partea dumneavoastră să faceți amendamente, domnul consilier, la acest proiect.

Dl Pană George

Amendamentul meu este prorogarea discutării acestui proiect până la momentul la care veți depune anexat lui un minim de dovezi cu trimitere la costurile care presupun această funcționare.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Atunci nu vă doriți, domnule consilier.

Dl Botez George Sorin

Părerea mea este că acest proiect a fost inspirat de un alt proiect^Șî crețJ.jpă' ac^i\\ cuvânt care este suplimentar față de proiectul din care s-a inspirat,              ”djUj

principiu”. Pentru că, trebuie să fiu de acord profesional vorbind cu donmu^^^^&'W prima parte a ședinței am fost în alianță cu A.L.D.E. și în partea a doua dar aici, când discutăm de profesie lucrurile sunt clare. Aș vrea să puncte^Lieiwe^act același lucru. Noi ne dăm un acord de principiu. Toată lumea de la această masă dorește să preluăm acest spital. însă, o să observați că în textul hotărârii spune despre preluarea de imobile, etc.

Eu la articolul 3, așa cum este el, aș veni cu o modificare în care aș spune în loc de ”predarea-preluarea imobilului se va face după emiterea hotărârii Guvernului”, ”predarea-preluarea activității se va face după emiterea acordului final și emiterea unei Hotărârii de Guvern”.

Dl Ionescu Ionuț

Dacă ne amintim, atunci când am preluat Spitalul de Pediatrie, prima dată ne-am dat un acord de principiu, acordul de principiu a mers la deținătorul actual care a dat acordul, ”da, suntem de acord să vi-1 dăm”, după care am venit noi cu a doua hotărâre și am spus, ”da, îl preluăm”. Deci, următorul pas este Hotărârea de Guvern care să spună ”da, vi-1 dăm”, după care putem să facem hotărârea de consiliu. Ordinea este inversă, înainte hotărârea de guvern, după care hotărârea de consiliu.

Dl Botez George Sorin

Pe mine mă interesează atunci când, fie guvernul, fie o comisiei, fie cineva, vine să-ți promită, voi puteți să preluați acest spital în următoarele condiții. Vreau ca ultimul cuvânt să aparțină Ploieștiului.

Dl Popa Gheorghe

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, ceea ce a spus domnul consilier Botez mai înainte, se poate face acea completare pe care a spus-o ”predarea-preluarea activității se va face după emiterea Hotărârii de Guvern”, mai sus la alineatul 2 unde se specifica că se preia activitatea pe specialități și structura de personal. Puteați să faceți o completare la alineatul 2.

Dl Botez George Sorin

Este vorba de întreaga activitate și patrimoniu. După care și emiterea acordului final prin hotărâre de consiliu local.

Deci ”Predarea-preluarea activității și a patrimoniului se va face după emiterea Hotărârii Guvernului în condițiile art.l și 2 din prezenta hotărâre și adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Ploiești cuprinzând acordul final pentru transfer.”

Dl Teodorescu Iulian

Eu zic să rămână articolul 1 prin care se dă acordul de principiu, dispare 2 și 3 și rămâne articolul 3 care ne interesează, și restul le stabilim ulterior. Dar ceea ce contează este voința noastră de a prelua acest spital, nu cred că interesează altceva.

La articolul 4 se împuternicește primarul, direcția de patrimoniu, etc., să negocieze. Și atunci mai ținem 1 și 3. Este mai general și cred că se poate lucra mulLfnayTșor'dacă avem o formă generală cu care să putem lucra.

DI Bolocan Iulian

Domnule Teodorescu, nu ați fost la grupul operativ ieri.

Dl Teodorescu Iulian

Nu sunt nici președinte de comisie, nici secretar, nu am facut^pgijezdinjmcio comisie până astăzi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Partidele s-au pus de acord asupra articolelor din proiect.

Dl Teodorescu Iulian

Dacă s-au pus de acord și acordul nu ne duce la un rezultat, nu cred că e ceva benefic.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

S-au făcut niște amendamente. Mă lăsați să le supun la vot sau nu?

Dl Popa Gheorghe

Vreau să fac o clarificare și pentru colegii mei din partea dreaptă și din partea stângă. Procedura este la fel ca și cea care s-a făcut pentru Spitalul de Pediatrie. Se dă un acord de principiu de către consiliul local ca intenție de preluare în patrimoniu, se dă hotărâre de guvern, după care se ...

Dl Teodorescu Iulian

Deci rămâne si 1 si 3.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Popa, alineatul 2 de la articolul 1, ”Se preia și activitatea medicală pe specialități și domenii medicale existente în acest moment în cadrul Spitalului General Căi Ferate Ploiești și structura de personal a acestuia.”

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 19 voturi "pentru” și 3 "abțineri” ale consilierilor Teodorescu Iulian, Lupu Adrian și Mateescu Radu, amendamentul a fost adoptat.

In sală sunt prezenți un număr de 22 de consilieri, au părăsit sala domnul consilier Popa Constantin și doamna Dragulea Sanda.

Supunem la vot amendamentul domnului consilier George Botez referitor la articolul 3: "Predarea-preluarea activității și a patrimoniului se va face după emiterea Hotărârii Guvernului în condițiile art.l și 2 din prezenta hotărâre și adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Ploiești cuprinzând acordul final pentru transfer.”

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.


Dl Teodorescu Iulian

Dacă tot a trecut alineatul 2, să se păstreze articolele 1, 2 și 3 și Nu-și are rostul restul. Ne legăm de mâini și de picioare. Să rămână c acum.

Dl Botez George Sorin

Domnul Teodorescu, problema mea este, oare acel articol 4 nu ar fi o chestie de condiționare din partea C.F.R.-ului, să zică, eu ce fac cu salariații mei?

Dl Teodorescu Iulian

Dacă am spus la alineatul 2, nu mai e nevoie.

Dl Botez George Sorin

Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă zici că ai activitatea de interne, depinde cui o dai. Dacă devine spital municipal, atunci se adresează ploieștenilor, dacă e și spital profesional, atunci poate și el să vină cu salariați. Mie mi se pare ok pentru că este o sursă de finanțare pentru spital.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Teodorescu, vă mai mențineți amendamentul?

Dl Teodorescu Iulian

Da.

Dna Albu Simona

Spuneți mai exact ce doriți să dispară. Alineatul 3 al articolului 1, articolul 2 și articolul 4? In ce constă amendamentul dumneavoastră?

Dl Teodorescu Iulian

Să se elimine punctul 3, acesta care este marcat, și articolul 2.

Dl Popa Gheorghe

Acolo sunt datele de identificare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu are cum să dispară.

Dl Ionescu Ionuț

Este o discuție făcută.

5

Dl Teodorescu Iulian

Renunț la amendament.

5

Dna Albu Simona

Domnul Pană, ați avut un amendament vizavi de prorogare puțin mai devreme.

Dl Pană George

Renunț la amendament.

$

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* * *                                    n C

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâreCpri wid exprițnarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare - pțiimre; A imobilului -teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230 ~ inițiat de consilieriR.^^iân-;Coșma, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa/0^5fT.^

Dna Albu Simona                            ^4^^

Urmare a discuțiilor de ieri de la grupul operativ, titlul hotărârii este cel care apare pe ecran acum „privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230”.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă sunt discuții?

Dl Socoleanu Radu


Mulțumesc domnul președinte!

Din punctul meu de vedere, acest proiect arată încă o dată lipsa de responsabilitate și asumarea de către executiv a unor proceduri conform fișei postului.

II întreb pe domnul director și aș vrea să ne spună după ce fac câteva precizări pe care le-am găsit în raportul de specialitate și expunerea de motive. Nu mai facem analiza, toți colegii au ceea ce ați scris aici. Vă întâlniți cu societatea respectivă, este de acord să ne predea cu bună știință și pe cale amiabilă acest teren. Ce caută un aviz de principiu în consiliul local, când noi avem în sarcina noastră de a gestiona patrimoniul? Dumneavoastră aveți obligația de a face procesul-verbal de predare-primire, înșiruiți aici o serie de fișe de numere cadastrale. Cu atât mai mult, în raportul de specialitate spune că după aprobarea prezentului proiect vreți să-l și valorificați. De unde știți că noi vom fî de acord să-l valorificați, conform procedurilor legale? Noi trebuie să-l trecem în patrimoniul public, după ce dumneavoastră ca direcție de patrimoniu semnați protocolul, așa cum prevede legea, fără acordul de principiu al consiliului local.

S-a împământenit în consiliul local în ultima perioadă, termenul acesta „acord de principiu”. De ce, domnule director, nu aveți curajul să semnați ceea ce spune în fișa postului?

Mie îmi rezultă acest punct de vedere din ceea ce am citit aici. Nimic în plus.

Ca orice consilier, pot să citesc și să decid ceea ce dumneavoastră ați scris.

Dl Petrache Florin

Este vorba de un teren proprietatea statului român. Romarta, acei 17.233 de mp pe care îi are în folosință de la statul român, vor să-i predea municipiului Ploiești. Deci este vorba de o societate, și Hotărârea de Guvern 834 din 1991 le dădea posibilitatea să-și obțină certificatul de atestare a dreptului de proprietate, începând din 1991 până în 2016, și în continuare. Nu există un termen limită.

Dânșii, după ce am avut niște litigii în instanță, până la ultimul termen care a avut u este o fek a "avut i

je de76m*te

loc în ianuarie 2016, au hotărât să predea pe cale amiabilă acest teren. înc| terenul nostru, este proprietate de stat. Este prima oară în istoria societate comercială dorește pe cale amiabilă să ne predea acest posibilitatea să-și păstreze o parte din teren.

Următoarea întrebare a dumneavoastră se referă la înșiruirea

5
funciară de pe acest teren. Romarta a avut în proprietate mai multe cla            ouă

clădiri, dintre care cinci le-a vândut prin contracte de vânzare-cumpărare. Patru dintre ele sunt în procedură de demolare. Drept pentru care, am hotărât ca preluarea să se facă în două etape. Prima, aviz de principiu ca să poată obține autorizația de demolare pentru cele patru clădiri, practic pe mine nu mă interesează acele clădiri, urmând ca după aprobarea hotărârii finale de includere în patrimoniu, pentru cele cinci clădiri ale societăților care au contracte de vânzare-cumpărare valabile, să le închei contracte de superficie pe terenul de sub clădire și eventual pentru servitutea de trecere. Restul terenului intră în patrimoniul Ploieștiului. Acesta este motivul pentru care am structurat în felul acesta această hotărâre de consiliu.

Luăm un teren de la statul român în condițiile legii.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Anunț că au părăsit sala domnul Adrian Lupu, domnul Iulian Teodorescu, domnul Șuga și domnul Botez.

Stimați colegi, executivul primăriei și în special domnul viceprimar cu atribuțiuni de primar, are pe ordinea de zi la "diverse” cel mai important proiect pe care o să-1 dezbatem noi astăzi. Am rugămintea la dumneavoastră să nu plecați până nu aprobăm procedura urgentă de demarare a obținerii unui credit pentru a putea să-și desfășoare primăria Ploiești activitatea în condiții normale.

Dl Socoleanu Radu

Vreau să fac un amendament. Să scoatem termenul ”de principiu” din acest proiect de hotărâre. "Aprobă semnarea protocolului de predare- primire” .

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Socoleanu:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 18 voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime: Menționăm că a revenit în sală domnul consilier Botez. Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a terenului iiațsup^raTată de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești în vederea realizăpifobfe investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu" - inițiat de consilierii ^l^ciâw'^osmp Marilena Stanciu, Robert Vîscan și George Pană.”                    Vi-L            '

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:    ' \,£ .. ri ° ,, a /

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 17 voturi "pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Drăgușin Paulica și Dumitru Cristian proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea nr. 541/2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 19 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului cotei prevăzute de art. 4 alin. 7A1 și art. 8 alin. 7 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Marcian Cosma, Cristian Dumitru și Gheorghe Popa."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A ww

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care 51

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ~ inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Marcian Cosma, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa și Robert Ionuț Vîscan.”


A revenit în sală domnul consilier Teodorescu Iulian și a plecat Drăgușin Paulica.

*

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Inconex Corn S.R.L. societate aflată în procedura insolvenței și reprezentată prin lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Siliște Cristian Dragoș - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa și Robert Vîscan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 9 voturi „pentru” și 10 „abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Băzăvan Lari sa, Popa Gheorghe, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Socoleanu Radu, Sîrbu Gheorghe și Botez George proiectul de hotărâre a fost respins.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr. 331417/23.05.2005, nr. 494257/23.05.2005 și nr. 494396/24.05.2005 încheiate între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Andreescu Angela, Dr. Nastase Silvia Magdalena, respectiv Dr. Damian Oana Hermina - inițiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea și Robert Ionuț Vîscan.”

Dacă sunt comentarii?

DI Botez George Sorin

Am înțeles ieri la grupul operativ că este vorba de câteva cabinete care trebuie montate în vederea realizării unor obiective. Vreau să avem în vedere faptul că este vorba de un serviciu public, un serviciu social, un serviciu medical pentru cetățeni. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


Cu 19 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Pană George a părăsit sala. în salfă^n^gȘe^enh T8 consilieri.                                Ă *

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privinâ^probarea organizării licitației publice pentru închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării de panouri publicitare - inițiat de consilierii Marcian Cosma, George Pană, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan și Gheorghe Popa.”

A revenit în sală domnul consilier Teodorescu Iulian. Sunt 19 consilieri prezenți.

Propunem constituirea comisiei dintr-un număr de trei membri:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -în unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

*

Așteptăm propuneri.

Dna Stanciu Marilena

Din partea grupului P.S.D. propunem pe domnul consilier Vîscan Robert.

Dl Mateescu Radu

Propunem pe domnul Iulian Teodorescu.

Dl Sîrbu-Smrion Gheorghe

A treia propunere, domnul Radu Socoleanu.

Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

Supunem la vot componența comisiei așa cum a fost propusă:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi comisia a fost aprobată.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregimea lui:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?


4TS

consilier Ioi^^f IOjnia^proiecțult de hotărâre destinație decât ac e’locuință


Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 18 voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi ”Proiec de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă - spații comerciale - inițiat de consilierii Marcian Cosma, George Pană, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan și Gheorghe Popa.”

Supunem la vot propunerea de constituire a comisiei dintr-un număr de patru membri:

Dl Teodorescu Iulian

Nu trebuie fără sot?

Dna Albu Simona

Se completează cu încă trei membri din executiv și sunt 7 membri în total.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

O          Supunem la vot numărul de patru consilieri:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

Menționăm că doamna consilier Drăgușin Paulica nu participă la vot la acest proiect de hotărâre.

A

Așteptăm propuneri.

Dl Botez George Sorin

Din partea P.S.D. o propunem pe doamna consilier Marilena Stanciu.

Dl Teodorescu Iulian

Din partea A.L.D.E. propunem pe domnul consilier Radu Mateescu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Grupul P.N.L. nu face propuneri.

Dl Botez George Sorin

Propunem pe domnul Robert Vîscan și pe domnul Minea Constantin.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

Supunem la vot componența comisiei așa cum a fost propusă:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

/X                     '         ’

In unanimitate de voturi comisia a fost aprobată.

a

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a a*


Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale - inițiat de consilierii Marcian Cosma, George Pană, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot numărul de patru consilieri:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

A

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Botez George Sorin

Grupul P.S.D. propune pe doamna Sanda Dragulea și doamna Marilena Stanciu. DI Mateescu Radu

Din partea A.L.D.E. propunem pe domnul consilier Iulian Teodorescu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Propun pe domnul Radu Socoleanu.

o

Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

Supunem la vot componența comisiei așa cum a fost propusă:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi comisia a fost aprobată.

A


Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2015, aprobarea programului de măsuri pentru efîcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și aprobarea formularului tipizat al invitației persoanelor fizice care au obilgația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici CUT de la 1,5 la 1,8” Str. Călărași, nr. 5 A, Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu, Nicolae Șuga și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la primul punct introdus suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit/taxă pe teren în baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la cel de-al doilea punct introdus suplimentar pe ordinea de zi "Pj^iecț^ie hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut inter - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai


Dacă sunt discuții?

»

Dl Ionescu Ionuț

Mulțumesc domnul Președinte!

De la bun început au existat discuții pe două variante: 100 de mii mii lePsââ^O mii mii lei.

In urma analizării celor două liste de investiții, v-aș propune să mergem totuși pe varianta de 150 de mii mii lei ca prim amendament la proiectul de hotărâre. Din câte am înțeles de la doamna director economic, există fundamentare pe partea de grad de îndatorare și ne permite acest lucru. Acesta ar fi un prim amendament.

Un al doilea amendament se referă la componența obiectivelor de investiții pe anul 2016 propuse pentru acest credit. Și am plecat de la ideea discutată și cu domnul viceprimar cu atribuții de primar, avem într-adevăr o problemă cu achiziția mijloacelor de transport public pe care nu cred că avem posibilitatea să o rezolvăm altfel decât prin acest credit. De aceea, pentru a face loc în această listă atât de mare pentru aceste mijloace de transport în comun, pentru o nouă poziție ”achiziționare mijloace de transport în comun” v-aș propune să renunțăm față de lista mare de investiții la ceea ce înseamnă ”refacere fațadă parțial Colegiul național I.L. Caragiale (proiectare+execuție)” rămânând faza de studiu de fezabilitate, pentru că aici discutăm despre un monument și până iei toate avizele probabil că vor trece ani. La acest moment nu avem nimic. De asemenea, la ”rețele tehnico-edilitare strada Cosminele”.

Avem o dată poziția 6 de la 50.65.02.71.01 lucrări noi, poziția 4. Apoi avem de la 70.02.71.01 poziția 6 ”rețele edilitare str. Cosminele” 1000 mii lei, practic acolo A.N.L.-ul neavând alocate sume pentru Ploiești pentru anul acesta nu are sens să facem rețele atâta vreme cât nu se fac casele.

Mergem mai departe, principalul motiv de altfel, pentru care s-a și propus varianta mare de listă, "modernizare sistem de epurare ape uzate”, acolo este o sumă mult peste ceea ce s-a discutat cu Apa Nova din câte am înțeles și cu contractorul. De aceea, din 25 mii mii lei propun să rămână doar 20 de mii mii lei, 5000 mergând către acea poziție cu mijloace de transport. Și de asemenea "deviere rețele edilitare strada Laboratorului” 500 mii lei.

DI Mateescu Radu

Tot la mijloacele de transporturi? Pentru că noi nu le-am notat. La ce poziție?

DI Ionescu Ionuț

Dacă vorbiți despre stația de epurare, 74.02 protecția mediului. In loc de 25 de mu să rămână 20 de mii cât au fost discuțiile.

Tot la punctul B "deviere rețele tehnico-edilitare strada Laboratorului, la fel, se taie și această sumă.

”Creare pasaj de trecere între strada Depoului”, era o proiectare în care se prevedeau 5 miliarde. Pentru faza aceasta de proiectare cum să cheltuim anul acesta. Adică 100 mii mii lei, ca să


Și se adaugă acea poziție, și o rog pe doamna dire nu greșesc, cred că la capitolul transporturi ar trebui să s mijloace de transport în comun” și suma ar fi 10.400 mii

Mulțumesc!

i

DI Mateescu Radu

Și la transporturi punctul 6 de la lucrări noi?

Dl Ionescu Ionuț

A rămas. Din discuția pe care am avut-o am înțeles că este deja lansată o procedură de achiziție. Vorbiți de ”upgrade sistem de management trafic”.

Dl Mateescu Radu

Am discutat la comisia de buget, nu a venit nimeni să spună că există așa ceva.

Dl Ionescu Ionuț

Se poate. Dacă dumneavoastră propuneți un amendament în acest sens...

Dl Mateescu Radu

Amendamentul este să-i dăm și pe aceștia tot acolo. Acesta este amendamentul, să-i dăm și pe aceștia tot la stația de epurare.

DI Ionescu Ionuț

Se face expertiza.

Dl Mateescu Radu

Domnul director, spuneți dumneavoastră.

Dl Teodorescu Iulian

Avem o problemă. Stația de epurare ne arde cel mai tare la această oră. Și știți din ce motive. L-aș ruga pe domnul director Ionescu să ne spună de ce bani ar fî nevoie anul acesta pentru a ajunge la un grad de realizare.

Dl Ionescu Vasile

La nivelul anului 2013 erau patru milioane două sute de mii de euro, necesari finalizării stației de epurare. La nivelul anului 2016 am avut și niște discuții cu constructorul, vom mai avea discuții, se ajunge și considerăm că este necesară expertizarea stației de epurare. Vă dați seama numai patru milioane două sute de mii de euro depășește 220 de mii de lei cât era solicitarea.

Dl Botez George Sorin

Vă pot spune eu, pentru că am avut aceste discuții împreună cu domnul viceprimar cu atribuții de primar, la o primă vedere, înainte de expertizare, suma era undeva în jur de 8 milioane de euro pentru a o finaliza, datorită faptului că s-ar părea că unele dintre componente nu mai corespund, tehnic vorbind, întrucât a fost mult timp întrerupt. Probabil este o reluare a filmului pe care l-am mai văzut, cu Palatul Justiției de la Ploiești, unde din 1998 până în 2012 nu s-au mai făcut lucrări și când l-au expertizat au luat-o de la capăt cu totate instalațiile. Dar este prematur să discutăm, a fost doar o estimare. Să așteptăm să vedem expertiza.

Sper ca anul acesta să se termine și procesul cu ministerul dezyolțăpy'întfje^^P nu se transforme în ministerul agriculturii sau al sportului și să i^^um:b^an\'iâljprin tribunale, pentru că eu așa ceva nu am crezut că se poate întâmpla. ^Îc/nâ 'măkesîe Vorba de un partid sau de altul, după părerea mea este o boală a birocrației?             e să


moară. Ori mor birocrații, ori mor cetățenii. Eu țin cu ăștia din urmă. M

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveți cuvântul domnul consilier Palas,

Dl PalasPaul

Mulțumesc domnule Președinte!

5                                                               s


Subiectul stației de epurare, este într-adevăr un subiect foarte important. Dar în opinia mea excede discuției de astăzi, deoarece acolo la stația de epurare avem multe semne de întrebare în acest moment. Și parte din ele domnul consilier Botez le-a amintit. Este vorba de faptul că așteptăm o expertiză și trebuie să vedem ce se întâmplă cu expertiza respectivă. Suntem într-un proces cu Ministerul Dezvoltării pentru plata unor penalități din câte știu eu. Sunt multe semne de întrebare care își așteaptă rezolvarea.

In schimb, avem o certitudine. Avem certitudinea unor investiții care au fost demarate pe fonduri europene, sunt nefinalizate și ele trebuie neapărat să fie finalizate până la 30.06.2016. In situația în care nu finalizăm aceste proiecte, vom fi nevoiți să dăm banii înapoi, trași de la Uniunea Europeană, plus sarcina de a le finaliza într-un viitor.

In acest cotext aflându-ne, putem constata faptul că efortul financiar necesar pentru finalizarea acestor proiecte, este de 103 milioane de lei. Noi ar trebui să ne raportăm la această nevoie și dm următorul considerent. In momentul în care mergi la o bancă să ceri o sumă de bani, banca te tratează cu mai multă îngăduință când suma este mai mică, decât atunci când ceri o sumă mai mare.

Noi avem nevoie atât de mare și atât de rapid de suma aceasta de bani, încât în opinia mea nu ne putem permite un risc să mergem cu o sumă mare la licitație și să descoperim că nu este nicio bancă interesată pentru o sumă mare. Atenție, gradul pe care noi îl avem aici este un grad bun, undeva până în 17%. Este un grad bun. Dar orice bancă se uită și la nivelul cheltuielilor și cum le avem noi structurate. Și s-ar putea să găsim oarecare reticență din partea unor bănci. De aceea, în contextul în care ne aflăm noi, eu vă propun dumneavoastră să fiți de acord cu forma aceasta de 100 de milioane de lei pe care o avem, sumă de bani care ne este suficientă pentru a rezolva problemele pe care le avem, și ulterior, dacă dorim să rezolvăm alte probleme, suntem liberi să o facem.

A spus cineva, nu îmi mai amintesc exact cine, despre nevoia de a cumpăra mijloace de transport. Este foarte adevărat. Dar vreau să vă informez că în luna martie, din informațiile pe care le am, se pot deschide cererile pentru finanțare pe fonduri europene. Noi avem în mare parte documentele făcute. Mai ne trebuie un studiu de fezabilitate pe care putem să-1 demarăm, și cu această ocazie îl rog pe domnul viceprimar

cu atribuții de primar, cu prioritate să se îndrepte pe acest dezvoltăm un proiect pentru cumpărare de mijloace de tramvaie, troleibuze și autobuze, din fonduri europene, această oportunitate și să ne gândim la posibilitatea ; împrumut.

subiect, astfel încât>ă_putem să transport, înțeld^S.d^p'ri^^sta Ar fi păcaț^^nu/^ploătâm a facem a


ibuții de pri î colegii mei, săUltimul lucru care vă rog, domnule viceprimar cu a foarte serios și dumneavoastră și în același timp îi rog și

la următorul lucru. Studiem această informare pe care am primit-o astăzi cu stadiul lucrărilor, constat că multe dintre ele sunt sistate. Este vorba despre lucrările din fonduri europene.

Eu vă propun dumneavoastră, pentru că timpul este foarte scurt, să ne gândim foarte serios la constituirea unei comisii formată din consilieri locali, care să urmărească foarte atent modul în care sunt desfășurate lucrările care au fost finanțate din fonduri

*                                                                                                           J

europene și acum trebuie finalizate din fondurile noastre. Este extrem de important să terminăm aceste investiții până la 30.06.2016 și de aceea cred că este cazul să ne implicăm chiar personal.

O        Vă mulțumesc!

Dl lonescu Ionut

Cu părere de rău domnul Palaș, cred că nu ați înțeles fondul problemei. Diferența de la 100 la 150 este legată în primul rând de stația de epurare, cea mai mare parte. în al doilea rând, sunt obiective de investiții absolut necesare pe lista mare, nu știu dacă puteți să spuneți cetățenilor din anumite cartiere, înțeleg că vreți să candidați independent, să le spuneți când veți merge acolo, nu vă voi face asta pentru că nu avem bani. Și am făcut un credit ca să terminăm Hipodromul, să terminăm pasajul DN 72, dar nu vrem din acel credit să vă plătim și dumneavoastră să vă aducem la un nivel cât de cât de civilizație.

A

In privința mijloacelor de transport în comun, dacă veți studia planul de dezvoltare urbană pe care eu l-am găsit pe site-ul primăriei, o să constatați ce anume mijloace de transport în comun vom putea lua pe fonduri europene. Sunt anumite elemente prevăzute acolo. Acest necesar minimal de mijloace de transport în comun pe care noi îl considerăm O de maximă urgență, vine în contextul în care la nivel național există controale tematice de la protecția consumatorului pe tot ceea ce înseamnă societăți care desfășoară această activitate de transport în comun, și s-ar putea să ne trezim cu vreo pleașcă, ca anumite

A mijloace de transport în comun ale operatorului să nu mai avem voie să le folosim. In acel moment ce vom face? Vom ajunge în situația în care R.A.T.P.-ul să nu mai poată să-și desfășoare activitatea pe toate traseele conform programelor. Aici a apărut această necesitate urgentă, dacă ea va fi acceptată de colegi.

Cu domnul viceprimar cu atribuții de primar am discutat înainte și a venit în urma unor consultări. Nu am făcut de capul meu aceste propuneri.

Mulțumesc!

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Doamna Crăciunoiu, există vreo problemă în a achiziționa acest credOpJlășkOO la 150, din punct de vedere al băncilor după cum a spus domnul Palaș?

Dra Crăciunoiu Nicoleta                             oA

Da, este posibil băncile să nu vină la un credit atât de mareO^să*’ mergem' mai repede cu licitația la un credit mai mic. Băncile, analizând situația n^tstră^saf prefețe o sumă. Nu putem să știm, dar din discuțiile cu băncile cu care lucrăm dejMBșKp^ăi^il să nu vină nicio bancă. Nu știu. Și să repetăm licitația.

Dl Palaș Paul

Acesta este riscul cel mai mare. Să nu vină nicio bancă. Și suntem în criză de timp. Eu asupra acestui lucru vreau să vă gândiți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna director economic, credeți dumneavoastră că dacă vine o bancă, fie că dă 100 sau 150 de milioane, nu dă unei societăți, dă municipiului Ploiești.

Dumneavoastră acum două zile ne-ați spus că nu este niciun fel de impediment dacă luăm 150.


Dra Crăciunoiu Nicoleta

Din punct de vedere al gradului de îndatorare bugetul permite.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta este foarte important. Vrem să terminăm și stația de epurare sau nu vrem?

Dl Botez George Sorin

Aș vrea să vă spun că sunt un obișnuit al relațiilor cu băncile și dacă municipiul Ploiești reprezintă o garanție pentru suma de 100 de milioane, puteți să fiți convinși că reprezintă aceeași garanție și pentru suma de 150 de milioane și zic eu că și pentru 200.

Dacă un finanțator este de acord să devină partenerul municipalității, va avea grijă ca la rândul lui să ne finanțeze atunci când ne trebuie. Pentru că acum suntem în această nevoie.

Eu opinez și sper să fiu în asentimentul dumneavoastră, pentru varianta cu 150 de milioane. Și vă rog să rețineți că mai este un mare avantaj. Au fost niște discuții cu niște proiecte și toată lumea se ferește de faptul că noi avem o presiune financiară foarte mare pe o perioadă foarte scurtă. Asta descalifică municipiul Ploiești în a atrage altfel de fonduri. Și noi în ultimul timp ne-am cantonat pe două chestiuni. Pe fonduri europene care sunt extrem de bine venite și pe veniturile proprii. Intr-adevăr, la ora aceasta sunt singurele forme prin care câștigăm bani.

Dar există și alte modalități de a atrage bani în Ploiești, și aici mă refer la, dacă vreți cooperările internaționale și toate chestiunile de genul acesta.

Haideți să deschidem, haideți să vadă lumea că nu avem problemele pe care foarte mulți sunt dornici să ni le atribuie, și să mergem cu 150 de milioane, ceea ce reprezintă și o deschidere.

Este punctul de vedere al întregului grup P.S.D.

Dl lonescu Ionut

Ca să eliminăm orice risc, vă propun o formulă pe loturi. Rămâne un prim lot de 100 de mii și al doilea lot diferența de 50 de mii. Urmând ca lista de i jtitu să fie împărțită pe... Deci o singură procedură cu două loturi.


Dl Botez George Sorin

Domnul lonescu, știți că era aia cu două loturi, le-a pierdut pe pe care vrem noi să-1 facem cetățean de onoare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamendul domnului Ionuț lonescu și al doh Botez, adică varianta cu 150 de milioane.

Dl Teodorescu Iulian

Este vorba de două loturi. Cum a spus domnul Ionuț lonescu. Asta contează. Pentru că vor fi mai multi interesați.

5                             J

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dânsul a făcut înainte amendamentul cu 150 de milioane.

Dl lonescu Ionuț


Supuneți la vot amendamentul cu 150 de milioane, după care discutăm amendamentul cu loturile.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cine este pentru 150 de milioane? - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?               - 2 voturi

Cu 18 voturi „pentru” și 2 „abțineri” ale domnilor consilieri Mateescu Radu și Palaș Paul, amendamentul a fost adoptat.

Dl Mateescu Radu

Aș vrea să menționez de ce m-am abținut. După o săptămână de discuții la comisia de buget-finanțe, s-a propus, în trei minute pe hol, să nu mai facem 100 de mii, să facem 150 de mii. Mie mi se pare că nu este o.k. O să votez hotărârea, dar nu votez amendamentul. Nu este fairplay față de noi ca și colegi.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Q           Stimați colegi, amendamentul a fost aprobat. Varianta pe care mergem este cea cu

150 de milioane. Să fie trecut în textul proiectului suma de 150 de milioane cum s-a propus.

Dl Mateescu Radu

Mai este un amendament.

Dna Albu Simona

Domnul lonescu, vă mai mențineți amendamentul cu cele două loturi?

Dl lonescu Ionut

Cred că este o formulă prin care puteți asigura o concurență mai mare la o astfel de procedură. Și așa asigurăm succesul acestor investiții de care avem mare nevoie. Dacă aceeași bancă dorește să vină cu oferte la ambele loturi, nu o retine nimic.

9                                    9                                                                                                    7                      9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă mai mențineți amendamentul?

Dl Ionescu Ionuț

discuției cu doamf^drăfe^^ju. pentru eliminarm^sculur. Same k- k: .. v                      ' k


Amedamentul legat de loturi, este venit în urma Dânsa ne-a spus că ar exita acest risc. A fost o soluție spună dânsa dacă se poate sau nu se poate.

Dl Palaș Paul

Vă mai mențineți amendamentul acum?

Dl Ionescu Ionuț

In principiu, da.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Doamna Crăciunoiu, implică cheltuieli suplimentare dacă se ține în două etape?

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Nu, dar întrebarea este, pe loturi cum scot? Scot la licitație cu un caiet de sarcini?

Dl Palaș Paul

Nu este vorba de asta. Dacă vreți să ne tăiem cu totul craca de sub picioare, hai să ne complicăm cu totul, astfel încât această licitație să nu se poată finaliza și atunci într-adevăr avem o garanție că putem să nu finalizăm lucrurile.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Ionuț Ionescu, vă mai întreb o dată, vă mai mențineți amendamentul cu două loturi?

Dl Pană George

Domnul președinte, cred că ideea domnului Ionescu este pertinentă. însă cred că ar trebui niște clarificări tehnice.

3

Vă întreb pe dumneavoastră domnul Ionescu ca inițiator al acestui amendament, dacă este posibil o astfel de amortizare a creditului pe care urmează să-1 luați și dacă se poate și doamna director economic să vă completeze, sau să confirme sau infirme ceea ce spuneți, pentru că într-adevăr ar fi o ieșire din acest blocaj. Pentru că este nevoie de acești bani.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Și ceea ce propune domnul Ionuț Ionescu colegul meu, întârzie...

Dl Pană George

în acest sens întreb și eu. Să ne lămurim dacă se poate.

Dl Teodorescu Iulian

Nu este vorba că se întârzie. In aceeași etapă se fac două licitații. Una pentru 100 și una pentru 50. O singură licitație. Nu se duce în timp mai mult sau mai puțin. Este aceeași perioadă, decât că atractivitatea pentru Ploiești va fi mai mare. Va exista o concurență între bănci.

Dl Ionescu Ionuț

Legislația privind achizițiile publice, prevede posibilitataea ca orice achiziție de produse, bunuri, servicii, lucrări, să se facă pe loturi. Asta înseamnă că dacă eu am pe un anumit cod situația mea, achiziționare servicii bancare, am o chestiune legată de o sumă mare, nu înseamnă că nu pot să fac contracte subsecvente pentru fiecare. Și atunci merg pe lot. Facem același caiet de sarcini. Singura diferență în caietul de s^cipfjȘiUiifișa de date care astăzi nu a fost prezentată aici, se prevede achiziționarea pe^^H-cu valona și cantitatea pe fiecare lot în parte. La fel în caietul de sarcini sem^veddî-y^loă^â și cantitatea pe fiecare lot în parte. Același caiet de sarcini, sungura ^i^rențăyîșpuneni că sunt două loturi. Unul de 100 de mii și unul de 50 de mii. Împărțim^fi^ d^iriveștițiî pe cele două sume. Dacă se dorește, dacă nu se dorește nicio problemă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar de ce trebuie să încurcăm lucrurile?

Dl Ionescu Ionuț

Principial, discuțiile s-au făcut pe suma de 100 de mii.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Domnule Ionuț Ionescu, dacă avem pe o farfurie două prăjituri și pe alta o prăjitură, cine o să vină să ia două? O să se ducă direct la cea cu una.

Dl Ionescu Ionuț

Și dacă puneți trei prăjituri pe o farfurie în același timp, aveți garanția că are cineva capacitatea să le ia pe toate?

Dl Viceprimar cu atribuții de primar


Nu. Garanția nu o ai niciodată.

3

Dl Ursu Râzvan

Nu s-a prezentat caietul de sarcini.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Caietul de sarcini este anexă.

Dna Albu Simona

Nu ar trebui modificat, vizavi de amendamentul pe care l-am adoptat? Ca și material de ședință.

Dl Ursu Râzvan

Trebuie să modificăm caietul de sarcini.

Dl Ionescu Ionuț

Dacă amendamentul cu două loturi trece, atunci intrăm pe caietul de sarcini și adăugăm la caietul de sarcini.

Dna Albu Simona

Astăzi în ședință.

3               3

Dl Ionescu Ionuț

Da, astăzi în ședință.

Dl Pană George

Totuși, doamna director poate că ar putea să mai lămurescă puțin din toată chestiunea aceasta.

Dl Ursu Râzvan

Trebuie modificat

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Caietul de sarcini este anexat. Face parte din hotărâre.

A avea două loturi, trebuie să stabilesc clar care sunt perioadele de retrageri, care


sunt perioadele de rambursare. Noi ne-am făcut un scenariu aici. Deja n^<imfieșmî;din ele. Suntem în situația de a ne asuma un risc la 150.                   fefe"

DI Viceprimar cu atribuții de primar                      /fe

fel 9

Doamna director, nu vine nimeni la licitație?

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Repetăm licitația.

Dl Viceprimar cu atribuții de primar Cât durează?


*?

.ii i:


7 -:fe


Dra Crăciunoiu Nicoleta

45 de zile. Garantat trebuie să am două caiete de sarcini și prevăzute clar tragerile, rambursările, toate graficele. Și trebuie să am două liste de obiective de investiții.

Dl Ionescu Ionuț

îmi retrag amendamentul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Ionuț Ionescu și-a retras amendamentul. S-a adoptat varianta cu 150 de milioane. Supunem la vot proiectul de hotărâre:

DI Ionescu Ionuț

Și modificările din anexă.

Dl Mateescu Radu

Nu este clar cât a rămas la stația de epurare. Am făcut 150 pentru stația de epurare și tocmai am luat de la ei bani. Facem amendament, trecem la 150 si tocmai de la statia de epurare luăm bani.

Dna Albu Simona

înaintea amendamentului cu 150 de milioane, a fost amendamentul domnului Ionut

7                                                                                                          9

Ionescu cu modificările acelea din listă. Și nu am supus la vot modificările din listă, pe care le vom supune acum la vot.

Dl Botez George Sorin

Doamna Secretar, o întrebare?

In situația în care câștigăm procesul și vin banii de la minister, în momentul acela nu se eliberează poziția de investiții pe care noi vrem să o ...

Deci ar putea să fie o sursă, mai mult ca sigur, considerabilă. Și atunci o să avem bani să terminăm și stația de epurare, și să facem niscaiva proiecte în Ploiești pe investiții.

3

Mulțumesc!

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Domnul director Ionescu, am făcut o hârtie către ministerul dezvoltării. Informați dumneavoastră consiliul, vă rog frumos.

Dl Ionescu Vasile

Am solicitat Ministerului Dezvoltării, să putem ajunge împreună cu domnul Primar, să vedem și partea de finanțare dacă poate să vină și din partea ministerului să ne asigure finanțare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul director!

Supunem la vot toate modificările propuse de domnul Ionut Ionescu^m^lista de investiții.                                                                          ’

Dl Mateescu Radu                                     /

Nu sunt prinse nicăieri. Doar le-ați spus verbal. Unde sunt prinse?; L

i) \ *^r


Dna Albu Simona

Doamna Nicoleta Crăciunoiu, vă rog verificați în documentație.

Dl Ionescu Ionuț

Să deschidem anexa să facem modificările.

<■/Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

S-au discutat atât cu Direcția Tehnic Investiții cât și cu Direcția Economică. S-a picat de acord.

Dl Mateescu Radu

Când s-a picat de acord?

Dl Viceprimar cu atribuții de primar

Domnul Ionescu, puteți să mai citiți o dată, vă rog frumos?

Dl Ionescu Ionut

Nicio problemă. Să deschidă anexa.

Dl Mateescu Radu

Domnul Ionescu este Direcția Tehnică și Direcția Economică?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dânsul a discutat în pauză cu amândouă direcțiile.

Dl Ionescu Ionut

Domnul președinte, o să pun la dispoziție modificările, pentru că din punct de vedere tehnic nu este posibil acum să se găsească acel fișier. O să pun la dispoziție modificările pe care le-am citit.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamentul din lista de investiții:

Cine este pentru?        -16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 16 voturi „pentru” și 4 ” abțineri” ale domnilor consilieri Mateescu Radu, Palaș Paul, Teodorescu Iulian și Pană George amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Trecem la utlimul punct de pe ordinea de zi „Diverse”.

2?

Dl Vîscan Robert

In calitatea pe care am avut-o de președinte al comisiei de verificare de la Hale și Piețe, aș vrea să anunț consiliul de raportul parțial pe care l-am încheiat. Aveți o copie fiecare dintre dumneavoastră a acestui raport parțial și aș dori ca executivufsă ia măsurile care se impun în funcție de concluziile pe care le vor trage în urma raportului. Și as mai dori ca acest raport să fie transmis Consiliului de Administrație și Adunării Generale de la Hale și Piețe. Atât am avut să spun. Nu o să mai trec acum în revistă raportul. Puteți să-1 cititi si dumneavoastră.

9     9

Dna Albu Simona

Solicitați să fie transmis la C.A. și la A.G.A. de către Secretariat? Pentru că nu am înțeles către cine v-ati adresat.

9                                                               9

Dl Vîscan Robert

Către executiv. Mulțumesc!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE

Gheorghe Simion - Sîrb


Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea

întocmit, consilier Hă Claudia-Maria