Proces verbal din 25.02.2016

Proces verbal din 25 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 25 februarie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Cristian Mihai Ganea, nr. 20704/19.02.2016.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din 25 în funcție.

a w a

La ședință au mai participat:

Domnul Cristian Mihai Ganea       - Viceprimar cu atribuții de primar

Doamna Simona Albu             - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe-Simion Sîrbu.

A AA

Dl. Gheorghe Sîrbu

Bună ziua! Bine ați venit la ședința de astăzi. începem ședința cu intonarea Imnului național.

*

Vă mulțumesc!

Sunt prezenți în sală 25 de consilieri. La ședință participă și dl. senator Savu, directori ai subordonatelor consiliului local, presa.

Față de ordinea de zi anunțată, se retrag punctele:

- Punctul 29 JProiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 3”.

-Punctul 30 JProiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 35”.

-Punctul 39 JProiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Uniunea Națională pentru Progresul României pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat jjt^Ploiești, str. Gheorghe Lazăr. nr.15, BL CC Sud, parter”.

Suplimentar pe ordinea de zi avem câteva proiecte:                          \ A

- „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de veniturâș^cheff^ț^\pe^anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările

Dacă nu sunt comentarii, supun la vot introducerea acestui punct p^fdi^a^e^iZ Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

- „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare PloiestF.

*                                                                                                                     t

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui punct:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

- „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 35”.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui punct:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

- „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 3”,

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui punct:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

- .JProiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Municipiul Ploiești”.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui punct:

Cine este pentru?               25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ord

*

Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi cu modificările care au Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

înainte de a intra în ordinea de zi, dați-mi voie să exprim două fraze: luna trecută, la ședința consiliului local, care a avut loc a doua zi după moartea mamei mele, am avut o ieșire necuviincioasă la adresa unui coleg, dl. Paul Palaș și, în plenul consiliului astăzi îi cer scuze și-1 rog ca, pe viitor și eu și dumnealui, dumnealui nu a dus discuția pe un alt tărâm și de aceea, pentru acest lucru, dl. Paul Palaș îți cer scuze!

Mergem mai departe cu ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 ianuarie 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 1 februarie 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

2 abțineri

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Radu Socoleanu și Adrian Lupu, procesul verbal a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări”.

Cine se înscrie la cuvânt? Dna Drăgușin, dl. Popa George, dl. Șuga, dl. Dumitru Cristian, dl. Ionescu, dl. Bolocan și dl. Lupu. Dau cuvântul doamnei Drăgușin Paulica.

Dna. Paulica Drăgușin

Bună ziua! Am două probleme: vreau să informez că pe strada pieței Aurora este groapă lângă groapă, trebuie făcut neapărat ceva

A doua problemă: am avut la audiență un cetățean din BloculfeȘ/ c®h^âit*lu solicitarea că vrea să-și închirieze un spațiu de parcare. I-am explicat ^kirS^&i^u^e acordă astfel de solicitări iar dumnealui mi-a explicat că sunt locuri xfe^ș^re<^2^ața blocului 85 pe Eremia Grigorescu, care sunt ținute ocupate cu acele rugămintea să vedeți despre ce este vorba.

Mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim și noi dna consilier! Dl. Gheorghe Popa, vă rog.

DL Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!

Am o interpelare către Serviciul Achiziții Publice: așa cum știm cu toții, datorită urgenței și necesității contractării unui împrumut pentru a acoperi disfuncționalitățile de funcționare ale aparatului propriu și a avea sursă de finanțare pentru obiectivele de investiții, am fost de acord cu toții cu necesitatea contractării unui împrumut. Mă așteptam ca, fiind această urgență, după aprobarea în consiliul local a contractării acestui împrumut, ca în câteva zile să fie realizată documentația de atribuire și să fie anunțul publicat pe SEAP.

Am primit un răspuns zilele trecute în care mi se aducea la cunoștință că anunțul de participare a fost publicat pe SEAP în data de 17 februarie iar data stabilită pentru depunerea și deschiderea ofertelor fiind 6 aprilie 2016.

Aș vrea să întreb Serviciul de Achiziții Publice de ce s-a întârziat atât de mult știindu-se. foarte clar urgența contractării acestui împrumut și care ar fi perioada, după deschiderea ofertelor, pentru semnarea contractului cu respectiva bancă care ar câștiga licitația respectivă?

Aș vrea un răspuns în scris.

Pentru Direcția Economică, aș dori să întreb dacă, neexistând contestații și, după încheierea contractului cu banca câștigătoare, care ar fi premisele pentru a primi avizul din partea Comisiei de Avizare a împrumuturilor Locale de la Ministerul de Finanțe?

Doresc tot un răspuns scris.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier.

Grijă mare pentru întrebările domnilor consilieri să primească răspunsuri în scris.

Dl. consilier Șuga aveți cuvântul.

DL Nicolae Șuga

Stimați colegi, la ședința care a avut loc luna trecută, am înaintat domnului viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea o cerere din partea Colegiului Toma Socolescu privind un sprijin material pentru deplasarea copiilor în Spania. Aș vrea să vă informez: cei de la Toma Socolescu pregătesc mecanici, tehnicieni, fierari betoniști, tehnicieni proiectanți. Eu am considerat că cererea lor este pertinentă privind asigurarea unei ținute care să poarte însemnele orașului Ploiești.

Aș vrea să primesc un răspuns scris în care să mi se spună ce sau nu se poate?

s-a întreprins—se^ppațe

oc /»w/ îvj KUW A /


Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier. Dl. consilier Paul Palaș a părăsit sala,

Dl. consilier Cristian Dumitru aveți cuvântul.

Dl. Cristian Dumitru

Mulțumesc dl. președinte!

Aș vrea să știu dacă de la Clubul Sportiv Municipal se află cineva în sală? Da.

Aș vrea să adresez Clubului Sportiv Municipal o solicitare prin care să ni se prezinte spațiile libere din cadrul Stadionului Petrolul. Aici mă refer nu numai la cele comerciale, mai ales la cele în care se pot desfășura activități sportive pentru că probabil știți, aveți în administrare și clădirea care se află în curtea Stadionului Petrolul. Obligația noastră, conform protocolului prin care a fost preluat acest spațiu, este de a pune la dispoziție spații, de a reamenaja clădirea respectivă și aș vrea să știu dacă, în ultima perioadă, s-au făcut ceva îmbunătățiri la clădirea respectivă sau, dacă nu, de a le pune la dispoziție spații adecvate pentru desfășurarea activităților celor 10 sau 12 secții care-și desfășoară activitatea acolo.

După cum știu, secția cu cea mai mare problemă este cea cu gimnastica dar, pentru celelalte secții, cred că avem spațiile necesare pentru desfășurarea activităților și aș vrea să știu care este situația acestora.

3                                                             9

Tot pentru Clubul Sportiv Municipal: aș vrea să primesc un răspuns scris cu privire la cheltuielile legate de deplasarea echipelor de handbal, atât feminin cât și masculin, dar și a echipelor de baschet. Pentru că, am primit unele informații cum că, bugetul alocat deplasării echipelor de handbal este, nu numai insuficient dar chiar dincolo de limite.

Asta as vrea în scris.

Aș vrea să mai întreb executivul Primăriei care este situația relocării în spațiile clădirii pe care am primit-o prin donație de la OMV a ASSC-ului și a Casei de Cultură și probabil nu numai, pentru că, după cum știm, orice întârziere generează cheltuieli în plus care, pentru bugetul actual, atârnă destul de mult. Dacă se are în vedere cât mai urgent această relocare și nu limita celor 18 luni, dacă nu greșesc, pentru relocare?

O ultimă problemă pe care aș vrea s-o ridic, am mai ridicat-o de-a lungul timpului, din păcate nu s-a luat nicio măsură și cred că era necesar pentru că, până la acest mandat, tot'timpul au fost prezenți consilieri în Comisia de circulație și lucrurile se puteau rezolva și ajunge cu anumite probleme mult mai rapid pentru a rezolva probleme stringente. O să fac și o adresă scrisă Comisiei de circulație, nu știu cui să mă adresez pentru că nici un consilier nu face parte din această comisie cu privire la sistematizarea circulației în zona străzilor Artei, 1 Mai, Armoniei, pentru că, acolo, din păcate, dacă respectăm regulile de circulație, nu putem intra spre strada Mihai Bravu.

Mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim și noi!

Dacă dorește cineva din executiv să vă răspundă? Poftiți dl. viceprimar.

Dl. viceprimar Răzvan Ursu


Referitor la întrebarea dumneavoastră legată de situația mutării în clâdifeXP'My ^ot să vă spun că dna director de la Casa de Cultură a depus la ISU docume^fâi^'pehțxțu obținerea avizului de funcțiune pentru că efectiv nu se pot muta până nu?vpr ^ine /avizele de la ISU si de la celelalte instituții publice.

Cin câte știu eu, dl. Dan Dinu urmează să scoată pe SEAP la licita^^ucrari^htru realizarea de instalații electrice și instalații necesare funcționării la incendiu șrcfed^că vom obține un răspuns de la ISU pentru Casa de Cultură într-o săptămână, maxim două. Vizavi de procedura de atribuire, în funcție de cât de repede se vor mișca cei care ar trebui să contracteze respectivele lucrări.

Dl. Cristian Dumitru

Să înțelegem că avem clădirea de la OMV care nu are aviz ISU?

Dl. viceprimar Răzvan Ursu

Clădirea de la OMV are aviz ISU. Conform noilor normative, după tragedia de la Clubul Colectiv, pentru fiecare instituție în parte, pentru fiecare etaj se cere aviz ISU separat. Trebuie obținut, pentru fiecare instituție care se vrea să funcționeze acolo, aviz ISU separat.

Dar, clădirea are aviz de funcționare ISU per total.

Dl. Cristian Dumitru

Am făcut o solicitare în ședințele precedente prin care serviciul care se ocupă cu prevenirea situațiilor de urgență, să aibă în vedere și persoane care pot susține, mai ales instituțiile de învățământ, în obținerea acestor autorizații ISU. Acum a apărut și ASSC-ul care înțeleg că va face o procedură de licitație separată și vom avea fiecare instituție, fiecare clădire a Primăriei municipiului Ploiești pentru care vom face licitații separate pentru a desemna pe cineva pentru îndrumarea în obținerea acestor autorizații. Cred că ar fi foarte necesar și mult mai economic de a avea în cadrul Primăriei pe cineva care să îndrume cel puțin instituțiile subordonate Primăriei. Și, mă refer aici mai ales la instituțiile de învățământ.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier!

Dl. consilier Ionut Ionescu aveți cuvântul!

Dl. Ionuț Ionescu

Mulțumesc dl. președinte!

Dl. viceprimar cu atribuții de primar văd că nu mai este în sală, am văzut că se așezase lângă noi, era un semn bun dar văd că a plecat de tot. Este păcat. Pentru dânsul aveam câteva întrebări.

Prima chestiune este legată de oportunitățile economice despre care a vorbit în urma vizitelor externe pe care le-a făcut. In ce măsură se vor concretiza în locuri de muncă? Astăzi, problema tinerilor nr. 1 în Ploiești este cea a locurilor de muncă. Și, dacă tot ne plimbăm și, dacă tot avem vizite externe și vorbim de oportunități economice, aș vrea să vorbim și în cifre. Câte locuri de muncă creează aceste oportunități economice despre care ne-a vorbit?

Și, dacă tot vorbim de locuri de muncă, atunci când am aprobat bugetulf^y^îțtțri și cheltuieli a municipiului Ploiești, s-a avut în vedere o creștere cu aproape 30% a .Bîlgetului pe capitolul salarii explicația fiind că sunt foarte multe posturi vacante care:-trebuie ocupate. Doresc să știu, până la această dată, câte concursuri s-au organizat pehtru ocuparea posturilor vacante, câte posturi au fost ocupate fără concurs în această perioadăși, de asemenea, modul în care au fost publicate aceste concursuri? Totuși, cred că ar trebui să ne îndreptăm către o administrație mai profesionistă și asta înseamnă să faci concursuri mai serioase și să dai posibilitatea tinerilor fără pile, cunoștințe și alte lucruri să ocupe un post doar pe baza cunoștințelor lor și atât.

Mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier!

Dna. consilier Enache Cristina vă rog!

Dna. Cristina Enache

Mulțumesc dl. președinte!

Interpelarea mea este legată de o informație pe care am primit-o, aceea că executivul dorește accesarea creditului furnizor pentru obiectivul ”Podul de lemn”, credit furnizor aprobat prin Hotărârea de Consiliu 248/iulie 2014. Sigur, obiectivul este unul foarte important. Ceea ce doresc eu este ca executivul să reanalizeze situația pentru că situația din momentul de față este diferită de situația din anul 2014 și aici mă refer la gradul de îndatorare a Primăriei municipiului Ploiești, problemele pe care le avem. Solicit să analizeze posibilitatea includerii acestui proiect pe lista de priorități pentru accesarea de fonduri europene. Până la urmă, cred că este mult mai bine, dată fiind situația din momentul de față, să facem aceste lucrări pe fonduri europene și nu doar din bugetul propriu.

Vreau să se țină cont de următoarele aspecte: proiectul care vizează ”Podul de lemn”, lucrările de extindere și de consolidare se află pe lista lungă în Planul de mobilitate urbană durabilă și în strategia integrată de dezvoltare urbană. Singurul caz ar fi includerea pe lista de priorități pentru accesarea de fonduri europene.

Solicitarea este să analizați această situație și să luați măsurile necesare pentru includerea acestora pe lista de priorități.

Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Și noi mulțumim dna. consilier.

A revenit în sală și dl. consilier Paul Palaș, suntem 25 de consilieri prezenți.

Are cuvântul dl. consilier Lupu Adrian.

DL Adrian Lupu

Mulțumesc dl. președinte!

Am să fiu cât se poate de scurt. Mă voi referi la 3 aspecte pe care eu nu le consider normale în buna funcționare a administrației publice a Ploieștiului:

în primul rând, un cetățean, întâmplător preot paroh la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Ploiești a depus la Patrimoniu o solicitare de concesionare a unui teren lângă casa în care locuiește. Vreau să vă spun că am fost și eu director într-o instituția a Primăriei, am


^4 MP**’

Sugerez domnului director să revină și să revadă modul de abordare^âiprpbBmelor și de a răspunde cetățenilor, contribuabili ai Ploieștiului. Până la urmă, cam, asta este treaba noastră în consiliul local.

La al doilea aspect m-aș adresa domnului Primar, probabil că, de la Evidența Populației dacă ar fi cineva ar putea lua aminte: de Dragobete, nu mai departe decât ieri, un cetățean mai în vârstă, profesor de gimnaziu, îmi dă un telefon, un telefon foarte emoționant din punctul meu de vedere, pensionar. îmi spune: domnule dragă, suntem atât de bătrâni că mai avem atât de puțin de trăit și mai avem atât de puține bucurii, poate ne face dl. Primar, executivul ne face o bucurie. Am făcut eu cu soția mea, spunea cetățeanul, 50 de ani de la căsătorie. Se mai întâmplă să ne mai cheme și pe noi să ne mângâie pe creștet?

Sincer să vă spun, pe mine m-a emoționat. Este vorba de profesorul Lucian Mihăescu, probabil că mulți dintre dumneavoastră îl știți, v-a fost profesor. îl știam de pe la patinoar, toată lumea mergea pe acolo. M-a emoționat, era o trăire a unui om în vârstă care își spunea oful, a găsit pe cineva să-i spună.

L-aș ruga pe dl. Primar, până la urmă este o acțiune socială, este absolut normal să se întâmple lucrurile astea.

Un alt aspect, legat de SPFL: întâmplător, astăzi mi-am plătit taxele ca un bun contribuabil. în fața mea, la ghișeu la casierie pe Republicii, un cetățean supărat nevoie mare pentru că trebuia să plătească mai mult decât anul trecut. Vreau să vă spun că le-a supus pe doamnele de la casierie la un tir de apostrofări, evident nefundamentate, probabil doamnele nu știu de unde să mai găsească un răspuns. Doamna director, puneți un post de pază, un gardian acolo. Este păcat.

Dna, dir, Simona Dolniceanu-Vișean Serviciul Public Finanțe Locale

Știu, și eu ca director pățesc la fel.

Dl. Adrian Lupu

Ce spuneam mai devreme despre bătrâni: viața este și așa destul de grea, trebuie să ne-o facem mai ușoară.

Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier. Dl. consilier Bolocan aveți cuvântul.

D1. Iulian Bolocan

Mulțumesc dl. președinte!

De mai mult timp, cetățenii din Aleea Zamora, bl. 116, de 2 ani, anul trecut am avut și o intervenție, sesizează că este o zonă inundată, ei nu pot ieși din bloc. S-a luat vreo hotărâre, s-a analizat acolo racordul la canalizare? Cât de repede putem să le dăm răspunsul acestor oameni?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim, dacă mai dorește cineva? Poftiți dl. Vîscan!


DL Robert Vîscan

Mulțumesc dl. președinte!

încă de anul trecut, în Bariera București s-au făcut diveife^u&f^We către GDF Suez, s-au străpuns mai multe străzi. Am așteptat să treacă iama^^d^^.cum-/e poate lucra și aș dori ca Direcția Tehnic Investiții să se ocupe, să ia mă^^le^^^Jse impun pentru a se repara aceste străzi de către beneficiar sau să ia măsiM-eL-'care se impun împotriva lui pentru că nu au fost făcute la timp. Există un număr de vreo 10 străzi care sunt străpunse în 5, 6 locuri și, încă din toamna anului trecut, sunt acoperite cu pietriș.

Dl. George Botez

Undeva prin luna noiembrie sau decembrie am solicitat Direcției Tehnic Investiții să vină cu o propunere, un proiect de hotărâre prin care să fie sancționați, inclusiv cu încetarea dreptului de a mai opera pe teritoriul municipiului Ploiești, toți aceia care efectuează lucrări fără autorizație sau neconforme cu autorizația sau nu respectă termenul din autorizație.

Reiterez, în luna februarie, această solicitare si vreau cu tot dinadinsul ca, în ședința următoare, să putem să stabilim niște măsuri pentru că, în lipsa măsurilor, orice bunăvoință este extrem de inutilă.

Mulțumesc!

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim si noi dl. consilier.

Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog să-mi permiteți și mie să expun trei probleme.

După cum știți, consiliul local, noi toți am format în luna noiembrie o comisie care să se întrunească cu conducerea de la Apa Nova să discute facturarea sau nefacturarea apei meteorice. Rugămintea către membrii PSD și ALDE din comisie să se prezinte la această comisie pentru că ieri trebuia să se întrunească să facă un punct de vedere pe care să-1 prezinte la Apa Nova. După ce am prelungit funcționarea acestei comisii, nici ieri, consilierii de la PSD și ALDE nu au participa la această comisie.

Rugămintea mea la dumneavoastră este: haideți să ne întâlnim, să discutăm și să găsim soluțiile necesare.

A doua problemă, și vreau un răspuns scrie la întrebările 2 și 3: am stabilit cu toții o comisie în consiliul local, care să monitorizeze activitatea la SC Hale și Piețe. Dl. președinte cu comisia ne-a pus în fața un raport. Oameni buni, sunt două lucruri foarte grave: un incompetent și-a permis, în numele nostru, să concesioneze pe 10 ani cu singura semnătură a dumnealui, Oborul la o firmă de case din județul Giurgiu. Este bunul ploieșteanului, are acolo la Hale direcție juridică, direcție economică și multe alte direcții. Pe contract este singura semnătură a dumnealui.

Rog AGA de la SC Hale și Piețe, împreună cu Consiliul de Administrație, urgent stabiliți măsurile care se impun acolo pentru că, în momentul în care noi luăm la cunoștință de un fapt aproape de infracțiune, să nu-i spun deja infracțiune pentru că nu sunt eu în măsură, dar este totuși o infracțiune, trebuie să luăm măsurile necesare.

Aștept un răspuns scris din partea executivului împreună cu viceprimarul de resort pe care l-am pus și l-am rugat să ia măsurile necesare care se impun.

O a treia problemă, la care aștept un răspuns scris: a fost Curtea de

Ploiești. A întocmit raportul Curții de Conturi, a fost înaintat la toate comisiil|fdi^^^Ilii> ( local de către Direcția Juridică de peste 40 de zile. Nu am văzut nîcio măsura, încălcări grave, nicio măsură din partea AGA, din partea Consiliului de Adnra^^w' partea executivului pentru rezolvarea problemelor stabilite de Curtea de Contun^-ii^^

Ce așteptăm oameni buni? Noi cerem niște lucruri și ni se pune în față aici un dosar să văd eu că sunt pe profit. Mă interesează mai puțin oameni buni.

Noi le-am dat 1 milion să cumpere clădirea Peco, de acolo ia chirie care rămâne lă ei, chiria de la Obor. Nu asta ne interesează ci modul fraudulos prin care s-a făcut concesionarea terenului pe o singură semnătură. Este un bun al ploieștenilor.

Aștept răspunsul scris atât de la executiv cât și de la cei din AGA și din Consiliul de Administrație.

Vă mulțumesc!

9

Dacă mai sunt alte probleme? Dl. Vîscan poftiți!

Dl. Robert Vîscan

Pentru că ați amintit de o comisie din care fac parte, îmi cer scuze, nu am putut să ajung dar să știți că am fost anunțat la ora 7 seara pentru a doua zi la ora 12. îmi pare rău, să știți că am participat la toate ședințele comisiei și particip de câte ori pot să ajung. Dar, dacă sunt anunțat la 7 seara pentru 12 a doua zi și dumneavoastră veniți și spuneți că nu vin consilierii PSD, să știți că poate e o problemă de convocare și nu neapărat de prezența noastră.

Vă mulțumesc!

D1. Gheorghe Sîrbu

Stimate coleg, dumneavoastră aveți perfectă dreptate pentru că se mai lucrează pompieristic de foarte mute ori. Problema este următoarea: comisia trebuie să stabilească un președinte și un secretar, cei doi să se pună de acord așa cum știți foarte bine că ne-am pus de acord cu cei de la Dalkia și ne-am întâlnit cu ei și am stabilit, am făcut și procesul verbal si totul este aici.

Am rugămintea la dumneavoastră să evităm lucrurile astea.

Dacă nu mai sunt alte probleme, mergem mai departe.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant”.

Dl. George Botez

Convoc comisia de validare la o scurtă ședință.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Luăm o scurtă pauză cu rugămintea de a reveni repede să continuăm ședința.

***

PAUZĂ

Dau cuvântul domnului Botez pentru a ne prezenta procesul verbal-aî-comisiei de validare.                                                                    '


Dl. George Botez

Mulțumesc dl. președinte!

Dau citire procesului verbal, varianta scurtă: ”Având în ved^^ges^pJM’96/25 februarie 2016 a Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios,<chîzițiFPublice, Contracte, de comun acord, membrii comisiei hotărăsc prorogarea discutării validării mandatului domnului Cucu Gheorghe în vederea completării documentației” și aș vrea să vă dau și câteva elemente ca să știm ce votăm când vom reveni după propunerea de prorogare. Prin această adresă compartimentul juridic al Primăriei a stabilit că mai este nevoie de un document, respectiv de o decizie a Tribunalului din care să rezulte, urmare a contopirii celor două partide, care este denumirea partidului întrucât, în extrasul depus la dosar, acest lucru lipsește, se vorbește doar de fuziunea lor fără a stabili cine este și partidul final.

Drept pentru care noi am luat în considerare această adresă și propunem prorogarea discutării acestui punct.

Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim și noi dl. președinte!

întreaga comisie vă propune prorogarea acestui proiect. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

1 abținere

3

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Ionuț Ionescu, propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre a fost aprobată.

Dl. Socoleanu nu este prezent în sală, 24 de consilieri prezenți.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești dramaturgului Ion Luca Caragiale”.

Dacă sunt comentarii: poftiți dl. Botez.

Dl. George Botez

Mă bucur că există acest proiect, că după mulți ani reușim să ne gândim și la Caragiale. De fapt, înseamnă că Ploieștiul se gândește la cultură.

Ce pot să spun este un singur lucru: îi mulțumim domnului Caragiale că a scris despre noi înainte ca noi să fii existat.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. Botez!

Poftiți dl. Palaș.

Dl. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!


Când am auzit, pentru prima dată, pe prietenul meu, dl. George B acest proiect de hotărâre l-am întrebat, în particular, când va veni cu pentru conferirea titlului de Cetățean de Onoare pentru Mihai Viteazul^

Trecând în zona serioasă a discuției, vreau să spun că, în opinia^pS târziu și mult prea puțin pentru Caragiale. Ar fî fost util dacă ono inițiatori ai acestui proiect de hotărâre, ar fi avut curiozitatea să caute p^ite&r fe unor municipii din România dacă la Botoșani, de exemplu, Eminescu este cetățean de onoare al orașului? Dacă, la Iași, unde a trăit o bună perioadă din viață, Caragiale este cetățean de onoare? Dacă le-a venit cumva ideea cetățenilor din Hobita să-1 facă pe Brâncusi cetățean de onoare?

Eu cred că oamenii aceștia, mă refer la Eminescu, mă refer la Caragiale, mă refer la Brâncuși, ei înșiși sunt cetățeni universali, nu au nevoie de titluri date de noi. Părerea mea este că este doar o acțiune politicianistă și, dacă ar fi aici, în spiritul său caracteristic, s-ar amuza teribil de ce vrem noi să facem.

Eu închei prin a spune că nu voi vota acest proiect. Sunt mândru de faptul că trăiesc în Ploiești, în orașul în care a locuit o vreme Caragiale, în orașul în care a scris dar înțeleg faptul că acest proiect nu are decât un rol politicianist și atât.

Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Și noi vă mulțumim! Dl. Botez, am rugămintea să nu intrăm în discuții în contradictoriu pentru că foarte mulți dintre colegii noștri se grăbesc.

Dl. George Botez

Dl. președinte, să nu intru într-o discuție contradictorie, ar însemna să fiu de acord cu dl. Palaș, ceea ce este departe de mine.

Sigur, universalitatea este o chestiune care este extrem de relativă. Poate este mult spus că eminența sa, dl. Ion Luca Caragiale ar putea să fie o personalitate universală. Poate că universul meu este mai mare decât universul domnului Palaș. Este posibil să fie așa și nu mă îndoiesc că așa este. Poate că universul meu este paralel cu universul domnului Palaș. Și, iar cred că ne apropiem de adevăr.

Insă, dacă avem în vedere că, atunci când discuți de Ploiești, discuți de Caragiale și, dacă atunci când acest onorat consiliu, nu știu dacă în această formulă sau în alta, a stabilit să declare orașul Caragiale, la fiecare intrare în oraș găsim acest lucru, nu văd de ce să nu dăm acest onor când este un onor oferit de municipalitate personalității domniei sale.

Este, indiscutabil o chestiune care nu are nimic politic, are ceva cultural. Dacă vom merge pe ideea că tot ceea ce este o propunere, care nu are în vedere domeniul patrimonial sau urbanistic sau orice altceva doriți dumneavoastră, este o chestiune politicianistă, da, spun că este o chestiune politicianistă. Din punctul meu de vedere, dacă vreți, este o propunere care vizează domeniul cultural și mulțumirea pe care noi trebuie s-o adresăm unei persoane că ne-a făcut cinstea să facă parte dintre noi.

Este un om despre care s-a vorbit, se vorbește și o să se vorbească. Probabil că despre noi, cei de aici din consiliu, nu se va mai vorbi după 6 luni de la încheierea mandatului.

Aceasta este diferența dintre politicianiștii care stau la aceste mes^Șiipersonăli^tea lui Ion Luca Caragiale.                                             L          \ri'\

Vă mulțumesc!                                                  H c!           jtUji

Dl. Gheorghe Sîrbu                                  V^-

Mulțumim dl. consilier.

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu, am o propunere de la dl. consilierBolocan ca inițiatori să fie...

DL George Botez De acord.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Toți cei care doresc. Colegii mei de la PNL doresc.

DL George Botez

Este vorba de toți consilierii nu numai de colegii dumneavoastră de la PNL.

DL Gheorghe Sîrbu

Colegii dumneavoastră sunt.

DI. George Botez

Nu sunt toți. Și ai dumneavoastră sunt o parte.

DL Gheorghe Sîrbu

Cei care doresc, pentru că am înțeles că dl. consilier Palaș nu dorește, să fie trecuți inițiatori.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. consilier Paul Palaș nu participă la vot.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Băjenaru Floarea”.

DL consilier Paul Palaș, poftiți.

D1. Paul Palaș

Comisia 1 propune alocarea sumei de 10.000 de lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului local pentru ajutorarea doamnei Băjenaru Floarea.

DL Gheorghe Sîrbu

Comisia de buget finanțe a propus suma de 10.000 de lei. Supun la vot această sumă: Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru s-a aprobat suma de 10.000 de lei pentru ajutorarea doamnei Băjenaru Floarea.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Constantin Carmen Eveline”.

Poftiți doamna consilier.

Dna. Paulica Drăgușin

Rolul consiliului local și al primăriei este să ajutăm aceste persoane aflate în dificultate și care își completează dosarul cu probleme foarte grave de sănătate.

Noi vom vota aceste 2 proiecte, și următorul este la fel. Dar, am rugămintea către ASSC, pentru a se elimina orice fel de suspiciune, să ne prezinte o situație a dosarelor depuse care au mers către comisie. Ar fi bine ca toți consilierii să primească această situație în ședința următoare și criteriile de acordare.

Dl. lonuț Ionescu

In completarea celor spuse de colega mea, aș ruga să primim o informare completă cu solicitările înregistrate la Primăria municipiului Ploiești, data la care a fost solicitată completarea cu documente, data la care s-au primit respectivele documente de completare și data la care au fost puse pe ordinea de zi a comisiei 5. Ca să avem o imagine clară a tuturor acestor situații.

Vă mulțumesc!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Propuneri pentru suma acordată, dl. președinte?

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte de ședință, în ședința de comisie, noi nu am căzut de acord asupra unei sume de altfel, nu am acordat nici aviz plecând de la realitățile pe care le-am constatat cercetând dosarul, atât doamna Constantin Carmen Eveline cât și următoarea pe ordinea de zi, Zaharescu, nu sunt într-o situație de extremă dificultate. Dacă citiți proiectul o să constatați că avem dreptate.

Acum, consiliul este liber să hotărască.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier. Așteptăm alte propuneri, dacă aveți. Poftiți dl. Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!

In spiritul a ceea ce s-a discutat până acum, cu privire la dna. Constantin Carmen Eveline, aș propune suma de 3.500 de lei ca ajutor din fondul de rezervă.

Dl. Gheorghe Sîrbu

D1. Gheorghe Popa a propus suma de 3.500 de lei. Supun la vot aceâstăJUmă;,^ Cine este pentru?                23 de voturi                              A

Cine este împotrivă?             -                          L (

Dacă se abține cineva?            1 abținere

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier PâuîjBala'și;șuma de 3.500 de lei a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi

1 abținere

9

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Paul Palaș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnișoara Zaharescu Claudia Mihaela”.

Propuneri de sumă, pentru că este aceeași discuție ca la proiectul anterior. Dl. consilier Popa.

DL Gheorghe Popa

Suma pe care ne-am gândit s-o propunem pentru această situație este de 2.500 de lei din fondul de rezervă.

DL Gheorghe Sîrbu

Supun la vot suma de 2.500 de lei propusă de dl. Gheorghe Popa:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi

1 abținere

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Paul Palaș, suma de 2.500 de lei a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi

1 abținere

Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Paul Palaș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre yj rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municip2016".

Dacă sunt comentarii? Poftiți dl. viceprimar.

Dl. consilier cu atribuții de viceprimar Răzvan Ursu

Vă rog să mă retrageți din calitatea de inițiator deoarece nu mai fac parte dih-comisia de buget, la fel și la proiectele cu nr. 10 și la nr. 12.

Dl. Paul Palaș

Nu este relevant asta dl. consilier. Dacă vreți, puteți să fiți inițiator. Sunt două lucruri diferite.

D1. consilier cu atribuții de viceprimar Răzvan Ursu

Da, dar atunci când ați avut comisia, nu mai făceam parte.

Dl. Paul Palaș

Dacă vreți să fiți inițiator, este dreptul dumneavoastră, că nu mai faceți parte din comisie, este altă treabă.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Vă rugăm dă-1 retrageți de la inițiatori dacă aceasta a fost opțiunea domnului viceprimar.

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

*

Dna, secretar Simona Albu

De asemenea, dl. Ursu să fie retras din calitatea de inițiator.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017 - 2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L”,

Dacă sunt comentarii? Poftiți dl. Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!

m

Aș vrea să-1 întreb pe dl. director de la SGU: la bugetul de                     pe

care ni-1 prezintă astăzi în fata consiliului local, prevederile pe care te^are .danșuL^^puget cu privire la sumele care sunt alocate din bugetul municipiului Ploieăfioft^țH^dcranle pe care le prestează, dacă are cunoștință și știe cu aproximație care ar fi facutriferb^tânte care, din această sumă, ar trebui plătite pentru cheltuielile aferente anului 2015?

Dacă poate să-mi facă o estimare din această estimare cam cât i-ar mai ajunge, să zic așa, pentru lucrările pe care dânșii le-ar presta pentru anul 2016? Aceasta este o întrebare, dacă poate să-mi răspundă?

Dl. dir. Donald Constantin SGU

Bună ziua!

Facturile neplătite pe anul trecut se ridică înjur la 12 miliarde.

Cât despre buget, bugetul a fost format exact așa cum s-a discutat în ședința de consiliu local. Ne acoperim cheltuielile de întreținere până în luna decembrie și salariile până în luna august, aici ținând cont și de încasările pe care le avem cu terțe firme și din activități proprii.

Dl. Gheorghe Popa

Deci, cam ce sumă v-ar rămâne pentru prestarea de servicii pe care dumneavoastră trebuie să le executați, în afară de cheltuielile cu salariile și ce spuneți?

Dl. dir. Donald Constantin SGU

înjur de 50 de miliarde din bugetul acordat.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc!

Deci, o sumă extraordinar de mică și insuficientă pentru ca dumneavoastră să mai efectuați niște lucrări pentru municipiul Ploiești.

A doua întrebare pe care voiam să v-o pun: în condițiile în care astăzi se aduce în fața consiliului local propunerea de aprobare a bugetului dumneavoastră de venituri și cheltuieli, dacă, până la această dată, dumneavoastră v-ați încadrat cu lucrările pe care le-ați executat ca și cheltuieli, în acea proporție de o optime prevăzută în legislație?

DL dir. Donald Constantin SGU

Da, ne-am încadrat, facem eforturi și sperăm ca această lipsă de buget să nu se vadă în orașul Ploiești, în spațiile administrate de către SGU.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. director!

Se pare că, într-adevăr nu cred că vor mai fi executate foarte multe lucrări de prestări de servicii, este o problemă cu bugetul pe care-1 aveți și, din punctul meu de vedere, nu cred că se vor mai executa foarte multe lucrări pe care dumneavoastră ar trebui să le prestați în municipiul Ploiești.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier!

Domnule director, umblă vorba așa prin piață că, în ianuarie și februarie, s-au mai luat niște prime pe la SGU. Este adevărat, da sau nu? în condițiile astea grele în care este Primăria Ploiești.

D1. dir. Donald Constantin SGU


Dacă vorbim pe "umblă vorba"...

DL Gheorghe Sîrbu

Da sau nu? Dacă s-au luat prime în ianuarie și februarie 2016?

Dl. dir. Donald Constantin SGU                                   >

Nu domnule, nu s-au luat. S-au plătit niște ore suplimentare pern^JW’șoang rămas peste program, cu zecile de ore pentru a prezenta Curții de Conturi v W cadru cât mai legal și cât mai real cu activitatea SGU.

au

un


Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. director!

Dacă dumneavoastră nu ați avut bugetul aprobat, nu era mai simplu că le dați acelor oameni, care au avut ore suplimentare, liber și să faceți economie acolo, să aveți niște bani puși de-o parte?

Am înțeles că aveți bani să funcționați până undeva prin august. Asta este o altă treabă.

Poate și dumneavoastră aveți ore suplimentare.

Dl. dir. Donald Constantin SGU

Nu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc!

9

Dacă nu mai sunt alte probleme vizavi de bugetul SGU?

DL George Botez

Mai am eu un mesaj.

DL Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl. Ionuț Ionescu și pe urmă dl. Botez.

DL lonuț Ionescu

Ii urez și eu "La mulți ani!" domnului director.

I-aș dori să facă acele venituri proprii pe care și le-a propus și să nu ne trezim pe undeva prin luna mai cu un buget atât de nerealist încât să nu aibă bani de salarii.

Ii doresc mult succes la acele venituri proprii.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. consilier Botez s-a răzgândit?

DL George Botez

Nu, nu m-am răzgândit, am vrut numai să spun "La mulți ani!” domnului director și să fie sănătos pentru că, de ziua lui așa se procedează.

DL Gheorghe Sîrbu

Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                        14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                   10 abțineri

Cu 14 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Cristian Dumitru, Ionuț Ionescu, Cristina Enache și Geta Șerban, proiectuUde motărare a fost adoptat.

v/Wi

îi -  ’* &M\\ kM

***                      h \\ ■

wW

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărârepriviifil^țiprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016”.

Dacă simt intervenții? Constat că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?            24 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată”.

Vă rog să faceți propuneri. La comisia nr. 1, de buget finanțe aștept propuneri în locul domnului viceprimar Ursu.

Nu are nimeni nicio propunere?

Dna. secretar Simona Albu

In lipsă de propuneri, proiectul nu va putea fi supus la vot.

DI. Gheorghe Sîrbu

Faceți propuneri sau nu faceți? Dl. Botez este omul dumneavoastră care pleacă de acolo.

DL George Botez

Este colegul nostru.

DL Gheorghe Sîrbu

Da, este colegul nostru dar faceți o propunere. Dl. viceprimar nu v-ați pus de acord în ședință cine vă ia locul?

DL George Botez

Noi ne-am gândit să vă oferim locul dumneavoastră.

D1. Gheorghe Sîrbu

Noi suntem în destule comisii. Altădată ne-ați lăsat pe afară. Nu vom putea merge mai departe dacă nu faceți propuneri.

DL George Botez

Propusul de serviciu este doamna Stanciu Marilena.

D1. Gheorghe Sîrbu

Deci, a fost propusă doamna Stanciu Marilena. Supun la vot propunerea:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 23 de voturi pentru propunerea pentru ca d-na Stanciu Marii comisia nr. 1 a fost aprobată.

Dna Stanciu Marilena nu a participat la vot.

*

La comisia nr. 2 în locul domnului Pană? Poftiți dl. Pană.

DL George Pană

îl propunem pe dl. Radu Mateescu.


Dl. Gheorghe Sîrbu

Supun la vot propunerea domnului Pană pentru dl Radu Mateescu: Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi pentru propunerea pentru ca dl. Radu Mateescu să facă parte din comisia nr. 2 a fost aprobată.

Dl. Radu Mateescu nu a participat la vot.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată”.

Este vorba de demisia domnului Pană și a domnului Popa Gheorghe. Aștept propuneri în locul domnului Popa.

Dna, Marilena Stanciu

In locul domnului Popa eu îl propun pe dl. Botez.

DL George Botez

Nu particip la vot.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. Botez nu participă la vot. Supun la vot să votăm prin vot deschis:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, propunerea de vot deschis a fost aprobată.

Supun la vot propunerea care-1 vizează pe dl. Botez:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, propunerea care-1 vizează pe dl. aprobată.

DL Ionuț Ionescu a părăsit sala.

*


Propuneri în locul domnului Pană.

DL George Pană

Propunerea este dl. Paul Palaș.

DL Gheorghe Sîrbu

A fost propus dl. Paul Palaș. Supun la vot dacă sunteți de acord cu votul deschis:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru a fost aprobată procedura de vot deschis.

*

DL Paul Palaș

Rog să se consemneze că nu particip la vot.

DL Gheorghe Sîrbu

Supun la vot propunerea care-1 vizează pe dl. Paul Palaș:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, propunerea care-1 vizează pe dl. consilier Paula Palaș a fost aprobată.

DL Paul Palaș nu a participat la vot.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnii consilieri George Botez și Paul Palaș nu au participat la vot.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului

Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților d        ^1/vicii de


Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată”.

Dl. Pană și-a dat demisia. Vă rog să faceți o propunere în locul

DL George Pană

Propunerea grupului ALDE este dl. consilier Lupu Adrian.

DL Gheorghe Sîrbu

A fost propus dl. Lupu Adrian. Având în vedere că este singura propunere, vă propun vot deschis:

22 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, propunerea de a se vota prin vot deschis a fost aprobată.

Dl. Lupu Adrian nu a participat de vot.

*

Supun la vot propunerea domnului Pană ca dl. Lupu să facă parte din AGA la SGU:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, propunerea care-1 vizează pe dl. Lupu Adrian a fost aprobată. Dl. Adrian Lupu nu a participat la vot.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dl. Adrian Lupu nu a participat la vot.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la SC „Apa Nova” SRL , modificată”.

Tot în locul domnului George Pană așteptăm o propunere.

D1, George Pană

Propunerea ALDE este dl. consilier Iulian Teodorescu.

DL Gheorghe Sîrbu

A fost propus dl. consilier Iulian Teodorescu. Supun la vot să votăm deschis având în vedere că este o singură propunere:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

22 de voturi

Dacă se abține cineva?


Cu 22 de voturi pentru, propunerea de vot deschis a fost aprobată.^ Dl. Iulian Teodorescu nu a participat la vot.

*

Supun la vot propunerea domnului Pană ca dl Iulian Teodorescu să^fâfî. Comitetul de Coordonare de la SC Apa Nova:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, propunerea care-1 vizează pe dl. Iulian Teodorescu a fost aprobată.

Dl. Iulian Teodorescu nu a participat la vot

*

Supun la vot întreg proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dl. Iulian Teodorescu nu a participat la vot.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016, modificată”.

Poftiți dna. Stanciu, faceți propunerile.

Dna. Marilena Stanciu

Dl. președinte, eu am să fac propunerile:

Nichita Stănescu - dl. Minea Gabriel

Mihai Viteazul - dl. Teodorescu Iulian

Colegiul Național I.L. Caragiale - dna. Băzăvan Iolanda

Școala Gimnazială ”Elena Doamna” - dna. Băzăvan Iolanda

Elie Radu - dl. Radu Socoleanu

Școala Sfânta Vineri - dna. Iolanda Băzăvan

Dna, secretar Simona Albu

Să terminăm mai întâi cu articolul 1.

Dna. Marilena Stanciu

”Sf. Mucenic Mina” Ploiești - dna. Iolanda Băzăvan.

La ”Anghel Saligny” Ploiești nu și-a exprimat nimeni dorința.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Faceți dumneavoastră propunerea.

Dna. Marilena Stanciu

Propun pe dl. Sîrbu. Este în zona dumneavoastră dl. Sîrbu.

Dl, Gheorghe Sîrbu


Supunem la vot. Fiind propusă câte o singură persoană pentru fiecare instituție, propun să facem vot deschis:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, propunerea de vot deschis a fost aprobată.

*

Supun la vot propunerile care au fost făcute de dna. consilier Marilena Stanciu pentru cele 6 unități de învățământ-:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, propunerile făcute la articolul 1 au fost aprobate.

*

Faceți propuneri pentru articolul 2.

Dna. Marilena Stanciu

Aș propune la Colegiul ”Elie Radu” pe domnișoara Enache Cristina. La Școala Gimnazială ”Sfanta Vineri” pe doamna Iolanda Băzăvan. La Școala Gimnazială ”George Emil Palade” pe doamna Băzăvan Larisa. La Grădinița 38 aș propune, ca să putem să ne zbatem, pe dl. Sîrbu, să veniți alături de mine.

D1. Gheorghe Sîrbu

Mai sunt și alți colegi, mi-ați dat unul deja.

Dna. Marilena Stanciu

La ”Pișcolțel” pe cine trecem? Pe dl. Botez. La Grădinița ”Sophia” pe dl. Cristian Dumitru.

Mai este Caragiale. Cine dorește la Caragiale? Dl. Radu Mateescu.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Supunem la vot să votăm deschis articolul 2:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, s-a hotărât ca procedura de vot să fie aceea de vot deschis.

*

Supunem la vot propunerile formulate la art. 2:


Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, propunerile formulate la art. 2 au fost aprdAbă£p. li!

Mergem mai departe la art. 3.

Dna. Marilena Stanciu

La Nicolae Titulescu, cine dorește?

La ”Andrei Mureșeanu" dl. Bolocan.

La Profesor Nicolae Simache, alături de mine și dna Enache cine mai vine? Sanda Dragulea să fim trei fete acolo.

La Nicolae Titulescu dl. Radu Socoleanu.

La Grădinița "Dumbrava Minunată" dna. Băzăvan Iolanda.

La Școala Postliceală F.E.G. cine vrea să meargă? Dl. Șuga. Este în Malu Roșu, de arte și meserii.

Și, la Școala Specială 2, este sub coordonarea Consiliului Județean, lângă Toma Socolescu. Cine vine? Dna. Șerban Geta.

D1. Gheorghe Sîrbu

Supun la vot dacă sunteți de acord cu votul deschis:

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, propunerea de vot deschis a fost aprobată.

Dna. Enache a părăsit sala.

*

Supunem la vot propunerile:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, propunerile propuse la art. 3 au fost aprobate.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/2015 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului

Local nr. 90/2013 privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea^f/opsiliului Local al municipiului Ploiești".


Vă rog să faceți propuneri. Dl. Pană, poftiți.

Dl. George Pană

Grupul ALDE propune pe dl. Iulian Teodorescu.

DL Gheorghe Sîrbu

Supun la vot să votăm deschis:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, propunerea de vot deschis a fost aprobată.

*

Supun la vot propunerea domnului Pană care-1 vizează pe dl. Iulian Teodorescu:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, propunerea care-1 vizează pe dl. Iulian Teodorescu a fost aprobată.

Dl. Iulian Teodorescu nu a participat la vot.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dl. Iulian Teodorescu nu a participat la vot.

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor Ploiești".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre^t^T^x/X Cine este pentru?                 23 de voturi                      " ~


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A revenit în sală dna. Enache.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transformarea în gradul principal a cinci posturi de asistent medical generalist din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Creșă din Municipiul Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local PloieștF.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A părăsit sala dl. Teodorescu.

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești", cel care lipsește astăzi fără să anunțe. Trebuia să ne spună dacă dorește să părăsească sala, mai ales pe mine, ca președinte de ședință și pe dna. Secretar să știm.

Sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

22 de voturiCin este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind ap/Sbaf^^lfnului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat și/sau alocații lunare de hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.

Dl. Ionescu a revenit în sală, suntem 23 de consilieri prezenți.

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 488/08.12.2015 privind aprobarea unei proceduri de lucru cu stabilirea măsurilor aplicate pentru identificarea și verificarea rețelelor și a cablurilor neconforme existente pe stâlpii de pe raza municipiului Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           2 abțineri

Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu și Paul Palaș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit 2016”.

Poftiți dl. Ionescu.

Dl, Ionuț Ionescu

Doresc să vă anunț că nu voi participa la vot.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Deci, dl. Ionescu nu va participa la vot.

Dna, secretar Simona Albu


Dna. Cristina Enache a părăsit sala.

Dl, Gheorghe Sîrbu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dl. Ionuț Ionescu nu a participat la vot.

Punctele 29 și 30 au fost retrase. Mergem la punctul 31: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016 - 2017”.

Dacă sunt comentarii? Poftiți dna. Stanciu.

Dna. Marilena Stanciu

Nu am niciun fel de comentariu. La comisie am spus că unele grădinițe mici au fost arondate pe lângă grădinițe mai mari.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. Lupu Adrian a părăsit sala, a revenit în sală dna. Enache, 22 de consilieri prezenți.

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării.

Sunt comentarii vizavi de acest proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. Teodorescu a revenit în sală.

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privinarnodificarea pozițiilor 32, 669, 702, 1112 și 1235 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Calomflrescu nr. 1, Traian nr. 18, Amzei nr. 2, Rahovei nr. 11 și str. Vise ului nr. 9) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului-teren situat în Ploiești, Tarlaua T51A664/19".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abțin cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor terenuri din incinta Hipodromului și a Parcului Municipal Vest către F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.".

Am înțeles că aici dl. Botez a făcut ieri un amendament de modificare a titlului.

DL George Botez

Da, este vorba de transmiterea cu titlu gratuit, pe durată determinată a unor terenuri din incinta Hipodromului și, în text să se specifice ”pe durata investiției”.

DL Paul Palaș

Domnule Botez, cred că ar fi bine să precizați dacă vorbiți despre durata efectuării investiției sau existentei investiției.

>                                                  9                                9

DL George Botez

Pe durata existentei.

9

Dna, secretar Simona Albu

Dl. Botez, formulați amendamentul la articolul 1?

DL George Botez

La articolul 1 „constituirea dreptului de superficie cu titlu gr&uiL<^^peâoada existenței investiției”.                                                     fP

Dl. Gheorghe Sîrbu                                                    ’

Poftiți dl. Ionuț Ionescu                                         \

DL Ionuț Ionescu

Dl. președinte am avut o discuție cu dl. Ursu la momentul respectiv, când primisem această solicitare și discutasem împreună cu dânsul oportunitatea ca suprafața ce se dă efectiv în folosință să fie numai suprafața punctelor de transformare, urmând ca restul, cabluri și toate celelalte să rămână în continuare în administrarea municipiului Ploiești.

Văd o suprafață destul de mare, 2 mii și ceva de metri pătrați. Cum se justifică?

D1. Gheorghe Sîrbu

Dl. Petrache veniți la un microfon să ne explicați să înțeleagă toți consilierii.

DL dir, Florin Petrache Direcția de Gestiune Patrimoniu

Dl. consilier, vă referiți la suprafața aferentă de sub liniile electrice subterane. Conform Legii 123 a anergiei, art. 12 lit. c) „servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice” se referă la cabluri, este vorba de servitute. Din acest motiv ar exista acea suprafață mare, după părerea dumneavoastră.

DL Ionuț Ionescu

Dl. președinte, ne aflăm într-o eroare. Acolo suntem în domeniul public al municipiului Ploiești. Păi, dacă conform acestei legi, le dăm în folosință gratuită terenul unde sunt cablurile subterane, înseamnă că le dăm și terenurile de pe stradă. Și, mă gândesc că, dacă tot le dăm în folosință gratuită, să le luăm și, eventual, impozit de folosință a terenului.

Atenție că ne aflăm într-o situație. Acolo, legea prevede ”în situațiile de proprietate privată”.

Dl. George Botez

Este de utilitate publică rețeaua respectivă. Sunt niște norme reglementate, nu cred că s-a venit din burtă cu această chestiune. Nu pleacă cu terenul acasă.

DL Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl. consilier Paul Pal aș.

DL Paul Palaș

Dacă ne ducem la lege, care este prezentată în câteva articole în Raportul de specialitate, aici se precizează că exercitarea dreptului de uz și servitute se realizează cu titlu gratuit. Eu cred că ar trebui să folosim exact acest termen astfel încât să fie conform legii. Nu folosință, nu altceva că ”uz și servitute”.

D1. George Botez

Păi nu scrie superficie?

DL Ionuț Ionescu

Aș dori să știu de la doamna Secretar dacă există un precedent în această situație? In care să fie dat în superficie terenul pentru cabluri subterane sau rețele edilitare subterane de pe domeniul public?

D1. George Botez

Acolo nu sunt cabluri, dumneavoastră le vedeți ca și cabluri. Ele sunLparte a unei instalații electrice. Instalația electrică are o zonă supraterană și una subterj hibîh^ntul în care îi dau, că are cablul o grosime de 40 de centimetri, doar 40 de de tot mănunchiul de cabluri, înseamnă că ignor legea care preve siguranță. Chestia asta cu zonele de siguranță, dacă pui metru cu metru că este o socoteală corectă dar, din punct de vedere al afectațiun chestiune legală. Nu pleacă nimeni cu terenul de acolo, numai că nu se va el nu se va putea face nimic.


Dl. Ionuț Ionescu

Sigur, ar fi foarte simplu dacă ar fi așa cum spune dl consilier. Problema este cum veți da acest teren în concesiune la SGU pentru administrare pentru că, terenul respectiv, partea de spații de deasupra, cablurile sunt dedesubt, deasupra este un spațiu verde și partea de spațiu verde va trebui întreținut. Cum o s-o dați în concesiune la SGU dacă a fost deja dată în superfîcie la o altă societate comercială?

Dl. George Botez

Dar, legea a citit-o dl. Palaș mai devreme.

Dl. Ionuț Ionescu

Nu este în integralitatea sa. Dacă ne uităm cu atenție o să vedeți că acolo vorbește de proprietate privată nu de domeniul public. Au pus pe domeniul public suficient de multe astfel de situații și s-au dat numai pentru punctul efectiv de construcție, punctul de transformare.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Aveți vreun amendament de făcut?

Dl. Ionuț Ionescu

Da, aș trece suprafața corectă doar a punctelor de transformare. Din documentația pusă la dispoziție nu rezultă așa.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dl. director de la Patrimoniu, care este suprafața corectă?

DL dir. Florin Petrache Direcția de Gestiune Patrimoniu

Suprafața corectă este cea solicitată de Electrica, care este menționată în Raportul de specialitate, vorbim de teren de 2733,4 mp, post de transformare și 2 LES-uri la Hipodrom, un teren de 9 mp pentru un stâlp echipat cu post de transformare tot la Hipodrom și 4890,46 mp două posturi de transformare și 2 LES-uri la Parc Municipal Vest.

D1. Ionuț Ionescu

Vă rog să-mi spuneți cât este suprafața efectivă doar a punctelor de transformare? Acolo le-ați pus împreună: punct de transformare și LES.

Dna, dir. Mădălina Crăciun Direcția Tehnic Investiții

Este pentru prima dată conform legii și așa va fi de acum încolo, așa ne-a solicitat.

D1. Gheorghe Sîrbu

Vă supărați dacă eu am să propun prorogarea acestui proiect pentru ședința viitoare?

Dl. dir. Florin Petrache Direcția de Gestiune Patrimoniu

Discutați cu Direcția Tehnică.

Dl. Ionuț Ionescu

Se blochează proiectele.                                      /©Z X'

Dna. dir. Mădălina Crăciun Direcția Tehnic Investiții        F'4 \Z; ‘

A                         _         “ -                 “                     ” —                    —                  “ — 111                            11 .... i

îmi cer scuze, este vorba de posturile trafo pentru cele două investiții^, Z

Dl. Gheorghe Sîrbu                                            "


22 de voturi


. .y.VX\ \o \\    |,4 K

Supun la vot amendamentul propus de dl. Botez în colaborare cu dL^cânâilidrTaul Palas.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 22 de voturi pentru și amendamentul sa fost aprobat.

1 abținere

abținere, cea a domnului consilier Ionuț Ionescu,


Dl. Cristian Dumitru

La acest proiect, când a intrat în comisia de patrimoniu, am solicitat un raport al celor care se ocupă de proiectele pe fonduri europene dacă transmiterea acestui teren de superficie influențează cumva proiectul pe fonduri europene. Răspunsul dânșilor a fost că nu influențează sub nicio formă dreptul de proprietate și proprietatea terenului aferent proiectelor europene.

DI. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. consilier. Având în vedere că nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru și proiectul de hotărâre a fost adoptat.

22 de voturi


1 abținere

3

abținere, cea a domnului consilier Ionuț Ionescu,


***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 308/2012 privind numirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, cu modificările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Trebuie completat aici, în locul domnului Pană George și a domnului Puiu Neagu.

In locul domnului Puiu Neagu propun pe Cristian Dumitru.

Dna. Marilena Stanciu

Propun pe dl. Vîscan Robert.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă propun vot deschis:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


Cu 23 de voturi pentru, propunerea de vot deschis a fost aprobată.

Supun la vot cele două propuneri:

Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă propun vot deschis:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, cele două propuneri au fost aprobate.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 108/2014 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de transport public local, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora și a Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Poftiți dna. consilier.

Dna. Cristina Enache

Mulțumesc dl. președinte!

înțeleg că, prin acest proiect, ne solicitați modificarea art. 4 din Hotărârea 108/2014 care prevedea foarte clar că, materialele rezultate din lucrările la liniile de tramvai vor fi depozitate la TCE Ploiești.

Am în față o informare semnată de către un director din executiv care ne spune că depozitarea a fost făcută la SGU Ploiești și TCE Ploiești și, uneori la constructor. în afară de TCE Ploiești, SGU și constructorii nu erau prevăzuți în Hotărârea 108/2014.

înțeleg că acum vine în fața noastră pentru a acoperii săvârșirea unei posibile infracțiuni de încălcare a unei hotărâri de consiliu local inițiate, că aș vrea să vă spun, cu această ocazie că solicităm prorogarea acestui proiect, solicităm executivului, în special celor 2 viceprimari (doar unul mai este prezent din cei doi) să analizeze situația în care ne aflăm, cine sunt responsabilii de această situație, să stabilească niște sancțiuni și, abia apoi vom supune la vot acest proiect.

Dl. Gheorghe Sîrbu


S-au retras din calitatea de inițiatori domnii Gheorghe Popa și Cristian Dumitru.

DL Robert Vîscan

Și eu doresc să mă retrag.

Dl. Gheorghe Sîrbu

S-au retras aproape toți inițiatorii. Supun la vot propunerea d-nei. Enache de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?                 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            4 abțineri

Cu 18 voturi pentru și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Răzvan Ursu, Marcian Cosma, George Botez și Constantin Popa, propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre a fost aprobată.

Dl. George Pană nu se află în sală în momentul votului.

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Social Românesc pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Democrației nr. 56, BL H5, parter".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Dacă sunt comentarii? Dl. Dumitru vă rog.

DL Cristian Dumitru

Mulțumesc dl. președinte.

Sigur, propunerea cu care se vine în fața consiliului local este de mult în atenția executivului și a consiliului local și este o propunere bine venită. Totuși, în acest proiect, nu am regăsit câteva lucruri care cred că se impuneau având în vedere importanța acestui proiect. Și, mă așteptam ca acest proiect să fie și în dezbatere publică.

Bineînțeles, o să mi se spună că a fost pe site-ul Primăriei Municipiului^Ploiești o lungă perioadă de timp. Dar, apariția acestui proiect pe ordinea de unor asociații de comercianți din municipiul Ploiești anumite discuții/^


Voiam să știu dacă ei au fost chemați, comercianții care operai fost chemați la discuții?

Tot în cadrul acestui proiect, voiam să știu dacă, în cazul în car respective nu corespund cu modelele pe care acest proiect le supune apr

se obțină din nou toate avizele, inclusiv autorizația de construcție? Lucruri care poate, în unele zone vor fi posibile, în unele zone nu vor fi posibile.


De aceea, și mai ales pentru partea de dezbatere și de discuții cu comercianții din municipiul Ploiești, supun prorogarea acestui proiect.

Dl. George Botez

Pot să intervin?

Mulțumesc, este o lovitură sub centură, mai ales datorită faptului că muncim de doi ani la aceste proiecte. Le-am dezbătut de 400.399 de ori, am făcut invitații peste invitații, ne-am strâns comisii și comitete și am plecat de la premisa că, la această oră, Ploieștiul (și-mi asum ceea ce spun), din punct de vedere al chioșcurilor, arată chiar jegos.

Este un atentat la tot ceea ce înseamnă un urbanism civilizat, este un atentat la tot ceea ce înseamnă o fată modernă a Ploiestiului.

Pe de o parte venim și spunem că în Ploiești nu se face nu se drege iar, pe de altă parte, văd că acum dumneavoastră opuneți interesele comercianților pe care, vă rog să mă credeți că le-am avut în vedere.

s

A

In mod concret, dacă există interesul politic și voința administrativă de a se schimba fața Ploieștiului, astăzi se adoptă acest regulament. Dacă mergem pe alte considerente, astăzi nu se adoptă acest regulament.

Acest regulament are o durată de aplicare de 10 luni din acest moment, timp în care se pot rezolva absolut toate problemele. Aș fi fost de acord cu dumneavoastră dl. Dumitru dacă acest regulament, astăzi aprobat, ar fi intrat mâine în vigoare. Dar, există posibilitatea ca el să fie modificat în termen de 10 luni, există posibilitatea ca el să fie perfecționat.

Dar, dacă nu vrem să-1 votăm, nu-1 vom vota. Și, nu-1 vom vota pentru că inițiatorii, sau nr. 3 de pe lista de inițiatori are basca pe stânga și nu pe dreapta. Iar, cel cu numărul 4 nu a avut unghiile tăiate.

Vă mulțumesc!

DI. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim și noi dl. Botez.

In primul rând, vreau să vă spunem că și poziția noastră, a Partidului Național Liberal, este pentru un comerț civilizat, pentru a adopta acest proiect de hotărâre dar nu așa la repezeală.

Mai mult decât atât, vreau să vă spun astăzi că dl. Cristi Dumitru a propus nu doar prorogarea ci să discutăm și cu comercianții, să avem o dezbatere cu ploieștenii, cam ce-și doresc ei în comerțul acesta stradal și, luna viitoare sau peste două luni de zile, dacă avem timp, îl putem aproba.

Deci, nu suntem împotriva acestui proiect. Singurul amendament eșfe^ă-ii^la^țisă facem o dezbatere. Ne-am întâlnit astăzi cu câțiva comercianți, niște a^fcihț'^^^?n^Xu cerut să-i primim în audiență, să-i primească și urbanismul și să discutam ^okdret^umim probleme vizavi de aceste lucruri care sunt foarte interesante. Și noi swîtbm-de^cord-cu dumneavoastră, că ați muncit foarte mult și că trebuie să terminăm odatăXpențru Jqtdeauna cu acest comerț stradal, să fie în condiții civilizate, chiar la nivelul Uniunii EtiropeheX'

Dl. George Botez


Unul dintre marile mele câștiguri, în acest mandat, este că am devenit prieten cu dumneavoastră și sunt absolut convins să, împreună putem să facem lucruri bune.

Acea discuție, de care spuneți dumneavoastră, a avut loc, și a avut loc în nenumărate rânduri. Sigur, într-un cerc mai restrâns. Orice problemă ridicată de comercianți trebuie să fie analizată. Toate cele care au fost supuse atenției noastre au fost discutate. Dacă mai sunt și altele, acest proiect, care este departe de a fi perfecțiunea întruchipată, poate fi modificat în cele 10 luni de zile de la data adoptării lui până la data intrării în vigoare. Dar, trebuie să dăm un semnal că există voință politică ca municipiul, prin perspectiva sa urbanistică, să devină o localitate care să fie standard 2016 și nu standard perioadei în care a trăit cel care, la punctul 5, ne-a făcut onoarea să devină Cetățean de Onoare al acestui municipiu.

Problema este foarte clară: indiferent că este pisica roșie sau galben albastră, îi rupem coada sau nu. Și, cu asta am încheiat.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl. consilier!

Eu nu înțeleg unde este urgența dar asta este o altă problemă.

A revenit în sală dl. consilier George Pană.

Supun la vot propunerea domnului consilier Cristian Dumitru de prorogare a acestui proiect:

Cine este pentru?                    10 voturi

Cine este împotrivă?                 13 voturi

Dacă se abține cineva?

J

Cu 10 voturi pentru și 13 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Constantin Popa, George Botez, Marcian Cosma, Iolanda Băzăvan, Răzvan Ursu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Constantin Minea, George Pană, Iulian Teodorescu, Radu Mateescu și Paul Palaș, propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre nu a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              10 abțineri

Cu 13 voturi pentru și 10 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Lansa Băzăvan, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Nicolae Șuga, Ionuț Ionescu, Cristina Enache, Geta Șerban și Cristian Dumitru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL Ionuț IonescuAș dori să justific votul. DL consilier Botez știu că ați muncit foa@ ați dorit foarte mult să vedeți o schimbare la față a Ploieștiului așa cumfh știu de ce, dacă nu s-a făcut 4 ani de zile ne grăbim în ultimele 3 lun^ae m|ndaf|șa următorilor niște modele de chioșcuri, cu producător sau fără, habaM^wS-ââ^' costuri certe pentru comercianți. Comercianți care astăzi o duc foart^gre^că^^ibia reușesc să-și acopere cheltuielile cu marfa pe care o vând acolo și cu micile * le aduc celor care vând acolo.


Un astfel de chioșc este foarte frumos, aș spune că este la fel de frumos ca cele de pe vremea lui Caragiale când se făceau lucruri frumoase în țara asta. Dar, din punct de vedere al costului, cât de sustenabil este pentru un comerciant nu am văzut în acel studiu și nu am văzut nici în acest proiect de hotărâre de unde îi ajutăm să se finanțeze. Dacă aș fi găsit și o astfel de formulă, aș fi votat cu două mâini acest proiect. Astfel, acești oameni nu știu dacă pot să implementeze și nu știu dacă nu cumva vom genera o anumită direcție de dezvoltare a acestei activități.

DL George Botez

Dl. președinte, îmi cer scuze dar vreau să iau cuvântul, îmi permiteți?

DL Gheorghe Sîrbu

Poftiți.

DI. George Botez

Mulțumesc mult!

Dl. Ionescu, să spunem că știu mai mult decât vorbesc. Dar vă spun următorul lucru: dacă într-o țară civilizată, ce ne pretindem că suntem, dacă într-un oraș european, ce ne pretindem că suntem, noi, oameni moderni, pentru că așa ne pretindem, acceptăm mizeria care există actualmente și condițiile insalubre din parte din chioșcurile care există, dacă acceptăm ca, în centrul pe care toată lumea îl vrea frumos, să existe chioșcuri așa cum există, nu ajutăm nici oamenii care-și desfășoară activitatea în chioșcuri, nici cetățenii și este o pată pe obrazul Ploieștiului.

Sigur, nici un program radical nu a fost vreodată implementat fără costuri. Eu aștept din partea dumneavoastră, și mă aveți partener în orice program de ajutorare a comerciantilor doriți să inițiem.

?                              >                        s

Am mers mai departe cu colegii din comisia de urbanism și doresc tuturor colegilor să le mulțumesc pentru sprijin. Este unul dintre proiectele noastre și nu voiam să se încheie acest mandat fără să-1 finalizăm. Am mers până acolo încât să și facem un al doilea pas și să vedem dacă există posibilitatea, la nivelul administrației, să producă aceste chioșcuri prin intermediul SGU-ului și să le punem la dispoziție comerciantilor după care vor avea condiții normale si condiții civilizate de desfășurare a comerțului.

3                                   >                       J                                                                3                                           3

Dar, dacă dumneavoastră considerați că, în anul 2016 este normal să te dai jos din mașină în centrul orașului și să vezi în față 3 chioșcuri care arată diferit, urât toate (gusturile nu se discută, poate unora așa le place) în care, pe o parte dintr-unul să-ți iei o franzelă neambalată, plină de praf și de gaze de eșapament, în celălalt să-ți închei o asigurare (firmele de asigurare inundând efectiv aceste chioșcuri) iar, atunci când întrebi al cui este să ți se spună, de la Urbanism, că nu se știe întrucât s-a inventat chioșcul umblător

care, astăzi este prins pe stradă, sancționat iar, după 3 zile se duce&& &ă~^^Omde așteaptă Poliția Locală să-l sancționeze 1 lună și, pe urmă sare în alt carter j?^^țitițW^asta nu este civilizație și nu ajută cu nimic.                                    \

Dacă suntem bărbați, suntem până la capăt. Dacă vrem să fim, Cumba^spUs dl^Balaș, politicianiști, suntem până la capăt. Dar, eu cred că astăzi consiliul a daturi ^oTctî^ee^și vă înțeleg poziția din punct de vedere politic.

Oricum ar fi rămânem, prieteni și este un instrument la îndemâna consiliului care va veni să facă să arate Ploiestiul altfel. Eu unul vreau un Ploiești altfel.

Vă mulțumesc!


Trecem la proiectele suplimentare pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C, Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018”.

Dna, secretar Simona Albu

Vreau să vă anunț că acest proiect a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi urmare a discuțiilor cu dumneavoastră de ieri de la grupul operativ însă, la momentul la care acest proiect a ajuns la mine la semnat, am constatat că are două rapoarte de specialitate iar, cel al Direcției Economice din cadrul Primăriei nu este în concordanță cu cel întocmit de către TCE. Motiv pentru care, până nu am lămuriri de la doamna director economic, nu am vizat de legalitate acest proiect.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dna. Secretar.

Deci, acest proiect de hotărâre nu are viză de legalitate. Din câte știm noi, dacă acest proiect nu poartă viză, de legalitate, o rugăm pe doamna director economic să ne explice mai în detaliu ce se întâmplă cu acest proiect de hotărâre și de ce a ajuns pe ordinea de zi fără viză de legalitate.

Dna, secretar Simona Albu

V-am explicat eu de ce a ajuns pe ordinea de zi.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Să ne spună și dânsa.

Dna, dir. Nicoleta Crăciunoiu Direcția Economică

In raportul meu de specialitate sumele sunt cele aprobate în hotărârea 47 când s-a aprobat bugetul local. Eu nu pot să confirm alte sume decât sumele deja aprobate în bugetul local. In bugetul TCE-ului se regăsesc acele sume plus o sumă ce urmează a fi încasată de la bugetul local. Discuția acolo este - sumă ce urmează a fi încasată.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Eu nu înțeleg cum pot să supun la vot un asemenea proiect fără viză de legalitate.

Dl. George Botez

A

înțeleg că nu are viză de legalitate. Un proiect care nu are viză de legalitate nu se poate pune în discuție. Așa cum a fost introdus, scoateți-1 de pe ordinea de zi sau prorogați discuția.


20 de voturi


DL Gheorghe Sîrbu

Propun să fie prorogat acest proiect de hotărâre:

Au părăsit sala domnii consilieri Constantin Popa, Marcian Cosmggși îfife 20 de consilieri prezenți.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Următorul punct pe ordinea de zi.: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

9

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct pe ordinea de zi.: „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 35”.

Vă propun un număr de 5 membri:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 20 de voturi pentru, numărul de membri în cadrul comisiei va fi de 5.

*

DL George Botez

Avem două proiecte care au fost retrase pentru că lipseau aceste negocieri. Cei care au făcut propunerea să facă parte și din comisia de negociere, dacă sunt de acord.

Dna, secretar Simona Albu

Să-i nominalizăm: este vorba de dna Marilena Stanciu, dna. Sanda Dragulea, dna. Larisa Băzăvan, dna. Iolanda Băzăvan și dl Radu Socoleanu.

DL Gheorghe Sîrbu

Supun la vot votul deschis fiind vorba de persoane:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru procedura de vot va fi aceea de vot deschis.

*

Supun la vot componența comisiei:

Cine este pentru?                   20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru componența comisiei a fost aprobată.


*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Gh. Gr, Cantacuzino nr, 49 în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3”.

DL George Botez

Aceleași propuneri.

Dna, secretar Simona Albu

Componența este de 5 persoane.

DL Gheorghe Sîrbu

Supun la vot componența de 5 persoane:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, numărul de membri în cadrul comisiei va fi de 5.

*

Supun la vot votul deschis fiind vorba de persoane:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru procedura de vot va fi aceea de vot deschis.

$

Supun la vot componența comisiei, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Larisa Băzăvan, Iolanda Băzăvan, Radu Socoleanu:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi

Cu 20 de voturi pentru componența comisiei a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 20 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.


***

Următorul punct pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Dna. Marilena Stanciu

Eu nu particip la vot.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

19 voturi

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna. Marilena Stanciu nu a participat la vot.

Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ?, Gheorghe-Simion Sîrbu


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrste

întocmit, consilier Elena Bucur