Proces verbal din 23.09.2016

Proces verbal din 23 septembrie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 23 septembrie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, domnul Âdrian-Florin Dobre, nr. 25127/22.09.2016.

La ședință au participat un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii Bolocan Iulian, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Tudor Aurelian Dumitru și Tudor Eduard Emilian.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre - Primar

Doamna Georgiana Popa - Secretar

Doamna Mihaela Zaharia - Director - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 20 de consilieri din 27, lipsind domnii consilieri Bolocan Iulian, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius, Neagu Daniel Puiu, Tudor Aurelian Dumitru și Tudor Eduard Emilian. Constat existența cvorumului.

Avem un singur punct pe ordinea de zi.

Supunem la vot ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi "pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.


-

„Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanțiloMdmipistrației. publice locale în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de dirM^și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipxi^lWPloiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa'Băzăvan, Sorin Văduva, Dinu Marius Andrei și Sorescu Florina-Alina.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Voiam să pun o întrebare doamnei Secretar, dacă am înțeles bine sau dacă este altă interpretare. în metodologie și în expunerea de motive, am văzut că cei patru membri care fac parte din comisia de concurs sunt propuși de consiliul de administrație. Toți patru.

Dna Popa Georgiana

Da. De fiecare consiliu de administrație al fiecărei scoli.

Dl Popa Gheorghe

Consiliul de administrație propune cei patru membri.

Dna Popa Georgiana

înainte de a propune, ni se adresează nouă pentru a-i numi pe cei doi menționați la punctul b al art. 12 din Ordin.

Dl Ursu Răzvan

Și consiliile de administrație au venit cu propuneri?

Dna Popa Georgiana

Da. Sunt solicitări, sunt adrese venite de la fiecare școală.

Dl Andrei Gheorghe

Sunt propuneri pentru cei patru sau pentru cei doi?

Dna Popa Georgiana

Solicitări să numim cei doi membri, reprezentanți ai autorităților publice locale.

K Dl Popa Gheorghe

Nu-i numește consiliul de administrație?

Dna Popa Georgiana

* * *

Nu. Ei ne-au solicitat nouă să-i desemnăm. Ii desemnăm astăzi și le trimitem pe cine am desemnat, iau act de cei doi și cu cei doi profesori, cadre didactice, se adresează luni inspectoratului cu comisia formată.

Dl Ursu Răzvan

Cu alte cuvinte, trebuie să se întrunească CA-urile...

Dna Popa Georgiana

S-au întrunit și ne-au făcut acele adrese.

Dna Stanciu Marilena

Adrese care nu sunt nominalizați membri din comisie. Au făcut solicitare conform Ordinului, prin care solicită...

Dna Popa Georgiana

Numirea celor doi reprezentanți. Acesta este și motivul pentru care ne-am întrunit astăzi aici.

Dna Stanciu Marilena


Dar nu spun că sunt directori de instituții subordonate priri^i’^hu spun absolut nimic. Decizia noastră, de ieri, a comisiei, am avut o singură decizie în urma căreia am făcut și un proces-verbal în urma acestei comisii, am făcut și niște prQpunferi. Dacă s-au făcut modificări la expunerea de motive, vă rog frumos să-mi spuneți'șî cine a făcut acea modificare. Noi am avut ieri o expunere și un raport de specialitate și astăzi avem alta.

Dl George Sorin Botez

Și astăzi apare o altă expunere și un alt raport de specialitate, după ce s-a dat avizul de către comisie.

Dna Popa Georgiana

Nu s-a modificat decât raportul. A făcut Direcția de comunicare, juridicul astăzi s-a uitat pe acest raport. Atât am modificat, raportul. Expunerea și hotărârea nu am modificat-o, decât am adăugat în preambulul hotărârii...

DI George Sorin Botez

Dar de ce s-a modificat raportul?

Dna Popa Georgiana

Pentru că noi asa am considerat.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Dar care a fost temeiul? Nu că am vrut.

Care este temeiul pentru care ați modificat raportul?

Dna Popa Georgiana

Din coroborarea Ordinului...

Dl George Sorin Botez

Dar de ce l-ați coroborat ieri și nu l-ați coroborat până acum?

Dna Popa Georgiana

Pentru că astăzi am văzut raportul. Astăzi ne-am uitat pe hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Era semnat raportul de dumneavoastră.

Dna Popa Georgiana

Astăzi.

Dna Băzăvan Larisa

Graba aceasta se datorează unei adrese venite de la Inspectoratul Școlar, care spune așa: decizia de constituire a comisiilor de concurs are data limită 26 septembrie 2016. Adică astăzi, trebuie să ajungă în școli decizia noastră.

Dna Popa Georgiana

Se va comunica astăzi la scoli.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Din câte cunosc eu de-a lungul timpului, în consiliul local, toate proiectele de hotărâre merg către Direcția Juridică. Direcția Juridică este singura direcție din Primăria Ploiești, care poate modifica expunerile de motive și rapoartele în funcție de legislație.

Dacă este modificarea făcută conform Ordinului ministrului...

Dna Stanciu Marilena

Nu, ministrul nu spune, domnul consilier.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Lăsați-mă să termin, doamna Stanciu, eu v-am ascultat pe dumneavoastră.

Problema este următoarea, trebuie să dăm doi oameni în consiliulBe -acolo pentru alegerea directorilor, nu noi alegem directorii stați liniștiți, nici directorii adjuncți, probabil ei dau un examen pe la București...

Venim astăzi aici să ce?

Dl Andrei Gheorghe

Spuneți-ne textul de lege unde se specifică acest aspect?

Dna Popa Georgiana

Am modificat decât raportul de specialitate, pentru că noi am considerat următoarele: acest Ordin spune că, consiliul de administrație se adresează autorității administrației publice locale pentru desemnarea a doi reprezentanți care să facă parte din comisiile de concurs.

Următorul articol: comisia de concurs este formată din următoarele persoane: un coordonator - reprezentant al inspectoratului școlar și punctul b, patru membri propuși de consiliul de administrație: două cadre didactice titulare și doi reprezentați ai autorităților publice locale.

Având în vedere că Legea 215 și Legea 1, unde sunt numiți reprezentanții consiliului de administrație...

Dna Stanciu Marilena

Legea 1 a învățământului.

Dna Popa Georgiana

Legea învățământului pe 2011, da, spune clar, din consiliile de administrație să facă parte un reprezentant al primarului și un reprezentant al consiliului local.

Dna Stanciu Marilena

Sau doi, sau trei. In funcție de numărul..

Dna Popa Georgiana

Prin simetrie.

Dna Stanciu Marilena

Nu prin simetrie. în funcție de numărul de clase.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este vreun consilier de aici nemulțumit unde e?

Dna Popa Georgiana

Eu vă spun de ce am făcut acea modificare, pentru că asta m-ați întrebat.

Dna Stanciu Marilena

Eu vreau să spuneți legea corect, pentru că Legea 1 nu este a consiliului local. Nu se leagă de legea 215. Legea 1/2011, legea învățământului.

Dna Popa Georgiana

Am spus prin coroborarea acestor legi.

DI Andrei Gheorghe                              fe f

Dacă nu are nicio legătură, doamnă?                                       .. !Î

Arătați-ne textul de lege, vă rog frumos și este în regulă.

Dna Popa Georgiana                                          '

Asta vă explic. Ordinul nu distinge, autoritatea deliberativă sau exâffivă. Spune ”autorităților administrației publice locale”. Ne ducem în 215, unde spune că autonomia locală se desfășoară prin autoritățile publice locale, acestea fiind primarul și consiliul local, ca autoritate deliberativă și primarul ca autoritate executivă.

DI Dănescu Ștefan

Și unde spune că trebuie să fie unul de acolo și unul de acolo?

Dna Popa Georgiana

Nu distinge. Mă duc pe Legea 1 unde îmi spune în mod clar, că din consiliul...

Dna Stanciu Marilena

Legea 1/2011 a învățământului.

Dna Popa Georgiana

Unde îmi spune cine face parte din consiliul...

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Dumneavoastră vreți să-i propuneți pe toți? Noi PNL-ul suntem de acord.

Dna Stanciu Marilena

Nu este adevărat. Să nu amestecăm legile.

Dl George Sorin Botez

Ați citit fracționat. Spune așa: autoritățile administrației publice locale/județene. Deci când se referă la pluralul autorităților nu se referă la autoritatea locală, consiliul de stat și primar ci se referă la pluralul autorităților locale/județene.

Această „autoritățile” se referă la locale sau județene.

Dna Popa Georgiana

Eu am înțeles ”autoritățile locale” și „autoritățile județene”. Nu „autoritatea locală/j udețeană”.

DI George Sorin Botez

Haideți să citim corect.

Dna Popa Georgiana

Am citit.

Dl George Sorin Botez

S-ar părea că nu este exact. Autorităților administrației publice locale/județene, când se referă la autoritățile administrației se referă la cele locale sau județene. Nu la cele locale, deliberative sau executive. Pluralul derivă din asta.

Dna Popa Georgiana

Eu v-am spus că așa am înțeles.

Dna Băzăvan Larisa

Acest concurs înseamnă 1 lună, în care noi vom fi antrenați să stăm zile și ore în șir la Inspectoratul Școlar sau școli. Nu trebuie să ne batem și să ne certăm pentru asta. Este loc și pentru un reprezentant al primarului, nu vă supărați.

Dl Andrei Gheorghe                                < ;;

Este vorba de un principiu, doamna Băzăvan, că se întâmplă țoț țimpul^de pe o zi pe alta să se schimbe așa și nu există o bază legală, da, domnule, ;scrie negrul pe alb. Pe mine asta mă surprinde.

Dl George Sorin Botez

Pe mine mă deranjează faptul că ieri distinșii colegi aflați îri^adn^comisiei, au fost informați pe un anumit raport de specialitate că trebuie să dea un anumit aviz. Astăzi veniți și spuneți că ieri după ce s-a dat avizul veniți și schimbați raportul de specialitate. Asta nu este o chestie procedurală.

Dna Popa Georgiana

L-am schimbat în ideea...

Dl George Sorin Botez Nu mă interesează în ce idee.

Dl Văduva Sorin

Eu cred că l-au schimbat în singura idee, că ieri comisia a hotărât să se meargă din consiliul local în aceste comisii, ați observat că nu este un membru dat din partea primarului trecut acolo, ați venit cu acest amendament azi dimineață doar ca să ne-o scoateți pe faza asta să intre cei de la primărie. Este foarte simplu. Eu am înțeles-o foarte bine.

Dna Popa Georgiana

Era punctul nostru de vedere. Astăzi de dimineață am văzut proiectul.

Dl Văduva Sorin

Ieri am fost la comisie, am luat o hotărâre. Se putea pune de ieri în acest raport. Nu după ce am luat noi o hotărâre.

Dna Popa Georgiana

Astăzi l-am văzut, astăzi mi-am spus punctul de vedere.

Dl Andrei Gheorghe

Eu am fost aseară la un CA la Cuza și sper să nu aibă legătură cu afirmația unui consilier personal al domnului Primar. A fost o contradicție între mine și dânsul, că în aceste comisii primarul numește reprezentanții. Ca să văd acum că intervine această modificare. Eu am spus nu, consiliul local decide. Așa știam eu din discuții. Aseară la orele 2O00. Sper să nu fie asta.

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, ca să fie foarte clar. Niște vechi colegi ai mei au îndoieli vizavi de studiile mele. Sunt profesor, am facultate, sunt expert manager. Am obținut acest certificat în 2011. Știu exact legea.

Am întrebat la minister, pentru că aceste probleme sunt de o săptămână și jumătate când au început consiliile de administrație în școli.

De o săptămână și jumătate am întrebat la inspectoratul școlar, am întrebat la minister și decizia este a noastră.

Dacă vreți să ne înțelegem că este loc și pentru consilierii personali ai domnului primar, fără niciun fel de problemă, dar dacă...

Dl Primar


/?■/ y--.

Doamnă, sunt reprezentanții primarului și sunt din cadrdl^hfstituției nu- sunt consilierii mei. Sunt ai aparatului de specialitate al primarului.          ^^<3/ ■

Dna Stanciu Marilena                                            >

Eu vă spun un singur lucru. S-ar putea să nu mă fi exprimat fâăfte^orect. Dar, vreau să vă spun un singur lucru, dacă decizia noastră este de fiecare dată când ne furăm și ne luăm șuturi în fund, de fiecare dată noi votăm bugetul, noi votăm ceea ce votăm, nu va fi politic, că este un reprezentant al partidului P.S.D., P.N.L., A.L.D.E., P.M.P., acolo este o coloratură politică. Decizia nu este unilaterală. Toți reprezentanții primarului în consiliile de administrație din instituțiile de învățământ sunt puși politic. Că sunt aleși de dumneavoastră. Niciun alt reprezentant al primarului din vechiul consiliu nu se regăsește acum aici.

Dl George Sorin Botez

Doamna Stanciu, toți colegii din consiliu se regăsesc în repartizări?

Dna Stanciu Marilena

Absolut.

Dl George Sorin Botez

Este cineva nemulțumit?

Dl Primar

Mă scuzați două secunde. Ce a spus doamna?

Dna Stanciu Marilena

Da, ceea ce ati auzit.

Dl Primar

Cei din aparatul de specialitate al primarului sunt puși politic?

Dna Stanciu Marilena

Păi da, pentru că sunt puși de dumneavoastră.

Dl Primar

în ultimele trei luni de zile?

Dna Stanciu Marilena

Niciun reprezentant al primarului din vechiul consiliu nu este. Ceea ce spun îmi mențin.

Dl Primar

Au avut loc angajări în ultimele trei luni de zile în cadrul primăriei și din acele angajări se regăsesc pe această listă?

Dl Dănescu Ștefan

Propuneri ale dumneavoastră domnule primar, nu angajări. S-a referit la propuneri.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnule Dănescu, exprimarea a fost greșită, pentru că în ultimele trei luni de zile domnul Primar Dobre nu cred că a putut să angajeze vreo 45 de persoane.

Dl Dănescu Ștefan

Nu angajări, domnul Sîrbu, numiri politice.

Dna Stanciu Marilena

De exemplu, Vi vi Răchită.

DI George Sorin Botez

în vreo


Lăsați-1 pe Răchită acum, pentru că nu este Răchită instituție de învățământ.

Dl Andrei Gheorghe

Nu. A fost o discuție și eu acum să văd că se schimbă ceva, știind că a fost un altfel de raport.

Dl George Sorin Botez

Deci avem o listă. Cum procedăm?

Dl Ursu Râzvan

Am și eu o întrebare pentru doamna Secretar.

Ce se întâmplă dacă noi votăm lista propusă de către comisie?

Dl Dănescu Ștefan

Trebuie să facă parte și reprezentanți ai consiliului local și reprezentanți ai Primarului.

Dna Popa Georgiana

Este hotărârea dumneavoastră, nu a mea.

Dl Ursu Răzvan

Semnați hotărârea respectivă?

Dna Popa Georgiana

Este hotărârea dumneavoastră cum aprobați proiectul.

DI George Sorin Botez

Acela este un raport de specialitate care a fost modificat după cum se spune. Colegii mei au dat aviz pe baza celuilalt raport. Sunt două variante.

Dl Primar

Domnul Președinte, după cum se spune de către cine?

Dl George Sorin Botez

Autorul. A spus aici, este înregistrat. Că l-a modificat după ce a văzut avizul de la comisie.

DI Primar

Ați spus că s-a modificat după cum se spune.

DI George Sorin Botez

Păi nu ați fost aici când a zis că a schimbat raportul de specialitate de ieri după ce a fost dat avizul până azi?

Dl Dănescu Ștefan

Nu a fost domnul Primar.

Dna Popa Georgiana

Nu l-am schimbat, decât am adus la sfarsit niște modificări.

Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar, cu gurița domniei sale, este înregistrat, a spus în felul următor: ieri v-am trimis la comisie un raport de specialitate pe care ați dat avizul. După ce am


văzut ce aviz ați dat, mi-am permis, împreună cu doamna Is consilierilor de acolo, să modific raportul de specialitate. Este înre

Dna Popa Georgiana

Astăzi la ora 900 l-am văzut.

Dl George Sorin Botez

Și ne-a spus și de ce. Dacă vă interesează, ascultați.

La ora asta, pentru mine, acest raport nu produce niciun fel de efecte. Este vorba de raportul inițial, pentru că avizul s-a dat pe raportul inițial. Dacă nu, ne ridicăm, facem luni o ședință, faceți din nou comisie luni și ne vedem pe miercuri.

Dna Stanciu Marilena

Este prea târziu.

Dna Popa Georgiana

Azi la ora 900 a adus proiectul, s-a uitat Mihaela pe el, am adăugat la sfârșit o frază, altceva nu am modificat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc!

Așa cum ați precizat, domnul Președinte, s-a înregistrat deja în procesul-verbal de ședință care va fi anexă la hotărârea finală, s-a înregistrat faptul că inițial a existat un raport de specialitate al Direcției juridice...

Dna Popa Georgiana

Raportul de specialitate este întocmit de Direcția de comunicare. Nu de noi. Noi am avizat.

Dl George Sorin Botez

Și avizat de dumneavoastră.

Dna Popa Georgiana

Da. Azi dimineață la ora 900.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și acel raport a fost vizat de dumneavoastră? Cel inițial?

Dna Popa Georgiana

Nu.

Dl George Sorin Botez

Păi pe acela de ce nu l-ați vizat?

Dna Zaharia Mihaela

Pe acela nu l-am văzut.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Bun. întrebarea la dumneavoastră este următoarea: dumneavoastră, în situația în care vom hotărî în aceste comisii să facă parte, să spunem exclusiv consilierii, veți da viză de legalitate acestui proiect?

Dna Stanciu Marilena

Da, pentru că este legal.

Dl Ursu Răzvan

A întrebat-o pe doamna Secretar.

Dna Popa Georgiana


X..V

Nu, pentru că punctul meu de vedere este acela expus mai’;devrbme.. Trebuie să facă parte un consilier local și un reprezentant al primarului. :’j o

Dl George Sorin Botez                               J

Propunere de prorogare:

'X


Cine este pentru?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am eu o propunere. Dați-mi voie.

Consiliul local este în drept să solicite unui funcționar public din cadrul Primăriei Ploiești, atunci când are o opinie de un anumit fel, care contravine opiniei consiliului local, să vină cu justificări scrise în acest sens. De aceea, supun votului consiliului local, să vă ceară dumneavoastră, o opinie în scris, de ce sunteți împotriva acestui proiect?

Dl Ursu Răzvan

De ce interpretează așa legea?

Dna Popa Georgiana

Nu sunt împotriva acestui proiect, să se desemneze cei doi reprezentanți...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sau de ce nu ați da viză de legalitate, dacă...

Dl Andrei Gheorghe

Și de ce nu s-a dat viză înainte de a ajunge în comisie?

Dna Popa Georgiana

Sunt de acord să se numească această comisie, dar din această comisie să facă parte așa cum am spus, un consilier local și un reprezentant al domnului Primar. Asta era modificarea și completarea mea. Nu sunt împotriva acestei comisii.

Dl Pană George

Acolo unde este un singur reprezentant, doamna Secretar, pentru că în urma discuțiilor de la comisie de ieri, din ce înțeleg, vor fi o serie de instituții unde va fi un singur reprezentant, care, prezumtiv, cel puțin în urma discuțiilor de ieri, va fi numit de domnul Primar.

A

întrebare: dacă rezultatul votului nostru de astăzi va fi, în sensul că, la unele instituții sunt numai consilieri locali iar la alte instituții sunt numai reprezentanți ai domnului Primar, hotărârea este prezumtiv a fi legală sau nu? Din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că noi am avut o discuție ieri în birou la mine, până astăzi văd că v-ati schimbat.

DI Palaș-Alexandru Paul

Doamna Secretar, trebuie să înțelegem cu toții, și noi, consilierii și dumneavoastră, funcționarii publici, că nu ne putem juca cu acest atribut pe care îl avem, de a semna un anumit document. Că vrem sau nu vrem noi să dăm viză de legalitate pentru un anumit document, că vrem sau nu vrem noi să dăm bun de plată pe un anumit document. Aceste lucruri, sunt clar precizate în lege. Și atunci când ai o opinie de un anumit tip, trebuie să fie fundamentată pe lege. Și asta vreau să vă solicit

dumneavoastră. Dacă dumneavoastră considerați că nu este legal,uj^țbag mult, fundamentat în scris și prezentat consiliului local de ce.


Dna Popa Georgiana

V-am spus mai devreme pe ce mi-am fundamentat punctul

DI George Sorin Botez

Domnul consilier solicită în scris.

DI Andrei Gheorghe

înainte de a ajunge la comisii aceste rapoarte și expuneri de motive, trebuie să aibă avizul dumneavoastră?

Dna Popa Georgiana

Al Secretarului, nu.

DI Andrei Gheorghe

Al juridicului.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru că vorba dumneavoastră de astăzi s-ar putea să nu cântărească în instanță, dar un document în scris prezentat consiliului local, s-ar putea să cântărească în instanță într-un anumit context.

Dl Andrei Gheorghe

Trebuie să aibă avizul juridicului înainte de ajunge la comisie? L-a avut?

Dna Popa Georgiana

Raportul de specialitate.

Dl Andrei Gheorghe

Nu l-a avut, nu?

Dna Popa Georgiana

Nu.

Dl Andrei Gheorghe

Și atunci, cum a fost introdus în comisie? Răspundeți-mi și la această întrebare.

Dl George Sorin Botez

Având în vedere solicitarea legitimă a domnului consilier Palaș...

Dl Primar

înțeleg că se dorește prorogarea acestei...

Dl George Sorin Botez

Se dorește lămurirea.

Dl Primar

Bun. Se dorește lămurirea și prorogarea.

O rugăminte, dacă se poate, ca această prorogare să fie făcută tot pentru ziua de astăzi....

Dl George Sorin Botez

Nu se poate. Avem ședințe, avem plecări, avem familie...

Dna Băzăvan Larisa

Domnul Președinte, nu se poate. Inspectoratul ne cere expres...Este foarte bună întrebarea pe care a pus-o domnul Pană. ĂcolQ,pnde-se>duce un singur reprezentant, al cui trebuie să fie, al consiliului sau al primarului?;

Dra Zaharia Mihaela

Sunt doi reprezentanți.

Dna Popa Georgiana

A

In nicio comisie nu e unul.

Dl Dânescu Ștefan

Ba da, doamnă. Sunt școli cu un singur reprezentant.

Dna Popa Georgiana

Aici scrie doi, clar.

Dl Ursu Răzvan

Nu vă supărați, când a apărut monitorul oficial?

Dna Popa Georgiana

Pe 14 septembrie.

Dl Ursu Răzvan

Și din 14 septembrie până în data de astăzi, nu ați reușit să-l citiți și să-1 interpretați...

Dna Popa Georgiana

L-am citit.

Dl Ursu Răzvan

Da, dar interpretarea una am avut-o ieri...

Dl George Sorin Botez

E interpretarea de zi și interpretarea de seară.

Dna Popa Georgiana

Au ajuns târziu solicitările de la școli...

Dl Ursu Răzvan

Solicitările de la scoli au fost făcute acum cinci, sase zile. Trebuia să stiti de

atunci.


Dna Popa Georgiana

Direcția comunicare a făcut proiectul, azi dimineață a ajuns la noi.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Și la grădiniță tot doi vor fi.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Enache, poate fi un reprezentant?

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Grădinițele au un singur reprezentant din consiliul local în consiliul de administrație.


Dl Dănescu Ștefan

Vorbeam de comisie.

Dra Enache Cristina Ana-Maria


Comisia de evaluare a directorilor, este formată conform'; Ordinului, din doi membri.

Dl Dănescu Ștefan

Eu vă întreb, poate fi un membru?

Dra Enache Cristina Ana-Maria Nu.

Dl Ursu Răzvan

Domnul Botez, având în vedere că ne-am suprapus peste comisia de urbanism datorită anumitor persoane care nu au știut că azi e comisie, haideți să supunem la vot lista care a fost aprobată ieri în comisie sau să prorogăm acest proiect.

Avem o listă, avem o expunere de motive asumată, avem un aviz favorabil din partea unei comisii, din punctul meu de vedere am putea să supunem la vot.

Dacă, după aia, consideră cineva că ceea ce noi votăm este ilegal....

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar nu are viză de legalitate.

Dl Ursu Răzvan

Cum să nu aibă viză de legalitate?

Dl George Sorin Botez

Proiectul cu viză de legalitate, nu se schimbă nimic în text. Doar lista. Proiectul nu se schimbă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este un interes la mijloc, că eu nu pricep deloc.

Dl George Sorin Botez

Nu este un interes. Interesul este să înceapă o dată să funcționeze această primărie ca la carte. Și în momentul în care, la dumneavoastră la comisie, sau la mine la comisie, sau la oricine la comisie, a venit o documentație, să nu ne trezim a doua zi că spune cineva că nu a avut timp să citească și că de fapt consilierii au venit degeaba acolo și și-au făcut treaba. Pentru că, în momentul în care se modifică raportul de specialitate, vă invoc și eu nulitatea avizului care a fost dat. Că a fost dat pe baza altor documente.

Ca atare, problema este în felul următor: se invocă existența unui raport nou de specialitate, invoc nulitatea avizului de ieri. Și atunci avem două variante: 1, mergem pe raportul de specialitate inițial, care a fost însușit la momentul respectiv, potrivit declarației consemnate de către toată lumea și a fost pus în discuția consilierilor, care au dat un aviz în cunoștință de acel raport de specialitate sau ne ridicăm și plecăm și cam asa se face administrația la Ploiești.

$                                                               S                                3

Haideți să nu ne încurcăm unii pe alții.

Dna Georgiana Popa                              /.

Vreau să menționez faptul că, fiind o ședință de îndată, nici nu eră nevoie de acel aviz din partea comisie.

Dna Stanciu Marilena

care^eumu-sunt^ââcord...


Foarte bine. Noi am muncit ieri degeaba, drept pentru

Dna Georgiana Popa

Nu ați muncit degeaba, dar vreau să vă justific urgența și de ce și noi astăzi...

Dna Stanciu Marilena

Eu vreau să știu, dacă până în momentul de azi de dimineață v-ați informat la Minister, la inspectorat școlar, dacă ați făcut alte demersuri sau dacă ați stat de vorbă cu un director de școală, cu un profesor, cu cineva de specialitate?

Dl George Sorin Botez

Doamna Stanciu, dumneavoastră nu vedeți că în ultimul timp, această primărie a devenit atelier de interpretare a legii? Toată lumea interpretează de zici că e „Corul vânătorilor” de la interpretarea legii.

Dna Stanciu Marilena

Eu de o săptămână și jumătate am stat numai pe telefon. M-am deplasat la inspectorat, am vorbit cu oameni de specialitate.

Dl Pană George

Domnul președinte, eu vă propun să supuneți totuși la vot să se dea citire listei, pentru că dispoziția și ordinea de zi în speță, are viză de legalitate. Suntem într-o ședință legal constituită, cu viză de legalitate dată pe dispoziție, și atunci putem să trecem mai departe.

Dl George Sorin Botez

Doamna Stanciu, vă rog să dați citire listei anexă.

Dna Stanciu Marilena

Colegiul Național ’Ton Luca Caragiale” - Dinu Marius, Dănescu Ștefan;

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” - Botez George Sorin, Ursu Răzvan;

Colegiul Național ”A1.1. Cuza” - Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa;

Colegiul Național ”Nichita Stănescu” - Stanciu Marilena, Marius Mateescu;

Colegiul Național ”Jean Monnet” - Stanciu Marilena, Dragulea Sanda;

Liceul de Artă?’Carmen Sylva” - Botez George Sorin, Văduva Sorin;

Colegiul ”Spiru Haret” - Văduva Sorin, Dragulea Sanda;

Colegiul Tehnic ”Elie Radu” - Stanciu Marilena, nu a mai vrut niciun coleg;

Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” - Vîscan Robert;

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” - Palaș-Alexandru Paul, Sorescu Alina;

Colegiul Tehnic ”Toma N. Socolescu” - Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa;

Liceul Tehnologic de Transporturi - Dragulea Sanda, Bolocan Iulian;

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” - Mateescu Marius, Sîrbu Simion Gheorghe;

Liceul Tehnologic ”1 Mai” - Dragulea Sanda, Tudor Eduard;

Liceul Tehnologic "Ludovic Mrazek” - Mateescu Marius;

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slaveșcu’’ - Palaș-Alexandru Paul, Tudor Eduard;                               a

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”' - Stanciu Marilena, Bolocan Iulian:                                                                  A

V--    '     ■   '    ... ■          / j A

Școala Gimnazială „Radu Stanian” - Neagu Puiu;            \ . .7 ’’.

Școala Gimnazială „Toma Caragiu” - Neagu Florin Daniel; J

Școala Gimnazială „Elena Doamna” - Bolocan Iulian;

Școala Gimnazială „Candiano Popescu” - Minea Gabriel, Sîrbu Simion Gheorghe;

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” - Hodorog Bogdan, Ursu Răzvan;

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” - Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe;

Școala Gimnazială ”George Coșbuc” - Andrei Gheorghe;

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” - Stanciu Marilena, nu a mai vrut nimeni;

Școala Gimnazială "Sfântul Vasile” - Dragulea Sanda;

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” - Vîscan Robert, Hodorog Bogdan;

Școala Gimnazială „Anton Pann” - Sîrbu Gheorghe;

Școala Gimnazială ’Toan Grigorescu” - Tudor Eduard;

Școala Gimnazială „Sfânta Vineri” - Minea Gabriel și Tudor Aurelian;

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” - Popa Gheorghe;

Școala Gimnazială „H.M. Berthelot” - Bolocan Iulian și Popa Gheorghe;

Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” - Enache Cristina;

Școala Gimnazială „George Emil Palade” - Băzăvan Larisa;

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” - Drăgușin Paulica;

Școala Gimnazială "Profesor Nicolae Simache” - Stanciu Marilena și Staicu Zoia;

Școala Gimnazială „LA. Bassarabescu” - Sorescu Alina, Neagu Florin;

La toate grădinițele va veni și un reprezentant al Primarului.

Grădinița cu Program Prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” - Dragulea Sanda;

Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” - Botez George Sorin;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 - Enache Cristina;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 - Enache Cristina;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 - Staicu Zoia;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 - Dragulea Sanda;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 - Tudor Eduard;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 - Andrei Gheorghe;

Grădinița Step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare” - Băzăvan Larisa;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 - Dinu Marius Andrei;

Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Mc. Mina” - Drăgușin Paulica;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 38 - Sîrbu Simion Gheorghe;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 40 - Văduva Sorin;

Grădinița cu Program Prelungit și Normal ”Crai Nou” - Băzăvan Larisa; \

Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 - Neagu Florin;                       i

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată” - Bolocan Iulian; .

Grădinița Step by step cu program prelungit și program normal-"Licurici” -Stanciu Marilena;

Club Sportiv Școlar Ploiești - Andrei Gheorghe;

Palatul Copiilor Ploiești - Băzăvan Larisa;

Dna Popa Georgiana

Este un singur reprezentant în unele.

DI Dănescu Ștefan

Și acolo poate să intre de la domnul Primar.

Dna Băzăvan Larisa

Deci se poate.

Dra Zaharia Mihaela

Ne întoarcem la discuție. Noi am zis că trebuie desemnat consiliul local un reprezentant și celălalt să fie...

Dl Dănescu Ștefan

Nu un reprezenant. Reprezentanți.

Dna Stanciu Marilena

La Grădinița ”Rază de Soare” treceți-1 pe domnul Sîrbu în loc de Băzăvan.

Dl Dănescu Ștefan

Pot fi doi de la Primar, pot fi doi de la consiliu. E același lucru.

Dna Popa Georgiana

Aici spune reprezentanți.

Dl Dănescu Ștefan

Da, dar nu spune câți, nu distinge. Pot fi doi, poate fi unul și unul.

Dra Zaharia Mihaela

Exact. Asta înțeleg și eu.

Deci acceptați că și Primarul poate să desemneze reprezentanți.

Dl George Sorin Botez

Cine mai merge cu mine la "Scufița Roșie”?

Dna Stanciu Marilena

Nu aveți cum. Este reprezentantul Primarului.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, trebuie trecut în textul hotărârii, acolo unde nu avem noi reprezentanți, al doilea va fi numit prin dispoziție.

Dl George Sorin Botez

Formulați un amendament.

Dna Popa Georgiana

Doamna consilier, numiți câte doi la fiecare comisie atunci. Dacă dumneavoastră spuneți că eu nu am interpretat legea bine...


Dna Stanciu Marilena

Am zis să rămână și reprezentantul...

Dna Popa Georgiana

Atunci cum îi numim, în ce bază legală, dacă spuneți legea cum trebuie?

Dra Zaharia Mihaela

Atunci acceptați că și Primarul poate să numească reprezentanți.

Dna Stanciu Marilena

Bun. Nu e niciun fel de problemă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Să găsim o soluție acum, distinsă doamnă. La unitățile școlare, la care, în baza prevederilor din listă, există un singur reprezentant din partea administrației deliberative, primarul, va numi prin dispoziție...

Dna Stanciu Marilena

Completează comisia cu încă un reprezentant....

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și în felul acesta sunteti si dumneavoastră mulțumită.

Dna Popa Georgiana

Nu este mulțumirea mea.

9

Dl Ursu Răzvan

Domnul Palaș, ați formulat un amendament. Vă rog să-1 supunem la vot.

Dl Pană George

Mai spuneți-1 o dată ca să-1 înregistreze.

DI Palaș-Alexandru Paul

”La unitățile școlare la care, în baza prezentei hotărâri de consiliu, există o singură persoană nominalizată din partea administrației deliberative, primarul poate numi reprezentant prin dispoziție.”

Dna Popa Georgiana

Deci am avut dreptate. Ne întoarcem la discuția cu un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al Primarului.

Dl Ursu Răzvan

Nu ați avut dreptate. Este vorba de autoritățile care...

Nu este obligativitatea de a fi ...

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul domnului Palaș:

Cine este pentru?        -13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 13 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica, Enache Cristina-Ana-Maria, Neagu Florin-Daniel, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, amedamentul a fost adoptat.

Supunem la vot lista anexă care a fost citită de doamna consilier Stanciu, președinta comisiei de învățământ și care a dat avizul ieri în comisia de specialitate pe baza raportului de specialitate anterior:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

9

Cu 13 voturi „pentru” și 7 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica, Enache Cristina-Ana-Maria, Neagu Florin-Daniel, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, lista a fost adoptată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate incluzând amendamentul aprobat și lista votată:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

9

Cu 13 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica, Enache Cristina-Ana-Maria, Neagu Florin-Daniel, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.