Proces verbal din 22.07.2016

Proces verbal din 22 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al MunicipiuliiiJPloi^ti din data de 22 iulie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 24595/19.07.2016.

a

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Constantin Donald Nicolae, Nicolae Alexandri, Staicu Zoia si Palas Alexandru '                                                     7                                     3                 3

Paul.

La ședință au mai participat:

A AA

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Georgiana Popa

  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

AAA

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez .

■fr-k-k

Dl George Sorin Botez

Bine ati venit la ședința extraordinară de astăzi.

începem cu intonarea imnului de stat.

*

A

In sală sunt prezenți un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Constantin Donald Nicolae, Nicolae Alexandri, Staicu Zoia și Palaș Alexandru Paul.

Constat că este îndeplinit cvorumul pentru desfășurarea ședinței.

Ordinea de zi cuprinde un număr de 9 proiecte, la care astăzi s-a propus suplimentarea cu un al 10-lea proiect, „Proiect de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 32472” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” - inițiată de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan”.

A

înțeleg de la domnul primar, că urgența acestui proiect constă în administrarea de către primărie cât mai urgent a acestor bunuri, care pentru a fi administrate trebuie incluse în patrimoniul municipalității și vă supun la vot includerea pe ordinea de zi a acestui proiect suplimentar.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?    -

Dacă se abține cineva?  -                                                 î

în unanimitate de voturi, a fost aprobată introducerea suplimentâră^pe o^j^eaMâ^î

a acestui proiect de hotărâre.


Cu privire la ordinea de zi, sunt două chestiuni de discutat.

Vreau încuviințarea consiliului, ca proiectul de hotărâre nr. 2, să fie discutat înainte de proiectul nr. 1, aceasta fiind logica bugetului, în sensul că, se impune înainte discutarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești și abia apoi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al C.S.M.-ului:

Cine este pentru această modificare? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi „pentru”, modificarea a fost aprobată.

*

Ultima problemă înainte de a supune la vot ordinea de zi, la punctul nr. 6, dintr-o eroare materială, cu referire la contractul de licență marcă exclusivă, a fost trecut 14982 în loc de 14983 din 14.07.2009, așa cum se cuvenea.

Vă propun să încuviințați să luăm în discuție această îndreptare de eroare materială, în sensul că 14982 se va citi 14983:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi „pentru”, modificarea a fost adoptată.

O să supunem la vot ordinea de zi cu modificările adoptate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre prjvjni^gctifîcarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv M^J^ăpțlqiești -inițiat de primar Adrian Florin Dobre.”                                       'X


Dacă sunt discuții?                                            /)* / y ;

DI Vîscan Robert                                          O

Mulțumesc domnul președinte!

Același proiect l-am luat în discuție la ultima ședință din 30 mai a^veâiffîluiyeonsiliu. Mă bucur că acum foștii colegi din P.N.L. înțeleg urgența și necesitatea organigramelor de la Parcul Municipal cât și a Hipodromului, pentru că ați văzut cum s-a degradat Parcul Municipal neputând fi administrat în mod corect, iar această întârziere nu a făcut decât rău pentru ploieșteni.

Acest proiect, puteam să-1 trecem în ședința din data de 30 mai și era exact în aceeași formă și la Parcul Municipal Vest și la Hipodrom.

Mulțumesc!

3

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

îmi pare rău, trebuie să-i spun colegului meu, că nu este vorba de organigrama de la C.S.M. este vorba de banii care trebuie acordați prin C.S.M., Hipodromului pentru salarii și utilități. Acest proiect de hotărâre pe care îl discutăm acum, nu face obiectul unei organigrame la Parcul Municipal Vest sau la Hipodrom. Suma de 863,5 sunt banii care sunt necesari pentru utilități la Hipodrom și pentru salarii până la sfârșitul anului.

Mulțumesc frumos domnul președinte!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc domnul Sîrbu!

Dacă mai sunt alte discuții?

DI Vîscan Robert

îmi pare rău să vă spun, dar eu în Expunerea de motive am citit faptul că, ”Caracterul de urgență este dat de necesitatea aprobării organigramei Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru activitatea ce se va desfășură în cadrul Hipodromului Ploiești

Eu asta am citit în Expunerea de motive.

DI George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar


2016-2017 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Mari Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sqr^cWLM

Au avut loc niște negocieri între grupuri și la ora aceasta, do citire propunerilor privind consilierii, pentru a fi mai lucrativi.

Dna Stanciu Marilena

Colegiul National ”Ion Luca Caragiale” - Dinu Marius, Dăneșc%Ștefah/Neăgu

Florin;'

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” - Botez George Sorin, Tudor Eduard, Ursu Răzvan;

Colegiul Național ”AL I. Cuza” - Sorescu Alina, Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa;

Colegiul Național ”Nichita Stănescu” - Stanciu Marilena, Bolocan Iulian și Ursu Răzvan;

Dl Pană George

Aici avem și noi o propunere domnul președinte, domnul Mateescu Marius, dacă este vreo posibilitate.

Dna Stanciu Marilena

Renunță domnul Ursu Răzvan.

Noi avem în comisia de învățământ - cultură pe domnul Văduva, colegul dumneavoastră.

Colegiul Național ”Jean Monnet” - Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica;

Liceul de Artă "Carmen Sylva” - Botez George Sorin, Băzăvan Larisa, Văduva Sorin;

Colegiul ”Spiru Haret” - Văduva Sorin, Drăgușin Paulica, Dragulea Sanda;

Colegiul Tehnic ”Elie Radu” - Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Enache Cristina;

Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” - Vîscan Robert, Văduva Sorin, Tudor Aurelian;

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” - Palaș-Alexandru Paul, Sorescu Alina, Băzăvan Larisa;

Colegiul Tehnic ”Toma N. Socolescu” - Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Băzăvan Larisa;

Liceul Tehnologic de Transporturi - Dragulea Sanda, Bolocan Iulian și aici să se autopropună încă un coleg, pentru că așa cum știți, eu am transmis această listă tuturor partidelor;

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” - Mateescu Marius, Văduva Sorin, Sîrbu Simion Gheorghe;

Liceul Tehnologic ”1 Mai” - Dragulea Sanda, Tudor Eduard, Vîscan Robert;

Liceul Tehnologic "Ludovic Mrazek” - Sîrbu Simion Gheorghe, Mateescu Marius, Vîscan Robert;

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii "Victor Slăvescu” - Palaș-Alexandru Paul, Tudor Eduard, Drăgușin Paulica;

Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” - Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Ursu Răzvan;

Școala Gimnazială "Radu Stanian” - Popa Gheorghe, Vîscan Robert, Staicu Zoia;

Școala Gimnazială "Toma Caragiu” - Drăgușin Paulica, Stanciu Marilena, Neagu Florin Daniel;                                                      _

Școala Gimnazială "Elena Doamna" - Bolocan Iulian,                   mai


rămâne să se autopropună un coleg, pentru că ne trebuie trei consilieri?

Dl George Sorin Botez

Haideți să rezolvăm acum cu autopropunerea.

Dna Stanciu Marilena

Sunt două. Cine dorește la Transporturi?

Dl George Sorin Botez

Eu.

Dna Stanciu Marilena

Și la "Elena Doamna”?

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu.

Dna Stanciu Marilena

Școala Gimnazială "Candiano Popescu” - Stanciu Marilena, Sîrbu Simion Gheorghe, Tudor Aurelian;

Școala Gimnazială "Grigore Moisil" - Hodorog Bogdan, Ursu Răzvan, Tudor Aurelian;

Școala Gimnazială "Rareș Vodă" - Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Dinu Marius Andrei;

Școala Gimnazială "George Coșbuc” - Staicu Zoia, Andrei Gheorghe;

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu” - Tudor Aurelian, Drăgușin Paulica, Stanciu Marilena;

Școala Gimnazială "Sfanțul Vasile” - Sîrbu Simion Gheorghe, Botez George Sorin, Dragulea Sanda;

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu” - Vîscan Robert, Sîrbu Simion Gheorghe, Hodorog Bogdan;

Școala Gimnazială "Anton Pann” - Sîrbu Gheorghe, Văduva Sorin;

Școala Gimnazială "Ioan Grigorescu” - Tudor Eduard, Hodorog Bogdan;

Școala Gimnazială "Sfânta Vineri” - Andrei Gheorghe, Tudor Aurelian, Stanciu Marilena;

Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” - Popa Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul;

Școala Gimnazială "H.M. Berthelot” - Bolocan Iulian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe;

Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu" - Enache Cristina, Vîscan Robert;

Școala Gimnazială "George Emil Palade” - Vîscan Robert, Băzăvan Larisa, Hodorog Bogdan;

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" - Stanciu Marilena, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa;

Școala Gimnazială "Profesor Nicolae Simache” - Stanciu Marilena, Staicu Zoia, Enache Cristina;

Școala Gimnazială "I.A. Bassarabescu" - Sorescu Alina, Neagu Florin, Tudor Aurelian;

Grădinița cu Program Prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” - Dragulea Sanda;


Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” - Botez G<

Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 - Enache Cristina;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 - Enache Cristina;

. Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 - Staicu Zoia;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 - Dragulea Sanda;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 - Tudor Eduard;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 - Andrei Gheorghe;

Grădinița Step by step cu program prelungit și program normal ”Rază de Soare” -Băzăvan Larisa;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 - Dinu Marius Andrei;

Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Mc. Mina” - Drăgușin Paulica;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 38 - Sîrbu Simion Gheorghe;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 40 - Văduva Sorin;

Grădinița cu Program Prelungit și Normal ”Crai Nou” - Băzăvan Larisa;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 - Neagu Florin;

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată” - Bolocan Iulian;

Grădinița Step by step cu program prelungit și program normal "Licurici” - Stanciu Marilena;

Club Sportiv Școlar Ploiești - Andrei Gheorghe;

Școala Postliceală F.E.G. - Ursu Răzvan;

Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Vasile cel Mare” - Dinu Marius Andrei;

Școala Postliceală Sanitară "Toma Ionescu” - Popa Gheorghe;

Școala Postliceală Sanitară "Regina Maria de România” - Dinu Marius Andrei;

Liceul Economic ”Mihail Manolescu” - Tudor Aurelian;

Școala Postliceală "Fortuna” - Văduva Sorin;

Liceul Ucecom ”Spiru Haret” - Văduva Sorin;

Școala și Grădinița ”Spectrum” - Drăgușin Paulica;

Grădinița ”Happy Kids” - Tudor Aurelian;

Grădinița "Ariei” - Dragulea Sanda;

Grădinița "Pișcoțel” - Botez George Sorin;

Grădinița "Ducky - Duck” - Vîscan Robert;

Grădinița ”Sfmții Apostoli Petru și Pavel” - Sîrbu Simion Gheorghe;

Grădinița "Căsuța cu Povesti” - Stanciu Marilena;

Grădinița "Toda” - Ursu Răzvan;

Grădinița "Sophia” - Tudor Eduard;

Centrul Județean de Excelentă Prahova - Băzăvan Larisa;

Palatul Copiilor Ploiești - Sorescu Alina, Băzăvan Larisa;

Școala Specială nr. 1 - Drăgușin Paulica;

Școala Specială nr. 2 - Stanciu Marilena;

Școala Gimnazială Excelsis - Dragulea Sanda;

DI George Sorin Botez

Acestea sunt propunerile.

O să anticipez puțin situația de la ordinară. Vor fi niște schimbări în structura consiliului în ședința ordinară. Sunt colegi care au demisionat și nu sunt prinși în această listă.


Dna Stanciu Marilena

Noi ne-am făcut rezerve.

DI George Sorin Botez

Asta vroiam să spun, să avem în vedere momentul în care vcț listă, în proiectul de hotărâre să și rezolvăm aceste probleme.

Dna Stanciu Marilena

Dacă manageriez bine comisia 6, am făcut rezerve cu colegii mei.

Trecem la Anexa 2 - comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești.

Vă rog să nu mă refuzați, sunt 2, 3 ședințe pe an.

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” - Sîrbu Simion Gheorghe;

Colegiul Național „Mihai Viteazul” - Enache Cristina;

Colegiul Național ”A1.1. Cuza” - Stanciu Marilena;

Colegiul Național ”Nichita Stănescu” - Hodorog Bogdan;

Colegiul Național ”Jean Monnet” - Tudor Eduard;

Liceul de Artă „Carmen Sylva” - Bolocan Iulian;

Colegiul ”Spiru Haret” - Stanciu Marilena;

Colegiul Tehnic ”Elie Radu” - Enache Cristina;

Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” - Enache Cristina;

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” - Stanciu Marilena;

Colegiul Tehnic ”Toma N. Socolescu” - Tudor Aurelian;

Liceul Tehnologic de Transporturi - Drăgușin Paulica

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” - Dănescu Ștefan;

Liceul Tehnologic ”1 Mai” - Stanciu Marilena;

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” - Dragulea Sanda;

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” - Vîscan Robert;

Liceul Tehnologic de Servicii ”Sfântul Apostol Andrei” - Andrei Gheorghe; Școala Gimnazială ”Radu Stanian” - Sîrbu Simion Gheorghe;

Școala Gimnazială ”Toma Caragiu” - Băzăvan Larisa;

Școala Gimnazială ”Elena Doamna” - Tudor Eduard;

Școala Gimnazială „Candiano Popescu” - Popa Gheorghe;

Dl George Sorin Botez

Am rugămintea pentru toți colegii să fie atenți, să nu fie numiți și în consiliul de administrație si în această comisie.

Dna Stanciu Marilena

Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” - Stanciu Marilena;

Școala Gimnazială ”Rares Vodă” - Ursu Răzvan;

Școala Gimnazială ”George Coșbuc” - Vîscan Robert;

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” - Palaș Alexandru Paul;

Școala Gimnazială ”Sfântul Vasile” - Andrei Gheorghe;

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” - Văduva Sorin;

Școala Gimnazială ”Anton Pann" - Palaș Alexandru Paul;

Școala Gimnazială "Ioan Grigorescu” - Sîrbu Simion Gheorghe;


Școala Gimnazială "Sfanta Vineri” - Enache Cristina;

Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu” - Bolocan Iulian;

Școala Gimnazială "H.M. Berthelot” - Băzăvan Larisa;

Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu” - Popa Gheorghe;

Școala Gimnazială "George Emil Palade” - Stanciu Marilena;

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” - Hodorog Bogdan;

Școala Gimnazială "Profesor Nicolae Simache” - Dragulea Sanda;

Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” - Drăgușin Paulica;

Grădinița cu Program Prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" - Palaș Alexandru Paul;

Grădinița cu Program Prelungit "Scufița Roșie” - Sîrbu Simion Gheorghe;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 - Staicu Zoia;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 - Dragulea Sanda;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 - Sorescu Alina;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 - Vîscan Robert;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 - Sorescu Alina;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 - Popa Gheorghe;

Grădinița Step by step cu program prelungit și program normal "Rază de Soare” -Ursu Răzvan;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 - Dănescu Ștefan;

Grădinița cu Program Prelungit "Sf. Mc. Mina” - Băzăvan Larisa;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 38 - Tudor Eduard;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 40 - Drăgușin Paulica;

Grădinița cu Program Prelungit și Normal "Crai Nou” - Dragulea Sanda;

Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 - Hodorog Bogdan;

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată” - Andrei Gheorghe;

Grădinița Step by step cu program prelungit și program normal ”Licurici” -Dragulea Sanda;

Club Sportiv Școlar Ploiești - Stanciu Marilena;

Școala Postliceală F.E.G. - Neagu Florin;

Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Vasile cel Mare” - Stanciu Marilena;

Școala Postliceală Sanitară "Toma Ionescu" - Staicu Zoia;

Școala Postliceală Sanitară "Regina Maria de România” - Băzăvan Larisa; Liceul Economic "Mihail Manolescu” - Vîscan Robert;

Școala Postliceală "Fortuna” - Dragulea Sanda;

Liceul Ucecom "Spiru Haret” - Dragulea Sanda;

Școala și Grădinița "Spectrum" - Băzăvan Larisa;

Grădinița "Happy Kids” - Băzăvan Larisa;

Grădinița "Ariei" - Staicu Zoia;

Grădinița "Piscotel” Stanciu Marilena;

Grădinița "Ducky - Duck" - Stanciu Marilena;

Grădinița "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" - Mateescu Marius;

Grădinița „Căsuța cu Povești” - Dragulea Sanda;

Grădinița ”Toda” - Dănescu Ștefan;

Grădinița ”Sophia” - Văduva Sorin;

Centrul Județean de Excelență Prahova - Botez Georgqgbriș^w

Palatul Copiilor Ploiești - Stanciu Marilena;           l

Școala Specială nr. 1 - Băzăvan Larisa;

Școala Specială nr. 2 - Văduva Sorin;

Școala Gimnazială Excelsis - Palaș Alexandru Paul;

Dl George Sorin Botez


Dacă nu mai sunt alte discuții, o să supunem la vot fiecare anexă în parte.

Fiind vorba de persoane, supun la vot propunerea de a vota deschis anexa nr. 1: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, a fost aprobat votul deschis.


Supunem la vot anexa nr. 1 - privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru”, anexa nr. 1 a fost aprobată.

Supunem la vot propunerea de a vota deschis anexa nr. 2:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, a fost aprobat votul deschis.

A

Supunem la vot anexa nr.2 - privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "pentru”, anexa nr. 2 a fost aprobată.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Al

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de-Administrație ale unităților sanitare de interes local - inițiat de primar Adrian-Flori^^S^re^


Este vorba de două spitale, doi titulari, doi supleanți. Unul tr^ti

DI Ganea Cristian

Pentru Spitalul Municipal Ploiești si pentru Spitalul deW£ propunem pe domnul doctor Dinu Marius - titular.

Dna Drăgușin Paulica

La Spitalul Municipal Ploiești îl propun pe domnul Sîrbu Gheorghe.

Dl Pană George

La Spitalul Municipal Ploiești - domnul Palaș Paul - titular. Pentru Spitalul de Pediatrie nu avem propuneri.

DI Sîrbu Gheorghe

Dacă sunt două locuri, eu renunț la Spitalul Municipal.

DI George Sorin Botez

Și vă depuneți candidatura pentru Spitalul de Pediatrie Ploiești. Da?

Dl Sîrbu Gheorghe

Da.

Dl George Sorin Botez

Propuneri pentru supleanți. Domnul Pană?

Dl Pană George

Noi nu mai avem propuneri.

Dl Sîrbu Gheorghe

La Spitalul Municipal Ploiești - domnul Bolocan Iulian.

La Spitalul de Pediatrie - doamna Drăgușin Paulica.

Dna Stanciu Marilena

La Spitalul Municipal Ploiești - doamna Dragulea Sanda.

Dl George Sorin Botez

La Spitalul de Pediatrie - domnul Andrei Gheorghe.

Dacă nu mai sunt alte propuneri, înțeleg că sunt îndeplinite și condițiile din lege privind specializarea, sunt persoane care au specialitatea economică, drept pentru care fiind vorba de persoane, supunem la vot propunerea de a vota deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, a fost aprobat votul deschis.

Supunem la vot lista așa cum este prezentată:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi, consilierii propuși să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, au fost aprobați.

a


Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Ursu Răzvan

La Teatrul ”Toma Caragiu” le nominalizez pe doamnele Alina Sorescu și Marilena Stanciu.

Dna Stanciu Marilena

La Filarmonică îl propun pe domnul Botez George Sorin.

Dl Pană George

La Teatru avem și noi o propunere, pe domnul Mateescu Marius.

Dl Neagu Florin Daniel

Tot pentru Teatrul ”Toma Caragiu” - Cristina Enache.

Dl Sîrbu Gheorghe

La Filarmonică avem o propunere - doamna Băzăvan Larisa.

Dna Stanciu Marilena

Domnul președinte, există o problemă.

In mandatul trecut, la Casa de Cultură ”I.L. Caragiale”, a existat un reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al acestei unități. La ora actuală, noi în comisia 6 aveam aviz și pentru Casa de Cultură, nu apare pe ordinea de zi și cer lămuriri de ce?

Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu mai are consiliu de administrație conform legii.

Dna Stanciu Marilena

Eu știu că noi am mers tot conform legii.

Dl George Sorin Botez

Oficiul juridic sau dacă este cineva de la Casa de Cultură, aveți cuvântul. Mai este sau nu mai este consiliu de administrație?

Dna Luminița Avram - Casa de Cultură I.L. Caragiale

în anul 2013, conform unei dispoziții a domnului primar și unei hotărâri a consiliului local, la Casa de Cultură au fost numiți reprezentanți ai autorității locale în consiliul de administrație. Moment în care s-a si înființat acest consiliu de administrație.

As *

In baza Ordonanței 21 din 2007, ordonanță care se referă la instituțiile de concerte și spectacole, la momentul respectiv, este adevărat tot verbal, am sesizat biroul juridic din ii

primărie, pentru că noi nu ne subordonăm acestei ordonanțe. Noi funcționăm în baza Ordonanței 118 din 2006, ordonanță în care nu se prevede că ar trebui să avem un consiliu de administrație.s.

La momentul respectiv mi s-a spus că totuși, rămâ^Sm>cu uh^câpsiliu de administrație, conform art. 3 lit. b din Ordonanța 21/2007. Ca ăt^e,;ă®fdn^ii^at cu un consiliu de administrație până la acest moment.               i 1 / Ț:;7^6V / <4?

DI George Sorin Botez

Și ce vă împiedică să funcționați în continuare?

Dna Luminița Avram - Casa de Cultură I.L. Caragiale

Pe mine nu mă împiedică cu nimic. Pe mine chiar mă ajută un consiliu de administrație, având în vedere că are un rol consultativ, mă ajută în luarea deciziilor. Eu nu sunt împotrivă a avea un consiliu de administrație.

DI George Sorin Botez

Nu știu dacă are chiar rol consultativ. Sincer, nu are, pentru că orice buget pe care îl aveți dumneavoastră, trebuie să fie vizat de consiliul de administrație. Niciun buget al acestor instituții, și domnul director de la Filarmonică știe, la fel și doamna director de la Teatru, nu va putea ajunge pe masa acestui consiliu fără viza consiliului de administrație.

Pe de altă parte, acel consiliu administrativ a fost înființat printr-o hotărâre de consiliu local, da? Atâta timp cât acea hotărâre de consiliu local nu a fost abrogată de același consiliu local, dumneavoastră aveți acest consiliu administrativ.

Drept pentru care, în acest moment, eu fac propunerea, să trecem în acest articol 1 și numirea reprezentanților consiliului local în consiliul administrativ din cadrul Casei de Cultură I.L. Caragiale.

Dna Luminița Avram - Casa de Cultură I.L. Caragiale


Mulțumesc!

9

DI George Sorin Botez

Mai departe, dacă vom ajunge la concluzia că nu e cazul, va trebui să abrogăm acea hotărâre prin care am înființat-o. Dar la acest moment nu este abrogată, drept pentru care, îl aveți și să-1 stăpâniți sănătoasă.

Dna Stanciu Marilena

Mulțumesc domnul Președinte! Eu am avut o discuție înaintea ședinței cu doamna director și mi-a spus că nu este nevoie.

Vă mulțumesc pentru sprijin și ajutor!

Dl George Sorin Botez

Propun introducerea unui nou alineat care să se refere la Casa de Cultură ”I.L. Caragiale”.

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

Câte persoane trebuie propuse?

Dl Pană George

Mandatul trecut a fost numită o singură persoană.


DI George Sorin Botez

La Filarmonică?

Dna Stanciu Marilena

Unul.

DI George Sorin Botez

La Teatru?

Dna Stanciu Marilena

Unu si la Teatru.

Dl George Sorin Botez

Vă rog să faceți propuneri pentru Casa de Cultură.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Propun pe doamna Băzăvan Larisa.

Dna Stanciu Marilena

Doamna Băzăvan Larisa.

Dl George Sorin Botez

în aceste condiții, dat fiind faptul că la Filarmonică și la Teatru sunt mai multe propuneri...

Dna Băzăvan Larisa

Eu mă retrag de la Filarmonică.

Dl George Sorin Botez

Vom face alegeri pentru Teatrul ”Toma Caragiu”.

Toată lumea își menține propunerile, da?

Secretariatul, vă rog să pregătiți buletinele de vot.

Dna Sorescu Alina

Renunț eu.

9

DI George Sorin Botez

Până la urmă la Teatru este o persoană sau două?

Dna Mihaela Rus - Teatrul ”Toma Caragiu”

O persoană a fost întotdeauna.

Dl George Sorin Botez

Au mai rămas trei pe un loc.

Dna Stanciu Marilena

Eu mă retrag.

DI George Sorin Botez

Pregătiți buletinele, timp în care vom lua o pauză:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi a fost aprobată luarea unei pauze pentru pregătirea buletinelor de vot.

PAUZĂ

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, eu aș dori să mă retrag...  \

Dl Sîrbu Gheorghe                                  3

Nu se mai poate acum. V-a întrebat în timpul ședinței. S-au făcut buletinele. jgj

A vrut să se retragă și ați oprit-o dumneavoastră, domnul Președinte.1

Dna Stanciu Marilena                                3o u------

Este adevărat. Eu nu am vrut de la bun început.

Dl George Sorin Botez

Nu am oprit-o eu.

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu ne jucăm. Doamna Marilena Stanciu a vrut să se retragă. Dumneavoastră ați oprit-o. Acum am făcut buletinele. Nu vă iese.

Dl George Sorin Botez

Ce să iasă domnule?

Dl Sîrbu Gheorghe

Lăsați să meargă în continuare ședința.

Dl George Sorin Botez

Eu vreau să continui ședința. Dumneavoastră discutați.

99             9

Dna Stanciu Marilena

împotriva voinței mele nu se poate. Eu de la bun început am zis că mă retrag și nu vreau să fiu votată. Vă rog din tot sufletul.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Luăm act că vă retrageți. Rămân în cursă doi candiați. Mateescu Marius și Enache Cristina. Modificăm buletinele.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul președinte, nu suntem copii de grădiniță. Suntem oameni serioși.

Dl George Sorin Botez

Nu știu de ce grădiniță sunteți sau nu sunteți, este problema dumneavoastră de ce credință sunteți.

In aceste trei luni eu conduc această ședință. Dacă doriți cuvântul îl cereți si vi-1 dau

5      »                  9                        19

oricum, dar nu discutăm peste masă.

Luăm act de faptul că doamna Stanciu nu mai participă la acest scrutin. Rămân domnul Mateescu Marius și Enache Cristina.

*

Rog comisia de validare, să mergeți către urnă.

A

Vă rog să vă exprimați opțiunea în dreptul candidatului pe care îl doriți.

A

S-a procedat la apelul nominal și la votarea consilierilor înscriși pe buletinele de vot, de către consilierii prezenți în sală.

A

DI George Sorin Botez                                      __

Dau citire procesului-verbal:

Proces-verbal încheiat astăzi 22 iulie:                              'SA

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Plbîdștvân^edința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exj||j^âl^3ntru alegerea reprezentantului autorității publice locale în Consiliul adminlsțr^îv^QpMrului ”Toma Caragiu” Ploiești.

S-a constatat că propunerile consilierilor au vizat pe consilierii Mateescu Marius și Enache Cristina.

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

  • -  numărul consilierilor prezenti care și-au exprimat votul este de 23

  • -  numărul de voturi valabil exprimate este de 23

  • -  numărul de voturi nule este 0

  • 1. Domnul Mateescu Marius Nicolae a obținut 15 voturi.

  • 2. Doamna Enache Cristina a obținut 8 voturi.

Comisia de Validare constată că domnul Mateescu Marius Nicolae a obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales reprezentantul autorității publice locale în Consiliul administrativ al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești.

*

Luăm act de rezultatul votului.

Fiind vorba de persoane, vă cer aprobarea de a vota deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi a fost aprobat votul deschis.

Supunem la vot lista persoanelor:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru” și 2 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe și Neagu Florin propunerile au fost aprobate.

a

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A                .       ’

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

de eroare materială^^J^Șe'^nsiliu. stabilit ca în textuHGdstălh^râi să se depozit.          WS©] ) o •

;astă modificare. <


Vreau să văd că s-a luat act de îndreptarea

Ieri la comisie, discutând acest lucru, am regăsească fiecare marcă în parte, cu numărul de


Oficiul juridic, bănuiesc că ați efectuat ace

Dna Popa Georgiana

Da.

DI George Sorin Botez

Bun. Dacă sunt discuții?

Am eu o singură chestiune procedurală și aș vrea să mergem la articolul 3 „împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 1”.

Vă spun din experiență, după ce se semnează actul adițional, trebuie anunțat OSIM-ul. Și atunci, aș mări împuternicirea domnului Primar, ”să semneze actul adițional nr. 1 și să reprezinte Municipiul Ploiești la OSIM în vederea îndeplinirii obligațiilor legale.”

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

A

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                    ’

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

& AA

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Aici, tot la comisia juridică, stabilisem ca două posturi și un departament care se solicitau a fi înființate, să le amânăm. Vreau să știu dacă s-a făcut modificarea. Era punctul 11 din Raportul de specialitate.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles la comisia juridică și punctul de vedere, și pex^rtfțr^fgjesi, forma prezentată nu implica modificări de substanță, se desființau doua^o^furnar^în cadrul compartimentului de specialitate al Primarului se înființa ui/w^Simertf^are să monitorizeze activitatea societăților din subordinea consiliului lox^c^feM^^^nanței 109 modificată, pentru a nu bloca totuși această situație și a da druwb^rsăfg^MWpentru a se completa organigrama pentru Parcul Municipal Vest, pentmxc|jșu^em^puțin în întârziere, așa cum se spunea, suntem de acord să votăm această organigramă în forma modificată astăzi, conform discuțiilor din comisia juridică, cu rugămintea către Direcția de resurse umane, să urgenteze demersurile necesare pentru a introduce la viitoarea ședință de consiliu local, în forma prezentată inițial la comisia juridică, pentru a se înființa acel compartiment de care chiar este nevoie, pentru ca domnul Primar să monitorizeze această activitate, conform legii.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, știți foarte bine că discuția din comisia juridică nu s-a legat de faptul că cineva nu ar dori să înființeze acel compartiment, ci că în avizul luat de la A.N.F.P. această modificare nu era prinsă. Și atunci, s-a pus problema în felul următor: Inițiatorul, a spus, aș vrea să facem și acest compartiment pentru care nu am aviz de la A.N.F.P. Și s-a prezentat varianta cea mai bună. Acest aviz ar putea să vină în 10 - 15 zile, fizic vorbind. Atunci am spus, această chestiune nu este de maximă urgență, în schimb, Parcul este de maximă urgență. Și atunci, haideți să punem pe masa consiliului exact urgențe. Iar urgența, este conform cu avizul de la A.N.F.P., este vorba despre această variantă. Este o chestiune de detaliu, noi o cunoaștem, poate colegii nu, dar ce pot spune este că în această formă, această hotărâre este legală.

Problema cealaltă cu înființarea unui alt compartiment, este o chestiune pe care o vom discuta ulterior.

Dl Ganea Cristian

Să înțeleg că la punctul nr. 8 este vorba despre organigrama Parcului Municipal?

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Ganea Cristian

Atât.

Dl George Sorin Botez

Este organigrama primăriei. Și se propunea să se înființeze două posturi la un compartiment, care nu erau prinse în avizul A.N.F.P. Și urma să votăm noi, pierdeam avizul anterior și trebuia să cerem un nou aviz.

Dl Ganea Cristian

Ce cuprinde totuși, pe scurt?

Dna Angelescu Ana - Sef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ

Este aceeași organigramă din luna mai care s-a prorogat și în raportul de specialitate a fost trecut că ne încadrăm în cheltuielile aprobate prin hotărârea de consiliu...

Dl George Sorin Botez

Bun. Dar, dacă îmi permiteți, aici apare ca fiind inițiator domn Dobre - Primar. Ce s-a întâmplat cu cea care am prorogat-o? Pentțyi&a inițiatori.

3

Dna Angelescu Ana - Șef Serviciu Resurse Umane,Adrian-FlorinDecât inițiator este domnul Primar pentru că s-a schimbat, conținut.

Dl George Sorin Botez                               X/ *‘

Deci este aceeași organigramă și același conținut pe care domnul,'TsT acel moment viceprimar cu atribuții de primar Ganea, l-a propus și nu a fost votat de consiliu. Corect?

Dna Angelescu Ana - Sef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ Exact. Este aceeași.

Dl George Sorin Botez

Atât am vrut să aflu. Mulțumesc!

Noi suntem consecvenți, o votăm.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Florina Alina Sorescu, Ștefan Dănescu, Florin Daniel Neagu și Aurelian Dumitru Tudor.”

Aici aș vrea și eu câteva detalii de la colegii inițiatori.

Dl Neagu Florin Daniel

La acest proiect inițiator este domnul Primar, Adrian Dobre. Probabil că nu a fost făcută modificarea.

Dna Popa Georgiana

De la data la care s-a dat ordinea de zi până la depunerea proiectului, comisia 3 nu s-a mai constituit, astfel că proiectul a fost inițiat de domnul Primar.

Dl George Sorin Botez

La mine în ordinea de zi nu scrie asa. Poate aveți dumneavoastră alta.

3                                       3

Aici chiar avem o problemă procedurală. A fost votată această ordine de zi având 4 inițiatori si domnul Primar nu este trecut acolo.

9                   3

Dna Cîrstea Adrian - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local

Dispoziția de convocare a ședinței nu se mai poate modifica.

Dl George Sorin Botez

Atunci trebuia să o băgați la suplimentare.

Dna Cîrstea Adrian - Șef Serviciu Relația cu Consiliul Local

Era deja pe ordinea de zi a ședinței.

DI George Sorin Botez

Aveam un proiect de hotărâre pe ordinea de zi, unde dumneavoastră spuneți așa: „inițiat de consilierii Florina Alina Sorescu, Ștefan Dănesc Aurelian Dumitru Tudor.”


Doamnelor, domnilor, mențineți în calitate de inițiatori

'                            7              9         >                                                 3

Dna Sorescu Alina

întrucât nu a avut loc ședința de constituire a comisiei,

DI Dănescu Ștefan

Nu se poate.

DI Neagu Florin Daniel

Dacă și colegii dumneavoastră din P.S.D., care și-au dorit să facă parte din această comisie, ar fi participat la ședințe...

DI George Sorin Botez

Domnul Neagu, sunteți mai nou prin zonă. Nu faceți aprecieri personale, pentru că nu sunteți nici directorul liceului, nici diriginta clasei. Haideți să discutăm legal. Eu v-am pus o întrebare și dumneavoastră referiți-vă la întrebarea mea, nu la ce trebuie să facă cineva care oricum nu vă este prieten, da?

DI Neagu Florin Daniel

Eu am răspuns în funcție de ceea ce au spus colegii dumneavoastră, că nu suntem organizați. Nu suntem organizați în această comisie, pentru că dânșii nu participă.

Dl George Sorin Botez

Doamna a spus, că având în vedere că nu s-a constituit comisia până acum sau nu a avut loc prima ședință, se retrage ca inițiator.

Dl Neagu Florin Daniel

Am avut ședință, dar dânșii nu vin la comisie. Ca să se înțeleagă.

Dl George Sorin Botez

Ați convocat-o dumneavoastră?

Dl Neagu Florin Daniel

Nu. A fost convocată de domnul viceprimar Pană.

Dl George Sorin Botez

Domnul viceprimar Pană, dumneavoastră în ce calitate ați convocat comisia?

Dl Pană George

A fost o solicitare adresată colegilor consilieri, să se constituie...

Dl George Sorin Botez

Deci a fost o rugăminte. Nu ați convocat-o, pentru că nu ați ajuns să o convocați.

Comisia se convoacă de către trei din cinci membri sau de către președinte. A fost convocată vreodată de către președinte sau de trei din cinci?

Atunci, dacă nu a fost convocată, vă spun eu că nu a fost convocată, de ce faceți aprecieri de genul acesta?

DI Neagu Florin Daniel

Dumneavoastră credeți că noi ne-am prezentat la comisia de utilități pentru că așa am vrut?

Dl George Sorin Botez

Nu contează ce cred eu. Eu vă întreb dacă a fost respectată modalitatea de convocare.

Dl Minea Constantin Gabriel???                        o        *\

Dar de ce v-ați prezentat?

Dl Neagu Florin Daniel                               j

Ne-am prezentat la o solicitare a celor de la R.A.S.P....

Dl George Sorin Botez

Domnul Ionescu Vasile, există vreun act normativ care vă pune pe^umn^avoastră în drept să convocați această comisie? Ați făcut vreo convocare a acestei comisii?

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Nu, eu doar am solicitat dacă doresc să participe în cadrul unei comisii.

Dl George Sorin Botez

Ați dat prin mail?

A unei ce?

DI Ionescu Vasile - R.A.S.P.

A unei comisii de specialitate, comisia 3.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră înțeleg că mai nou, în calitate de director la R.A.S.P., faceți convocarea comisiei.

DI Popa Gheorghe

Domnul președinte, haideți să ne liniștim puțin.

Expunerea de motive, dacă vedem cu toții, este făcută de domnul Primar.

Dl George Sorin Botez

Da. Și eu vă spuneam, că acest lucru, trebuia anunțat de la început, ca să substituim acel proiect cu acesta. Da?

Că nimeni nu se opune acestui proiect. Dar la ora aceasta, am un proiect, inițiat de domnul Primar, cu bună credință, pe care nu l-am votat pe ordinea de zi. Și la acest moment nu mă pot întoarce să revotez ordinea de zi.

Și atunci, eu pun întrebarea către inițiatori, dacă, pe proiectul votat cu ei inițiatori, își mențin acest proiect. Iar domnul Neagu, își rezolvă diferendele personale cu colegii din cealaltă parte a mesei.

Dl Neagu Florin Daniel

Doar am răspuns.

Dl George Sorin Botez

Deci după 12 minute de discuții, ați ajuns la concluzia că nu ați răspuns întrebării mele. Vă rog frumos!

Dl Neagu Florin Daniel

V-am spus că doar am răspuns colegilor dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Puteți să aveți amabilitatea să-mi faceți cinstea să răspundeți și întrebării mele?

Dl Neagu Florin Daniel

V-am spus că am avut solicitare să mergem la comisie din partea domnului viceprimar...

Dl George Sorin Botez

Sunteți inițiator al unui proiect.

Dl Neagu Florin Daniel

Nu numai eu.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu știți dumneavoastră vă explic eu. Există posibilitatea is^iabmulțhCbhsilieri să inițieze un proiect. Până la momentul dezbaterii, potrivit principiulufeasocierii saudisocierii, și posibilitatea să-și retragă susținerea acelui proiect. Da? CerpVțin ca inițiator.

Eu aici am patru inițiatori. întrebarea mea este: vă mențineți acest proiect pe ordinea de zi? Pentru că din păcate, procedural vorbind, nu pot pune în discuție la acest moment proiectul de hotărâre inițiat de domnul Primar, întrucât nu a fost votat pe ordinea de zi.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Este momentul să depășim acest inconvenient care a apărut pe ordinea de zi, mai ales că, chiar dacă se retrag doi consilieri de la inițiatori, rămân ceilalți doi care pot fi inițiatori și proiectul să rămână pe ordinea de zi.

Rugămintea este, la compartimentul care se ocupă de relația cu consiliul local, nu aveați voie să nu anunțați președintele de ședință de această modificare pe care o stiati de două, trei zile. Domnul primar a spus, și aici are dreptate domnul Botez, având în vedere că nu s-a constituit comisia 3 de utilităti, trebuia trecut domnul Primar si înaintată domnului Președinte o ordine de zi, o am eu în fată, cu Primarul inițiator.

3                                                           Z                                       3 Z                                             5

Dar, având în vedere că cei doi consilieri de la P.N.L. Neagu Florin și Tudor Aurelian rămân inițiatori, au voie, sunt consilieri în consiliul local, au voie să inițieze un proiect de hotărâre și putem depăși această situație.

Multumec!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc domnul Sîrbu!

Dl Ganea Cristian

îmi pare rău pentru situația creată. Propunerea mea ar fi să o prorogăm și eventual să facem luni o ședință de îndată.

3               3

Dl George Sorin Botez

Ideea e că trebuie să fiți de acord cu mine, că această problemă trebuie rezolvată în regim de urgență. Dar în același timp, dat fiind caracterul deosebit și sensibilitatea acestei probleme, să nu începem cu stângul. Cineva să pună sub semnul discuției legalitatea hotărârii. Cine a inițiat-o, cine o susține?

Eu vă spun următorul lucru, pentru că am verificat și eram de acord cu dumneavoastră. Dar eu la ora aceasta, ca proiect de hotărâre, pe masa mea și pe a dumneavoastră, nu am proiectul. Proiectul este pe ordinea de zi, dar nu este la mapa de lucru.

Drept pentru care, voi susține alături de domnul Ganea, reluarea lui luni în regim de urgență, dar cu o ordine de zi care să nu fie ulterior discutată.

Supunem la vot propunerea domnului consilier Ganea, de prorogare a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

9

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost prorog;

&

Trecem la ultimul punct „Proiect de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 32472” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” - inițiată de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan”.

Se propune rectificarea, în sensul că SMIS 324722 va deveni SMIS 32472 în întregul cuprins al actului supus votului.

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Z\

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.