Proces verbal din 22.06.2016

Proces verbal din 22 iunie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești; din data de 22 iunie 2016Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Cristian Mihai Ganea, nr. 24382/21.06.2016.

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 24 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, lonuț Ionescu, Adrian Lupu și Radu Mateescu.

La ședință au mai participat: Domnul Cristian Mihai Ganea

Doamna Simona Albu


  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Gheorghe-Simion Sîrbu.

A

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Bună ziua! Declar deschise lucrările ședinței de îndată. Sunt prezenți în sală un număr de 19 consilieri. Lipsesc motivat Băzăvan Iolanda, Dumitru Cristian, lonuț Ionescu, Lupu Adrian, Mateescu Radu Valentin.

Ordinea de zi cuprinde 6 puncte. Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?               19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Primul proiect pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3929/11.11.2013 până la data de 30.06.2017 și a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului declarat nefuncțional „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile

a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 7.7^ integrate de dezvoltare urbană”.


Dacă sunt comentarii? Poftiți dl. Popa.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!

Am văzut în cadrul acestor proiecte de hotărâre această necesit^ț^ȘDÎ promovării acestor proiecte datorită adresei de la ADR Sud Muntenia car^ne^jpe ca, până mâine, să dăm această hotărâre de consiliu local care prevede posibilitatea de a prelungi aceste termene de execuție pentru cele 6 proiecte pe fonduri europene care trebuiau finalizate undeva la 30 iunie 2016.

A

In cadrul acestui proiect, cu specificație și deosebire față de celelalte pentru care termenul prevăzut a fost prelungit, cu posibilitate de prelungire a execuției finalizării acestora până la 31.10.2016, la acest proiect, prin dispoziția și prin hotărârea care s-a dat către ADR Sud Muntenia, acest proiect al pasajului de la Vest a fost declarat proiect nefuncțional. Și, termenul de execuție a fost prelungit până la 30.06.2017, deci 1 an de zile.

Aș vrea să întreb, dacă este reprezentantul UlP-ului sau cineva de la proiectele pe fonduri europene: știu că acest caracter al proiectelor cu caracter funcțional trebuie să îndeplinească niște criterii - să fie ca valoare de cel puțin 5 milioane de euro și să nu depășească 10% din valoarea totală a proiectelor din cadrul programului respectiv. Aș vrea să-1 întreb pe dl. Mihăilă dacă poate să ne confirme și să ne asigure că acest proiect cu caracter nefuncțional îndeplinește aceste criterii și să ne dea câteva indicii.

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Dacă respectă criteriile respective. Poftiți.

DL Mihai Mihăilă

Da, respectă. Este vorba de 22 de milioane de lei și deci, respectă.

DL Gheorghe Sîrbu-Simion

Deci, nu depășește 10% din total. Am înțeles.

DL Gheorghe Popa

Mulțumesc. Am vrut să mă asigur că este în regulă.

D1. Gheorghe Sîrbu-Simion

Alte probleme vizavi de acest proiect?

Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013până la data de 31.10.2016 a proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice — Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători

„Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Ploiești, cod SMIS prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — poli urbaffc urb


Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare integrate de dezvoltare urbană”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul: Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct: „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 1887/11.07.2011 până la data de 31.10.2016 pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3. „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Următorul punct: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 pentru proiectul „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct: „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 până la data de 31.10.2016 pentru proiectul „Reabilitare termica blocuri în Municipiul Ploiești Bloc 9B1B2 str. Bănești nr. 3, Bloc 9C str. Bănești nr. 1, Bloc 9D1D2 B-dul Republicii nr. 181, Bloc 9E str. Sinaii nr.2”, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a


orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.^^Sprijinirea


investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Următorul punct: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii

A

contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 a proiectului „înlocuire tâmplărie la Colegiul National I. L. Caragiale”, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 -„îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 -„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Declar închise lucrările ședinței consiliului local de astăzi. Vă mulțumim.

5              5                                                                                                                  5


Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINT          Ă,Gheorghe Sîrbu-Siibion/


S E C R EIT/A R

VArX   Simona Albu

o,—\        '


Verificat, sef serviciu Adriana Cîrstea .

d


întocmit, consilier Elena Bucur