Proces verbal din 18.11.2016

Proces verbal din 18 noiembrie 2016

’ ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 18 noiembrie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 25949/17.11.2016.

La ședință au participat un număr de 22 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii: Larisa Băzăvan, George Sorin Niculae Botez, Marilena Stanciu, Răzvan Ion Ursu și Sorin Văduva.

aaa

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Anabell Olimpia Măntoiu - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A AA

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Pană.

AAA

Dna. Anabell Măntoiu

Deoarece dl. Botez se află în concediu medical, vă supun aprobării suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”, proiect inițiat de dl Primar.

Supun la vot:

Cine este pentru?                  19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A fost introdus pe ordinea de zi cu 19 voturi pentru.

$

Vă rog să faceți propuneri.


Dl. Cristian Ganea

îl propun pe dl. viceprimar Pană.

Dna. Anabell Măntoiu

Supun aprobării:

Cine este pentru?                    19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 19 voturi pentru, dl. Pană este președinte de ședință.

Dl. George Pană

Ca orice ședință de consiliu, vă propun să începem și această ședință cu intonarea Imnului de stat.

*

Vă mulțumesc. Sărut-mâna, bună ziua!

Sunt prezenți în sală un număr de 22 de consilieri, lipsind din sală, la acest moment, dna. consilier Băzăvan Larisa, dl. consilier Botez George Sorin, dna consilier Stanciu Marilena, dl. consilier Ursu Răzvan Ion și dl. consilier Văduva Sorin.

Acestea fiind spuse, constat cvorumul de ședință îndeplinit.

Avem un singur punct la ordinea de zi. O să-i dau citire în vederea supunerii validării dumneavoastră:proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată.

Dau citire din nou proiectului de hotărâre: .proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

/X

Dacă sunt comentarii? înțeleg că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru, proiect adoptat.

O ședință rapidă. Vă mulțumesc mult.

Dl. Primar are câteva cuvinte.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc! Felicitări pentru modul cum ați condus ședința.

Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor consilierilor din sală că au înțeles importanța acestui lucru și că, deși a fost o ședință de îndată, prezența astăzi este una foarte bună. Totodată, vreau să reamintesc de „Ploiești Jazz Festival”, eveniment organizat de noi, de Primărie, cu rugămintea de a participa la acest festival și către dumneavoastră și către ploieșteni.

Vă mulțumesc!


Dl. George Pană

Vă mulțumim dl. Primar. Declar închisă ședința.

9                                                                                                                   9                9


Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                           9                     9       7


Georae Pană


ană


SFJCRETAR,

GeorgihnazPopa


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur