Proces verbal din 12.11.2016

Proces verbal din 12 noiembrie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 noiembrie 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-

Florin Dobre nr. 25911/11.11.2016.

La ședință au participat un număr de 14 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihail, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvan-Ion și Vîscan Robert-Ionut.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Măntoiu Anabell-Olimpia


  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier Bolocan Iulian .

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Bună dimineața!

Având în vedere că sunt prezenți 14 consilieri locali, declar că sunt întrunite condițiile legale pentru a începe această ședință.

Având în vedere că domnul consilier Botez George Sorin se află în concediu medical, vă rog să alegeți un președinte de ședință în conformitate cu art. 47 alin. 3 din Legea 215/2001.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Popa Gheorghe

Din partea grupului PNL și a colegilor mei, l-aș propune ca președinte de ședință pe domnul consilier Paul Palaș.

Dl Palaș Paul

Vă mulțumesc mult, domnul consilier!

Este onorantă propunerea, dar o să constatați pe perioada ședinței,<că^im-niai multe lucruri de lămurit si as vrea să acord atentie deosebită subiectului si i                 '’ntei.


Vă rog mult!

Dl Popa Gheorghe

Atunci, îl propun pe domnul consilier Iulian Bolocan.

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Supunem la vot această propunere:                                    -

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 14 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a fost adoptat.

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc! Bună ziua!

3

La ședința de astăzi, suntem prezenți în sală un număr de 14 consilieri. Lipsesc consilierii Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihail, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvan-Ion si Vîscan Robert-Ionut.

  • 3                                                             3

înainte de a intra în ordinea de zi, propun să ascultăm Imnul de Stat al României.

A

Astăzi, pe ordinea de zi a ședinței, avem 3 proiecte de hotărâri:

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploiești” - bl. IOD, str. Sinăii nr. 1” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploiești - bl. 12C b-dul Republicii nr. 104” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

  • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Supunem la vot ordinea de zi:

Dl Palaș Paul

înainte de a supune la vot ordinea de zi, eu vă propun să discutăm proiectul numărul

  • 4 înaintea celorlalte două, deoarece în proiectul nr. 4 se stabilesc niște principii generale privind ajutoarele sociale posibil a fi date unor categorii de cetățeni și aceste ajutoare se regăsesc și în celelalte două proiecte.

Dl Bolocan Iulian

-------------------------------------- ■ r'i) ’î >-

Supunem la vot propunerea domnului consilier Palaș, ca proiectul demdtărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/ 19.08:2016 să fie disputat înaintea celorlalte două proiecte pentru reabilitarea termică a blocurilor:.        ■:     'î

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

-14 voturi                              ■ / ‘     • .7 U /

14 voturi "pentru”.

A

Supunem la vot ordinea de zi, modificată așa cum am stabilit: Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi "pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

*

"Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș Paul

Mulțumesc domnul consilier!

Ar fi fost util, cinstit, nu am avut timp să caut în arhiva municipiului Ploiești Hotărârea 257 și nici nu am internet aici ca să o accesez repede, Hotărârea 257 din 19 august. Este cineva care stăpânește subiectul din primărie?

La modul cel mai constructiv, să încercăm să lămurim lucrurile.

Cu certitudine vă aduceți aminte, că atunci când am discutat proiectele privind finanțarea blocurilor de pe Republicii, bloc 13, care presupun că acum au fost executate, la momentul acela, finanțările au fost făcute pe un alt principiu, în funcție de veniturile populației. Unii oameni puteau să beneficieze de valori mai mari la subvenție, față de alte persoane. Această hotărâre din august, mai prevede aceleași lucruri? în mod normal n-ar trebui să prevadă.

Dna Teodora Marin — administrator public

Nu.

Dl Palaș Paul

Deci se bazează pe conceptul actual, respectiv să beneficieze de maxim 25 de procente...

Dna Teodora Marin - administrator public


25% din valoarea investiției, care revine asociației de proprietai

Dl Palaș Paul

Din cheltuielile eligibile.

Dna Teodora Marin - administrator public

Din cheltuielile eligibile va fî atribuită la finalizarea lucrărilor, împărțită proporțional cu suprafața fiecărui apartament, apartamentelor respective, iar modificarea vizavi de salarii este aceasta cu 3,5% pentru...

Dl Palaș Paul

Care e cost minim.

Dna Teodora Marin - administrator public

Care e cost minim pentru cazurile sociale. Aceasta este modificarea față de ceea ce a fost atunci.

Dl Palaș Paul

Să nu uitați ce ați spus. Cost minim, care musai trebuie să apară în D.A.L.I.

O să ajungem la subiectul următor.

Cheltuielile neeligibile, există vreun regim al lor de gestionare? Din 100 de lei cheltuieli neeligibile, câți lei ar trebui să suporte asociația de locatari?

Dna Teodora Marin - administrator public

Nu suportă cheltuieli neeligibile asociația de proprietari.

Dl Palaș Paul

Ba da. 25 de procente. Scrie în D.A.L.I.

Dna Teodora Marin - administrator public

Suportă 40%.

Dl Palaș Paul

Din neeligibile?

Dna Teodora Marin - administrator public

Din neeligibile.

Dl Palaș Paul

Eu vă citesc dintr-un D.A.L.I. la întâmplare, pentru că altă sursă de informare nu am avut, decât ceea ce vă spun eu.

Vă citesc dintr-un D.A.L.I. și aici scrie așa:

Dl Primar

Pot să vă răspund eu, domnul consilier?

Dl Palaș Paul

Vă rog.

Dl Primar

Aceste cheltuieli și repartizarea cheltuielilor sunt făcute în conformitate cu Ordonanța 18 în baza căreia s-a și stabilit acel cuantum de 3,5% aferent acelor persoane care au anumite situații sociale, iar distribuția cheltuielilor neeligibile, care se face îptre^aspciatia de proprietari și primărie se fac în funcție de condițiile stabilite.

Dl Palas Paul

Intr-un D.A.L.I., găsesc următoarea informație: ”cu privire la Valoarea neeligibilă a proiectului, municipiul Ploiești va finanța din surse proprii cuantumul.cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, urmând ca valoarea de 25 de procente , din ocdsturile neeligibile să fie recuperată de la asociațiile de proprietari”. Este un extras dih?D:A.L.I. bloc 12.

Presupun că au fost preluate prevederi legale aici.

De ce pun aceste întrebări? Pentru că în proiectul de hotărâre pe care îl discutăm în momentul de față, noi facem referire la ajutoarele posibil a fi acordate, doar pentru cheltuielile eligibile.

Vă rog să constatați că pentru cheltuielile neeligibile nu facem absolut nicio referire.

A

întrebarea firească este, ce se întâmplă cu cheltuielile neeligibile? Cine le suportă? Pentru că dacă ar fi să dăm crezare la ceea ce citesc eu în D.A.L.I. bloc 12, ar însemna ca 25 de procente din cheltuielile neeligibile, să fie suportate de locatari.

Dl Primar

In documentația care este depusă la dosarul cererii de finanțare, există o serie de formulare semnate de către asociațiile de proprietari care își asumă aceste cheltuieli. Inclusiv cheltuielile acelea despre care se tot discută, referitoare la anumite lucrări care au fost executate și care au fost să spunem necorespunzătoare și care trebuie apoi date de către locatari jos.

Dl Palaș Paul

Sunt neclare lucrurile domnul Primar.

La modul cel mai constructiv vă spun. Este un proiect de interes public.

îmi este evident că proiectul acesta trebuie să treacă. Dar, trebuie să treacă și să fie clar în același timp.

Dacă vă duceți la D.A.L.I., oricare dintre ele, eu sunt la blocul 12 în momentul de față, este deja alt subiect, dar o să vedeți că acolo valoarea cheltuielilor neeligibile este egală cu ”0” cred. Da, cu ”0”. Ori acest lucru, mărește confuzia. Asociația de proprietari, plătește sau nu plătește cheltuieli neeligibile? Eu la asta mă refer. Pentru că ea nu este tratată în subiectul nostru. Vă rog să citiți acest proiect de hotărâre. El face referire exclusiv la cheltuiala eligibilă. Și vine și spune că se oferă niște facilități unor persoane care au niște probleme. Dar ce se întâmplă cu cheltuielile neeligibile?

Dl Pană George

Parțial, un răspuns, găsim într-un contract de mandat, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit să fie anexat documentației pentru aceste proiecte de hotărâri, dar până continuăm totuși aș întreba-o pe doamna Secretar, doamna Secretar, avem contracte de mandat cu cele două asociații pentru cele două imobile despre care discutăm? Contracte semnate, evident?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Contracte semnate de mandat, da sunt.

Dl Pană George

Vă asumați responsabilitatea a ceea ce spuneți?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia


Da, îmi asum, pentru că, chiar m-am ocupat ca acei președinți ai asociațiilor de proprietari să se ocupe...

Dl Pană George

Bun. O să vă informez că unul din contractele de mandat pentru cele două asociații, pentru că eu le semnez din partea primăriei ca viceprimar, a sosit la mine la semnat după ședința de îndată de ieri. Asta ca să stiti.

5              >                                                                                              3 J

Dar l-am semnat între timp, deci la momentul acesta le avem semnate. Lucru pe care nu-1 stiati.

3        3

Pentru că vorbeam de aceste cheltuieli, v-aș recomanda să verificați art. 3 lit. (1) și (m) unde se specifică foarte clar, că un procent de 25% reprezentând rata de cofinanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile din C+M+E ale proiectului ce revin acesteia, vor fi suportate de Asociațiile de proprietari, cu recuperarea ulterioară de la asociațiile de proprietari.

Deci până la urmă, ce prevalează, contractul de mandat sau proiectul de hotărâre pe care-1 avem în față, D.A.L.I.-ul respectiv?

Ca să lămurim. încă o dată, intenția noastră este să trecem aceste proiecte. In egală măsură, nu este un cec în alb pe care îl dăm domnului Primar pentru procedura pe care a ales-o. Când noi am susținut că s-ar fi impus o ședință extraordinară care să aibă să spunem, momentul de desfășurare ziua de luni, având în vedere că termenul limită de depunere este 16, luni fiind în 14, cred ca toate aceste neajunsuri s-ar fi acoperit. în sensul în care, fiecare dintre noi am fi avut acces la documente.

Nu am să revin să spun, că eu ca viceprimar am intrat în posesia documentelor aferente acestor proiecte de hotărâri, numai pentru convocarea de astăzi. Pentru convocarea de ieri nu le-am avut. Cu atât mai puțin colegii mei. Dar, procedura aleasă, noi am considerat-o că ar fî cu siguranță nepotrivită, pentru că iată, apar astfel de discuții și astfel de întrebări.

Pe de altă parte domnule Primar, cred că ar fi fost absolut obligatorie și prezența doamnei director de la direcția economică, a doamnei Nicoleta Crăciunoiu, astăzi. Nu știu dacă dumneaiei știe de această ședință, bănuiesc că da, pentru că ar fi urmat și o întrebare, dacă avem o evaluare a ceea ce trebuie să însemne din punct de vedere financiar suportarea de către municipalitate a acestor, să spunem, beneficii pe care noi le acordăm pensionarilor și categoriilor sociale de care se vorbește în acest proiect, în acest ultim proiect? Ar fi trebuit să avem o cuantificare să știm despre ce vorbim.

Doamna director văd că nu este aici, poate că fiind sâmbătă dumneaiei nu a putut să vină, sau poate nu a știut de această ședință, dar iată, sunt o serie de întrebări.

Haideți să încercăm dacă reușim să le lămurim astăzi, doamna city este aici, poate reușim să le lămurim.

încă o dată vă spun, intenția este să trecem aceste proiecte, lucru ^ă^țînsa nti îns.eamnă că suntem de acord cu procedura pe care ați ales-o.                       i:

Doamna city, dacă putem să continuăm discuția pe ceea ce domnul .consilfer Șăllș v-a solicitat?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Așa cum sună proiectul în acest moment, în mod clar, asociația de ldvatâri va trebui să plătească 25 de procente din valoarea cheltuielilor neeligibile. Pentru că noi nu dăm nicio facilitate la cheltuieli neeligibile.

Dna Teodora Marin - administrator public

Construcții montaj + cheltuieli eligibile și neeligibile. Deci în procentul de 25% sunt cheltuielile eligibile și neeligibile.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Unde scrie neeligibile?

Dl Popa Gheorghe

A

In paranteză.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Corect.

Dl Pană George

Este în concordanță cu ce scrie în contractul de mandat?

Dna Teodora Marin - administrator public

Da. Nu am văzut contractul de mandat, nu am semnat pe el, dar eu cred că da din ce ati citit dumneavoastră.

3

Totul este în conformitate cu Ordonanța 18. Asta este modificarea care a apărut în acest an, 2016, pentru că teoretic, asta este modificarea față de ceea ce a fost în 2014, când la fel, a fost aprobată taxa de reabilitare pe care o suportă cetățeanul timp de 10 ani, acest procent de 25%.

DI Palaș-Alexandru Paul

Bun. O ultimă observație, de data aceasta cu caracter general. Acest proiect face referire la toate posibilele proiecte privind finanțarea unor lucrări de termoizolare a unor blocuri. Nu face referire doar la aceste două proiecte.

A

In raportul de specialitate, doamna director economic Crăciunoiu, la care a făcut referire colegul meu puțin mai devreme, a precizat că lucrările vor fi făcute în limita bugetului aprobat.

Dacă anul viitor, dintr-un buget posibil de 490 de milioane de lei, vom avea alocate să spunem 2 milioane de lei pentru astfel de lucrări, nu știu, am zis o sumă la întâmplare, într-o localitate unde avem 48 de mii de pensionari, din care foarte probabil mai mult de jumătate, posibil a fi beneficiari ai acestor facilități, pentru că, vă rog să constatați, sunt extrem de generoase criteriile, fac referire la pensionari care au venituri mai mici decât

A

venitul mediu pe economie. Intr-o astfel de situație, vor fi în Ploiești foarte mulți pensionari, care vor fi în drept să beneficieze de acest ajutor.

Noi având un buget, așa cum spune doamna Crăciunoiu, limitat^oalocare bugetară, pe ce criterii vom acorda noi aceste ajutoare? Mai pe românește spu^^ui dăm Și,cui nu?

DI Primar                                       /M/‘

Pentru aceste lucrări se vor face la nivelul fiecărei asociații de proprietari acele verificări din punct de vedere social. Acele anchete sociale în funcfie. de?.căre/^bm stabili persoanele care pot beneficia și persoanele care nu pot beneficia de NăâtfbhdigxgiMații, iar în ceea ce privește suma cu care va trebui să participe inițial municipalitatea/care va trebui sâ susțină integral cele 40% valoare din cheltuiala stabilită prin studiul de fezabilitate și eventualele cheltuielile neeligibile, nu trebuie să uităm un lucru, că pe programul Axa 3, pe POR, această sumă este de 50 de milioane de euro la nivel de regiune. Deci noi oricum vom fi limitați dacă vor mai apărea astfel de proiecte în perioada imediat următoare și dacă Axa se va redeschide și cu siguranță se va redeschide, pentru că cel puțin până în cursul zilei de vineri, nu era niciun proiect depus pe această axă, la nivelul întregii regiuni. Atunci ca număr de blocuri de asociații de proprietari care se vor realiza pe acest proiect, suntem limitați. Pentru că, cu siguranță și celelalte localități vor depune în eventualitatea unei noi deschideri a acestei axe, pe viitor pot depune astfel de proiecte.

Dar, deocamdată noi vorbim de două proiecte unde avem date certe asupra sumelor stabilite de către proiectant, iar cele puțin peste 2,8 milioane de lei, așa cum au fost stabiliți, cu tot cu TVA, pentru cele două proiecte, cei 40% reprezintă în jur de 1 milion, 1 milion 100 de lei pe care noi va trebui să-i suportăm oricum în primă fază, urmând ca apoi pe baza acestei hotărâri pe care astăzi o amendăm, o modificăm cu acest articol pentru persoanele care au situații sociale deosebite și care sunt în concordanță cu Ordonanța 18, urmează ca în perioada de 10 ani de zile, cei 25% aferenți cetățenilor, aferenți proprietarilor, să-i recuperăm.

Dna Teodora Marin - administrator public

Voiam să precizez că oricum la începerea lucrărilor, acești bani care revin asociației de proprietari, vor fi achitați de municipalitate. Așa cum a spus domnul Primar. Urmând ca recuperarea să se facă după, iar noutatea este că, după acceptarea proiectului, ca să primească finanțare din fondurile europene, până la semnarea contractului de finanțare cu Ministerul și cu A.D.R., va trebui să prevedem în buget sumele eligibile care revin municipalității.

Dl Mateescu Marius

Să înțelegem că nu există o cuantificare exactă a efortului financiar al primăriei?

Dl Pană George

Nici procedura prin care se vor selecta, în condițiile în care vor fi mai multe situații, de genul celor prevăzute în acest proiect social, să le spunem, nici această procedură n-o avem lămurită.

Dl Primar

Ne referim strict la acele două proiecte de identificare a persoanelor care îndeplinesc criteriile conform Ordonanței din blocurile respective sau în general?

Dl Pană George                                            ./r'W .

Evident că întrebarea domnului Paul se referea la general. Pentfuecă acest proiect de hotărâre vizează toate proiectele care vor urma ulterior, toate anvelopările pentru/toate blocurile.                                                                 ’K? /'     ■ j

întrebarea era, dacă vor fi mai multe asociații de proprietari, locatarii ac se regăsesc în această situație, cum deosebim o asociație de cealaltă lâ finăr

" ■>          y, ..

estor$so'ciatn. ițare?^Asta ere

întrebarea.

Dna Teodora Marin - administrator public

Legislația prevede în felul următor: la finanțarea lucrărilor, se transmite cota de 25% asociației de proprietari, în situația în care suntem în momentul acesta, cu ceea ce s-a terminat. Acești 25% sunt transmiși ca valoare totală și ca valoare aferentă fiecărui apartament în funcție de suprafața încălzită și numărul de camere al apartamentului. Asociația de proprietari își însușește această valoare, iar cazurile sociale despre care vorbim atunci, vor fi transmise de către asociația de proprietari, pentru că ancheta socială și tot ceea ce se întâmplă vizavi de cei cu situații defavorizate vor fi transmise de către asociația de proprietari către primărie, urmând ca primăria printr-o hotărâre a consiliului local să adopte sau nu modalitatea de recuperare a banilor vizavi de acest procent.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Știți ce ați spus acum? Că măsori după ce tai.

Dna Teodora Marin - administrator public

Așa prevede legislația. In situația aceasta suntem în momentul acesta și trebuie să dăm o hotărâre de consiliu.

Dl Primar

Domnul consilier, vreau să mai fac o precizare.

La nivelul procedural cu privire la fondurile europene, a apărut o modificare față de perioada 2007 - 2013. Dacă înainte eram obligați atunci când se făcea cererea de finanțare să existe și proiectul tehnic, în momentul de față această procedură s-a modificat. Cererea de finanțare este însoțită de studiul de fezabilitate, tocmai pentru a se evita de către autoritățile publice locale, de realizare a unor cheltuieli suplimentare cu privire la aceste proiecte tehnice. După ce se aprobă cererea de finanțare, se realizează proiectul tehnic, iar în proiectul tehnic de exemplu, pot apărea situații în care, anumite apartamente ale unor proprietari care și-au făcut o serie de modificări, să se constate că pentru ele, lucrările executate de către proprietarul respectiv, să fie în conformitate cu solicitările privind eficiența energetică, și atunci nu mai este necesară desființarea acelor lucrări. Ele sunt integrate în totalitatea proiectului respectiv, iar cuantumul sumei aferentă apartamentului respectiv, este diminuată cu suma lucrărilor care nu se mai execută.

De aceea, va fi o situație punctuală, pentru fiecare apartament în parte, în funcție de ceea ce stabilește proiectantul și în funcție de ceea ce se stabilește la execuție în momentul în care se va face la final, așa cum spunea și doamna city-manager, acea solicitare din partea

celor de la S.P.F.L. în momentul în care se va recupera suma respectivă, ca și cuantum mă refer.


Probabil că din practica anilor 2007 — 2013 a apărut această m vedere procedural.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Primar, nu vreau să mai lungim subiectul, este totuși s^dbată/înțel^faptul și eram conștient de acest lucru, că modalitatea de cuantificare a cheltuiWJotJi^i^rtat de către Primărie, indiferent că vorbim de natura cheltuielilor eligibile sau neeligibile, reprezintă un element extrem de greu de cuantificat și în același timp foarte sensibil.

Pentru că, dacă noi de la bun început plătim contravaloarea tuturor lucrărilor, urmând să ne recuperăm ulterior banii de la FEDR și de la asociațiile de proprietari, firește că din punct de vedere a unui bun gospodar, trebuie să te interesezi, câți bani te costă pe tine primărie, UAT, în final această lucrare, după ce îți deduci aceste costuri plătite de FEDR și de către asociații. Și nu te poți întinde prea mult, asta este toată treaba, pentru că nu ne permite bugetul.

Și în momentul în care îți faci o socoteală, firește că mai înainte trebuie să-ti faci niște s                                                                        5                                                     2             S                                                                                      S                        5

calcule aproximative, cât aș putea eu să fac anul acesta. Aș putea să fac atâtea asociații. Pentru că, dacă ne aruncăm înainte că facem jumătate de Ploiești, la un moment dat vom ajunge în blocaj financiar. Bănuiesc că sunteți conștient de asta.

Dl Primar

Dacă noi nu putem obține în mare parte bani pe această axă 3 de pe POR, suportabilitatea din partea primăriei ar fi foarte mare și nu s-ar putea realiza foarte multe proiecte.

Tocmai de aceea, vom încerca în perioada ulterioară să reușim să realizăm cât mai multe astfel de eficientizări la nivel de municipiu Ploiești pe fonduri europene și aici va trebui să lucrăm mult mai intens și probabil că o să avem o perioadă mai mare de timp astfel încât să facem mult mai multe întâlniri decât am reușit în cele trei luni de zile. Cu asociațiile

*                                                                                                              ț

de proprietari să discutăm încă o dată fiecare element în parte, care este rolul fiecărui partener, pentru că de fapt este un parteneriat între asociația de proprietari, primărie, fondurile europene, etc.

Dl Bolocan Iulian

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre „pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale”:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi "pentru”

______ *•>

3 hotărâre privind/apro^barea 3ntn|î^iepțivuMe investiții str. Sinăii nr. .1" -/ihitiat de


Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi "Proiect d indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare p „Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploiești" - bl. IOD, primar Adrian-Florin Dobre."

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc!

5

A

In baza la ce am discutat puțin mai devreme. Am stabilit noi că UAT-ul va suporta o anumită cotă și că asociația de proprietari va suporta o altă cotă.

A

In această documentație avem DALI, de unde înțeleg că la cheltuielile eligibile asociația de proprietari are 329 de mii și la contribuții asociații de proprietari 7,77120.

Dacă aveți idee doamna city, în momentul în care s-au făcut aceste calcule, dacă s-a ținut cont de ceea ce am decis noi acum sau nu? Dacă acest DALI este conform cu ceea ce am stabilit noi acum?

Dna Teodora Marin - administrator public

Din punctul meu de vedere sunt convinsă că este în concordanță, pentru că ceea ce am discutat mai devreme este în concordanță cu legea.

Este adevărat că nu am făcut adunările matematic să văd dacă lucrurile sunt asa. Dar acestea sunt procentele stabilite de Ordonanță: 60, 40 din care 15, 25.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dar ce s-ar întâmpla dacă, în urma proiectului pe care noi l-am votat anterior, valoarea efectiv de plătit a unei asociații de locatari, ar fi mai mică decât valoarea care este prinsă aici? Pentru că apar niște facilități. Ce s-ar întâmpla cu aceste DALI?

Dna Teodora Marin - administrator public

Valoarea nu are cum să fie mai mică. Pentru că dintr-o sumă Uniunea Europeană o să dea 60%, 40%, din acest procent revin 15% UAT-ului și 25% asociației de proprietari.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, dar ce nu poate să suporte asociația de proprietari, am stabilit anterior, va plăti primăria.

Dna Teodora Marin - administrator public

Am stabilit anterior că va plăti primăria, pentru că primăria teoretic, la faza de execuție va plăti toți 40%. Urmând ca după finalizarea lucrărilor să facă procentul de 25% care revine UAT-ului.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pe noi ne interesează finalul doamnă. După ce au achitat toți.

Dna Teodora Marin - administrator public

Nu îmi dau seama de întrebarea dumneavoastră. Nu există să nu rămână de plătit.

Dl Bolocan Iulian

Domnul consilier, vă răspunde domnul Primar.

Dl Palaș-Alexandru PaulEste posibil ca documentația dacă pleacă greșită să vă fie resping treaba asta.

Dna Teodora Marin - administrator public^mFhe/ddrirn

V\ Io V

Este posibilă această situație, pentru că în Ghidul solicitantuli^^^ar^p0^g ca noutate este și aceea ca fiecare proprietar să semneze o declarație prîX^e^iiîKte de semnarea contractului de finanțare sau la momentul semnării contractului de finanțare se obligă să-și dea jos închiderile la balcon care nu sunt conforme cu cele prevăzute în proiect. In momentul acesta, închiderile unui balcon de la semnarea contractului de finanțare și până la începerea execuției lucrărilor o să fie o durată în care cetățeanul nu o să poată sta...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Doamna city, eu nu v-am pus întrebarea asta.

Eu am spus așa: proiectul acesta va trece, foarte probabil. Dar dacă cifrele astea sunt greșite, veți avea probleme cu ele la finanțare? Veți veni înapoi cu ele?

Dl Primar

Dacă îmi dați voie, în momentul semnării cererii de finanțare două sume sunt foarte clare: suma cu care vine FEDR și ea este stabilită în cuantum de 60% și pe baza acesteia de fapt se semnează cererea de finanțare și acea sumă pe care trebuie să o achite atât autoritatea publică locală cât și asociația de proprietari.

O delimitare foarte clară a cuantumului, mă refer la cei 40% pe care trebuie să-i suporte autoritatea publică locală și asociația de proprietari, o cuantificarea foarte clară a acestei sume, se va putea determina în momentul în care va fi făcut proiectul tehnic, iar ulterior, chiar și pe măsura implementării proiectului respectiv, mai pot apărea o serie de diminuări de sume sau de schimbări de sume în funcție de ceea ce se găsește la fața locului. Și atunci, tocmai de aceea legiuitorul a stabilit că sumele pentru fiecare proprietar în parte se stabilesc în momentul în care se semnează procesul-verbal de recepție după execuția lucrărilor și într-un termen de o lună de zile, dacă nu mă înșel eu, cei de la S.P.F.L. trebuie să stabilească suma pentru fiecare proprietar în parte pe care o are de recuperat în perioada celor 10 ani de zile, așa cum noi am stabilit prin proiectul de hotărâre.

/V

In momentul de față, prin acest studiu de fezabilitate pe baza căruia se va face cererea de finanțare, de fapt și de drept se stabilesc foarte clar cele două cuantumuri principale, și mă refer la cel de 40% autoritatea publică și proprietarii și cuantumul de 60% cel cu care va veni și va susține pe POR axa 3 Uniunea Europeană.

Dl Pană George

Problema este că aceste cuantumuri nu sunt limitate doar la procente, sunt limitate și în cifre absolute. Si întrebarea domnului consilier Palas tocmai asta era. Dacă cumva aceste

3                                                                                                                  3

cifre absolute vor fi altele decât cele pe care noi le angajăm astăzi în acest tarif, vom avea vreo problemă sau nu? Asta de fapt era întrebarea.

Dl Primar


//q >-.......

Acum, puneți o întrebare la care în mod normal ar fi trebuit răspundă" cel care j

•                                                                                                                                                                                                             ti? / ! '' '              'L?: J "| 7 A

făcut acest studiu, acest DALI, care astăzi nu a mai participat la șediii'ță așa curii â-păticipa în cursul zilei de ieri. Această întrebare poate fi pusă la orice obiecțivMe investiții .dare s-a; dori a se executa, dacă un studiu de fezabilitate este făcut corect samnu.Aj

«                                                           *                                                                          f ■ r 1 Ox

Pe de altă parte, experiența ne-a învățat din păcate, că acolo und'e-studiîîe respective au fost făcute necorespunzător, restul cheltuielilor care au depășit suma stabilită prin studiu de fezabilitate sau DALI, au fost suportate de autoritatea publică locală sau în cazul de fațâ în colaborare cu cei care sunt proprietari.

Dl Pană George

Bun. Atunci să revin puțin. Este absolut necesar ca în aceste DALI-uri să precizăm cu strictețe sumele sau ar fi fost posibil să precizăm numai procentele și modalitățile în care aceste procente vor fi separate între autoritate și asociația de proprietari, respectiv 25 și 15 ca să nu ne mai împiedicăm de sume în cifră absolută?

Dl Primar

Ca sumă generală în funcție de care se ...

Dl Pană George

Suma generală e sumă generală.

Dl Primar

Ca sumă generală în funcție de care se calculează cei 60% este obligatoriu să avem un DALI. Important este 60% - 40%. Cei 40%, din experiența și a costurilor pe care le-am făcut până în momentul de față, acea sumă poate să devină mai mare în sarcina primăriei și mai mică în sarcina asociațiilor de proprietari. De principiu, atunci când în blocurile respective, în asociațiile respective, se regăsesc mult mai multe familii care au situații sociale deosebite și atunci se aplică această clauză ca persoanele respective să achite decât minim 3,5%.

Dl Pană George

Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, însă nu pot să nu observ faptul, oarecum mă întorc la proiectul anterior însă fără a face foarte multă discuție pe tema acestuia. Cota aceasta de participare care nu va mai fi recuperată de la asociația de proprietari, va fi menționată distinct în contractul de mandat. Nu mai revin să întreb dacă le avem. Eu vă spun că nu avem decât unul.

întreb, dacă noi nu le avem acum în contractul de mandat, cum putem să stabilim această cotă cu asociația de proprietari, cotă pe care primăria o va suporta?

Dl Primar

Asociația de proprietari, în condițiile în care suma generală este clar definită, este stabilită la valoarea ei maximală. Ulterior, dacă aceste situații legate de lucrări care au fost executate de proprietari și îndeplinesc condițiile tehnice, de apariție a unor familii care sunt într-o situație socială deosebită și atunci își reduc cota cu care participă, cota cu care va trebui să participe la nivel de întreagă asociație va scădea și sarcina va fi mai mare pe umerii primăriei. Nicidecum sarcina va fi mai mare pe umerii asociației, numai dacă Doamne

ferește, proiectul este făcut greșit. Ceea ce după cum știți și dumneavoașțră&arte bine, ni putem să garantăm 100% niciodată că un proiect este perfect. rf^^me^$\situații, cuantumul cu care participă asociația de proprietari, din start, și est/către asociație către semnatar, către președintele asociației, este acoperitor?         fiii ?

DI Pană George         ’             ’

Bun. Și fără intenția de a prelungi foarte mult discuția, totuși voâjffirgtiasșf^mitreb și pe doamna Secretar, se specifică foarte clar să atât cota cât și suma'/efenie" inclusă în contractul de mandat. La acest moment nu avem nimic în acest sens inclus în acest contract de mandat. Și întreb când și cum vom face acest lucru, astfel încât DALI-ul pe care noi îl votăm astăzi să stea în picioare? Asta e de fapt întrebarea.

Dna Teodora Marin - administrator public

Ghidul prevede că după aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de către U.A.T. această hotărâre este adusă la cunoștință asociației de proprietari, iar asociația de proprietari, în cursul zilei de luni, de aceea a fost făcută ședința ieri sau astăzi, aceasta era urgența, va avea o adunare generală în care va adopta o hotărâre și își va însuși aceste sume.

DI Pană George

Le știm deja?

Dna Teodora Marin - administrator public

Aceste sume din hotărârea care va fi adoptată azi.

DI Pană George

In mandat spune foarte clar cuantum și sume. Este un mandat încheiat între municipalitate și asociația de proprietari.

Dna Teodora Marin - administrator public

Această hotărâre care va fî adoptată, va fi transmisă asociației de proprietari, este o obligație din ghid, ca să își însușească sumele adoptate prin hotărârea de consiliu local. Iar contractul de mandat este contractul acela prin care ne împuternicește să executăm lucrările pe proprietățile asociației.

Dl Pană George

Da, dar el va trebui modificat. Asta este problema.

Dna Teodora Marin - administrator public

Nu va fi modificat. Acela va rămâne, decât că va avea în plus acea hotărâre a Adunării Generale a Asociației de Proprietari.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Proiectul acesta a fost făcut de aceeași firmă care a făcut toate năzbâtiile acelea de pe la Podul Vest?

Dna Teodora Marin - administrator public

Documentația de avizare a lucrărilor. Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Deci este aceeași firmă. Se vede. 25 de procente din ceva dă ”0” la ei.

Deci contribuția la alte cheltuieli, audit, publicitate, care sunt cheltuieli eligibile, nu doamna city?

Contribuția la alte cheltuieli, audit, publicitate ar trebui să fie^elțuieji eligibile. Și 25% din ceva, firmei, cum se numește ea, foarte, foarte renumită în gafe, îmi aduc aminte că bila nr. 6 de la Podul de la Vest a căzut fix pe bariera de la Gara de ^Zest, apropo dj^gșfe, 25 de procente din ceva, la ei este egal cu 0.                          V- \

Dl Primar                                              ''JV

Suma respectivă este de 25 de mii în total. Este un concept nou.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul primar, conceptul este simplu. Din cheltuieli.

Dl Primar

Aveți dreptate. Este o greșeală aici. Suma este de 25 de mii, care se împarte între FEDR și Primărie.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ca să nu mai vorbesc că jos, neeligibilele, nu sunt pe 60 cu 40 sunt pe 75 cu 25. Procentul de repartiție. Și firește că și altfel ar trebui să fie calculele.

Ce se întâmplă dacă aveți doar 10 voturi pe proiectul acesta, doamna Secretar?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Nu va fi adoptat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc!

Dl Pană George

Și atunci ce se întâmplă dacă noi acceptăm că 60 și 40 % înseamnă cifrele care sunt acolo, care de fapt nu sunt reale?

Ca să nu mai vorbesc de 25% care înseamnă 0.

Și revin și vă întreb: oare nu era suficient să prindem numai procentele și suma maximă pe care o putem accesa urmând ca prin contractul de mandat și celelalte documente să se împartă aceste procente 25, 15, cât este, ca să nu le mai stabilim în sumă absolută? Că iată nu corespund. Procentul cu suma nu iese.

Dl Primar

La cheltuieli pentru audit și publicitate trebuia să fie 40% din.. .și 0% pentru asociația de proprietari

Dl Pană George

Ne răspundeți doamna Secretar, ce facem?

Dacă îl adoptăm așa, care este consecința?

II modificăm în cifre, ce facem?

Sunăm proiectantul, ne trimite pe Whatsapp formula finală? Ce facem?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Proiectantul a fost ieri. Astăzi nu a mai putut să vină să vă explice.

Dl Pană George

Proiectantul a fost ieri în condițiile în care materialele de sped^itate-pentîjiraceastf ședință au fost trimise tot ieri. Au stampila datei de 11.?\V\

Și atunci mă întreb, de ce oare nu am făcut o extraordina^^pț^țâtla înțeleg că asociațiile de proprietari mai au de făcut niște hotărâri de adunări geh^Ie>^F5


Bl Primar

In funcție de adoptarea acestui proiect, luni trebuie să se facă pentruca" marți să fie depuse proiectele.

DI Pană George

A înțelesesem că termenul e 16. Care e miercuri.

Cum facem cu calculele. Asta este problema. Cine ne răspunde? Direcția economică nu e, doamna city, avem un răspuns, cum facem cu ele?

Dna Teodora Marin - administrator public

încerc să sun.

Dl Palaș-Alexandru Paul

O întrebare constructivă: dacă vom veni cu o reglementare ulterioară pe documentație, dacă va fi acceptată și dacă nu, ce influență va avea asupra bugetului primăriei în momentul în care se va pune problema împărțirii cheltuielilor între noi și asociațiile de locatari? Dacă nu are nicio influență, mergem cu ea așa, dar dacă are o influență mai târziu...

Dl Primar

Domnul consilier, contribuția primăriei inițială va fi de 40% care oricum va fî prinsă în buget indiferent de sumă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

A                                             __

înțeleg asta. Plătim noi banii. Dar după aceea ne recuperăm. Și ne recuperăm 0 lei sau ne recuperăm...

Dl Primar

Nu. Aici trebuie 40 cu 60, într-adevăr. Aș dori doamna city, dacă putem să luăm legătura și să rectificăm acum această chestiune. Oricum, sumele, v-am mai spus, ele vor fi foarte clar stabilite și definite în momentul în care se va semna procesul-verbal de recepție.

Dl Mateescu Marius-Nicolae

Cred că sugestia domnului Palaș este singura constructivă la ora actuală.

Dl Bolocan Iulian

Domnilor, propun să luăm o pauză să ne lămurim.

Dl Pană George

Ca să?

Dl Bolocan Iulian

Să ne lămurim.

Dl Pană George

Vine societatea să ne lămurească, sau ne trimit pe vreo rețea de socializare?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ce se întâmplă dacă trecem așa?

Dna Teodora Marin - administrator public           f

Nu are ce să se întâmple. Aici este într-adevăr o greșeală si-frebdie corectată, iar î: partea cealaltă este U.A.T.-ul și asociația, că nu e FEDR-ul, la neeiigibile;' "■        J

Dl Mateescu Marius-Nicolae                              ' y r'C,, ' '

Revin, domnul președinte. Nu putem să votăm cifrele astea. EstWoarte?elâr. Nu erei că este cineva de altă părere. Cifrele astea nu putem să le votăm.

Dl Bolocan Iulian

Domnul consilier, aveți răbdare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Faceți un raport cum trebuie. Din 24 de mii, cât înseamnă 60 de procente, cât înseamn; 25, cât înseamnă 15, și le modificăm. Suma totală este 24 de mii.

Iar la neeligibile raportul este 75 cu 25. Nu de 60 cu 40.

Dl Pană George

Da, dar ieșim din limitele...

Dl Palaș-Alexandru Paul

La neeligibile, domnul viceprimar, acesta este raportul. Asociațiile de locatari au 2t de procente indiferent de natura cheltuielilor.

Sus la U.A.T., la audit, tot 25 de procente lăsați. Acolo scrieți 15. Jos scrieți 25. Ș acum faceți un raport. Din 24 de mii 25 de procente înseamnă 6 mii. Scrieți 6 mii acolo.

15 procente din 24 de mii înseamnă 3600.

Acolo scrieți 53 și jos ...

Dl Bolocan Iulian

Domnilor, propun o pauză de 5 minute.

Dna Teodora Marin - administrator public

Din 71 de mii, 75% municipiu și 25%...

Dl Palaș-Alexandru Paul

75 de procente din 71 de mii sunt 53,338365.

17,779455. Duceți-vă mai sus si să le adunăm.

7                                        3                                     3

DI Pană George

Suntem în pauză domnul președinte sau se lucrează?

DI Bolocan Iulian

Am propus o pauză.

S-a lucrat la proiectul acesta foarte mult. Și noaptea, și ziua.

Dl Pană George

Am înțeles. Apreciez.

DI Bolocan Iulian

Probabil s-au strecurat și greșeli.

DI Mateescu Marius-Nicolae

Oricum situația este penibilă. Vorbim la modul constructiv. Șwmțipi consilierii s facem calcule în timpul ședinței. Mai mare bunăvoință de atât...

Dl Bolocan Iulianonsiitej

De aia suntem consilieri. Să amendăm, să adăugăm.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu mă provocați. Vă reamintesc acum dacă mă provocați, că ați plătit o lucrar neefectuată. Dumneavoastră personal ați semnat-o. Dacă vreți vă demonstrez.

Dl Pană George

Vă rog.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar nu mă provocați.

DI Pană George

Faceți o afirmație cu tentă penală. Vă rog să o demonstrați. Dacă nu, îmi rezerv dreptu să vă acționez în instanță.

9                                                    9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Rezervați-vă orice drept. Vă aduc documentul.

Dl Pană George Vă rog.

Dl Bolocan Iulian

Domnul consilier, avem altă ordine de zi.

Dl Mateescu Marius-Nicolae

Domnul Sîrbu, dacă vă mențineți declarația, cred că ar trebui să plecăm.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ce declarație?

9

Dl Mateescu Marius-Nicolae

Referitor la domnul viceprimar.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vorbesc eu cu domnul viceprimar, nu este treaba dumneavoastră domnul consilier. Ei discut cu domnul viceprimar în pauza când așteptăm să se facă modificările. Stați liniștit.

Dl Mateescu Marius-Nicolae

Ați făcut o afirmație deosebit de gravă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Asta e o altă discuție.

DI Pană George

Un proiect care speram să treacă în trei minute, iată că trebuie să stăm două ore pe e'i ca să corectăm niște cifre. Durea cumva dacă aveam o extraordinară luni si toate astea le 5                                                                                                                                                                                   3

puneam la punct până atunci?

Dl Bolocan Iulian

Dacă veneati ieri...

Dl Pană George

Cu documente încheiate ieri, cum să venim ieri?

Dl Văduva Sorin


ii' S.        '-J    4

Dacă am face calcule acum pe ceea ce vedem în față, suma totală, deexemplu h cheltuielile eligibile, 60% nu înseamnă 793 de mii înseamnă vreo 836. Toâteîcălculeh matematice care sunt calcule simple, oricât de mult s-a lucrat la proiectul aceșță^p^âcentua trebuia să dea bine.

PAUZĂ

A

Dl Bolocan Iulian

Am reluat ședința.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveam de gând în ședința consiliului local de azi să nu iau cuvântul, dar am fos nevoit.

A.

In pauza de consultări am avut o discuție cu domnul viceprimar Pană. Ne cunoașten de foarte mult timp. Ii spun personal că ceea ce am afirmat, am afirmat din partea une persoane din Primăria Ploiești. Dânsul m-a convins că nu este adevărat. Domnul viceprimar îmi retrag afirmațiile făcute și vom colabora în continuare.

Mulțumesc!

Dl Pană George

Mă simt dator să răspund. Vă mulțumesc domnul consilier!

Este adevărat, ne cunoaștem de ceva vreme și chiar m-a surprins atitudine; dumneavoastră. Vă asigur că atâta timp cât voi fi viceprimar nu o să fac nimic care să fie îr detrimentul municipalității și al populației și cred că cei din primărie deja au început să m; cunoască. încerc să verific foarte, foarte atent tot ceea ce îmi vine spre semnat. Fapt pentri care vă asigur că nu există acel document de care vorbiți dumneavoastră.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Știți foarte bine domnule viceprimar, că eu am votat pentru ca dumneavoastră ss deveniți viceprimar, fapt care m-a determinat să vă atrag atenția. Am avut o discuție constructivă. M-ati lămurit că nu este asa, de aceea am dorit să iau cuvântul.

Mulțumesc!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

In urma discuțiilor si a corecțiilor care s-au realizat si care sunt cuantificate, an colaborat împreună cu direcția tehnică, cu doamna city și cu colegii noștri. II rog pe domnu consilier Paul Palaș care are structura cu corecturile respective să facă amendament la anex; respectivă.

Dl Palaș-AIexandru Paul


Mulțumesc!

Modificările au fost făcute. Sunt afișate pe ecran.

Singura mea nedumerire este următoarea: modificările semnat și asumat de un colaborator extern? Suntem noi în drept

Am discutat cu arhitectul care a lucrat aceste anexe și mi-a explicat fâptuT că, sumeb care apăreau în lucrarea domniei sale nu respectau procenții deoarece veneau pe capitol* diferite. Și fiecare capitol suporta un anumit procent. Aici avem niște medii ale acelo procente. De aceea nu s-a putut sub nicio formă să corespundă.

A

In discuția telefonică pe care am avut-o, i-am demonstrat pe blocul 12 faptul ci valoarea cheltuielilor eligibile primite de la domnul Primar nu corespundea cu suma dir tabel. Domnul arhitect ne-a rugat să mai așteptăm puțin să facă niște verificări, dar rămân* problema de fond. Aceea, dacă noi putem interveni.

Dl Pană George

Proiectantul trebuie să ne confirme. Firma de proiectare. Pentru că noi, practic sunten în situația să modificăm niște date ale proiectantului, dar ele vor pleca la pachet către finanțator și hotărârea noastră și proiectul lui. Și întrebarea se pune, dacă își asumă, și cum și care vor prevala în fața fînanțartorului?

Propun să prorogăm cele două proiecte pentru luni la prima oră. Domnul Primar sz facă o convocare în acest sens pentru luni la prima oră. Pentru ca până luni domnul Primar doamna city să ia legătura cu această firmă de proiectare și să lămurească toate aspectele care au apărut. Din punctul meu de vedere, faptul că votăm astăzi sau că votăm luni, avânc în vedere că este sâmbătă și mai e o duminică la mijloc, nu cred că ar fi o pierdere de timp Și pentru eficiența a ceea ce votăm și siguranța a ceea ce votăm poate că nu ar fi rău se adoptăm o astfel de conduită.

Fapt pentru care, fac propunerea de prorogare și în egală măsură îi solicit domnulu: Primar să convoace pentru luni la prima oră o ședință, astfel încât proiectantul să poată se dea toate lămuririle necesare.

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul viceprimar!

Domnul Primar, sunteți inițiatorul proiectului.

Dl Primar

Nu mai contează acum inițiatorul. Inițiatorul conta la începutul ședinței.

Propun următorul lucru: am înțeles că în maxim 10 minute ne trimit lucrările scanate și ștampilate. Ne mai uităm o dată pe ele și în funcție de datele pe care le avem acolo și daca sunt în calcul respectiv...

Dl Pană George

Aunci revin la propunerea mea. Sunt de acord să mai așteptăm^șășpuhem^l 5 minut să vină documentele. In măsura în care sunt relevante și constatăm Gu:t&‘ifcă suhțRelevante mergem la vot, dacă nu, voi reitera peste 15 minute propunerea. /            \

Domnul președinte, poate ar trebui să suspendați ședință-M 5 minute șfc dacă ni constatăm că ele sunt de natura rezolvării, în impasul în care ne aflăm, eu^ypi^eveni ci propunerea de prorogare.                                                  , i >

Vă mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumim domnul viceprimar!

Supun la vot propunerea de a lua o pauză pentru 15 minute:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

*

PAUZĂ

Dl Primar

In primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor pentru răbdarea pe care ați avut-o. Ș: mulțumesc celor care s-au uitat și plecând de la acele procente stabilite prin nota de fundamentare au descoperit de fapt că era și o eroare de clacul.

în momentul de față, de la consultant am primit cele două anexe semnate și ștampilate

Eroarea era următoarea: sumele neeligibile care erau în sarcina municipalității, erat trecute la valoarea de contribuție a municipalității ca eligibilă. De aceea, în loc de 211.521,5C a fost trecută suma de 251.506,21.

Și la celălat proiect este fix aceeași greșeală. A fost trecută suma de 270.441,51 și trebuia să fie suma de 207.098,89. La aceasta adăugându-se din eroarea pe care a făcut-c consultantul suma de 63.346,62. Acestea au fost greșelile făcute.

A

In ceea ce privește procentele, consultantul a spus că se calculează diferit în funcție de capitolele devizului. într-adevăr la marea majoritate a capitolelor devizelor se păstrează acel 75-25 dar sunt anumite capitole și de aceea totuși diferenețele erau destul de mici față de calcul strict 75-25.

De aici apar mici diferențe ca și sume totale. Iar în ceea ce privește cheltuielile neeligibile, o parte din proiectare și o parte din documentele care erau necesare la acest studiu de fezabilitate au fost anterioare perioadei 2014-2020. De aceea sunt neeligibile și cad în totalitate în sarcina primăriei. De aceea la unul dintre proiecte avem ”0” pentru asociația de proprietari iar la cealaltă asociație de proprietari cheltuielile neeligibile sunt o serie de elemente constructive care au fost luate în calcul și numai acea sumă este împărțită 25-75.

Totodată, am scos acei procenți pentru a nu exista, să spunem cum a făcut domnul Palaș, pentru că de acolo a plecat acest calcul și verificare, nu a făcut calculul strict procent-

sumă totală, sumă eligibilă, sumă neeligibilă. Am scos ca să nu existe nicjunT^d^problem și ele sunt identice cu sumele din DALI, la fel trimise acum, semnatei ștampilat^de cătr consultant.


Mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumim domnul Primar!

Dl Primar

Am pus la dispoziția tuturor consilierilor.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Rectificările au fost făcute pentru ambele proiecte, domnul Primar?

Dl Primar

Da. Ambele proiecte sunt rectificate. Aveți o rectificare pentru 10 D și o rectificări pentru 12 C. Am solicitat să fie rectificările făcute și o să vedeți pe a doua pagină, sunt ș ștampilate de către consultant.

Dl Pană George

Doamna city, este în regulă din punctul dumneavoastră de vedere la momentul acesta'

Dna Teodora Marin - administrator public

A fost greu până a recunoscut greșeala proiectantul.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

La proiectul de hotărâre, vă rog să dați puțin la articolul 5, dacă nu mă înșel, Direcții Tehnic Investiții, Economică, Serviciul Public Finanțe Locale si Direcția Relati Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dl Bolocan Iulian

Mai sunt alte discuții?

Dl Pană George

Domnul președinte, eu cred că trebuie să luăm act de modificarea pe care a facut-< proiectantul.

Faceți public faptul că proiectantul ne-a comunicat anexa nr. 2 pentru fiecare dii proiecte, modificată față de anexa inițială.

Dl Bolocan Iulian

Exact asta a prezentat domnul Primar.

Dl Pană George

Ca să rămână consemnat ca să putem să votăm în consecință.

Dl Bolocan Iulian

Proiectantul a trimis și aveți și dumneavoastră pentru cele două proiecte de hotărâre aceeași greșeală. A trimis modificările pe care și le-a asumat și a semnat hârtiile respective

Dl Pană George

Deci, indicatorii tehnico-economici faza DALI, este vorba de art. 2 al hotărârii, sun cei pe care proiectantul ni i-a comunicat astăzi.

Și atunci trebuie sa modificăm hotărârea, în sensul în care s-a modificat prin ceea c


a comunicat proiectantul astăzi.

Dl Bolocan Iulian

Cu modificările respective.

Supunem la vot modificările respective:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

14 voturi „pentru”.


Supunem la vot proiectul în sine:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la proiectul următor ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilo tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții „Reabilitări termică blocuri în municipiul Ploiești - bl. 12C b-dul Republicii nr. 104” - inițiat de prima Adrian-Florin Dobre.”

Aceeași problemă a apărut și aici. Modificările sunt asumate și semnate de proiectant Supunem la vot modificările din proiectul acesta:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

14 voturi „pentru”.

Supunem la vot proiectul în întregime așa cum a fost modificat:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a

Vă asigur de toată stima, în mod deosebit, domnul Palaș, domnul Văduva, domnu Mateescu și domnul Pană, că ați avut înțelepciunea și răbdarea să fiți alături de noi.

Mulțumim și colegilor noștri!

DI Pană George

Vă mulțumesc domnul Președinte!

»                                                      3

In primul rând aș dori să reamintesc faptul că astăzi am venit ca să rezolvăm < problemă a ploieștenilor. Reamintesc și în continuare susțin faptul că lucrurile trebuie făcuti


Și domnul președinte, este adevărat, am fost alături de dumneavoastră în sadă, dar îi primul rând am fost alături de cetățeni. Acesta este lucrul care ne-a determinafsă stăm cine ore în ședința de astăzi.

Mulțumesc!

9

Dl Primar

Aș vrea să spun, că astăzi, chiar dacă a fost o ședință de trei ore, pentru că noi ne-an obișnuit să avem ședințe foarte lungi, dar de data aceasta am văzut conlucrare și cred că aș* ar trebui să se desfășoare toate ședințele, mai ales că până la urmă, când am tras linie la fina a fost un lucru bun, cu participarea dumneavoastră fără doar și poate și cu participarea ș colegilor mei și am reușit să adoptăm aceste proiecte. Mai avem două zile la dispoziție, doui zile în care le vom depune la A.D.R. Sud Muntenia. Să sperăm că și punctul lor de vedere este acela de a realiza aceste două proiecte.

Mulțumesc mult!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                           9

Dați-mi voie să mulțumesc și eu colegilor de la A.L.D.E. și în același timp în numele colegilor noștri să-i transmitem colegului nostru domnul Paul Palaș, un călduros ”La mult ani!”. Să fiți sănătos!

9

Dl Bolocan Iulian

Vreau să mulțumim și colegilor din primărie că au suportat cu bine aceste momente!

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună îr. continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PRESEDI        DINTĂ,

9                                                            9      7

întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria