Proces verbal din 05.09.2016

Proces verbal din 5 septembrie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 5 septembrie 2016Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 24958/02.09.2016.

La ședință au participat un număr de 22 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Cristian Ganea, Bogdan Hodorog, Zoia Stai cu, Eduard Tudor și Robert Vîscan.

a&a

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre Doamna Georgiana Popa


  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

A**

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl, George Botez

Bună ziua!

Declar deschisă ședința de îndată de astăzi!

Sunt prezenți un număr de 22 de consilieri. Lipsesc 5 și anume: dl. Ganea, dl. Hodorog, dna Staicu Zoia, dl. Tudor Emilian și Robert Vîscan.

22 de membri ai consiliului dintr-un total de 27, constatăm cvorumul, declar deschise lucrările ședinței. începem cu Imnul de stat.

*

Ordinea de zi are un singur punct: „Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să semneze „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scaieni și 6 - Valea Doftanei”, atribuit în numele și pe seama Consiliului

Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatulpentru managementul deșeurilor Prahova"'.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi:


Cine este pentru?                  22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Punem în discuție proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mai aveți ceva de adăugat, dl. primar?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Astăzi, la ora 11, este ședința ADI în care va fi semnat acest contract. Oricum, în plenul ședinței următoare o să vin cu o informare cu privire la anumite lucruri care se vor derula pe parcursul celor 60 de zile, perioadă în care noul operator care va câștiga această licitație va trebui să facă niște demersuri pentru a putea intra în aplicarea contractului și în realizarea serviciului și în municipiul Ploiești.

Acest contract, având în vedere faptul că el este monitorizat și este sub controlul ADI Deșeuri, de fiecare dată când vor exista discuții pe această temă, voi veni în fața plenului și vi le voi expune.

Dl. George Botez

Mulțumim, dl. primar.

Să fie într-un ceas bun!

Declar închisă ședința.

5              5

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.