Hotărârea nr. 99/2016

Hotãrârea nr. 99 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni, modificată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 99 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații data de 24.03.2016;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova;

în temeiul art. 36, alin 2, lit „a” din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea art. 6 (1) al Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2016, în sensul înlocuirii domnului Paul Alexandru Palaș cu domnul Ionuț Ionescu din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești.

Art. 2 Aprobarea contractului de mandat al domnului Ionuț Ionescu, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești, conform anexei la prezenta.

Art. 3 împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar să semneze contractul de mandat.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2015, modificată prin Hotărârea nr. 58/2016 rămân neschimbate.

Art. 5 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Președinte de ședință Gheorghe Simion Sîrbi


Contrasemnează Secretar, Simona Albu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public comercială pe acțiuni, modificată


Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărârea consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2013 a fost aprobată înființarea societății comerciale “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” SA Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, având ca acționar unic Municipiul Ploiești și au fost numiți reprezentanții Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2016, domnul Paul Alexandru Palaș a fost numit reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Ca urmare a Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2016, în sensul înlocuirii domnului Paul Alexandru Palaș cu un alt reprezentant al Consiliului Local și aprobarea contractului de mandat al acestuia.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CRISTIAN MIHAI GANEA


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIpș;

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE                  //=

Q T

RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local

nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

în societate comercială pe acțiuni, modificată

A

In conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Potrivit art. 3 alin. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „autoritatea publică tutelară numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și aprobă mandatul acestora”.

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 a fost aprobată înființarea societății comerciale “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” SA Ploiești prin reorganizarea administrativă a REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI, având ca acționar unic Municipiul Ploiești, precum și reprezentanții municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2016, domnul George Pană a fost ales în funcția de viceprimar al Municipiului Ploiești.

Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2016, domnul George Pană a fost înlocuit cu domnul Paul Alexandru Palas din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Ulterior, Instituția Prefectului Județului Prahova ne-a transmis Ordinul nr.

66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirareaTduratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești.                             ? L ' ■    1

\                          , • •                 ''               / s.

a                                                                                                                                                                                                                                                                   '-1.       -• ■      ■         .           /

In consecință, se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local , nr. 220/20.13, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2016, în sensul înlocuirii-domnului Paul Alexandru Palaș cu un alt reprezentant al Consiliului Local și aprobarea contractului de mandat al acestuia.

Față de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

Anexă


CONTRACT DE MANDAT


CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1


Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar majoritar la Societatea Comercială “Transport Călători Express” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin viceprimar cu atribuții de primar, domnul Cristian Mihai Ganea;

Societatea Comercială “Transport Călători Express” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general Iancovici Cristian-Virgiliu

Și

_________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. ____/2016, cu domiciliul în

________________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria ____, nr. ______, eliberată de _________________________, în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar majoritar la Societatea Comercială “Transport Călători Express” S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale “Transport Călători Express” S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor prinfit^-sunt^o^^abile terților.                                                                                           j ■■

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART.4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Indemnizația de mandatar este de 25% din indemnizația fixă lunară a directorului general, pentru o singura ședință/pe lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și se va plăti din fondurile S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești.

Ședințele pentru care se acordă indemnizația vor fi lunare.

Convocarea ședințelor se va face cu aprobarea prealabilă a proiectului ordinii de zi de către viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART.5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le vor îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi.

ART.6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-fînanciară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

ART.9

Răspunderea mandatarului:

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatulrți^\.I--

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatuluizde^â dătâ-notifitarii.


CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi_________________________.

MANDATAR,


MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea

S.C “Transport Călători Express” S.A. Ploiești Director general delegat, Iancovici Cristian-Virgiliu


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUITA PREFECTULUI - JUDEJUL PRAHOVA


Ploiești, 15.03.2016

Nr. 4060/GEO

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vă transmitem Ordinul Prefectului nr. 66/14.03,2016, privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Loca! a! municipiului Ploiești,

Cu stimă.

PREFECT,


INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA


ORDIN

privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas, membru in Consiliul Local al municipiului Ploiești

Având în vedere

 • -  prevederile art.l2(3) coroborate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

adresa Partidului National Liberal-Organizatia județului Prahova nr. 161/10.03.2016, inregistrata la Instituția Prefectului județul Prahova la nr.4525/10.03.2016;

 • -  referatul întocmit de Serviciul aplicare actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4583/11.03.2016, prin care se propune emiterea ordinului;

 • - avizul de legalitate întocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4607/11.03.2016, prin care se avizeaza de legalitate si se propune emiterea ordinului;

în temeiul prevederilor art.26 din Legea nr.340/2004 (rl) privind prefectul si instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.166/2014;

Prefectul județului Prahova emite următorul ordin:

Art.l, Se constata încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas si se declara vacant locul acestuia in Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art,2, Prezentul Ordin poate fi atacat, in termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art,3. Compartimentul Administrativ, Secretariat si Informatica va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

PREFECT, Rodica Paraschiv


Ploiești, //• Nr.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată


PREȘEDINTE, RX&u/Socoleanu


Data: JLSECRETAR, Gheorghe Șîț