Hotărârea nr. 98/2016

Hotãrârea nr. 98 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. „Hale şi Pieţe” S.A. Ploieşti, modificată

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                          i

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI         1

L F;

.~A-

HOTĂRÂREA Nr. 98

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești, modificată;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații data de 24.03.2016;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova;

In temeiul art. 36, alin 2, lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2015, în sensul înlocuirii domnului Paul Alexandru Palaș cu doamna Sanda Dragulea din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Art. 2 Aprobarea contractului de mandat al doamnei Sanda Dragulea, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Hale și Piețe” S.Â. Ploiești, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar să semneze contractul de mandat.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012, modificată, rămân neschimbate.

Art. 5 Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.261/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului

Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A.

Ploiești, modificată

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărârea consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale"".

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2015, domnul Paul Alexandru Palaș a fost ales reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC „Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Urmare Ordinului nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova, se propune numirea unui nou membru în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTEN^IOSO^

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE                Z/

« S VA

W' z,-’‘

A/’


aa\

RAPORT DE SPECIALITATE


■ZA /O’T /$> T n <JA-.           Ov

Ia proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii ConsiliuIuÎjLoîâl

nr.261/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului

Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A.

Ploiești, modificată

Potrivit ari. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Potrivit art. 3, alin. 2, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „autoritatea publică tutelară numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și aprobă mandatul acestora”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2015, domnul Paul Alexandru Palaș a fost ales reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC „Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Prin Ordinul Prefectului Județului Prahova nr. 66/14.03.2016 se constată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Astfel, se propune numirea unui nou membru în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar unic la Societatea Comercială "Hale și Piețe" S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin viceprimar cu atribuții de primar, domnul Cristian Mihai Ganea;

Societatea Comercială “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Griviței, nr. 15, Județul Prahova, reprezentată prin director general Emanuel Adrian Ilie;

Și .

_________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.        /      .2016, cu domiciliul în

___________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria____, nr.______, eliberată de__________________________,

în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar unic la Societatea Com^r^Să^tFTal^și Piețe” S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul îsi încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile feiăvăzute® le&. J

CAP. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale “Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

O

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART.4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “Hale și Piețe” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Indemnizația de mandatar este de 25% din indemnizația fixă lunară a directorului general, pentru o singura ședință/pe lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și se va plăti din fondurile S.C. “Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Ședințele pentru care se acordă indemnizația vor fi lunare.

Convocarea ședințelor se va face cu aprobarea prealabilă a proiectului ordinii de (^x           zi de către viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART.5

A

In perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le vor îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

  • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

  • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societățrH:e^U^cia|e;

  • d) contractării de împrumuturi.

  V M A/


  ART.6


I ș/' iicLjl

___ , .v.r

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legi&lHțr^^Hyjgp^rb, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudici'eze^âctivitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

O

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.

CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART. 9

Răspunderea mandatarului:

O                a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și

prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b)producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10


Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nere&^țărîr'o^^a^ld asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării^'1''''' neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului.

Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare-la^mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare ¥aw actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.              11

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul peritoffiecare^â^te, astăzi__________________________.

MANDATAR,


MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea

O

S.C. “Hale și Piețe” S.A. Ploiești

Director general delegat,

Emanuel Adrian Ilie


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEJUL PRAHOVA ■mwk


Ploiești, 15.03.2016 Nr. 4060/GEO

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vă transmitem Ordinul Prefectului nr. 66/14.03.2016, privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Cu stimă,

PREFECT,INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA

ORDINprivind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas, membru in Consiliul Local al municipiului Ploiești

Având în vedere

 • -  prevederile art.l2(3) coroborate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

adresa Partidului National Liberal-Organizatia județului Prahova nr. 161/10.03.2016, înregistrata la Instituția Prefectului județul Prahova la Q nr.4525/10.03.2016;

 • -  referatul întocmit de Serviciul aplicare actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4583/11.03.2016, prin care se propune emiterea ordinului;

 • - avizul de legalitate întocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4607/11.03.2016, prin care se avizeaza de legalitate si se propune emiterea ordinului;

în temeiul prevederilor art.26 din Legea nr.340/2004 (rl) privind prefectul si instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.166/2014;

Prefectul județului Prahova emite următorul ordin:

Art.l. Se constata încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas si se declara vacant locul O acestuia in Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art,2, Prezentul Ordin poate fi atacat, in termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art,3. Compartimentul Administrativ, Secretariat si Informatica va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Ploiești,         &>/£

Nr.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

/*

// C**/               J \ ' \

// uf

w                             w                       B

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLĂMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești, modificatăSECRETAR, Gheorghe Sjfl