Hotărârea nr. 97/2016

Hotãrârea nr. 97 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 97 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.03.2016;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova;

In temeiul prevederilor art. 36 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2014, modificată și completată, în sensul înlocuirii domnului Paul Alexandru Palaș cu domnul Ionuț Ionescu în cadrul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, „Comisia pentru buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze''.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CON ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE WfFLocal


Ia proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărâri

nr.426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Orice activitate instituționalizată presupune stabilirea unei structuri încadrate în norme și reguli bine definite, care în temeiul normelor juridice ce reglementează specificul activității, să constituie premisa unei bune funcționări și capacitatea efectivă de a soluționa problemele caracteristice.

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local își organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2014 au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Instituția Prefectului Județului Prahova ne-a comunicat Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Astfel, se propune înlocuirea domnului Paul Alexandru Palas cu un alt consilier în cadrul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, „Comisia pentru buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze”.

Față de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2014 au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Potrivit Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 66/14.03.2016 se constată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Palaș și se declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

în consecință, se propune înlocuirea domnului Paul Alexandru Palaș cu un alt consilier în cadrul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEAMINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL PRAHOVA


Ploiești, 15.03.2016 Nr. 4060/GEO

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vă transmitem Ordinul Prefectului nr. 66/14.03.2016, privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Cu stimă,

PREFECT,


INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA

ORDINprivind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei norma le,a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas, membru in Consiliul Local al municipiului Ploiești

Având în vedere

  • -  prevederile art.!2(3) coroborate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

adresa Partidului National Liberal-Organizatia județului Prahova nr. 161/10.03.2016, 'înregistrata la Instituția Prefectului județul Prahova la nr.4525/10.03.2016;

  • -  referatul întocmit de Serviciul aplicare actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4583/11.03.2016, prin care se propune emiterea ordinului;

~ avizul de legalitate întocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4607/11.03.2016, prin care se avizeaza de legalitate si se propune emiterea ordinului;

în temeiul prevederilor art.26 din Legea nr.340/2004 (rl) privind prefectul si instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2014;

Prefectul județului Prahova emite următorul ordin:

Art,l, Se constata încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas si se declara vacant locul acestuia in Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art,2, Prezentul Ordin poate fi atacat, in termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art,3, Compartimentul Administrativ, Secretariat si Informatica va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Ploiești, Nr.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

O -

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completatăPREȘEDINTE, ocoleanu


Data:SECRETAR, Gheorghe S