Hotărârea nr. 96/2016

Hotãrârea nr. 96 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare de interes local, modificată

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 96 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului nr. 263/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, modificată;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații data de 24.03.2016;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Urmare a demisiei domnului Răzvan Ion Ursu din calitatea de membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești, înregistrată la Municipiul Ploiești cunr. 6008/22.03.2016;

Având în vedere Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova;

Potrivit prevederilor art. 187 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și acualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Modificarea art. 1 alin, a) al Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2012, modificată, în sensul înlocuirii domnului Paul Alexandru Palaș cu doamna Geta Șerban din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești și a domnului Răzvan Ion Ursu cu domnul Marcian Cosma din calitatea de membru supleant.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2013 rămân neschimbate.

Art. 3. Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Președinte de ședință, / Gheorghe Sim'^n Rîrhrt


Contrasemne;semnează Secretar.

Simona Albu


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consi privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiu

în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, modificată

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective, actualizată și republicată, în Municipiul Ploiești își desfășoară activitatea Spitalul Municipal Ploiești.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și republicată, stipulează în mod expres obligativitatea consiliului local de a desemna câte doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al fiecărei unități spitalicești aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2012, modificată, au fost aleși reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local.

Având în vedere Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova, precum și demisia domnului Răzvan Ion Ursu din calitatea de membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești, este necesară modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești.

Față de cele menționate, supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CRISTIAN MIHAIG ANE A

X* RoX

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCI^ ACHIZIȚÎI

PUBLICE, CONTRACTE                            feKli

V''X

's-


_____

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului nr. 263/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, modificată

Prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, actualizată, Spitalul Municipal Ploiești a trecut din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local.

A.

In conformitate cu art. 187 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și republicată, în cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

Potrivit actului normativ menționat, Consiliul de Administrație este alcătuit din:

  • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

  • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

  • c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

  • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

  • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

  • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.


unităților sanitare de interes local.                                        ț; ./ < /     /

Având în vedere Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încețăhii/;de; drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova, se impune înlocuirea domnului Paul Alexandru Palaș cu un alt consilier local.

De asemenea, se propune înlocuirea domnului Răzvan Ion Ursu din calitatea de membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a demisiei, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 6008/22.03.2016.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

Director executiv, Georgiana Popa
REGfSTRAHE

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DEMISIE

Subsemnatul, RAZVAN ION URSU, consilier cu atribuții de viceprimar al Municipiului Ploiești, va inaintez demisia mea din funcția de membru supleant al Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Municipal Ploiești.

22.03.2016


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSmUJIA PREFECTULUI - JUDEJUL PRAHOVA


Ploiești, 15.03.2016 Nr. 4060/GEO

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vă transmitem Ordinul Prefectului nr. 66/14.03.2016, privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Pa laș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești

Cu stimă,

PREFECT,


INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA


ORDIN

privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei norma le,a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas, membru in Consiliul Local al municipiului Ploiești

Având în vedere

  • -  prevederile art.l2(3) coroborate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

adresa Partidului National Liberal-Organizatia județului Prahova nr. 161/10.03.2016, înregistrata la Instituția Prefectului județul Prahova la nr.4525/10.03.2016;

  • -  referatul întocmit de Serviciul aplicare actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4583/11.03.2016, prin care se propune emiterea ordinului;

  • - avizul de legalitate întocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4607/11.03.2016, prin care se avizeaza de legalitate si se propune emiterea ordinului;

în temeiul prevederilor art.26 din Legea nr.340/2004 (rl) privind prefectul si instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.166/2014;

Prefectul județului Prahova emite următorul ordin:

Art.l, Se constata încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas si se declara vacant locul acestuia in Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art,2, Prezentul Ordin poate fi atacat, in termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art-3. Compartimentul Administrativ, Secretariat si Informatica va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Ploiești, Nr. WCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7                    AP* \

l'                                                                                ;

f r                            1 -■>

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ. RESPECTAREA DREPrURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚI! ĂĂ Ă

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului nr. 263/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, modificatăSECRETAR,

Gheorght^^rtj u