Hotărârea nr. 95/2016

Hotãrârea nr. 95 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploieşti, modificată

ROM ANI A


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 95 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată;

Ținând cont de Raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții si reclamații din data de 24.03.2016;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere Ordinul nr. 66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești, emis de Instituția Prefectului Județului Prahova;

Conform prevederilor art. 187 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin. 1 și alin. 6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și acualizată;

H O T Ă R Ă ȘT E:

Art. 1, Modificarea art. 3 alin.l din Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2014, modificată, în sensul înlocuirii domnului Paul Alexandru Palaș cu domnul Ionuț Ionescu din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2015 rămân neschimbate.

Art. 3. Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești,

modificată

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2014 a fost aprobat transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești către Consiliul Local Ploiești, precum și numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Potrivit Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 66/14.03.2016 se constată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploieși.

Prin prezentul proiect de hotărâre este necesară înlocuirea domnului Paul Alexandru Palaș din Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești cu un alt reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Față de aspectele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

O

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

Cristian Mihai Ganea

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS,„ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii ConsiliuluLOfal nr.419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată

Prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2014 s-a aprobat transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova, transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Prahova.

A

In conformitate cu art. 187 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și republicată, în cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

Potrivit actului normativ menționat, Consiliul de Administrație este alcătuit din:

  • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

  • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

  • c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

  • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

  • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

  • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistențifo^J^dicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut "de^'invitat:

,■>' ""J Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2014 a fost

aprobat transferul


managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie7Ploiești teatre Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

A

In urma demisiilor unor reprezentanți ai Consiliului Local, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2015 a fost modificată componența Consiliului de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Ulterior, Instituția Prefectului Județului Prahova ne-a transmis Ordinul nr.66/14.03.2016 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune înlocuirea domnului Paul Alexandru Palaș din Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești cu un alt consilier.

Față de aspectele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,

Georgiana Popa


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUI» PREFECTULUI -JUDEȚUL PRAHOVA it^BBWWwwWBIIwGBIKji


Ploiești, 15.03.2016

Nr. 4060/GEO

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vă transmitem Ordinul Prefectului nr. 66/14.03.2016, privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normate, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Pataș, membru în Consiliul Loca! a! municipiului Ploiești.

Cu stimă.

PREFECT,


INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA


privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas, membru in Consiliul Local al municipiului Ploiești

Având în vedere

  • -  prevederile art.l2(3) coroborate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

adresa Partidului National Liberal-Organizatia județului Prahova nr. 161/10.03.2016, înregistrata la Instituția Prefectului județul Prahova la nr.4525/10.03.2016;

  • -  referatul întocmit de Serviciul aplicare actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4583/11.03.2016, prin care se propune emiterea ordinului;

  • - avizul de legalitate intocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4607/11.03.2016, prin care se avizeaza de legalitate si se propune emiterea ordinului;

în temeiul prevederilor art.26 din Legea nr.340/2004 (rl) privind prefectul si instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.166/2014;

Prefectul județului Prahova emite următorul ordin:

Art.l, Se constata încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas si se declara vacant locul acestuia in Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art,2, Prezentul Ordin poate fi atacat, in termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art.3, Compartimentul Administrativ, Secretariat si Informatica va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

PREFECT,

Rodica Ppraschiv___


SUBPREFECT, % Ioana Madalina Lupea


Ploiești,


® #//

I I1 I- /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată
Data:           ' 2o> I zC