Hotărârea nr. 94/2016

Hotãrârea nr. 94 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul scolar 2015-2016, modificată

ROMÂNIA

viiEAT pentru] LEGALITATE U' SECRWTAR j' ¥ Pi *hA * 'țj’> w ilw**a'


LEGAL ATE


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR 94 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016, modificată

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai și a consilierilor Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu și Larisa Băzăvan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune modificarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 24.03.2016;

urmare a Ordinului Prefectului nr. 66/14.03.2016, privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Palaș Paul Alexandru, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești;

având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

in baza art. 1 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

conform art. 11 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006;

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, secțiunea a 2 a, art. 96, alin. (5), art. 61, alin. (1), (2);

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 382/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2016, în sensul înlocuirii domnului Palaș Paul Alexandru din Consiliile de Administrație ale următoarelor unități de învățământ:

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești - domnul Ionuț Ionescu Liceul Tehnologic ”Victor Slăvescu” Ploiești - domnul Ionuț Ionescu Liceul Tehnologic ”Sf. Apostol Andrei” Ploiești - domnul Ionuț Ionescu Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Ploiești - domnul Ionuț Ionescu Școala Gimnazială ”Anton Pann” Ploiești       - domnul Ionuț Ionescu

Grădinița cu P.P. nr. 47 Ploiești                - domnul Ionuț Ionescu

Art.2 Modificarea anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipiului Ploiești nr. 382/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2016, în sensul înlocuirii domnului Palaș Paul Alexandru cu domnul Ionuț Ionescu din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la Colegiul Național “Jean Monnef ’ Ploiești.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 382/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2016 rămân neschimbate.

Art.4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

EXPUNERE DE MOTIVEreferitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016, modificată

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 evidențiază rolul important al consiliului de administrație, dar și al comisiei de evaluare și asigurare a calității în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în aceste comisii se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2015 au fost repartizați reprezentanții Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016.

Ulterior, hotărârea a suportat mai multe modificări, ca urmare a demisiilor mai multor consilieri locali.

Prin Ordinului Prefectului nr. 66/14.03.2016, s-a încetat, înainte de expirarea duratei normale, mandatul de consilier local al domnului Palaș Paul Alexandru, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Astfel, se impune înlocuirea domnului Palaș Paul Alexandru cu un alt consilier in Consiliile de Administrație și in Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016.

Față de cele prezentate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

Viceprimar cu atribuții de primar,

Marilena Stanciu


Ganea CriXian Mihai
Larisa Băzăvan

Direcția Comunicare, Relații Publice


Compartiment Organizare Evenimente

RAPORT DE SPECIALITATE referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016, modificată

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, secțiunea a 2 a, art. 96.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea conform atr. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006.

Pin Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2015 au fost repartizați reprezentanții Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016.

Având în vedere faptul că, prin Ordinul Prefectului nr. 66/14.03.2016 s-a constatat încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Palaș Alexandru Paul, acesta nu mai face parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ, dar nici din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

Astfel, înlocuirea domnului Palaș Alexandru Paul nu va modifica în nici un fel desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație și nici ale Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în condiții normale.

Ca urmare, se propune înlocuirea donmului Palaș Alexandru Paul din Consiliile de Administrație și ale Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității cu un alt consilier local.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


lafii Publice


Direcția Comunicare, Director Exe

Alina Istrățfes

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

întocmită

Danila Sti


Director,

Georgiana P

0/


pa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016, modificată

și a emis:

k

PREȘEDINTE, arilena StanciuSECRETAR,

Sarida Dragulea

•4

Data:


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL PRAHOVA


Ploiești, 15.03.2016

Nr. 4060/GEO

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Vă transmitem Ordinul Prefectului nr. 66/14.03.2016, privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Paul Alexandru Palaș, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești

Cu stimă,

PREFECT,


INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA


ORDIN

privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei norma le,a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas, membru in Consiliul Local al municipiului Ploiești

Având în vedere

  • -  prevederile art.l2(3) coroborate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

adresa Partidului National Liberal-Organizatia județului Prahova nr. 161/10.03.2016, înregistrata la Instituția Prefectului județul Prahova la nr.4525/10.03.2016;

  • -  referatul întocmit de Serviciul aplicare actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr,R.4583/11.03.2016, prin care se propune emiterea ordinului;

  • - avizul de legalitate întocmit de Serviciul aplicarea actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare si relații publice, înregistrat sub nr.R.4607/11.03.2016, prin care se avizeaza de legalitate si se propune emiterea ordinului;

în temeiul prevederilor art.26 din Legea nr.340/2004 (rl) privind prefectul si instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.166/2014;

Prefectul județului Prahova emite următorul ordin:

Art.l, Se constata încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al D-lui Paul Alexandru Palas si se declara vacant locul acestuia in Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art.2. Prezentul Ordin poate fi atacat, in termenul legal, la instanța de contencios administrativ.

Art,3. Compartimentul Administrativ, Secretariat si Informatica va transmite ordinul celor implicați în aducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Ploiești, Nr.