Hotărârea nr. 93/2016

Hotãrârea nr. 93 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2016 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.93

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2016 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.6/3 0.01.2009 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova” si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova”;

In conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii Serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, actualizata;

In baza Hotărârii nr. 2 din 27.01.2016 a Adunării Generale a Asociaților ADI -Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” nr. 380/01.03.2016;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 23.03.2016;

în temeiul art.ll, art.12, art.13, art. 36 alin. 4 lit. a) si alin.7 lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contribuția anuală pentru anul 2016 la 0,50 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 117.090,00 lei, reprezentând valoarea cotizației anuale calculate la numărul populației comunicate de Direcția de Statistică pentru 01.07.2015, respectiv 234.180 locuitori.

Art.2. Direcția Relații Internationale asigură ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Președinte de ședință, Gheorghe Simion S*

Contrasemnează Secretar,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2016 a

Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatulpentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Ploiești nr. 6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu actualizata, prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Cooperarea unităților administrativ-teritoriale prin înființarea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, are în vedere implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art.17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 27.01.2016, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,50 lei/locuitor (adresa nr. 380/01.03.2016). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 117.090,00 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2015, respectiv 234.180 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2016 la 0,50 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 117.090,00 lei.

Fata de cele menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Relații Internaționale

Director executiv


Vizat

Direcția Economica

Director executiv

Nicoleta Craciunoiu

J/

15 MAR 2016

Vizat

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2016 Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a asociat cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, prin Hotararea Consiliului Local nr.6/30.01.2009.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări si completări, prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova se va realiza prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art.17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 27.01.2016, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,50 lei/locuitor (adresa nr. 380/01.03.2016). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 117.090,00 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2015, respectiv 234.180 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2016 la 0,50 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 117.090,00 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2016.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunem spre aprobare Consiliului Local.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR MIHAI CRISTIAN GANEA


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ^4 PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURUj PRAHOVA

PÎXMESTIBD. REPUBLICII NIL 2-4 PALATUL ADMINISTRATIV CAM 610-611

CUI 26119626

CONT RO92BTRLRONCRTG2S&9104»!, BANCA TRANSILVANIA PLOIEȘTI

TELEFON 02M514.Ă45 INTERIOR 116,217; FAX 03400241$

EB1AÎL Abl»£SEURÎPfl@<MAIL.COM


-3 -33-2016 __-----

"TiȚrmciPRHTPW'EFfi

i     înregistrare

\     004715........

CĂTRE, ■               --

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Pj-                   A       vb c_e-v(^x\

In atenția DoamneVDomnului

Referitor: Ctotbmtie 2016                C^lCT/AN

In conformitate cu prevederile Statutului A.D.I, Managementul Deșeurilor Prahova, art.

17 alin. 2 lit. 1, Adunarea Generala â“ Asociației din dăta de’27.01.2016, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,50 Iei/locuitor.

Având in vedere aceasta Hotarare, valoarea cotizației anuale este de calculate la numărul populației comunicate de Direcția de Statistica pentru 01-07'2015, respectiv ZSAJsfo locuitori.

Va rugam sa efectuați viramentul in contul:

RO92BTRLRONCRT0258910401,

BANCA TRANSILVANIA PLOIEȘTI

Cu stima,

DIRECTOR,

Costin GHERGHINOIU
ASOCTATTA DE DEZVOLTARE TNTERCOMTINTTARA PAHTENE


HOTĂRÂREA nr.2 din data de 27.01.2016

a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”Pârteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Având in vedere:

Prevederile art.17 alin.2 lit. c) si 1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații si la fundații, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.246/2005;

Vazind procesul verbal nr. 1/27.01.2016 al Adunării Generale a Asociației, in prezenta si cu votul favorabil al membrilor prezenti, Adunarea Generala a Asociației:

Hotărăște:

Art, 1. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016, conform Anexa nr. 1, care face parte integranta din aceasta Hotarare.

Art. 2. Se aproba, cotizația anuala a Asociației pentru anul 2016 la 0,50 lei/ locuitor pentru unitățile administrativ-teritoriale si cea a Consiliului Județean Prahova la 150.000 lei.

Președintele Asociației de Dezvotare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PRAHOVA

CUI 26119626

PLOIEȘTI BD. REPUBLICII NR. 2-4

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

CAPITOLUL 1 VENITURI

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR. 2/2016
DESCRIERE

SUMA

COTIZAȚII SI ALTE VENITURI

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

150.000,00

CONSILII ORĂȘENEȘTI SI COMUNALE

397.209,00

COTIZAȚII RESTANTE

23.976,58

DOBÂNZI

2.000,00

TOTAL VENITURI ASOCIAȚIE

573.185,58 \

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI


DESCRIERE              | SUMA

SALARII APARAT TEHNIC

416.000

CONTRIBUȚII ANGAJATOR BUGETUL DE STAT

CONTRIBUȚIE ASIGURAȚI SOCIALE DE STAT -15,8%

65.728

CONTRIBUȚIE ȘOMAJ - 0,5%

2.080

CONTRIBUȚIE SANATATE - 5,2%

21.632

CONTRIBUȚIE ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE - 0,168%

699

CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMINZATII - 0,85%

3.536

FOND GARANTARE SALARII - 0,25%

1.040

TOTAL SALARII APARAT TEHNIC

510.715

CENZORI

10.800

TOTAL CHELTUIELI SALARIALE

521.515

UTILITATI SPAȚIU

CURĂȚENIE; PAZA; ENERGIE EL.; APA, LOGISTICA

12.000

ÎNCĂLZIRE

4.000

TOTAL UTILITATI

16.000

|CHELTUIEL1 COMISIOANE BANCARE           |          2?000]

DESCRIERE

SUMA

CHELTUIELI FUNCȚIONARE CURENTA

CONSUMABILE BIROU SI IMPRIMANTA

6.000

POSTA; TELECOMUNICAȚII; INTERNET

4.000

SERVICII SSM SI MEDICINA MUNCII

1.500

IMATERIALE DIVERSE

2.000

ALTE CHELTUIELI

1.000

IMPOZIT SPAȚIU OCUPAT

4.500

BIROTICA SI IT

5.000

AUDIT SITUAȚII FINANCIARE

2.000

PROTOCOL

500

TOTAL CURENTE

26.500TOTAL FUNCȚIONARE CURENTA


573.185|


AUTO

COMBUSTIBIL SI LUBREFIANTII

3.000

PIESE SI ÎNTREȚINERE MAȘINA

3.000

ROVINIETA SI ASIGURARE

1.170

TOTAL AUTO

7.170

[TOTAL CHELTUIELI

ÎNTOCMIT

COSTIN GHERGHINOIU

CONFORM

CU ORIGINARAHOVÂ


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR PRAHOVA


CUI 26119626

PLOIEȘTI BD. REPUBLICII NR. 2-4


ANEXA 1 LA HOTARAREA

NR. 2/2016


APROBAT, PREȘEDINTE


DETALIERE COTIZAȚIE AFERENTA ANULUI 2016 PE MEMBRII ASOCIAȚIEI

NR. CTR.

DENUMIRE LOCALITATE

ZONA

Populație 1 IULIE 2015

0,50 lei/ locuitor

1

ADUNAȚI

7

2.076

1.038,00

2

ALBEȘTI PALEOLOGU

4

5.580

2.790,00

3

ALUNIS

2

3.410

1.705,00

4

APOSTOLACHE

5

2.108

1.054,00

5

ARICESTII RAHTIVANI

2

8.124

4.062,00

6

ARICESTIIZELETIN

5

1.247

623,50

7

AZUGA

1

4.883

2.441,50

8

BABA ANA

4

4.161

2.080,50

9

BAICOI

2

19.161

9.580,50

10

BALTA DOAMNEI

3

2.394

1.197,00

11

BĂLTEȘTI

5

3.794

1.897,00

12

BĂNEȘTI

7

5.634

2.817,00

13

BARCANESTI

2

9.696

4.848,00

14

BATRANI

5

2.106

1.053,00

15

BERCENI

2

6.351

3.175,50

16

BERTEA

2

3.203

1.601,50

17

BLEJOI

2

8.785

4.392,50

18

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

3

1.779

889,50

19

BOLDESTI-SCAJENI

2

11.598

5.799,00

20

BRAZI

2

8.295

4.147,50

21

BREAZA

7

16.802

8.401,00

22

BREBU

7

7.193

3.596,50

23

BUCOV

2

11.185

5.592,50

24

BUȘTENI

1

9.950

4.975,00

25

CALUGARENI

4

1.207

603,50

26

CAM PIN A

7

37.767

18.883,50

27

CARBUNESTI

5

1.736

868,00

28

CEPTURA

4

4.665

2.332,50

29

CERASU

5

4.667

2.333,50

30

CHIOJDEANCA

5

1.611

805,50

31

CIO RĂNI

3

6.774

3.387,00

32

COCORASTII COLT

2

2.992

1.496,00

33

COCORASTIl MISLII

2

3.398

1.699,00

34

COLCEAG

4

4.826

2.413,00

35

COMARNIC

7

12.520

6.260,00

36

CORNU

7

4.272

2.136,00

37

COSMINELE

2

1.030

515,00

38

DRAGANESTI

3

4.919

2.459,50

39

DRAJNA

5

5.428

2.714,00

40

DUMBRAVA

3

4.471

2.235,50

41

DUMBRAVESTI

2

3.706

1.853,00

42

FANTANELE

4

2.047

1.023,50

43

FILIPESTII DE PĂDURE

2

10.550

5.275,00

44

FILIPESTll DE TÂRG

2

8.309

4.154,50

45

FLORESTI

2

7.906

3.953,00

46

FULGA

3

3.299

1.649,50

47

GHERGHITA

3

2.000

1.000,00

48

GORGOTA

2

5.173

2.586,50

49

GORNET

5

2.901

1.450,50

50

GORNET CRICOV

4

2.295

1.147,50

51

GURA VADULUI

4

2.254

1.127,00CONFOR

CU ORIGINAHOVA ?


<Ș2

GURA VITIOAREI

5

6.081

3.040,50

53

IORDACHEAN

4

5.388

2.694,00 [1

54

IZVOARELE

5

6.711

3.355,50 țl

55

JUGURENI

4

546

273,00 Y

56

LAPOS

4

1.208

604,00

57

LIPANESTI

2

5.251

2.625,50

58

MĂGURELE

5

4.738

2.369,00

59

MAGURENI

2

6.457

3.228,50

60

MANECIU

5

10.720

5.360,00

61

MANESTI

2

3.985

1.992,50

62

OLARI

2

1.924

962,00

63

PACURETI

5

2.109

1.054,50

64

PAULESTI

2

5.963

2.981,50

65

PLOIEȘTI

2

234.180

117.090,00

66

PLOPENI

2

9.108

4.554,00

67

PLOPU

4

2.362

1.181,00

68

PODENII NOI

5

4.857

2.428,50

69

POIANA CAMPINA

7

5.106

2.553,00

70

POIENARII BURCHII

2

4.866

2.433,00

71

POSESTI

5

3.971

1.985,50

72

PREDEAL SARARI

5

2.320

1.160,00

73

PROVITADE JOS

7

2.295

1.147,50

74

PROVITA DE SUS

7

2.050

1.025,00

75

PUCHENII MARI

2

8.429

4.214,50

76

RAFOV

3

5.408

2.704,00

77

SALCIA

5

1.054

527,00

78

SĂLCIILE

3

1.854

927,00

79

SCORTENI

2

5.762

2.881,00

80

SECARIA

7

1.228

614,00

81

SINAIA

V

11.622

5.811,00

82

SINGERU

4

5.541

2.770,50

83

SIRNA

2

4.895

2.447,50

84

SLAN IC

2

5.996

2.998,00

85

SOIMARI

5

3.125

1.562,50

86

SOTRILE

7

3.357

1.678,50

87

STARCHIOJD

5

3.833

1.916,50

88

STEFESTI

2

2.393

1.196,50

89

SURANI

5

1.877

938,50

90

TALEA

7

1.052

526,00

91

TARGSORU VECHI

2

10.178

5.089,00

92

TATARU

4

912

456,00

93

TEISANI

5

3.706

1.853,00

94

TELEGA

7

5.586

2.793,00

95

TINOSU

2

2.423

1.211,50

96

TOM SÂNI

4

4.406

2.203,00

97

URLAȚI

4

11.641

5.820,50

98

VADU SAPAT

4

1.735

867,50

99

VALCANESTI

2

3.858

1.929,00

100

VALEA CALUGAREASCA

4

10.909

5.454,50

101

VALEA DOFTANEI

6

6.701

3.350,50

102

VĂLENII DE MUNTE

5

13.603

6.801,50

103

VARBILAU

2

6.900

3.450,00

104

CJ PRAHOVA

150.000,00

TOTAL

794.418,00

547.209,00

SURSA DATE POPUATIE DIRECȚIA DE STATISTICA PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale

pentru anul 2016 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”


PREȘEDINTE,


SECRETAR, Dragulea Sanda