Hotărârea nr. 92/2016

Hotãrârea nr. 92 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti şi estimările pe 2017-2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești Ganea Cristian Mihai și a consilierilor Popa Constantin, Mateescu Radu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu și Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cu estimările pe 2017 - 2018;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.03.2016;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/15.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Adminstrație nr. 6/ 16.03.2016 si ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/21.03.2016;

având în vedere prevederile art. 84 și art. 205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

conform prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit.(b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (l)-(5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329/noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 339/19.12.2015 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2016 și Legii nr. 340/29.12.2014 - Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2016;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a) și art. 45, alin.2, lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pentru 2017, 2018 conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrația Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Președinte de ședință, Gheorghe Sin


Contrasemnează Secretar,

< Simona Albu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018


în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor unități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu <2) modificările și completările ulterioare, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, Legii nr.340 / 2015 - Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2016 și Ordinului nr. 20 /2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale.

Totodată s-a urmărit armonizarea proiectului de buget al S.C. TCE S.A. Ploiești în conformitate cu prevederile cuprinse în Bugetul Local, respectiv la capitolul Transporturi.

Astfel pentru acordarea protecției sociale de către consiliul local anumitor categorii defavorizate de călători: pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri cu domiciliul în municipiului Ploiești, elevi, studenți, veterani, eroi și luptători în revoluție, se propune alocarea din bugetul local a sumei de 23.400 mii lei.

în ceea ce privește transportul persoanelor cu dizabilități, la poziția subvenții de la ASSC, suma propusă este de 2.650,0 mii lei.

Fundamentarea veniturilor din exploatare precum și subvenția acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este în conformitate cu prevederile legislației în vigOar?’ .                        .        .                .        (I ..

In ceea ce privește programul de investiții, acesta cuprinde obiectivele de investiții propuse a se realiza din surse proprii, pentru anul 2016 și următorii 2 ani: 2017 și 2018.

Astfel pentru anul 2016 se propune a se realiza investiții din veniturile proprii ale societății în sumă de 3.152 mii lei.

Pentru anii următori 2017, 2018, investițiile ce se vor demara în anul 2016 ca și lucrări în continuare sunt propuse a se realiza în funcție de rezultatele economico-financiare obținute, tot din surse proprii.

propunem aprobarea proiectului de hotărâre


Față de cele prezentate mai sus alăturat.

Viceprimar cu atribuții de primar,

Ganea Cristia/ijMihai


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Alexandru Paul Palaș ---


Popa Gheorghe

?i v7.;                ■.


V x<

Vizat Viceprij George


SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI;

.....

iar ană

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2016 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 19.12.2015, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, a Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform prevederilor art. 6, alin.l din OG nr. 26 / 2013, „ operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat... “.

Previzionarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 are la bază datele înregistate în evidențele contabile la 30.11.2015 cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-fmanciare aferente anului 2015.

Astfel estimările pentru venituri și cheltuieli s-au realizat pe baza legislației în vigoare, precum și a inflației anunțate de BNR pentru 2016 de 1,1% și de către Comisia Națională de Prognoză ( CNP) pentru anii 2017 = 2,8% și 2018 = 2,5%.

 • I. VENITURI:


1. Veniturile din exploatare:

 • a) , din producția vândută:

- din servicii prestate, care au fost estimate pe baza conform HCL nr.530/21.12.2015;

-alte venituri (altele decât cele obținute din bilete și volumul veniturilor înregistrate în anul 2015.

 • b) .nu e cazul;

 • c) .Veniturile din subvenții au fost previzionate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.5O3/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi, studenți, veterani, eroi și luptători în revoluție; Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și

O studenții din învățământul de stat; Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată; Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, Decret-Lege nr. 118/1990 actualizat, Legii nr. 341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, OG nr.83/2014 privind alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Subvențiile de la CLM Ploiești, ASSC și alte autorități publice, conțin TVA. ( anexa nr.2.1).

Față de necesarul previzionat în anexa precizată mai sus, menționăm că în proiectul de buget s-a modificat suma în sensul că în prima parte a anului 2016 se alocă numai 26.050 mii lei, inclusiv ASSC (prevedere suficientă pentru cca 7 luni), sumă aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 47/ 01.02.2016. Diferența de 8.927 mii lei urmează să fie alocată în cursul anului, suma totală reprezentând O subvenții conform prevederilor legale în vigoare

( estimare conform HCLM nr.503/2015) cu TVA fiind de 34.977 mii lei.

In situația în care nu se va aloca diferența de 8.927 mii lei, Consiliul de Administrație al TCE va propune AGA și va supune spre aprobare CLM Ploiești măsurile care se impun în vederea continuității activității societății.

De menționat faptul că, datorită efectelor aplicării prevederilor HCL nr. 79/ 2014, în masa totală de venituri comparativ cu anii 2012 și 2013, veniturile din vânzările de bilete și abonamente au înregistrat un trend descrescător, de la 30-33% la 14%. In aceste condiții previziunea pentru anul 2016 s-a bazat în principal pe ritmul vânzărilor înregistrat pe primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2016, ținând cont de faptul că niciun operator de transport din țară nu a beneficiat de acest sistem de gratuitate totală acordată de către autoritatea publică locală cetățenilor săi.

Astfel, în funcție evoluția încasărilor, acest indicator va suporta influențe (+/-) și va fi actualizat la prima rectificare bugetară.

 • 2. Veniturile financiare estimarea pentru această categorie are la bază dobânzile pentru depozitele bancare ale societății din anul 2015.

II. CHELTUIELI: ■                                   /

 • 2.Cheltuielile de exploatare, din care:

 • A. Cheltuieli cu bunuri și servicii s-au previzionat în funcție de: w;.. 1

 • - datele înregistate în evidențele contabile la 30.11.2015, ci^ysijmațțl^wiii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-financiare aferente aniilui'20'l?5t

 • - uzura întregului parc de autovehicule de peste 100% și

 • - inflația anunțată de BNR pentru anul 2016.

Deși începând cu 30.12.2015 a fost dată în exploatare linia de tramvai reabilitată pentru traseul 101 și ținând cont de faptul că traseul 102 se efectuează încontinuare cu autobuze, în anul 2016 în structura cheltuielilor se menține trendul crescător al cheltuielilor cu mentenanța parcului de autobuze, tramvaie (pentru traseul 101) și troleibuze. Cheltuielile sunt influențate și datorită utilizării troleibuzelor pe motor Diesel pe anumite tronsoane.

Cheltuielile privind stocurile în principal combustibilul (motorina), piesele de schimb, sunt previzionate la aproximativ același nivel al anului 2015, având în vedere O faptul că traseul 102 executat cu tramvaiul este înlocuit încontinuare cu autobuze, iar rutele ocolitoare presupun un număr suplimentar de kilometrii.

Cheltuielile privind energia electrică au fost previzionate cu 30,4 % mai mult față de anul 2015 avându-se în vedere darea în exploatare a tramvaiului pe traseul 101.

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, conform datelor înregistate la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015.

 • C. Cheltuieli cu personalul:

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2016, sunt estimate pentru un număr mediu total de 1090 salariați, din care 1087 salariați (fără directorii cu contract de mandat). Fundamentarea majorării numărului de personal este prezentată în anexa nr. 2.2 de O fundamentare a bugetului.

CI Cheltuieli cu salariile:

Fondul de salarii pentru anul 2016 este determinat pe baza câștigului mediu brut realizat în luna decembrie 2015, pentru un număr mediu de salariați estimat pentru anul 2016, de 1087 de salariați ( fără conducere), din care:

 • a) .1066 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din care:

 • - 1036 salariați x 3018 lei /sal x 12 luni . '         = 37.520 mii lei;

 • -  30 controlori leg. călătorie x 1718 lei/ sal x 12 luni =   618 mii lei;

 • b) .21 salariați (tonetiste) angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată (previziune pentru 1 an de zile):

21 tonetiste x 1.654 lei /sal x 12 luni = 417mii lei;

 • c) .Diferența de sume necesare pentru salariile necesare angajaților cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, care intră sub incidența reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată:

32 salariați x 136 lei /sal x 7 luni ~ 30 mii lei;

Conform prevederilor art.54 alin.l litb, alin.3 lit.a, alin.4 lit.a și^^a^gjit.a din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015, fondul de saWi^entru^20\6 este previzionat fără creșteri de salarii datorită faptului că societatea nu md^l^Bste ^ofiăițiile necesare. Personalul angajat pe perioadă determinată și cei caAâptra/.;Sți^/incîciența reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe 'țaB jgarâhtat plată, sunt evidențiați separat în anexele din buget.

La fondul de salarii se adaugă și sumele aferente indemnizațiild^supli'trîentare de concediul de odihnă, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă 2014-2016, astfel:

-1066 salariați x 1.759 lei /sal. mediu încadrare) ~ 1.875 mii lei , indemnizații suplimentare de concediul de odihnă, total fond de salarii = 40.000 mii lei;

"21 salariați x 1.345 lei /sal. mediu încadrare ~ 28 mii lei indemnizații suplimentare de concediul de odihnă , total fond de salarii = 445 mii lei

C2 Bonusuri (tichete de masă și tichete cadou):

-tichete de masă, se acordă conform Legii nr. 142/ 1998 cu modificările și O completările ulterioare:

(20 tichete masă / lună x 1087 salariați x 9,41 lei/tichet x 12 luni) x 1,1% inflație = 2.489 mii lei /an;

-tichete cadou în funcție de rezultatul economico - financiar al societății:

(20 tichete cadou /an x 1087 salariați xlO lei/tichet) =218 mii lei /an;

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat, conform legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011, actualizată;

C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială sunt estimate conform legislației actuale;

 • D. Alte cheltuieli de exploatare:

- cheltuieli cu amortizarea, conform estimărilor datelor înregistate în evidențele O contabile la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-fînanciare aferente anului 2015.

Referitor la sursele de finanțare ale investițiilor, acestea sunt:

 • - din alocații bugetare: în ultimii 4 ani, societatea nu a beneficiat de alocații bugetare.

 • - din surse proprii: din estimările realizate, acestea pot fi din amortizarea previzionată pentru anul 2016 și din fondul de dezvoltare constituit din veniturile din bilete, conform HCL nr. 499/2013. Sursele se vor utiliza în principal pentru achiziționarea a 10 autobuze second hand, 10 tramvaie second hand, echipamente îmbarcat versiunea 2.5 dispecerizare și diverse dotări de mijloace fixe ( Anexa nr.4.1).

Referitor la stabilirea unui plan de măsuri pentru reducerea plăților restante și a creanțelor restante este necesar să precizăm următoarele:

1. plățile restante se referă în principal la :

-TVA suplimentar și accesoriile aferente stabilite de către AțlAETjțn^prezent înalta Curte de Casație și Justiție a respins toate recursurile declarate împotriva Seritinței nr. 18/2014 a Curții de Apel Ploiești;                                                   \

-impozit pe profit suplimentar și accesoriile aferente stabilite-'de către ȘPFL jîn suma de 10.848.091 lei, procesul se află de asemenea în recurs declaraț ia îrialfaVCurteJâe Casație și Justiție, încă nu a fost stabilit termenul de judecată.2. creanțele restante sunt în principal sumele neîncaste pentru prestarezTserviciului efectuat către anumite categorii defavorizate de călători conform prevederilor clauzelor contractuale și legislației în vigoare. La finele anului 2015, sumele restante conform deconturilor depuse pentru lunile noiembrie și decembrie 2015 la Primăria Municipiului Ploiești sunt în sumă de 11.719 mii lei.

De menționat faptul că din prevederea bugetară aprobată pentru fiecare exercițiu financiar al SC TCE SA Ploiești de către Primăria Municipiului Ploiești, se scade soldul aferent anului precedent de exemplu pentru anul 2016 se va scădea suma aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2015.

Prevederea bugetară estimată de către societate este strict pentru exercițiul financiar al anului curent, care nu poate fi diminuată cu sumele neîncasate din anul precedent. Acest fenomen care se perpetuează de la an la an, are influențe negative asupra activității societății în sensul creșterii atât a volumului de plăți restante cât și al creanțelor restante, cu repercursiuni directe în realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță.

Luând în considerare acești factori, Societatea nu poate îndeplini condiția prevederilor art.54, alin.4 lit.a și b din Legea nr.339/2015 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2016.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 47/ 01.02.2016 prin care a fost aprobată alocarea sumei de 26.050 mii lei față de necesarul previzionat de 34.977 mii lei, (sume care au ca destinație decontarea serviciului prestat către anumite categorii de persoane defavorizate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015), se impune să menționăm că în situația primirii cu întârziere a diferențelor de sume rămase de alocat, societatea poate înregistra o disfuncționare majoră în desfășurarea activității, în speță creșterea volumului de plăți restante.

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 / 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde :

 • - Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, 2017,2018;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre al acestora ;

 • - Anexa nr.2.1- Notă de fundamentare privind Necesarul estimat de sume pentru asigurarea protecției sociale acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2016;

 • - Anexa nr.2.2- Notă de fundamentare număr de personal și cheltuieli cu instruirea și formarea profesională;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr.4.1 - Notă de fundamentare a Programului de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și ] restante;

Anexele nr. 2 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de pentru anul 2016, prezentat în anexa nr.l și fac parte parte integrantă^Mr^6j^â fundamentare.

de

Având în vedere prevederile art. 6, alin.l din OG nr. 26 / 2013^ referăm că proiectul de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli are caracter de urgență și solicităm introducerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna februarie 2016.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2016.


DIRECTOR FINANCIAR,

BIROU JURIDIC, cons. jr. MonicafManea


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești pe anul 2016
Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii. Astfel pe anul 2016 din bugetul local s-a alocat suma de 23.400 mii lei inclusiv TVA pentru protecție sociala transport elevi, studenti, pensionari si suma de 2.650 mii lei protecție sociala pentru persoane cu dizabilitati si asistenții acestora.

Sumele menționate trebuie sa se regaseasca in bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, reprezentând limita maxima pana la care din bugetul local se pot efectua plăti.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)    Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Din suma de 23.400,00 mii lei aprobata conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016, se va plăti suma de 11.604,43 mii lei, din care : suma de 5.819,61 mii lei restante aferente lunii noiembrie 2015 si suma de 5.784,82 mii lei restante aferente lunii decembrie 2015, diferența urmând a fi plătită conform deconturilor emise in anul 2016.

In funcție de gradul de colectare al veniturilor proprii se va proceda la rectificarea bugetului S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, in prezent neexistand garanția incasarii veniturilor pe 2016 si nici nu sunt identificate surse suplimentare de venit.


DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

' O; •

■, - ■

-a

Si *eBqa ■■

:V*-'6tO'A ■■■


Hotărârea nr. 5 din 21.03.2016 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului O stJb nr.J29/326/1991, CUI RO 1355770, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârile nr. 289/13.08.2013; 351/24.09.2014;  206/11.06.2015;  337/25.09.2015;  338/25.09.2015;  340/25.09.2015;

341/24.09.2015; 343/25.09.2015; 344/25.09.2015; 435/25.11.2015; 58/25.02.2016 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești; in temeiul Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, in conformitate cu întreaga legislație incidența in vigoare, s-a întrunit la sediu societății, în data de 21.03.2016, orele 15,00 și adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 .înaintarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 și estimările pe anii 2017-2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - in forma prezentata si avizata conform art. 1 din Hotararea nr.6/16.03.2016 de Consiliul de Administrație, către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, pentru aprobare; cu amendamentul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor in unanimitate, ca: .

,.Cheltuielile aferente punerii in practica a Hotărârii de Consiliu Local nr. 503/2015, se vor efectua in limita veniturilor cu aceasta destinație alocate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 al Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”


Reprezentanții Municipiului Ploiești:
Reprezentantul Ș.G.U.\Ploieșp S.R.L: ir «an 1

- Extras -


Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, numit prin art.

1 din Hotărârea nr. 9/ 19.12.2014, a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători


Express S.A., respectiv:

Domnul Ionică Ion

Doamna lacob Oana

Domnul Anghel Paul

Domnul lordache Marian

Domnul Marius Măselușă


™ Președinte

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru


DECIDE:


Art. 1. Avizează, cu votul unanim al membrilor prezenți, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent anului 2016 și estimările pentru anii 2017-2018, conform material nr. BTV 5637/16.03.2016, și dispune înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor, în procedura de aprobare.Secretariat tehnic

cons.jr. Monica Manea

Notă de fundamentare privind previzionarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al SC Transport Călători Express SA Ploiești -Proiect -

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2016 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 19.12.2015, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, a Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform prevederilor art. 6, alin.l din OG nr. 26 / 2013, „ operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat...

Previzionarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 are la bază datele înregistate în evidențele contabile la 30.11.2015 cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015.

Astfel estimările pentru venituri și cheltuieli s-au realizat pe baza legislației în vigoare, precum și a inflației anunțate de BNR pentru 2016 de 1,1% și de către Comisia Națională de Prognoză ( CNP) pentru anii 2017 = 2,8% și 2018 = 2,5%.


I.VENITURI:

l.Veniturile din exploatare:

a), din producția vândută:


- din servicii prestate, care au fost estimate pe baza tarifelor în vigoare, aprobate conform HCL nr.530/21.12.2015;

-alte venituri (altele decât cele obținute din bilete și abonamente) , în funcție de volumul veniturilor înregistrate în anul 2015.

 • b) .nu e cazul;

 • c) .Veniturile din subvenții au fost previzionate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi, studenți, veterani, eroi și luptători în revoluție; Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat; Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată; Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, Decret-Lege nr. 118/1990 actualizat, Legii nr. 341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, OG nr.83/2014 privind alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Subvențiile de la CLM Ploiești , ASSC și alte autorități publice, conțin TVA. (anexa nr.2.1).

Față de necesarul previzionat în anexa precizată mai sus, menționăm că în proiectul de buget s-a modificat suma în sensul că în prima parte a anului 2016 se alocă numai 26.050 mii lei, inclusiv ASSC (prevedere suficientă pentru cca 7 luni), sumă aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 47/ 01.02.2016. Diferența de 8.927 mii lei urmează să fie alocată în cursul anului, suma totală reprezentând subvenții conform prevederilor legale în vigoare ( estimare conform HCLM nr.503/2015) cu TVA fiind de 34.977 mii lei.

A

In situația în care nu se va aloca diferența de 8.927 mii lei, Consiliul de

3                                                                                                           3                                                           7

Administrație al TCE va propune AGA și va supune spre aprobare CLM Ploiești măsurile care se impun în vederea continuității activității societății.

k o /

/Xt’v>

De menționat faptul că, datorită efectelor aplicării prevederilor\fe^I/nf. 79? 2014, în masa totală de venituri comparativ cu anii 2012 și 2013, vânitarileldin./^/ vânzările de bilete și abonamente au înregistrat un trend descrescător, ue^ia^Bp^x' 33% la 14%. în aceste condiții previziunea pentru anul 2016 s-a bazat în prificipal pe ritmul vânzărilor înregistrat pe primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2016, ținând cont de faptul că niciun operator de transport din țară nu a beneficiat de acest sistem de gratuitate totală acordată de către autoritatea publică locală cetățenilor săi.

Astfel, în funcție evoluția încasărilor , acest indicator va suporta influențe (+/-) și va fî actualizat la prima rectificare bugetară.

2. Veniturile financiare estimarea pentru această categorie are la bază dobânzile pentru depozitele bancare ale societății din anul 2015.

O

H. CHELTUIELI:

2.Cheltuielile de exploatare, din care:

 • A. Cheltuieli cu bunuri și servicii s-au previzionat în funcție de:

 • - datele înregistate în evidențele contabile la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-fînanciare aferente anului 2015;

 • - uzura întregului parc de autovehicule de peste 100% și

 • - inflația anunțată de BNR pentru anul 2016.

Deși începând cu 30.12.2015 a fost dată în exploatare linia de tramvai reabilitată pentru traseul 101 și ținând cont de faptul că traseul 102 se efectuează încontinuare cu autobuze, în anul 2016 în structura cheltuielilor se menține trendul crescător al cheltuielilor cu mentenanța parcului de autobuze, tramvaie (pentru traseul 101) și troleibuze. Cheltuielile sunt influențate și datorită utilizării troleibuzelor pe motor Diesel pe anumite tronsoane.

Cheltuielile privind stocurile în principal combustibilul (motorina), piesele de schimb, sunt previzionate la aproximativ același nivel al anului 2015, având în vedere faptul că traseul 102 executat cu tramvaiul este înlocuit încontinuare cu autobuze, iar rutele ocolitoare presupune un număr suplimentar de kilometrii.

Cheltuielile privind energia electrică au fost previzionate cu 30,4 % mai mult față de anul 2015 avându-se în vedere darea în exploatare a tramvaiului pe traseul 101.

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, înregistate la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru situațiilor economico-financiare aferente anului 2015.


 • C. Cheltuieli cu personalul:

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2016, sunt estimate pentru un număr mediu total de 1090 salariati, din care 1087 salariati fără directorii cu contract de mandat. Fundamentarea majorării numărului de personal este prezentată în anexa nr. 2.2 de fundamentare a bugetului.

CI Cheltuieli cu salariile:

Fondul de salarii pentru anul 2016 este determinat pe baza câștigului mediu brut realizat în luna decembrie 2015, pentru un număr mediu de salariați estimat pentru anul 2016, de 1087 de salariați (fără conducere), din care:

 • a) . 1066 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din care:

 • - 1036 salariați x 3018 lei /sal x 12 luni              ~ 37.520 mii lei;

 • -  30 controlori leg. călătorie x 1718 lei/ salx 12 luni ~   618 mii lei;

 • b) .21 salariați (tonetiste) angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată (previziune pentru 1 an de zile):

21 tonetiste x 1.654 lei /salx 12 luni = 417mii lei;

 • c) .Diferența de sume necesare pentru salariile necesare angajaților cu contract de muncă pe. perioadă nedeterminată, care intră sub incidența reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată:

32 salariați x 136 lei/sal x 7 luni — 30 mii lei;

Conform prevederilor art.54 alin.l lit.b, alin.3 lit.a, alin.4 lit.a și b, alin.6 lit.a din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015, fondul de salarii pentru 2016 este previzionat fără creșteri de salarii datorită faptului că societatea nu îndeplinește condițiile necesare. Personalul angajat pe perioadă determinată și cei care intră sub incidența reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, sunt evidențiați separat în anexele din buget.

La fondul de salarii se adaugă și sumele aferente indemnizațiilor suplimentare de concediul de odihnă, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă 2014-2016, astfel:

HI h'

-1066 salariați x 1.759 lei /sal. mediu încadrare) = l.&T5/>^ni/lcî indemnizații suplimentare de concediul de odihnă, total fond de sala^ii^/40:00^ mii lei;

-21 salariați x 1.345 lei /sal. mediu încadrare = 28 mii lei indemnizații suplimentare de concediul de odihnă , total fond de salarii — 445 mii lei

C2 Bonusuri (tichete de masă și tichete cadou):

-tichete de masă, se acordă conform Legii nr. 142/ 1998 cu modificările și completările ulterioare:

(20 tichete masă / lună x 1087 salariați x 9,41 lei/tichet x 12 luni) x 1,1% inflație = 2.489 mii lei /an;

-tichete cadou în funcție de rezultatul economico - financiar al societății:

(20 tichete cadou /an x 1087 salariați xlO lei/tichet) =218 mii lei /an;

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat, conform legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor art.55 din OUG nr. 109/2011, actualizată;

C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială sunt estimate conform legislației actuale;

 • D. Alte cheltuieli de exploatare:

 • - cheltuieli cu amortizarea, conform estimărilor datelor înregistate în evidențele contabile la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015.

Referitor la sursele de finanțare ale investițiilor, acestea sunt:

 • - din alocații bugetare: în ultimii 4 ani, societatea nu a beneficiat de alocații bugetare.

 • - din surse proprii; din estimările realizate, acestea pot fi din amortizarea previzionată pentru anul 2016 și din fondul de dezvoltare constituit din veniturile din bilete, conform HCL nr. 499/2013. Sursele se vor utiliza în principal pentru achiziționarea a 10 autobuze second hand, 10 tramvaie second hand, echipamente îmbarcat versiunea 2.5 dispecerizare și diverse dotări de mijloace fixe ( Anexa nr.4.1).

Referitor la stabilirea unui plan de măsuri pentru reducerea plăților restante și a creanțelor restante este necesar să precizăm următoarele:

1. plățile restante se referă în principal la :

-TVA suplimentar și accesoriile aferente, respectiv suma de 34.549.834 lei stabilită de către ANAF. In prezent procesul se află în recurs declarat la înalta Curte de Casație și Justiție cu termen de judecată în luna martie 2016 ;


-impozit pe profit suplimentar și accesoriile aferente stabîlit^țfei^e^ SPFL în suma de 10.848.091 lei, procesul se află de asemenea în recurs3^jgjfac la înalta Curte de Casație și Justiție, încă nu a fost stabilit termenul de judecată.

2. creanțele restante sunt în principal sumele neîncaste pentru prestarea serviciului efectuat către anumite categorii defavorizate de călători conform prevederilor clauzelor contractuale și legislației în vigoare. La finele anului 2015, sumele restante conform deconturilor depuse pentru lunile noiembrie și decembrie 2015 la Primăria Municipiului Ploiești sunt în sumă de 11.719 mii lei.

De menționat faptul că din prevederea bugetară aprobată pentru fiecare exercițiu financiar al SC TCE SA Ploiești de către Primăria Municipiului Ploiești, se scade soldul aferent anului precedent de exemplu pentru anul 2016 se va scădea suma aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2015.

Prevederea bugetară estimată de către societate este strict pentru exercițiul financiar al anului curent, care nu poate fi diminuată cu sumele neîncasate din anul precedent. Acest fenomen care se perpetuează de la an la an, are influențe negative asupra activității societății în sensul creșterii atât a volumului de plăți restante cât și al creanțelor restante, cu repercursiuni directe în realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță.

Luând în considerare acești factori, Societatea nu poate îndeplini condiția prevederilor art.54, alin.4 lit.a și b din Legea nr.339/2015 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2016.

Astfel, considerăm că este necesar ca prevederea bugetară propusă spre aprobare pentru anul 2016 să nu mai fie influențată de soldul aferent anului 2015.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 47/ 01.02.2016 prin care a fost aprobată alocarea sumei de 26.050 mii lei față de necesarul previzionat de 34.977 mii lei, (sume care au ca destinație decontarea serviciului prestat către anumite categorii de persoane defavorizate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015), se impune să menționăm că în situația primirii cu întârziere a diferențelor de sume rămase de alocat, societatea poate înregistra o disfuncționare majoră în desfășurarea activității, în speță creșterea volumului de plăți restante.

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 / 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde :

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, 2017,2018;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre al acestora;

 • - Anexa nr.2.1- Notă de fundamentare privind Necesarul estimat de sume -pentru asigurarea protecției sociale acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2016;

 • - Anexa nr.2.2- Notă de fundamentare număr de personal și cheltuieli cu instruirea și formarea profesională;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr.4.1 - Notă de fundamentare a Programului de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

Anexele nr. 2 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, prezentat în anexa nr.l și fac parte parte integrantă la prezenta notă de fundamentare.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2016.


I&IR.OU CFG

o             o


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 024-4- 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office(^ratph.ro; www.ratph.ro

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

Anexa nr.l

mii lei

INDICATORI

Nr rd

Preliminat / Realizat 2015

BVC propuneri

2016

%

Estimări an

2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

68.966,0

76.449,0

110,9

78.589,6

80.554,3

102,8

102,5

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

68.959,0

76.442,0

110,9

78.582,4

80.546,9

102,8

102,5

a)

subvenții cu TVA aprobate cf. HCLM nr. 47/01.02.2016

67.609,0

26.050,0

38,5

44.078,7

45.180,7

169,2

102,5

fără TVA

54.703,0

21.888,0

40,0

35.732,0

36.625,3

163,2

102,5

a.l

subvenții de la CLM, din care:

62.377,0

23.400,0

37,5

37.678,7

38.620,7

161,0

102,5

TVA

12.073,0

3.900,0

32,3

7.292,7

7.475,0

187,0

102,5

subvenții (protecție socială)

50.304,0

19.500,0

38,8

30.386,0

31.145,7

155,8

102,5

a.2

subvenții de la ASSC, din care:

5.232,0

2.650,0

50,6

6.400,0

6.560,0

241,5

102,5

o o

TVA

1.013,0

442,0

43,6

1.239,0

1.270,0

280,3

102,5

subvenții (protecție socială)

4.219,0

2.208,0

52,3

5.161,0

5.290,0

233,7

102,5

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, din care:

180,0

180,0

100,0

185,0

189,7

102,8

102,5

b)

transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

4

0,0

0,0

2

Venituri financiare

5

7,0

7,0

7,2

7,4

102,8

102,5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

72.261,0

76.448,5

105,8

78.589,1

80.553,8

102,8

102,5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

72.261,0

76.448,5

105,8

78.589,1

80.553,8

102,8

102,5

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

20.829,0

21.347,5

102,5

21.945,2

22.493,9

102,8

102,5

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.293,0

1.672,0

129,3

1.718,8

1.761,8

102,8

102,5

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

49.173,0

52.752,0

107,3

54.229,1

55.584,8

102,8

102,5

CO)

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.l3+Rd.l4)

12

40.223,0

43.182,0

107,4

44.391,1

45.500,9

102,8

102,5

CI)

ch.cu salariile

13

37.970,0

40.475,0

106,6

41.608,3

42.648,5

102,8

102,5

C2)

bonusuri

14

2.253,0

2.707,0

120,2

2.782,8

2.852,4

102,8

102,5

C3)

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

14,0

0,0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

14,0

0,0

C4)

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

480,0

507,0

105,6

521,2

534,2

102,8

102,5

o

C5)

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

18

8.456,0

9.063,0

107,2

9.316,8

9.549,7

102,8

102,5

D

alte cheltuieli de exploatare

19

966,0

677,0

70,1

696,0

713,4

102,8

102,5

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

ni

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-3.295,0

0,5

0,5

0,5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plății dobânzilor,comis ioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 și 29.

30

7

Participarea salariațîlor la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor,în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.3 l-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

o

o

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

vn

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

vni

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.742,0

3.152,0

3.240,3

3.321,3

1

Alocații de la buget

44

2

Surse proprii

1.742,0

3.152,0

3.240,3

3.321,3

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45 bis

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

1.742,0

3.152,0

3.240,3

3.321,3

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.040,0

1.096,0

1.096,0

1.096,0

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.042,0

1.090,0

1.090,0

1.090,0

2

1

Nr. mediu de salariați fără conducere

1.039,0

1.087,0

1.087,0

1.087,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd. 12/Rd.49)/12* 10 00

50

3.226,1

3.310,5

3.403,2

3.488,3

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd. 13/Rd.49)/ 12*1000

51

3.045,4

3.103,0

3.189,8

3.269,6

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)

52

66,2

70,1

72,1

73,9

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.l)*1000

54

1.047,8

1.000,0

1.000,0

1.000,0

8

Plăți restante

55

47.645,0

48.400,0

9

Creanțe restante

56

11.267,0

9.069,0


S.C. TranspOrt Călători Express S.A. f oiești


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon; 0244 543751 , Fax; 0244 51 3228, e-mail; Office <SjratcFi.ro: www.ratph.ro

Detalierea indicatorilor economico-fmanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre

Anexa nr.2

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

A

Realizat an 2014

Prevederi an 2015

Propuneri an 2016

%

%

Aprobat

B Preliminat/ Realizat

din care:

7=6e/5

8=5/3a

C

D

HCLM nr.514/ 2015

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2016

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6e

7

8

I

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

77.334,0

70.525,0

68.966,0

24.050,0

19.849,0

13.283,0

11.827,0

76.449,0

110,9

89,2

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 1 4), din care:

2

77.327,3

70.518,0

68.959,0

24.048,0

19.848,0

13.281,0

11.825,0

76.442,0

110,9

89,2

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

18.492,3

13.890,0

14.256,0

11.778,0

11.778,0

11.778,0

11.780,0

54.554,0

382,7

77,1

al)dîn vânzarea produselor

4

a2)dîn servicii prestate

5

12.872,0

8.810,0

8.785,0

10.120,0

10.120,0

10.120,0

10.123,0

47.923,0

545,5

68,2

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

5.620,3

5.080,0

5.471,0

1.658,0

1.658,0

1.658,0

1.657,0

6.631,0

121,2

97,3

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+ rd. subvenții fără TVA), din care:

9

58.835,0

56.628,0

54.703,0

12.270,0

8.070,0

1.503,0

45,0

21.888,0

40,0

93,0

cl.l

subvenții cu TVA aprobate cf. HCLM nr. 47/01.02.2016

72.664,0

69.908,0

67.609,0

14.270,0

9.630,0

2.150,0

0,0

26.050,0

38,5

93,0

cl.2

fără TVA

58.600,0

56.378,0

54.523,0

12.225,0

8.025,0

1.458,0

0,0

21.708,0

39,8

93,0

cl.3

subvenții de la CLM, din care:

65.930,0

64.558,0

62.377,0

13.040,0

8.400,0

1.960,0

0,0

23.400,0

37,5

94,6

TVA

12.761,0

12.495,0

12.073,0

1.840,0

1.400,0

660,0

0,0

3.900,0

32,3

94,6

subvenții (protecție socială)

53.169,0

52.063,0

50.304,0

11.200,0

7.000,0

1.300,0

0,0

19.500,0

38,8

94,6

cl.4

subvenții de la ASSC, din care:

6.7' )

5.350,0

5.232,0

1.230,0

1.230,0

l J0

0,0

2.650,0

50,6

77,7

TVA

1.303,0

1.035,0

1.013,0

205,0

205,0

32,0

0,0

442,0

43,6

77,7

subvenții (protecție socială)

5.431,0

4.315,0

4.219,0

1.025,0

1.025,0

158,0

0,0

2.208,0

52,3

77,7

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG

Ploiești

235,0

250,0

180,0

45,0

45,0

45,0

45,0

180,0

100,0

76,6

c2)transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.l8+Rd.l9), din

16

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

6,7

7,0

7,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

100,0

104,6

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

6,7

7,0

7,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

100,0

104,6

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+-Rd.l36+Rd.l44)

29

70.010,9

73.434,0

72.261,0

19.463,5

19.214,0

18.518,0

19.253,0

76.448,5

105,8

103,2

1

Cheltuieli de

exploatare(Rd,31+Rd.79+Rd.86+Rd. 1

20),din care:

30

70.010,9

73.434,0

72.261,0

19.463,5

19.214,0

18.518,0

19.253,0

76.448,5

105,8

103,2

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

21.427,9

20.537,0

20.829,0

5.687,5

5.438,0

4.742,0

5.480,0

21.347,5

102,5

97,2

Al)

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

16.715,0

15.831,0

15.709,0

4.499,0

4.242,0

3.562,0

4.291,0

16.594,0

105,6

94,0

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34

u

13.054,0

12.958,0

12.795,0

3.444,0

3.237,5

O

2.737,5

3.438,0

12.857,0

100,5

98,0

b 1 ^cheltuieli cu piese de schimb

35

1.991,0

2.600,0

2.540,0

650,0

650,0

650,0

650,0

2.600,0

102,4

127,6

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

10.893,0

10.203,0

10.100,0

2.750,0

2.550,0

2.050,0

2.750,0

10.100,0

100,0

92,7

b3)alte cheltuieli materiale

36.1*

170,0

155,0

155,0

44,0

37,5

37,5

38,0

157,0

101,3

91,2

c)cheltuielî privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

123,0

144,0

186,0

47,0

47,0

47,0

47,0

188,0

101,1

151,2

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.362,0

2.700,0

2.700,0

1.000,0

950,0

770,0

800,0

3.520,0

130,4

80,3

e)cheltuieli privind mărfurile

39

176,0

29,0

28,0

8,0

7,5

7,5

6,0

29,0

103,6

15,9

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.030,0

1.281,0

1.335,0

416,0

421,5

406,0

411,5

1.655,0

124,0

129,6

a)cheltuieli cu întreținerea și

41

424,0

631,0

706,0

190,0

195,5

180,0

184,5

750,0

106,2

166,5

b)cheltuieli privind

chiri ile(Rd.43+Rd.44), din care:

42

bljcătre operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

606,0

650,0

629,0

226,0

226,0

226,0

227,0

905,0

143,9

103,8

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd. 62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.7 8), din care:

46

3.682,9

3.425,0

3.785,0

772,5

774,5

774,0

777,5

3.098,5

81,9

102,8

ajcheltuieli cu colaboratorii

47

0,0

0,0

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

312,0

151,0

162,0

43,5

43,5

43,0

45,0

175,0

108,0

51,9

bl)cheltuieli privind consultanța

49

c)cheltuîeli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:

50

6,0

7,0

3,0

1,0

1,0

1,0

2,0

5,0

166,7

50,0

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

6,0

7,0

3,0

1,0

1,0

1,0

2,0

5,0

166,7

50,0

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările

55

O

u

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61 ),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si actîvitati

61

ejcheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)cheltuielî de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

19,0

29,0

24,0

8,0

10,0

10,0

7,0

35,0

145,8

126,3

_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:

64

intemă

65

externă

66

gjcheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

169,0

139,0

136,0

35,0

35,0

35,0

35,0

140,0

102,9

80,5

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

19,0

19,0

6,0

6,0

6,0

7,0

25,0

131,6

118,8

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.302,0

1.480,0

1.573,0

426,0

426,0

426,0

427,0

1.705,0

108,4

120,8

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

474,0

641,0

576,0

169,0

169,0

169,0

168,0

675,0

117,2

121,5

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

56,0

36,0

33,0

27,0

27,0

27,0

24,0

105,0

318,2

58,9

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

_aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

u

u

i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

1.858,9

1.600,0

1.868,0

253,0

253,0

253,0

254,5

1.013,5

54,3

100,5

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+

Rd.85), din care:

79

1.362,0

1.381,0

1.293,0

418,0

418,0

418,0

418,0

1.672,0

129,3

94,9

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

3,0

3,4

2,0

3,0

3,0

6,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

1,0

1,0

1,0

L0

1,0

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

619,0

745,0

610,0

169,0

168,0

168,0

170,0

675,0

110,7

98,5

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd,104+Rd.ll3)

86

46.045,0

50.577,0

49.173,0

13.188,0

13.188,0

13.188,0

13.188,0

52.752,0

107,3

106,8

CO)

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.88+Rd.92)

87

36.633,0

41.441,0

40.223,0

10.795,0

10.795,0

10.795,0

10.797,0

43.182,0

107,4

109,8

CI)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

35.365,0

38.914,0

37.970,0

10.118,0

10.118,0

10.118,0

10.121,0

40.475,0

106,6

107,4

a)salarii de bază

89

35.365,0

36.431,0

35.441,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

40.000,0

112,9

100,2

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonificațiifconform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per, determinată

91,1

2.385,0

2.470,0

112,0

112,0

112,0

109,0

445,0

18,0

e)cheltuieli cu salariile personalului cf.HG 1091/2014/HG1017/2015

91,2

98,0

59,0

15,0

15,0

30,0

50,8

C2)

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

1.268,0

2.527,0

2.253,0

623,0

732,0

622,0

730,0

2.707,0

120,2

177,7

ajcheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

u

u

_tichete de creșă, cf. Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

209,0

209,0

109,0

109,0

218,0

104,3

b)tichete de masă

96

1.268,0

2.318,0

2.044,0

623,0

623,0

622,0

621,0

2.489,0

121,8

161,2

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

14,0

14,0

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

14,0

14,0

b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+Rd.ll2), din care:

104

225,0

500,0

480,0

126,5

126,5

126,5

127,5

507,0

105,6

213,3

ajpentru directori/directorat

105

181,0

275,0

250,0

62,5

62,5

62,5

62,5

250,0

100,0

138,1

componenta fixă

106

-Componenta variabilă

107

bjpentru consiliul de administrație/consil iul de supraveghere,din care:

108

27,0

81,0

78,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

102,6

288,9

componenta fixă

109

-Componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori

111

17,0

144,0

152,0

44,0

44,0

44,0

45,0

177,0

116,4

894,1
6\rou epG
d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

O

O

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.l 14+Rd.l 15+Rd.l 16+Rd. 117+Rd ,118+Rd.ll9), din care:

113

9.187,0

8.622,0

8.456,0

2.265,5

2.265,5

2.265,5

2.266,5

9.063,0

92,0

aferente fondului de salarii

8.620,0

8.454,0

aferente plăților compensatorii

2,0

2,0

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.894,0

6.114,0

5.998,0

1.587,0

1.587,0

1.587,0

1.587,0

6.348,0

87,0

b)ch. privind contribuția la asigurări ptșomaj

115

177,0

196,0

192,0

51,0

51,0

51,0

52,0

205,0

108,5

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

1.851,0

1.960,0

1.923,0

532,5

532,5

532,5

532,5

2.130,0

103,9

d)ch.privind contribuția Ia fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

265,0

352,0

343,0

95,0

95,0

95,0

95,0

380,0

129,4

ejch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd +127+Rd.l28),din care:

120

1.176,0

939,0

966,0

170,0

170,0

170,0

167,0

677,0

70,1

82,1

a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23),din care:

121

371,0

180,0

121,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

b)cheltuielî privind activele imobilizate

124

cjcheltuîeli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

79,0

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

805,0

759,0

766,0

170,0

170,0

170,0

167,0

677,0

88,4

95,2

f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd.l29-Rd.l31),din care:

128

fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129fl.l)provizioane privind participarea Ia profit a salariaților

130

u

u

fl .2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1)din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd,135),din care:

132

_dîn participarea salariaților la profit

133

_din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd,143),din care:

136

0,1

a)cheltuieli privind

dobânzile(Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

aljaferente creditelor pentru investiții

138

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd.l41+Rdl42),din care:

140

0,1

bl)aferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                (Rd. 1 -

Rd.29)

145

7.323,1

-2.909,0

-3.295,0

4.586,5

635,0

-5.235,0

-7.426,0

0,5

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

l)Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

150

36.633,0

41.441,0

40.223,0

43.182,0

2)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

35.365,0

38.914,0

37.970,0

40.475,0

3)Nr.de personal prognozat la finele anului

152

1.062,0

1.062,0

1.040,0

1.096,0

4)Nr.mediu de salariați

153

1.037,0

1.048,0

1.042,0

1.090,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

1.034,0

1.045,0

1.039,0

1.087,0

5a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151 /Rd. 153)/12* 1000

154

2.850,2

3.103,2

3.045,4

3.103,0

b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150-rd93*rd.98)/Rd. 153)/12* 1000

155

2.952,4

3.304,7

3.226,1

3.310,5

6a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 153)

156

74,6

67,3

66,2

70,1

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse

157

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

cantitate de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare=QPF*p

161

_pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 16 l/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

46.985,0

47.645,0

47.645,0

48.400,0

8

Creanțe restante,din care:

164

12.719,0

11.267,0

11.267,0

9.069,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

de la operatori cu capital privat

166

de la bugetul de stat

167

de la bugetul local

168

de la alte entități

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul i^pi^s de rambursat)


Director General,

ec. Cristian Vir^iliu Iancovici

(

Director JPîhanciaf ec. Moriica


Sefsery^BTV

ec. Camei'


Anexa nr.2.1

Necesarul estimat de sume pentru asigurarea protecției sociale acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2016

Nr. crt.

Beneficiarul de protecție socială si tipul de protecție sociala

U/M

Cantitate

Valoare estimată pentru anul 2016 cu TVA

-mii lei-

1.

PENSIONARI cu pensie până la 2100 lei, inclusiv și persoane cu vârstă mai mare de 65/70 de ani femei/bărbati fără venituri, autorizații de transport gratuit (tarif abonament unic)

aut./lună

35.500

26.838,0

2.

VETERANI, tarif abonament unic

buc ./lună

6

5,0

3.

Eroi și luptători în revoluție, tarif bilet (2 rev x 6 bilete/lună/rev)

buc./lună

12

0,3

4.

ELEVI orfani, tarif abonament unic

buc ./lună

450

340,0

5.

STUDENȚI orfani, tarif abonament unic

buc./lună

80

60,0

6.

ELEVI, tarif abonament unic

buc./lună

5.720

2.128,0

7.

STUDENȚI, tarif abonament unic

buc./lună

1.630

606,0

I.

TOTAL PROTECȚIE SOCIALA CLM Ploiești

29.977,3

1.

Persoane cu dizabilități, tarif abonament unic

buc./lună

6.600

5.000,0

II.

TOTAL PROTECȚIE SOCIALA A.S.S.C.

5.000,0

TOTAL I+II

34.977,3

m.

Soldul sumelor de decontat în anul 2016, inclusiv persoane cu dizabiltăți (aferent lunilor noiembrie si decembrie 2015), estimat

J'îț.        .. _______

Z>-w

Iod!

wP’rA x;<   <

■ .....

IV.

TOTAL I+II+IIINOTĂ:

Se impune mențiunea că din prevederea bugetară aprobată pentru fiecare exercițiu financiar al SC TCE SA Ploiești de către Primăria Municipiului Ploiești, se scade soldul aferent anului precedent de exemplu pentru anul 2016 se va scădea suma aferentă lunilor noiembrie si decembrie 2015, asa cum rezultă din tabelul de mai sus, de cca 12.700 mii lei, din care: 1.251 mii lei sume reținute de către Primăria O Municipiului Ploiești pentru beneficiarii DL118/90-deportați, conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010.

Prevederea bugetară estimată de către societate este strict pentru exercițiul financiar al anului curent, care nu poate fi diminuată cu sumele neîncasate din anul precedent. Acest fenomen care se perpetuează de la an la an are influențe negative asupra activității societății în sensul creșterii atât a volumului de plăți restante cât și a creanțelor restante, cu repercursiuni directe în realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță.

Al

In plus Societatea nu poate îndeplini condiția prevederilor art.54, alin.4 lit.a și b din Legea nr.339/2015 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2016.

Considerăm că este necesar ca prevederea bugetară propusă spre aprobare pentru anul 2016 să nu mai fie influențată de soldul aferent anului 2015.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind:

-majorarea numărului de personal și

-cheltuielile cu instruirea și formarea profesională la SC TCE SA Ploiești pentru anul 2016


A. Numărul de personal previzionat pentru anul 2016 gi în continuare pe

anii 2017,2018, 2019

1. Situația existentă la data de 31.12.2015:

Număr de posturi aprobate cf.

Organigramei valabile până la 31.12.2015

1.080

Total personal existent la 31.12.2015, din care:

1.040

- Durată determinată

53 șoferi autobuz

- CIM suspendat CCC

7

Nr. mediu de personal pe anul 2015

1.042

2. Situația prognozată pentru anul 2016

Număr de posturi aprobate cf.

Organigramei valabilă de la 01.01.2016

1.128

Număr maxim de posturi ce pot fi ocupate (cf. aprobare AGA), din care:

1.096

- Durată determinată

22 casier tonetă durată CIM 4 luni

- Durată nedeterminată

1.074

Existent prognozat la 01.02.2016, din care:

1.095

- Durată determinată

21 casier tonetă durată CIM 4 luni

- Durată nedeterminată

1.067

- CIM suspendat CCC

7

VAR 1. Existent prognozat    la

31.12.2016, din care:

1.074

- Durată determinată

0 (încetează CIM pt. 22 casieri tonetă la 10.05.2016)

- CIM suspendat CCC

5

VAR 2. Existent prognozat    la

31.12.2016, din care:

1.096

- Durată determinată

22 casier tonetă durată CIM prelungită până la 31.12.2016

- CIM suspendat CCC

5


Majorarea numărului de personal existent în anul 2016 față de jfci,ezamiluȚ . 2015 este motivată de încetarea aplicabilității la data de 31.12.2015 a p^vederilor/' \ 4 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 79 din 2014 privincfacordareâ £ 1/ de transport gratuit cetățenilor cu domiciliul în municipiul Ploiești fără A^iiitiiri sau--a care au venituri nete de până la 3.000 lei și implicit revenirea la transportuljplâtitl c‘ precum și reluarea parțială a serviciului de transport public de persoane efectuat cu tramvaie, respectiv pe traseul 101 “Spitalul Județean - Gara de Sud și retur”.

Acest lucru a condus la următoarele acțiuni:

- Suplimentarea numărului de casieri tonetă cu 22 persoane (angajate pe perioadă determinată), care să asigure accesul publicului călător pentru procurarea titlurilor de călătorie (atât bilete, dar mai ales abonamente). Angajarea s-a făcut pe durată determinată motivat de creșterea temporară a acestei activități, coroborat cu amplasarea și punerea în funcționare a automatelor de bilete, acțiune ce se prevede a fi finalizată în semestrul I 2016. Durata contractului de muncă a fost stabilit și aprobat de către AGA prin hotărârea nr. 13 / 04.12.2015.

Ținând cont că, la data prezentei nu se pot evalua consecințele încetării acordării gratuității la transport asupra volumului de vânzări a titlurilor de călătorie, o analiză edificatoare se poate face începând cu semestrul II al anului 2016. Tot atunci, în funcție de datele existente se poate analiza oportunitatea prelungirii contractelor de muncă ale casierilor tonetă. în acest sens, previziunea pentru anul 2016 s-a făcut în două variante, astfel:

VARIANTA 1: încetarea contractelor de muncă ale celor 22 casieri tonetă la data de 10.05.2016

VARIANTA 2: prelungirea contractelor de muncă ale celor 22 casieri tonetă până la data de 31.12.2016.

 • -  Suplimentarea numărului de controlori legitimații de călătorie cu 30 persoane care să asigure prevenirea călătoriilor frauduloase prin controlul efectuat asupra existenței și validării titlurilor de călătorie de către călători.

Activitatea de control legitimații de călătorie se reorganizează, astfel încât să se asigure o verificare cât mai riguroasă a călătorilor în ceea ce privește deținerea de titlu de transport valabil la momentul utilizării mijloacelor de transport în comun de persoane.

Având în vedere cele de mai sus, datele și informațiile de care dispunem la data prezentei, situația pentru anul 2016 în ceea ce privește personalul poate fi previzionată după cum urmează:

 • -  Număr mediu de personal / an = 1.090

 • -  Număr de personal existent la 31.12.2016 = 1.096, din care:

o 22 durată CIM determinată o 1.074 durată CIM nedeterminată

Pentru anii 2017, 2018 și 2019 situația personalului se previzionează a avea o evoluție constantă situându-se la nivelul previzionat pentru anul 2016.

B. Cheltuieli cu instruirea și formarea profesională

Pentru anul 2016, conform necesităților de instruire identificatezde; către compartimente și centralizate de către SRU, a rezultat suma de 104^918 lei, reprezentând:                                                                    .

 • -  4.400 lei : estimare cetificat de competență profesională transport persoane

și marfa                                                      VK. •'

 • -  1.518 lei: estimare taxă ARR pentru eliberare certificate de ddmpdtență\Vprofesională

 • -  99.000 lei: estimare instruire și formare profesională (autorizări, certificări, perfecționări, etc.); suma nu cuprinde cheltuieli cu deplasarea, cazarea și diurna.


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

■V ©

£ AEROQ

£ ISO 9001.4038 C

% Nr. 610 o~


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office<@ratph.ro; www.ratph.ro

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

mii lei

Nr. ort.

INDICATORI

Prevederi an 2014

%

4-3/2

Prevederi an precedent

2015

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale(rd.l + rd.2+rd.3),din care:

77.476,0

77.334,0

99,8

70.525,0

68.966,0

97,8

1

Venituri din exploatare

77.473,0

77.327,3

99,8

70.518,0

68.959,0

97,8

2

Venituri financiare

3,0

6,7

223,3

7,0

7,0

100,0

3

Venituri extraordinareS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.roProgramul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

1

Surse proprii,din care:

a) amortizare

764,00

766,00

677,00

695,96

713,35

b)fond de dezvoltare 15%

978,00

976,00

2.475,00

2.544,30

2.607,91

c) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) interne

b)externe

4

Alte surse, din care:

(denumire sursă)

(denumire sursă)n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

1

Investiții în curs, din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domenului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)2

Investiții noi, din care:

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b) externe61P-OO CfGNOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programul de investiții din surse proprii pentru


1. Autobuze medie capacitate (100 locuri) second - hand - 10 buc.

Programele de transport sunt acoperite în proporție de 85% cu autobuze. Reorientarea fluxurilor de călători, pe anumite intervale orare a impus necesitatea asigurării unui număr mai mare de autobuze și de o anumită capacitate, fapt ce conduce la imposibilitatea realizării cererii de transport a călătorilor. Pentru executarea programelor de circulație, Societatea dispune de un parc de autobuze care la această dată, înregistrează o uzură de peste 100%, astfel:

-10 autobuze cu uzură până la 100%;

-100 autobuze cu uzură peste 100%;

-23 autobuze cu uzură peste 200%;

-56 autobuze cu uzură peste 300%;

Acestea sunt reprezentate în principal de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte), DAC 112 UDM, ISUZU, MAN și BMC. Uzura acestor autobuze atât fizică, dar mai ales morală este determinată de o vechime cuprinsă între 11-41 ani, fapt ce creează probleme în procesul de mentenanță curentă, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menținându-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii tehnice periodice, reparații curente, reparații curente dezvoltate etc.), care nu întotdeauna satisfac cerințele călătorilor referitoare la serviciului de transport. Menținerea stării tehnice corespunzătoare se realizează cu costuri ridicate, dar și cu eforturi în aprovizionarea cu piese de schimb, generând imobilizări de durată din această cauză.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru asigurarea unui transport în comun de călători cu un minim de confort, vă rugăm să analizați și să decideți asupra posibilității achiziționării a unui număr minim de 10 bucăți autobuze standard second hand cu o lungime cuprinsă între 11.000 - 12.500 mm, care vor înlocui o parte din autobuzele cu uzură foarte avansată și vor ajuta la asigurarea necesarului zilnic de autobuze. Achiziționarea celor 10 autobuze, va produce efecte favorabile asupra activității Societății, concretizate în reducerea costurilor înregistrate, a imobilizărilor din cauze tehnice, creșterea satisfacției clientului, dar și asupra mediului înconjurător și a vieții de ansamblu a comunității ploieștene.

Autobuzele vor fi în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare cu reglementările si normele naționale și europene în vigoare.

Dotările minime ale acestor autobuze : motor cu norma de poluare minim Euro 2, sistem de încălzire suplimentar pentru timp friguros a salonului autobuzului, trei


M indicatoare de traseu cu inscripționare electronică, minim trei uși de |câes pe paSe^ dreaptă, direcția de tip servoasistată, manual de întreținere, verific^|\d^isț^ sj reparare a eventualelor disfuncționalităti ce apar în funcționarea autOE^^hiij-^G^ joasă și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

.•o


Costul estimativ al achiziției va fi de 104.600 de lei pe bucată, fara l respectiv 1.046 mii lei pentru 10 bucăți.

2. Tramvaie second - hand

Ținând cont de faptul ca parcul de tramvaie înregistrează de asemenea o uzură de peste 100% și multe componente ale sistemului de comandă tracțiune si ale sistemului de frânare (motoare pilot accelerator, contactori, cabluri electrice, patine electromagnetice etc) au un stadiu de îmbătrînire sau uzură foarte accentuată creând dese probleme tehnice și întreruperi în trafic, valoarea lor de înlocuire fiind foarte mare dar și foarte greu de procurat, propunem completarea numărului necesar de vagoane apte de circulație prin achiziția unui număr de 10 tramvaie second hand care să respecte principalele cerințe mai jos enumerate.

 • •  An de fabricație ulterior celor aflate deja în dotare, de preferat după anul 1990.

 • •  Dimensiuni de gabarit și număr de persoane transportate/vehicul ținând cont de condițiile de trafic, condițiile de execuție a proiectului de reabilitare a infrastructurii tramvai și adaptabilitate pentru municipiul Ploiești.

 • •  Echipamentul de putere pentru controlul tracțiunii să fie echipat cu chopper dintr-o generație modernă astfel încât să se poată asigura un consum de energie electrică redus, siguranță în exploatare fiabilitate ridicată și posibilități de procurare a pieselor de schimb ușor și la prețuri competitive.

 • •  Echipamentul electric și electronic să aibe un nivel mediu de complexitate, verificările reparațiile ce se vor executa să nu necesite testere sau aparatură complexă sau specifice numai acestora.

 • •  întreținerea și reparația tramvaielor să permită a fi efectuată de către personal cu nivel mediu de pregătire si cu un nivel mediu de dotare de scule și dispozitive.

 • •  La momentul achiziției să se pună la dispoziție documentația tehnică completă cât și lista cu codurile și furnizorii de piese de schimb și consumabile.

Costul estimativ al achiziției de tramvaie second - hand va fi de 108.000 de lei pe bucată, fără T.V.A., respectiv 1.080 mii lei pentru 10 bucăți.

3. Modernizare Stație Inspecție Tehnică

Costul estimativ al achiziției de mijloace de modernizare stație va fi de 225.000 lei pe bucată, fără T.V.A.

4.Dotare cu utilaje și instalații, din care:


: 'W > 1 Motostivuitor, costul estimat este de 113.000 lei pe bucată/fară T.V^A^;^/ Mașină de echilibrat roți D = 22,5 țoii o bucată, costul estimat'fîmd/^d^^ 135.000 lei pe bucată, fără T.V.A.                              -

Instalație uscare vopsea prin unde infraroșii la care s-a estimat un cost de 90.000 lei pe bucată, fără T.V.A.

5. Dotare autospeciale și autoturisme, din care:

 • > Autoutilitară până la 3,5 tone o bucată, costul estimat este de 112.500 lei pe bucată, fără T.V.A.;

 • > Autoturisme Logan 3 bucăți, costul estimativ al achiziției este de 45.000 de lei pe bucată, fără T.V.A., respectiv 135 mii lei pentru 3 bucăți.

6. Echipamente îmbarcat versiunea 2.5 - dispecerizare

Echipamentele GPS varianta 2.3 sunt montate pe autobuze IKARUS 260, IKARUS 280, KAROSA, ISUZU si MAN si au un grad pronunțat de uzura, dat fiind ca au fost montate in urma cu zece ani, interval in care au suferit degradări mecanice (ex: masca fata sparta, folia protectoare rupta), cat si degradări ale componentelor electronice (ex: afîsaj+tastatura, antene GPS si GPRS, modem, modul GPS, elemente de conectica, microcontroler RABBIT, memoria externa, placa baza).

Toate deficientele mai sus menționate fac sa apara probleme in exploatarea echipamentelor GPS varianta 2.3 (ex: afisajele defecte, cu pixeli lipsa, estompate sau foarte Întunecate fac greu sau imposibil de citit mesajele prmite de la dispecerat, ora curenta sau textul alocărilor; defectele de modul GPS produc perturbări in localizarea reala a vehiculelor, acestea fiind văzute in aplicație in alta locație decât cea reala. Echipamentele se reseteaza aleator nemaiputand fi urmărite de către dispeceri, sau au probleme de conectare ceea ce face imposibila localizarea acestora), motiv pentru care s-ar impune inlocuirea echipamentelor varianta 2.3 cu echipamente varianta 2.5.

Aceasta ar duce la o mai buna funcționare a sistemului de dispecerizare a traficului.

Sunt montate pe autobuze un număr de 105 echipamente varianta 2.3 dintre care 62 sunt in exploatare iar 43 sunt nefunctionale.

4. Diverse

Achiziții directe în valoare de 141 mii lei, costul estimativ este fără TVA.


PROGRAM

investiții din surse proprii pentru anul 2016

Nr. crt.

Denumire produs

■ U.M.

Cantitate

Preț unitar fără TVA

Preț total fără TVA

1.

Autobuze second bând standard

buc

8

104.600

836.800

2.

Autobuze second hand pentru persoane cu dizabilități

-

2

104.600

209.200

3.

Tramvaie second hand

-

10

108.000

1.080.000

4.

Modernizare Stație Inspecție Tehnică

-

225.000

225.000

5.

Motostivuitor

-

-

113.000

113.000;

6.

Instalație uscare vopsea prin unde infraroșiî

-

-

90.000

90.000 i

7.

Autoturisme Logan

-

n

3

45.000

135.000;

8„

Autoutilitara pana la 3,5 tone

-

1

112.500

112.500;

9.

Mașină de echilibrat roți D - 22,5 țoii

-

1

135.000

135.000’

10

Diverse bunuri (achiziții directe)

-

-

141.110

141.110!

TOTAL GENERAL                                             3.077.610 |

NOTĂ - Achizițiile se vor face în ordinea priorităților, în limita fondurilor aprobate, disponibile.Serviciul Tehnic-Investiții

Ing. Mariana Inimă'


S.C. Transr ort Călători Express S.Z Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova          5 ‘      s

Nr- 6io Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanteNr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2015

An curent 2016

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

a(+/-)

b

a

b

a

b

a

b

0

1

2

n

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

0,0

0,0

0

1

Măsura 1 .Reducerea creanțelor restante 2015

Trim 12016

11.267,0

X

-2.198,0

2

Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercițiului economico-financiar 2015, conform clauzei contractuale din Contactul de delegare a gestiunii cu Primăria Municipiului Ploiești

Trim 12016

3.295,0

X

0,0

3.295,0

0,0

0,0

3

Măsura 3. Achiziții din surse proprii in funcție de fondul de dezvoltare si de amortizare.

2016

1.742,0

3.152,0

3240,3

3.321,3

Măsura n..........

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I

1

Cauza 1 .rezultatele sentințelor hotărârilor judecătorești aferente proceselor pe rol.

X

X

2

Cauza 2 Sumele primite cu întârziere de Ia bugetul local pentru decontarea serviciului prestat către categoriile defavorizate conform Contractului de delegarea a gestiunii..

X

X

Cauza n.............

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

••

."Au

Pct.III

TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II       4/ /

A? ■

Direct

Director Financiar, ec. MonicaTanaseJ^/^
Sef serv. BTV

ec. CameliaAZercelCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul privind aprobarea Bugetului de

Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express

S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018
SECRETAR,

Sanda D^agulea