Hotărârea nr. 91/2016

Hotãrârea nr. 91 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

’ ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 91 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Geta Șerban, Radu Mateescu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere prevederile:

 • - art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice;

-art.l alin.A pct.a4 din Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului;

 • - art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice;

 • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.03.2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă rectificarea bugetului pe anul 2016 al Colegiului Național “Nichita Stănescu” Ploiești, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

- art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice;

-art.l alin.A pct.a4 din Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului;

 • -  art.5 din Ordinul nr.1661  bis/2003 privind aprobarea Normelor

metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice;

 • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 501.260,38 mii lei se majorează cu suma de 9,00 mii lei la donații și sponsorizări.

Cheltuielile bugetului local în suma de 502.310,38 mii lei se majorează cu suma de 9,00 mii lei, în structura efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexele nr. 1 și a Raportului de specialitate al Direcției Economice.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, prognoze/


Sanda DRAGULEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

- art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice;

-art.l alin.A pct.a4 din Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului;

 • - art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice;

 • -  art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 501.260,38 mii lei se majorează cu suma de 9,00 mii lei la donații și sponsorizări.

Cheltuielile bugetului local în suma de 502.310,38 mii lei se majorează cu suma de 9,00 mii lei, în structura efectuându-se următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Ordine publică și siguranță națională ” - prevederea în suma de 12.080,00 mii lei rămâne neschimbată, efectuându-se modificări în structura acestuia, astfel:

majorarea cu suma de 1.656,45 mii lei la transferuri către Poliția Locală, conform plăților efectuate în perioada ianuarie- februarie 2016, perioadă în care a fost considerată instituție finanțată integral sau parțial din venituri proprii, primind subvenții în completarea veniturilor proprii

diminuarea cu suma de 1.547,68 mii lei la cheltuieli de personal diminuarea cu suma de 108,77 mii Iei la bunuri si servicii.

Conform art. 40 din Legea 273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, până la aprobarea bugetului pe anul 2016, Poliția Locală Ploiești a fost considerată instituție cu finanțare parțială din bugetul local, așa cum a funcționat în anul 2015.

In anul 2016 prin rezilierea contractelor de prestări servicii, nemaiavând venituri proprii, aceasta trebuie încadrată ca entitate finanțată integral din bugetul local, conform art.l alin.A pct.a 4 din Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Astfel, în anul 2016 Poliția Locală Ploiești pe primele două luni ale anului este considerată instutuție finanțată integral sau parțial finanțată din bugetul local prin transferuri ( forma de buget avută în anul 2015 până la aprobarea bugetului pe anul 2016), urmând ca în următoarele zece luni să fie finanțată integral din bugetul local, suma alocată din bugetul local rămâne nemodificată.

 • 2. Capitolul “Invâtamant” - prevederea în sumă 131.906,60 mii lei se majorează cu suma de 4,00 mii lei la bunuri și servicii, astfel:

 • - diminuarea cu suma 5,00 mii lei la reparații curente instituții învățământ preunuversitar de stat, sumă care se alocă la reparații creșe, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investiții

 • - majorarea cu suma de 9,00 mii lei la bunuri și servicii, sumă cu care se va majora bugetul de cheltuieli al Colegiului Național “Nichita Stănescu”, având ca sursă de finanțare sponsorizarea încasată de la Asociația Școala de Valori, conform Notei de fundamentare și Anexei nr.3.

 • 3. Capitolul “Asigurări și asistență socială” - prevederea în suma de 67.658,69 mii lei se majorează cu suma de 5,00 mii lei la bunuri și servicii, respectiv reparații creșe, conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investiții.

în lista de investiții la acest capitol se defalcă suma de 94,98 mii lei înscrisă în lista de investiții aprobată prin Hotararea Consiliului Local nr.47/01.02.2016 “Cămin de bătrâni str.Cosminele nr.l IA” în: sumă de 50,00 mii lei “Alimentare cu energie electrică cămin bătrâni str.Cosminele nr.l IA (proiectare + execuție) și suma de 44,98 mii lei “Alimentare cu gaze naturale cămin bătrâni str.Cosminele nr.l IA (proiectare + execuție), conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investiții si Anexei nr.2.

 • 4. Capitolul “ Transporturi” - prevederea în sumă de 130.827,12 mii lei rămâne neschimbată. Se va modifică destinația alocației bugetare în sumă de 800,00 mii lei la servicii de monitorizare, conform Notei de fundamentare nr.480/15.03.2016 al Biroului mobilitate și trafic urban.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,VIZAT,


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura Stanciu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

Georgiana Popa

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURIDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Influente

(+/-)

•AU’

Prevederi rectificate

1

VENITURI - TOTAL

0001

501.260,38

934,00

502.194,38

2

VENITURI PROPRII

0101

297.275,82

0,00

297.275,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

449.606,94

934,00

450.540,94

4

A. VENITURI FISCALE

0003

428.098,28

925,00

429.023,28

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

166.673,78

925,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

152.323,62

925,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

/influente u »

-ncctjficw

W \ *i

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

15,00

A/°°

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

-<^5^5,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

5o,oo

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE A CTIVITA TI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

21.508,66

9,00

21.517,66

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

14.866,64

9,00

14.875,64

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr, întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

490,00

0,00

490,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Influente"'

t

Prevederi

^-'-rectificare

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

W  /

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

sy /a-w

84

Alte venituri

360250

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

9,00

18,00

86

Donații si sponsorizări

370201

9,00

9,00

18,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-92.064,44

-92.064,44

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

92.064,44

92.064,44

89

Alte transferuri voluntare

370250

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

94

Venituri din privatizare

390204

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de Ia pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

105

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

106

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

107

IV. SUBVENȚII

0017

22.315,00

0,00

22.315,00

108

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

22.315,00

0,00

22.315,00

109

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

22.315,00

0,00

22.315,00

110

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

111

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

112

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

113

Planuri si regulamente de urbanism

420205

114

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

115

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

116

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

117

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

118

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

119

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

120

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

121

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

122

B. Curente

0020

22.315,00

0,00

22.315,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

lniluen?^\

juHrî^vederî

123

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

W 1 *1

124

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

//te

125

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

VaxSY

126

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor Ia combustibili

420232

^. 4/ J

127

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

128

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

129

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

130

Subvenții ptr. acordarea trusouluî ptr. nou-nascuti

420236

131

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

132

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

133

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

134

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

135

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

136

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

137

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr, șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

138

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

139

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

140

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

141

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

29.336,94

29.336,94

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

Fond de coeziune

45.02.01.03

1

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

2

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

3

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.02.02

0,00

4

Fond de coeziune

45.02.02.03

5

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

6

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.15.01

7

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.15.02

8

Fond de coeziune

45.02.15.03

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

379.857,50

934,00

380.791,50

2

I. VENITURI CURENTE

0002

357.542,50

934,00

358.476,50

3

A. VENITURI FISCALE

0003

428.098,28

925,00

429.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Influente

'■'‘■'Stectificațe

V

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

^vri92:d97Î6o

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

. i 490.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

166.673,78

925,00

167.598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

152.323,62

925,00

153.248,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

15,00

0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-70.555,78

9,00

-70.546,78

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Z

Prevederi ^ssectifica te

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

t.

gr

!i 4»

V

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

te

“E

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,0Ș

pZZ'XZS-Z

/?1^.642,02

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-77.197,80

9,00

-77.188,80

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutîa pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intrerinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

75

Penalitari ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitari si confiscări

350250

78

DIVERSE VENITURI

3602

490,00

0,00

490,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-92.055,44

9,00

-92.046,44

86

Donații si sponsorizări

370201

9,00

9,00

18,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltaref-j

370203

-92.064,44

-92.064,44

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

89

Alte transferuri voluntare

370250

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. Înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcredițelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

22.315,00

0,00

22.315,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

■^/Prțtvederi

. Veltificate

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

22.315,00

o cl /,?d0,00

\ ,r\

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

22.315,00

^,^\v'-xfOjiO'o'

y /'2<.M5,00

100

B. Curente

0020

22.315,00

5^^15,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr, constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

110

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

111

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

112

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

113

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

114

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

121.402,88

0,00

121.402,88

2

I. VENITURI CURENTE

0002

92.064,44

0,00

92.064,44

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

92.064,44

0,00

92.064,44

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

92.064,44

0,00

92.064,44

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

92.064,44

0,00

92.064,44

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

92.064,44

92.064,44

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. Înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

InflueirtîFT*

/

~=5^revederi unificate - < 4A - *** \

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

p /W

'w L*i

V S S //     ZGîi ff

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

MU

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

L

27

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

28

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

29

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

32

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

33

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

34

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

420203

35

Planuri si regulamente de urbanism

420205

36

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

37

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

38

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

40

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

41

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

42

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

45

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

46

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

47

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

48

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

29.336,94

29.336,94

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

51

Fond de coeziune

45.02.01.03

52

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.02.02

55

Fond de coeziune

45.02.02.03

56

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

57

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.15.01

58

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.15.02

59

Fond de coeziune

45.02.15.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIANEXA 1


BUGET LOCAL PE ANUL 2016 -CHELTUIELI/*

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

502.310,38

934,00

503.244,38

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.617,96

12,00

20.629,96

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.900,04

6.900,04

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

16,00

12,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.608,00

-12,00

34.596,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

67,00

-12,00

55,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

0,00

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total, din care:

12.050,00

-1.656,45

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

-1.547,68

9.600,32

Bunuri si servicii

20

902,00

-108,77

793,23

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

131.906,60

929,00

132.835,60

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

837,00

114.114,00

bunuri si servicii

20

14.869,00

92,00

14.961,00

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

673,50

-5,00

668,50

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Inflt

(1

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

P        C, Z

Asistenta sociala

57

145,00

l 04^00

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

Plăti efectuate in anii precedent! recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

710,60

710,60

SANATATE

6602

10.872,42

0,00

10.872,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

6.145,00

0,00

6.145,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

5.475,00

5.475,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

7,02

7,02

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

50.857,00

0,00

50.857,00

Bunuri si servicii

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

9.000,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

24.222,87

24.222,87

Alte cheltuieli - total din care:

59

0,00

0,00

0,00

Susținerea cultelor

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

218,53

218,53

Plăti efectuate in anii precedent recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

47.658,69

5,00

47.663,69

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.154,19

5,00

5.159,19

reparații crese (pmp)

0,00

5,00

5,00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

Bunuri si servicii crese

464,00

464,00

Legea 350/2005

125,19

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Influaf^

>—PrevecTerL

i’4

Asistenta sociala- total din care:

57

22.662,62

^r0,00

,22.662',6^

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

-L 13.6j6'M0

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

Jo

'■■S. /

'4 ■.u)’ty,xclJ6,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.200,00

^^5'.200,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.643,62

3.643,62

Active nefinanciare - total din care:

71

264,98

0,00

264,98

Active nefinanciare

224,98

224,98

Active nefinanciare ASSC

40,00

40,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICĂ

7002

31.356,00

0,00

31.356,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.990,00

0,00

18.990,00

iluminat public

06

5,.500,00

5.500,00|

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.490,00

0,00

13.490,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

12.950,00

12.950,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

308,00

308,00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

15.018,59

0,00

15.018,59

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.907,59

0,00

13.907,59

Salubritate

13.650,00

13.650,00

apa meteo

257,59

257,59

Active nefinanciare

71

1.111,00

1.111,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

0,00

7.900,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

7.900,00

TRANSPORTURI

8402

130.827,12

0,00

130.827,12

Bunuri si servicii

20

18.300,00

0,00

18.300,00

reparații curente străzi

17.500,00

17.500,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

3.992,88

3.992,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

379.857,50

934,00

380.791,50

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

20.452,10

12,00

20.464,10

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.900,04

6.900,04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

16,00

12,00

28,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Influ^L0

re^tifrcațc

on

Alte cheltuieli

59

536,06

O/ M06

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

Fj ySM.OO

_

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

33.928,00

^e^3.916,00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

67,00

-12,00

55,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

0,00

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total din care:

12.050,00

-1.656,45

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

11.148,00

-1.547,68

9.600,32

Bunuri si servicii

20

902,00

-108,77

793,23

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

129.556,00

929,00

130.485,00

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

837,00

114.114,00

Bunuri si servicii

20

14.869,00

92,00

14.961,00

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

673,50

-5,00

668,50

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Asistenta sociala

57

145,00

145,00

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

10.865,40

0,00

10.865,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comun itaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

6.145,00

0,00

6.145,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

5.475,00

5.475,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

26.415,60

0,00

26.415,60

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

iS^^deri

rectificate

Teatrul "Toma Caragiu”

5.275,00

m iia&

WW 5/2-75100

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

^94^,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

—,<^W0o,oo

Administrata Parcului C-tin Stere

5.766,00

‘^3^5.766,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

0,00

0,00

Susținerea cultelor

0,00

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.254,81

5,00

45.259,81

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.154,19

5,00

5.159,19

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

464,00

464,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

reparații crese (pmp)

0,00

5,00

5,00

Legea 350/2005

125,19

125,19

bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti

Asistenta sociala- total din care:

57

22.662,62

0,00

22.662,62

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

5.200,00

5.200,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.643,62

3.643,62

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

29.190,00

0,00

29.190,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.990,00

0,00

18.990,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.490,00

0,00

13.490,00

intretinere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curentc(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

12.950,00

12.950,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

13.907,59

0,00

13.907,59

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.907,59

0,00

13.907,59

Salubritate

13.650,00

13.650,00

apa meteo

257,59

257,59

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.900,00

0,00

7.900,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.900,00

7.900,00

TRANSPORTURI

8402

41.700,00

0,00

41.700,00

Bunuri si servicii - din care:

20

18.300,00

0,00

18.300,00

reparații curente străzi

17.500,00

17.500,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

23.400,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 56/25.02.2016

Influente^

Ifi

^Tfe^ederi —Zf^fix^ate jsrsZA

W 1 "i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

122.452,88

VA W

^//12^4^, 88

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

165,86

^^q,oo:

—^^5,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Active nefinanciare

71

0,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

0,00

680,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

0,00

0,00

0,00

Active nefmanciare

71

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

2.350,60

0,00

2.350,60

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Active nefinanciare

71

710,60

710,60

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

7,02

0,00

7,02

Active nefinanciare

71

7,02

7,02

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

24.441,40

0,00

24.441,40

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

24.222,87

24.222,87

Active nefinanciare                                         . .

71

218,53

218,53

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.403,88

0,00

2.403,88

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

Active nefinanciare

71

264,98

264,98

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

2.166,00

0,00

2.166,00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

308,00

308,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.111,00

0,00

1.111,00

Active nefinanciare

71

1.111,00

1.111,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

89.127,12

0,00

89.127,12

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

62.819,24

Active nefinanciare

71

3.992,88

3.992,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00


30-MAR-2016 15:30                                                              p, 01


;      „ GENERALA REGtOMLA A FINANȚELOR PUBUCEPLOiESTt

' ÂCȚKTATEADE TREZORERIE St CONTABILITATE PUBLICA

sta fa Decide DAactor General D.GLR.FJ*. Pluteați nr. 2500/29032016


FISA CU NtXCATOM PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI Dfflf (MFELE VENITURI ALE BUGETUUJiDE STAT PEANUL2016

CF. DECIZIA DIRECTORUL!#GENERAL AL D.G.REJr. Ptotaati Nr. 2500/29.032015 PENTRU PRIMARI A PLOIEȘTI                                   .[


502

l - ffujjetMtat' -' : cLLagiebu^ăviâe aftrf nr. 33&W. 12.2015fScrBoeroeM.F.P. nr. 420400/24,1^2015 Dwâ* «'«tanArf GenerNm. 9t€/2B.Ql2O16,Htftrafe CcmUiuiJixieiOBD fir. 3/27.01.20 te


>t-HtaeuKi Dodii» MtWIZOMOTft 2rOM-«,05.2010, «OVZ1CBI»», 2X0/29,03,2610 Ol-Buget rectificat

ert.

INDICA TOR

PREVEDERI                       din cam:

Denumire

M2018

ttm.1

trim. H

trim. IR

trim.fV

1

Cote defalcate din Impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

i

190.476.00

47.619,00

47.619,00

47.619.00

47.619.00

ii

0,00

llf

190.476,00

47619.00

47.619,00

47.619.00

47.619,00

2

Sune atacata din cateta d&aicate din impozitul pe venit pentru echitibfwea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

04.02.04

l

1.821,00

405,00

405,00

405,00

406,00

ti

0.00

tu

1.621,00

405,00

405,00

405,00

406,00

cota de 27% pentru bugetul Județului

0,00

ana de 20%

0,00

ceia de 80%

1.621,00

405,00

405,00

405,00

406,00

3

p

Sume defalcate din T.V.Apt. finanțarea chettuieliior descentralizate ia nlvetut județelor

TOTAL

71.O2.DÎ

I

0.00

u

0,00

tu

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4

Stime defalcate din T.V.A. pir. finanțarea cheltuielilor descentralizate ta nivelul comunelor, orașelor, murtidp., prin Decide Dir. General D.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c\:

11.0262

i

151.506,00

39.962,00

40.657,00

37.269,00

34.613.00

ii

93,62

.   -23.33

117,00

iii

151.599,62

38.938,62

40.057.00

37.269.00

34.735,00

cheii salariile si ccntrib af, ale instit. invat. preunrv. de stat

112.664.00

28.924,00

30.305,00

27.781100

25.654,00

cheit cfart 104 al. 2, fit. b)-d} tfin Legea Ed Nat nr. t/2011 actual

14.160,00

3.700,00

3.861.00

3.538.00

3.081,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau fndemniz lunare

21.619,00

3449,00

5.685,00

5.212,00

5.273,00

drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

«         93.62

93.62

atacheit d.arLȘalin. (3).Legea339/1BJ2,2015

3.063.00

772,00

806.00

738.00

747.00

S

Sume defalcata din T.VJL pentru drumurile județene si comunale

kw Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

I

0.00

0,00

0.00

0,00

H

0.00

ai

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

«

Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor tactile

TOTAL, din car»:

11.02.06

i

724,00

724,00

0.00

0.00

0.00

li

0,00

III

724.00

724,00

0,00

0.00

0.00

cote de 27% pentru bugetul iudetului

0.00

arta de 20% pt achitare arierate proqrtfezvsi inîrastruct-Ofta H.C.J.

250,00

250,00

0,00

0.00

0.00

cota de 90%

474,00

474,00

0,00

0,00

0.00

7

Sur» defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuleJHor tavatamantalui parttaularsau confesional acredita!

zArtA.\F£

11.02.09

f

925,00

285,00

281,00

281,00

78,00

li

0,00

Hi

925,00

285,00

281,00

281,00

73,00

saferilte sl ccntrib etf. înv partiafiar sau confy&pn&iitefâîtiMh

837,00

258,00

254,00

254.06

71,00

ctMt cu bunuri si senvpt. unitatiînv pârtie sau drife^Scredit^, tT j, '^^rX

88,00

27,00

27,00

27,00

7,00

fe, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de veniturisi cbeHuieii.SEF S.S.A.E.S.B.L.,

cu

INCASARI IN CONTUL 21A370100 - Donații si sponsorizări IN ANUL 2016


..................

SI:

0,00

j       DENUMIRE CONTRIBUABIL

COD FISCAL/CNP

DATA EXTRAS

DOC ÎNCASARE

DATA PLĂTII

TIP

NUMĂR

ASOCIATIASCOALADE VALORI AF

26781002

| 26-01-2016

OP

6

25-01-2016

9.000,00

Rulaj cumulat:

9.000,00

1

INP LICEUL N [CHITA STAN ESC U

2843949

| 26-02-2016

OP

48

26-02-2016

9.000,00

Rulaj cumulat:

18.000,00

SF:

18.000,00

CMUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 2


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2016

Rectificare 1


VIZAT, VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR CRIST MIHAIGANEA


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente

(+/-)

Buget rectificat 1

Observații

BUGET 2016

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

;<<:6?$Ț3-01<<<

<<;6ȘȚ3;p£:>

Cap.65.02.7L01

INVATAMANT

ȘO#

A

Lucrări in continuare

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

709,60

709,60

0,00

0,00

709,60

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

706,00

706,00

0,00

0,00

706,00

2

Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"

0,00

3,60

3,60

0,00

0,00

3,60

Cap.66.02.71.01

SANATATE

gSSȘiȘg

-S-OS;::

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli (le investiții

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

6.02

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa n

0,00

6,02

6,02

0,00

0,00

6,02

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Lucrări in continuare

2.395,60

198,18

198,18

0,00

0,00

198,18

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-duI Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil BduLIndependentei Nr. 14

2.300,00

144,36

144,36

0,00

0,00

144,36

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

20,35

20,35

0,00

0,00

20,35

1

Servicii de consultanta in managementul proiectului-Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

0,00

20,35

20,35

0,00

0,00

20,35,X

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala

finanțate din:

Influente

Buget

Observații

conform SF

BUGET 2016

de la bugetul local

de la bugetul de stat

(+/-)

rectificat 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

\ < < <

din care

A

Lucrări in continuare

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosminele nr, 1 IA

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

B

Lucrări noi

100,00

94,98

94,98

0,00

0,00

94,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr.l IA (proiectare+executie)

100,00

94,98

94,98

0,00

-44,98

50,00

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr. 1 IA (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

44,98

44,98

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:::+:O;06+:+

:+<:«tfÎ0+:+:

TOTAL                                                              +:+:+:+:

+308,00

:+:308;00 ■:

din care

A

Lucrări in continuare

4.816,85

245,00

245,00

0,00

0,00

245,00

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

63,07

60,00

60,00

0,00

0,00

60,00

1

Deviere rețele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

60,00

60,00

0,00

0,00

60,00

C

Alte cheltuieli dc investiții

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Consultanta pentru asistenta tehnica de specialitate-actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00 //'Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente

(+/-)

Buget rectificat 1

Observații

BUGET 2016

de la bugetul local

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

1311,00 ::

: : : <

: 0,00 : •

i 111 on

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

1.101,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

1.101,00

1.101,00

0,00

0,00

1.101,00

B

Lucrări noi

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

1

Branșament electric cabina cap linie (gara de sud) tramvai 101

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

: : : 0,00: ::

: 3.992.88::

• ViW-, • •

A

Lucrări in continuare

17.854,50

3.983,46

3.983,46

0,00

0,00

3.983,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

382,96

382,96

0,00

0,00

382,96

2

Drum acces din str. Libertății (str. Speranței)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

3.600,00

(

Alte cheltuieli de investiții

0,00

9,42

9,42

0,00

0,00

9,42

1

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni I, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

7,42

7,42

0,00

0,00

7,42

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Mariana STOCHITADIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII ANEXA J_____


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2016 -

Capitolul 68.02-71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

B. Lucrări noi.

Având in vedere ca in acest an se vor finaliza lucrările la obiectivul de investiții ce beneficiază de finanțare din fonduri europene ”Camin de batrani str.Cosminele nr.llA”, este necesara realizarea racordării obiectivului la sistemul de utilitati după cum urmeaza:

 • 1. Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosminele nr.llA (proiectare+executie).

Suma totala prevăzută in buget: 50.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 2. Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosminele nr.llA (proiectare+executie).

Suma totala prevăzută in buget: 44.980,00 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV

MADALINA CRĂCIUN


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MARIANA STOCHITA


SEF SERVICIU INVESTIȚII SORINA SOM


COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIEȘTIBUGET RECTIFICAT PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL44/ 01.02.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat 2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,429.05

9.00

3,438.05

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,429.05

9.00

3,438.05

CHELTUIELI CURENTE

01

3,429.05

9.00

3,438.05

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,999.69

0.00

2,999.69

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2,410.69

0.00

2,410.69

Salarii de baza

10.01.01

2,248.69

2,248.69

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

13.00

13.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

134.00

134.00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15.00

15.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Contribuții

10.03

589.00

0.00

589.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

406.00

406.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16.50

16.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

134.00

134.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sî boli profesionale

10.03.04

6.50

6.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

26.00

26.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

374.00

9.00

383.00

Bunuri si servicii

20.01

286.00

0.00

286.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180.00

180.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22.00

22.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22.00

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45.00

45.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50.00

9.00

59.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget conform HCL44/ 01.02.2016


Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator


20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09


48.00

4.00

4.000.00


0.00


Cercetare-dezvoltare


20.10


0.00


Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza


20.11

20.12


7.00


7.00

0.00


Pregătire profesionala


20.13


Protecția muncii


20.14


3.00

4.00


3.00

4.00


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou


20.25

20.27


0.00


Alte cheltuieli


20.30


20.00


0.00


Reclama si publicitate_______

Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii


20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04


Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30


20.00


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


57


0.00 20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 20.00

0.00


TITLUL XALTE CHELTUIELI


59


55.36


55.36


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile


56


0.00


0.00


0.00


CHELTUIELI DE CAPITAL


70


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


71


Active fixe


71.01


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


Construcții________________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe


71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30


Stocuri__________________________________

| Rezerve de stat și de mobilizare Reparații capitale aferente activelor fixe


71.02

71.02.01

71.03


0.00


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


85.01


0.00


0.00


0.00ADMINISTRATOR FINANCIAR,


COLEGIUL NATIONAL „NICHITA STANESCU,,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

In baza contractului de sponsorizare nr.284/ 15.01.2016, ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI a virat in contul instituției noastra școlara suma de 9000 lei pentru creșterea calitatii educației.

Suma de 9000 lei , fiind virata cu ordinul de plata nr.48 / 26.02.2016 in contul de sponsorizări al Primăriei Municipiului Ploiești deschis la Trezoreria Ploiești.

Conform Ordinului nr. 1661/2003 , solicitam majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției noastre , cu suma de 9000 lei ,dupa cum urmeaza :

Titlul II -Bunuri si servicii

Art 20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 9000 lei;

Anexam in copie xerox : Contractul de sponsorizare nr. 284/15.01.2016,

Copie O.P. 48/ 26.02.2016
Trezorerie Mun. Ploiești


EXTRAS DE CONT la data:       26.02.2016


Editat la dala:


26,02.2016 01:16 PM


CONT; 50062843949

NR. DOCUMENT DATA

DOC


COL. NAT. NICHITA STANESCU


DATA       CONT

PLĂTII   CORESPONDENT


IBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR


RO08TREZ5215006XXX003599


COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR


NALBEI 3 PLOIEȘTI


DEBIT


CREDIT       COD INDICATOR

ANGAJAMENT ANGAJAMENT


NR.REFERINTA-EXPL1CATII


Sold precedent


48


26.02.2016 26.02.2016 21A3701002844855


RO67TREZ52121370201XXXXX


2844855


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Rulaj zi

Total sume

Sold final


,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

,00


14.882,00


,00                             TZ52139758474-C V

SPONSORIZARE CONTRACT 284 NICHITA STANESCU

,00


Trezorerie Muu. Ploiești,.

CONT: 50062843949


EXTRAS DE CONT

la dala:        19.01.2616

COL. NAT. NICHITA STANESCU


Pag:?!

Editat la dala:        19*01,2016 03:26 FM


(IJR. DOCUMENT


DATA -DATA DOC" PLĂTII


CONT CORESPONDENT


Sold precedent                               . ■

'47                18.01.2016 18.01:2016 6101’


IBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR

RO89BACX0000000940524004


R008TREZ5215006XXX003599

. COD PLĂTITOR/NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR


26781002


Rulaj zi Total sume Sold finalNALBEI 3 PLOIEȘTI

DEBIT


ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI

,00 ,00


,00

,00


5.882,00

9.000,00


9.000,00

14.882,00

14.882,00


COD INDICATOR ț - NRREFERJNTA^/tZ ■ ANGAJAMENT ANGAJAMENT ‘.XEXEUCATIIL'Oz / ..

\\<          v/

TZ52139169197~Sponsorîzare ' OlimpîăîiețeKa ufi â hdPColegiiilA National Nmhițjjjtan.^Ai^CIr 2843949CONTRACT DE SPONSORIZARE

/încheiat astăzi

Arh 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Părțile contractante sunt:

ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI, cu sediul în București, Str. Ion Nistor, Nr. 2, Mezanin, Ap. 1, Sector 3, înmatriculată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 27/04.03.2010, C.I.F. R026781002, adresă de e-mail office@scoaladevalori.ro, având contul IBAN: R003BACX0000000940524000 deschis la Unicredit Țiriac Bank Sucursala București -Sfântul Gheorghe, reprezentată legal prin Ștefan Pălărie - Președinte, în calitate de SPONSOR

COLEGIUL NAȚIONAL „NI CHIT A STĂNESCU,, PLOIEȘTI, cu sediul în PLOIEȘTI, STR.NALBEI, NR.3,cod fiscal nr. 2843949, adresă de e-mail colegiulnichitastanescu@gmail.com, cu cont bancar IBAN R008TREZ5215006XXX003599, deschis la Trezorerie, sucursala Municipiul Ploiești, reprezentată prin Director Prof.Dr.Ărgesanu Carmen reprezentant legal, în calitate de BENEFICIAR

 • 1.2. Reprezentantul legal al BENEFICIARULUI atestă faptul că deține funcția necesară pentru prin semnarea prezentului contract.

PREAMBUL

Având în vedere inițiativa SPONSORULUI de a organiza o campanie intitulată „Olimpiadele Kaufland" în parteneriat cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ având ca scop îmbunătățirea educației oferite preșcolarilor sau elevilor din cadrul Unităților de învățământ de Stat câștigătoare.Având în vedere dorința SPONSORULUI de a contribui la îmbunătățirea educației Unităților de învățământ prin oferirea unor sume de bani, pentru fiecare Unitate Școlară care a îndeplinit condițiile prevăzute în regulament.

Având în vedere dorința și eligibilitatea BENEFICIARULUI de a participa la Programul „Olimpiadelor Kaufland"prin îndeplinirea condițiilor stabilite în Regulament.

Având în vedere disponibilitatea ambelor părți, acestea au hotărât să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.     Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Beneficiarului cu suma de 2.000 euro, calculată la cursul de 4,5 lei, respectiv 9.000 lei.

 • 2.2.     Scopul prezentului contract constă în utilizarea de către Beneficiar a sumei'care face obiectul prezentei sponsorizări cu respectarea intențiilor și obiectivelor programului "Olimpiadele Kaufland" ("program"), mai precis, sponsorizarea acordată Unității de învățământ are rolul de a deservi creșterea calității educației desfășurate în cadrul Unității de învățământ beneficiare.

/

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI

 • 3.1.     Valoarea totală a sumei este de 2.000 EURO, sumă calculată la cursul fix de 1

k         EURO= 4,5 lei, respectiv 9.000 lei (nouă mii de lei).

 • 3.2.     Suma obiect al contractului va fi virată, în termen de 7 zile de la semnarea contractului, în contul beneficiarului.

Art. 4 DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către cele două Părți si are o durata de 1 an.

Prezentul contract poate fi prelungit prin acordul comun al Părților contractante, exprimat


Art 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Obligațiile Beneficiarului:

A.Ulterior semnării prezentului contract, pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul se obligă să respecte următoarele :

Obligații cu privire la respectarea intențiilor și obiectivelor proiectului:

 • a) să utilizeze sumele de bani exclusiv în scopurile menționate în Preambul și în art 2.2. al prezentului contract;

 • b) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea Programului, logo-ului programului „Olimpiadele Kaufland", cel al Sponsorului, PRECUM ȘI cel al Partenerului implicat - Kaufland România, prin afișarea acestora pe website-ul deținut de Beneficiar, în termen de 30 zile de la semnarea prezentului Contract și pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia, într-un mod care să nu aducă prejudicii Programului menționat în Preambul și activității sponsorizate și care să nu aducă atingere bunelor moravuri și principiilor de ordine publică;

 • c) sa trimită Sponsorului un raport de activitatea prin care sa se explice utilizarea sumei primite ca sponsorizare in termen de maxim 4 luni de la data incasarii sponsorizării.

 • 5.2. Orice comunicare/notificare menționată în cuprinsul articolului 5.1 se va face la adresele de e-mail menționate la Art. 1.

 • 5.3. Obligațiile Sponsorului

Sponsorul se obligă:

 • a) să predea Beneficiarului sumele de bani prevăzute la semnarea prezentului contract;

 • b) să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului ce implică sumele de bani;

 • c) să notifice Beneficiarul cu privire la orice acțiune de verificare a respectării obligațiilor

Beneficiarului, cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării verificării

 • d) să pună la dispoziția Beneficiarului la termen de o săptămână după semnarea
 • 5.4. Orice comunicare/notificare menționată în cuprinsul articolului 5.3 se va face la adresele de e-mail menționate la Art. 1.

Art.6. DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Drepturile Beneficiarului

Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze sumele de bani în condițiile prezentului Contract și în vederea atingerii obiectivului acestuia;

 • b) să utilizeze pe site~ul propriu sau prin promovare mențiunea câștigării concursului Top Hărnicuți din cadrul „ Olimpiadelor Kaufland"

 • c) să solicite Sponsorului orice informații de care acesta ar putea dispune în

vederea facilitării îndeplinirii obiectului prezentului contract -                        ,

 • 6.2. Drepturile Sponsorului

Sponsorul are următoarele drepturi:

 • a) să solicite menționarea prezentei sponsorizări pe website-ul deținut de Beneficiar, alături de numele și logo-ul Sponsorului și Partenerului, timp de 1 an de la începerea programului;

 • b) să solicite raportul de activitate legat de utilizarea sumei primite ca sponsorizare din partea Beneficiarului;

 • c) să se prezinte la sediul Beneficiarului spre a putea verifica îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului;

 • d) să solicite Beneficiarului să prezinte dovezi cu privire la respectarea cerințelor-necesare cu privire la utilizarea sumei de bani;

 • e) să solicite returnarea sumei de bani în cazul în care Beneficiarul nu le utilizează conform art. 2.2.; în acest scop, Sponsorul va comunica decizia sa Beneficiarului, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail indicată între datele de identificare menționate la art 1;

Art. 7 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 7.1.     Părțile contractuale sunt răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate în prezentul contract.

 • 7.2.      în eventualitatea în care una din părți nu își execută din culpă obligațiile, partea care și-a executat obligațiile sau declară că este gata să și le execute, are alegerea între a solicita executarea în natură a obligațiilor sau plata de daune interese, în conformitate cu prevederile legale.

 • 7.3.     în situația în care, din motive obiective, independente de voința Sponsorului, acesta nu mai este în măsură să asigure transferul dreptului de proprietate asupra mijloacelor financiare prevăzute la art 3.1, Beneficiarul nu are dreptul de a solicita daune-interese.

Art. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1.     Prezentul contract încetează la sfârșitul termenelor prevăzute în art. 4

 • 8.2.     Contractul poate înceta prin acordul părților în acest sens.

 • 8.3.     în situația în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul încetează să își îndeplinească obligațiile stipulate la art. 5.1. sau execută obligațiile indicate într-un mod defectuos, contractul va fi încetat de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești, dacă în termen de 10 zile de la notificarea Sponsorului prin care solicită remedierea situației de către Beneficiar, Beneficiarul nu reia executarea

. obligațiilor menționate, fiind obligat a returna sumele de bani primite.

 • 8.4. în cazul în care pe parcursul perioadei de desfășurare a prezentului contract, Beneficiarul execută obligațiile indicate într-un mod defectuos, Beneficiarul datorează daune-interese pentru orice prejudiciu adus Sponsorului prin neexecutarea/ executarea defectuoasă a obligațiilor indicate de către Beneficiar.

Art. 9 CONFIDENȚIALITATE

 • 9.1. Părțile se obligă să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor de care iau

cunoștință cu ocazia executării acestui contract și se angajează să nu facă declarații sau să

întreprindă alte acțiuni în relațiile cu terții care să prejudicieze interesele celeilalte.părți. ’---Art 10 NOTIFICĂRI

 • 10.1.    în accepțiunea părților contractante, orice. notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită daca aceasta este transmisă la sediile prevăzute la art 1.

 • 10.2.    în cazul în care notificarea/ comunicarea va fi transmisă pe cale poștală, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră a fi primită de destinatar în termen de 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal.

 • 10.3.    în cazul în care notificarea/comunicarea va fi sub formă de fax sau e-mail, comunicarea se consideră recepționată de destinatar în prima zi lucrătoare subsecventă celei în care a fost expediată.

Art. 11 FORȚA MAJORĂ

 • 11.1    Niciuna dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea la termen și/ sau de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, asa cum este definită de lege.

 • 11.2    Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen

de 10 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui,                                                                               ? ■

 • 11.3.    Dacă în termen de 10 zile de la producerea sa, evenimentul menționat nu încetează, părțile au dreptul de a-și notifica încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să aibă dreptul la daune interese.

Art. 12 LITIGII

12.1 Părțile se obligă să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele în legătură cu validitatea prezentului contract, ori rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia.

 • 12.2 în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă eșuează, părțile se vor adresa


Art. 13 CLAUZE FINALE

 • 13.1     Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 13.2    Prezentul contract, împreună cu orice acte adiționale sau anexe, fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 13.3     Părțile contractante declară că înainte de semnarea actului au citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite, de comun acord.

 • 13.4    Prezentul contract este guvernat de legea română.

 • 13.5    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte, azi                data semnării lui.

SPONSOR

ASOCIAȚIA "ȘCOALA DE VALORI"
DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


Primar, Cristian Mihai GANEA

NOTA DE FUNDAMENTARE - BUGET LOCAL 2015 -

REPARAȚII CURENTE LA UNITATI DE INVATAMANT

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant anteprescolar cap.68.02.50„Asigurari si asistenta sociala” propunem alocarea sumei de 5.000 lei prin redistribuire de la cap.6^.03.01 grădinițe.

In consecința:

 • > cap.68.02.50 - „Asigurări si asistenta sociala”^ 5.000 lei

 • > cap. 65.03.01- grădinițe = 191.500 Iei

Director executiv,                                Director executiv adjunct,

Madalina Crăciun                                   Mariana Stochita

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Bel. Republicii nr. 2-

Tel: 0244 / 51 66 00 interior 508,
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

A sumelor necesare desfășurării activităților urmărite de Biroul mobilitate și trafic urban, cu încadrarea în BVC al Municipiului Ploiești, aprobat prin HCL nr.47/01.02.2016

Pentru fundamentarea cheltuielilor aferente activităților urmărite de BMTU din cadrul Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016, s-au întocmit note de fundamentare (nr.2375/17.12.2015 pentru activitatea de Semaforizare și nr.142/29.01.2016 pentru activitățile Indicatoare rutiere, Indicatoare stradale, Mobilier stradal, Marcaje rutiere și pentru tariful anual plătit către ANRSC pentru activitatea de Autorizare transport public).

Totalul acestor cheltuieli este de 800.000 lei, sumă care a și fost prevăzută în bugetul aprobat prin HCL nr.47/01.02.2016 (la Cap.TRANSPORTURI - 8402.20 -Serv.monitorizare trafic).

La data prezentei se impune includerea în această sumă a cheltuielilor legate de plata unui număr de 8 facturi emise în perioada octombrie - decembrie 2015 de către SC Industrie Mica SA, care nu au fost vizate CFPP de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești. Totalul de plată corespunzător acestor facturi este de 438.094,59 lei. Această sumă nu include eventualele penalități.

Deoarece adresa de restituire a facturilor a fost întocmită abia pe 29.01.2016 (data la care am și luat la cunoștință de neplata în termen a acestora), această sumă nu a fost luată în considerare la întocmirea notelor de fundamentare a bugetului pe 2016.

Având în vedere concluziile și recomandările Raportului de audit nr.1581/26.02.2016, transmis la BMTU în data de 14.03.2016, prin care s-a subliniat că nu s-au constatat neconformități referitoare la depășirea valorii estimate inițial în cadrul procedurii de atribuire a acordurilor cadru, care a fost invocată ca motiv principal pentru refuzul de plată, considerăm că este necesară prevederea în buget a sumei corespunzătoare plății acestor facturi.

Luând ca bază de calcul suma deja aprobată prin hotărârea menționată mai sus, propunem spre aprobare planificarea sumelor necesare desfășurării activităților urmăritejme acelora cu impact major asupra siguranței circulației,


l* / V- 'A Vm

------------------ T -------.

Nr. Crt.

Activitate

Suma necesară / 2016 (lei cu TVA)

1

Indicatoare rutiere

99.405,41

2

Indicatoare stradale

0

3

Mobilier stradal

0

4

Marcaje rutiere

0

5

ĂNRSC

1.000

6

Semafoare (service)

200.000

7

Electrica semafoare

60.000

8

Electrica semafoare Kaufland

600

9

Electrica UPG

900

10

Plată facturi restante din 2015

438.094,59

TOTAL

800.000

^07


Menționăm că, în cazul în care bugetul Municipiului Ploiești o va permite, vom solicita suplimentarea sumelor din tabelul de mai sus până la nivelul care să permită funcționarea în condiții de maximă siguranță a circulației rutiere la nivelul municipiului.


Ing


Director Executiv,

Mădălina Crăciun


Șef Birou, /ng. Alexandru Preda


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării


PREȘEDINTE,

Data: qMaî _________