Hotărârea nr. 90/2016

Hotãrârea nr. 90 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 90


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești Cristian Ganea, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Sanda Dragulea, Popa Constantin, Mateescu Radu, Popa Gheorghe, Marilena Stanciu și Geta Șerban, precum și Raportul de Specialitate al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere:

raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

art.19 si art.49 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  - art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice;

  • -  art.l alin.A pct.a4 din Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.03.2016;

în temeiul art.36, alin.4 , litera a) și art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001-republicată, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul terțiar de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3- Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4- Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016Primăria municipiului Ploiești

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 -privind legea bugetului de stat pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, al Politiei Locale a municipiului Ploiești si estimări pentru anii 2017-2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Politiei Locale a municipiului Ploiești a fost aprobat prin HCL nr. 35 din 01 februarie 2016, la suma de 12.050,00 mii lei, reprezentând venituri din subvenții de la bugetul local, suma ce va acoperi desfasurarea activitatii instituției pe o perioada de maxim 8 luni din acest an. Suma propusa prin bugetul inițial este de 14.260,50 mii lei, diferența urmând a fi solicitata de către Politia Locala Ploiești la rectificările bugetare ulterioare.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

  • -  art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice

  • -  Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Veniturile totale ale bugetului instituției în sumă de 12.050,00 mii lei rămân neschimbate.

Cheltuielile bugetului instituției în sumă de 12.050,00 mii lei rămân neschimbate.

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,


CONSILIERI:

-Sanda Dragulea _ -Popa Constantin -Mateescu Radu _ -Popa Gheorghe _ -Marilena Stanciu -Geta Serban

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 -privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale, bugetul Politiei Locale Ploiești a fost aprobat conform Hotaririi Consiliului Local nr.35/01.02.2016

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infiintat in baza Legii nr.155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

In urma rezilierii contractelor de prestări servicii in cursul anului 2015 cu instituțiile de subordonare locala, incepand cu data de 01 ianuarie 2016 finanțarea cheltuielilor bugetului Politiei Locale Ploiești se va transfera de la sursa de finanțare „G” - reprezentând venituri proprii si subvenții la sursa de finanțare la sursa de finanțare „ A” - integral de la buget.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasifîcației indicatorilor privind finanțele publice

Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Bugetul de venituri si cheltuieli inițial a fost fundamentat la suma de 14.260,50 mii lei, dar a fost aprobata suma de 12.050 mii lei, diferența urmând a fi solicitata la rectificările bugetare ulterioare.

Bugetul privind veniturile si cheltuielile pe anul 2016 al Politiei Locale Ploiești este structurat astfel:

I.-Venit uri totale: 12.050,00 mii lei

Din care:

- venituri din subvenții = 12.050,00 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei

Din care: -Cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei

- Bunuri si servicii = 902,00 mii lei

Prevederea în suma de 12.050,00 mii lei rămâne neschimbată, efectuându-se modificări în structura acestuia, astfel:

majorarea cu suma de 1.656,45 mii lei la transferuri către instituția noastra, conform plăților efectuate în perioada ianuarie-februarie 2016, perioadă în care a fost considerată instituție finanțată integral sau parțial din venituri proprii, primind subvenții în completarea veniturilor proprii

diminuarea cu suma de 1.547,68 mii lei la cheltuieli de personal diminuarea cu suma de 108,77 mii lei la bunuri si servicii.

Până la aprobarea bugetului pe anul 2016 Poliția Locală Ploiești a fost considerată instituție cu finanțare parțială din bugetul local, așa cum a funcționat in anul 2015.

în anul 2016 prin rezilierea contractelor de prestări servicii, nemaiavând venituri proprii, aceasta trebuie încadrată ca entitate finanțată integral din bugetul local, conform Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Deci, în anul 2016 Poliția Locală Ploiești pe primele două luni ale anului este considerată instutuție finanțată din venituri proprii si subvenții, urmând ca în următoarele zece luni sa fie finanțată integral din bugetul local.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Director General zCaririeri Daniela Gheorghe


Biroul Financiar-Contabilitate, Costin BuciumeșnuServiciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri Mocanu Isabela Gabriela


JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.1


Instituția publica:Politia Locala Ploiești

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL

Prevederi ianuarie-februarie 2016

Influente (+/ )

Prevederi martie-decembrie 2016

TOTAL VENITURI - din care:

12.050,00

1.656,45

0,00

10.393,55

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12.050,00

1.656,45

0,00

10.393,55

Finanțare din bugetul local

10.393,55

10.393,55

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

Subvenții de la bugetele [ocale pentru instituții publice

43.10.09

12.050,00

1.656,45

-10.393,55

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.050,00

1.656,45

-1.656,45

10.393,55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.050,00

1.656,45

-1.656,45

10.393,55

CHELTUIELI CURENTE {cod 10+20+30+40+50+51SF+5 5SF+57+59)

01

12.050,00

1.656,45

-1.656,45

10.393,55

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.148,00

1.547,68

-1.547,68

9.600,32

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30}

10.01

6.527,00

895,42

-895,42

5.631,58

Salarii de baza

10.01.01

5.803,00

812,47

-812,47

4.990,53

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

400,00

45,50

-45,50

354,50

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2,00

0,00

0,00

2,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

0,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

320,00

37,45

-37,45

282,55

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10,02.30)

10.02

3.100,00

446,90

-446,90

2.653,10

Contribuții {cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.521,00

205,36

-205,36

1.315,64

Contribuții de asigurau sociale de stat

10.03.01

1.032,00

142,51

-142,51

889,49

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

33,00

4,48

-4,48

28,52

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

360,00

46,68

-46,68

313,32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20,00

2,35

-2,35

17,65

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

20,00

0,00

20,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

56,00

9,34

-9,34

46,66

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

902,00

108,77

-108,77

793,23

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

621,00

108,71

-108,71

512,29

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

0,96

-0,96

14,04

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,50

0,00

1,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110,00

30,69

-30,69

79,31

Apa, canal si salubritate

20.01.04

23,50

2,47

-2,47

21,03

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

150,00

33,17

-33,17

116,83

Piese de schimb

20.01.06

50,00

0,88

-0,88

49,12

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

110,00

25,78

-25,78

84,22

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30,00

1,00

-1,00

29,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

131,00

13,76

-13,76

117,24

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

*

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL

Prevederi ianuarie-februarie 2016

Influente (+/ )

Prevederi martie-decembrie 2016

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40,00

0,00

0,00

40,00

Uniforme si echipament

20.05.01

25,00

25,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30,00

0,00

0,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30,00

30,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

50,00

50,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

60,00

Protecția muncii

20.14

35,00

35,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

65,00

0,06

-0,06

64,94

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

0,06

-0,06

4,94

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

60,00

60,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CTOR GENERAL, niela GheorgheCONTABIL,

Costin BuciumeanuJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare și aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/01.02.2016.

Poliția Locală Ploiești în calitate de ordonator terțiar de credite în subordinea Consiliului Local în lunile ianuarie- februarie este finanțată transferuri din bugetul local în sumă de 1.656,45 mii lei și în lunile martie- decembrie este finanțată integral din bugetul local astfel: suma de 9.600,32 mii lei la cheltuieli de personal si cu suma de 793,23 mii lei la bunuri si servicii.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de modificările privind sursele de finanțare, suma alocată din bugetul local în sumă de 12.050,00 mii lei rămânând neschimbată.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de: a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta CRACIL^IOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


D a ta: (Aâ'O&SOfCSECRETAR,

Sanda Dragulea