Hotărârea nr. 9/2016

Hotãrârea nr. 9 privind împuternicirea viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul consiliului de administraţie al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

VIZAT~P

iȘNTRU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LEGAL

.l/TATE

SECR)

&TAR

HOTĂRÂREA Nr. 9

privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21 ianuarie 2016;

Luând în considerare prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

Ținând cont de adresa S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL nr. 623/12.01.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 726/12.01.2016;

în temeiul art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


PREȘEDINTE DEDINȚĂ,

......*'"'TConform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau a acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Prin adresa nr. 623/12.01.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 726/12.01.2016, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL a solicitat demararea procedurilor legale în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare a demisiei domnului Dinescu Dorin.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unui membru în consiliul de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Consiliul de administrație, în temeiul art. 28 din din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este compus din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare.

Art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.


Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de contusj,e,;^u^uârea<îhjț considerare a specificului și complexității activității societății comerciale^

Prin adresa nr. 623/12.01,2016, înregistrată la Municipiul Ploiești/ sub; 726/12.01.2016, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL a solicitat•&jna^aî^F procedurilor legale în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de^^MnisțiJț^/ urmare a demisiei domnului Dinescu Dorin.

Pentru ca activitatea Consiliului de Administrație sa se desfășoare în condiții optime, se impune promovarea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV. GEORGIANA POPA^Vs.c.Servicii de (gospodărire Urbana Ploiești s.r.i.

C.U.I. 27449967  J29/1 21 2/01.1 0.201 O RO27449967

i, Str.Văleni nr. 32, tel:O244-54421 2, 525252, fax:0244-510353


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

.......................0007.2.6


12 JAN 2016


■ ik y '..'V

CertRom

...

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT


oktal-1 00046 /

i \ _________ _              H t/Z

URBANA

Lj=^mw:L-


Tt bEHVICIi
CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Urmare a demisiei din funcția de administrator - membru al Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a d-lui Dinescu Dorin (înregistrata sub nr. 132/04.Ol.2016) si a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților a S.C. S.G.U.P. S.R.L. nr. 03/08.Ol.2016 , va solicitam demararea procedurilor legale in vedera numirii unui nou membru in Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. .

Cu considerație,
Director Direcția Juridic-Contencios, Resurse Umane Gheorghe Constantin

— cd

Secretar A.G.A.

Iulia Cătălină Voicu


cie GLpspocLarire

LJr BcHia Ploiești s.1.1


CUI. 27*449967  J29/1 21 2/01.1 0.201 O RO27449967

«(crstl, Sîi-Viiîftnl        ^1:024^-544212, 525252,

) 16

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR

A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

DIN DATA DE 08.01.2016

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești,' B-dul Republicii nr. 2, prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești - asociatul unic al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L, persoană juridică română, având cod fiscal RO27449967, număr de ordine la Registrul Comerțului J29/1212/01.10.2010, cu sediul în Ploiești, str. Văleni nr. 32, jud. Prahova,

In baza prevederilor Statutului S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.;                                 ■        \

In temeiul H.C.L. nr. 262/14.07.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu modificările si completările ulterioare,

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare,                      i _

Adunarea Generala Ordinara a Asociaților,08.01.2016, ora 11,00, cu unanimitate de voturi a celor prezenti:       £ \

HOTĂRĂȘTE' ./fea

T TAw


.■ M

Art.l. Aproba numiriea d-lui Gheorghe loa^^^ membrii in Consiliul de Administrație al S.C. SeWi

S.R.L., cu mandate valabile pana la data de 131111

Art.2. la act de Informarea cu privire la dem^Ell membru al Consiliului de Administrație al S.ffilf sub nr. 132/04.01.2016).                   5"q


|Br

IO:

gțșț


pcarlat Maria Manuela ca gospodărire Urbana Ploiești


fenescu Dorin din funcția de

PLOIEȘTI S.R.L. (înregistrata

-


Declara vacant locul de membru in Consiliul de Administrație               4

PLOIEȘTI S.R.L. si sesizează Primăria Municipiului Ploiești pentru initiefe^^cțc^HăriU? /

i I z*. i ■                      f'X'm *      •  • I                                                                           ---1. .‘^S’

■■■■■ ....... ■.......

L

prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a in publice,, in vederea selecționării unui nou administrator.


Secretarul de ședința al Adunării Generale Ordinare a Asociaților al S.C.

Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va transmite Hotararea Adunării .Generale Ordinare a Asociaților celor interesați.

Data: 08.01.2016

EPREZENTANTII MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - ASOCIATUL UNIC al S.C. SERVICII DE GOSPODARIREÎURBANA PLOIEȘTI S.R.L.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII -/ĂĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis,

l "          -----------

—       N    CnC-cQ-Cn >5“

O /> _ /K                              A

------------------r-----~T-----. — A.z---------

—L l a

-

o- 7

Vz At-       1—^7-r-' / -

Ă ■ f.

— țUcb 0

fi !

KA L

*jv TJ

PREȘEDINTE,

George^ană

SEQRETAR, Gheoj^g^e Sîrbu


Data: 2J. ol 2^1 Q