Hotărârea nr. 89/2016

Hotãrârea nr. 89 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pedistrie Ploiesti pe anul 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 89

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Geta Șerban și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești, pe anul 2016;

Având în vedere :

- prevederile art.19 si art.49 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.03.2016;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listelor de investiții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016, conform anexelor 2A si 2B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă nota de fundamentare aferentă listei de investiții, având ca sursa de finanțare excedentul anilor precedenți, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă modificarea destinației excedentului constituit la sfârșitul anului 2015, în valoare de 6306,80 mii lei, astfel:

 • •  3097,78 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • •  3209,02 mii lei pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele

  dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului.


Art.5 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

Contrasemnează Secretar,

Simona Albu

/PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Spitalul de Pediatrie Ploiești infiintat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 243/2003 isi desfasoara activitatea in baza O.M.S. nr.754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului si funcționează in subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, in baza HG nr. 999/2014.

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-a făcut in conf. cu:

 • •  Legea nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • •  Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare este impusa de necorelarea listelor de investiții aprobate prin HCL nr. 42/2016 cu bugetul aprobat prin aceeași hotarare, de necesitatea suplimentarii listei de investiții cu sursa de finanțare excedentul anilor precedenti, precum si de necesitatea achiziționării de cârti, publicații si materiale documentare.

Veniturile totale in suma de 17883 mii lei nu se modifica, in structura efectuandu-se modificări conform anexei nr. 1 si Raportului de specialitate.

Cheltuielile totale in suma de 24189.80 mii lei nu se modifica, in structura efectuandu-se modificări conform anexei nr. 1 si Raportului de specialitate.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si

privat, studii, strategii si prognoze^


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului de Pediatrie Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești înființat prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 243/2003 isi desfasoara activitatea in baza O.M.S. nr. 754/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului si funcționează in subordinea Primăriei Municipiului Ploiești din data de 26.11.2014, in baza HG nr. 999/2014.

In conformitate cu prevederile:

 • •  Legii nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • •  Legii nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

Având in necorelarea listelor de investiții aprobate prin HCL nr. 42/2016 cu bugetul aprobat prin aceeași hotarare, de necesitatea suplimentarii listei de investiții cu sursa de finanțare excedentul anilor precedenti, precum si de necesitatea achiziționării de cârti, publicații si materiale documentare, se impune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pentru anul 2016, astfel:

Venituri - se rectifica prin majorarea veniturilor din secțiunea de dezvoltare si diminuarea veniturilor din secțiunea de funcționare cu suma de 535 mii lei, astfel:

37.10.03 „Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”- prevederea de 2512.78 mii lei se majoreaza cu 585 mii lei si devine 3097.78 mii lei;

37.10.04 „Varsaminte din secțiunea de funcționare” prevederea de 2512.78 mii lei se majoreaza cu 585 mii lei si devine 3097.78 mii lei;

43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii” - prevederea de 450 mii lei se diminuează cu 50 mii lei si devine 400 mii lei;

43.10.10 „Subvenții de la bugetele locale pentru spitale” prevederea de 220 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 270 mii lei.

Cheltuieli - se rectifica prin majorarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare si diminuarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare, cu suma de 535 mii lei, astfel:

Titlul II „Bunuri si servicii”

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare” prevederea de 496 mii lei se diminuează cu 100 mii lei si devine 396 mii lei;


20.04.01 „Medicamente” prevederea de 1675.61 mii lei se diminuează cu 329 mii lei si devine 1346.61 mii lei;

20.06.01 „Deplasări interne, detasari, transferări” prevederea de 30 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 80 mii lei;

20.11 „Cârti, publicații si materiale documentare” prevederea de 0 mii lei se majoreaza cu 5 mii lei si devine 5 mii lei;

20.13 „Pregătire profesionala” prevederea de 150 mii lei se diminuează cu 50 mii lei si devine 100 mii lei;

20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” prevederea de 199.33 mii lei se diminuează cu 111 mii lei si devine 88.33 mii lei.

Titlul XII „ Active nefinanciare”

71.01.02 „Mașini, echipamente si mijloace de transport” prevederea de 1262.78 mii lei se majoreaza cu 535 mii lei si devine 1797.78 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec.Petre Victoria

.ctoria


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Local Ploiești -Primăria Municipiului Ploiești Spitalul de Pediatrie Ploiești


Membrii CA Jh/t

Istratescu Aljnă -

Dragomi^ Carmen Ctl lonescutPoxana Andreea Mateesci

Palas Păi


BUGETUL PE ANUL 2016

Propunere de rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.42/2016

Influiente

BVC in urma rectificării

2016

*/-

2016

TOTAL VENITURI - din care:

17883.00

0

17883.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14920.22

-535

14385.22

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

23.00

23.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0.00

0.00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

16000.00

16000.00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1000.00

1000.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

20.00

20.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

170.00

170.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2512.78

-585

-3097.78

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

220.00

50

270.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

2962.78

535

3497.78

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

450.00

-50

400.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2512.78

585

3097.78

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

24189.80

0

24189.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

21227.02

-535

20692.02

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21227.02

-535

20692.02

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11699.08

0.00

11699.08

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9079.20

0.00

9079.20

Salarii de baza

10.01.01

7339.20

7339.20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

720.00

720.00

Alte sporuri

10.01.06

560.00

560.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

460.00

460.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

531.66

0.00

531.66

Tichete de masa *)

10.02.01

531.66

531.66

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2088.22

0.00

2088.22

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1435.00

1435.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

46.00

46.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.42/2016

Influiente}

/BVcin’urma' ' rbcrtificariH

2016

• 2016

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

500.00

500.00;

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

29.22

ia-

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

78.00

78.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

9472.94

-535.00

8937.94

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+20.01.30)

20.01

2811.00

-100.00

2711.00

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

25.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

120.00

120.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400.00

400.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80.00

80.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

16.00

16.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

74.00

74.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1600.00

1600.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

496.00

-100.00

396.00

Reparații curente

20.02

1000.00

1000.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

300.00

0.00

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

300.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

3375.61

-329.00

3046.61

Medicamente

20.04.01

1675.61

-329.00

1346.61

Materiale sanitare

20.04.02

1000.00

1000.00

Reactivi

20.04.03

500.00

500.00

Dezinfectanti

20.04.04

200.00

200.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1495.00

0.00

1495.00

Uniforme si echipament

20.05.01

100.00

100.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

25.00

25.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1370.00

1370.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30.00

50.00

80.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30.00

50.00

80.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

150.00

-50.00

100.00

Protecția muncii

20.14

12.00

12.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.0:

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

299.33

-111.00

188.33

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

5.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

95.00

95.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

Fondul Presedinteluî/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

199.33

-111.00

88.33

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURUNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

55.00

0.00

55.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.42/2016

/â/

Lsi

Inflplente

BVC in urma rectificării

2016

\\° ? \

*W2 -o?*

/c

s?'<2016^^

BURSE

59.01

55.00

55.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2962.78

535.00

3497.78

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2962.78

535.00

3497.78

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2962.78

535.00

3497.78

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2562.78

535.00

3097.78

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1262.78

535.00

1797.78

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1300.00

1300.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

400.00

400.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DR. CĂTĂLIN VISEAN

Dir fin co

Ec. Petre Vibtoria


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Etninescu nr,4-6

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII 2016


Sursa de finanțare ^excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenti pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 3078,30 mii lei

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare (mii lei) aprobata prin HCL 42/2016

Influi ente

Valoare (mii lei) aprobata in urma rectificării

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

1243,30

535

1778,30

1.

Achiziție aparatura medicala fizioterapie~Laborator Balneofizioterapie

 • a) Combina electroterapie 2 canale-1 buc

 • b) Aparat unde scurte -1 buc

 • c) Bioptron - 2 buc.

14

14

28

0

0

0

14

14

28

2.

Achiziție aparatura medicala~Radiologie

 • a) Ecograf DOPPLER color cu 2 sonde    -1 buc

 • b) Sistem digitalizare+sistem citire+imprimanta laser-1 buc

 • c) Aparat radiologie ROENTGEN fix

140

129

0

0

0

380

140

129

380

3.

Achiziție aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva

 • a) Aparat anestezie adult, copil si nou-nascut-1 buc

 • b) Aparat ventilație mecanica adult, copil si nou-nascut-1 buc

 • c) Videolaringoscop-l buc

 • d) Pulsoximetru mobil-1 buc

 • e) Laringoscop cu fibra optica-1 buc

 • f) Infuzomat (pompa volumetrica) - 2 buc

 • g) Aparat transfuzie/perfuzie rapida si incalzire rapida a soluțiilor-1 buc.

 • h) Electrocardiograf poțtabil-1 buc

 • i) Pat special terapie intensiva - 8 buc.

 • j) Senzor SpO2 (accesoriu pentru monitoare funcții vitale) - 4 buc.

220

145,80

27

5

7

 • 13

 • 14

5

80

12,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

145,80

27

5

7

 • 13

 • 14

5

80

12,8

4.

Achiziție aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente

 • a) Electrocardiograf cu 6 derivații -1 buc

 • b) Dispozitiv de vizualizare a vaselor -1 buc

 • c) Monitor funcții vitale — 2 buc

 • d) Masa de tratament si consultații -1 buc

5.6

17.8

19

6

0

0

0

0

5.6

17.8

19

6

5.

Achiziție aparatura medicala - secția Chirurgie-BIoc Operator

 • a) Drill pneumatic -1 buc.

 • b) Aparat taiat gips -1 buc.

45

3,3

0

0

45

3,3

.s Cm â

 • c) Dermatom - 1 buc.

 • d) Trusa osteosinteza elastic-1 buc

 • e) Set colonoscop pediatric cu fibra optica-1 buc

30

12

216

ÎL......  30

12

« 216

6.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie I

 • a) Pulsoximetru mobil-1 buc.

 • b) Monitor funcții vitale -1 buc.

5

10

Vk

XA

V

r---~

■ 10

7.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie II

 • a) Pulsoximetru mobil -1 buc.

 • b) Monitor funcții vitale -1 buc.

5

10

0

0

5

10

8.

Achiziție aparatura medicala-Dermatologie

Electrocauter monopolar -1 buc

4

0

4

9.

Achiziție aparatura medicala-Laborator Analize Medicale

Autoclav - 1 buc

0

25

25

10.

Sistem integrat de control acces

0

80

80

11.

Extindere sistem de monitorizare video CCTV

0

50

50

71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1300

0

1300

12.

Achiziție noptiere salon-100 buc

300

0

300

13.

Achiziție paturi spital- 100 buc

1000

0

1000

Total investiții sursa de finanțare -excedent

2543,30

535

3078,30

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Anexa nr 2B


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII

2016

Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatati-Bugetul Local al Municipiului Ploiești in suma de 400 mii leiNr. Crt.

Obiectivele de investiții* reparații capitale

Valoare (mii lei) aprobata prin HCL 42/2016

Influiente

Valoare (mii lei) aprobata in urma rectificării

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

50

-50

0

1.

Sistem de monitorizare video CCTV

50

-50

0

71.03-Reparatii capitale aferente activelor fixe

400

0

400

2.

Lucrări de modernizare, igienizare si reabilitare ambulatoriului de specialitate, a cabinetelor medicilor si camera de garda etaj 2, a sălii de mese, a bucătăriei dietetice si a scării secundare de acces -reabilitare, înlocuire instalații electrice, montare covor si tapet PVC antibacterian, înlocuire instalații sanitare, înlocuire tamplarie

150

0

150

3.

Lucrări de înlocuire parțiala a instalației de apa rece si calda

100

0

100

4.

Lucrări de înlocuire parțiala a instalației termice

150

0

150

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Str. M. Em/nescu

Cod fiscal: 15513888


NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiții:

Sursa de finantare-excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenti pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 535 mii lei.

Obiectiv de investiții:

 • 1. AUTOCLAV - 1 buc.

Valoare: 25.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea laboratorului de analize medicale al spitalului, prin achiziția unui Autoclav datorita următoarelor considerente:

-necesar pentru imbunatatirea calitatii in laboratorul de analize medicale;

-necesar pentru sterilizarea prin aburi, aplicabila tuturor materialelor ce pot suporta căldură si umiditatea;

-conform Normelor EN ISO 9001 SI 9002, precum si a procedurilor speciale, ale cărei rezultate nu pot fi verificate integral prin controlul final al produsului efectuat, trebuind sa fie supusa validării, supravegherii bunei funcționari, precum si a asigurării unei păstrări corespunzătoare a materialelor sterilizate.

 • 2. SISTEM INTEGRAL DE CONTROL ACCES - in unitate.

Valoare: 80.000,00 lei.

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea unitatii spitalicești cu un sistem integral de acces datorita următoarelor considerente:

-necesar pentru imbunatatirea accesului salariatilor in spital.


 • 3. EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO CCTV-in unitate

Valoare: 50.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune extinderea sistemului de monitorizare video CCTV in toata unitatea spitaliceasca datorita următoarelor considerente:

-necesar pentru a permite complementarea sistemului de detective si avertizarea impotriva efracției in spital;

-pentru a permite controlul vizual non-stop al întregii activitati din toate zonele spitalului.

 • 4. APARAT RADIOLOGIC ROENTGEN FIX-1 buc.

Valoare: 380.000,00

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea laboratorului de radiologie si imagistica medicala al spitalului, prin achiziția unui nou Aparat Radiologie ROENTGEN fix, datorita următoarelor considerente:

 • - necesar pentru desfasurarea unei activitatii medicale cu un plus de eficienta in laboratorul de radiologie si imagistica medicala;

 • - in conformitate cu normele in vigoare.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare și aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.42/01.02.2016.

Spitalul de Pediatrie Ploiești în calitate de ordonator terțiar de credite în subordinea Consiliului Local este finanțat din venituri proprii și transferuri din bugetul local în sumă de 670,00 mii lei.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de modificarea listei de investiții având ca sursă de finanțare excedentul anilor precedenți, suma alocată din bugetul local rămânând neschimbată.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala ’ ’, iar potrivit alin. (4J„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRACIUNOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Padiatrie Ploiești pe anul 2016 și a emis:

2

PREȘEDINTE,


SECRETAR,

Sanda Dragulea