Hotărârea nr. 88/2016

Hotãrârea nr. 88 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a Domnului Viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Geta Șerban, Radu Mateescu, Constantin Popa, Gheorghe Popa și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.03.2016;

Având in vedere:

prevederile art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare,

raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești,

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 214/2001 privind administrația publică locală- republicată, și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezența hotărâre.

Art.2. Se aprobă întocmirea unui studiu de fezabilitate în vederea identificării soluției optime pentru construirea și dotarea Centrului de radioterapie. Spitalul Municipal Ploiești va iniția procedurile legale privind întocmirea studiului, suportând în totalitate, din venituri proprii, cheltuielile ocazionate cu întocmirea acestui studiu, motiv pentru care se aprobă modificarea listei de investiții, sursa venituri proprii, conform Anexei nr. 2B.

Art. 3 - Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrare Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


JUDEȚUL PRAHOVA

I 1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

:

’:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :

EXPUNERE DE MOTIVE

:                                                         '

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI Ș

I ■

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a; fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCL nr. 53/25.02.2016, în conformitate cu prevederile: Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

 • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,cu modificările și completările ulterioare;

I

 • > Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, qu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările și este impusă de necesitatea includerii pe lista de investiții a unui studiu de fezabilitate în vederea construirii și dotării Centrului de radioterapie.            •

I .

Venituri totale prevederea de 41537 mii lei nu se modifica.

Cheltuielile totale prevederea de 45094 mii lei nu se modifica.

I

Titlul l Cheltuieli de personal, Titlul II Bunuri și servicii și Titlul X Alte cheltuieli, nu suferă modificări.

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 5572 mii lei nu se modifică, dar intervin modificări la nivelul articolelor bugerate, astfel;

i ,■

 • -  la articolul 71.01.02 (Mașini, echipamente și mijloace de transport) , i

prevederea de 4122 mii lei se diminuează cu 130 mii lei și devine 3992 mii lei;

 • -  la articolul 71.01.30 (Alte active fixe) prevederea de, 450 mii lei, se majorează cu 130 mii lei și devine 580 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT , STUDII , STRATEGII Șl PROGNOZE :

MARILENA STANCIU

SPITALUL mucnRu

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272 Cod IBAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCLinr. 53725.02.2016, în conformitate cu prevederile:

 • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat; pe anul 2016 ;

 • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările: și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art. nr. 19 si art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările si completările si este impusa de necesitatea includerii pe lista de investiții a unui studiu de fezabilitate in vederea construirii si dotării Centrului de radioterapie.

Venituri totale prevederea de 41537 mii lei nu se modifica.

Cheltuielile totale prevederea de 45094 mii lei nu se modifica.

Titlul I -Cheltuieli de personal, Titlul II -Bunuri si servicii si Titlul X -Alte cheltuieli, nu suferă modificări.

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 5572 mii lei nu se modifica, dâr intervin modificări la nivelul articolelor bugerate, astfel:

 • -  la articolul 71.01.02 (Mașini, echipamente si mijloace de transport)

prevederea de 4122 mii lei se diminuează cu 130 mii lei si devine 3992 mii lei;                                                                                                                                     ;

 • -  la articolul 71.01.30 (Alte active fixe) prevederea de 450 mii lei se majoreaza cu 130 mii lei si devine 580 mii lei.

Față de cele de mai sus , s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. lordanescu Maria Mihaela

ANEXA NR. 1

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016 conf HCL nr. 53/2016

Influenta +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

41537,00

0,00

41537,00

VEN tQț?

ITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -- din care:

35965,00

0,00

35965,00

Venituri din concesiuni si Închirieri

30,10,05

20,00

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

0,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

818,00

0,00

818,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

34950,00

0,00

34950,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate Dublica din sume alocate de la

33.10.30

244,00

0,00

244,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

29,00

0,00

29,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-1197,00

0,00

-1197,00

Subvenții de la bugetele (ocale pentru soitale

43.10.10

1100,00

0,00

1100,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total • din care:

5572,00

0,00

5572,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

1197,00

0,00

1197,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul șanatatii

43.10.14

4375,00

0,00

4375,00

subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si pr.hinampntelnr df> nnmnntcafir in RanatatR

43.10.16.01

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

0,00

aUfhe dih veffituriiS'propYii ctâ~MilliSteruilft Șanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta în

43.10.17.01

0,00

0,00

, 0,00

IUI AL UHtLiUItLI (StUHUNtA Ut FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE .   ,     DEZVOLTARE) J(J

45094,00

0,00

45094,00

SL17| IU NEA ut FuNU (luNARL (CUd

01+80+R1+R4)

39522,00

0,00

39522,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50-

01

39522,00

0,00

39522,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1C

10

14304,00

0,00

14304,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.

10.01

11072,00

0,00

11072,00

Salarii de baza

10.01.01

9085,00

0,00

9085,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

645,00

0,00

645,00

Alte sporuri

10.01.06

264,00

0,00

264,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1060,00

0,00

1060,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara t

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

18,00

0,00

18,00

Cheltuieli salarlalein natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

700,00

0,00

700,00

Tichete de masa *)

10.02.01

700,00

0,00

700,00

Norme de hrana

10.02.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016 conf HCL nr. 53/ 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Uniforme sî echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si fan

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Pichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2532,00

0,00

2532,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1706,00

0,00

1706,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

69,00

0,00

69,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

564,00

0,00

564,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

35,00

0,00

35,00

Prime de asigurare de viață plătite de anaaîator Dentru anaaiati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

158,00

0,00

158,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 fa 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

25168,00

0,00

25168,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

2330,00

0,00

2330,00

Furnituri de birou

20.01.01

66,00

0,00

66,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80,00

0,00

80,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

1078,00

0,00

1078,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

182,00

0,00

182,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

40,00

0,00

40,00

Piese de schimb

20.01.06

14,00

0,00

14,00

Transport

20.01.07

20,00

0,00

20,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

75,00

0,00

75,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

510,00

0,00

510,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun<

20.01.30

265,00

0,00

265,00

Reparații curente

20.02

450,00

0,00

450,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

650,00

0,00

650,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

650,00

0,00

650,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04;

20.04

20035,00

0,00

20035,00

Medicamente

20.04.01

18500,00

0,00

18500,00

Materiale sanitare

20.04.02

450,00

0,00

450,00

Reactivi

20.04.03

1000,00

0,00

1000,00

Dezinfectant)

20.04.04

85,00

0,00

85,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod:

20.05

1000,00

0,00

1000,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

0,00

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

0,00

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

900,00

0,00

900,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +:

20.06

15,00

0,00

15,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

15,00

0,00

15,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

44,00

0,00

44,00

Cercetaro-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

14,00

0,00

14,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

0,00

50,00

Protecția muncii

20.14

50,00

0,00

50,00

Muniție, furnituri si armament de natura active

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

. 0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghel

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuți

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Ufie din stat

ituieli judiciare si extrajudiciare derivate acțiuni in reprezentarea intereselor ului, ootrivit disnozltiilor leqale

20.25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016 conf HCL nr. 53/ 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.I

20.30

530,00

0,00

530,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

530,00

0,00

530,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.31

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ l

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUUX'ATTE CHELTUIELl~(cdd

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+

59

50,00

0,00

50,00

BURSE

59.01

50,00

0,00

50,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

'mrurxvir PLjrn efectuate'jn anii PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5572,00

0,00

5572,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5572,00

0,00

5572,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

5572,00

0,00

5572,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30

71.01

5572,00

0,00

5572,00

Construcții

71.01.01

1000,00

0,00

1000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

4122,00

-130,00

3992,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

450,00

130,00

580,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c<

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

Pentru buget 2016: Excedentul din anii precedent! de 3557 mii lei va fi directionat astfel: 1188 mii Iei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții prezentate in anexa 2B, iar diferența de 2369,

pentru acoperirea golurilor de casa.

Sponsorizări din anii precedenti:241,268,22 leiORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DUMITRU MIHAELA CARM

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. IORDANESCU MARIA MIHAEU

SPITALUL MUNICIPAL PLODEȘTI

ANEXA 2B


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII

Anul 2016

Mii Iei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

Art 71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

l.Pompa tip Infusomat

6

130

-6

-130

0

0

Aceaste pompe volumetrice peristaltice sunt necesare pentru tratamentele perfuzabile ale bolnavilor (se dozeaza si introduce substanța perfuzabila in vena).Este un tratament continuu si de durata (46 - 48 de ore/pacient), care trebuie efectuat cu mare atentie.

2. Defibrilator

1

15

0

0

1

15

Acest aparat este necesar Secției de Medicina Fizica Recuperare si Balneologie

3.Carucior transport alimente

5

18

0

0

5

18

Sunt necesare pentru flecare secție pentru transportulalimentelor de la bucataria spitalului către secții. Cărucioarele existente sunt vechi si uzate.

4. Aparat pentru determinare troponina

1

5

0

0

1

5

Acest aparat este necesar la camera de garda a secției Medicina Interna

5. Canapele pentru kinetoterapie

2

6

0

0

2

6

Sunt necesare Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

6.Cada baie cu bule

1

16

0

0

1

16

Este necesara Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

7.Termostat

2

18

0

0

2

18

Sunt necesare secției Oncologie pentru încălzirea la temperatura optima a soluțiilor perfuzabile.

8.Pat mobil pentru iradiere

1

5

0

0

1

5

Este nesesar Laboratorului de Radioterapie pentru aparatul TUR T250.

9.Autosanitara

1

225

0

0

1

225

Autosanitara de care spitalul dispune in acest moment este uzata si se impune înlocuirea ei.

10. Paturi pentru pacienti

114

750

0

0

114

750

Paturile existente in acest moment in spital sunt vechi si uzate.

11. Sistem de control acces, monitorizare video, de detecție si alarmare la efracție pentru casieria spitalului

1

9

0

0

1

9

Acest obiectiv trebuie realizat in conformitate cu legea 33/2006, privind paza obiectivelor, valorilor si protecția persoanelor.

ATRICOL 71.01.30 ALTE ACTIVE FIXE

12. Studiu de fezabilitate pentru construirea si dotarea centrului de radioterapie

0

0

1

130

1

130

Pentru a putea continua demersurile in vederea finanțării construirii si dotării Centrului de radioterapie, avem urgent nevoie de un studiu de fezabilitate.

TOTAL

1197

0

1197

MANAGER

Dr. Dumitru Mihpi ’DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL Ec. Iordanescu Maria Mihaela

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgescu Silviu

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare și aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 41/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53/25.02.2016.

Spitalul Municipal Ploiești în calitate de ordonator terțiar de credite în subordinea Consiliului Local este finanțată din venituri proprii și transferuri din bugetul local în sumă de 5.475,00 mii lei.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de modificare listei de investiții, suma alocată din bugetul local rămânând neschimbată.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRA($UNOIU

/ /
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016

și a emis:


PREȘEDINTE,

r//il X


SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: