Hotărârea nr. 87/2016

Hotãrârea nr. 87 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 87 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Cristian Mihai Ganea, Viceprimar cu atribuții de Primar și a consilierilor din Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu, Gheorghe Popa, Geta Șerban, Marilena Stanciu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

In conformitate cu prevederile art.19 și art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor Primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.03.2016;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/01.02.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 29.02.2016, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea: Programului cultural ”NICHITA STĂNESCU”, Programului cultural „ATITUDINI”, proiectelor educaționale și a altor programe culturale.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CONSILIERI,

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a municipiului Ploiești '’LL.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/01.02.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 29.02.2016, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea: Programului cultural ”NICHITA STĂNESCU”, Programului cultural „ATITUDINI”, proiectelor educaționale și a altor programe culturale.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2016, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

546,00 mii lei

536,00 mii lei

10,00 mii lei

0,00 mii lei 546,00 mii Iei 386,00 mii lei 160,00 mii lei


 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 553,00 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local                 536,00 mii

 • -  venituri din activitatea proprie                  10,00 mii

 • -  sponsorizări                                    7,00 mii

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 553,00 mii lei,

astfel:

La titlul II „Bunuri și servicii” apare o majorare de +7,00 mii lei, astfel:

 • • la alineatul 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” este influențat pe de o parte de sponsorizările in valoare de 7.00 mii lei (destinate acțiunilor culturale cuprinse în planul minimal: Programului cultural "NICHITA STÂNESCU”, Programului cultural „ATITUDINI”, proiectelor educaționale și a altor programe culturale), iar pe de alta parte de diminuarea cu suma de 23.00 mii lei, sumă necesară relocării sediului în imobilul situat in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA.

 • • La alineatul 20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fucționare” apare o majorare de 23.00 mii lei (cheltuieli avize, documentații si altele)

Conform adresei nr. 261/ 03.03.2016 din partea Inspectoratului pentru situații de urgență “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, la solicitarea Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești (nr. 141/ 08.02.2016) a unui punct de vedere privind obținerea autorizațieide securitate la incendiu ni s-au comunicat următoarele:

Potrivit prevederilor art. 9 din Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecție civilă aprobate cu OMAI NR. 3-2011 „avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire se emit pe baza următoarelor documente:

 • c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu” și referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu"privind schimbarea destinației/modernizării sau avizul proiectantului inițial al construcției și referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu " - construcții și instalații;

 • d) scenariul de securitate la incendiu;

 • e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor roiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor;

 • f) documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiune ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor. “

Aceste documente se vor obține de la o firmă autorizată, iar suma necesară este

O O

/Ztf. x< W <!<

de aproximativ 23 mii lei.


/ -(; > ® \\țp\p\ X

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri șLcnell cu modificările mai sus specificate și Planul cu programele și prw^^to&iH] minimale pe anul 2016.
CONTABIL ȘEF,


Adriana Mil^kiJUDEȚUL: PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică; CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUt'S^p^^/ ' '"•'mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

INFLUENTE

(+-)

BUG RECTF

2016

Venituri proprii

33.10.17

10,00

0,00

10,00

|                       Donații si sponsorizări

37*10.01

0,00

7,00

7,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

536,00

0,00

536,00

|                              Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

546,00

7,00

553,00

Veniturile secțiunii de funcționare

546,00

7,00

553,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FITNCTTONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE!      _________

546,00

7,00

553,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+814-84)

546,00

7,00

553,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5 7+59)

01

546,00

7,00

553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

386,00

0,00

386,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

312,00

0,00

312,00

Salarii de baza

10.01.01

312,00

0,00

312,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

74,00

0,00

74,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

50,00

0,00

50,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

17,00

0,00

17,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Gentr-ibutii la Fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.06

10 03 CP

4,00

0,00

4,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod20.01 Ia 20.06+20.09 la

20

160,00

7,00

167,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

121,70

7,00

128,70

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

0,00

1,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,50

0,00

0,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,50

0,00

11,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,50

0,00

0,50

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

2,10

0,00

2,10

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

0,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

73,60

-16,00

57,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

26,00

23,00

49,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016 z

INFLUENTE

BUG RECTF

^2016

Hrana pentru animale

20.03.02

Zj

”U^\0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

- -W

X.    W,00

/ > 71 ■ ■

) Jmo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0

20.05

.......-fe

■ V

xZ’lV.L-'j:---Oi

Uniforme si echipament

20.05.01

z^/0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

X

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

W

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,00

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

C ere eta r e-dezvo ltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,20

0,00

0,20

Protecția muncii

20.14

1,20

1,20

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări si servicii de interes nublic.Iocal. în_baza unor convenții sau_confracte

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publici

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 2

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20 25

0,00

0,00

reprezentarea intereselor statului,_potriyiț_dișpozitiilor legale______________

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+1

20.30

36,40

0,00

36,40

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

36,40

Chirii

20.30.04

36,40

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+3(

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond

de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

4U (. RECI F

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE

ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 5L 01)

57

o/lk

K o\'(îo

^J.oo

Transferuri curente (cod

51.01

g! m Aiu-gi A1 A'i-j-Ci ai 1/ij_gi ni ig_Lg-t m '7/ij_gi ni        m ii-i-gi

'•'bX

K_.■■■>

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

o,ofr

ț^o.oo

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

55.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.0:

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (eod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016/*

RUG RECTF

^6

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

72.01

72.01.01

75

fs

X

;.€ 7

fz 4/UN.

/  > fi

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ANEXA NR. 2


PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE

CASEI DE CULTURĂ "LL.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2016

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-iunie)

1

2

3

4

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a IV-a,

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae Ionescu, Madalina Rotaru

1100

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXVIII-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa Iui Nichita", ed. a IX-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Alte proiecte cultural-educative. Editare carte, catalog

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Ghcorghc Grama, Alin Nicodim, Bard ut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

7100

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

500

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Ghcorghe Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

5. Concurs pictură ~ grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a IX-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

1300

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-iunie)

1

2

3

4

6. Festivalul Național ”I.L. CARAGIALE" ediția a-XIII-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Ca răgi u" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae lonescu

7500

7. Expoziția SALONUL

ARTELOR

Editare catalog "Salonul de primăvară",

Editare catalog "Salonul de toamnă".

Octombrie / Aprilie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion lonescu Quintus" de Artă

Madalina Rotaru

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor:

Spectacol "Vine, vine primăvara";

Spectacol "Zâmbet de copil"; Spectacol "Ghiozdănelul cu talente";

Spectacol "Ghetuța cu cadouri";

Mai-Iunie

Ploiești

Alin Nicodim, Gheorghe Grama, Gelu Nicolae lonescu

1200

9. TABĂRA

INTERNAȚIONALĂ DE CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

Iulie

Prahova

Madalina Rotaru

10. FESTIVALUL

CASTANILOR-IN MEMORIAM GABIDOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVI-a,

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Alin Nicodim,

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XlV-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragialc" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae lonescu

12.FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a Xl-a, Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara Recitaluri de muzică populară

Decembrie

Ploiești

Gheorghe GramaPrograme și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-iunie)

1

2

3

4

13. Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC ", ed. a II l-a

Decembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor sau altă locație

Grama Gheorghe

14. Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate.

2015

Diferite locații

Grama Gheorghe

8000

15. Participarea formațiilor aristice de muzică corală a Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;

2015

Diferite locații

Alin Nicodim Colaboratori

500

16. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini", Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragialc" , Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae Ionescu

11200

17. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" SIMPOZIOANE, COLOCVII, CONFERINȚE

octombrie-iunie

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

2400Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-

iunie)

1

2

3

4

18. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun", alte proiecte educaționale).

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de

Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

2000

19. Festival național muzica ușoara pentru copii și adolescenți, ediția I.

Ploiești

Alin Nicodim

20. Diferite alte manifestări culturale și activități culturale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale” sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

14800

TOTAL BUGET ESTIMAT

57600CONTABIL ȘEF
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești pe anul 2016


Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare și aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.36/01.02.2016.

Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești în calitate de ordonator terțiar de credite în subordinea Consiliului Local este finanțată din venituri proprii și transferuri din bugetul local în sumă de 536,00 mii lei.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de aplicarea prevederii art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice și constă în majorarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 7,00 mii lei, suma alocată din bugetul local rămânând neschimbată.


Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala ’ iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum și faptul că angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,  Nicoleta CRA^UNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. I


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești pe anul 2016 și a emis:

CUffȚ

Data:SECRETAR,

Sanda Dragulea