Hotărârea nr. 86/2016

Hotãrârea nr. 86 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Andreiaş Ioana Alexandra

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 86 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Andreiaș Ioana Alexandra

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionut Vîscan, Paulica Dragușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Enache Cristina, Ionuț Ionescu, Minea Gabriel și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 353/30 septembrie 2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala din data de 26.02.2016 și cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 23.03.2016;

având în vedere cererea nr. 1423/08.02.2016, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 1423/2016 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 2.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Andreiaș Ioana Alexandra, în vederea acoperirii costurilor dispozitivului medical aparat de aerosoli „e-flow”, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoâ^ situație de extremă dificultate - copilul Andreiaș Ioana Alex

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice^ a municipiului Ploiești, domnul Andreiaș Stelu, cu domiciliul in Ploiești, str. Luminiței nr. 10, solicita acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru acoperirea costurilor dispozitivului medical aparat aerosoli „e-flow”, recomandat in terapia cu aerosoli a fiicei, Andreiaș Ioana Alexandra.

Conform actelor medicale prezentate, copilul Andreiaș Ioana Alexandra a fost diagnosticat, la varsta de 2 luni, cu fibroza chistica.

In perioada 12-28 decembrie 2015 a fost spitalizat in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu București, cu recomandare, la externare, pentru achiziționarea aparatului de aerosoli „e-flow” de la firma Sapaco 2000. Acest aparat reduce semnificativ durata de efectuare a aerosolilor, intrucat necesarul zilnic decomandat este de 5 ședințe aerosoli/zi si permite copilului sa participe la procesul de invatamant.

Conform facturii proforme nr. 231/21.01.2016 emisa de firma Sapaco 2000, costul aparatului este de 3852 lei.

Conform adeverinței nr. 140/20.01.2016, eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate Prahova, a rezultat ca firma Sapaco 2000 nu are contract de furnizare de dispozitive medicale si, in consecința, instituția nu a decontat si nu poate deconta din fondul asigurărilor sociale de sanatate, aparatul de aerosoli recomandat. ■'

Familia realizează un venit lunar de 2345 lei, fiind reprezentat de alocația de stat a copilului Andreiaș Ioana Alexandra de 200 lei/luna, indemnizația de handicap a acestuia de 106 lei/luna, pensia tatalui, in cuantum lunar de 1069 lei si salariul man

/ I—I cuantum de 970 lei/luna lei.                                             /     ,/   ■

l Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și ap

proiectul de hotărâre alăturat.

Minea Gabriel

RAPORT DE SPECIALITATE       X yU... ... V


'A


la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de'rezervă | bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoai&^i^^flăie^nJ. situație de extremă dificultate - copilul Andreiaș Ioana Alexan'djra-:<-'''':xZ?<;z

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulat ^la. art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul ■ de rezervă bugetară constituit în bugetul local.                                            i

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume ’de băni pentru < întrajutorarea copilului Andreiaș Ioana Alexandra, in vederea acoperirii costurilor dispozitivului medical aparat aerosoli “e-flow”, recomandat in terapia cu aerosoli a • fibrozei chistice.

Conform actelor medicale prezentate, copilul Andreiaș Ioana Alexandra a fost diagnosticat, la varsta de 2 luni, cu fîbroza chistica.

In perioada 12-28 decembrie 2015 a fost spitalizat in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu București, cu recomandare, la'externare, , pentru achiziționarea aparatului de aerosoli „e-flow” de la firma Sapaco 2000. Acest aparat reduce semnificativ durata de efectuare a aerosolilor, intrucat necesarul zilnic recomandat este de 5 ședințe aerosoli/zi si permite copilului sa participe la procesul de invatamant.

Conform facturii proforme nr. 231/21.01.2016 emisa de firma Sapaco 2000, costul aparatului este de 3852 lei.                                                                  ■

Conform adeverinței nr. 140/20.01.2016, eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate Prahova, a rezultat ca firma Sapaco 2000 nu are contract de furnizare de dispozitive medicale si, in consecința, instituția nu a decontat si nu poate deconta din fondul asigurărilor sociale de sanatate, aparatul de aerosoli recomandat..

Zo *

lind reprezentare Alocația de stat a

S c/          > 1

H cif                 ,fi I/5*

indemnizația de\ handicap a acestuia

de 1069 lei si salariul .mantei.


, in


Familia realizează un venit lunar de 2345 lei, copilului Andreias Ioana Alexandra de 200 lei/luna, de 106 lei/luna, pensia tatalui, in cuantum lunar cuantum de 970 lei/luna lei.

Domnul Andreias Stelu, a solicitat, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 1423/2016, acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru acoperirea costurilor dispozitivului medical aparat aerosoli “e-flow”, recomandat pentru tratamentul copilului Andreias Ioana Alexandra. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială, ancheta nr. 1423/2016 fiind anexată la prezenta hotărâre.

A

In acest context, pentru a veni în sprijinul copilului Andreiaș Ioana Alexandra, propunem analizarea posibilității de acordare a ajutorului financiar solicitat.Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Georgiana PopaCOMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Andreiaș Ioana Alexandra și a emis:

/

o^Ooo fe-| ~

'Yj&'Vnf ,ZC—■■

j


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:   oî^Oâobo/ 6 >

fi


rj E5SI '

1

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SO&IALĂ

RAPORT


X/Wva *15

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind r i*> /ho-u


MiAa .V<.U*e             oCm CajCJZ dk


u, straȚka, jx Tayuh

HkCL                           '

/

și a constatat: