Hotărârea nr. 85/2016

Hotãrârea nr. 85 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copiii BOGDAN ANDREI SI BOGDAN CRISTIAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

w                                                                                                                                  •   ■ l ■ - irw iirii III I] jj

HOTARAREA NR. 85

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii BOGDAN ANDREI SI BOGDAN CRISTIAN

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionut Vîscan, Paulica Dragușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Enache Cristina, Ionuț Ionescu, Minea Gabriel și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 353/30 septembrie 2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala din data de 26.02.2016 și cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 23.03.2016;

având în vedere cererea nr. 2010/23.02.2016, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 2010/2016 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copiilor Bogdan Andrei si Bogdan Cristian, în vederea acoperirii costurilor dispozitivelor medicale trusa cu procesor vocal tip SONNET, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2016


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate -

copiii BOGDAN ANDREI SI BOGDÂN CRISTIAN

Prin cererea înregistrată la autoritatea ' administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Bogdan Mihaela Carmen, cu domiciliul in Ploiești, str. Brancoveanu Vodă nr. 38, solicita acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru acoperirea costurilor dispozitivelor medicale trusa cu procesor vocal tip SONNET, recomandat copiilor Bogdan Andrei si Bogdan Cristian, purtători de implant cohlear.

Conform actelor medicale prezentate, copiii Bogdan Andrei si Bogdan Cristian au fost diagnosticați cu hipoacuzie neurosenzoriala profunda bilaterala.

Din anul 2007 sunt purtători de implant cohlear tip Med El Sonata la urechea dreapta.

Conform referatelor medicale eliberate de medic primar ORE Madalina Georgescu in februarie 2016, se recomanda, ambilor copii, înlocuirea procesorului de sunet cu unul de ultima generație, avandu-se in vedere beneficiul auditiv-verbal al pacientului.

Conform facturii proforme nr. TM 602182/18 februarie 2015, prețul unei truse cu procesor vocal SONNET este de 7357.5 lei. De asemenea, se confirma faptul ca acest tip de procesor este de ultima generație, conform recomandării medicale si este compatibil cu implantul tip SONATA, care s-a implantat copiilor Andrei Bogdan si Bogdan Cristian.

Familia a întreprins numeroase demersuri pentru decontarea acestor procesoare din bugetul asigurărilor sociale de sanatate, insa, conform documentelor eliberate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala/Judeteana de Asigurări de Sanatate in perioada

2011-2015, înlocuirea


gratuita a procesoarelor de sunet pentrubeneficiat de implant cohlear, nu este posibila.

Ultimul document in acest sens, este petitia nr. A21/16.11.2015, formulata de

Consiliul Județean Prahova, prin care se solicita Ministerului Sanatatii si Casei Naționale de Asigurări de Sanatate, modificarea/completarea Ordinului nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, in cadrul Programului național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive), astfel incat sa includă si înlocuirea gratuita a procesoarelor de sunet pentru persoanele care au beneficiat de implant cohlear.

Veniturile lunare ale familiei sunt de 1318 lei si se compun din alocațiile de stat ale celor 2 copii, in cuantum total de 400 lei/luna, indemnizațiile de handicap ale acestora de 78 lei/luna si salariul tatalui de 840 lei/luna.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,


Minea Gabriel
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul Wrtezi bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii BOGDAN ANDREI si BOGDAN CRISTIAN

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulat la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copiilor Bogdan Andrei si Bogdan Cristian, purtători de implant cohlear, in vederea acoperirii costurilor dispozitivelor medicale trusa cu procesor vocal tip SONNET.                                              ■

Conform actelor medicale prezentate, copiii Bogdan Andrei si Bogdan Cristian au fost diagnosticați cu hipoacuzie neurosenzoriala profunda bilaterala.

Din anul 2007 sunt purtători de implant cohlear tip Med El Sonata la urechea dreapta.

Conform referatelor medicale eliberate de medic primar ORL Madalina Georgescu in februarie 2016, se recomanda, ambilor copii, înlocuirea procesorului de sunet cu unul de ultima generație, avandu-se in vedere beneficiul auditiv-verbal al pacientului.

Conform facturii proforme nr. TM 602182/18 februarie 2015, prețul unei truse cu procesor vocal SONNET este de 7357.5 lei. De asemenea, se confirma faptul ca acest tip de procesor este de ultima generație, conform recomandării medicale si este compatibil cu implantul tip SONATA, care s-a implantat copiilor Andrei Bogdan si Bogdan Cristian.

Familia a întreprins numeroase demersuri pentru decontarea acestor procesoare din bugetul asigurărilor sociale de sanatate, insa, conform documentelor eliberate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala/Judeteana de Asigurări de Sanatate in perioada2011-2015, inlocuirea gratuita a procesoarelor de sunet pentru persoanele care au beneficiat de implant cohlear, nu este posibila.

Ultimul document in acest sens, este petitia nr. A21/16.11.2015, formulata de Consiliul Județean Prahova, prin care se solicita Ministerului Sanatatii si Casei Naționale de Asigurări de Sanatate, modificarea/completarea Ordinului nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, in cadrul Programului național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive), astfel incat sa includă si inlocuirea gratuita a procesoarelor de sunet pentru persoanele care au beneficiat de implant cohlear.

Veniturile lunare ale familiei sunt de 1318 lei si se compun din alocațiile de stat ale celor 2 copii, in cuantum total de 400 lei/luna, indemnizațiile de handicap ale acestora de 78 lei/luna si salariul tatalui de 840 lei/luna.

In acest context, pentru a veni în sprijinul copiilor Bogdan Andrei si Bogdan Cristian, propunem analizarea posibilității de acordare a ajutorului financiar solicitat.Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Georgiana PopaDirector,

Direcția Economica,

Nicoleta Craciunoiu

[ eâer cc? u °lora


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii Bogdan Andrei și Bogdan Cristian și a emis:


SECRETAR, Sanda Dragulea

Da ta:           &

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIRAPORTComisia a luat    în    discuție

L<M) QjA&x JaMa        cU              . r

proiectul    de    hotărâre    privind

5\aJ*X (A.

k'îk

( *

Ka-ia. VNxV-^d           hA^CV^lu? 4\ )l tte

^M-rk k MuJTX

>A 6

t

0 J-tex -             P

te<rUH7

/ 1

și a constatat:

Data: XQ -