Hotărârea nr. 8/2016

Hotãrârea nr. 8 privind împuternicirea viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în cadrul consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 8privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21 ianuarie 2016;

Luând în considerare prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de adresa Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 561/11.01.2016;

în temeiul art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimaruliijt cți atribuții dețj primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderjjx^./ publice în vederea desemnării unor membri în cadrul consiliului deadminiStfație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții. Desemnarea membrilor consiliului de administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare și ai Ministerului Finanțelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei autonome.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 561/11.01.2016, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice a solicitat completarea numărului de membrii al Consiliului de Administrație, urmare demisiilor domnilor Măselusă Marius si Iordache Marian.

Pentru ca activitatea Consiliului de Administrație să se desfășoare în condiții optime, se impune promovarea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unor membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CRISTIAN MIHAI CANEA

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Consiliul de administrație, în temeiul art. 5 din din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este format din 5-7 persoane. Consiliul de administrație este constituit din:

  • a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

  • b) un reprezentant al autorității tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;

  • c) 3-5 persoane cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții. Desemnarea membrilor consiliului de administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare și ai Ministerului Finanțelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.


•                                     *                                   ■ 1‘». ’V /J              !s'                       p

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisia7 sau; după caz, expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității/


regiei autonome.                                                       '

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 561/11.01.2016, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice a solicitat completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație, urmare demisiilor domnilor Măselușă Marius și Iordache Marian.

Față de cele menționate mai sus, Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unor membri în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Având în vedere aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A

Către,


AUTORITATEA PUBLICA TUTEIn atentia: Domnului Viceprimar cu Atribuții de Primar - CRISTIAN MIHAI GANEA

INFORMARE

privind nesesitatea completării Consiliului de Administrație al RASP Ploiești

Având in vedere:

  • -  Prevererile art 5 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrerinderilor publice, actualizata - « Regia Autonoma este administrata de un Consiliu de Administrație format din 5-7 persoane » ;

  • -  Demisiile din Consiliul de Administrație al RASP Ploiești a domnilor Maselusa Marius si lordache Marian aduse la cunostiinta CA in data de 08.01.2015 ;

Faptul ca RASP Ploiești se afla in procedura de selecție pentru postul de director al regiei.

Consiliul de Administrație al RASP Ploiești, prin Hotararea nr.1 din data de 08.01.2016, solicita completarea numărului de membrii al Consiliului de Administrație pana la minimul legal prevăzut de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizata.

Menționam faptul ca procedura de selecție a fost demarata in luna decembrie a anului 2015, iar in data de 08.01.2016, conform Anunțului de selecție s-a procedat la analizarea candidaturilor, respectiv a dosareîor/documentelor solicitate prin anunț, pentru postul de director, următoarea etapa fiind posibila numai după completarea numărului membrilor Consiliului de Administrație.

Anexam la prezenta copie după adresa dlui lordache Marian înregistrata la RASP Ploiești cu nr. 7162/22.12.2015 si adresa dlui Marius Maselusa înregistrata la RASP Ploiești cu nr. 81/07.01.2016.

Cu considerație,

Președintele C.A. al R.A.S.P. Ploieștiffîesduș#            Qxa


^)H. 3H { &L. /$#- f       }CHp

^7U.!V\  ^XW€^y<2  /0^              ef&UlSlCl

fiwh'a. J? e^om'MSho^ J

VCo(F5T? ,?cyi (?ppo/yi(J Qa °8 ol 2o/O


& l/CL

/6Wf


'OApP &

P (Of'es'h'

f ‘

o? -    . qq/£,


j/^zwviMb^ Cy’UnXofr^t ^roiftci <A

\/a


j'A/VQ-OVCțX

/v^tzc CxX’ct'^i'

X^'V^/lx /Vvt G\f^ «lî


Ot c6 zvwf ZlAi /ț-fa <^'GuÎ_ <

/WMjvX^-'M 4/uJ^ Cz <

J


l <-?t

Ch Q.

od cmM<

A./W.


ol(


lm ii-n.


ZI- 12- lai sCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

1 !■ V

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unor membri în cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a emis,

/)

ir.

m Ar   CnOOr^Cn<=r      "-- Z kP---

- ă. Ă.          £

)                                            I

mw a 1

u

d

SECRETAR,


GheorgheȘîrbuPREȘEDINTE,

George Pană

Data: 2 I al