Hotărârea nr. 7/2016

Hotãrârea nr. 7 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificatăşi completată

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 7 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21 ianuarie 2016;

Având în vedere adresa nr. 24845/17.12.2015 privind demisia dlui Ganea Cristian Mihai din calitatea de membru din cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, respectiv Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, „Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale" și Comisia nr. 4 a Consiliului Local, „Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulația rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură',

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2014, modificată și completată, în sensul înlocuirii domnului Ganea Cristian Mihai cu domnul Teodorescu Iulian Liviu în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, „Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale".

Art. 2 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2014, modificată și completată, în sensul înlocuirii domnului Ganea Cristian Mihai cu domnul Teodorescu Iulian Liviu în cadrul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local „Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulația rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură''.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SimionDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTE ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Orice activitate instituționalizată presupune stabilirea unei structuri încadrate în norme și reguli bine definite, care în temeiul normelor juridice ce reglementează specificul activității, să constituie premisa unei bune funcționări și capacitatea efectivă de a soluționa problemele caracteristice.

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local își organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2014 au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015, domnul Ganea Cristian Mihai a preluat atribuțiile primarului Municipiului Ploiești.

Astfel, se impune înlocuirea domnului Ganea Cristian Mihai cu un alt consilier în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisia nr. 2 „Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale ’ și Comisia nr. 4 „Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulația rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură”.

Față de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Legea nr. 215/2001 - Legea Administrației publice locale, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2014 au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.516/2015, domnul Ganea Cristian Mihai a preluat atribuțiile primarului Municipiului Ploiești.

în consecință, se impune înlocuirea domnului Ganea Cristian Mihai cu un alt consilier în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, și anume Comisia nr. 2 și Comisia nr. 4.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

GANEA CRISTIAN MIHAI

ÎNREGISTRA F<E

n -


Către,

J 7 DEC 2015


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Subsemnatul Ganea S. Cristian Mihai, domiciliat în Ploiești, str. Tunari nr. 2, CNP 1690221293136, având funcția de viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, vă rog să-mi aprobați demisia din calitatea de membru din cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, și anume:

din cadrul Comisiei nr. 2 - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovarea operațiuni comerciale, și,

din cadrul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură.

3

Data,Semnătura,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII jĂĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

și a emis,


— xVki A,

<3

— X<d iQ- 'z^-/JD 2^y—       J3   .

~

5^7

- «Qhftt/

AKj

f |

-—

/

PREȘEDINTE,

GeorgeTană


SECRETAR,

G h eo r ghe^j/bp'

Data: