Hotărârea nr. 6/2016

Hotãrârea nr. 6 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013 privind înfiinţarea Fundaţiei “COPIII NOŞTRI” Ploieşti, modificată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.6 privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, modificată

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013 privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, modificată;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petitii si reclamatii din data de 21 ianuarie 2016;

Având în vedere adresa nr. 2/21.01.2016 a Fundației „COPIII NOȘTRI” Ploiești, z                                         z                             z >

înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 1499/21.01.2016;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 16 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

în temeiul art. 36 alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei nr. 1 - Actul constitutiv la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2013, astfel:

  • - înlocuirea domnului Iulian Liviu Teodorescu din funcția de Președinte al Consiliului Director, cu domnul Cristian Mihai Ganea;

  • - înlocuirea doamnei Larisa Băzăvan din funcția de membru al Consiliului Director, cu doamna Stanciu Marilena;

  • - înlocuirea doamnei Anca Agapie din calitatea de cenzor al Consiliului Director, cu domnișoara Crăciunoiu Nicoleta.

5

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013, modificată, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Simion-Șîrjbu

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Co

9/2013 privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești,

Potrivit art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2013 a fost aprobată înființarea Fundației ”COPIII NOȘTRI” Ploiești, având ca structură de conducere Consiliul Director - președinte domnul Iulian Bădescu.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2015, domnul Iulian Liviu Teodorescu a preluat atribuțiile primarului Municipiului Ploiești, în urma demisiei domnului Iulian Bădescu, astfel modificându-se Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2013.

/\

In urma schimbării din funcția de viceprimar cu atribuții de primar a domnului Iulian Liviu Teodorescu, domnul Cristian Mihai Ganea a preluat atribuțiile primarului Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015.

Totodată, prin adresa nr. 2/21.01.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 21.01.2016 sub nr. 1499, Fundația „COPIII NOȘTRI” Ploiești ne-a transmis demisia doamnei Larisa Băzăvan din funcția de membru al Consiliul Director si demisia doamnei Anca Agapie din funcția de Cenzor al Consiliului Director al Fundației.

Astfel, se impune înlocuirea domnului Iulian Liviu Teodorescu din funcția de Președinte al Consiliului Director cu domnul Cristian Mihai Ganea, precum și a doamnei Larisa Băzăvan din funcția de membru a Consiliului Director și a doamnei Anca Agapie din funcția de Cenzor a Consiliului Director cu noi membri.

5

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

CRISTIAN MIHAI GANEA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

W </o

\\ y ^Z/S.__v

XxZ 9V'a aaUVV G^jr

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2013 privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, modificată

Potrivit art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215.2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată „Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2013 a fost aprobată înființarea Fundației ”COPIII NOȘTRI” Ploiești - membru fondator Municipiul Ploiești. Scopul acestei fundații este strângerea de fonduri necesare funcționării și modernizării Spitalului de Pediatrie Ploiești. Fundația este condusă de un Consiliu Director, având ca președinte primarul.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2015, domnul Iulian Liviu Teodorescu a preluat atribuțiile primarului Municipiului Ploiești, în urma demisiei domnului Iulian Bădescu, astfel modificându-se Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2013.

în urma schimbării din funcția de viceprimar cu atribuții de primar a domnului Iulian Liviu Teodorescu, domnul Cristian Mihai Ganea a preluat atribuțiile primarului Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015.

Totodată, prin adresa nr. 2/21.01.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 21.01.2016 sub nr. 1499, Fundația „COPIII NOȘTRI” Ploiești ne-a transmis demisia doamnei Larisa Băzăvan din funcția de membru al Consiliul Director și demisia doamnei Anca Agapie din funcția de Cenzor al Consiliului Director al Fundației.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune înlocuirea din funcția de Președinte al Consiliului Director a domnului Iulian Liviu Teodorescu cu domnul Cristian Mihai Ganea, precum și a doamnelor Larisa Băzăvan și Anca Agapie din Consiliul Director cu un nou membru, respectiv cu un nou cenzor.

Față de aspectele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

MUNICIPIUL lEJ-'E^TI—I ÎNREGISTRARE

...2JJAN.20.1l£^49S

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, ț. JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

Vă transmitem alăturat demisia doamnei Anca Agapie si demisia doamnei Bazavan Larisa, cenzor, respectiv membru al Consiliului Fundației „ Copiii Noștri “ Ploiești.

Către

Fundația Copiii Noștri Ploiești

în atenția Consiliului Director


Subsemnata, Larisa Băzăvan, rrjă retrag din Fundația Copiii Noștri Ploiești, face parte din aceasta fiind, în condițiile

data efectivă de la care nu voi mai Statutului, cea de a 31-a zi de la momentul înregistrării prezentei.


Motivez retragerea deoarece apreciez că Fundația nu-și poate desfășura corespunzător activitatea.

Ploiești, 21.01.2016

DEMISIE

Subsemnata Agapie Anca, având calitatea de cenzor în cadrul Fundației “Copiii Noștri” Ploiești, vă rog să luați act de demisia mea începând cu data de 5 noiembrie 2015.

Vă mulțumesc,

în atenția Domnului Președinte al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 9/2013 privind înființarea Fundației “COPIII NOȘTRI” Ploiești, modificată

și a emis,
MțJ              -  /. F.


—        'ZlPREȘEDINTE,

George ^Pană


SECRETAR,


Gheorghe SțjrlData: