Hotărârea nr. 5/2016

Hotãrârea nr. 5 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 5

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești - dl. Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 26 ianuarie 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor Primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal -Titlul IX “Impozite și taxe locale ”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 27 și ale art. 36 alin.(4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea art.3, în sensul eliminării lit.b), referitor la stabilirea unei cote adiționale de 50% la impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, care sunt reevaluate la trei ani, dar care nu au înregistrat în evidențele contabile raportul de evaluare.

în acest sens se modifică și prevederea din Anexa nr. 1 -litera a) “ Impozitul și taxa pe clădiri - impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice”, punctul 2 și din coloana 8 din Tabelul nr.2.

Art. 2. Aprobă completarea art. 4 “Aprobă stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcție de numărul clădirilor deținute, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești”, care va avea următorul conținut:

“Aprobă stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcție de numărul clădirilor deținute, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:.....

„Prezenta prevedere se aplică doar pentru clădirile cu destinație rezidențială.”

în mod corespunzător se va completa și la punctul 8 din Anexa nr.l litera a) « Impozitul și taxa pe clădiri - impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice » și în Anexa nr.5.

Art. 3. Aprobă modificarea punctul II din Tabelul nr.10 din Anexa nr.l din hotărâre litera c) “ Impozitul pe mijloacele de transport - impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice și juridice”,

si va avea următorul conținut:

-2________________________________________________________________2_____________


Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2015

NIVELURILE Conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2016

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

ILVehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

*3

3

2-4

3

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5

4-6

5

2. Vehicule fără     capacitate cilindrică

evidențiată

150

50-150

150


Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2015

NIVELURILE

Conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2016

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

ILVehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

o

3

2-4

5

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5

4-6

150

2. Vehicule fără     capacitate cilindrică

evidențiată

150

50-150

3

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015 rămân nemodificate.

Art.5. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015

în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997;

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX “Impozite și taxe locale

în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.358/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015;

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr.22 din data de 13 ianuarie 2016 a Hotărârii Guvernului nr.l pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a) și ale art.27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.27 și ale art.36 alin.(4) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015 propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hot

Local nr.407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015

 • I. 1. - La data de 13.01.2016 în Monitorul Oficial au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.01/13.01.2016, în care se precizează :

„Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar și în cazul în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în anul anterior anului de referință.

Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării și reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință și nu se înregistrează în evidentele contabile.

în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declarația contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referință.

Rapoartele de evaluare trebuie să conțină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).”


 • 2. - în Hotărârea Consiliului Local nr.407/05.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.487/08.12.2015, anterioare apariției Normelor metodologice, se prevede :

“Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, care sunt reevaluate la trei ani, dar care nu au înregistrat în evidențele contabile raportul de evaluare, se aplică cota adițională de 50%, în condițiile prevăzute la art.2 lit.d), din prezenta hotărâre” .

Propunem anularea condiționării înscrierii raportului de evaluare în evidențele contabile întrucât potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.01/13.01.2016, acesta nu se înregistrează în evidențele contabile, deci cele două prevederi sunt contrare.

în mod corespunzător se modifică la Anexa 1 punctul 2 lit.c), respectiv coloana nr.8 din Tabelul nr.2 “Cota impozitului pe clădiri stabilit asupra valorii impozabile înscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice”, în sensul anulării acestora.

Urmare acestei anulări, persoanele juridice din Ploiești, care au actualizat valoarea impozabilă a clădirilor o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, vor achita impozitul/taxa pe clădiri prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii impozabile a clădirii, cotă stabilită prin HCL 407/2015.

Menționăm că, prin acest proiect de hotărâre nu se modifică c^ asupra valorii impozabile, ci numai condiționarea de a se mresfstr evaluare în documentele contabile.                               !


fio Ho

sâ le Te în


 • II. Din discuțiile purtate cu contribuabilii, am dedus că ar fij completăm prevederea art. 4 “stabilirea impozitului pe clădiri majoW^ă numărul clădirilor deținute, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel pwd afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești”, cu enunțul “Această prevedere se aplică doar clădirilor cu destinație rezidențială”.

In mod corespunzător se va completa și la punctul 8 din Anexa nr.l litera a) «Impozitul și taxa pe clădiri --- impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice » și la Anexa nr.5.

Menționăm că această majorare nu s-ar fi putut aplica clădirilor cu destinație nerezidențială, pentru care cota de impozitare este deja de 0,2%, dar, pentru a nu exista neclarități, propunem această variantă.

 • III. în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.487/2015, au fost strecurate erori materiale, fapt pentru care propunem modificarea acestora, după cum urmează:

La Anexa nr.l din hotărâre litera c) “Impozitul pe mijloacele de transport-impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice și juridice”, Tabelul nr.10 :

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2015

NIVELURILE

Conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2016

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

1.      Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

8

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmJ

X

9

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

18

18

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmJ inclusiv

72

72

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

144

144

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

290

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

24'

24

Alte autovehicule 6um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

30

30

Tractoare înmatriculate

18

18

18

Il.VehicuIe înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

n D

2-4

5

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5

4-6

150

2. Vehicule fără     capacitate cilindrică

evidențiată

150

50-150

3

se modifică, punctul II, și va avea următorul conținut:Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2015

NIVELURILE

Conform Legii nr.227/2015

____

F^S35fc2016

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cin3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

II.     Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm', inclusiv

8

8

8

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm’

X

9

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cnT inclusiv

18

18

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm'1 inclusiv

72

72

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cur' inclusiv

144

144

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste

3.001 cmc

290

290

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

24

Alte autovehicule 7um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

30

30

Tractoare înmatriculate

18

18

18

II.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

n

J

2-4

3

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5

4-6

5

2. Vehicule tară     capacitate cilindrică

evidențiată

150

50-150

150


Având în vedere faptul că modificările solicitate prin prezenta hotărâre vizează punerea în aplicare a impozitelor și taxelor locale, începând cu 01 ianuarie 2016, iar Hotărârea Guvernului nr.01/2016 prin care se impun aceste modificări, au fost publicate în data de 13.01.2016, propunem aprobării, în regim de urgență, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.


DIRECTOR EXECUTIV,

^pSWifel^caie ilCJEANU^ Serviciul Public-F»nanțe Locale Ploiești + /

2 / «Velitelor


Serviciul Public

SIMONA DdjJ

sW


IȘEAN


VIZAT,                /

Șef Birou Juridic - Contencios, Resufse Umane


Contestații, Facilitați si Control Intern și Managementul CRISTIANA ZAMFIR


întocmit, t MocanuAnexa nr.l

(tabelul nr.l,2,3)


a) impozitul și taxa pe clădiri

 • (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire cu destinație rezidențială, nerezidențială sau mixtă, situată în municipiul Ploiești datorează anual impozit pentru acea clădire, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Clădirea rezidențială este construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

Clădirea nerezidențială reprezintă orice clădire care nu este rezidențială;

Clădirea cu destinație mixtă reprezintă clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

 • (2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

 • (3) Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (4) Pe perioada în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

 • (5) în cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

  (6). în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează


impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (7) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în car

 • (8) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 3Tmartie și 30 septembrie, inclusiv.

(9) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru intreg anul 2016 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (10) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. In cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

 • (13) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (15) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

 • (16) Persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de^ț 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016.

  •o


  ■o


  (17) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice


cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

 • (18) Impozitul/taxa pe clădiri nu se datoreaza pentru clădirile si construcțiile prevăzute la art.456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, prevăzute la art. 456, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până Ia data de 31 martie 2016.

de la data dobândirii clădirilor, de la data când preiau in administrare sau folosința, incheie contract de concesiune, Închiriere pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când intervin schimbări privind


 • (19) Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri sau de la data când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, menționând faptul ca aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care construiesc si instraineaza clădiri.

  Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


in termen de maximum 30 de zile de la data încheierii contractelor de închiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte.

 • (20) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care

nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și                   tă

desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lw

din cadrul Primăriei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art.461 din Codul fisc

transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 3 zile de la întocmire, procesele-verbale de


• o                   -o . . . •

situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se incheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

 • (21) în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga, durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

 • (22)  în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (23) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, precum și în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creșterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (24) în cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

 • (25) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (26) în cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situați|^eâlajdztiWă din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi^ril|^|epm^l§ț^rile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin-W


  asffu.


■O          -o .    . ■      .

Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.

 • (27) Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (28) Pentru clădirile neîngrijite, impozitul pe clădiri se majorează cu 500% .

Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria “neîngrijite” vor fi stabilite printr-o procedură/instrucțiune de lucru comună a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești (RASP; DGDU, Politia Locală etc.), aprobată prin hotărâre a consiliu local, până la data de 30 noiembrie, prin care se va defini clădirea neingrijită, se stabilesc modalitățile de notificare a proprietarului, modalitățile de constatare, precum și perioada de grație pentru remedierea și intrarea în legalitate.

- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

 • 1) Impozitul pe clădiri, se datorează de către proprietarii clădirilor rezidențiale, nerezidențiale sau mixte.

 • 2) Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

 • 3) Impozitul pe clădiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice, pentru:

 • - construcții cu destinația de locuința situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependințe sau spatii de deservire;

- construcții anexe (bucătărie, camara, pivnița, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in afara corpului principal al clădirii;

 • - construcții gospodărești (patule, hambare pentru cereale, surele, fanarii, remize, soproane si altele asemenea).

 • 4) Se acorda facilitați fiscale pentru:

 • - Categoriile de clădiri aparținând persoanelor fizice menționate la. art.456 alin.(l) din Codul fiscal;

 • - Următoarele categorii de clădiri deținute în proprietate de persoane fizice prevăzute la art.456 alin. (2) din Codul fiscal:

 • a) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650

  lei (inclusiv pentru persoanele fiară venituri):

  - scutire de la plata impozitului pe clădire, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror


nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fiară venituri), pentru clădirea folosită ca dornic Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta să dețină în proprietate un fi

o    -o

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31martie 2016, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută 1a. adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ;

suprafața, construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața, construita, a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei, formate din 6 (sase) persoane-144mp ;

 • -  suprafața construita, a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp;

 • -  suprafața construita, a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane-17 Imp.

 • b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, aflate în proprietatea, persoanelor fizice.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31martie 2016, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • c) clădirile aflate în proprietatea sau copr opri etatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) Ut. b) și art. 4 alin, (If din Legea nr 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea, se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data 31 martie 2016, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • d) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea. persoanelor orfane aflate în evidența autorității tutelare.

Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota deținută.


Scutirea se acordă pe baza, unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data, de 31 întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - d) este in Anexa nr. 2}.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, prevăzute la art. 456, se aplii

6

O              o ;

ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până Ia data de 31 martie 2016.


5) Calculul impozitului pentru clădirile rezidențiale


Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1:


Tabelul nr.l


VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2015 conform HCL 420/2014

NIVELURILE PT. ANUL 2016 conform Legii nr.227/2015

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

i

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre dîn beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

935

555

1000

600

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

.   254

159

300

200

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

159

143

200

~-A
o __________o

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

95

63

125

75

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform normei cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:


Zona în cadrul localității

Rangul localității

I

II

III

IV

V

A

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

6. Calculul impozitului pentru clădirile nerezidentiale

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se

0,2% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

în cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale deținuta de o persoana fizica nu poate fi calculată conform acestor prevederi, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si când clădirea ar fi fost rezidențiala;

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale.

In situația in care contribuabilul nu depune declarație si acte justificative din care sa reiasa ca nu desfasoara activitate economica, impozitul se calculează similar cu impozitul pentru clădiri nerezidentiale.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

7. Calculul impozitului pentru clădirile cu destinație mixta

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial;

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate econom^c|^Hppoz4tul se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale;

 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică,

o            o

utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează similar impozitului pentru clădirile nerezidentiale.

Persoanele fizice care Ia data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

 • 8. Stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcție de numărul clădirilor deținute, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin succesiune legală.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autoritarii administrației publice locale.

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1. Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care este amplasată clădirea. Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • 2. In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, astfel:

 • a) de 0,2% pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

 • b) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, la care se aplică, în condițiile art^S^ahn^) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 16% ;

  c) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, care sunt reevaluate la trei/ănifpențru^căre^

  ; v-.               .


Anexa nr.l

(tabelul nr. 1,2,3)

a) impozitul și taxa pe clădiri

 • (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire cu destinație rezidențială, nerezidențială sau mixtă, situată în municipiul Ploiești datorează anual impozit pentru acea clădire, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Clădirea rezidențială este construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

Clădirea nerezidențială reprezintă orice clădire care nu este rezidențială;

Clădirea cu destinație mixtă reprezintă clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

 • (2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

 • (3) Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (4) Pe perioada în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

 • (5) în cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

 • (6) . în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (7) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care^îh

o ■                        o-             .     .

(S)Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

(9) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru intreg anul 2016 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

 • (10) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • (12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

 • (13) în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

 • (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

 • (15) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

 • (16) Persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016.

o            o

 • (17) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

 • (18) Impozitul/taxa pe clădiri nu se datoreaza pentru clădirile si construcțiile prevăzute la art.456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, prevăzute la art. 456n se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până Ia data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până Ia data de 31 martie 2016.

 • (19) Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirilor, de la data când preiau in administrare sau folosința, incheie contract de concesiune, inchiriere pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri sau de la data când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, menționând faptul ca aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care construiesc si instraineaza clădiri.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii contractelor de inchiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte.

 • (20) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrăriloizde.JâSn'Ș^i'bțn

din cadrul Primăriei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art461 din Codul fiscal, are .obligația dje transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 3 zile de la întocmire, procesele-verbale■ O                           ' O                      . ■

situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se incheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

 • (21) în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

 • (22)  în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 • (23) în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, precum și în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creșterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (24) în cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

 • (25) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.


 • (26) în cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situați^^0|-r?^^^ă din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifp^î^j^^m^e^ile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prip,Șj

■ O          -o         . •

Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declarația fiscală.

 • (27) Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • (28) Pentru clădirile neîngrijite, impozitul pe clădiri se majorează cu 500% .

Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria “neîngrijite” vor fi stabilite printr-o procedură/instrucțiune de lucru comună a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești (RASP; DGDU, Politia Locală etc.), aprobată prin hotărâre a consiliu local, până la data de 30 noiembrie, prin care se va defini clădirea neîngrijită, se stabilesc modalitățile de notificare a proprietarului, modalitățile de constatare, precum și perioada de grație pentru remedierea și intrarea în legalitate.

- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

 • 1) Impozitul pe clădiri, se datorează de către proprietarii clădirilor rezidențiale, nerezidențiale sau mixte.

 • 2) Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

 • 3) Impozitul pe clădiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice, pentru:

 • - construcții cu destinația de locuința situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependințe sau spatii de deservire;

- construcții anexe (bucătărie, camara, pivnița, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in afara corpului principal al clădirii;

 • - construcții gospodărești (patule, hambare pentru cereale, surele, fanarii, remize, soproane si altele asemenea).

 • 4) Se acorda facilitați fiscale pentru:

 • - Categoriile de clădiri aparținând persoanelor fizice menționate la art.456 alin.(l) din Codul fiscal;

 • - Următoarele categorii de clădiri deținute în proprietate de persoane fizice prevăzute la art.456 alin. (2) din Codul fiscal:

 • a) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fiară venituri):


- scutire de la plata impozitului pe clădire, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fiară venituri), pentru clădirea folosită cafloțriț^^^ fi Scutirea se acordă doar pentru cota deținută de contribuabili și cu condiția ca acesta să dețină în proprietate^

o            - o

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31martie 2016, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp; suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața, construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața, construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane-171mp.

 • b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până, la data de 31martie 2016, a unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

 • c) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea mp 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota, deținută.

Scutirea, se acorda, pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data 31 martie 2016, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea, instituției.

 • d) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor orfane aflate în evidența 'autorității tutelare.

Scutirea, se acordă doar la clădirea de domiciliu și pentru cota, deținută.

Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2016, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.


Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute la literele a) - d) este in Anexa nr. 2l.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, prevăzute la art 456, se aplică îi

6

o              '     .    °                 .

ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie 2016.


5) Calculul impozitului pentru clădirile rezidențiale


Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1 :


Tabelul nr.l


VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2015 conform HCL 420/2014

NIVELURILE PT. ANUL 2016 conform Legii nr.227/2015

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

Clădire cu instalații, de apă, canalizare electrica si încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalații de apă, canalizare electrice sau de încălzire

0

i

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

935

555

1000

600

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

. 254

159

300

200

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

159

143

200

175

--------------— V-r-Xr
o .         o

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

95

63

125

75

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform normei cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

I

II

III

IV

V

A

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,30

2,20

'2,10

1,00

0,95

D

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

6. Calculul impozitului pentru clădirile nerezidentiale

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

în cazul în care valoarea unei clădiri nerezidentiale deținuta de o persoana fizica nu poate fi calculată conform acestor prevederi, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si când clădirea ar fi fost rezidențiala;

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale.

In situația in care contribuabilul nu depune declarație si acte justificative din care sa reiasa ca nu desfasoara activitate economica, impozitul se calculează similar cu impozitul pentru clădiri nerezidentiale.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

7. Calculul impozitului pentru clădirile cu destinație mixta

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial;

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate ee^SmÎQă^tozitul

se calculează similar impozitului pentru clădirile rezidențiale;                                                                      **


 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea econof^

O     'O

utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economica, impozitul pe clădiri se calculează similar impozitului pentru clădirile nerezidentiale.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

 • 8. Stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcție de numărul clădirilor deținute, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin succesiune legală.

Prezenta prevedere se aplică pentru clădirile rezidențiale.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autoritatii administrației publice locale.

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1. Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care este amplasată clădirea. Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • 2. In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, astfel:


 • a) de 0,2% pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

 • b) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, la care se aplică, în co^^^fle^a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 16% ;

 • c)  de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, care su

ioCodul de identificare fiscală:.......................

Adresă/Conl IBAN/tel/fax/e-mail


ROMÂNIA

Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești


Anexa nr. 5


Nr.........../.../20....


DECLARAȚIA pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri pe raza municipiului Ploiești

Subsemnatul(a)............................................., identificat prin C.I./B.I. /C.I.P./Pașaport seria.......nr.....

C.I.F.*1..................................................., domiciliat în

................................satul/sectorul ............................... ......, e-mail...........................................................


ROMÂNIA/............................., județul ........................................... codul poștal ...................., municipiu 1/orașul/comuna

str....................................................................................nr........., bl..........., sc........, et........ ap........, tel./fax....................

declar că dețin în proprietate următoarele clădiri, înscrise în ordinea numerică determinată în funcție de anul dobândirii :

Data


SemnăturaNr. crt.

Județul / Municipiul Localitatea / Sectorul

Adresa

unde este situată clădirea

Suprafața utilă

-) -nr-

Supr.constr. desfășurată -m2-

Cotă parte din proprietate fracție / %

Din total col.4, suprafața

Supr.constr. la sol-m3-

Anul dobândirii

închiriată -irr-

0

1

2

3

4

5

6

1.

str... bl

..., sc...

...., etaj

......., ap........

........> nr.........,

2.

str... bl

..., sc...

...., etaj.

......., ap........

........ nr.........,

3.

str... bl

...,sc. ..

.....etaj

.......ț ap........

........ nr.........,

4.

str... bl

..., sc...

.....etaj

......., ap........

.........nr.........,

5.

str. .. bl ,

..., SC. ..

..., etaj.

......., ap........

........, nr.........,

6.

str. .. bl

..., sc...

..... etaj .

......., ap........

........, nr..........

 • * Declar că la adresa de domiciliu sunt proprietar/NU sunt proprietar conform actelor anexate

 • * Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

 • * în cazul în care în același an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.

 • * în cazul în care la aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.

 • * Pentru n clădiri se întocmesc «+/ exemplare, / exemplar rămîne contribuabilului, celelalte n exemplare se depun la compartimentele de specialitate ale administrației publice locale unde sunt si inclusiv cea de domiciliu.

 • * Pentru determinarea suprafeței construite desfățurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare 1,4.

*•* Seva completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etcROMÂNIA

Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești


Anexa nr. 5


Codul de identificare fiscală:.......................

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr.


DECLARAȚIA pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri rezidențiale pe raza municipiului Ploiești

Subsemnatul (a)............................................., identificat prin C.I./B.I. /C.LP./Pașapoil seria.......nr................ C.I.F.*1................................................... domiciliat în

ROMÂNIA/.............................. județul ............................................ codul poștal ..................... municipiul/orașul/comuna..........................................satul/sectorul ...............................

str................................................................................... nr.......... bl............ sc......... et......., ap......... tel ./fax....................................., e-mail...........................................................

declar că dețin în proprietate următoarele clădiri. înscrise în ordinea numerică determinată în funcție de anul dobândirii:

Data


SemnăturaNr. crt.

Județul / Municipiul Localitatea / Sectorul

Adresa

unde este situată clădirea

Suprafața utilă -m2-

Supr.constr. desfășurată -nr-

Cotă parte din proprietate fracție / %

Din total col.4, suprafața închiriată

-m2-

Supr.constr. Ia sol-m2-

Anul dobândirii

0

1

2

3

4

5

6

1.

str........................................................................................., nr.........,

bl........, sc......., etaj........, ap........

2.

str..........................................................................................nr..........

bl........ sc......., etaj........, ap........

3.

str......................................................................................... nr.........,

bl........, sc......., etaj........, ap........

4.

str.................................. nr.........,

bl........ sc......., etaj........ ap........

5.

str................................................. nr.........,

bl........, sc......., etaj........, ap........

6.

str.........................................................................................- nr.........,

bl........ sc......., etaj........ ap........

 • * Declar că la adresa de domiciliu sunt proprietar / NU sunt proprietar conform actelor anexate

 • * Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale , cele declarate fiind corecte și complete.

 • * în cazul în care în același an se dobândesc mat multe clădiri, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.

 • * în cazul în care la aceeași dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.

 • * Pentru ti clădiri se întocmesc n+I exemplare, 1 exemplar rămîne contribuabilului, celelalte n exemplare se depun la compartimentele de specialitate ale administrației publice locale unde sunt siiuațertoăte^lăaiale,

inclusiv cea de domiciliu.                                                                                                                                                                                      • -Âi?

 • * Pentru determinarea suprafeței construite desfățurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare 1.4 .
utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează similar impozitului pentru clădirile nerezidentialc.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

8. Stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcție de numărul clădirilor deținute, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin succesiune legală.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autoritatii administrației publice locale.

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1. Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care este amplasată clădirea. Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • 2. In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii, astfel:

 • a) de 0,2% pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

 • b) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, la care se aplică, în condițjg^

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 16% ;                                               ....._

 • c) de 5% pentru clădirile nerezidențiale al căror proprietar, nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în uhii^ii^^^

-t

anului de referință, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 50%.

Tabelul nr.2

COTA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI

stabilit asupra valorii impozaabile înscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice

Categorie

Cota

conform Legii nr.571/2003 cu modificările si completările ulterioare

Cota stabilita pentru anul 2015

COTA conform Legii nr.227/2015 PENTRU ANUL 2016

Cota pentru anul 2016

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

Pentru prima clădire

Pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe căldiri, de la a doua proprietate în sus

1

2

3

4

5

6

7

Persoane juridice

0,25% - 1,50%

1,5%

0,08-0,2 %

0,2 -1,3%

0,2%

0,2%+ cota adiționala 50%

1,3% + cota adiționala 16%

O .              O


 • 3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 4. în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nercziclcndal.

 • 5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea pcrsoanel^LjLridi

valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:                 ;

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;                                          5

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standar bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;


utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează similar impozitului pentru clădirile nerezidentiale.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016.

Declarațiile vor fi însoțite de declarația proprietarului din care să reiasă că în imobilul/spațiul respectiv se desfășoară sau nu activitate economică și orice alte acte doveditoare care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice (certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului, unde sunt evidențiate activitățile desfășurate, locația - sediul social/sediul secundar, contracte de comodat etc.).

8. Stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în funcție de numărul clădirilor deținute, în cazul persoanelor fizice, care dețin cel puțin o clădire în afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima clădire în afara celei de domiciliu;

 • - aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența prezentei prevederi clădirile dobândite prin succesiune legală.

Ordinea numerică a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, la compartimentele de specialitate ale autoritatii administrației publice locale.

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1. Impozitul pe clădiri, precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care este amplasată clădirea. Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

 • 2. In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii, astfel:

 • a) de 0,2% pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

 • b) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, la care se aplică, în con4i^Jlp>^^8^alm^(2)

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 16% ;                                                            j ® g

 • c) de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, care sunt reevaluate lăbtfeilMB9Wtru^/re

.o         o

contribuabilii nu au înregistrat în evidențele contabile raportul de evaluare, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 50% ;

 • d) de 5% pentru clădirile nerezidențiale al căror proprietar, nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, la care se aplică, în condițiile art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota adițională de 50%.

Tabelul nr.2

COTA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI

stabilit asupra valorii impozaabile înscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice

Categorie

Cota

conform Legii nr.571/2003 cu modificările si completările ulterioare

Cota stabilita pentru anul

2015

COTA conform Legii nr.227/2015 PENTRU ANUL 2016

Cota pentru anul 2016

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

Pentru clădiri rezidențiale

Pentru clădiri nerezidentiale

Pentru clădirile nerezidentiale unde exista raport de reevaluare fara înregistrarea acestuia in contabilitate

Pentru prima clădire

Pentru persoanele juridice care dețin doua sau mai multe caldiri, de la a doua proprietate în sus

i

2

3

4

5

6

7

8

Persoane juridice

0,25% - 1,50%

1,5%

0,08-0,2 %

0,2-1,3%

0,2%

0,2%+ cota adiționala 50%

1,3% + cota adiționala 16%

1,3%+ cota adiționala 50%

 • 3. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • 4. în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prig^ impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop ne


 • 5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoa^forcju| valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

11

Anexa nr.l

(tabelele nr. 10,11,12,13, 131)

 • c) impozitul pe mijloacele de transport

 • (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

 • (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 • (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ- teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

 • (4) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

 • (5) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 • (6) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 • (7) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (8) în cazul dobândirii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

 • (9) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui raza teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz și datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acegu^în România.

c’lW? t 1

\o 4K

O .                   o ■

 • (10) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația sa depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (11) în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (12) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 • b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

 • c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

 • (13) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 • (14) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (15) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intreg anul 2016 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.


 • (16) Persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate/dinf circulăție conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarați^^mz acestțsens,\ @|


o            o

însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 31 martie 2016;

 • (17) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie 2016.

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.10.

Tabel nr.10

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2015

NIVELURILE Conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2016

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune

I.      Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmJ, inclusiv

8

8

8

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

X

9

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm" inclusiv

18

18

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmJ inclusiv

72

72

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

144

144

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

290

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

24

Alte autovehicule 27um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

30

30

Tractoare înmatriculate

18

18

II. Vehi cu le în regist rate                                                       Zo

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

_

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

J

2-4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cmc

5

4-6

isrU reS&Ff

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

150

50-150

3

-
Anexa nr.l(tabelele nr. 10,11,12,13, 1-31)


c) impozitul pe mijloacele de transport

 • (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

 • (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 • (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ- teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

 • (4) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

 • (5) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 • (6) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 • (7) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 • (8) în cazul dobândirii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

 • (9) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sed după caz și datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau România.O          - O

 • (10) în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (11) în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 • (12) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 • b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

 • c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

 • (13) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 • (14) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 • (15) Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intreg anul 2016 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorări de intarziere conform depozițiilor legale.                                                                                                                                  f


 • (16) Persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate

conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație

V*

o

însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale, până la data de 31 martie 2016;

 • (17) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie 2016.

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.10.

Tabel nr.10

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2015

NIVELURILE Conform Legii nr.227/2015

NIVELURILE PT. ANUL 2016

- Iei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- Iei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- Iei / an / 200 cm3 sau fracțiune

I.      Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cur1, inclusiv

8

8

8

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

X

9

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm' inclusiv

18

18

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc si 2600 cmJ inclusiv

72

72

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmJ inclusiv

144

144

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

290

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

24

Alte autovehicule 27um asa totala maxima autorizata de‘pana la 12 tone inclusiv

30

30

30

Tractoare înmatriculate

18

18

18

II.Vehicule înregistrate

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

Lei/200cm

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

n

3

2-4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5

4-6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

150

50-150
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENII PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 407/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2015

și a emis:


PREȘEDINTE,

Paul Palaș \

Data:   2C- CL I p


1

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc