Hotărârea nr. 457/2016

Hotãrârea nr. 457 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 457


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului

Ploiești pe anul 2016


Consiliul Local al municipiului Ploiești văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Caracterul de urgenta al prezentei rectificări este impus de:

înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9800/08.12.2016;

aplicarea art.2 alin.(lO) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de reparații capitale aferente activelor fixe pe anul 2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aproba rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 - credit

CEC, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aproba Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 - credit CEC, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aproba Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 - propunere credit Exim Bank, conform Anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Aproba rectificarea bugetului pe anul 2016 al Colegiului National „I.L.Caragiale” Ploiești, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Aproba rectificarea bugetului pe anul 2016 al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Ploiești, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Aproba rectificarea bugetului pe anul 2016 al Școala Gimnaziala „Radu Stanian” Ploiești, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielii de investiții, conform Anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 împuternicește ordonatorul principal de credite sa procedeze la majorarea sau diminuarea de surse de la bugetul de stat sau alte bugete care se reflecta atat la venituri cat si la cheltuieli, cu respectarea destinației acestora de la data prezentei pana la 31.12.2016.

Art. 12 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.13 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016,      Hotărârii Consiliului Local

nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307 /29.09.2016, Dispoziției primarului nr.25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 377/29.11.2016, Dispoziția primarului nr.49021/06.12.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 406/14.12.2016.

Caracterul de urgenta al prezentee rectificări este impus de:

 • - înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9800/08.12.2016, diminuând astfel sumele alocate din veniturile proprii pentru anumite cheltuieli si finanțarea altor cheltuieli necesare si oportune;

 • - prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare si in mod special prevederile alin.(12) privind redimensionarea veniturilor si cheltuielilor;

 • - încasările veniturilor conform Contului de execuție al bugetului local transmis de Trezoreria Ploiești;

-Art. 2 alin. (10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

Veniturile bugetului local în sumă de 540.655,19 mii lei se diminuează cu suma de 16.902,56 mii lei.

Cheltuielile bugetului local în suma de 541.705,19 mii lei se diminuează cu suma de 16.902,56 mii lei, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexele de la nr.l la nr.9, Notele de fundamentare ale Unitatii de Implementare a Proiectelor și Raportul de specialitate al Direcției Economice.

Suma de 5.472,04 mii lei provenind din suplimentarea veniturilor proprii se va aloca pentru finanțarea obiectivului de investiții “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala

Brazi”, obiectiv care inițial era prevăzut a se finanța din credite bancare, pentru a fi evitate plăți suplimentare de dobânzi și comisioane bancare.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307 /29.09.2016, Dispoziției primarului nr.25189/30.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 377/29.11.2016, Dispoziția primarului nr.49021/06.12.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 406/14.12.2016

Caracterul de urgenta alprezentee rectificări este impus de:

 • - înscrierea în bugetul local a sumelor repartizate prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9800/08.12.2016, diminuând astfel sumele alocate din veniturile proprii pentru anumite cheltuieli si finanțarea altor cheltuieli necesare si oportune;

-Art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

 • - încasările veniturilor conform Contului de execuție al bugetului local transmis de Trezoreria Ploiești;

 • -  redimensionarea veniturilor si cheltuielilor conform prevederilor art.49 alin.(12) în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară

locală, astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante.../’; alin.(4) „ Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”, prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 540.655,19 mii lei se diminuează cu suma de 16.902,56 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 35,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 3.500,00 mii lei la „Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - diminuarea cu suma de 2.544,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 186.558,00 mii lei la „Cote defalcate din impozitul pe venit”, suma transmisa prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9800/08.12.2016;

 • - diminuarea cu suma de 25,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 1.621,00 mii lei la „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” suma transmisa prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” conform Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9800/08.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 24,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 980,00 mii lei la „Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital”, conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 470,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 14.400,00 mii lei la „Impozit pe clădiri de la persoane fizice”, conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 5.398,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 55.800,00 mii lei la „Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice”, conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 115,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 4.170,00 mii lei la „Impozit pe terenuri de la persoane fizice”, conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - diminuarea cu suma de 574,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 6.547,00 mii lei la „Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice”, conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - diminuarea cu suma de 0,03 mii lei a prevederii bugetare in suma de 17,53 mii lei la „Impozitul pe terenul din extravilan” conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 120,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 1.800,00 mii lei la „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - diminuarea cu suma de 149,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 7.600,00 mii lei la „Impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane fizice” conform încasărilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 100,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 5.220,00 mii lei la „Impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane juridice”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 210,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 1.710,00 mii lei la „Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 10,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 81,00 mii lei la „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 485,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 7.413,00 mii lei la „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 82,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 4.295,76 mii lei la „Venituri din prestări de servicii ”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016;

 • - majorarea cu suma de 826,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 8.200,00 mii lei la „Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale ”;

 • - diminuarea cu suma de 55,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 100,00 mii lei la „Taxe speciale”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016;

 • - diminuarea cu suma de 20.299,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 22.315,00 mii lei la „Subvenții din sume obținute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze efect de sera pentru finanțarea proiectelor de investiții”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016;

 • - diminuarea cu suma de 1.061,53 mii lei a prevederii bugetare in suma de 15.146,08 mii lei la „Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari”, conform incasarilor efective la data de 15.12.2016.

Cheltuielile bugetului local în suma de 541.705,19 mii lei se diminuează cu suma de 16.902,56 mii lei, în structură efectuându-se următoarele modificări:

l.Capitolul ”Invatamant” - prevederea in suma de 156.862,74 mii lei se majoreaza cu suma de 73,53 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 3,60 mii lei la cheltuieli de personal, conform bugetului rectificat al Colegiului National ’T.L.Caragiale” si Anexei nr.7;

 • - majorarea cu suma de 1,43 mii lei la bunuri si servicii (majorarea cu suma de 3,60 mii lei la Colegiului National "I.L.Caragiale” si diminuarea cu suma de 2,17 mii lei, suma necesara pentru suplimentarea finanțării invatamantului particular sau confesional acreditat, conform bugetului rectificat al Liceului Tehnologic UCECOM “Spiru Haret si Anexei nr.8”. De asemenea se diminueza su suma de 4,00 mii lei suma prevăzută Primăriei Ploiești majorandu-se cu aceeași suma prevederea bugetara la bunuri si servicii Școala Gimnaziala “Radu Stanian”, conform bugetului rectificat al acesteia si Anexei nr.9);

- majorarea cu suma de 73,53 mii lei la asistenta sociala (drepturi stabilite de Legea 248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate), suma transmisa prin „Fișa cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” si Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Locale Ploiești nr.9800/08.12.2016;

 • 2. Capitolul ”Sanatate” - prevederea in suma de 8.669,40 mii lei se diminuează cu suma de 57,00 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 34,00 mii lei la cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara;

 • - diminuarea cu suma de 23,00 mii lei la bunuri si servicii cabinete medicale școlare, conform bugetului rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • 3. Capitolul ”CuItura, recreere si religie”- prevederea in suma de 52.311,48 mii lei se diminuează cu suma de 1.543,26 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 311,13 mii lei la bunuri si servicii in cont primărie;

 • - diminuarea cu suma de 1.232,13 mii lei la transferuri către instituțiile publice, din care: suma de 106,70 la Casa de Cultura ” I.L.Caragiale”, suma de 337,00 mii lei la Teatrul ‘”Toma Caragiu”, suma de 401,30 mii lei Filarmonica “Paul Constantinescu” si suma de 387,13 mii lei la Club Sportiv Municipal, conform bugetelor rectificate ale acestora.

 • 4. CapitoIul ”Asigurari si asistenta sociala”- prevederea in suma de 57.193,80 mii lei se diminuează cu suma de 860,00 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 92,00 mii lei la cheltuieli de personal (suma de 47,00 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate si suma de 45,00 mii lei la activitatea proprie a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia);

 • - diminuarea cu suma de 584,00 mii lei la bunuri si servicii ( suma de 5,00 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate si 579,00 mii lei la activitatea proprie a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - diminuarea cu suma de 174,00 mii lei la asistenta sociala (suma de 90,00 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate, 25,00 mii lei la ajutoare incalzire locuințe si 59,00 mii lei la asistenta sociala asigurata de Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - diminuarea cu suma de 10,00 mii lei la active nefinanciare ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteia.

 • 5. Capitolul ”Transporturi”- prevederea in suma de 103.564,08 mii lei se diminuează cu suma de 14.515,83 mii lei astfel:

 • - majorarea cu suma de 311,13 mii lei la subventii/gratuitati ( S.C. Transport Calatori Express S.A.), conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - majorarea cu suma de 5472,04 mii lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform Notei de fundamentare al Unitatii de Implementare a Proiectului “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi”si Anexei nr.3;

 • - diminuarea cu suma de 20.299,00 mii lei la Reparații capitale aferente activelor fixe, conform sumei incasate si Anexei nr.2.

In cadrul listei de investiții avand ca sursa de finanțare creditul CEC, pe anul 2016 in suma de 12.537,22 mii lei se diminuează cu suma de 4.957,52 mii lei, conform Notei de fundamentare al Unitatii de Implementare a Proiectului “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi” si Anexei nr.4.

Lista de investiții avand ca sursa de finanțare creditul CEC pe anul 2017, se va diminua cu suma de 7.579,70 mii lei, Notei de fundamentare al Unitatii de Implementare a Proiectului “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi” si Anexei nr.5.

Urmare modificărilor efectuate in listele de investiții menționate mai sus se propune ca lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 - credit Exim Bank in suma de 15.472,04 mii lei, conform Anexei nr. 6.

Rectificarea bugetara, prin asigurarea prevederilor bugetare si a surselor de finanțare, conform Notelor de fundamentare ale serviciilor/ direcțiilor/ unităților subordonate care monitorizează derularea contractelor, nu exclude respectarea prevederilor legale si a clauzelor contractuale in cazul angajarii, lichidării, ordonantarii si plăților, acestea fiind direct răspunzătoare.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta


OIU


SEF SERVICIU BUGET ÎMPRUMUTURI, Laura Erji STANCIUVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios. Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

Zoz”   V \

£ i

\\           ’V "

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE ^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016


PREȘEDINTE,Data:


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -

mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.20I6

Incasari Ia

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI -TOTAL

0001

540.655,19

499.040,93

9230

-16.902,56

523.752,63

2

VENITURI PROPRII

0101

316.455,58

321.392,40

101,56

4.457,97

320.913,55

3

I. VENITURI CURENTE

0002

489.650,09

473.184,61

96,64

4.457,97

494.108,06

4

A. VENITURI FISCALE

0003

463.075,03

444.874,53

96,07

3.119,97

466.195,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

192.659,00

190.077,23

98,66

-2.580,00

190.079,00

6

AI.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

191.679,00

189.072,54

98,64

-2.604,00

189.075,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

3.500,00

3.462,65

98,93

-35,00

3.465,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

3.500,00

3.462,65

98,93

-35,00

3.465,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

188.179,00

185.609,89

98,63

-2.569,00

185.610,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

184.014,25

98,64

-2.544,00

184.014,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.595,64

98,44

-25,00

1.596,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

980,00

1.004,69

102,52

24,00

1.004,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFITSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

980,00

1.004,69

102,52

24,00

1.004,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

980,00

1.004,69

102,52

24,00

1.004,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

82.734,53

88.274,51

106,70

5.528,97

88.263,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

82.734,53

88.274,51

106,70

5.528,97

88.26330

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

70.200,00

76.078,01

108,37

5.868,00

76.068,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

14.400,00

14.879,03

103,33

470,00

14.870,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.800,00

61.198,98

109,68

5.398,00

61.198,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /I4.I2.2016

încasați la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.734,53

10.275,86

95,73

-459,03

10.275,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.170,00

4.285,33

102,77

115,00

4.285,00

25

Impozitul si taxa pe teren de Ia pers, juridice

07020202

6.547,00

5.973,03

91,23

-574,00

5.973,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

17,53

17,50

99,83

-0,03

17,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.800,00

1.920,64

106,70

120,00

1.920,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

187.681,50

166.522,79

88,73

171,00

187.852,50

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

172.970,15

151.629,16

87,66

0,00

172.970,15

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

171.321,15

150.262,16

87,71

171.321,15

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

643,00

69,51

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

36,85

36,95

100,27

0,00

36,85

39

Taxe hoteliere

120207

36,85

36,95

100,27

36,85

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

63,50

69,78

109,89

0,00

63,50

41

Impozit pe spectacole

150201

63,50

69,78

109,89

63,50

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACT1VITATI

1602

14.611,00

14.786,90

101,20

171,00

14.782,00

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.820,00

12.775,02

99,65

-49,00

12.771,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.451,45

98,05

-149,00

7.451,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.220,00

5.323,57

101,98

100,00

5.320,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.710,00

1.920,71

112,32

210,00

1.920,00

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe dcsfasurarea de activitati

160250

81,00

91,17

112,56

10,00

91,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12J016

Incasari Ia

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

50

AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

26.575,06

28.310,08

106,53

1.338,00

27.913,06

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.931,43

11.420,36

104,47

485,00

11.416,43

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

10.931,43

11.419,83

104,47

485,00

11.416,43

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

7.413,00

7.898,93

106,56

485,00

7.898,00

58

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

59

Alte venituri din proprietate

300250

2,47

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.643,63

16.889,72

107,97

853,00

16.496,63

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.386,26

4.476,27

102,05

82,00

4.468,26

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.295,76

4.378,49

101,93

82,00

4.377,76

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

90,50

97,20

107,40

90,50

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,58

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.528,00

1.544,05

101,05

0,00

1.528,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.515,05

101,00

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

28,00

29,00

103,57

28,00

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.678,06

9.506,84

109,55

826,00

9.504,06

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.200,00

9.026,10

110,07

826,00

9.026,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

478,06

480,74

100,56

478,06

79

DIVERSE VENITURI

3602

763,31

1.119,56

146,67

-55,00

708,31

Venituri din prescripție extinctiva

360201

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.2016

încasări la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

100,00

44,76

44,76

-55,00

45,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

30,81

37,70

30,81

84

Taxa reabilitare termica

360223

32,50

54,99

32,50

85

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

963,89

86

Alte venituri

360250

600,00

18,22

3,04

600,00

87

TRANSFER URI VOL UNTARE, AL TELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

288,00

243,00

84,38

0,00

288,00

88

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

89

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-19.098,49

-10.977,00

57,48

-19.098,49

90

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

19.098,49

10.977,00

57,48

19.098,49

91

Alte transferuri voluntare

370250

92

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

93

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

94

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

58,24

70,88

121,70

58,24

95

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,40

9,07

167,96

5,40

96

Venituri din privatizare

390204

97

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

98

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

99

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

100

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

109

IV. SUBVENȚII

0017

35.795,38

11.691,82

32,66

-20.299,00

15.496,38

110

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.795,38

11.691,82

32,66

-20.299,00

15.496,38

111

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.342,29

11.369,15

32,17

-20.299,00

15.043,29

112

A. De capital

0019

11.245,86

11.25339

100,07

0,00

11.245,86

119

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

7,52

120

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

121

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

122

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.2016

Incasari la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

123

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

124

B. Curente

0020

24.096,43

115,76

0,48

-20.299,00

3.797,43

125

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

126

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

127

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

128

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

129

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

130

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

6,91

100,00

6,91

131

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

87,02

108,85

125,09

87,02

132

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

133

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

134

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

0,00

1.687,50

135

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

136

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii Ia licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

-20.299,00

2.016,00

137

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

453,09

322,67

0,00

453,09

138

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

139

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a foitei de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

140

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

141

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

453,09

322,67

71,22

453,09

142

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

15.146,08

14.084,55

92,99

-1.061,53

14.084,55

143

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

15.146,08

14.084,55

92,99

-1.061,53

14.084,55

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.2016

Incasa ri Ia 15.12,2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

145

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

15.146,08

14.084,55

92,99

-1.061,53

14.084,55

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

472.753,62

462.287,08

97,79

-2.065,60

470.688,02

2

I. VENITURI CURENTE

0002

470.519,10

461.848,65

98,16

-2.065,60

468.453,50

3

A. VENITURI FISCALE

0003

463.075,03

444.874,53

96,07

3.119,97

466.195,00

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

192.659,00

190.077,23

98,66

-2.580,00

190.079,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

191.679,00

189.072,54

98,64

-2.604,00

189.075,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

3.500,00

3.462,65

98,93

-35,00

3.465,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

3.500,00

3.462,65

98,93

-35,00

3.465,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0-102

188.179,00

185.609,89

98,63

-2.569,00

185.610,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

184.014,25

98,64

-2.544,00

184.014,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.595,64

98,44

-25,00

1.596,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

980,00

1.004,69

102,52

24,00

1.004,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

980,00

1.004,69

102,52

24,00

1.004,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

980,00

1.004,69

102,52

24,00

1.004,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

82.734,53

88.274,51

106,70

5.528,97

88.263,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

82.734,53

88.274,51

106,70

5.528,97

88.263,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

70.200,00

76.078,01

108,37

5.868,00

76.068,00

20

Impozit pe clădiri de Ia persoane fizice

07020101

14.400,00

14.879,03

103,33

470,00

14.870,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.800,00

61.198,98

109,68

5.398,00

61.198,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.734,53

10.275,86

95,73

-459,03

10.275,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.170,00

4.285,33

102,77

115,00

4.285,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

5.973,03

91,23

-574,00

5.973,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

17,53

17,50

99,83

-0,03

17,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.800,00

1.920,64

106,70

120,00

1.920,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

187.681,50

166.522,79

88,73

171,00

187.852,50

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.2016

încasări la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+A)

Prevederi conform rectificare

29

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

172.970,15

151.629,16

87,66

0,00

172.970,15

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

171.321,15

150.262,16

87,71

171.321,15

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

643,00

69,51

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

36,85

36,95

100,27

0,00

36,85

38

Taxe hoteliere

120207

36,85

36,95

100,27

36,85

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

63,50

69,78

109,89

0,00

63,50

40

Impozit pe spectacole

150201

63,50

69,78

109,89

63,50

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAUPE DESFASURAREA DEACTIVITA TI

1602

14.611,00

14.786,90

101,20

171,00

14.782,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.820,00

12.775,02

99,65

-49,00

12.771,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.451,45

98,05

-149,00

7.451,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.220,00

5.323,57

101,98

100,00

5.320,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.710,00

1.920,71

112,32

210,00

1.920,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

81,00

91,17

112,56

10,00

91,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

7.444,07

16.974,12

228,02

-5.185,57

2.258,50

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.931,43

11.420,36

104,47

485,00

11.416,43

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.931,43

11.419,83

104,47

485,00

11.416,43

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

7.413,00

7.898,93

106,56

485,00

7.898,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.I2.2016

Incasari Ia

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250

2,47

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-3.487,36

5.553,76

-159,25

-5.670,57

-9.157,93

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.386,26

4.476,27

102,05

82,00

4.468,26

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.295,76

4.378,49

101,93

82,00

4.377,76

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

90,50

97,20

107,40

90,50

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,58

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.528,00

1.544,05

101,05

0,00

1.528,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.515,05

101,00

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

28,00

29,00

103,57

28,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

8.678,06

9.506,84

109,55

826,00

9.504,06

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.200,00

9.026,10

110,07

826,00

9.026,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

478,06

480,74

100,56

478,06

78

DIVERSE VENITURI

3602

730,81

760,60

104,08

-55,00

675,81

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

100,00

44,76

44,76

-55,00

45,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

30,81

37,70

30,81

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

659,92

85

Alte venituri

360250

600,00

18,22

3,04

600,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.2016

încasări la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-18.810,49

-10.734,00

57,06

-6.523,57

-25.334,06

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-19.098,49

-10.977,00

57,48

-6.523,57

-25.622,06

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

2.234,52

438,43

0,00

2.234,52

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.234,52

438,43

0,00

2.234,52

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.781,43

115,76

0,00

1.781,43

101

B. Curente

0020

1.781,43

115,76

0,00

1.781,43

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

6,91

100,00

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

87,02

108,85

125,09

87,02

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

111

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

112

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

453,09

322,67

0,00

453,09

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

114

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

115

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.2016

Incasa ri la 15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

116

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa

430230

453,09

322,67

71,22

453,09

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

67.901,57

36.753,85

54,13

-14.836,96

53.064,61

2

I. VENITURI CURENTE

0002

19.130,99

11.335,96

59,25

6.523,57

25.654,56

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.130,99

11.335,96

59,25

6.523,57

25.654,56

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

19.130,99

11.335,96

59,25

6.523,57

25.654,56

7

DIVERSE VENITURI

3602

32,50

358,96

1.104,49

0,00

32,50

Taxa de reabilitare termica

360223

32,50

54,99

169,20

32,50

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

303,97

10

TRANSFER URI VOL UNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

19.098,49

10.977,00

57,48

6.523,57

25.622,06

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

19.098,49

10.977,00

57,48

6.523,57

25.622,06

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

63,64

79,95

125,63

0,00

63,64

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

58,24

70,88

58,24

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,40

9,07

167,96

5,40

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

32

IV. SUBVENȚII

0017

33.560,86

11.253,39

33,53

-20.299,00

13.261,86

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

33.560,86

11.253,39

33,53

-20.299,00

13.261,86

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

33.560,86

11.253,39

33,53

-20.299,00

13.261,86

35

A. De capital

0019

33.560,86

11.253,39

33,53

-20.299,00

13.261,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.2016

încasări la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

7,52

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

47

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

48

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serâ pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

-20.299,00

2.016,00

49

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

15.146,08

14.084,55

92,99

-1.061,53

14.084,55

50

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

15.146,08

14.084,55

92,99

-1.061,53

14.084,55

51

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

15.146,08

14.084,55

92,99

-1.061,53

14.084,55

53

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI-

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14,12.2016

Plăti la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

541.705,19

445.678,79

82,27

-16.902,56

524.802,63

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

23.577,31

19.119,00

81,09

0,00

23.577,31

Cheltuieli de personal

10

12.069,00

10.674,53

88,45

12.069,00

Bunuri si servicii

20

10.273,29

7.737,26

75,31

10.273,29

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

89,51

53,97

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

114,00

94,00

82,46

114,00

Alte cheltuieli

59

520,54

498,86

95,84

520,54

Active nefinanciare

71

434,62

24,84

5,72

434,62

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

40.848,99

35.515,75

86,94|         0,00

40.848,99

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

170,00

130,66

76,86

170,00

Fonduri de rezerva

50

14,99

0,00

0,00

14,99

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

100,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.133,00

674,70

59,55

1.133,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

33.251,39

87,34

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

4.413,39

73,74

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

14.948,00

99,47

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

13.890,00

81,42

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

9.487,94

86,57

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

25,30

25,30

100,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 406/14.12.2016

Plăti la

15,12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Dobânzi

30

10.860,00

9.462,64

87,13

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

11.580,00

10.355,27

89,42

0,00

11.580,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

19,00

63,33

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

19,00

63,33

30,00

Politia Locala - total, din care:

11.550,00

10.336,27

89,49

0,00

11.550,00

Cheltuieli de personal

10

9.874,00

9.426,84

95,47

9.874,00

Bunuri si servicii

20

1.651,00

909,43

55,08

1.651,00

Active nefinanciare

71

25,00

0,00

0,00

25,00

INPATAMINT

6502

156.862,74

139.921,87

89,20

73,53

156.936,27

Cheltuieli de personal

10

129.375,10

119.423,68

92,31

-3,60

129.371,50

bunuri si servicii

20

21.205,34

15.421,24

72,72

1,43

21.206,77

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.254,14

99,10

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

196,00

91,16

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,98

660,22

71,15

2,17

930,15

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.278,85

83,04

1.540,00

Asistenta sociala

57

788,47

512,68

65,02

73,53

862,00

Alte cheltuieli

59

1.146,15

943,55

82,32

1.146,15

Active nefinanciare

71

1.664,70

1.485,65

89,24

1.664,70

SANATATE

6602

8.669,40

6.148,42

70,92

-57,00

8.612,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.354,00

3.940,96

90,51

-34,00

4.320,00

Bunuri si servicii

20

216,40

60,90

28,14

-23,00

193,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

206,00

50,54

24,53

-23,00

183,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,36

99,62

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

2.080,91

51,96

0,00

4.005,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

460,00

68,66

670,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 406 /14.12.2016

Plăti la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

1.620,91

48,60

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

59,63

99,38

0,00

60,00

Active nefinanciare

71

34,00

6,02

17,71

34,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

52311,48

41.283,23

78,92

-1.543,26

50.768,22

Bunuri si servicii

20

5.255,39

1.389,46

26,44

-698,26

4.557,13

iluminat ornamental

1.590,00

336,15

21,14

1.590,00

spectacole artificii

46,60

16,74

35,92

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

1.656,50

0,00

0,00

-698,26

958,24

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

222,39

38,66

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

814,18

58,70

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

32.408,50

28.704,96

88,57

-845,00

31.563,50

Casa de Cultura

909,40

817,40

89,88

-106,70

802,70

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

6.344,00

96,49

-337,00

6.238,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.940,00

4.897,50

99,14

-401,30

4.538,70

Club Sportiv Municipal

13.181,10

11.040,06

83,76

13.181,10

Administrația Parcului C-tin Stere

6.803,00

5.606,00

82,40

6.803,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

10.654,16

10.406,68

97,68

10.654,16

Active nefinanciare

71

3.993,43

782,13

19,59

3.993,43

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

57.193,80

52.545,43

91,87

-860,00

56.333,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

16.952,00

16.786,34

99,02

-92,00

16.860,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.964,00

8.914,67

99,45

-47,00

8.917,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.832,00

4.762,02

98,55

-45,00

4.787,00

Crese

3.156,00

3.109,65

98,53

3.156,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.910,17

5.494,24

79,51

-584,00

6.326,17

reparații crese (pmp)

98,90

94,29

95,34

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,07

99,98

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

130,00

124,12

95,48

-5,00

125,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL406 /14.12.2016

Plăti Ia

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.034,00

4.758,83

78,87

-579,00

5.455,00

Bunuri si servicii crese

468,00

381,12

81,44

468,00

Legea 350/2005

125,19

81,81

65,35

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.059,85

1.010,26

95,32

1.059,85

Asistenta sociala- total din care:

57

32.005,00

29.211,90

91,27

-174,00

31.831,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.345,00

18.202,84

99,23

-90,00

18.255,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

190,00

71,59

37,68

-25,00

165,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

8.250,00

6.197,98

75,13

8.250,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.220,00

4.739,49

90,79

-59,00

5.161,00

Active nefinanciare - total din care:

71

266,78

42,69

16,00

-10,00

256,78

Active nefînanciare

199,98

35,89

17,95

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

100,00

6,80

Active nefinanciare ASSC

60,00

0,00

0,00

-10,00

50,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

42.140,09

35.762,12

84,86

0,00

42.140,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.053,00

23.043,93

88,45

0,00

26.053,00

iluminat public

06

6.000,00

4.400,48

73,34

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.053,00

18.643,45

92,97

0,00

20.053,00

intretinere ceasuri publice

43,00

39,62

92,14

43,00

Reparații curente(fond imobiliar)

650,00

614,83

94,59

650,00

prestări servicii SGU PI

19.360,00

17.989,00

92,92

19.360,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.032,00

10.680,00

96,81

11.032,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.771,48

99,46

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.274,07

266,71

8,15

3.274,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

22.647,30

15.165,56

66,96

0,00

22.647,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

20.116,30

14.736,91

73,26

0,00

20.116,30

Salubritate

19.538,71

14.434,81

73,88

19.538,71

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL406 714.12.2016

Plăti Ia

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

apa meteo

257,59

16,10

6,25

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

286,00

89,38

320,00

Active nefinanciare

71

2.531,00

428,65

16,94

2.531,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.350,00

7.439,76

65,55

0,00

11.350,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

11.350,00

7.439,76

65,55

11.350,00

TRANSPORTURI

8402

103.564,08

72.934,44

70,42

-14.515,83

89.048,25

Bunuri si servicii

20

22.270,00

17.262,72

77,52

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

16.973,78

79,61

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

288,94

30,41

950,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.603,32

99,27

311,13

41.211,13

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.791,20

6.630,36

97,63

5.472,04

12.263,24

Active nefinanciare

71

6.287,88

3.438,04

54,68

6.287,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

0,00

0,00

-20.299,00

2.016,00

Active financiare

( Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

100,00

5.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

472.753,62

412.342,22

87,22

-2.065,60

470.688,02

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

22.976,83

19.004,65

82,71

0,00

22.976,83

Cheltuieli de personal

10

12.069,00

10.674,53

88,45

12.069,00

Bunuri si servicii

20

10.273,29

7.737,26

75,31

10.273,29

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

114,00

94,00

82,46

114,00

Alte cheltuieli

59

520,54

498,86

95,84

520,54

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

39.715,99

34.841,05

87,73

0,00

39.715,99

Bunuri si servicii (alegeri )

20

170,00

130,66

76,86

170,00

Fonduri de rezerva

50

14,99

0,00

0,00

14,99

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

100,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

33.251,39

87,34

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

4.413,39

73,74

5.985,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 406/14.12.2016

Plăti la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

14.948,00

99,47

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

13.890,00

81,42

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

9.487,94

86,57

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

25,30

25,30

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

9.462,64

87,13

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

11.555,00

10.355,27

89,62

0,00

11.555,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

19,00

63,33

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

19,00

63,33

30,00

Politia Locala - total din care:

11.525,00

10.336,27

89,69

0,00

11.525,00

Cheltuieli de personal

10

9.874,00

9.426,84

95,47

9.874,00

Bunuri si servicii

20

1.651,00

909,43

55,08

1.651,00

INVATAMINT

6502

153.658,04

137.157,37

89,26

73,53

153.731,57

Cheltuieli de personal

10

129.375,10

119.423,68

92,31

-3,60

129.371,50

Bunuri si servicii

20

21.205,34

15.421,24

72,72

1,43

21.206,77

din care -

reparații curente institutiî de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.254,14

99,10

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

196,00

91,16

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,98

660,22

71,15

2,17

930,15

Asistenta sociala

57

788,47

512,68

65,02        73,53

862,00

Alte cheltuieli

59

1.146,15

943,55

82,321

1.146,15

SANATATE

6602

8.635,40

6.142,40

71,13

-57,00

8.578,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.354,00

3.940,96

90,51

-34,00

4.320,00

Bunuri si servicii

20

216,40

60,90

28,14

-23,00

193,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

206,00

50,54

24,53

-23,00

183,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,36

99,62

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

2.080,91

51,96

0,00

4.005,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL406 /14.12,2016

Plăti la

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

460,00

68,66

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

1.620,91

48,60

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

59,63

99,38

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

37.663,89

30.094,42

79,90

-1.543,26

36.120,63

Bunuri si servicii - total- din care:

20

5.255,39

1.389,46

26,44

-698,26

4.557,13

iluminat ornamental

1.590,00

336,15

21,14

1.590,00

spectacole artificii

46,60

16,74

35,92

46,60

bunuri si servicii primărie

1.656,50

0,00

0,00

-698,26

958,24

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

222,39

38,66

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

814,18

58,70

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

32.408,50

28.704,96

88,57

-845,00

31.563,50

Casa de Cultura

909,40

817,40

89,88

-106,70

802,70

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

6.344,00

96,49

-337,00

6.238,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.940,00

4.897,50

99,14

-401,30

4.538,70

Club Sportiv Municipal

13.181,10

11.040,06

83,76

13.181,10

Administrata Parcului C-tin Stere

6.803,00

5.606,00

82,40

6.803,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA ,

6802

55.867,17

51.492,48

92,17

-850,00

55.017,17

Cheltuieli de personal - total din care:

10

16.952,00

16.786,34

99,02

-92,00

16.860,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.964,00

8.914,67

99,45

-47,00

8.917,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.832,00

4.762,02

98,55

-45,00

4.787,00

Crese

3.156,00

3.109,65

98,53

3.156,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.910,17

5.494,24

79,51

-584,00

6.326,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

130,00

124,12

95,48

-5,00

125,00

Bunuri si servicii crese

468,00

381,12

81,44

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.034,00

4.758,83

78,87

-579,00

5.455,00

reparații crese (pmp)

98,90

94,29

95,34

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,07

99,98

54,08

Legea 350/2005

125,19

81,81

65,35

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

32.005,00

29.211,90

91,27

-174,00

31.831,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.345,00

18.202,84

99,23

-90,00

18.255,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 406 /14.12.20X6

Plăti Ia

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Ajutoare pentru locuințe

190,00

71,59

37,68

-25,00

165,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

8.250,00

6.197,98

75,13

8.250,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servcîciîlor Sociale Comunitare

5.220,00

4.739,49

90,79

-59,00

5.161,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.085,00

33.723,93

90,94

0,00

37.085,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.053,00

23.043,93

88,45

0,00

26.053,00

iluminat public

06

6.000,00

4.400,48

73,34

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

20.053,00

18.643,45

92,97

0,00

20.053,00

întreținere ceasuri publice

43,00

39,62

92,14

43,00

Reparații curente(fond imobiliar)

650,00

614,83

94,59

650,00

prestări servicii SGU PI.

19.360,00

17.989,00

92,92

19.360,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.032,00

10.680,00

96,81

11.032,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

20.116,30

14.736,91

73,26

0,00

20.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

20.116,30

14.450,91

71,84

0,00

19.796,30

Salubritate

19.538,71

14.434,81

73,88

19.538,71

apa meteo

257,59

16,10

6,25

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

286,00

89,38

320,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.350,00

7.439,76

65,55

0,00

11.350,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

11.350,00

7.439,76

65,55

11.350,00

TRANSPORTURI

8402

63.170,00

57.866,04

91,60

311,13

63.481,13

Bunuri si servicii - din care;

20

22.270,00

17.262,72

77,52

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

16.973,78

79,61

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

288,94

30,41

950,00

Subventiî/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.603,32

99,27

311,13

41.211,13

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

68.951,57

33.336,57

48,35

-14.836,96

54.114,61

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

600,48

114,35

19,04

0,00

600,48

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

89,51

53,97

165,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 406/14.12.2016

Plăti Ia

15.12.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.531,00

428,65

16,94

0,00

2.531,00

Active nefinanciare

71

2.531,00

428,65

16,94

2.531,00

TRANSPORTURI

8402

40.394,08

15.068,40

37,30

-14.826,96

25.567,12

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.791,20

6.630,36

97,63

5.472,04

12.263,24

Active nefinanciare

71

6.287,88

3.438,04

54,68

6.287,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

0,00

0,00

-20.299,00

2.016,00

Active financiare

( Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

100,00

5.000,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2


VIZAT, PRIMAR, Adrian Florin DOBRE


LISTA

Reparații capitale aferente activelor fixe pe anul 2016

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

OBSERVAȚII

TOTAL BUGET

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

I

2

3

4

5

6

Cap.84.02.71.03

1

Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat in Municipiul Ploiești

0,00

22.315,00

-20.299,00

2.016,00

DIRECTOR EXECUTIV,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA NR.3


LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016 Rectificare 7Nr. cit.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET conform HCL

'^.112016

Influente (+/-)

BUGET

RECTIFICAT

0

1

3

-1

5=3+4

TOTAL CHELTUIELI

22.959,23

5.472,04

28.431,27

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

1.133,00

0,00

1.133,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.108,00

0,00

1.108,00

1

Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

1.108,00

0,00

1.108,00

(

Alte cheltuieli de investiții

25,00

0,00

25,00

1

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

25,00

0,00

25,00

Cap.65.02-56

INVATAMANT

TOTAL

1.540,00

0,00

1.540,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.540,00

0,00

1.540,00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

290,00

0,00

290,00

2

Înlocuire tainplarie C.N. "I.L. Caragiale"

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

10.654,16

0,00

10.654,16

din care:

A

Lucrări in continuare

10.654,16

0,00

10.654,16

2

Modemizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

10.654,16

0,00

10.654,16

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

1.059,85

0,00

1.059,85

din care:

A

Lucrări in continuare

1.059,85

0,00

1.059,85

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

1.059,85

0,00

1.059,85

Cap. 70.02 -56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

1.781,02

0,00

1.781,02

din care

A

Lucrări in continuare

1.781,02

0,00

1.781,02

1

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 Bl, 13 B2, Bd. Republicii, nr. 108

159,30

159,30

2

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, 14B1, B2, 14C Bd. Republicii,nr.l 12

371,72

0,00

371,72

3

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9B1,B2 str.Banesti,nr.3, 9C str.Banesti,nr. 1, 9Dl,D2,Bd. Republicii nr.l81,9Estr.Sinaii, nr.2

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

6.791,20

5.472,04

12.263,24

din care

A

Lucrări in continuare

6.791,20

5.472,04

12.263,24

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

3,00

0,00

3,00

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 11: B-dul Republicii- Bucla Vest

0,20

0,00

0,20

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

25,00

0,00

25,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I bucla Nord-Intersectia Republicii

1.310,00

0,00

1.310,00

5

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)

5.453,00

5.472,04

10.925,04

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV/ Sorina SOM IDIRECTOR EXECUTIV,


Dana CROITORUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


ANEXA NR /

7


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul -2015-2016

Credit CEC -Rectificare 2/2016


lei

AN 2015

AN 2016

AN 2016

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Prevedere AN 2015 confHCL 486/08.12.2015

TOTALTRAGERI

2015

diferența neutilizata

2015

Prevedere an 2016 confHCL 486/08.12.2015 aprobata de CAIL

Diferența prevedere an 2016

TOTAL PREVEDERE AN 2016

Influente +/-

Credit CEC Rectificat

0

1

2

3

4=1-2

5

6 ;

7=5+6

8

9

TOTAL CHELTUIELI

62.315.280,00

59.946.320,13

2.368.959,87

10.168.260,00

2.368.959,87

12.537.219,87

-4.957.520,00

7.579.699,87

Cap.54.07

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

3.493.638,73

0,00

3.493.638,73

din care.

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

3.493.638,73

0,00

3.493.638,73

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

3.493.638,73

0,00

3.493.638,73

Cap.66.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

SANATATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire

Piața Eroilor, nr. 1A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

Cap.67.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

TOTAL

39.000.890,00

37.371.818,50

1.629.071,50

6.368.260,00

626.942,00

2.802.341,62

0,00

2.802.341,62

din care:

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

38.998.760,00

37.371.818,50

1.626.941,50

6.368.260,00

626.942,00

2.802.341,62

0,00

2.802.341,62

1

Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești.

24117020

24.117.019,97

0,03

0,00

0,00

0,00

0

0

2

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice

14.881.740,00

13.254.798,53

1.626.941,47

6.368.260,00

626.942,00

2.802.341,62

0,00

2.802.341,62

C

Alte cheltuieli de investiții

2.130,00

0,00

2.130,00

I

SF.PT, DTAC-Reabilitare/Modernizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

2130

0,00

2.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.84.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

19.185.490,00

18.903.902,12

281.587,88

0,00

1.283.717,87

6.241.239,52

-4.957.520,00

1.283.719,52

din care

B

Lucrări noi

19.185.490,00

18.903.902,12

281.587,88

0,00

6.241.239,52

-4.957.520,00

1.283.719,52

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

5050000

4.781.447,15

268.552,85

0,00

283.717,87

5.241.239,52

-4.957.520,00

283.719,52

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord-lntersectie Republicii

3204450

3.204.440,69

9,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati. material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

9200000

9.200.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

431040

418.014,28

13.025,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II

1300000

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NRjC

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul -2015-2017 Credit CEC -Propunere 2017

AN 2015

AN 2016

-

r- I

AN 2017

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Prevedere AN 2015 confHCL 486/08.12.2015

TOTAL TRAGERI 2015

diferența neutilizata

2015

Prevedere an 2016 confHCL 486/08.12.2015 aprobata de CAIL

Diferența prevedere an 2016

V' 'A

TOTAL,

PREVEDERE AN 2016

Influente +/-

Credit CEC Rectificat 2017

0

1

2

3

4=1-2

5

6

7=5+6

8

9

TOTAL CHELTUIELI

62.315.280,00

59.946.320,13

2.368.959,87

10.168.260,00

2.368.959,87

12.537.219,87

-7.579.699,87

4.957.520,00

Cap.54.07

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

3.493.638,73

-3.493.638,73

0,00

din care:

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

3.493.638,73

-3.493.638,73

0,00

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

3.493.638,73

-3.493.638,73

0,00

Cap.66.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

SANATATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.IA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

Cap.67.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

TOTAL

39.000.890,00

37.371.818,50

1.629.071,50

6.368.260,00

626.942,00

2.802.341,62

-2.802.341,62

0,00

din care:

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

38.998.760,00

37.371.818,50

1.626.941,50

6.368.260,00

626.942,00

2.802.341,62

-2.802.341,62

0,00

1

Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești.

24117020

24.117.019,97

0,03

0,00

0,00

0,00

0

0

2

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice

14.881.740,00

13.254.798,53

1.626.941,47

6.368.260,00

626.942,00

2.802.341,62

-2.802.341,62

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

2.130,00

0,00

2.130,00

1

SF,PT, DTAC-Reabilitare/Modernizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

2130

0,00

2.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.84.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

19.185.490,00

18.903.902,12

281.587,88

0,00

1.283.717,87

6.241.239,52

-1.283.719,52

4.957.520,00

din care

B

Lucrări noi

19.185.490,00

18.903.902,12

281.587,88

0,00

6.241.239,52

-1.283.719,52

4.957.520,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

5050000

4.781.447,15

268.552,85

0,00

283.717,87

5.241.239,52

-283.719,52

4.957.520,00

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord-lntersectie Republicii

3204450

3.204.440,69

9,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

9200000

9.200.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

431040

418.014,28

13.025,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II

1300000

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Sori/îii SOM


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 6


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Madalina CRĂCIUN


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2017-1

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

. ■ c '

finanțate din:

BUGET 2017

de la bugetul local

de la bugetul de stat

0

1

tOTai- CUEiTUifTI

2

■ Oft SAl iJft ■

3

4

5

• •AftA-

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

totăe-:-:::-::::::::-:::-:::-::::-:::-:-:::-:-:-:-:-:-:-::::-:::-::::-::::::-::::::-::::-:::::-:::::-

•::9O-33,S0:-:-

:: 15;4.tz,O4 ::

:i§;472,-04:-

::: o;oo:::

din care

A

Lucrări in continuare

90.833,50

15.472,04

15.472,04

0,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala

90.833,50

15.472,04

15.472,04

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,

Sorina SOM

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.aprobat cf.HCL406/14.

12.2016

InfliWe?

MV

/ prev.conf. Rectificare,.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.353,99

0,00

7.353,99

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.353,99

0,00

7.353,99

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.353,99

0,00

7.353,99

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.379,65

-3,60

6.376,05

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.190,71

-3,60

5.187,11

Salarii de baza

10.01.01

4785,85

-3,60

4782,25

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

15,71

0,00

15,71

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

370,00

0,00

370,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

19,15

0,00

19,15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00 0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.188,94

0,00

1.188,94

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

841,51

0,00

841,51

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22,91

0,00

22,91

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

268,26

0,00

268,26

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,29

0,00

8,29

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

47,97

0,00

47,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

886,54

3,60

890,14

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

815,50

0,00

815,50

Furnituri de birou

20.01.01

21.00

0,00

21.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

70,00

0,00

70,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

443,00

0,00

443,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

58,00

0,00

58,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23,50

0,00

23,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

80,00

0,00

80,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

120,00

0,00

120,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

0,00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

34,04

0,00

34,04

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34,04

0,00

34,04

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

0,00

5,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.aprobat cf.HCL406/14.

12.2016

Influente (+/-)

Prev.conf. rectificare

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

0,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

32,00

0,00

32,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fătului nntrivif rii«nn7itiilnr lonalp

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

3,60

3,60

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

3,60

3,60

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

87,80

0,00

87,80

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56 01 la 58 05+r.nd 56 07+58 08+58 15+58 18+58 77+56 18}

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00


CONTABIL SEF,

GRIGORE fir


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare bugetul local


Cod indicator


Prevederi conform HCL 150/28.04.2016TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE D EZVO LTA R E)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)


Salarii de baza___________________________________

Sporuri pentru condiții de munca__________________

Alte sporuri__________________________________________

Fond pentru posturi ocupata prin cumul

Fond aferent plătii cu ora____________________________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare__________________________

indemnizații de detașare__________________________

Alocații pentru transportul ia si de la locui de munca Alocații pentru locuințe______________________________

Alte drepturi salariata in bani


Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj__

Contribuții de asigurări sociale de sanatate__

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii prot&sionale

Prime de asigurare da viață plătite de angajator pentru angajați_______

Contribuții pentru concedii si Indemnizații


TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 16+20.18 Ia 20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20,01.09+20.01.301


Furnituri de birou________________________________________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța metrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si iubrifianti

Piese de schimb

T ransport

Posta, telecomunicații, radio, țv, internet______________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03,02)


Hrana pentru oameni Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04) | Medicamente


Materiale sanitare Reactivi

Dezinfecta nti


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.033-20.05.30)


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate


Materiale ae laborator Cercetare-dezvoltare Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.0620.01.01

20 01.02


20.01.03


20 01.04


20.01.05

20.01.05


20.01.07

20.01.08


20.01,09 20.01.30 20,02 20.03 20.03,01 20.03.02 20.04 20 04.01 20 04 02


20.04 03

20,04 04

20.05


20.05.01


20.05.03


20.05.30


20.06

20.06,01

.20 06.02


20,09


20.10

20.11


20,12


20.13


0.00


0.00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL 160/20.04.2016

Influente (+/-}

Prevederi conform rectificare

Protecția muncii

20.14

/T"

’L/

A: a.X\ ■1. ' \..x

Studii si cercetări

20.16

f/ £

>, s.........

* , \\

1<? \\

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

, ■? . -'x

Tichete cadou

20.27

îi ’          '

Alte cheltuieli (cod 20,30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+2(1.30.09+20,30.30)

20.30

V 0,00

. 0.00

/   ;;.,7 0.D0

Reclama si publicitate

20 30 01

L . - ■/

//

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

2D.30.0S

Fondul Presedlntelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alle cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

722,94

2,17

725.11

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59,17+59.22+59.25+59.30)

59

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72*75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71,01,03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71 01 01

Mașini, echipamente sl mliloace de transport

71.01.02

Mobilier, apsralurâ birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0,00

0,00

Rezerve de stal și de mobilizare

71.0201

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

’l t i LUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                            ............""

72

0.00

0,00

0.00

Active Onanciare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

000

0.00

(Participare ia capitalul social al socleietiior comerciale

72.01.01

ORDOft^TOR^T^RJlAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,-<V

/.•țpjRECTOR’,

■ f '

' v-' v>

X3^-;

JUDEȚUL: PRAHOVA ȘCOALA GIMNAZIALA" RADU STANIAN" PLOIEȘTI

ANEXA $


R O //

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016

avand ca sursa de finanțare: bugetul local                                 • <■*/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conform HCL 405/14.12.2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.981,75

4,00

1.985,75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.981,75

4,00

1.985,75

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

01

1.981,75

4,00

1.985,75

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.717,55

0,00

1.717,55

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.398,68

0,00

1.398,68

Salarii de baza

10.01.01

1.268,64

1.268,64

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

9,70

9,70

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

107,41

107,41

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,42

5,42

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7,51

0,00

7,51

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02,04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

318,87

0,00

318,87

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

222,28

222,28

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,01

7,01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

72,85

72,85

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

2,45

2,45

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

14,28

14,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.00 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

201,31

4,00

205,31

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

155,29

4,85

160,14

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,50

5,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

92,91

4,95

97,86

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,61

-0,10

12,51

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9,13

9,13

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01.30

31,14

31,14

Reparații curente

20.02

4,00

4,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03

20.05

41,56

-4,85

36,71

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conform HCL 376/29.11.2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

41,56

-4,85

36,71

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,60

0,60

Protecția muncii

20.14

2,86

2,86

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arr

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pul

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.C

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.31

20.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22,74

0,00

22,74

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

22,74

22,74

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

40,15

40,15

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anîiprecedenti si recuperate in anul curent

85.01
ADMINISTRATOR FINANCIAR ,

Ec. BARBU IRINA / /


MUNICIPIUL PLOIEȘTINr. 1609/19.12.2016

fe

UsEk ■■

APROBAT

Tl\ /f A TI


PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE ' c


NOTA DE FUNDAMENTARE

"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi"

In cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" sunt necesare următoarele:

 • - diminuarea prevederii din bugetul creditelor interne - CEC pe anul 2016 cu suma de 4.957,52 mii lei, respectiv de la 5.241,24 mii lei la 283,72 mii lei si includerea in Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 - propunere credit CEC a obiectivului menționat cu suma de 4.957,52 mii lei;

 • - majorarea prevederii din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 - propunere credit EXIMBANK a obiectivului menționat cu suma de 5.472,04 mii lei, respectiv de la 10.000,00 mii lei la 15.472,04 mii lei

Aceste modificări au ca scop asigurarea resurselor financiare necesare derulării proiectului in anul 2017. Precizam ca data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanțare 30.06.2017.

Manager proiect,

Minodora Farcas

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


fa (O


țș 0 A-' "

Nr. 1608/19.12.2016

APROBAT

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE

"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest

si Platforma industriala Brazi"

In cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" este necesara majorarea contribuției locale cu suma de 5.472,04 mii lei, respectiv de la 5.453 mii lei la 10.925,04 mii lei. In mod corespunzător se va diminua prevederea din bugetul creditelor interne - EXIMBANK cu suma de 5.472,04 mii lei, respectiv de la 27.243,00 mii lei la 21.770,96 mii lei.

Aceste modificări se refera la:

 • - achitarea unor servicii și tarife către SC ELECTRIFICARE CFR SA pentru lucrări de scoatere de sub tensiune a liniilor CF din statia Ploiești Vest, necesare pe parcursul realizării suprastructurii pasajului suprateran;

 • - plata lucrărilor de construcție pasaj.

Manager proiect,


C'

Anexa


DIRECTIAGENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLiuE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Anexa la Decizie Director General D.G.R.F.P. Ploiești nr. 9800/08,12,2016

FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. Ploiești Nr. 9800/08,12,2016

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                        502

mii lei

I - Buget iniția!      : cf. Legea bugetului de stat nr. 339/18.12.2015,Scrisoarea M.F.P. nr. 420400/24,12,2015 Deceda Directorului General nr. 916/28.01.2016,Hotarare Consiliul Județean nr. 3/27.01.2016


CONSILIER, /J) /

AtisMelnic


 • II - Rectificări: Decizie 1903/12,02.2016, 2166/14,03,2016, 2454/25,03,2016. 2500/29,03,2016,2500/04,04,2016, 2865/31,05,2016, 2927/09,06,2016, 3049/27,06,2016, 3304/22,07,2016, 3391/02,08,2016, 3407/04,08,2016, 3605/30,08,2016, 3660402,09,20

 • III - Buget rectificat

  Nr. crt.

  INDICATOR

  PREVEDERI

  din care:

  Denumire

  Cod/Cont

  an 2016

  trim. 1

  trim. II

  trim. III

  trim. IV

  1

  Cote defalcate din impozitul pe venit

  TOTAL

  04.02.01

  1

  190.476,00

  47.619,00

  47.619,00

  47.619,00

  47.619,00

  II

  -6.462,00

  -2.939,00

  ■3.523,00

  III

  184.014,00

  47.619,00

  47.619,00

  44.680,00

  44.096,00

  2

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

  TOTAL, din care:

  04.02.04

  l

  1.621,00

  405,00

  405,00

  405.00

  406,00

  II

  -  -25,00

  -25,00

  III

  1.596,00

  405,00

  405,00

  405,00

  381,00

  cota de 27% pentru bugetul județului

  0,00

  cota de 20%

  0,00

  cota de 80%

  1.596,00

  405,00

  405,00

  405,00

  381,00

  3

  Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

  TOTAL

  11.02.01

  1

  0,00

  II

  0,00

  III

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  4

  Sume defalcate din T.V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip,, prin Decizie Dir. GeneralD.G.R.F.P. Ploiești, TOTAL, d.c.:

  11.02.02

  1

  151.506,00

  38.962,00

  40.657,00

  37.269,00

  34.618,00

  II

  19.815,15

  -23,38

  -860,00

  10.636,00

  10.062,53

  II!

  171.321,15

  38.938,62

  39.797,00

  47.905,00

  44.680,53

  cheit salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

  116.037,00

  28.924,00

  29.445,00

  26.399,00

  31.269,00

  cheitcfart 104 al. 2, lit, b)-d) din Legea Ed Nat nr.1/2011 aciuai.

  14.160,00

  3.700,00

  3.861,00

  3.508,00

  3.091,00

  drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

  25.000,00

  5.449,00

  5.685,00

  5.767,00

  8.099,00

  drepturi stabilite de Legea nr. 248/2015

  167,15

  93,62

  73,53

  altechelt. cf. art.5alin. (3),Legea339/18,12,2015

  3.063,00

  772,00

  806,00

  738,00

  747,00

  cf. L. nr. 85/2016 - personal didactic pensionat

  8.015,00

  5.692,00

  462,00

  5.339,00

  2.323,00 23,00 -945,00

  cf. L. nr. 85/2016 5%

  485,00

  restante aferente titluri executorii ce trebuiau plătite pana la 31,12,2015

  4.394,00

  5

  Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

  prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.05

  1

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  0,00

  III

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  6

  Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

  TOTAL, din care:

  11.02.06

  1

  724,00

  724,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  235,00

  235,00

  III

  959,00

  724,00

  0,00

  0,00

  235,00

  cota de 27% pentru bugetul județului

  0,00

  cota de 20% pt achitare arierate progr dezv si infrastruct - prin H.C.J.

  250,00

  250,00

  0,00

  0,00

  o/tio

  cota de 80%

  709,00

  474,00

  0,00

  0,00

  235,00

  7

  Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilo//\.\ AN Ț invatamantufui particular sau confesional acreditat       A Ffyj

  -...........2

  1

  925,00

  285,00

  281,00

  281,00

  : ;78,00

  1!

  0,00

  III

  925,00

  285,00

  281,00

  281,00

  cheit salariile si contrib af. Inv particular sat/^brifesip^\aci;edi!al     C-\

  837,00

  258,00

  254,00

  254,00

  cheit cu bunuri si serv pt. unitati înv pârtie șâu cbn^ș

  88,00

  27,00

  27,00 1            27,00

x

Pentru instituțiile subordonate se vor face'mrnurfi.păți/afffr'eoțd/fbs.urs'slo^șlocate, acestea urmând sa întocmească bugete proprii de venituri si PIM.ICÂ

\ PFWOV

\ ^REZpRIERf^^

\*i3vir$Dlț

X

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

COLEGIUL NATIONAL”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI

Str. Gh. DojaNr.98 Tel/Fax:0244.522.340 secretariatcnilcn xahoo.com

COD FISCAL 28 45 419NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al

Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești pe anul 2016

Urmare a rectificării din data de 14.12.2016 bugetul aferent unitatii noastre,avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost suplimentat la cheltuieli de personal cu suma de 305.15 mii lei.

întrucât a aparut necesitatea plătii unor cheltuieli de judecata aferente hotărârilor judecătorești privind recuperarea sumelor privind sporul de doctorat pentru un număr de cadre didacticele impune diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 3.60 mii lei si majorarea cu aceeași suma a cheltuielilor la bunuri si servicii,art.20.30.30,datorita economicității existente.CONTABIL SEF

Grigore Maria

Cisco Systems

ȘCOALA GIMNAZIALA „RADU STAN IAN"

Ju..LÂv-:U^.LÂ',ku)US™iAN”

SfR. BrWÂLNA, NR. 76 rixxbșn, judetul-prâhova

TL1./FAX: 0244 5g5;8Q5?V    ' L


PLOIEȘTI, STRADA BOBALNA, NR. 76

NOTA JUSTIFICATIVA

NECESAR 2016

Prin prezenta va rugam sa aprobați majorarea Tilului II Bunuri si Servicii la articol 20.02 Reparații curente cu suma de 4 mii lei, suma fiind necesara pentru remedierea unei avarii la alimentarea cu energie electrica a Școlii gimnaziale "Radu Stanian", survenita in data de 18 decembrie 2016. Datorita temperaturilor scăzute centrala de la sala de sport (care funcționează cu energie electrica) a trebuit sa funcționeze perioade mari de timp fapt ce a suprasolicitat nișa de alimentare, au cedat siguranțele din nisa de alimentare, producând topirea cablurilor. Este necesară înlocuirea siguranțelor si a cablului de alimentare a școlii cu energie electrica.


CONTABIL SEF,

Ec. Barbu Irina