Hotărârea nr. 456/2016

Hotãrârea nr. 456 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și estimările pe 2017-2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘ


HOTĂRÂREA Nr. 456


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și estimările pe 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze formată din consilierii locali: Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Alexandru Paul Palaș, Simion Gheorghe Sârbu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cu estimările pe 2017-2018;

ținând cont de raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate, Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 20.12.2016;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cât și prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr.l5/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.8, alin (5), art.54 din Legea nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016, și art.15 si art.19 din ale Legea nr.340/2015 -Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

ținând cont de prevederile Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.26/21.08.2013 art.10 alin.(2) lit.f, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori

*                                                                                                                  5

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.2, lit.a si lit.d si alin.4, lit.a si lit.f si art.45, alin.2, lit.a '55  '55  7 7

din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A. pe anul 2016 și estimările pe 2017-2018

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești R.A. funcționează ca entitate de interes public aflată


in : subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la • nivelul exigențelor actuale.                                                                                        | i

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.46/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 127/26.04.2016 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.224/28.07.2016 în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, Legii nr.l5/199(J, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,! Legii; nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.20/07.01.2016 privind^ aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și cu Ordonanța nr.26/21.08.2013 art.10 alin. (2) lit.f, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare .          ! [H I 1

Acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv Contractul de prestări servicii nr.l/Ol.07.2002 încheiat între R.A.S.P. Ploiești și Consiliul Local și cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care! a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;                                               Li ■'; |

Pentru anul 2016 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate! de R.A.S.P. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizai, activitatea de preluare si transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații' Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale^ Teleajen, precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SÂÎ.i și de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.                                                        ' I

i

■ ii Prezenta rectificare este necesară pentru constituirea de provizioane privind penalitățile pentru depășireaconcentrațiilor maxime admisibile ale indicatorilor de calitate, indicatori stabiliți prin Autorizația j de| Gospodărire a Apelor nr.5/01.02.2016 emisă de Administrația Națională Apele Române - Administrația’ Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, în care sunt prevăzute condițiile tehnice si de exploatare; pentru funcționarea Stației de epurare a municipiului Ploiești în conformitate cu cerințele legislației în domeniu inclusiv indicatorii de calitate a apei uzate epurate evacuate.                                            J

Prezenta rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli, conform art.10 alin.(2) lit.f din Ordonariți Guvernului 26/2013, produce modificări conform Anexelor nr.l si 2.                                 li l! i|


Veniturile totale în sumă de 7.238,66 mii lei nu se modifică.

Cheltuielile totale în sumă de 6.796,58 mii lei se majorează cu 439,64 mii lei. Rezultatul brut în sumă de 442,08 mii lei se diminuează cu 439,64 mii lei.

Impozitul pe profit în sumă de 97,51 mii lei se majorează cu 28,25 mii lei și2a conformitate cu prevederile Legii 227/2015- Legea privind Codul Fiscal.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul


de hotărâre alăturat.

*--7

! S ■

W-


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze:


Sanda Dragulea Gheorghe Andrei Alexandru Paul Pala^ Simion Gheorgjțe/Sarb Zoia Staicu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venit al Regiei Autonoma de Servicii Publice R.A. Ploiești peBugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Suma de 2.970,00 mii lei (2.650,00 mii lei inclusiv TVA - prestări servicii si suma de 320,00 mii lei - monitorizarea evoluției postchimice a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen aflat in patrimoniul municipiului Ploiești) alocata din bugetul local ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4J„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNO/PDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

(S^zr.

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2016i ir* î :

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfășoară răspunde interesului general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățire a calității serviciilor prestate la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.46/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 127/26.04.2016 si prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.224/28.07.2016 în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, Legii nr.l5/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum șuaanexelor de fundamentare a acestuia și Ordonanței nr.26/21.08.2013 art.10 alin (2) lit.f privind întărirea! disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale i sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare.                                                                                              ; ’!   || ;

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2016,!a i fost elaborat în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv Contractul de prestări servicii I nr. 1/01.07.2002 încheiat între R.A.S.P. Ploiești și Consiliul Local și cu prevederile Hotărârilor Consiliului! Local nr.3/3 0.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905 952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;                                                  î «

Pentru anul 2016 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuateMe R.A.S.P. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate, !cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare si transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului. Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești. ■

1 ; !

j i i

Prezenta rectificare este necesară pentru constituirea de provizioane privind penalitățile pentru depășirea concentrațiilor maxime admisibile ale indicatorilor de calitate, indicatori stabiliți prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.5/01.02.2016 emisă de Administrația Națională Apele Române - Administrația ( Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, în care sunt prevăzute condițiile tehnice si de exploatare pentru' funcționarea Stației de epurare a municipiului Ploiești în conformitate cu cerințele legislației în domeniu; inclusiv indicatorii de calitate a apei uzate epurate evacuate.                                             ; j j , '

i H :


Prezenta rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli, conform art.10 alin.(2) lit.f din Ordonanța! rnului 26/2013, produce modificări conform Anexelor nr.l si 2.                                 : j 11| j


Guvernului 26/2013, produce modificări conform Anexelor nr.l si 2.

Ținând cont de execuția bugetară la 30.09.2016, propunem rectificarea următorilor indicatori din cadrul capitolelor de Venituri totale și Cheltuieli totale, care sunt detaliați în Anexa nr. 2, după cum urmează:                                                                                           : UI

; 1

■ i

Veniturile totale în sumă de 7.238,66 mii lei nu se modifică.


""■'ss ■ ■

-f rL '

r

ii


Cheltuielile totale în sumă de 6.796,58 mii Iei se majorează cu 439.64 mii lei, după cumurmcază:/

A.


f s H i'iîî

h                           i'l ' w >

Cheltuielile cu bunuri si servicii în sumă de 2.209,08 mii lei se diminuează 'cu 203.40 s'.’mii^leî, respectiv:                                                                                                         ■ V           ...:i


Al. Cheltuielile privind stocurile în sumă de 270,05 mii lei se diminuează cu 20,90>mi^'dej^QaTtQrȚăre(:a economiilor inregistrate la materiale si obiecte de inventar, respectiv la consumulIfeb^eiîergiâ, electrică.                                                                                                                            11 i

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți în sumă de 138,65 mii lei se diminuează cu 13,60 mii lei, respectiv:

 • - cheltuielile privind întreținerea și reparațiile programate la Stația de Epurare Ploiești se diminuează

cu suma de 10,00 mii lei, datorită economiilor înregistrate;

 • - cheltuielile cu primele de asigurare cu suma de 3,60 mii lei.                                       p

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.800,38 mii lei se diminuează cu 168,90

mii lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de următoarele cheltuieli:                     J ■

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane se diminuează cu 5,00 mii lei;

 • - cheltuieli cu contribuții primire ape uzate se diminuează cu 104,60 mii lei ca urmare a faptului că de

la data de 01.02.2016, autorizația de funcționare a Stației de Epurare Ploiești (nr.5/01.02.2016) corespunde normativului NTPA 001 din H.G. 188/2002, R.A.S.P. fiind penalizată de Administrația Bazinală Buzău-Ialomița în perioada 01.02.2016-31.10.2016 cu suma de 680.983,00 lei pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, penalități care schimbă modul de calcul al contribuției lunare.                                                   ■ |

 • -  cheltuielile cu analize fizico-chimice ape uzate se diminuează cu suma de 10,00 mii datorită

economiilor înregistrate;                                                                       ' IH

 • - cheltuielile cu gestionarea riscurilor (proceduri sistem) se diminuează cu 11,00 mii lei conform

răspuns primit de la Secretariatul General al Guvernului nr.131/28,12,2015.                   j! l!

B.


 • - cheltuielile cu evaluare riscuri incendiu se diminuează cu 7,00 mii lei cf. contract din august 2016. j li ’

  C.


Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 62,76 mii lei se majoreaza^cu | 8,00 mii lei, reprezentând cval TVA aferent constituirii societății Apa Nova ca debitor conform i Dispoziției ANAF PLR-AIF-537/08.02.2013 si Deciziei ANAF nr:42/15.07.2016.            Ș jj -|

C0.


Cheltuielile cu personalul în sumă de 4.307,06 mii lei se diminuează cu 54,54 mii lei, după cum urmează:                                                                                            j '

Cheltuielile de natură salarială în sumă de 3.382,12 mii lei nu se modifică.                    : |

Cheltuielile cu salariile în sumă de 3.021,01 mii lei nu se modifică.                       I 5

Bonusurileîn sumă de 361,11 mii lei nu se modifică.                                   | \

Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 90,48 mii lei se majorează cu 1,00 mii lei, drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești, urmare definitivării procesului din noiembrie 2016. ’ : ' Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 84,09 mii lei se diminuează cu 45.49 .mii lei datorită economiilor înregistrate la contractele de mandat pentru director și consiliul li de administrație.                                                                                                         Ij ’■!

Cheltuielile cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale în sumă1 de ; 750,38 mii lei se diminuează cu 10,06 mii lei ca urmare a influentelor de mai sus.               |L I

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 217,58 mii lei se majoreaza cu 689,58 mii lei, dupaicum urmează:                                                                                                ‘.

 • - cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se diminuează cu suma de 24,00 :

mii lei;                                                                                                           J )• ;

 • - se diminuează cu suma de 34,45 mii lei, urmare anulării provizionului pentru participarea Ia profita

salariaților;                                                                                                           j-| IHI i

 • - se majorează cu suma de 750,00 mii lei urmare constituirii de provizioane privind penalitățile pentru! depășirea concentrațiilor maxime admisibile ale indicatorilor de calitate, indicatori stabiliți' prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.5/01,02,2016.


CI.

C2.

C3.

C4.


C5.


D.


■ ',

In urma controalelor si analizelor efectuate de către reprezentantul Administrației Bazinale de Apă Buzău; ;

Ialomița S.G.A. Prahova s~a constatat depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din efluentul :l ii !■ I;

■ : I' ' : li ... iț ;

                                                      .! N

Stației de epurare a Municipiului Ploiești, descărcați în emisar, controale în urma cărora au fost încheiate procese verbale de constatare pentru abaterile de la prevederile reglementate referitoare la concentrațiile maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, cdnform art.4 alin. (5) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

împotriva Proceselor verbale de constatare R.A.S.P. a formulat plângeri contravenționale depuse la judecătoria Ploiești.                            /                                                             1

Pe rolul judecătoriei Ploiești se află un număr de 8 dosare având ca obiect plângere împotriva proceselor verbale de constatare a depășirii concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, unde R.A.S.P. Ploiești are calitatea de petent, intimat fiind A.N.A.R. Stadiul procesual al dosarelor: fond. R.A.S.P solicită admiterea Plângerii împotriva proceselor verbale, anularea acestora ca fiind netemeinice si nelegale și exonerarea regiei de la plata penalităților. Toate procesele verbale și facturile aferente au fost returnate cu adresă de înaintare către A.N.A.R . - S.G.A. Prahova, regia nerecunoscând / nesemnând aceste procese verbale.


Veniturile neimpozabile în sumă de 76,94 mii lei au următoarea componență: venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă aferente anului 2015, efectuate în anul 2016 în sumă de 12,52 mii lei;

- venituri din anularea provizioanelor pentru participarea salariaților la profit din anul 2015, acordat în anul 2016, în sumă de 64,42 mii lei.■ i H Cheltuielile nedeductibile în sumă de 860,50 mii lei au următoarea componență:

cheltuieli cu asigurare clădire sediu R.A.S.P. 2,18 mii lei;

cheltuieli cu taxă judiciară de timbru 4,00 mii lei (recuperare prejudiciu Dacia Duster - Raport Curte Conturi);

cheltuieli cu amenzi, penalități, accesorii 836,01 mii lei ( din care: 750,00 mii lei provizioane


penalități depășire concentrații indicatori calitate Stație epurare); despăgubiri cheltuieli de judecată hotărâri judecătorești 9,90 mii lei;

- cval TVA conform Dispoziției ANAF PLR-AIF-537/08.02.2013 si Deciziei ANAF nr:42/15.07.2016, 8,34 mii lei; ’ cheltuieli privind activele cedate 0,5 mii lei.


■h

Impozitul pe profit în sumă de 97,51 mii lei se majorează cu 28,25 mii lei și a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015- Legea privind Codul Fiscal.

R.A.S.P. Ploiești a atins limita de deductibilitate prevăzută de art.26 alin (1) lit a) din Codul fiscal privind rezerva legală.

Profitul net se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare astfel:

 • - 85% reprezentând vărsăminte la bugetul local;

-10% participarea salariaților la profit;

 • - 5% surse de finanțare.

Pentru estimările aferente anilor 2017-2018 sumele din buget sunt la nivelul anului 2016.

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și Anexele nr.l si 2 de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Rezultatul brut în sumă de 442,08 mii lei se diminuează cu 439,64 mii lei.Contabil-șef,

Carmen VoicujL


-

HOTARAREA NR. 16                  ■

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE     #© v

din data de                 / '/

12.12.2016 ora 14 00              ii 1.J

ORDINEA DE ZI :  ?

VK v;...;

- <• . —         i’               '

APROBĂRI / AVIZARI :

Avizarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești pe anul 2016 .

DIVERSE

La ședința au fost prezenti membrii din Consiliul de Administrație : Gheorghe loan, Ittu loan si Scarlat Maria, lipsa fiind Ristulescu Gheorghe .

O

Dupa ce a fost expusa ORDINEA DE ZI, Consiliul de Administrație

\..

HOTĂRĂȘTE:

-Desemnează secretar pentru ședința de astazi 12.12.2016 - pe dna Mirea Ecaterina Elena -economist.

1. După discuțiile purtate cu dna contabil sef, membrii Consiliului de Administrație au avizat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RASP Ploiești pe anul 2016 .

Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr. 16 /12.12.2016, semnat de membrii Consiliului de Administrație. Întocmit -ec. - Mi rea Ecaterina

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat 2016

Propuneri rectificare 2016

%

Prevederi

%

An 2017

An 2018

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.238,66

7.238,66

100,00

7.238,66

7.238,66

100,00

100,00

1

Venituri din exploatare, din care:

2

7.236,32

7.236,32

100,00

7.236,32

7.236,32

100,00

100,00

a)

subvenții, cf. prevederilor

3

b)

transferur, cf. prevederilor

4

2

Venituri financiare

5

2,34

2,34

100,00

2,34

2,34

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

6.796,58

7.236,22

106,47

7.236,22

7.236,22

100,00

100,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.796,48

7.236,12

106,47

7.236,12

7.236,12

100,00

100,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2.209,08

2.005,68

90,79

2.005,68

2.005,68

100,00

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

62,76

70,76

112,75

70,76

70,76

100,00

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.307,06

4.252,52

98,73

4.252,52

4.252,52

100,00

100,00

CO

Cheltuieli de natura salariala

(rd.13+rd.14)

12

3.382,12

3.382,12

100,00

3.382,12

3.382,12

100,00

100,00

C1

ch. cu salariile

13

3.021,01

3.021,01

100,00

3.021,01

3.021,01

100,00

100,00

C2

bonusuri

14

361,11

361,11

100,00

361,11

361,11

100,00

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

90,48

91,48

101,11

91,48

91,48

100,00

100,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

hotarari jud

90,48

91,48

101,11

91,48

91,48

100,00

100,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

84,09

38,60

45,90

38,60

38,60

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

750,38

740,32

98,66

740,32

740,32

100,00

100,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

217,58

907,16

416,93

907,16

907,16

100,00

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

0,10

0,10

100,00

0,10

0,10

100,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

III.

REZULTATUL

BRUT(profit/pierdere)

22

442,08

2,44

0,55

2,44

2,44

100,00

100,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

97,51

125,76

128,97

125,76

125,76

100,00

100,00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

344,57

-123,32

-128,42

-123,32

-123,32

100,00

100,00

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

i

■ ■ i

1

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

2016

Propuneri rectificare 2016

%

Pr

An 2017

evederix?'

An 2018 <-

*   * * 4

'9'=7/5*J.ț)0:

/o            I: i

10=8/7*100

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

((V"

W

X

1 i:’’‘ i

KPWC

7'

II X

x.--

IH

’N

î

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.

30

344,57

-123,32

-35,79

-123,32

-123,32

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

34,45

0,00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

292,88

0,00

■ h hi

1

i -

; i

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

17,24

0,00

i

j

i

i 1

; Ș

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1 1

i i

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

i i

> i j j

cheltuieli materiale

38

i 1

A

cheltuieli cu salariile

39

C)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

► i

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

alte cheltuieli

42

1

i

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

125,75

125,75

100,00

41,50

41,50

33,00

1 : U i 1       '

100,00

■IM '

1

Alocații de la buget

44

! ■

î

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

! .

î

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIT!!

46

125,75

125,75

100,00

41,50

41,50

33,00

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

102

102

100,00

102

102

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariati total

49

102

102

100,00

102

102

100,00

100,00 i

1

1;

>

i '

i i ''

; ■;


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2016

Propuneri rectificare 2016

%

Pr

An 2017

evederi/M-

An20&

Fi t—

9=7/5*100

’/o \ i'V 1

x';      j

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000

50

2.644

2.644

100,00

2.644

X

\              l r

'Cy 1.00,00

^6- r -

/400<00 ■

j

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile

(rd.13/rd.49)*1000

51

2.468

2.468

100,00

2.468

2.468

100,00

100,00

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

70,94

70,94

100,00

70,94

70,94

100,00

100,00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finîte/persoana)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

54

938,93

999,66

106,47

999,66

999,66

100,00

100,00

8

Plăti restante

55

9

Creanțe restante

56


CONDUCATOI U

lonescu        1

R£g/a'°c ^ÎOWOAîA T-£ serviciiCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Voicu Carmen

/q

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

ANEXA NR:2


mii lei

Nr. rd.

An 2015

An 2016

Propuneri an 2016

Nr. Crt

INDICATORI

Aprobat

Realizat

2015

Aprobat

Realizat preliminat la

Propuneri rectificare

%

9=8/5x100

%

10=8/6ax100

din care:

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

224/28.07/16

30.09.2016

2016

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

7.322,57

7.322,57

7.305,42

7.238,66

7.238,66

5.369,58

7.238,66

99,09

100,00

1.768,08

3.588,72

5.369,58

7.238,66

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

7.317,15

7.317,15

7.299,48

7.236,32

7.236,32

5.367,45

7.236,32

99,13

100,00

1.767,38

3.587,34

5.367,45

7.236,32

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

7.317,15

7.317,15

7.299,48

7.236,32

7.236,32

5.367,45

7.236,32

99,13

100,00

1.767,38

3.587,34

5.367,45

7.236,32

a1]

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

7.290,05

7.290,05

7.276,09

7.218,34

7.218,34

5.348,90

7.218,34

99,21

100,00

1.764,89

3.580,97

5.348,90

7.218,34

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2.342,79

2.342,79

2.227,67

2.208,33

2.208,33

1.659,31

2.208,33

99,13

100,00

561,25

1.110,27

1.659,30

2.208,33

RAMPA TELEAJEN

266,66

266,66

181,66

266,66

0,00

83,33

181,66

266,66

a3)

din redevente si chirii

6

3,10

3,10

3,10

3,20

3,20

2,40

3,20

103,23

100,00

0,80

1,60

2,40

3,20

a4)

alte venituri

7

24,00

24,00

20,29

14,78

14,78

16,15

14,78

72,84

100,00

1,69

4,77

16,15

14,78

bL

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1)

din amenzi si penalitati

15

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

Z

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

-

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

5,42

5,42

5,94

2,34

2,34

2,13

2,34

39,39

100,00

0,70

1,38

2,13

2,34

aL

din imobilizări financiare

23

■■

b)

din investiții financiare

24

din diferente de curs

25

d)

din dobânzi

26

5,42

5,42

5,94

2,34

2,34

2,13

2,34

39,39

100,00

0,70

1,38

2,13

2,34

e)

alte venituri financiare ~ -     - -   ........

27

.....

------- .

. . .

- 3

Venituri extraordinare - ' ------------------------

28

- ■ ......

-----

--------------

- ......

............—

------ -- -

------Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat

2015

Aprobat

Realizat preliminat la

30.09.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordîn

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordîn

20/2016

cF.HCL

224/28.07.'16

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

6.543,58

6.543,58

5.918,71

6.796,58

6.796,58

4.258,85

7.236,22

122,26

106,47

1.270,51

2.827,41

4.258,86

7.236,22

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.3l+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

6.543,18

6.543,18

5.918,71

6.796,48

6.796,48

4.258,84

7.236,12

122,26

106,47

1.270,50

2.827,41

4.258,86

7.236,12

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

2.085,28

2.085,28

1.784,16

2.209,08

2.209,08

1.291,31

2.005,68

112,42

90,79

373,90

831,01

1.291,31

2.005,68

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

288,80

288,80

222,85

270,05

270,05

126,81

249,15

111,80

92,26

51,05

88,67

126,81

249,15

X

cheltuieli cu materiile prime

33

X

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

116,50

116,50

87,86

112,47

112,47

55,26

109,47

124,60

97,33

13,97

27,48

55,26

109,47

blL

cheltuieli cu piesele de schimb

35

26,80

26,80

19,29

26,46

26,46

12,88

33,06

171,38

124,94

1.74

2,87

12,88

33,06

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

33,30

33,30

26,74

34,37

34,37

18,72

34,37

128,53

100,00

6,35

12,05

18,72

34,37

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

51,80

51,80

39,37

51,53

51,53

14,75

45,33

115,14

87,97

1,25

13,36

14,75

45,33

X

cheltuieli privind energia si apa

38

120,50

120,50

95,62

106,05

106,05

56,80

94,35

98,67

88,97

35,83

47,83

56,80

94,35

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

66,10

66,10

50,77

138,65

138,65

66,54

125,05

246,31

90,19

10,98

23,46

66,54

125,05

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

24,20

24,20

12,51

94,15

94,15

36,40

84,15

672,66

89,38

1,05

3,50

36,40

84,15

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

27,50

27,50

26,41

26,50

26,50

19,80

26,50

100,34

100,00

6,60

13,20

19,80

26,50

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

9,00

12,00

100,00

100,00

3,00

6,00

9,00

12,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

15,50

15,50

14,41

14,50

14,50

10,80

14,50

100,62

100,00

3,60

7,20

10,80

14,50

c)

prime de asigurare

45

14,40

14,40

11,85

18,00

18,00

10,34

14,40

121,52

80,00

3,33

6,76

10,34

14,40

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 7+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.730,38

1.730,38

1.510,54

1.800,38

1.800,38

1.097,96

1.631,48

108,01

90,62

311,87

718,88

1.097,96

1.631,48

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

5,00

5,00

0,80

4,80

4,80

0,00

4,80

600,00

100,00

0,00

0,00

0,00

4,80

b1) | cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

9,60

9,60

9,60

11,00

11,00

4,25

11,00

114,58

100,00

1,33

3,46

4,25

11,00

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

8,60

8,60

8,60

9,00

9,00

3,25

9,00

104,65

100,00

0,83

2,46

3,25

9,00

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

200,00

100,00

0,50

1,00

1,00

2,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

X

„ X              /   Li A'

X            - '--x.

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

i

- ch. de promovare a produselor

56

\w

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57.

_________,_____

____ .. _______

____...

X

.....

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

.........

_

X

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

...... . - _ ■ .. ..


r

Ir. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=B/6ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat

2015

Aprobat

Realizat preliminat la

30.09.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

224/28.07.'16

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

1,40

1,40

0,99

10,00

10,00

2,81

5,00

505,05

50,00

0,73

1,60

2,81

5,00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

26,27

26,27

14,13

7,09

7,09

5,08

7,09

50,18

100,00

0,00

0,00

5,08

7,09

-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

2,40

2,40

0,03

0,64

0,64

0,00

0,64

2.133,33

100,00

0,00

0,00

0,00

0,64

- interna

65

2,40

2,40

0,03

0,64

0,64

0,00

0,64

2.133,33

100,00

0,00

0,00

0,00

0,64

- externa

66

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

29,50

29,50

24,81

28,04

28,04

15,36

24,34

98,11

86,80

5,03

10,07

15,36

24,34

JL

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

10,00

10,00

9,21

11,90

11,90

7,77

11,90

129,21

100,00

2,44

5,22

7,77

11,90

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

69

1.647,71

1.647,71

1.450,79

1.723,05

1.723,05

1.062,39

1.565,75

107,92

90,87

302,34

698,33

1.062,39

1.565,75

J1L

cheltuieli de asigurare si paza

70

357,10

357,10

343,72

515,29

515,29

349,89

515,29

149,92

100,00

86,27

204,53

349,89

515,29

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

J3}

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

15,73

15,73

12,45

6,40

6,40

3,06

6,40

51,41

100,00

0,00

0,60

3,06

6,40

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

JȘL

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i5)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

1,40

0,36

1,40

1,40

0,00

1,40

388,89

100,00

0,00

0,00

0,00

1,40

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

0,90

0,90

0,20

4,50

4,50

0,30

1,60

800,00

35,56

0,00

0,20

0,30

1,60

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

55,40

55,40

48,06

62,76

62,76

46,86

70,76

147,23

112,75

12,65

26,03

46,86

70,76

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice sî resurse minerale

81

ch.cu taxa de licența

82

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

2,25

3,00

100,00

100,00

0,75

1,50

2,25

3,00

JL

ch.cu taxa de autorizare

83

2,96

2,96

0,96

11,46

11,46

2,17

11,46

1.193,75

100,00

1,44

1,93

2.17

11,46

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,10

0,10

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

100,00

0,00

0,00

0,00

,OTOt

f)

ch. cu alte taxe si impozite

85

48,34

48,34

44,10

48,29

48,29

42,43

56,29

127,64

116,57

10,46

22,60

42,43

.56,29 '

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

86

4.172,11

4.172,11

3.919,11

4.307,06

4.307,06

2.903,66

4.252,52

108,51

98,73

862,26

1.985,39

2.903,68

4.252,‘S2

11

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd,92)

87

3.192,60

3.192,60

3.017,61

3.382,12

3.382,12

2.332,67

3.382,12

112,08

100,00

706,19

1.581,57

2.332,67

3.382,Î2

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.9l), din care:

88

2.887,52

2.887,52

2.736,05

3.021,01

3.021,01

2.067,76

3.021,01

110,42

100,00

639,34

1.370,72

2.067,76

3.02lj01

■X1-

a) salarii de baza

89

2.196,23

2.196,23

2.070,47

2.205,65

2,205,65

1.536,89

2.205,65

106,53

100,00

506,35

1.016,20

1.536,89

2.205,65 -

--

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente ~ --salariului de baza (conform CCM)*--------

JKh

^-691,29

. -7 '.691,29

--665,58

815,36

815,36

--530,88

—815,36

— 122,50

—100,00

132,99

354,52

530,88

815,36Nr. rd.

An 2015

An 2016

Propuneri an 2016

Nr.Crt

INDICATORI

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat preliminat la

Propuneri rectificare

%

9=8/5x100

%

10=8/6ax100

din care:

cf.Ordin

2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

224/28.07.’16

30.09.2016

2016

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

L

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

305,08

305,08

281,56

361,11

361,11

264,90

361,11

128,25

100,00

66,85

210,85

264,90

361,11

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

57,75

57,75

42,56

81,55

81,55

41,64

81,55

191,61

100,00

12,76

32,04

41,64

81,55

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

197,20

197,20

192,67

201,51

201,51

145,22

201,51

104,59

100,00

51,68

100,76

145,22

201,51

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea safariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

36,26

36,26

36,26

64,42

64,42

64,42

64,42

177,66

100,00

0,00

64,42

64,42

64,42

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

13,87

13,87

10,07

13,63

13,63

13,63

13,63

135,35

100,00

2,41

13,63

13,63

13,63

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

138,66

138,66

119,08

90,48

90,48

43,92

91,48

76,82

101,11

1,40

45,32

43,92

91,48

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

138,66

138,66

119,08

90,48

90,48

43,92

91,48

76,82

101,11

1,40

45,32

43,92

91,48

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.l 1 t+Rd.112), din care:

104

112,78

112,78

104,10

84,09

84,09

22,21

38,60

37,08

45,90

5,57

14,14

22,21

38,60

a) pentru directori/directorat

105

76,07

76,07

72,32

31,80

31,80

0,00

5,30

7,33

16,67

0,00

0,00

0,00

5,30

componenta fixa

106

76,07

76,07

72,32

31,80

31,80

0,00

5,30

7,33

16,67

0,00

0,00

0,00

5,30

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

36,71

36,71

31,78

52,29

52,29

22,21

33,30

104,78

63,68

5,57

14,14

22,21

33,30

componenta fixa

109

36,71

36,71

31,78

52,29

52,29

22,21

33,30

104,78

63,68

5,57

14,14

22,21

33,30

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările si proiecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.11 9), din care:

113

728,08

728,08

678,31

750,38

750,38

504,88

740,32

109,14

98,66

149,10

344,36

504,88

740,32

Z i'

a) ch. privind contribuția la asigurările sociale

114

503,89

503,89

471,48

517,23

517,23

349,88

510,30

108,23

98,66

102,68

238,29

349,88

510,3# 3

d) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

15,95

15,95

14,79

16,37

16,37

10,94

16,15

109,17

98,63

3,22

7,46

10,94

16/5"

c) ch. privind contribuția la asigurările sociale de sanatate

116

165,83

165,83

155,88

170,23

170,23

115,08

167,92

107,72

98,64

33,73

78,43

115,08

167^2 *

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale —

A17

21—.42,41

42,41

36,16

—_46,54

--   46,54

..... J28.97

45,95

_127,07

.98,73

9,47

20,18

28,97

\V

45,95 **

-

aferente fondului de salarii-----------—■Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=8/6 ax100

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat 2015

Aprobat

Realizat preliminat la

30.09.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare

CA

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

224/28.07.'16

Trim I

Trim II

Trim Iii

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

230,39

230,39

167,39

217,58

217,58

17,01

907,16

541,94

416,93

21,69

-15,02

17,01

907,16

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:

121

9,10

9,10

8,06

91,00

91,00

5,02

91,00

1.129,03

100,00

5,00

5,01

5,02

91,00

- către bugetul general consolidat

122

1,00

1,00

0,46

10,00

10,00

5,02

10,00

2.173,91

100,00

5,00

5,00

5,02

10,00

- către alti creditori

123

8,10

8,10

7,60

81,00

81,00

0,00

81,00

1.065,79

100,00

0,00

0,01

0,00

81,00

bL

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,80

0,80

0,71

0,50

0,50

0,06

0,50

70,42

100,00

0,00

0,00

0,06

0,50

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

57,00

57,00

38,47

53,60

53,60

20,17

34,60

89,94

64,55

1,26

8,96

20,17

34,60

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

127,30

127,30

86,99

118,00

118,00

68,70

94,00

108,06

79,66

22,89

46,60

68,70

94,00

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

36,19

36,19

33,16

-45,52

-45,52

-76,94

687,06

2.071,95

-1.509,36

-7,46

-75,59

-76,94

687,06

Ț1L

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

79,97

79,97

76,94

34,45

34,45

0,00

764,00

992,98

2.217,71

0,00

0,00

0,00

764,00

fi.i)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

64,42

64,42

64,42

34,45

34,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

43,78

43,78

43,78

79,97

79,97

76,94

76,94

175,74

96,21

7,46

75,59

76,94

76,94

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

43,78

43,78

43,78

79,97

79,97

76,94

76,94

175,74

96,21

7,46

75,59

76,94

76,94

- din participarea salariatilor la profit

133

36,26

36,26

36,26

64,42

64,42

64,42

64,42

177,66

100,00

0,00

64,42

64,42

64,42

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

7,52

7,52

7,52

15,55

15,55

12,52

12,52

166,49

80,51

7,46

11,17

12,52

12,52

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143)t din care:

136

0,40

0,40

0,01

0,10

0,10

0,01

0,10

1.000,00

100,00

0,01

0,01

0,01

0,10

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

0,00

0,00

0,00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar IRd.141+Rd.142), din care:

140

0,40

0,40

0,01

0,10

0,10

0,01

0,10

1.000,00

100,00

0,01

0,01

0,01

0,10

//

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

!l

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

142

ir

c)

alte cheltuieli financiare

143

ii ■

\                                          1 i

3

Cheltuieli extraordinare

144

A‘

■. '1L~- ■ .. /■'

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                             ’ --------

145

778,99

778,99

1.386,71

442,08

442,08

1.110,73

2,44

0,55

497,57

761,31

1.110,72

2,44

146

--40,07

40,07

43,78

. 79,98

. . z 79,98

. 76,94

z——76,94

.175,74

—- 96,20

7,46

75,59

76,94

76,94

-

,----

r

Jr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2015

An 2016

%

9=8/5x100

%

10=B/6ax10D

Propuneri an 2016 din care:

Aprobat

Realizat

2015

Aprobat

Realizat preliminat la

30,09.2016

Propuneri rectificare 2016

cf.Ordin 2032/2013

cf.Hotarare CA

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

224/28.07.'16

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

I cheltuieli nedeductibife fiscal

147

103,72

103,72

100,50

156,86

156,86

20,79

860,50

856,22

548,58

6,72

12,11

20,79

860,50

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

134,82

134,82

250,00

97,51

97,51

175,76

125,76

50,30

128,97

79,72

118,90

175,76

125,76

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salarîala (Rd.87)

150

3.192,60

3.192,60

3.017,61

3.382,12

3.382,12

2.332,67

3.382,12

112,08

100,00

706,19

1.581,57

2.332,67

3.382,12

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

2.887,52

2.887,52

2.736,05

3.021,01

3.021,01

2.067,76

3.021,01

110,42

100,00

639,34

1.370,72

2.067,76

3.021,01

a)

Cheltuieli cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

21,01

21,01

21,01

100,00

0,00

5,29

13,15

21,01

C)

Cheltuieli cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognoza! la finele anului 2016 fata de cel aprobat in anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea si pana la finele anului, in condiții justificate de extindere a activitatii.

23,76

23,76

23,76

100,00

0,00

5,94

14,85

23,76

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

104

104

99

102

102

94

102

103,03

100,00

96

94

94

102

4

Nr. mediu de salariati

153

101

101

95

102

102

95

102

106,25

100,00

97

96

95

102

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

2.382,45

2.382,45

2.375,04

2.468,15

2.468,15

2.418,44

2.468,15

103,92

100,00

2.197,04

2.379,72

2.418,43

2.468,15

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd. 150/Rd.153)/12*1000

155

2.556,60

2.556,60

2.551,03

2.643,91

2.643,91

2.604,22

2.643,91

103,64

100,00

2.382,92

2.578,32

2.604,22

2.643,91

6

a)

Productivitatea muncii in unîtati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

72.447,05

72.447,05

76.036,19

70.944,31

70.944,31

56.499,44

70.944,31

93,30

100,00

18.220,41

37.368,13

56.499,47

70.944,31

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF*p

161

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

6,99

285,37

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

"-de la operatori cu capital privat

166

6,99

248,90

"-de fa bugetul de stat

167

"-de la bugetul de local

168

"-de la alte entitati

169

36,47

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursatj^-^s^

170'WJTONOMA Ț-

^PUBLICER.A.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Voicu Carmen

--------CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si estimările pe 2017 — 2018.