Hotărârea nr. 454/2016

Hotãrârea nr. 454 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 7


HOTĂRÂREA NR. 454

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 21.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), alin.6 lit. a), pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă preluarea suprafeței de teren de 1817 mp, reprezentând str. Griviței (de la str. Emile Zola până la str. George Cosbuc) și a suprafeței de teren de 585 m.p. reprezentând alee (de la str. Griviței până la str. G-ral Vasile Milea) situate in Ploiești, din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2. (1) Aprobă transmiterea în concesiune către S.C. Hale și Piețe S.A. a suprafeței de teren de 1817 m.p., reprezentând str. Griviței (de la str. Emile Zola până la str. George Cosbuc) și a suprafeței de teren de 585 m.p. reprezentând alee (de la str. Griviței până la str. G-ral Vasile Milea) situate in Ploiești, în vederea organizării unei piețe agroalimentare provizorii în care să fie relocati comercianții și producătorii particulari din Piața Centrală.

(2) Imobilele menționate la alin. 1 se identifica in planul anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la contractele de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010, respectiv 14432/06.07.2009 încheiate cu S.C Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și S.C. Hale și Piețe S.A. , potrivit prevederilor art.lși art. 2, restul prevederilor contractelor rămânând neschimbate.

Art.4. Imputenicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actele adiționale corespunzătoare la contractele de delegare a gestiunii prin concesiune încheiate între municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, respectiv S.C. Hale și Piețe S.A.

Art. 5. Direcția Gestiune Patrimoniu, S.C. Hale și Piețe S.A. și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

Președinte de ședință,

GeorgepȘorinyNiculae BotezMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 116/2002 a fost înființată societatea comerciala Hale și Piețe S.A., ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008 au fost stabilite calitatea de operator al serviciilor de utilitate public specifice, precum și raportul juridic dintre autoritatea publică locală și societatea comercială constând în delegarea gestiunii serviciilor și concesionarea directă a bunurilor proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești, în conformitate cu art. 12 alin. 2 lit. a), art. 13 alin. 2, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 191/2009 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale,, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, a fost incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009.

Potrivit contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, aprobat ,prin5 Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 191/2009, S.C.^H^er/si Piețe S.A. administrează printre alte bunuri si Piața Centrala.                s

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/23711,2010 a fost aprobata modificarea articolului 1 al anexei la contractul de delegare^., gestiunii prin concesiune nr. 14782/2010 Încheiat intre Municipiul Ploiești%kS.Ci Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești, SRL si al art. 13, alin (1) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare, in sensul inlocuirii Anexei nr. 5, anexa in care sunt cuprinse si bunurile ce fac obiectul prezentei hotarari.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare si nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare, s-a aprobat modificarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/2010 incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești, SRL, in sensul excluderii suprafeței de teren de 1789 mp situata in Ploiești, str. Grivitei (Parcare Bariere) si transmiterea in concesiune către SC Hale si Piețe SA a terenului menționat mai sus. Suprafața de teren de 1789 mp reprezintă parcajele (4 zone) aflate de o parte si de alta a străzii Grivitei, restul suprafețelor de 1817 mp , respectiv 585 mp, ramanand in continuare in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Prin adresa nr. 25146/15.12.2016 S.C. Hale si Piețe S.A. a adus la cunoștința faptul ca in urma controlului efectuat de către Inspectoratul de Stat in Construcții Prahova s-au efectuat doua expertize a căror concluzie este faptul ca Piața Centrala Ploiești se incadreaza in grad seismic I. Ca atare, S.C. Hale si Piețe S.A. precizează ca : „ se impune realizarea unor lucrări de intervenție realizate in scopul creșterii nivelului de siguranța la acțiuni seismice a construcției existente, sau demolarea actualei construcții si realizarea unei construcții noi.

In vederea realizării acestor lucrări, este necesara relocarea comerciantilor si producătorilor particulari din Piața Centrala, pe un alt teren, unde sa-si desfasoare activitatea.

Dintre toate suprafețele de teren pe care le deține S.C. Hale si Piețe S.A., singurul care se pretează la organizarea unei piețe agroalimentare provizorii, il reprezintă terenul din Ploiești, str. Grivitei, care in prezent are destinația de “Parcare Bariere”, asa cum a fost preluat de S. C. Hale si Piețe S.A. de la S. C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L..... S.C. Hale si Piețe S.A. a primit in concesiune suprafața de 1789 mp ce reprezintă numai zona parcajelor de pe str. Grivitei din Ploiești. ” Conform planului anexat la adresa sus menționata, „construcția ce se va edifica in str. Grivitei, va ocupa si o parte din terenul dintre cele doua zone de parcaje, teren care in prezent nu este concesionat către S.C. Hale si Piețe S.A. ”

Având in vedere aceste aspecte si faptul ca S.C. Hale si Piețe S.A. a solicitat transmiterea in concesiune si a acestei suprafețe, conform planului anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/2013, suprafețele de teren care trebuie transmise in concesiune la S.C. Hale si Piețe S.A. se identifica intre zonele de parcaje si au următoarele caracteristici: suprafața alee 585 mp, suprafața strada Gri vitei 1817 mp.

Situația a fost analizată in data de 21.12.2016 de către Comisia nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat ,,favor abil condiționat de programul de aprovizionare, acesta sa se faca intre orele 21.00-06.00, iar pe timpul zilei nu vor staționa mașinile in jurul halelor

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct.

Amedeo Florin Tăbîrcă"VIZAT,


Serviciul Juridic-Contencios, Contracte Sef serviStț,j\ \    /

Roland DowmEnL


Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


Direcția Economică,


Director, Nicoleta Crăcjunoiuîntocmit: a

Holban Daniel;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


3

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al

municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare și

nr. 85/2008,cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 116/2002 a fost înființată societatea comerciala Hale și Piețe S.A., ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008 au fost stabilite calitatea de operator a serviciilor de utilitate publică specifice, precum și raportul juridic dintre autoritatea publică locală și societatea comercială constând în delegarea gestiunii serviciilor și concesionarea directă a bunurilor proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești, în conformitate cu art. 12 alin. 2 lit. a), art. 13 alin. 2, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 191/2009 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/27.02.2013 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare si nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare, s-a aprobat modificarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/2010 încheiat intre Municipiul Ploiești si SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești, SRL, in sensul excluderii suprafeței de teren de 1789 mp situata in Ploiești, str. Grivitei (Parcare Bariere) si transmiterea in concesiune către SC Hale si Piețe SA a terenului menționat mai sus. Suprafața de teren de 1789 mp reprezintă parcajele aflate de o parte si de alta a străzii Gri vitei.

Prin adresa nr. 25146/15.12.2016 S.C. Hale si Piețe S.A. a solicitat concesionarea suprafeței de teren situată intre cele doua zone de parcaje, suprafața ce se identifica in planul Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/2013 si este formata din suprafețele de 1817 m.p., si de 585 m.p. situate in Ploiești, str. Grivitei (de la str. Emile Zola pana la str. George Cosbuc si de la str. Grivitei pana la str. G-ral Vasile Milea) in vederea amenajării unei piețe agroalimentare, suprafețe de teren care in prezent se afla in concesiunea S.C. Servicii de Gospopdarire Urbana Ploiești S.R.L.

Luând in considerare cele menționate mai sus, se impune preluarea acestor suprafețe din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si transmiterea lor in concesiunea S.C. Hale si Piețe S.A., sens in care vor fi modificate anexele la contractele de delegare a gesiunii prin concesiune incheiate intre municipiul Ploiești si cele doua societăți comerciale menționate mai sus.

Având in vedere cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.       /

Consilieri:

Stanciu Marilena

Vîscan Robert-Ionw

Dragulea Sanda

Mateescu Marius Nicolae

Hodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare


PREȘEDINTE,


nescu/Stefan


SECRETAR,

Stanciu Mafilena