Hotărârea nr. 453/2016

Hotãrârea nr. 453 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.230/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ şi propunerea soluţiilor individuale motivate conform legislaţiei în vigoare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 453 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare;

Luând act de prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.12.2016;

Urmare adresei nr. 25574 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.12.2016;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea art.l al Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată, cu următorul conținut:

“In cadrul Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare Consiliului Local vor fl desemnați prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești câte un consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte care va avea rol consultativ".

Art.2. Hotărârea Consiliului Local nr.230/2016, modificată, se completează corespunzător.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016.DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

Orice activitate instituționalizată presupune stabilirea unei structuri încadrate în norme și reguli bine definite, care în temeiul normelor juridice ce reglementează specificul activității, să constituie premisa unei bune funcționări și capacitatea efectivă de a soluționa problemele caracteristice.

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local își organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2016 s-a aprobat componența Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Ulterior, prin adresa nr.25575 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.12.2016, doamna Stanciu Marilena, în calitate de consilier local și de membru în cadrul Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, având în vedere complexitatea dosarelor analizate în cadrul comisiei, a solicitat desemnarea câte unui consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte care să facă parte din comisia sus menționată.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Adjunct


Amedeo Florin TăbîrcăȘef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

VIZAT,


Serviciul Juridic-Contencios Contracte Șef ServicimXW

Roland Dorian EheyW! /

Direcția Economică Director Executiv, Nicoleta Crăciunpiu


întocmit, Negoiță Mădălin


i? cT^

EXPUNERE DE MOTIVE


.;?■ \,n

la proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului L^căJifw/230/20'1 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și myffțariereâ ./ -y terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.l 5/2003/^.nalizqred^ dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor i/tdiviâităTe motivate conform legislației în vigoare

Legea nr. 215/2001 - Legea Administrației publice locale, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2016 s-a stabilit componența Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare.

Ulterior, prin adresa nr.25575 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.12.2016, doamna Stanciu Marilena, în calitate de consilier local și de membru în cadrul Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, având în vedere complexitatea dosarelor analizate în cadrul comisiei, a solicitat desemnarea câte unui consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte care să facă parte din această comisie.

Față de cele menționate mai sus, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 230


privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Drăgulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare;

Luând în considerare prevederile art.l din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.15/2003;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești ~ Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 05.07.2016;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera „c” si litera „d”, precum si alin.6 lit. „a” punctul 5 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă stabilirea componentei Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, după cum urmează:

Președinte: domnul Minea Constantin-Gabriel

Secretar: domnul Neagu Florin-Daniel Membri: doamna Stanciu Marilena domnul Văduva Sorin domnul Sîrbu-Simion Gheorghe

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                  ■ - c

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, /'Achiziții /Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. X \

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

Președintede^ ședință, George-Sd|rin-Nictulae Botez
muniC'pÎul~pl3iEșTI '■

Sci. Republicii, nr.2    .• i

25575

20 -12- 20i5


Către,

Primarul Municipiului Ploiești

Subsemnata Stanciu Marilena, CNP 2531202293143, în calitate de consilier local și de membru în cadrul Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, având în vedere complexitatea dosarelor analizate în cadrul comisiei, vă rog să desemnați un consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte care să facă parte din comisia mai sus menționată.

Semnătura,

Data,


RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.230/2016 privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare