Hotărârea nr. 452/2016

Hotãrârea nr. 452 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ii ■.

‘l

</

HOTĂRÂREA NR. 452 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată;

Luând act de prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.07.2016;

Urmare adresei nr. 25574 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.12.2016;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată, cu următorul conținut:

“Az cadrul Comisiilor de specialitate nr. 2 și nr. 5 ale Consiliului Local vor fi desemnați prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești câte un consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte care vor avea rol consultativ”.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată, se completează corespunzător.

Art.  3  Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții  Publice,

Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016.
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consițuîlhi-^căl^/

o' ^g.

nr.195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată

Legea nr. 215/2001 - Legea Administrației publice locale, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată de Hotărârea nr. 225/2016, au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Ulterior, prin adresa nr. 25574/20.12.2016, doamna consilier local Stanciu Marilena, în calitate de secretar al Comisiilor nr. 2 și nr. 5 ale Consiliului Local, a solicitat desemnarea unui consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte care să facă parte din Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, din Comisia nr. 5 a Consiliului Local.

Față de cele menționate mai sus, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată

Orice activitate instituționalizată presupune stabilirea unei structuri încadrate în norme și reguli bine definite, care în temeiul normelor juridice ce reglementează specificul activității, să constituie premisa unei bune funcționări și capacitatea efectivă de a soluționa problemele caracteristice.

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local își organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată de Hotărârea nr.225/2016, au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Ulterior, prin adresa nr. 25574 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.12.2016, doamna Stanciu Marilena, în calitate de secretar al Comisiilor nr. 2 și nr. 5 ale Consiliului Local, a solicitat desemnarea câte unui consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte care să asigure consiliere juridică de specialitate membrilor din comisiile menționate anterior.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 195


1

VIZAT Pfer

legalIt

Ș E G R aJ

ARprivind organizarea comisiilor de specialitate pe domeniLd& activitate >


și aprobarea componenței acestora

Z


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:


Văzând prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;


Având în vedere propunerile formulate de consilieri pentru stabilirea componenței comisiilor de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată și actualizată,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Aprobă organizarea unui număr de 7 comisii de specialitate, după cum urmează:

  • 1. Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze

  • 2. Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale

  • 3. Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului

  • 4. Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

  • 5. Comisia pentru protecție și asistență socială

  • 6. Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport

  • 7. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații

Art. 2 Aprobă componența comisiilor prevăzute la art. 1, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data prezentei orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Către,

Primarul Municipiului Ploiești


Bd. Republicii, nr 2


25574


20 -12- 2018

Subsemnata Stanciu Marilena, CNP 2531202293143, în calitate de consilier local și de secretar al Comisiei de Specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și al Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru Protecție și Asistență Socială, vă rog să desemnați un consilier juridic din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte care să facă parte din comisiile de specialitate mai sus menționate.

Semnătura,                                      Data,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

jt?' .. ’’         X

V.

/A-^7   ■:■■■■    \ \^\

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată