Hotărârea nr. 451/2016

Hotãrârea nr. 451 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 200/2016, privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul şcolar 2016-2017, modificată şi completată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești

nr. 200/2016, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduvă, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 200/2016, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 20.12.2016;

în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice , privind acordarea autorizării de funcționare provizorie a SC Anette Design SRL din municipiul Ploiești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din municipiul Ploiești,

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 200/2016, modificată și completată, cu reprezentantul Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program normal și prelungit „Hello Kids” Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, respectiv doamna Stanciu Marilena.

Art. 2 Aprobă completarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 200/2016, modificată și completată, cu reprezentantul Consiliului Local al municipiului Ploiești în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Grădiniței cu program normal și prelungit „Hello Kids” Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, respectiv doamna Sorescu Florina Alina.

Art. 3 începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 200/2016, modificată și completată, se completează corespunzător.

Art.4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


I              5 ședință,

Geoi           culae Botez
Contrasemnează Secretar, Anabell-Olimpia Măntoiu


ăntoiu


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 200/2016, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată

Conform adresei nr. 4043/14 decembrie 2016, emisă de către Inspectoratul Școlar al județului Prahova, se adeverește că unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din Ploiești, str Frăsinet nr. 2A, face parte din rețeaua unităților de învățământ preuniversitar a județului Prahova, începând cu anul școlar 2016-2017.

Unitatea de învățământ preuniversitar funcționează în baza autorizării provizorii acordată prin ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5049/30.08.2016.

Având in vedere cele prezentate mai sus am luat, totodată, act de solicitărilr cu nr. 25465, respectiv 25466/19.12.2016, prin care domnul Tudorache Augustin, administratorul Grădiniței particulare „Hello Kids”, solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliul de administrație și, de asemenea, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a unității de învățământ particular sus-menționată.

Respectând ^ț?licarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de hotărâre alăturat.Primar^Direcția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 200/2016, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată

Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5049/30.08.2016, precum și adresei Inspectoratului Școlar al județului Prahova nr. 4043/14.12.2016, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Hello Kids” aflată în municipiul Ploiești, strada Frăsinet nr. 2A, va funcționa în baza autorizării provizorii acordată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării, integrându-se, astfel, rețelei unităților de învățământ preuniversitar a municipiului Ploiești.

Urmare a acestei autorizări, domnul Tudorache Augustin, administratorul Grădiniței particulare „Hello Kids”, solicită prin adresa nr. 25465, respectiv 25466, din 19 decembrie 2016, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliul de administrație și, de asemenea, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a unității de învățământ particular susmenționată.

Având la bază legislația în vigoare, respectiv Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 61, alin (1), (2), secțiunea a doua, art. 96, alin.(5), precum și Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, considerăm că este oportună și necesară numirea unui reprezentant al Consiliului Local Ploiești în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.întocmit, Liliana Iliescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, El CULTE, TINERET SI SPORT

\ V*-     /   ' ■ / 'o-:

---E* v •*/

A H

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 200/2016, privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completatăPREȘEDINTE,

Marileji^T Stanciu


SECRETAR, Larisa Băzăvan


GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT HELLO KIDS

Str. Frasinet, Nr. 2A, Mun. Ploiești,

Telefon: 0344.407.856, 0723.616.533

Email: con tact(d)h ello-kids.ro,, www, hello-kids, ro


Nr. înregistrare 179/15.12.2016In atentia Consiliului Local Ploiești


.........

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRAREADRESA

Subsemnatul Tudorache Augustin,CNP 1640810293139, in calitate de administrator al Grădiniței cu Program prelungit HELLO KIDS autentificata prin CIF: 35662701 din Str. Frasinet nr. 2A, Ploiești, Prahova, tel: 0723.616.533, va rugam sa delegați un reprezentat al consiliului local pentru a face parte din Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii in Educație a unitatii noastre de invatamant.

Data:15.12.2016


GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT HELLO KIDS

Str. Frasinet, Nr. 2A, Muri. Ploiești,

Telefon: 0344.407.856, 0723.616.533

Email: contactfâhello-kids.ro, www.hello-kids.ro


Nr. înregistrare 178/15.12.2016

In atentia Consiliului Local Ploiești

ADRESA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Înregistrare I 25465

■        ’TțniFW-

Subsemnatul Tudorache Augustin,CNP 1640810293139, in calitate de administrator al Grădiniței cu Program prelungit HELLO KIDS autentificata prin CIF: 35662701 din Str. Frasinet nr. 2A, Ploiești, Prahova, tel: 0723.616.533, va rugam sa delegați un reprezentat al instituției dumneavoastră pentru a face parte din Consiliul de Administrație al unitatii noastre de invatamant.

Data: 15.12.2016


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ’

ORDIN

privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C, Anette Design Ș,R,L?Ț\ MM din municipiul Ploiești pentru unitatea de învățământ preuniversitaȚ particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din muni.cipjul'Ploiești vz

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului ni’. 75/2005 privmd'âsigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentm aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice ă organizațiilor furnizoare de educație,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului m\ 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr, 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5/28.06.2016, privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 9 mai - 17 iunie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr, 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE emite prezentul ordin:

Art. 1. Se acordă autorizarea de funcționare provizorie S.C. Anette Design S.R.L. din municipiul Ploiești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids”, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Frăsinet ni'. 2A, județul Prahova, pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de predare „română”, program „normal” și program „prelungit”.

Art. 2. (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din municipiul Ploiești este persoană juridica de drept privat și de interes public, cu capacitate de exercițiu restrânsă și face parte din rețeaua națională de învățământ, începând cu anul școlar 2016 - 2017.

(2) Autorizarea de funcționare provizorie constituie actul de înființare a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din municipiul Ploiești și îi acordă acesteia dreptul de organizare și funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ menționat anterior.

Art. 3. Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din municipiul Ploiești are obligația de a solicita acreditarea în termen de maxim doi ani de zile de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare.

Alt. 4, Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din municipiul Ploiești este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ARACIP și de Inspectoratul Școlar al Județului Prahova în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.

Arc. 5. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Hello Kids” din municipiul Ploiești, Inspectoratul Școlar a! Județului Prahova și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar vor duce la ■ îndeplinire prevederile prezentului ordin.

M U^JȚRU

■ tseXfcȘr yyy


Bucuresti


.....

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

COMPARTIMENTUL PLAN ȘCOLARIZARE,

REȚEA ȘCOLARĂ,SALARIZARE, NORMARE

NR. 0^3  /14.12.2016
ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește că unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „ Hello Kids ” , municipiul Ploiești , str.Frăsinet nr.2A , face parte din rețeaua unităților de învățământ preuniversitar a județului Prahova , începând cu anul școlar 2016 - 2017.

Unitatea de învățământ preuniversitar particular funcționează în baza autorizării provizorii acordată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.5049/30.08.2016.

INȘțfeGW.R?ȘG.OLAR GENERAL y^FîRIȘ&IS^BANGELESCU

COMPARTIMENT PLAN ȘCOLARIZARE , REȚEA ȘCOLARĂ , SALARIZARE , NORMARE

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40 (0)244 577 699

Fax: +40 (0)244 577 400 www.isj.ph.edu.ro