Hotărârea nr. 450/2016

Hotãrârea nr. 450 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare şi supervizare pentru elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 450de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Gabriel Constantin Minea, Marilena Stanciu, Aurelian-Dumitru Tudor, Gheorghe Sîrbu-Simion și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,Contracte, prin care se propune prelungirea termenului și alegerea modalității de atribuire, directă/indirectă, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești;

Având în vedere adresele nr.421979/17.11.2016 și nr. 18274/28.11.2016 primite de la A.N.R.S.C., respectiv de la Consiliul Concurenței;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. 1, art. 8 alin. 1, 2 și 3 lit.a, d, art. 28 alin.(2), lit.b) si alin. (2A1) și art. 39 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

Ținând cont de raportul din data de 20.12.2016 al Comisiei nr. 3 - Utilități Publice, Calitatea Vieții și Protecția Mediului;

Potrivit prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești în sensul alegerii modalității de atribuire în conformitate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, prin atribuire directă/indirectă a contractului de delegare a gestiunii, componența colectivului de coordonare și supervizare rămâne neschimbată.

ART.2. Aprobă prelungirea cu 90 de zile a termenului, din Hotărârea Consiliului Local nr.316/29.09.2016, până la data de 31.03.2017, pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești.

ART.3. Regia Autonomă de Servicii Publice și Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


Președinte e ședință, George-feorin- iculae BolContrasemnează Secretar,

Anabell-OlimpidlVBintoiu


ntoiu


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

Având in vedere modificarea Legii nr.51/2006, republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.5 8/19.09.2016 si existând la nivelul Municipiului Ploiești o societate care are in obiectul de activitate servicii specifice iluminatului public, se poate atribui direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești către un operator de drept privat cu respectarea prevederilor art.28 alin. (2A1) din legea serviciilor comunitare de utilitati publicecu avizul de la Consiliul Concurentei, conform art.52 alin. (2) din Legea nr.51/2006, republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Ca urmare a ședințelor de lucru din cadrul Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești din datele de 20.10.2016 si din data de 14.12.2016, ținând cont de faptul ca SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL nu deține licența de operare A.N.R.S.C. s-au transmis adresele nr.21085/25.10.2016 către A.N.R.S.C. si către Consiliul Concurentei, adrese prin care se solicita punctul de vedere cu privire la posibilitatea incredintarii serviciului de iluminat public, activitatea de intretinere-mentinere si de iluminat ornamental, către o societate reglementata de Legea nr.31/1990, republicata cu modificările si completările ulterioare, cu capital integral al unitatii administrativ-teritoriale, înființata de autoritatea deliberativa a unitatitii teritoriale in conformitate art.28 alin (2) litera b) din Legea nr.51/2006 republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice si avizul de la Consiliul Concurentei asa cum este prevăzut la art.52 alin. (2) din Legea nr.51/2006, republicata.

Totodată contractul existent nr.4980/15.03.2013, incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, pentru serviciul de iluminat public, va inceta la data de 07.02.2016, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.345/31.10.2016.

Ca urmare a răspunsurilor primite de la A.N.R.S.C. cu adresa nr. 421979/17.11.2016, respectiv de la Consiliul Concurentei nr. 18274/28.11.2016, se solicita sa se prezinte mai multe documente spre a fi analizate înainte de a fi emis avizul de la Consiliul Concurentei, care impreuna cu documentele de încredințare directa a serviciului de iluminat public către SC S.G.U. Ploiești SRL, după semnarea contractului acesta sa se prezinte in termen de 90 de zile la A.N.R.S.C. pentru obținerea licenței de operare.

Ținând cont de cele prezentate mai sus propunem prelungirea termenului, din Hotărârea Consiliului Local nr.316/29.09.2016, pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești si modificarea art.L, din aceeași hotarare, în sensul alegerii modalității de atribuire în conformitate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, prin atribuire directă/indirectă a contractului de delegare a gestiunii, componența colectivului de coordonare și supervizare rămânând neschimbată

Autoritatea publica locala conform Legii nr. 51/2006 republicata, actualizata, privind serviciile comunitare de utilitati publice si a Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata, are competente exclusive in ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea bunurilor proprietate publica si privata a unitatii administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.

Fata de cele expuse mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare.

la proiectul de hotarare de modificare a Hotărârii Consiliului Local

nr.316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

Având in vedere ca termenul de elaborare a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești, in conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.316/29.09.2016 expira pe data de 31.12.2016 si ținând cont de modificarea Legii nr.51/2006, republicata, actualizata a serviciilor comunitare de utilitati publice prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.58/19.09.2016 si existând la nivelul Municipiului Ploiești o societate care are in obiectul de activitate servicii specifice iluminatului public, se poate atribui direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești către un operator de drept privat cu respectarea prevederilor art.28 alin. (2A1) din legea serviciilor comunitare de utilitati publicecu avizul de la Consiliul Concurentei, conform art.52 alin. (2) din Legea nr.51/2006, republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Ca urmare a ședințelor de lucru din cadrul Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești din datele de 20.10.2016 si din data de 14.12.2016, ținând cont de faptul ca SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL nu deține licența de operare A.N.R.S.C. s-au transmis adresele nr.21085/25.10.2016 către A.N.R.S.C. si către Consiliul Concurentei, adrese prin care se solicita punctul de vedere cu privire la posibilitatea incredintarii serviciului de iluminat public, activitatea de intretinere-mentinere si de iluminat ornamental, către o societate reglementata de Legea nr.31/1990, republicata cu modificările si completările ulterioare, cu capital integral al unitatii administrativ-teritoriale, infîintata de autoritatea deliberativa a unitatitii teritoriale in conformitate art.28 alin (2) litera b) din Legea nr.51/2006 republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice si avizul de la Consiliul Concurentei asa cum este prevăzut la art.52 alin. (2) din Legea nr.51/2006, republicata.

Totodată contractul existent nr.4980/15.03.2013, incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL, pentru serviciul de iluminat public, va inceta la data de 07.02.2016, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.345/31.10.2016.

Ca urmare a răspunsurilor primite de la A.N.R.S.C. cu adresa nr. 421979/17.11.2016, respectiv de la Consiliul Concurentei nr. 18274/28.11.2016, se solicita sa se prezinte mai multe documente spre a fi analizate inainte de a fi emis avizul de la Consiliul Concurentei, care impreuna cu documentele de încredințare directa a serviciului de iluminat public către SC S.G.U. Ploiești SRL, după semnarea contractului acesta sa se prezinte in termen de 90 de zile la A.N.R.S.C. pentru obținerea licenței de operare.

Ținând cont de cele prezentate mai sus propunem prelungirea termenului, din Hotărârea Consiliului Local nr.316/29.09.2016, pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești si modificarea art.l., din aceeași hotarare, în sensul alegerii modalității de atribuire în conformitate cu Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, actualizată, prin atribuire directă/indirectă a contractului de delegare a gestiunii, componența colectivului de coordonare și supervizare rămânând neschimbată.

Autoritatea publica locala conform Legii nr. 51/2006 republicata, actualizata, privind serviciile comunitare de utilitati publice si a Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata, are competente exclusive in ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea bunurilor proprietate publica si privata a unitatii administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.

Fata de cele expuse mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

DIRECTOR, ing.Vasile Ioiiescu v Sef Birou Iluminat Public

Vizat,

Sef Birou Juridic Contencios A.P.U.C. cons. jr. Constantin Pavel
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV, Andreea CristeaMinisterul Dezvoltării Regionale șl Administrației Publice    l£-» Pb

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publl

17"


IPIULUI PLOIEȘTI         ‘ jMMgjj

ADRIAN FLORIN DOBRE

% A

neavo


r. 2J085/25.10.2016 înregistrată la AN.R.S.C. cu următoarele:                               JL*5 / L

) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice

51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "Gestiunea directă se realizează  prin Intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g),


respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

  • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrațiv-teritoriale respective;

  • b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

Totodată, potrivit art. 28 alin. 2A1 “Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât șî pe toată durata acestui contract:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-

Sucurvfti, sector 3, strada Stavropoleos nr. 8, Cod fiscal: 14935787; Cod IBAN:                 tel.: 021/317.97.51; 021/325.17.81

TrezorerJ» Operativă a Sectorului 3 - 92TREZ7035032XXX012298                              fax;021/317.97.52; 521/326.17.96

\

acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominafită asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatonilui în legătură cu serviciul fiirnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

  • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera fiirnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

  • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă*

In considerarea respectării dispozițiilor legale precizate mai sus A.N.R.S.C. va analiza acordarea licenței în conformitate cu dispozițiile H.G. nr, 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.


cur ești, sector 3, strada Stavropofeos nr. B, Cod fiscal: RO14935787:

tel.: 021/317.97.31; 021/326.17.81

fax:021/317.97.52; 021/326.17.36

Domnului primar Adrian Florin DOBRE Primăria Municipiului Ploiești

Bd. Republicii nr. 2

Ploiești

Tel. 0244516699, Fax: 0244513829


Subiect: adresa dumneavoastră nr. 21085/25.10.2016, înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/16089/25.10.2016                   "

Stimate domnule Adrian Florin DOBRE,

Ca urmare a analizei adresei dumneavoastră anterior menționate, prin care solicitați avizul Consiliului Concurenței, conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice (în continuare, Legea nr. 51/2006), pentru atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești către un operator de drept privat, cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (2!) din aceeași lege, vă comunicăm următoarele:

Autoritatea de concurență nu se află în posesia documentației necesare pentru a vedea dacă, în cazul dvs., se solicită avizul pentru un proiect de act de încredințare directă sau pentru o încredințare deja realizată.

Pentru a verifica compatibilitatea acestei măsuri administrative cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, și ale legislației naționale și europene din domeniul ajutorului de stat, vă solicităm o serie de date, informații și documente, cu privire la:

  • 1.   Istoricul și starea actuală a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești;

  • 2.  Motivele/argumentele pe care se fundamentează măsura administrativă propusă, respectiv încadrarea sa în prevederile legale care reglementează domeniul serviciilor de iluminat public al localităților și analiza de oportunitate elaborată în baza Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, analiză care justifică metoda de încredințare aleasă;

  • 3.  Daca există un studiu care să justifice încredințarea directă a serviciului și faptul că prin această măsură nu se acordă o facilitate operatorului. Astfel, menționăm că din punct de vedere

al reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stal, în cazul înxcare>.șelectar^aXG/ operatorului nu are loc ca urmare a unei proceduri de selecție deschise, trangparegte^ necondi(ionatef în cadrul căreia prețul să constituie un criteriu determinant, rnăsura_poate implica acordarea unui avantaj în favoarea operatorului și este susceptibilă a reprezenta ajutor de stat Suspiciunea acordării unui ajutor de stat poate fi eliminată atunci când autoritatea locală își fundamentează decizia pe un studiu/o analiză comparativă între prețul pe care îl plătește operatorului selectat prin încredințare directă și prețul pe care l-ar plăti unui operator de pe piață, bine administrat și dotat cu mijloacele corespunzătoare pentru prestarea serviciului;

  • 4.

  • 5.

  • 6.


Durata măsurii administrative și justificarea acesteia;

Evoluția prognozată a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești;

7.


Regulamentul serviciului, în conformitate cu regulamentul-cadru elaborat de ANRSC, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale;

Caietul de sarcini al serviciului, în conformitate cu caietul de sarcini elaborat de ANRSC, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale; .

Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești;

Contractul încheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice, în cazul în care serviciul de iluminat public se realizează tutilizând elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice;

10. Informații referitoare la operatorul către care urmează să se realizeze atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești pentru care solicitați avizul: datele de identificare, obiectul de activitate, situația economico-financiară, experiența în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, în special, în furnizarea serviciului de iluminat public;


Documentele prin care se demonstrează îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51/2006;

Investițiile preconizate pentru dezvoltarea serviciului și sursele de finanțare;

Precizări dacă elemente ale sistemului de iluminat public sunt folosite și pentru alte activități decât serviciul de iluminat public (de ex. închirierea stâlpilor pentru rețelele aeriene de comunicații electronice);

Măsurile de natura ajutorului de stat pe care autoritatea administrației publice locale intenționează să Ie acorde operatorului și obiectivul acestor măsuri. în acest sens, dorim să menționăm faptul că aceste facilități pot îmbrăca mai multe forme, de la acordarea unor garanții în condiții mai favorabile decât condițiile pieței, majorarea capitalului social al unei întreprinderi, în condițiile în care finanțatorul nu acționează ca un investitor privat_prudent, orientat în direcția maxi mi zări i .propriilor; profituri și până la scutirea de la plata/perceperea unei redevențe mai mici, de la operator, pentru infrastructura proprietate’a statului care îi este dată în foiosință/c6nce^onața/îri.â3mjnistrare. Menționăm, în acest sens, faptul că redevența, pentru a riu~implica elemente de natura ajutorului de stat, ar trebui stabilită la o valoare cel puțin proporțională cu valoarea infrastructurii și durata sa de viață.

în temeiul art, 34 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței, informațiile, datele și copiile documentelor solicitate vor fi transmise, într-un singur exemplar, prin poștă, la adresa: Consiliul Concurenței, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp Dl, Sector I, cod poștal 013701, până în data de 29.11.2016.


Totuși, în situația în care considerați că strângerea datelor/documentelor/infon^ftjbi: suplimentare de mai sus necesită un termen mai mare decât cei menționat în prezenta ad^ș^v^"^^^ [29.11.2016), puteți solicita în scris prelungirea acestuia.

Asîgurându-va de întreaga noastră colaborare, vă stăm la dispoziție pentru orice eventuale clarificări.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.316/29.09.2016 privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul PloieștiData: 2-0- ■J 2.- Zo',6