Hotărârea nr. 448/2016

Hotãrârea nr. 448 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Ridicare restrictie de construire, schimbare destinatie din zona retele tehnico-edilitare in zona institutii si servicii, modificare indicatori urbanistici, obiectiv secundar Construire staţie carburanţi, magazin, anexe, parcare, utilităţi, împrejmuire, Ploieşti, str. Ştrandului nr. 44

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 448

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII,

MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ” obiectiv secundar: „Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejm uire ”

Ploiești, str. Ștrandului nr. 44

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Dobre Adrian Florin și a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Ursu Răzvan Ion, Văduva Sorin, Bolocan Iulian, Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L., Planul Urbanistic Zonal pentru ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”, având ca obiectiv secundar ”Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire”.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 1329/03.12.2015, privind :

 • -   utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică:    acord de principiu

nr.l 1116/08.08.2016;

o alimentare cu apa și canalizare : nr.284/01.08.2016

o alimentare cu gaze naturale : nr.310.805.536/03.08.2016; o telefonie cu condiții: nr. 100/05/03/01/PH/1013/26.07.2016; o protecția mediului: decizie nr.9869/29.08.2016;

 • -   altele:

o Comisia Municipală pentru Transport: nr.219/26.02.2016;

o Biroul Rutier : nr.771136/10.02.2016;

o TRANSGAZ : nr.38376/1248/02.09.2016

o CONPET : nr.29100/25.08.2016

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr.4 ” Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 09.12.2016;

în baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești-Secția Civilă privind validarea în funcția de primar Municipiului Ploiești;

în baza HCL nr. 138/2012, Dispozițiilor nr. 24753/01.08.2016, nr. 25190/30.09.2016, nr. 25241/07.10.2016, nr. 25950/17.11.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr.350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, având obiectiv secundar: construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire str. Ștrandului nr.44, cu condiția respectării avizului nr. 021 din 05.12.2016 al Arhitectului Șef al municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. conform contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2899/09.09.2004 și extrasului de Carte Funciara pentru informare nr. 88102/21.09.2016.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ” obiectiv secundar : ” Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire ”

Ploiești, str. Ștrandului nr. 44

5     "              5

Beneficiar :

S.C. BULROM GAS IMPEX S.RL.

Proiectant:

S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. - arh. Andreea Ioana Aluchi

Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/ N / 2000, a Legilor 350 / 2001 cu modificările și completările ulterioare și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, ’ MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, str. Ștrandului nr. 44, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L., teren în suprafață de 1396,00 mp conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2899/09.09.2004 și extras de Carte Funciara pentru informare nr. 88102/21.09.2016.

Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobilul are următoarele caracteristici:

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren) UTR E 6 ; TEr, CCri

Folosința actuală a terenului: curti-constructii

9                                                                                   9                                 9

Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale: zonă aferentă rețelelor tehnico - edilitare, parțial zonă căi comunicații cu restricții în intersecții, cu interdicție de construire până la elaborare PUZ/PUD.

Terenul se încadrează în zona valorică C, conform HCL nr.553721T2-26Tlx și HCL nr. 361/28.09.2012                                   ‘ J-feA

> P.O.T.: 40%; C.U.T.: 1,2

-suprafață teren: S= 1396 mp                                 h;, \

-parcela construibila

-retragere minimă obligatorie din axul str. Ștrandului 67,5 m

-terenul are acces direct la str. Ștrandului și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

Utilizări permise: - rețele tehnico-edilitare, lucrări aferente rețelelor tehnico - edilitare; parțial construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere

Utilizări permise cu condiții: oricare din utilizările permise, cu condiția existenței unui PUZ/PUD aprobat prin HCL

Utilizări interzise: orice altă utilizare funcțională cu excepția celor permise; unități economice poluante și care generează trafic intens, amenajări provizorii sau chioșcuri pe domeniul public

Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1329/03.12.2016 prelungit până la 3.12.2017.

OBIECTUL acestui PUZ este ridicarea restricției de construire, schimbarea destinației din zonă rețele tehnico-edilitare în zonă instituții si servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, în vederea construirii unei stații de carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire.

în urma analizei documentației elaborate de către S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. - arh. Andreea Ioana Aluchi, prin Planul Urbanistic Zonal se propun, pentru terenul de 1396 mp.:

UTRE6a

IS - INSTITUȚII ȘI SERVICII

- Funcțiune predominantă: servicii de interes general


Indicatori de ocupare a terenului:

 • > P.O.T. : 50 %

 • > C.U.T. : 1,0

 • > Regim de înălțime : max P+2

 • > Hmax ~ 10,00 m (clădiri), (pentru semnalistică se acceptă max. 12 m) -regim de construire = izolat

-retragerea minimă față de aliniament = 7 m față de aliniament str. Ștrandului = semnalistica se amplasează și în aliniament

-retrageri minime față de limite laterale = 3 m

-retrageri minime față de limitele posterioare = 3 m

-circulații și accese = accesele auto și pietonale se vor realiza dinspre str. Ștrandului

-echipare tehnico - edilitară " în zonă există posibilități de racordare la rețelele de energie electrică, apă, gaze și telecomunicații; în zonă există și conducte ale CONPET și TRANSGAZ.

Ppr - PLANTAȚII DE PROTECȚIE

- Funcțiune dominantă : spații verzi cu rol de protecție între zonele funcționale incompatibile (spre ”zone cu alte funcțiuni”) Indicatori de ocupare a terenului:

 • > P.O.T. : 10%

 • > C.U.T.: 0,1

în ședința din data de 22.11.2016 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic Zonal -” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE,’ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”, str. Ștrandului nr. 44, Ploiești si s - a emis avizul favorabil nr. 072/din 22.11.2016 al comisiei, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 021/05.12.2016.

în perioada 04.11 - 18.11.2016 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem avizării proiectul Plan Urbanistic Zonal ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”, str. Ștrandului nr. 44, Ploiești, întocmit de către S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. - arh. Andreea Ioana Aluchi .

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ,


DIRECTOR A.D.J.,

ing. Rita Marcela NEAGU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,

Andreea CRISTEA [

întocmit, z

ing.Mihaela Carmencitd

Lstantmescu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea


PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”

obiectiv secundar: ” Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire ”

Ploiești, str. Ștrandului nr. 44

O

Beneficiar: S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. - arh. Andreea Ioana Aluchi

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentației PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”, având obiectiv secundar: ”Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire”, Ploiești, str. Ștrandului nr. 44.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr. 209 din 10.12.1999 și nr.382/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N / 2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE

TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI”, având obiectiv secundar: „Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire”, Ploiești, str. Ștrandului nr. 44, întocmit de arh. Andreea Ioana Aluchi.

\\ ’A

-Ax x


COMISIA DE URBANISM,
TUDOR Eduard Emilian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4 ’      X* ° M 4^

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRțĂJULORy

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”

obiectiv secundar: ”Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire ”

Ploiești, str. Ștrandului nr. 44

PREȘEDINTE, URSU Răzvan Ion

^SECRETAR, BOLOCAN' Iulian


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


Primăria Municipiului Ploiești

Arhitect Șef

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. cu sediul în București, Bulevardul Bucureștii Noi nr.25A, et.1, sector 1, înregistrată cu ultimul nr.308900/28.11.21016, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul :

AVIZ

Nr.021 din 05.12.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru ” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII Șl SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”

generat de imobilul teren str. Ștrandului nr.44 situat în Ploiești, județul Prahova.

Obiectiv secundar: ” Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire”

Inițiator:   S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR : - arh. Andreea Ioana Aluchi

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z. : str.Ștrandului nr. 44, Ploiești, județul Prahova, delimitată conform plan 2, cu suprafața de cca. 12000 mp, iar suprafața de teren care suferă modificări urbanistice este de 1396 mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

UTR E6/TEr, CCri

TEr

 • -  regim de construire : conform RLU

 • -  funcțiune predominantă : construcții, amenajări și instalații pentru rețele tehnico-edilitare

întocmit ing.Carmencita Constantmescu                                                                                                                                    /

Aviz A.Ș 021/2016.

H max. = conform art. 20 din R.L.U.

CUT max. = 1,2

POT max. = 40%


retragerea minimă față de aliniament = cf. art.12 din RLU retrageri minime față de limitele laterale = cf. art.13 din RLU retrageri minime față de limitele posterioare = cf. art.13 din RLU


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse :

UTR E6a / IS/Ppr

IS - INSTUTUȚII Șl SERVICII

 • -  regim de construire = izolat;

 • -  funcțiune predominantă :servicii de interes general

 • -  Hmax = 10,00 m (clădiri), (pentru semnalistică se acceptă max. 12 m)

 • -  P.O.T max.. : 50 %

 • -  C.U.T.max. : 1,0

 • -  retragerea minimă față de aliniament = 7 m față de aliniament str.Ștrandului

= semnalistica se amplasează și în aliniament

 • -  retrageri minime față de limite laterale = 3 m

 • -  retrageri minime față de limitele posterioare = 3 m

 • -  circulații și accese = accesele auto și pietonale se vor realiza dinspre str. Ștrandului

 • -  echipare tehnico - edilitară = în zonă există posibilități de racordare la rețelele de energie electrică, apă, gaze și telecomunicații; în zonă există și conducte ale CONPET și TRANSGAZ.

Ppr - PLANTAȚII DE PROTECȚIE

 • -  funcțiune predominantă : spații verzi cu rol de protecție între zonele funcționale incompatibile (spre "zone cu alte funcțiuni”)

 • -  P.O.T max.. : 10 %

 • -  C.U.T.max. : 0,1

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 22.11.2016 a fost avizat favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la documentație) și vizată spre neschimbare.

întocmi!. irig.Carmencifa Constantinascu                                                                                                                                           2

Aviz A.Ș 021./2016.       1

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin (2) lit.g) din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC)

se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia .

în perioada 04.11 - 18.11.2016 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.


Având în vedere Raportul nr.308900/28.11.2016 se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condițiile legale, astfel că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Conform art. 35 (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1329 din 03.12.2015, prelungit până la 03.12.2017, emis de Primăria Municipiul Ploiești, aviz cu condiția obținerii avizului ISU la faza DTATC.


întocmit mg. Carmencita Constantmescu Aviz A.Ș 021/2016.MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982

Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.Ploiești nr.138/2012, Dispoziției nr.24753/2016, Dispoziției nr.25241/07.10.2016 și Dispoziției nr.25950/17.11.2016

AVIZ

Nr. 072 DIN 22.11.2016

LUCRAREA : PLAN URBANISTIC ZONAL: „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII Șl SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”

Obiectiv secundar : ” Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire”

AMPLASAMENT:

Ploiești, str. Ștrandului nr. 44

INIȚIATOR:

S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

ELABORATOR:

S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. - arh. Andreea Ioana Aluchi

memoriu tehnic, RLU

7 planșe

studiu de fundamentare privind organizarea circulației


Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise:

 • b)  piese desenate:

 • c)  alte documente:

a. Certificat de urbanism : nr. 1329/03.12.2015 prelungit până la 03.12.2017


Act de proprietate : Contract de vânzare-cumpărare nr.2899/09.09.2014 și extras de Carte Funciara pentru informare nr. 88102/21.09.2016.

Terenul proprietate privată are acces direct la str.Ștrandului.

Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu energie electrică acord de principiu : nr.11116/08.08.2016; alimentare cu apa și canalizare nr. 284/01.08.2016; alimentare cu gaze naturale aviz favorabil:       nr.310805536/03.08.2016;telefonie       aviz favorabil cu condiții

nr.100/05/03/01/PH/1013/26.07.2016;protecția    mediului decizie nr.9869/29.08.2016; TRANSGAZ

nr.38386/1248/02.09.2016; CONPET nr.29100/25.08.2016; Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: BATPL nr.219/26.02.2016; Biroul Rutier: nr.771136/10.02.2016;

Taxă aviz C.T.A.T.U.: chitanță seria 130534/2016, nr.219746/13.10.2016

Taxă R.U.R. : O.P. nr. 2795/05.10.2016= 490,34 lei

Alte documente : - studiu pentru fundamentarea acceselor carosabile în incintă -care a fost depus în vederea obținerii avizului Comisiei de Circulație

-studiu geotehnic; referat de verificare ” teren bun de fundare ”

 • b.

 • c.

 • d.


> Reglementări stabilite prin P.U.G, H.C.L. nr. 209/1999 și nr. 382/2009:

> UTR -E6/ TEr, CCri; P. O. T. :40 %; C. U. T. : 1,2

Folosința terenului actuală : curți-construcții

Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale: zonă aferentă rețelelor tehnico - edilitare, parțial zonă căi comunicații cu restricții în intersecții, cu interdicție de construire până la elaborare PUZ/PUD.

____ _____________ .                                                                                        x/ ■> ț7

;t cj

Terenul se încadrează în zona valorică C, conform HCL nr.553/21,12.^0'ld^și HCLnr. 361/28^09.2012 -suprafață teren S = 1396 mp

 • - parcelă construibilă

 • - retragere minimă obligatorie din axul str. Ștrandului 67,5 m

 • - terenul are acces direct la str. Ștrandului și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

Utilizări permise: - rețele tehnico-edilitare, lucrări aferente rețelelor tehnico - edilitare; parțial construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere

Utilizări permise cu condiții: oricare din utilizările permise, cu condiția existenței unui PUZ/PUD aprobat prin HCL

Utilizări interzise: orice altă utilizare funcțională cu excepția celor permise; unități economice poluante și care generează trafic intens, amenajări provizorii sau chioșcuri pe domeniul public

Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun :

Obiectiv secundar:* Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire"

Analiza posibilităților de ridicare a restricției de construire, schimbarea destinației terenului din zonă rețele tehnico-edilitare în zonă instituții și servicii, modificarea indicatorilor urbanistici în vederea construirii unei stații de carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire.

Se propun : terenul pe care se modifică reglementările este în suprafață de 1396 mp

UTR E6a

IS-INSTITUȚII Șl SERVICII

Funcțiune predominantă : servicii de interes general Indicatori de ocupare a terenului:

 • >  P.O.T.: 50 %

 • >  C.U.T.: 1,0

 • >  Regim de înălțime : max P+2

 • >  Hmax = 10,00 m (clădiri), (pentru semnalistică se acceptă max. 12 m)

-regim de construire = izolat

-retragerea minimă față de aliniament = 7 m față de aliniament str. Ștrand ului

= semnalistica se amplasează și în aliniament

-retrageri minime față de limite laterale = 3 m

-retrageri minime față de limitele posterioare = 3 m

-circulații și accese = accesele auto și pietonale se vor realiza dinspre str. Ștrandului

-echipare tehnico - edilitară = în zonă există posibilități de racordare la rețelele de energie electrică, apă, gaze și telecomunicații; în zonă există și conducte ale CONPET și TRANSGAZ.


Ppr- PLANTAȚII DE PROTECȚIE

Funcțiune dominantă : spații verzi cu rol de protecție între zonele funcționale incompatibile (spre "zone cu alte funcțiuni”)

Indicatori de ocupare a terenului:

 • > P.O.T.: 10%

 • >  C.U.T.: 0,1

Aviz C.T.A.T.U. nr.072

^^22.11.2016

A

în urma analizei, în ședința din data de 22.11.2016, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului

zordă :                                                                              ||* i                   ~ -'I

și Urbanism acordă:


H '• •3';!


AVIZ FAVORABIL

pentru


'>AH3 M’ j !, I

PLAN URBANISTIC ZONAL

” RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUT!! Șl SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”

Obiectiv secundar: ” Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire ”

Ploiești, str.Ștrandului nr.44

Cu următoarea condiție :

- obținere aviz ISU la faza DTAC

O

Având :

„8”

 • - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă

 • - abțineri

J”

- absențe

Proiectantul și beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația prezentată pentru avizare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8

y w Z           v

z .... * \

100166

// ■'*' cT c ■              ! \

tel/fax: 0244 596128

nr. înregistrare

www.ploiesti.ro

308900/28.11.2016

APROBAT, CT ȘEF el DUMITRURAPORT

privind informarea si consultarea populației pentru documentația :

Plan Urbanistic Zonal : „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII Șl SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ”

Obiectiv secundar: Construire stație carburanți, magazin, anexe, parcare, utilități, împrejmuire

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

Se dorește stabilirea impactului asupra populației privind documentația urbanistică elaborată în vederea construirii unei stații de carburanți, magazin, anexe.

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA : 04.11 - 18.11.2016

ORGANIZATOR: S.C. BULROM GAS IMPEX S.RL.

BAZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

str. Ștrandului nr. 44

str. Ștefan Greceanu nr.11, bl.K8 - sediul D.G.D.U.

www.ploiesti.ro (Activitatea de informare si consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

str. Ștrandului nr. 44 - panou pentru informare

sediul D.G.D.U. : memoriu de prezentare, regulament local de urbanism, planuri cu încadrarea în localitate, situația existentă, propunere, plan rețele, mobilare informativă

1 ing.Mihaela Carmencita Constantinescu

■ 28.11.2016 A;

nr. înregistrare 308900/28.11.2016

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSTATARE

//Qj '

IDENTIFICARE GRUPURI ȚINTĂ PENTRU IDENTIFICAI^/

au fost notificate 6 persoane fizice/j uridice    /1 ș           -V\ â

/ ■■

PARTICIPANȚI : - S.C. MOL RETAIL COMERȚ S.R.L. a a^guS.;O. .cerere Țmn care se solicită a se respecta legea cu privire la amp!asarea stățiilor de:alimentare cu carburanți.

ASPECTELE DISCUTATE : Ca urmare a transmiterii solicitării de mai sus, beneficiarului P.U.D., acesta a întocmit o adresa prin care menționează faptul că la faza D.T.A.C. se va solicita avizul ISU Prahova, astfel garantând respectarea tuturor normativelor referitoare la sistemele de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule.

DESCRIERE: -

COMENTARII : Adresa a fost semnată de S.C. MOL, pentru luare la cunoștință și cu menționarea respectării Legii nr.50/1991 actualizată, Normativului NP 004/2003, NP037/1999 și transmisă pe mail către S.D.U.M. și înregistrată cu nr. 308900/28.11.2016.

CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

-

CONCLUZIA FINALĂ

Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare/a proba re a documentației tehnice de urbanism : Plan Urbanistic Zonal    RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, SCHIMBARE DESTINAȚIE

TEREN DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ INSTITUȚII Șl SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI "

ÎNTOCMIT : ing. Mihaela Carmencita Consta ntinescțj l Jyț

ANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

Dovada înregistrării pe site-ul primăriei

Adresa S.C. MOL

Adresa către S.C. BULROM

Adresa S.C. BULROM si S.C. MOL către SD.U.M.

2 | ing. Mihaela Carmencita Constantinescu

28.11.2016 /
Harta Ploiești Evenimente Proiecte


-înființarea JToestrulur a intrat m legenda...

Mhai Viteazul a întemeiat ora sol Pocsti in Icu prilejul trupelor care, >n toamna acestui an, au trecut m Ardeal ii erau cunoscute prin bogatia vânatului m a pescuitului, LJ isi tăcuse aici chiar curți. M'hai Viteazul alene acest punct pentru adunarea osiilor, avand in vedere atat drumul Țciclonului, cat ni posibilitățile de aprovizionare imbclsugita sr cftena m acel loc unde se m taine sc sosul, dealul si muntele, cu diversele lor produse, si unde rascnrcca marilor drumuri ușura schimbul de mărfuri-‘Monografia orașului Floesti’ - M’hail „‘Sevastos


Informații publice          b


Strategia naționala anticoruptie 2012-2015


Mass media


O.N.G.


Servicii OnLine


Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creștere Ploiești Prahova


Galerii Foto


Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul Primăriei PloieștiPLAblDE MOBILITATE UMANA DUMBI&P&<TW pQMWtș&Tw.nwșT} MU&.KSB19


STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU POLUL PE CREȘTERE PtaESD2OI4-^C2O


i INFORMAȚII ACCf SIRII F PFRSOANFIOR CU


<2>^|


D I 7 Ml| II TA TI Jpersoanelor care doresc inscriereo in corpul Expertilor Electorali IP.UZ. - Faza elaborare propuneri


PUZ." RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE,


________________________________________SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDIUTARE IN ZONA INSTTTUTII SI SERVICII, MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI ' str. Ștrandului nr.44 -SC BULROM GAS IMPER SRL


Planului Urbanistic Zonal .RIDICAREA RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, MODIFICARE REGIM ALINIAMENT SI ALINIERE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA PREDOMINANT REZIDENȚIALA CU BLOCURI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2-4,   P+5-10, IN ZONA MIXTA LOCUINTE/INSTITUTII SI


SERVICII'Str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.124PUZ "MODIFICARE CUT PENTRU AMPLASARE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE str.Tazlău nr.4A -DAVID MI HAI FLORIN


Planului Urbanistic Zonal .SCHIMBARE DESTINAȚIE FUNCȚIONALA DIN ZONA


INDUSTRIE NEPOLUANTA SI ZONE PERDELE DE PROTECȚIE IN ZONA


LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE INSTTTUTII SI SERVICII SI


STABILIRE INDICATORI URBANISTICI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE", PLOIEȘTI, B-DUL REPUBLICII, NR.297 A


PU.Z. "STRĂPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN PRELUNGIREA STRĂZII GH.GRCANTACUZINO"


.PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARE ALINIAMENT SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI'', str. Văleni nr,146A, Ploiești


"MODIFICARE PUZ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE

INDIVIDUALE PRIN ANL "str. Cosminele nr.ll -MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA UNITATI AGRICOLE A IN ZONA FUNCȚIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI. IN VEDEREA REALIZĂRII SEDIULUI ADMINISTRATIV. HALA PRODUCȚIE, ANEXE FUNCȚIONALE, PLATFORME DE PARCARE SI ACCESE, BRANȘAMENTE UTTUTATI", PLOIEȘTI, STR. TARGOVISTEI nr. 10A (NR CAD 133720) SI DEPOZITELOR nr. 4 (NR CAD 133719)


"Plan Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN ZONA LOCUINȚE JOASE IN ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE. INSTITUȚII PUBLICE AFERENTE ZONELOR REZIDENȚIALE, SERVICII SOCIALE SI PROFESIONALE. COMERȚ, ACT1VITATI NEPOLUANTE SI MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DIN PIN P+2+M", str.Banestinr.il/str.Zidari nr,15D, Ploiești


PLAN URBANISTIC ZONAL "SCHIMBARE DESTINAȚIE FUNCȚIONALA DIN ZONA TEHNIOO-EDILTTARA IN ZONA LOCUINȚE si STABILIRE INDICATORI URBANISTICI', Obiectiv secundar: construire locuința in regim de construire cuplat, împrejmuire, branșamente utilități, str. Laboratorului nr.5A7 - lot 2.

Planului Urbanistic Zona! .RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA CAI DE COMUNICAȚII CU RESTRICȚII IN ZONA MIXTA (LOCUINȚE P- P+2E SI INSTITUȚII SI SERVICII’, Ploiești, str.Nicolae Bakescu, nr.l


Planului Urbanistic Zona! .SCHIMBARE DESTINAȚIE FUNCȚIONALA DIN ZONA REZIDENȚIALA IN ZONA MIXTA (IS-ID) INSTITUȚII, SERVICII SI DEPOZITARE IN VEDEREA CONSTRUIRII - HALA DEPOZITARE SI COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE" Ploiești. B-du! Petrolului nr. 31-33


Planului Urbanistic Zonal . RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA INSTITUȚII SI SERVICII EXCLUSIV IN DOMENIUL AGREMENTULUI IN ZONA DE INSTTTUTII SI SERVICII SI ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI SPATII VERZI, AGREMENT SI SPORT ", Ploiești, Str.Strandului, nr.61A


http://www.ploiesti.ro/puz_elaborare%20propuneri.php


Data publicării: 10-06-2016

10:56


Data publicării: 10-06-2016

09:44


Data publicării: 07-06-2016

12:31


Data publicării: 12-05-2016

14:30


Data publicării: 10-05-2016

11:52


Data publicării: 21-03-2016 13:54


Data publicării: 17-03-2016

10:40


Data publicării: 18-08-2015

08:42


Dota publicării: 30-07-2015

13:47


Data publicării: 30-07-2015

13:47


Data publicării: 25-06-2015

09:07


Arhiva comunicate presa | arhiva comunicate v|


COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIV FISCALE


CONSULTARE PUBLICAActualizare si revizuire PUG


Act ua liza rea -Regulamentului privind ~ ~ amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu-caracter provizoriu pe terenurile; ce apartin domeniului/


public si privat al- ț municipiului Ploiești'


y't’* Actualizarea

/ RogulamontUlu/țrivind construirea si amplasare; suporturilor pentru firrpe si reclame pe ră>a “

’ municipiului Ploiești


ta


11/2/2016