Hotărârea nr. 447/2016

Hotãrârea nr. 447 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hala industriala, sediu firma, alei, parcare, imprejmuire, bransamente, utilitati, str. Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI? ? 7 f

HOTĂRÂREA NR. 447 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU „CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”

Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE si a domnilor consilieri Razvan Ursu, Iulian Bolocan, Marius Mateescu, Sorin Văduvă, Ștefan Danescu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. VISTEON PROJECT S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”, Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic de Detaliu ;

Având in vedere faptul ca beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri

privind :

-

utilități urbane :

o

alimentare cu apa, canalizare :

nr. 428/24.11.2016

o

alimentare cu energie electrică:

nr.30101517834/04.12.2015

o

alimentare cu gaze naturale:

nr. 311.093.921/24.11.2016

o

telefonie:                         nr. 100/05/03/01/PH/l 647/23.11.2016

o

transport urban :

nr. 66/23.11.2016

o

protecția mediului:

nr.3432/18.04.2016

o

prevenirea si stingerea incendiilor:

nr. 1096/16/SU-PH/04.04.2016

o

sanatatea populației:

notificare nr.354/21.12.2015

o

altele: poliția rutieră:

nr.771257/25.04.2015

o

Comisia Municipală ptr. Transport:

BMTU 660/26.04.2016

o

fundamentarea circulației:

S.C. SERVTOP S.R.L.

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 09.12.2016 ;

în baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești - Secția Civilă privind validarea in funcția de primar al Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr.24753/01.08.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr.25190/30.09.2016 privind modificarea art.l și art.3 al Dispoziției nr.24672/2016 privind acordarea dreptului de semnătură pe actele emise de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană;

în baza Dispoziției nr.25241/07.10.2016 si Dispoziției nr.25950/17.11.2016;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI” str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești, la solicitarea S.C. VISTEON PROJECT S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 020 din 22.11.2016 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară conform contract de vanzare cumpărare nr.4532/23.10.2014 si contract de constituire a dreptului de superficie nr.2162/07.08.2015, avand suprafața de 1906,00mp(conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC de DETALIU

CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’

Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești

Beneficiar :

S.C. VISTEON PROJECT S.R.L.

Proiectant:

B.I.A. - arh.Anca POLI

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și O completările ulterioare și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’, Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la cererea S.C. VISTEON PROJECT S.R.L. , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu este proprietate particulară conform contract de vanzare cumpărare nr.4532/23.10.2014 si contract de constituire a dreptului de superficie nr.2162/07.08.2015, avand suprafața de 1906,00mp(conform planurilor vizate de O.C.P.I.) .

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 reglementările sunt:

UTR E-16, In.ex/IS/Ppr; TEa (P.O.T. : 40%; C.U.T. : 1,5 )

-suprafața teren = 1906 mp, front la strada = 13,91 ml, adâncime 142,07 ml pana la limita intravilanului;

- parcela construibila;

-parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • a) front la strada de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b) suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adancime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei;

 • d) parcela sa aiba acces la un drum public sau privat.

-regim mixt de inaltime(In.ex/Ppr/IS);

-retragerea minimă obligatorie fata de axul străzii M.Bravu 19 ml;;

-nr. de parcaje necesare - conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996;

-terenul are acces direct la Str.Mihai Bravu ;

-terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona ;

-împrejmuirea va avea Hmax = 1,80 m(pentru persoane fizice) si 1,20 m(pentr£'^Șsoane juridice)la aliniament si va fi de preferința transparenta, iar posterior si latele si va fi de preferința opaca.

O-


Utilizări permise : activitati industriale nepoluante, servicii, depozi|£si<^e^Jg^ențnj activitati industriale, spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari^Aicii Wcialle si profesionale;amenajari de parcuri si scuaruri; amenajari pentru sport si        ș, yo^ihna,


promenade inclusive dotări aferente; plantații de aliniament si de protecti nfre'^zone funcționale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protective a rețelelor majore; orice construcții si amenajari tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacitatii sau racordare la infrastructura edilitara existent cu capacitate corespunzătoare si pentru a căror extindere/realizare exista sursa de finanțare asigurate de administrația publica, de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare asigurate, atrase potrivit legii.

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă (conform art. 30 din RGU);orice fel de construcții si anexe care nu respecta normele sanitare si de protecția mediului in vigoare; orice alta funcțiune in zonele verzi existente.

Acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.1087 /24.09.2015.

Prin PLANUL URBANISTIC de DETALIU se propun :

Obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu îl constituie analiza posibilităților de conformare a unei construcții- hala industriala destinata serviciilor de echipamente hidraulice si a sediului firmei, în condițiile stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate, intr-o zona apartinand UTR- E-16 si avand funcțiunea: zona extindere industrie nepoluanta, servicii de interes general, perdele de protecție; echipare tehnico-edilitara si culturi agricole , (In.exIS/Ppr/;Tea) cu indicatorii urbanistici: POT= 40% si CUT =1.50, care se vor menține.

In PUG Ploiești este prevăzută o retragere minima obligatorie fata de axul străzii Mihai Bravu de 19 m. Construcția noua- hala industriala si sediu firma, va fi amplasata la 22,50 ml fata de axul străzii Mihai Bravu si 14,00 m fata de aliniamentul la strada.

Gabaritele noii construcții vor respecta indicatorii urbanistici, prevazuti in documentațiile de urbanism in vigoare, respectiv: P.O.T. 40% si C.U.T. 1,5.

Construcția noua, se va executa in zona de est a proprietății, la 0,60 m fata de limita de proprietate, cu respectarea Codului civil, unde forma si suprafața terenului permit amplasarea acesteia.

Aceasta va avea regimul de inaltime Parter pentru hala industriala si P+l pentru sediul firmei si va fi alcatuita dintr-o hala cu destinația de servicii echipamente hidraulice pentru pompe si un corp administrativ cu birouri - sediu firma.

Accesul in hala se va face prin doua usi metalice rabatabile ce deservesc accesul auto si trei usi duble pentru acces pietonal. Hala va avea trei compartimente necesare fluxului tehnologic si amenajari de sala de mese-bucatarie, vestiare si grupuri sanitare.

Accesul in corpul administrativ- sediu firma, se va face pe o usa principala dubla. La fiecare nivel se vor amenaja birouri si grupuri sanitare.

Acesul in incinta studiata se va reamenaja prin racord simplu cu raze de 7,00 m pe latimea de minim 5,50 m din strada Mihai Bravu.

Activitatea care se va desfasura in noua construcție, necesita 10 angajați, iar traficul estimat pentru aceasta incinta este de maxim 10 autoturisme si 3 autoutilitare cu masa de

•                             •           •                                                      •               •                  //    ' /X            Z \

maxim 3,5 tone. Din proiectul de fundamentare a circulației rezulta ca sunt necesare 4 locuri de parcare, astfel:                                                    ț[;           -X

 • •     Un loc de parcare pentru sediu administrativ, conform HGR 525/96, art. 5 j| tjl 5J-1(a); .

 • •     3 locuri de parcare pentru depozit - hala industriala propusa, conform art. 5^2 din HGR 525/96.

Vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ.

Nu este necesar studiu de insorire, deoarece prin amplasarea halei industriale si sediu firma nu se umbresc clădirile din jur, este respectat OMS 119/2014.

Propunerea de arhitectura, funcțiune, volumetrie, este singura care a indeplinit doleanțele beneficiarilor, amplasarea in teren, fiind singura care a indeplinit respectarea Codului civil, distante fata de vecinătăți, etc.

Retragerea fata de axul străzii Mihai Bravu este la 22,50 ml. Prin urmare este respectata condiția impusa prin certificatul de urbanism, de 19,00 ml.

în PUG este prevăzut: POT= 40% si CUT =1,50;

în proiect s-a realizat : P.O.T. = 28,47% si C.U.T. = 0,34, valori care se incadreaza in prevederile PUG.

Se mențin indicatorii urbanistici impuși prin P.U.G :

■                P.O.T = 40%

■                    C.U.T. = 1,50

în perioada 05.09.2016 - 23.09.2016 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.070/2016 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.020/2016.

Supunem aprobării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu,, CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”, Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești, cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.020/2016.


p. ARHITECT ȘEF, ing. Dan i$K D l/MITR U

s DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

ing. Rita Marcela NEAGUVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Andreea CRISTEA


ÎNTOCMIT,

Daniela Maria NEAGU

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC de DETALIU

„ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”

Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești

Beneficiar:

S.C. VISTEON PROJECT S.R.L.

Proiectant:

B.I.A. - arh.Anca POLI

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”, Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. VISTEON PROJECT S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’, Str.Mihai Bravu, nr.328 A, Ploiești, întocmit de arh.Anca POLI.

OCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4Za • ^xznxxux^    ^x xja^xzixjx x n. i xj mv -t

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANIȘTI’ REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982

Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


ISO 9001


22.11.2016


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM constituită conform H.C.L.PIoiești nr.138/2012, Dispoziției nr.24753/01.08.2016, Dispoziției nr.25241/07.10.2016 si Dispoziției nr.25950/17.11.2016

AVIZ

Nr. 070 DIN 22.11.2016


LUCRAREA :        PLAN URBANISTIC de DETALIU:

„ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI ”

AMPLASAMENT :     Ploiești, str.Mihai Bravu, nr.328 A

INIȚIATOR :

S.C. VISTEON PROJECT S.R.L.

ELABORATOR:

B.I.A. - arh. Anca POLI


Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise :          memoriu tehnic

 • b) piese desenate :      8 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certificat de urbanism : nr. 1087/24.09.2015

 • b.  Act de proprietate : contract de vanzare cumpărare nr.4532/23.10.2014 si contract de constituire a dreptului de superficie nr. 2162/07.08.2015

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism :

S aviz alimentare cu apa, canalizare : nr.428/24.11.2016

J aviz alimentare cu energie electrica -nr.30101517834/04.12.2015

S aviz alimentare cu gaze naturale: nr.311.093.921/24.11.2016

S aviz telefonie: nr. 100/05/03/01/PH/1647/23.11.2016

•z aviz trasport urban : nr. 66/23.11.2016

•z aviz protecția mediuluimr. 3432/18.04.2016

z' aviz prevenirea si stingerea incendiilor: nr. 1096/16/SU-PH/04.04.2016

J aviz sanatatea populației: notificare nr.354/21.12.2015

’Z aviz Serviciul rutier: nr. 771257/25.04.2015

'Z aviz Comisia Municipala pentru Transport si Siguranța Circulatieimr.BMTU 660/26.04.2016

'Z proiect fundamentarea circulației-S.C. SERVTOP S.R.L. -tehn.Daniela COJANU

 • d.  Taxă aviz C.T.A.T.U. : chitanța seria 130534, nr.151044/25.05.2016

 • e.  Taxă R. U. R.: factura nr. MAN00027059/02.11.2016

 • f.  Alte documente : -

> Prevederi P. U. G. aprobate anterior:

oUTR E-16, In.ex/IS/Ppr; TEa (P.O.T. : 40%; C.U.T. : 1,5 )

-suprafața teren = 1906 mp, front la strada = 13,91 ml, adancimel42,07 ml pana la limita intravilanului;

- parcela construibila ;

-parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • a)front la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;


 • b) suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruîte si, respectiv, de mlhingum 2'00ym^i^Ațr^kladiri

amplasate izolat sau cuplate;                                                        \         2 ’ !

 • c) adancime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei;                         p •

 • d) parcela sa aiba acces la un drum public sau privat.

-regim mixt de inaltime(ln.ex/Ppr/IS);

-retragerea minimă obligatorie fata de axul străzii M.Bravu 19 ml;;

-nr. de parcaje necesare - conform Anexei nr.5 din HGR 525/1996;

-terenul are acces direct ia str. Mihai Bravu;

-terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

-imprejmuirea va avea Hmax = 1,80 mfpentru persoane fizice) si 1,20 mfpentru persoane juridice)la aliniament si va fi de preferința transparenta, iar posterior si laterale H max=2,0 m si va fi de preferința opaca.


Utilizări permise : activitati industriale nepoluante, servicii, depozite si anexe pentru activitati industriale, spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari;servicii socialle si profesionale;amenajari de parcuri si scuaruri; amenajari pentru sport si recreere, odihna, promenade inclusive dotări aferente; plantații de aliniament si de proiective intre zone funcționale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de proiective a rețelelor majore; orice construcții si amenajari tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacitatii sau racordare la infrastructura edilitara existent cu capacitate corespunzătoare si pentru a căror extindere/realizare exista sursa de finanțare asigurate de administrația publica, de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare asigurate, atrase potrivit legii.

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă (conform art. 30 din RGU);orice fel de construcții si anexe care nu respecta normele sanitare si de proiecția mediului in vigoare; orice alta funcțiune in zonele verzi existente.

> Prevederi PLANUL URBANISTIC de DETALIU propuse :

Obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu îl constituie analiza posibilităților de conformare a unei construcții- hala industriala destinata serviciilor de echipamente hidraulice si a sediului firmei, în condițiile stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate, intr-o zona apartinand UTR- E-16 si avand funcțiunea: zona extindere industrie nepoluanta, servicii de interes generai, perdele de proiecție; echipare tehnico-edilitara si culturi agricole, (ln.ex!S/Ppr/;Tea) cu indicatorii urbanistici: POT= 40% si CUT =1.50, care se vor menține.

in PUG Ploiești este prevăzută o retragere minima obligatorie fata de axul străzii Mihai Bravu de 19 m. Construcția noua- hala industriala si sediu firma, va fi amplasata la 22,50 ml fata de axul străzii Mihai Bravu si 14,00 m fata de aliniamentul la strada.

Gabaritele noii construcții vor respecta indicatorii urbanistici, prevazuti in documentațiile de urbanism in vigoare, respectiv: P.O.T. 40% si C.U.T. 1,5.

Construcția noua, se va executa in zona de est a proprietății, la 0,60 m fata de limita de proprietate, cu respectarea Codului civil, unde forma si suprafața terenului permit amplasarea acesteia.

Aceasta va avea regimul de inaltime Parter pentru hala industriala si P+1 pentru sediul firmei si va fi alcatuita dintr-o hala cu destinația de servicii echipamente hidraulice pentru pompe si un corp administrativ cu birouri -sediu firma.

Accesul in hala se va face prin doua usi metalice rabatabile ce deservesc accesul auto si trei usi duble pentru acces pietonal. Hala va avea trei compartimente necesare fluxului tehnologic si amenajari de sala de mese-bucatarie, vestiare si grupuri sanitare.

Accesul in corpul administrativ- sediu firma, se va face pe o usa principala dubla. La fiecare nivel se vor amenaja birouri si grupuri sanitare.

Acesul in incinta studiata se va reamenaja prin racord simplu cu raze de 7,00 m pe latimea de minim 5,50 m din strada Mihai Bravu.

Activitatea care se va desfasura in noua construcție, necesita 10 angajați, iar traficul estimat pentru aceasta incinta este de maxim 10 autoturisme si 3 autoutilitare cu masa de maxim 3,5 tone. Din proiectul de fundamentare a circulației rezulta ca sunt necesare 4 locuri de parcare, astfel:

 • •     Un loc de parcare pentru sediu administrativ, conform HGR 525/96, art. 5.1, al 5.1.1 (a);

 • •     3 locuri de parcare pentru depozib- hala industriala propusa, conform art. 5.12 din HGR 525/96. 2 | Ing. Daniela Maria NEAGU

| 07.12.2016,3 exemplareVor fi prevăzute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ.                                       Xx.       A

A/u este necesar studiu de insorire, deoarece prin amplasarea halei industriale si sediu firma nu se umbresc clădirile din jur, este respectat OMS 119/2014.                                       [ L '            X


clădirile din jur, este respectat OMS 119/2014.                                       IX • ' ■        X

Propunerea de arhitectura, funcțiune, volumetrie, este singura care a indeplihiț doleanțele beneficiarilor, amplasarea in teren, fiind singura care a indeplinit respectarea Codului civil, distante fata d'e.vecinatati, etc^ Retragerea fata de axul străzii Mihai Bravu este la 22,50 ml. Prin urmare este respebtata.condilia impusa prin certificatul de urbanism, de 19,00 ml.

în PUG este prevăzut: POT= 40% si CUT =1,50;

în proiect s-a realizat: P.O.T. = 28,47°% si C.U.T. = 0,34, valori care se incadreaza in prevederile PUG. Se mențin indicatorii urbanistici impuși prin P. U. G :

 • -   P.O.T = 40°%

 • -   C.U.T. = 1,50

în urma analizei, în ședința din data de 22.11.2016, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC de DETALIU: „ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”

Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.328 A

Cu următoarele condiții la faza D.T.A.C.:

pentru realizarea distanței minime fată de locuință, hala se va realiza in oglindă;

revizuirea platformei de parcare din zona posterioară a terenului pentru a amenaja platforma de intoarcere pentru autovehicule (gunoi, P.S.I., etc.)

Având :


„8”     - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

„1” -absențe

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în

P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


PREȘEDINTE, PRIMAR,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


Județul Prahova

Primăria Municipiului Ploiești

Arhitect Șef

Ca urmare a cererii adresate de S.C VISTEON PROJECT S.R.L. cu adresa de domiciliu/sediu în județul Prahova, Ploiești, Piața Mihai Viteazu, nr.2, bl.37G, sc.C, ap.8, înregistrată la nr. 308158/27.10.2016 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr.020 din 22.11.2016

pentru Planul Urbanistic de Detaliu pentru „ CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI ”

generat de imobilul teren str.Mihai Bravu, nr.328 A, situat în Ploiești, județul Prahova.

Inițiator: S.C. VISTEONPROJECTS.R.L.

Proiectant: B.I.A. - arh.Anca POLI

Specialist cu drept de semnătură RUR : arh.Anca POLI

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.D. : str.Mihai Bravu, nr.328A situat în Ploiești, județul Prahova, delimitată conform pla          suprafața de


1906 mp.

Prevederi P. U. G. - R.L. U. aprobate anterior :

 • -   UTR E-16, In.ex/IS/Ppr; TEa regim de construire : înșiruit; izolat/cuplat

 • -  funcțiuni predominante : zona extindere industrie nepoluanta, servicii de interes general, perdele de protecție, echipare tehnico-edilitara si culturi agricole.

H max, = cfart.31 din R. G. U.

CUT max. ~ 1,50


POT max. ~ 40%

retragerea minimă față de aliniament = regimul de aliniere al clădirilor existente

retrageri minime față de limitele laterale = cf. art. 24 din R. G. U.

retrageri minime față de limitele posterioare = cf.art.24 din R.G. U.

Prevederi P. U.D. propuse :

retrageri minime față de limitele laterale :

o fata de limita laterala nord: 22,50 mfata de axul străzii Mihai Bravu;

o fata de limita laterala est: 0.60m;

O

retrageri fata de aliniament = 14,00 m

- Din proiectul de fundamentare a circulației rezulta ca sunt necesare 4 locuri de parcare, astfel:

o Un loc de parcare pentru sediu administrativ, conform HGR 525/96, art. 5.1, al5.1.1(a);

o 3 locuri de parcare pentru depozit ~ hala industriala propusa, conform art. 5.12 din HGR 525/96.


în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 22.11.2016 a fost avizat favorabil Planul Urbanistic de Detaliu cu următoarele condiții la faza D. T.A. C. :

o pentru realizarea distanței minime fată de locuință, hala se va realiza in oglindă;

o revizuirea platformei de parcare din zona posterioară a terenului pentru a amenaja platforma de intoarcere pentru autovehicule (gunoi, P.S.I., etc.)

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la documentație ) și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P. UD. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P. U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin (2) lit.g) din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

în perioada 05.09.2016 - 23.09.2016 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1087 din 24.09.2015, emis de Primăria Municipiul Ploiești.


întocmit: ingDaniela Mana NEAGU

Aviz A Ș.020/2016,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

Str. St Greceanu nr. 11 bloc K8

100166

tel/fax: 0244 596128

nr. înregistrare

www.ploiesti.ro

306320/29.08.2016


RAPORT

Privind informarea și consultarea populației pentru documentația:

Plan urbanistic de Detaliu: ” CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI ”

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

Prezenta documentație are ca obiect construirea unei hale industriale, sediu de firma, alei, parcare, împrejmuire, branșamente utilitati.

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA: 05.09.2016 - 23.09.2016

ORGANIZATORI: S.C. VISTEON PROJECT S.R.L.

BAZA LEGALĂ: Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

Str. Mihai Bravu, nr. 328A

Str.Ștefan Greceanu nr. 11, bl.K8-sediul D.G.D.U.

www.ploiesti.ro (Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII:

Str. Mihai Bravu, nr. 328A

sediul D.G.D.U.: memoriu de prezentare, planuri cu încadrarea în localitate, situația existentă, propunere;

GRUPURI ȚINTĂ PENTRU IDENTIFICARE: -

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSTATARE

PARTICIPANȚI: au fost notificați 2 vecini.

ASPECTELE DISCUTATE: -

DESCRIERE: -

COMENTARII: nu au existat."MUNICIPIUL’FLO IEȘTI


Municipiul Ploiești sr Harta Ploiești Evenimente Proiecte


“Infiintanea            a intrat m legenda...

Mhai Viteazul a întemeiat orașul        in I 5??,Cu prilejul

trupelor care, »n toamna acestui an, au trecut in Afdeal ti erau cunoscute pnn        vânatului ■>< a pescuitului. [_J

tfM făcuse aici chiar curți.      V'tcaxul alețe aeeat punct pentru

adunarea oștilor, avand in vedere atat drumul Țeleajenului, cat rw poMbrlftatile de apeovwonarc robei rugata iw eftcna'in acel loc unde se »n ta Ine ac acauI, .lealul *1 muntele, cu dfverAcle lor produce, a» unde ra5cn>cea marilor drumuri iiAura achimbul de mărfuri.* ‘Monografia oraAulin Floe-rti” - M'b^’KSevaAtOA


Informații publice


Strategia naționala        ►

anticoruptie 2012-2015


Mass media


O.N.G.


P.U.D.

Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE______

INDUSTRIALA, SEDIU FIRMA, ALEI. PARCARE.


Servicii OnLine


Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creștere Ploiești Prahova


Galerii Foto


Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul Primăriei PloieștinMiOSMOBtifTAJE

\ VRijiANADU RARI LA PENTRU i «SLttL Of GftKTW WMSn


STRATEGIA INTEGRATA DE

DE2VQLTARE URBANA PENTRUPQUJL QE CREȘTERE PEQIESTUW-MM


INfORMAIII ACttSJBILt PERSOANELOR CUIn atentia persoanelor care doresc înscrierea in corpul Expertilor Electorali!


ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTIUTATI’ PLOIEȘTI, STR. MIHAI BRAVU, NR.32SA


Plan Urbanistic de Detaliu - DETALIERE CONDI7II DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE LOCUINȚE COLECTIVE P+3’, str.Lapusna nr. IC


PUD -CONSTRUIRE LOCUINȚA P CU GARAJ. FOSA SEPTICA____________________

CAROSABILE. ÎMPREJMUIRE,__________________

UTILITĂȚI amplasat In PfoieSti, str. Gaterului nr. 30 -ENUTA CONSTANTIN si ENUTA SANDUTA


VIDANJABILA, ALEI PIETONALE SI BRANȘAMENTEPUD - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE P+9 SI PARCARE SUBTERANA amplasat in Ploiești, str. Bucea: nr, 14 - S.C. GIMENEZ S.R.L


PUD - DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+2 amplasat în Ploiești, str. Gh.GR.Cantacuzino nr. 216, 218, 220 -


ENE COSII N AUN si ENE ULIANA SONIA

Planului Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER CORP CI DIN SPATII DE BIROURI


IN CLINICA MEDICALA, RECOMPARTIMENTARE PENTRU AMENAJARE CLINICA MEDICALA, EXTINDERE CU MAGAZIE. CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE INTRARE CU COPERTINA, REMODELARE FAȚADA, AMENAJARE CURTE DE ACCES SI REFACERE ÎMPREJMUIRE’, PLOIEȘTI, STR. MIHAI EMINESCU, NR.7


Planului Urbanistic de Detaliu .RIDICARE RESTRICȚII CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU BIROURI LA PARTER SI PARCARE SUBTERANA MULTIETAJATA, ALEI ACCES SI BRANȘAMENTE UTIUTATI’, STR.Bucegi 12


P.U.D." DETALIERE CONDI7II DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE BIROURI ARHITECTURA P+1E, Împrejmuire teren, alei carosabile ?i PIETONALE, PARCAJE’, PLOIEȘTI, STR. BARBU


CATARGIU NR 9


PUD ’DETAUERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2’ str.A.Ipatescu nr.6 - SC APA NOVA SRL


Planului Urbanistic de Detaliu .RIDICARE RESTRICȚII CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU BIROURI LA PARTER SI PARCARE SUBTERANA MULTIETAJATA. ALEI ACCES SI BRANȘAMENTE UTIUTATI’. STR.Bucegi 12

Completare...AICI


P.U.D. "HALA REPARAȚII SERVICE, SPATII ADMINISTRATIVE SI ANEXE’, PLOIEȘTI, STR. POMPELOR NR 4


Planului Urbanistic de Detaliu .RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE IN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI LOCUINȚE COLECTIVE P+3E 16 APARTAMENTE)’,


http://www. ploiești .ro/puduri .php


Data Publicării: 21-07-2016 10:19

Data Publicării: 19-07-2016 10:43

Data publicării: 08-07-2016 09:13


Data publicării: 10-06-2016 12:42

Data publicării: 09-06-2016 08:52

Data publicării: 24-05-2016 16:18

Data publicării: 11-05-2016 11:54


Data publicării: 06-05-2016 08:35

Data publicării: 08-04-2016 10:45


CLUB SPORTl MUNICIPAL PLOI COMUMCA?


Arhiva comunicate presa | arhiva comunicate v |


COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIV FISCALEPUBLICA


Actualizare

•I revizuire PUG- ș^^iActualizarea-Reguiâmentului privind

• - amplasarea si funcționarea spatiilor -comerciale citoaracter provizoriii pe terenurile ce~apartin domeniului/ “ public și privat al- I municipiului Ploiești Szc


Actualizarea

. Rogulamentljlufțirivind construirea si amplasarea suporterilor pentru firme si **T reclame pe rSă~ municipiului Ploiești


01.09.2016