Hotărârea nr. 446/2016

Hotãrârea nr. 446 pentru modificarea termenului de intrare in vigoare de la 1 ianuarie 2017 la 1 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si functionarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public si privat al municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 446


pentru modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Dobre Adrian Florin și a domnilor consilieri George Botez, Răzvan Ursu, Bolocan Iulian, Mateescu Marius Văduvă Sorin, Tudor Eduard si Danescu Ștefan a Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune aprobarea modificării termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017 a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republictă si actualizată.

In baza încheierii nr. 263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești - Secția Civila privind validarea in funcția de primar al Municipiului Ploiești.

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „ Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 14.12.2016.

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulament privind amplasarea si funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, apobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

Art.2. Prevederile articolelor 2 si 3 cat si ale articolului 1 (mai puțin data de intrare in vigoare a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești) cuprinse in Hotărârea Consiliului Local nr.80/25 februarie 2016 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

George


te de ședință, n-^Niculae Botez
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

AVIZ

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre:

pentru modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, apobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

----------CA\wi&l----------ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare pentru modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

Având in vedere ca pana la data prezentei nu a fost stabilita modalitatea de implementare a regulamentului, in sensul executantului spatiilor comerciale tip propuse, se propune decalarea termenului de alicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, de la 01 ianurie 2017 la 01. iulie 2017.

Exista doua posibilități:

 • A) .  Executant - Municipiul Ploiești printr-una din societatile/directiile din aparatul

propriu.

 • B) .  Executant - agentul economic partener contractant.

Avantajele:

 • A) .   1). Exista o unitate de executare a acestor spatii, neexistand posibilitatea apariției

de diferente de executare.

 • 2) . In cazul neindeplinirii sarcinilor contractuale se poate elibera spațiul in 24 ore, fara alte formalități.

 • 3) . O gestionare mult mai riguroasa a acestora, nemaifiind posibila subcontractarea spatiilor.

 • B) . Cheltuielile cad in sarcina partenerului contractual.

Fată de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si 5

. • • • • • funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce apartîn\ domeniului public si privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului".^ Local nr. 80/25 februarie 2016 .


Mateescu Marius
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

Prin Hotărârea nr. 221/23.06.2015 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat masurile de desfășurare a activitatilor de tip comercial cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești.

Având in vedere ca pana la data prezentei nu a fost stabilita modalitatea de

x J     implementare a regulamentului, in sensul executantului spatiilor comerciale tip propuse,

se propune decalarea termenului de alicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, de la 01 ianurie 2017 la 01. iulie 2017.

Exista doua posibilități:

 • A) . Executant - Municipiul Ploiești printr-una din societatile/directiile din aparatul propriu.

 • B) .  Executant - agentul economic partener contractant.

Avantajele:

A).   1). Exista o unitate de executare a acestor spatii, neexistand posibilitatea apariției

de diferente de executare.

2). In cazul neindeplinirii sarcinilor contractuale se poate elibera spațiul in 24 ore, fara alte formalități.

nemaifiind . posibila \

i ■> ■                          Vii-5

AU>, Local al<?®/'


3). O gestionare mult mai riguroasa a acestora, subcontractarea spatiilor.

B). Cheltuielile cad in sarcina partenerului contractual.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliuli municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre pentru modificarea termenului de intrare in vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

p.ARHITECT ȘEF,                     DIRECTOR ADJUNCT
1 DUMITRU                     Ing. Rita Marcda


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUJBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXEC

Andreea CROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 80


de aprobare a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar Ganea Cristian Mihai și a domnilor consilieri George Botez, Radu Socoleanu, Șuga Nicolae, Răzvan Ursu si Bolocan Iulian, a Raportului de specialitate al Direcției Q O Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectura” din data de 22.01.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republictă și actualizată.

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

3 O                       HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Adoptă prezentul Regulament privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, care intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2017.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentului Regulament privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești și a anexelor ce fac parte integrantă din acesta, Hotărârea Consiliului Local nr.221/23.06.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Aprobă taxa privind analizarea documentației pentru fiecare amplasament în parte, în valoare de 50 lei (conform Art. 54 din regulament).

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

aprobarea Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 221/23.06.2015 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat masurile de desfășurare a activitatilor de tip comercial cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești.

Având in vedere ca in ultimii ani, au fost foarte multe solicitări pentru amplasarea pe domeniul public al municipiului Ploiești, a construcțiilor cu caracter provizoriu, pentru desfășurarea activitatilor de tip comercial, acestea au fost amplasate aleatoriu, fapt ce a dus la deteriorarea imaginii urbanistice a mai multor zone ale municipiului Ploiești.


Piețele din municipiul Ploiești si zonele adiacente acestora au fost amenajate si modernizate in baza unor autorizații de construcții, pentru a avea o igienizare cat mai buna a zonelor respective si implicit pentru a avea un aspect urbanistic corespunzător unor norme europene.

Totodată in ultima perioada de timp au fost depuse foarte multe memorii/sesizari la Primăria municipiului Ploiești, Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Generală de Dezvoltare Urbana, de către agenti economici care dețin spatii comerciale, prin care se sizează faptul ca amplasarea unor noi construcții provizorii le îngrădește accesul la spatiile comerciale deja amplasate, trotuarele nu ar mai ramane de minim 2,00m, etc.

Referitor la convențiile existente, încheiate cu agenții economici pentru folosința temporara a terenului (pe care sunt amplasate deja construcții cu caracter provizoriu) se vor menține pana când vor ajunge la termen, după care amplasamentele vor fi analizate conform noului regulament.

Documentațiile se vor depune la registratura Primăriei municipiului Ploiești - b-dul. Republicii nr. 2.

Direcția de Gestiune Patrimoniu va completa documentația cu regimul juridic al terenului si cu avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura si Promovare Operațiuni Comerciale.


Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va emite un punct de vedere împreuna

Gestiune Patrimoniu si după caz S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L si S.C. ȚmnșpoiJ ^JătdriV;4!      |

Express S.A Ploiești, pe care il va prezenta împreuna cu documentația Comisiei pcntr1u}OrgȘn^i;e''‘S|‘!Ț‘ ‘‘ 11 Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea^Mq^UiȘdnțjelb^ Istorice si de Arhitectura, pentru analiză si avizare.                                  T

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al

proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221/23.06200^si'2aprpbaî;^;;"/‘ Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter pt'ovizoriu"pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


p.DIRECTOR ADJUNCT.....

Ing. Coca Elena PatrascuNE PATRIMONIU flV,


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana PopaROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.


Având in vedere ca in ultimii ani, au fost foarte multe solicitări pentru amplasarea pe domeniul public al municipiului Ploiești, a construcțiilor cu caracter provizoriu, pentru desfasurarea activitatilor de tip comercial, acestea au fost amplasate aleatoriu, fapt ce a dus Ia deteriorarea imaginii urbanistice a mai multor zone ale municipiului Ploiești.

Piețele din municipiul Ploiești si zonele adiacente acestora au fost amenajate si modernizate in baza unor autorizații de construcții, pentru a avea o igienizare cat mai buna a zonelor respective si implicit pentru a avea un aspect urbanistic corespunzător unor norme europene,

Totodată in ultima perioada de timp au fost depuse foarte multe memorii/sesizari la Primăria municipiului Ploiești, Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Generală de Dezvoltare Urbana, de către agenti economici care dețin spatii comerciale, sesizează faptul ca prin amplasarea unor noi construcții provizorii se îngrădește accesul la spatiile comerciale deja amplasate, trotuarele nu ar mai ramane de minim 2,00m, etc.

Direcția de Gestiune Patrimoniu va completa documentația cu regimul juridic al terenului si cu avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura si Promovare Operațiuni Comerciale.

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va emite un punct de vedere împreuna cu Direcția de Gestiune Patrimoniu si după caz S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L, pe care il va prezenta împreuna cu documentația Comisiei pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, pentru analiză si avizare.

Fată de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local ry, 221/23.06.2009 si aprobarea Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor cqmerci'șle cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Pldjesti^.


Comisia deUrbanis

Președinte: Botez George Secretar: Ursu Razvan

Membri: Lupu Adrian _ fîolocan Iulian

Socoleanu Radu

Șuga Nicolae *

Poc-i ,%...-. .*'4 LÎtvl vA A I

1. REGULAMENT PRIVIND AMPLASAREA ȘI FUNCȚIONAREA TOMERȚIM tA. <« / STRADAL ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI               ’        ' '

CAP-1 - DISPOZIȚII GENERALE

-■ CC!/-t'"" ;ilC' ■ <- ’-A:.!-->! - r‘' A<_LAf''l VA'■ L-C’l*

Ari. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești.

âaWlOvvC.jîDvJlî^ThfeMȚnA tSWWToaU"IH, ’5a:;

Comerțul stradal reprezintă o formă a comerțului cu amănuntul, realizată în afara spațiului magazinelor, de regulă în zone de intensă circulație pietonală, pentru expunerea și vânzarea mărfurilor, folosindu-se un utilaj comercial simplu - standuri, mese, coșuri, cărucioare ele. -sau în cadrul unor construcții cu caracter provizoriu amplasate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al localităților.

Comerțul stradal se practică pentru o gamă largă de mărfuri de cerere zilnica - legume, fructe, răcoritoare, articole de patiserie, produse zaharoase - precum și pentru produse de cerere spontană - cadouri, articole de galanterie, cărți și altele.

în general, comerțul stradal se manifestă în patru variante:

~ vânzarea realizată pe standuri permanente (denumită în continuare comerț de întâmpinare), în construcții cu caracter permanent sau provizoriu, așa cum sunt definite prin Legea 50/1991, cu modificările și completările ulterioare,

- vânzarea realizată pe standuri mobile (denumită în continuare comerț volant sau comerț ambulant), care eliberează amplasamentul la sfârșitul fiecărei zile,

- vânzarea realizată din vehicule sau autovehicule special amenajate sau rulote special amenajate, așa cum sunt reglementate prin legislația referitoare la trafic și cea referitoare la normele de igienă și sănătate publică.

- vânzarea în piețe, târguri și oboare definite ca arie și amplasare în conformitate cu OG 99/2000.

Pe parcursul studiului se vor utiliza o serie de termeni pe care îi definim mai j


agent economicpersoana juridică sau persoană fizică autori fa activității sale profesionale fabrică, i transportă sau comercializează produse ori prestează servicii definite în baza Legii reorganizarea unităților economice de stat ca regi societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;


consumator


orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândesc, utilizează ori consumă produse sau servicii în qfara activității lor profesionale;


comerciant


Persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;comerț stradal


Comerț cu amănuntul a produselor alimentare sau nealimentare cu caracter permanent, sezonier sau ocazional, desfășurat pe domeniul public sau privat al localității;


comerț ambulant/volant


activitatea de comercializare cw amănuntul realizată prin vânzarea în unul/mai multe amplasamente prin intermediul standurilor mobile care la încheierea programului eliberează amplasamentul;


comerț ocazional


activitatea de comerț stradal desfășurată cu ocazia anumitor evenimente, pe o perioadă limitată de timp;


comerț sezonier


activitatea de comerț stradal desfășurată în perioade de timp destinate de regulă sezoanelor turistice sau pe perioada sărbătorilor legale naționale și/sau locale;punct de desfășurare a activității


spațiu public delimitat în cadrul amplasamentului avizat de autoritatea locala pus la dispoziția comercianților pentru desfășurarea activității;


comerț stradal puncte fixe


în activitatea de comercializare în orice structură de vânzare cu amănuntul realizată pe amplasamente delimitate și stabilite de autoritatea locală;


structura          de spațiul de desfășurare a unuia sau mai multor exerciții

vânzare/promovare comerciale;


chioșc stradal           construcție ușoară de mici dimensiuni, cu caracter temporar,

având una din laturi (sau mai multe) deschisă/e, amplasată pe spațiul public în care se vând flori, ziare, reviste, băuturi


terasă sezonieră


tonetă


,ÎK v jTQ aC> •         *1»

/%Y      »

Kt aty? \ spațiu amenajat fri proximitatea unității propriîvde^limențâtje publică în vederea servirii consumatorilor sdu^r^^iw cp ocazia unor evenimente cu caracter de agrement


răcoritoare, țigări și altele;


structura cfe vânzare deschisă, amplasată pe spațiul public, la care se vând articole de mici dimensiuni, dulciuri, băuturi răcoritoare;


autospecială

structură de vânzare specializată, montată pe un mijloc de transport, utilizată pentru vanzarea sau expunerea unui produs;


mobilier sezonier


scaune, mese, umbrele, jardiniere mobile de delimitare, corpuri de iluminat autonome, sisteme de încălzire autonome, panouri de prezentare a prețurilor sau meniurilor.


Nomenclatorul de activități care se pot desfășura prin intermediul comerțului stradal conține:

activități comerciale - alimentație publică

 • - comercializare flori și aranjamente florale

 • - comercializare presă și cărți

 • - comercializare produse alimentare preambalate și produse nealimentare de mici dimeniuni (fără produse industriale - utilaje, piese, covoare, biciclete, jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, vase și altele similare)

 • -  comercializare mărțișoare, felicitări, ilustrate, obiecte de artizanat sau suveniruri, bilete spectacole și concursuri, cartele magnetice

 • - comercializare fructe de sezon

 • - comercializare pop corn, porumb fiert, înghețată sau similare


activități promovare


de - expoziții cu vânzare obiecte de artă proprii

 • - expunere autovehicule în spații publice

 • - expoziții de carte, flori fti cadrul unor manifestări

~ prezentări de modă

 • - vânzări promoționale - servicii, produse, sampling


activități cu caracter social sau de interes public


 • - evenimente social- sportive

 • - campanii de informare - distribuirea deflyere, pliante

 • - campanii medicale - consultații medicale gratuite


activități cu caracter -festivaluri cultural                - concerte

- târguri culturaleactivități de agrement


activități ocazionale
 • - parcuri de distracții (bâlciuri), mașM^ftobogăne gonflabile și

.'‘zd X-'.

altele asemenea

-focuri de artificii aniversare

 • - circuri

 • - târguri de animale de companie, de păsaii^meiiaf^.

 • - concursuri și expoziții canine și similare

 • - sărbători naționale și locale:

-12-15.02 - Valentine ’sDay

-22- 25.02 - Dragobete

 • - 25.02 - 09.03 -Mărțișor și 8 Martie

-10 zile înainte de sărbătorile pascale (plus cele trei zile de Paște)

-01- 02.05 - Ziua muncii

 • - 7 zile pentru Zilele Ploieștiului (inclusiv ziua de 21.05)

 • - 7 zile de Ziua copilului, inclusiv ziua de 01.06

-13-16.08 - Sf Maria

-08-15.09-Sf. Maria și începerea anului școlar

-04.12 — 04.01 - Târgul de Crăciun și de Anul Nou

Art 2 Prevederile prezentului regulament se aplică:

 • - agenților economici - persoane fizice autorizate sau persoane juridice organizate în formele prevăzute de legislația în vigoare,

 • -  organizațiilor, asociațiilor și fundațiilor care prestează servicii către populație,

 • -  instituțiilor publice.

Art, 3 (l)Foimele de organizare a comerțului stradal în municipiul Ploiești sunt următoarele:

~ comerțul de întâmpinare, cu caracter sezonier sau permanent, care are două categorii de suport comercial:

o terasele sezoniere și

o standuri de expunere marfă (comerț de proximitate)

 • -  comerțul ambulant, care se desfășoară ocazional, sezonier sau permanent și care se realizează:

o pe tarabe sau tonete sau

o cu autospeciale - rulote, mașini comerciale sau remorci

 • -  comerțul în construcții de mici dimensiuni, situate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, și care se amplasează pe baza:

o avizul de amplasare - în cazul chioșcurilor stradale, destinate difuzării si comercializării presei, cărților si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundații si platforme, care pot avea doar branșament electric și dimensiuni de până la 5,0 mp și

o autorizației de construire - în cazul construcțiilor provizorii care poT,avea branșamente și racorduri la util ități și dimensiuni pânâ'la: 16,0 mp; >; . ■      1

(2) înțelesul termenilor utilizați în prezentul regulament este definrt<jgrin Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și servicii lotiT.de^piăță, cu modificările și completările ulterioare, cât și prin Anexa 1 la prezentul regulament1


stradal stabilite la art. 3, pe terenurile aparținând domeniului public și domeniului privat al municipiului Ploiești, sunt:

activități comerciale - vânzarea de produse diverse si prestări servicii pentru populație

activități de promovare a unor produse sau servicii - expuneri de produse, expoziții, campanii de promovare

activități cu caracter social sau de interes public - desfășurarea evenimentelor sociale, campanii de informare sau campanii de interes public, fără caracter electoral, activități cu caracter cultural - manifestări culturale,

activități de agrement - amplasarea de dotări de agrement sau desfășurarea unor concursuri cu caracter recreativ,

activități ocazionale - care se desfășoară pe perioade limitate în timp, cu ocazia sărbătorilor legale stabilite la nivel național sau local.

Art 5 (l)Pentru organizarea activităților menționate la articolul anterior se reglementează modul de amplasare a structurilor de vânzare pentru perioada corespunzătoare desfășurării evenimentului.


(2)Aspectele referitoare la modul de desfășurare a evenimentelor sau altele prevăzute în acte normative specifice domeniului respectiv nu fac obiectul prezentului regulament.

Art 6

Activitățile comerciale pot fi:

 • -  de lungă durată - pentru construcțiile cu caracter provizoriu. Perioada de desfășurare a activității se stabilește prin contractele de ocupare a domeniului public sau privat de către construcția ce va fi autorizata;

* ' >

 • -  sezoniere - în intervalul 15 martie -15 noiembrie al fiecărui an, pentru terasele sezoniere de alimentație publică și pentru amplasarea dotărilor cu caracter recreativ din parcuri șî grădini publice, cu excepția celor corespunzătoare sezonului de iarnă (Târgul de Crăciun și Anul Nou);

ocazionale - pentru desfășurarea activităților de promovare serviciilor* a unor activități sociale» culturale sau de interes pubj$£ weekend sau pentru derularea activităților corespunzătoare naționale și locale. Acestea nu pot depăși o durată mai mare de 4|5


Art, 7


cP

Art 8


Perioadele de desfășurare a activităților ocazionale corespunzătoare s naționale și locale sunt următoarele: -12-15.02 - Valentine’sDay

-22- 25.02 - Dragobete

 • - 25.02 - 09.03-Mărțișor și 8 Martie

-10 zile înainte de sărbătorile pascale (plus cele trei zile de Paște)

 • - 01- 02.05 - Ziua muncii

 • - 7 zile pentru Zilele Ploieștiului (inclusiv ziua de 21.05)

 • - 7 zile de Ziua copilului, inclusiv ziua de 01.06

-13-16.08-Sf.Maria

-08-15.09-Sf. Mar ia și începerea anului școlar

 • - 04.12 - 04.01 - Târgul de Crăciun și de Anul Nou

 • (1) Mărfijiile, produsele și grupele de produse care pot fi comercializate prin intermediul structurilor de comerț stradal sunt:

 • -  cărți, reviste, ziare,

 • - flori și aranjamente florale,

 • -  ilustrate, felicitări, mărțișoare,

 • -  obiecte de artizanat și suveniruri,

 • -  legume, fructe, citrice,

 • -  bilete spectacole, loto, bingo, cartele magnetice,

 • - produse de patiserie, sandwich, hotdog expuse în vitrine de protecție,

 • -  înghețată, pop corn, porumb fiert, băuturi răcoritoare și altele similare,

 • -  lucrări proprii de artă ale artiștilor plastici.

 • - produse alimentare preambalate.

 • (2) Se interzice expunerea în scopul vânzării a produselor industriale pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești și in fața magazinelor. Produsele interzise sunt:

 • -  utilaje sau piese,

 • -  covoare,

 • -  biciclete,

 • - jucării,

 • -  îmbrăcăminte și încălțăminte,

 • -  vase și veselă și altele similare.

 • (3) Fac excepție de la prevederile alineatelor (1) și (2) activitățile de alimentație publică desfășurate în cadrul teraselor sezoniere.

CAP. HI - CONDIȚII DE AVIZARE A AMPLASĂRII SI DE FUNCȚIONARE A COMERTl l-Ut STRADAL                                                  . j

Art. 9   (1) Amplasamentele pentru desfășurarea comerțului stradal, cu excepția celor situate în fața

punctului de lucru cu sediu fix fi a teraselor sezoniere, trebuie sa respecte următoarele condiții de localizare care au caracter obligatoriu:

 • -  50 m față de incintele unităților de invatamant, cu excepția activităților de comercializare produselor preambalate, băuturilor răcoritoare si articolelor de papetarie.


 • -  10 m față de limita trecerilor de pietoni, semnele de circulație sau semafoare, accese in parcari sau garaje, alei carosabile de acces in incinte, statii de taxi sau de transport public care au mobilier urban,

 • -  3 m fața de intrarea în clădirile de orice fel, situație in care se va demonstra modul în care se poate asigura aprovizionarea/evacuarea persoanelor și bunurilor,

 • -  1,5 m față de alte structuri de comerț ambulant, așa cum este reglementat prin prezentul regulament,

 • -  1,5 m față de copertinele stațiilor de transport persoane, cabine telefonice, bănci sau alte elemente de mobilier urban similar,

~ 0,5 m față de marginea trotuarului. (2)Cerințele prevăzute la alineatul (1) se aplică cumulativ, fără excepție.

Art 10 Se interzice amplasarea structurilor de comerț stradal, cu excepția celor situate în fața punctului de lucru cu sediu fix și a teraselor sezoniere, astfel:

 • -  în fața vitrinelor sau spațiilor de expunere a spațiilor comerciale având un alt proprietar,


 • -  pe spații verzi amenajate sau prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate conform legii sau cele înscrise în Registrul spațiilor verzi realizat în conformitate cu Legea nr, 24/ 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  dacă nu asigură un culoar de trecere de 2 m calculat tangent la toate elementele de construcții sau mobilier urban existente în proximitate,

 • -  în parcări amenajate, cu excepția manifestărilor organizate de Primăria municipiului Ploiești, avizate de către comisiile de specialitate.


  Art 11


  Art. 12


Se avizează amplasarea teraselor sezoniere pe terenurile care fac part privat al municipiului Ploiești doar pentru agenții economici care alimentație publică autorizate.


Terasele sezoniere se pot amplasa :

din punct de vedere al configurației spațiului public o pe pietonale sau piețe/scuaruri, o pe străzi cu trotuare,

- din punct de vedere al distanței față de punctul de lucru

o alipit/în fața punctului de lucru,

o la distanță față de punctul de lucru, dar care nu va depăși distanța de 50 m între masa cea mai îndepărtată și accesul la grupurile sanitare proprii,


o terase autonome care funcționează independent, dar numai daca pot îndeplini condițiile sanitare de funcționare - amplasarea acestora este permisă doar în spațiul pietonal amenajat limitrof Pieței Victoriei.

Art. 13 (l)Amenajarea teraselor sezoniere în fața punctelor de lucru, la solicitarea agentului economic care funcționează în spațiul respectiv, se realizează pe desfășurarea de front egală cu lungimea fațadei punctului de lucru respectiv și fără obturarea acceselor în imobil. Aceasta se poate extinde și pe frontul spațiului învecinat, dar numai cu acordul notarial al proprietarului spațiului în cauză.

(2)în cazul în care în imobilul respectiv se află mai multe spații învecinate în care se desfășoară activități de alimentație publică, amenajarea teraselor sezoniere învecinate se va face pe lățimi egale în așa fel încât sa realizeze un aliniament egal raportat la fațadă.

Art. 14 Pe pietonale sau în piețe sau scuaruri, amplasarea teraselor sezoniere se avizează numai cu respectarea art. II și cu condiția asigurării pe mijlocul spațiului public a unei zone libere continue cu lățimea minima de 4 m, pentru intervenții de urgență.


Art 15 (l)Pe străzile cu trotuare, amplasarea teraselor sezoniere se avizează cu respectarea prevederilor art. 11 și cu următoarele condiții:

 • -  trotuarele au lațimea de minim 3,5 m;

 • -  se va rezerva spațiu liber pentru circulația pietonală de minim 2 m, spre carosabil;

 • -  se interzice amenajarea teraselor sezoniere pe carosabil, cu excepția străzilor care se închid pe perioada stabilită conf art. 7.

(2)CerințeIe prevăzute la alineatul (1) se aplică cumulativ, fără excepție.

Art. 16 Pentru amenajarea teraselor sezoniere se vor respecta următoarele condiții cu caracter obligatoriu:

 • -  punctul de lucru este dotat cu grup sanitar propriu pentru clienți, dotat corespunzător și compartimentat pe sexe;

 • -  se va asigura sistem de iluminat propriu în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • -  se va asigura planeitatea amenajării prin ajustarea corespunzătoare a mobilierului sau


prin realizarea unui podest din lemn, care nu va avea o înălțime mai mare de 15 cm. Proiecția orizontală a acestuia va respecta condițiile prevăzute la există condiții asigurate pentru stabilitatea și siguranța fațadelor cărora se amplasează;

perimetrul terasei va fi delimitat cu parapeți mobili de dclimitarelf^izăjite^cîusiv „din lemn și/sau din metal prelucrat (fier forjat, inox), cu înălțimea maximaTtotăă^dei l^m, aranjamente florale naturale, verzi pe care vor trebui să le întrețina^jg^^^d^^âiții economici. Se interzice utilizarea jardinierelor din materiale plastice șfâ plantelor decorative artificiale. Delimitarea va intra in perimetrul autorizat âl terasei și va respecta condițiile prevăzute la ari. 13,14, și 15;

cromatica parasolarelor sau a umbrelelor se va încadra în paleta alb - beige (vezi paletarul RAL din anexa 4),


sistemele de susținere și de fixare vor fi independente fața de fațadele clădirilor și față de paviment,

se va folosi un singur tip de mobilier sau seturi înrudite, din aceeași familie de materiale, și care vor fi avizate de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, mobilierul sezonier utilizat va fi compus din scaune, mese, umbrele, jardiniere mobile de delimitare, corpuri de iluminat autonome, sisteme de încălzire autonome, panouri de prezentare a prețurilor sau meniurilor, și se va utiliza doar în interiorul perimetrului autorizat al terasei,

se interzice utilizarea mobilierului din materiale plastice sau în culori stridente,

se interzice amplasarea de cortine/paravane de protecție împotriva vântului și a ploii, cu excepția celor avizate de Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unei documentarii

 • -  se permite publicitatea în nume propriu sau pentru firma contractată pentru amenajarea terasei,

 • -  se interzice amplasarea în perimetrul teraselor sezoniere a:

o mobilierului de servire,

o automate de vânzare,

o instalații frigorifice,

o instalații de preparare a produselor sau de spălare a veselei,

o standuri/vitrine de prezentare a produselor,

 • -  se interzice prepararea în aer liber a oricăror produse alimentare, cu excepția standurilor amenajate cu ocazia unor evenimente de scurtă durată, evenimente culturale, târguri, expoziții, demonstrații culinare.

Art. 17 Pe terasele sezoniere se interzice organizarea de evenimente festive private (nunți, botezuri, etc.).

Art, 18 Terasele sezoniere pot funcționa in intervalul orar menționat in autorizația de funcționare, dar nu mai târziu de orele 24 si cu respectarea normelor legale privind liniștea si ordinea publica.


- să nu depășească desfășurarea punctului de lucru propriu,


~ să nu afecteze circulația pietonală,

~ să asigure un culoar de trecere de 2 m lățime

~ produsele comercializate să corespundă profilului activității desfășurate în punctul de lucru respectiv.

Art 20 Se interzice amplasarea în fața spațiilor comerciale cu caracter provizoriu amplasate pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești a:

 • -  mobilierului urban sau a standurilor de expunere a mărfii,

 • - automate de vânzare,

 • -  instalații frigorifice,

 • -  vitrine de prezentare a produselor și altele asimilate.

Art. 21 Forma, dimensiunile și aspectul mobilierului urban menționat în art. 19 se avizează de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unei documentarii.

Art 22 Mobilierul urban pentru comerțul de întâmpinare va trebui să:

“ asigure condițiile corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfurilor,

“ să se încadreze în specificul arhitectural al zonei,

- sa elibereze amplasamentul în fiecare zi la finalul programului de lucru, după caz.


Art 24


eliberează amplasamentul.


Tonetele și tarabele utilizate pentru vânzarea volantă sunt structuri de vânzare,;.des amplasate pe spațiul public, la care se comercializează:


&■

 • - cărți, reviste, ziare,

 • - flori și aranjamente florale,

 • - ilustrate, felicitări, măr ți soare,

 • - obiecte de artizanat și suveniruri,

 • - legume, fructe, citrice,

 • - bilete spectacole, loto, bingo, cartele magnetice,

 • - produse de patiserie, sandwich, hotdog expuse în vitrine de protecție,

 • - înghețată, pop corn, porumb fiert, băuturi răcoritoare și altele similare.

 • - produse alimentare preambalate.


Art. 25 (î)Comerțul volant cu tonete și tarabe se poate desfășura:


 • -  ocazional,

 • -  sezonier, sau

 • - permanent.

(2) Se vor respecta prevederile art. 6 și art. 7 din prezentul regulament la stabilirea duratei de desfășurare a activității de comerț volant.


Art 26 (l)Suprafața ocupată de tonete sau tarabe pe terenurile ce fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Ploiești nu va depăși 5 mp.


(2)Modul de amplasare al acestora va respecta regulile cu caracter general prevăzute la art. 9 și la art. 10 din prezentul regulament și nu va afecta circulația pietonală, asigurând un culoar de trecere de cel puțin 2 m față de orice construcție sau amenajare supraterană.


Art 27 Forma, dimensiunile și aspectul tonetelor și tarabelor se avizează de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unei documentații.


Art. 28 Mobilierul urban pentru comerțul volant va trebui să:


 • -  asigure condițiile corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfurilor,

 • -  să se încadreze în specificul arhitectural al zonei,

 • -  să elibereze amplasamentul în fiecare zi, la finalul programului de lucru.alimentar.                                                                    'I? rp-

(2)Acestea pot fi autonome (independente, mobile) sau tractate de wwtovehicul. ‘A

Art. 30


 • (l)Pentru autospecialele autonome, solicitarea pentru avizul de amțijășare'<rse|y^^a''ce pentru un traseu delimitat clar, cu puncte de staționare, și care va fi avizade^ț^^gow^a de Siguranța Circulației a municipiului Ploiești.                         -

 • (2)Pentru punctele de staționare se vor respecta prevederile corespunzătoare ale art. 9 si art. 10 din prezentul regulament.

Art 31 Pentru autospecialele tractate, amplasarea se va realiza pe:

~ amplasamente în afara carosabilului - în acest caz se vor respecta regulile de amplasare corespunzătoare comerțului volant prevăzute în secțiunea 111.2.3,


- amplasamente pe zona carosabilă - în acest caz amplasarea se va realiza în parcările publice administrate de Societatea de Gospodărie Urbană a municipiului Ploiești, în baza unei forme contractuale corespunzătoare, încheiate ulterior obținerii avizului de amplasare emis de Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unui punct de vedere întocmit de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția de Gestiune Patrimoniu si după caz S.C. Servicii de Gospodărie Urbana S.R.L si S.C. Transport Calatori Express S.A Ploiești.

Art. 32 Pentru acest tip de activitate comercială, amplasamentele se eliberează la

sfârșitul programului zilnic autorizat.

Art. 33 Sunt obligatorii următoarele condiții, indiferent de tipul de autospecială - autonomă sau tractată:

 • -  latura vehiculului pe care se află ghișeul de vânzare se va orienta către trotuar la momentul staționării pentru vânzare,

 • -  este interzisă staționarea paralel cu un trotuar în dreptul unui spațiu verde amenajat sau a unui aliniament de arbuști sau copaci,


 • -  staționarea autospecialei va respecta distanțele prevăzute la art. 9 și interdicțiile stabilite la art. 10 din prezentul regulament, și nu va avea o durată mai mare de 20 minute de fiecare dată, în cazul celor mobile,

 • -  conformarea și dotarea autospecialei va asigura condițiile corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfurilor.


a serviciilor și produselor, cu amănuntul, pe terenurile care aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești și care se încadrează în următoarele categorii de activități:

- comerciale:

o o o o

o

o

o


alimentație publică - sub forma teraselor sezoniere                    .....

comercializare flori și aranjamente florale

comercializare presă și cărți

comercializare produse alimentare preambalate și produse nealjmentare mici dimeniuni (fără produse industriale - utilaje, piese, covăaf^bjciclete, > jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, vase și altele similare)

comercializare marțișoare, felicitări, ilustrate, obiecte de artizanat^ sau ,. ' suveniruri, bilete spectacole și concursuri, cartele magnetice comercializare fructe de sezon

comercializare pop corn, porumb fiert, înghețată sau similare, toate enumerate pe structuri de vânzare volante corespunzătoare secțiunii III.2.3 și

HL2.4


- de promovare:

o expozții cu vânzare obiecte de artă proprii

o expunere autovehicule în spații publice

o expoziții de carte, flori în cadrul unor manifestări

o prezentări de modă

o vânzări promoționale - servicii, produse, sampling pe perioada manifestării, dar nu mai mult de 45 de zile~ cu caracter social sau de interes public:

o evenimente social- sportive

o campanii de informare - distribuirea deflyere, pliante

o campanii medicale ~ consultații medicale gratuite

 • -  cu caracter cultural:

o festivaluri

o concerte

o târguri culturale

 • - de agrement:

parcuri de distracții (bâlciuri), mașinuțe, topogane gonflabile și altele asemenea

focuri de artificii aniversare

circuri

târguri si expoziții de animale de companie, de păsări, menajerii concursuri canine și similareArt. 35 (l)Fiecare din tipurile de activități prevăzute la ari. 34 se vor încadra corespunzător secțiunilor cuprinse de la IH.2.1 la HI. 2.4, al prezentului regulament.

 • (2)Se aplică cumulativ regulile generale de amplasare prevăzute de art. 9 și art, 10 al regulamentului.Art. 36 (l)Chioșcurile stradale sunt construcții ușoare de mici dimensiuni, cu caracter temporar, având una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasate pe spațiul public în care se vând flori, ziare, reviste, băuturi răcoritoare, țigări, obiecte de mici dimensiuni arâzanuLsau suveniruri și altele similare.                                                              v


 • (2) Pentru o imagine unitară, se propune întocmirea unui catalog cu chi^bfr^imiIarexCeîoA de mai jos, dar care să aibe în mod obligatoriu:

 • -  o parte de reclamă, poziționată în partea de sus a fațadei vrînGioal£ fpe.;toa& lungimea acesteia), zonă în care să fie cuprinsa si sigla Ploiestmha ^ti:^^sfi£ si galben- culorile orașului;

 • -  ° parte care se rabate în poziția de deschis în timpul programului de funcționare de peste zi, care protejază de eventuale intemperii clienții oftați în fata ghișeu lui;

 • -  aceeași copertină deschisă în timpul zilei să fie așezată în poziția de închis la terminarea programului, dând un aspect de container pe timp de noapte.

în catalogul propus, vor fi specificate atât dimensiunile, cât și variantele cromatice și materialele posibile, facilitându-se în acest mod întreaga procedură de avizare.

 • (3) Mai jos, sunt prezentate două modele de chioșcuri aferente atât zonelor fără regim de protecție (primul), cât și zonelor protejate (cel de-al doilea). Acestea nu conțin neapărat cele 3 elemente care au fost prezentate ca necesare, ci sunt importante pentru a vedea nivelul cromatic și de materiale la care chioșcurile din oraș ar trebui sa ajungă.

PROPUNERE CHIOȘC MUNICIPIUL PLOIEȘTI (cu excepția zonei centrale protejate)
rArt 37 Chioșcurile stradale au suprafața desfășurată de maxim 5 mp, fără fundații sau /*               platforme, precum și fără racorduri Ia utilitățile urbane - cu excepția energiei electrice, și

se amplasează pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe baza avizului emis de Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unui punct de vedere întocmit de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția de Gestiune Patrimoniu si după caz de S.C. Servicii de Gospodărie Urbana S.R.L si S.C. Transport Calatori Express S.A Ploiești.

Art. 38 Amplasarea chioșcurilor stradale va respecta condițiile impuse prin art. 9 și art. 10 din prezentul regulament.

Art. 39 Este interzisă amplasarea chioșcurilor stradale în următoarele zone:


 • - zone verzi amenajate și conservate stabilite prin P.U.G. Ploiești sau care sunt înscrise m Registrul spațiilor verzi constituit în conformitate cu prevederile Legii 24/2007 cu modificările și completările ulterioare,

 • -  în perimetrul spațiilor verzi amenajate și întreținute de asociațiile de proprietari, a locurilor de joacă, a platformelor gospodărești și a locurilor de odihnă existente în zona blocurilor cu locuințe colective,

~ în incinte industriale nocive sau cu mare grad de poluare,

 • -  în zona de rezervație de arhitectură și urbanism și/sau în vecinătatea monumentelor și ansamblurilor istorice și de arhitectură aprobate conform legii, a rezervațiilor naturale stabilite conform legii și aprobate prin Planul Urbanistic General dacă nu îndeplinesc condițiile speciale de design urban stabilite prin aviz al Direcției Județene de Cultură a județului Prahova.

Art. 40 Amplasarea chioșcurilor stradale este interzisă în următoarele cazuri:

 • - aleile pietonale au o lățime mai mică de 2 m,

 • -  nu permit branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică,

 • -  nu permit accese carosabile și pietonale directe, ci prin servitute,

 • - nu permit intervenția auto, blocând accese carosabile fără atâr^ti$

autosecialele cfe intervenție cu gabarit mare,                     w*-'

 • - mi asigură posibilități de parcare pentru autovehicule proprii de prejudicia fluxul auto și pietonal


  Art. 41


 • (l)Se interzice amplasarea limitrof chioșcurilor stradale situate pe teren domeniului public sau privai al municipiului Ploiești:

 • -  a mobilierului urban sau a standurilor de expunere a mărfii autonome/independente de chioșcul stradal, • - a automatelor de vânzare, - a instalațiilor frigorifice, - a vitrinelor de prezentare a produselor și altele asimilate.

 • (2) Se permite utilizarea automatelor, instalațiilor sau vitrinelor doar dacă acestea sunt montate încastrat solidar in construcția provizorie sau în interior, și se încadrează în suprafața maximă de 5 mp.

 • (3) Nu se permite adosarea dotărilor menționate mai sus sau realizarea unor lucrări de montaj improvizate.

Art 42 (l)Pentru chioșcurile stradale care au una sau mai multe laturi mobile și care prin deschiderea acestora ocupa spațiu suplimentar din domeniul public, suprafața suplimentara nu va depăși o lățime de 1 m față de conturul spațiului închis.

(2)Pentru calculul sumelor corespunzătoare ocupării domeniului public se va lua în considerare suprafața ocupată în poziția maxim deschisă a chioșcului, dar care nu va depăși mai mult de 10 mp.

Art. 43 (l)Forma, dimensiunile și aspectul chioșcurilor se avizează de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unui punct de vedere întocmit de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană. în cazul în care se realizează catalogul menționat la m.2.6, art. 46 și se impune utilizarea chioșcurilor propuse prin acesta, avizul mai sus menționat nu va mai fî necesar.

(2)în caz contrar, în conformarea chioșcurilor propuse se vor respecta următoarele reguli cu caracter obligatoriu:

 • -  vor asigura condițiile corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfiirilor,

 • -  pot utiliza parasolare retractabile încastrate solidar cu chioșcul stradal. Cromatica parasolarelor se va încadra în paleta alb - beige (vezi paletarul RAL anexat),

 • -  trebuie să se încadreze în specificul arhitectural al zonei,

 • -  se interzice amplasarea de cortine/paravane de protecție împotriva vântului și a ploii, - se interzice utilizarea culorilor stridente pentru designul fațadelor.


(2) Suprafața construită a acestora nu va depăși 16 mp și se interzice extinderea acestora ulterioara, atât în plan cat și pe înălțime.

(3)Pentru o imagine unitară, se propune întocmirea unui catalog cu chioșcuri similare celor de la m.3.6, dar care să aibe în mod obligatoriu:


 • -  o parte de reclamă, poziționată z>? partea de sus a fațadei principale (pe toată lungimea acesteia), zonă în care să fie cuprinsa si sigla Ploieștiuhii cu albastru și galben- culorile orașului:

 • -  o parte care se rabate în poziția de deschis în timpul programului de funcționare de peste zi, care proteiază de eventuale intemperii clientii aflati înfataghișeului:

 • -  aceeași copertină deschisă în timpul zilei să fie așezată în poziția de închis la terminarea programului, dând un aspect de container pe timp de noapte.

în catalogul propus, vor fi specificate atât dimensiunile, cât și variantele cromatice și materialele posibile, facilitându-se în acest mod întreaga procedură de avizare.

Art. 45 (1) Pentru spațiile comerciale cu caracter provizoriu, care se amplasează pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, se va obține avizul Comisiei pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, emis in baza unui punct de vedere întocmit de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția de Gestiune Patrimoniu si după caz de S.C. Servicii de Gospodărie Urbana S.R.L si S.C. Transport Calatori Express S.A Ploiești, si cu respectarea condițiilor impuse prin art. 9 și art. 10 din prezentul regulament.


(2)Spatiile comerciale provizorii vor ocupa amplasamente care:


 • - permit cel puțin racordarea/branșarea la rețeaua de apă-canal, respectiv la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Traseele branșamentelor și racordurilor vor fi realizate îngropat în conformitate cu prevederile H.G.IL 525/1996 cu modificările și completările ulterioare,

 • - permit accese carosabile șipietonale obligatoriu directe (nu prin servitute)

 • - permit intervenția auto a mijloacelor de stingere a incendiilor

 • -  asigură posibilități de parcare pentru autovehiculele de aprovizionare și de marfă fără a prejudiciafluxul auto și pietonal.

Art 46 Este interzisa amplasarea spațiilor comerciale provizorii în zone incompatibile din punct de vedere funcțional sau în apropierea acestora (la o distanță mai mică decât cele reglementate

prinart


. 9 la prezentul regulament) astfel:


comerciale deja constituite (spații comerciale și de d blocurilor, complexe comerciale, piețe agroalimentar în care amplasamentul respectiv este în perimetrul concesio S.A.;


Art47


ArL 48


 • - spații publice amenajate, piețe și scuaruri publice (Piața 1 Decembrie 1918, Piața Victoriei, Piața Eroilor, Piața Mihai Viteazul), străzi de categoria I și a II a (Calea București, B-dul. Independenței, Str. Democrației, B-dul.Republicn, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, str. Ștrandului, str.Găgeni, str. Mihai Bravu, sos. Vestului, centru Vest), excepție făcând doar amplasamente stabilite de către Primăria municipiului Ploiești pentru ocuparea acestora prin licitație publică. Pentru aceste cazuri se vor respecta cerințele stabilite de ort. 9 și ort. 10 în prezentul regulament,

 • - spații verzi amenajate stabilite prin P. U. G. sau înregistrate în registrul spațiilor verzi întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2007 cu modificările și completările ulterioare;

 • - în incinte industriale cu mare grad de poluare,

 • - zone care nu au acces la utilități minimale (alimentare cu apă potabilă, canalizare, alimentare cu energie electrică),

 • - în zona de rezervație de arhitectură și urbanism și/sau în vecinătatea monumentelor și ansamblurilor istorice și de arhitectură aprobate conform legii, a rezervațiilor naturale stabilite conform legii și aprobate prin Planul Urbanistic General.

 • (1) Se interzice amplasarea limitrof spațiilor comerciale cu caracter provizoriu situate pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești:

~ a mobilierului urban sau a standurilor de expunere a mărfii autonome/independcnte de chioșcul stradal,

 • - a automatelor de vânzare,

 • -  a instalațiilor frigorifice,

 • -  a vitrinelor de prezentare a produselor și altele asimilate.

 • (2) Se permite utilizarea automatelor, instalațiilor sau vitrinelor doar dacă acestea sunt montate încastrat solidar în construcția provizorie sau în interior, și se încadrează. în suprafața maximă de 16 mp.

 • (3) Nu se permite adosarea dotărilor menționate mai sus sau realizarea unor lucrări de montaj improvizate.

 • (1) Pentni spațiile comerciale care au pe una sau mai multe laturi parasolare sau părți mobile și care prin deschiderea acestora ocupă spațiu suplimentar din domeniul public, suprafața suplimentară nu va depăși o lățime de 1 m față de conturul spațiului închis.

 • (2) Pentru calculul sumelor corespunzătoare ocupării domeniului public se va lua în considerare suprafața ocupată în poziția maxim deschisă a chioșcului, dar care nu va depăși

mai mult de 25 mp.                                                    .

Art 49 (l)Forma, dimensiunile și aspectul spațiilor comerciale se avizează de către Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Public^ Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unei documentații. în conformarea acestora se vor respecta următoarele reguli cu caracter obligatoriu:      . > y

 • -  vor asigura condițiile corespunzătoare pentru expunerea, protejarea^ și' păstrarea mărfurilor,

 • -  vor asigura spațiu suficient pentru deservirea clienților, fără a depăși suprafața acestuia și fără a depozita produse pe trotuar,

 • -  pot utiliza parasolare retractabile încastrate solidar cu construcția provizorie. Cromatica parasolarelor se va încadra în paleta alb - beige (vezi paletarul RAL anexat),

 • -  trebuie să se încadreze în specificul arhitectural al zonei,

 • -  se interzice amplasarea de cortine/paravane de protecție împotriva vântului și a ploii,


- se interzice utilizarea culorilor stridente pentru design-ul fațadelor.

(2)în cazul realizării și impunerii catalogului menționat la art. 44, prevederile alin. (1) nu se aplică.


 • -  să desfășoare activități de comerț stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor legale privind igiena și sănătatea publică, proiecția consumatorilor, proveniența și calitatea mărfurilor, protecția muncii,

 • -  să utilizeze mijloace de cântărire autorizate, să dețină buletin de verificare metrologică a cântarelor,


 • -  să afișeze datele de identificare (denumire și sediul social) și acordub'avizul de funcționare stradal,

 • -  să asigure expunerea estetică a produselor și afișarea în mod vizibil a preturilor,

 • -  să utilizeze mobilierul avizat de către de Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura, in baza unei documentații, cu respectarea suprafeței autorizate și a mențiunilor din acord,

~ să respecte ordinea, liniștea publică și curățenia în perimetrul amplasamentului și să nu creeze disconfort riveranilor,

 • -  să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător,

~ să asigure și să impună personalului de deservire

 • a) echipament de protecție sanitară și ecuson cu date de identificare,

 • b) personahil de deservire să dețină documente de identificare și carnetul de sănătate.

~ să respecte orarul de funcționare aprobat de Primăria Municipiului Ploiești la locul de desfășurare a activității de comerț stradal;

 • (2) Este obligatorie amplasarea recipientelor speciale pentru deșeuri la lorfj^sHșurăriî^ >.

activității comerciale. Este interzisă depozitarea mărfurilor și a deșeurilcfâfî^onarpublică -ocupată sau în perimetrul ei.                                          (țȘj

 • (3) Pentru agenții economici care desfășoară activitatea comercială în            chio^cyi

stradale, standuri etc., este obligatoriu să păstreze aspectul îngrijit al acest

reparațiile, recondiționările, lucrările care se impun ori de cate ori este căzut

 • (4) Orice activitate comercială care se desfășoară pe artere sau în zone pietonale se autorizează cu condiția de a nu perturba circulația pietonilor.

 • (5) Comercianții care desfășoară activități comerciale în zone publice sunt obligați să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării unor lucrări de utilitate

publică sau în cazul în care funcționarea pe acel amplasament este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate.este prevăzut în prezentul regulament, pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, se face doar în baza unui aviz sau în baza unei autorizații de construire emise în conformitate cu prevederile Legii 50/1991- cu modificările și completările ulterioare.

(2) Avizul se va elibera pentru categoriile de comerț stradal prevăzute în capitolul HI -secțiunea 2.1. 2.2, 2.3. 2. 4. 2.5 si 2,6.

(3) Autorizația de construire se va emite pentru executarea lucrărilor de construire privind amplasarea construcțiilor cu caracter provizoriu având funcțiune comerciala,, așa cum sunt prevăzute în capitolul m - secțiunea 2.7.


Art. 52 Obținerea acordului de amplasare nu exonerează obligațiile pe care agenții economici le au cu privire la obținerea celorlalte avize, acorduri și autorizații prevăzute de lege sau de încheiere a formei de ocupare a domeniului public și privat (convenția anuală de ocupare a domeniului public sau contractul de închiriere pentru domeniul privat al municipiului Ploiești).


Art 53 (l)SoIicitarea și obținerea avizului de amplasament se va realiza anterior oricărei solicitări către autoritatea publică în vederea exercitării unei forme de comerț stradal, așa cum este reglementat prin prezentul document.

(2)în cazul în care, după obținerea avizului de amplasare, solicitarea nu se finalizează cu ocuparea efectivă a amplasamentului - din motive de incompatibilitate, a altor criterii de natură fiscală, economică sau juridică a agentului economic, sau prin renunțarea acestuia la amplasament - Direcția de Patrimoniu și agentul economic vor notifica Direcția Generală de Dezvoltare Urbana asupra faptului că amplasamentul este vacant.

(3)în caz contrar, amplasamentul va fi considerat ocupat în evaluarea solicitărilor ulterioare și care au incidență asupra zonei în cauză.

Art 54 Taxa pentru analizarea documentațiilor si emitere a avizului de amplasare va fi in valoare de

Alt. 5550 lei. Referitor Ia prelungirea conventiilor/contractelor/etc in cazul in ^are^eecesara o noua verificare si emiterea unui punct de vedere, se va percepe taxa mai'suș mentîon^ta.

 • (1) ConținutuI dosarului pentru solicitarea emiterii acordului de amplâ^^este următorul:

A *7

cererea tip - conform anexei 2 la prezentul regulament ^completatagsenig a și parafată de reprezentantul legal al agentului economic,                  Â >4

copie d&pa chitanța cu care s-a achitat taxa de acord de ampiasâre}< certificatul de înregistrare la R.C - copie,

plan de situație1 întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură O.A.R .sau R.U.R. - realizat pe suport topografic actualizat pus la dispoziție de DGDU prin Serviciul de Cadastru, scara 1:1000 - 1:2000, și care să conțină analiza amplasamentului/amplasamentelor solicitate prin trasarea tuturor restricțiilor și interdicțiilor de amplasare așa cum sunt acestea stabilite prin prezentul regulament, și delimitarea zonelor pennise -2 exemplare, în original, ștampilate și parafate,

5. modelul de structură de vânzare propusa sau ansamblul propus (în cazul teraselor sezoniere sau a amenăjarilor cu caracter ocazional) - documentație care se va întocmi de proiectant autorizat cu drept de semnătură O.A.R, sau R.U.R. și care va utiliza scheme, schițe, perspective, axonometrii, documentare fotografice sau orice formă de ilustrare care să fie relevantă în scopul evaluării atât a cerințelor de amplasare cât și a celor de calitate și tratare arhitecturală impuse de prezentul regulament. în cazul amplasării în zone protejate din punct de vedere arhitectural sau urbanistic se va prezenta obligatoriu punctul de vedere/avizul Direcției Județene de Cultură și Patrimoniu Național Prahova - 2 exemplare documentație în original, ștampilate și parafate,

extras din statut - din care să reiasa că are ca obiect principal sau secundar de activitate comercializarea serviciilor sau produselor conform cu profilul propus -copie, simulare 3D - conform planului de situație;

certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local;

propunerea traseului de deplasare și a amplasamentelor de staționare pentru structurile de vânzare specificate Ia secțiunea H.4, realizat de proiectant autorizat (0.A.R .sau R.U.R.) și care va avea punctul de vedere al Comisiei de Circulație și al Poliției Rutiere - 2 exemplare, în original, ștampilate și parafate.

 • (2) Dosarul se va înregistra intr-un singur exemplar original, la Registratura Primăriei municipiului Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2.


1.


2.

 • 3.

4.


6.


 • 7,

8.

9.(3) Direcția de Gestiune Patrimoniu va completa documentația cu un punct de vedere care sa includă si regimul juridic al terenului si cu avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura si Promovare Operațiuni Comerciale.


Art. 56 Avizul de amplasare are forma și conținutul stabilit prin anexa 3 la prezentul regulament, și va avea ca parte integrantă câte 1 exemplar din planșele specificate la art. 55.

Art. 57 în cazul târgurilor săptămânale sau a evenimentelor ocazionale, așa cum sunt reglementate de prezentul regulament, responsabilitatea întocmirii dosarului și de prezentare a schițelor prevăzute la art. 55, punctele 4,5 sau 7, după caz, va fi a organizatorului târgului


1 se recomanda claboararca unui plan similar celui prezentat de proiectant la capitolul II -1.


sau evenimentului.R O 4; ... &

Solicitarea în acest caz a avizului de amplasare se va face comdSat pentru toate amplasamentele și pentru toate structurile de vânzare componente și se^/a emite un singui H.....

Art. 58 Pentru emiterea autorizației de construire în vederea executării lucrării construcțiilor cu caracter provizoriu, având funcțiune comercială, pe terenunT(Taparțmânci domeniului public și privat al municipiului Ploiești, la faza de înregistrare a solicitării emiterii Certificatului de Urbanism, dosarul cadru va fi completat cu plan de situație1 întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură O.A.R. sau R.U.R. - realizat pe suport topografic actualizat pus la dispoziție de D.G.D.U. prin Serviciul de Cadastru, scara 1:1000 - 1:2000 și care să conțină analiza amplasamentului/amplasamentelor solicitate prin trasarea tuturor restricțiilor și interdicțiilor de amplasare așa cum sunt acestea stabilite prin prezentul regulament și delimitarea zonelor permise - 2 exemplare, în original, ștampilate și parafate.

Art. 59 La faza solicitării emiterii Autorizației de Construire, D.T.A.C. se va completa cu schite, desene sau ilustrări în care să se evidențieze care este suprafața totală ocupată, prin figurarea proiecției în plan a parasolarelor sau părților mobile în poziție deschisă, astfel încât să se poată verifica:

 • -  îndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 48 din prezentul regulament și

 • -  corelarea suprafeței care face obiectul contractului de închiriere sau concesiune cu cea ocupată prin propunerea D. T.A, C..


fizice si cu amenda de la 1000 la 2.500 lei pentru persoane juridice nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 50, art. 51, art. 53 - alineatul (2) și art. 65.

Art. 61 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Primarul municipiului Ploiești si împuternicirii acestuia si de către Politia Locala a municipiului Ploiești.

Art 62 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 63 (l)încălcarea repetată (maxim 3 încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament, diferite sau similare, într-un trimestru) atrage după sine revocarea avizului de amplasare și a convenției de ocupare a domeniului public sau privat al municipiului Ploiești și pierderea dreptului de a obține un nou acord sau convenție.

(2)Odata cu întocmirea Procesului Verbal de amendă se poate dispune și revocarea acordului

de amplasare.

Art. 64 In cazul spațiilor realizate în baza unei autorizații de construire,/6dată.cu aplicarea amenzilor corespunzătoare prevederilor Legii 50/1991 se va dispune/și e^jb^a^ pe dale administrativa a terenului și rezilierea contractului de închiriere samd^opcesiunș/^


n caz de avarii sau în situația în care terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești pe care sunt amplasate structuri de vânzare de comerț stradal, care fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament, urmează sa fie afectate de amenajari și obiective de utilitate publică, de lucrări de modernizare și/sau reparații ale infrastructurii edilitare și de transport, agenții economici deținători ai structurilor în cauză le vor dezafecta imediat și necondiționat și fără trecerea unui alt termen la notificarea făcută de Primăria municipiului Ploiești.

(2) în caz contrar, dezafectarea se va realiza pe cale administrativă și pe cheltuiala agentului economic.

Art. 66 Sumele încasate ca urmare a aplicării taxelor și amenzilor menționate în prezentul regulament se constituie venit la bugetul municipiului Ploiești.

Art. 67 Dispozițiile prezentului regulament se completează corespunzător cu dispozițiile legale în vigoare privind siguranța în exploatare și disciplina în construcții, desfășurarea activităților de alimentație publică, proveniența și calitatea mărfurilor comercializate și protecția consumatorilor, igiena și sănătatea publică, respectarea ordinii și liniștii publice și protecția mediului, precum și cele privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 68 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă cap. VI - Administrarea Domeniul Public, art. 6.1, pct. I, 2, 3, 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții, urmând ca H.C.L. nr. 228/2006 a fi republicată cu modificările corespunzătoare.

Art. 69 începând cu data intrării in vigoare a prezentului Regulament privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, se abroga Hotararea Consiliului Local nr. 221/23.06.2015.

\-


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND DESFĂȘURAREA COMERȚULUI STRAD


1. CADRUL LEGAL, național de reglementare a activităților comerciale fac obiectul prezentului studiu este alcătuit din următoarele acte normative: privind administrația publică locală;


Legea nr. 215/2001Legea nr. 650/2002


pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr, 99/2000 privind


comercializarea produselor și serviciilor de piață;


Legea nr. 50/1991      privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;


Legea 60/1991


privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;


Legea nr. 12/1990

o

Legea 571/2003


privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;

privind Codul fiscal;


Legea nr.126/1995


privind regimul materiilor explozive;


Legea nr. 213/1998


Legea nr. 422/2001


privind protejarea monumentelor istorice;


Ordinul Ministerului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind Sanatatii nr. 536/1997 mediul de viață alpopulației;
Ordonanța        de privind circulația pe drumurile publice;

Urgența a Guvernului

nr. 195/2002


Ordonanța        de privind protecția mediului;

Urgența a Guvernului

nr. 195/2005


Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O-G. nr. României nr. 333/2003 99/2000privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanței României nr. 955/2004 Guvernului nr, 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;Hotărârea Guvernului României 584/2001

Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004


privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;'^C'qr j',--—       ' />

privind exercitarea comerțului cu produse și servicii dej^âffi'j^r unele zone publice;                                            '


O.G. 92/2003

privind Codul de procedura fiscală;

Ordonanța nr.2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor;

Ordinul nr. 839/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/199I;


Codul Civil

OG 99/2000


Cartea a IH-a, Titlul III - Despre Contracte sau Convenții,

Privind comercializarea produselor si serviciilor de piața


Aceste acte normative având o serie de modificări și completări ulterioare, actualizate până la data elaborării studiului.


La nivel local, municipiul Ploiești a adoptat o serie de măsuri privind modul de organizare a comerțului stradal cât și de modernizare a piețelor agroalimentare. Acestea sunt:


H.CL. 13/1993


privind interdicția amplasării construcțiilor cu caracter provizoriu în anumite zone din municipiul Ploiești;


H.CJL. 24/1996


privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a comerțului în piețe, târguri, oboare, bazare și complexe comerciale;


Q H.CJL 58/1998

O

H.C.L. 25/1999


privind reglementarea comerțului stradal și amplasarea spațiilor comerciale provizorii pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

privind stabilirea amplasamnetelor pentru desfășurarea comerțului stradal și a spțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii, situate pe domeniul public al municipiului Ploiești;


H.C.L. 191/2000


privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea comerțului stradal pe terenurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești;


H.C.L. 33/2000


privind organizarea licitației pentru închirierea terenurilor ce fac parte din domeniul public dl municipiului Ploiești, situate în zona


centrală precum și stabilirea destinației acestora comerț stradal/pariea I;H.CX. 117/2001

ELCX. 161/2001

ILCX. 216/2002


H.C.L. 266/2002


H.C.L. 213/2003

H.C.L. 251/2003

H.CJL 84/2005

H.C.L. 85/2008


H.C.L. 191/2009

O

H.C.L. 302/2009


plivind stabilirea amplasamentelor pentru desfășurarea stradal și a spațiilor comerciale provizorii pe domeniul pu zona Complex Mare Nord;

privind aprobarea documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții „comerț stradal municipiul Ploiești-zona centrală”;

privind aprobarea studiului de amplasare a construcțiilor provizorii pe domeniul public al municipiului Ploiești — etapa HBd Republicii și Calea București;

privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 28,120 mp către S.C. Hale și Piețe SA;

privind concesionarea directă a terenului către SC Hale și Piețe SA și modificarea H.CL, 266/2002;

privind „concesionarea directă a terenului către S.C. Hale și Piețe SA și modificarea H.CL.213/2003 și aHCL. 266/2003;

privind stabilirea suprafețelor piețelor agroalimentare în municipiul Ploiești;

privind concesionarea activității de întreținere, administrare, exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Ploiești și a Halelor Centrale;

privind modificarea H.C2L, 85/2008 pentru concesionarea activității de întreținere, administrare, exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Ploiești și a Halelor Centrale;

privind măsuri de desfășurare a activităților de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești,

Se constată că exista o experiență diversă și documentată în materie, având la bază și studii de specialitate - studii de amplasare sau planuri urbanistice de detaliu - cât și acțiuni de organizare a unor licitații publice pentru ocuparea amplasamentelor prevăzute în documentațiile elaborate.

Bazandu-ne pe experiența anterioară a administrației și luând în caicul reglepaentănle^ existente, documențatia va aborda o analiză atentă și va promova măsuri pentru^at&oriil^de comerț stradal care sunt opozabile spațiului public, pe trei nivele:              (pS[

- comerțul de întâmpinare, cu caracter sezonier sau permanent, și can^ ^gțfeua' categorii de suport comercial:                                       V*       >

o terasele sezoniere și

o standuri de expunere marfa (comerț de proximitate)

comerțul ambulant, care se desfășoară ocazional, sezonier sau permanent și care se realizează:

o pe tarabe sau tonele sau

o cu autospeciale - rulote, mașini comerciale sau remorci


- comerțul în construcții de mici dimensiuni, situate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești și care se amplasează pe baza: o acordului de amplasare ~ în cazul chioșcurilor stradale care pot avea doar branșament electric și dimensiuni pana la 5,0 mp, și

o autorizației de construire — în cazul construcțiilor provizorii care pot avea branșamente și racorduri la utilități și dimensiuni până la 16,0 mp.

2. ANALIZA ASUPRA SITUAȚIEI EXISTENTE. PROBLEME ȘI DISFUNCȚIONALITÂȚL

Principalele probleme identificate în analiza critică a imaginii pe care funcționarea structurilor de vânzare existente le crează în spațiul public sunt prezentate în planșele de analiză, care fac parte din studiu.

Metodologia aplicată în studierea disfuncționalităților create de această activitate este următoarea:


 • -  s-au localizat toate obiectivele de utilitate publica și cele din zona privată care intră în incidența cu activitatea comercială stradală;

 • -  pentru fiecare din acestea s-au definit/reprezentat zonele de protecție/siguranța sau de deservire, fiecare având cromatica diferită;

 • -  pentru elementele de comerț stradal existente la momentul studiului pe terenurile care aparțin domeniului public și privat al municipiului s-au aplicat culori diferite pentru profilul de activitate comercială autorizata - presă, panificație, vânzare cu amănuntul, produse preambalate. în acest fel s-a identificat care este cea mai mare presiune exercitată asupra spațiului public;

 • - ulterior s-au definit cerințele viitoare de amplasare, bazându-ne pe norme de proiectare și pe reglementari legale;

 • -  prin suprapunerea celor două layere de informații, au fost identificate o serie de probleme pe care le-am listat într-o analiza comparativă și care ne-au dat posibile variante de intervenție;


 • -  în final, pornind și de la reglementările actuale ale Planului Urbanistic Gen($^^$u confirmat metodele propuse de acțiune în vederea reorganizării activității c stradale în Ploiești.

Din punct de vedere al conformării spațiilor comerciale amplasate pe domeniul put® existente constatăm următoarele:

 • -  se utilizează încă pe scară largă tipologiile de spații și module propuse prin s elaborate acum mai bine de 10 ani pentru comerțul stradal;

- în același spirit se utilizează aproape în unanimitate profilul P.V.C., de regula alb cu geam termoizolant. Imaginea urbană creată în diverse zone ale orașului sugerează parcă o mare expoziție de tâmplarie;


 • -  chiar în cazul în care sunt folosite alte materiale, opțiunea este de a utiliza metalul, eventual în forma sa industrială, fără a fi prelucrat. Lemnul este utilizat în proporție foarte mică și nu este tratat și întreținut corespunzător;

 • -  una din imaginile cu impact negativ care este localizată și în zona centrală este aceea a parcului din fața Halelor Centrale (Piața arh. Toma T. Socolescu) în care înșiruirea de căsuțe de lemn, permanentizata, aduce prejudicii de imagine monumentului de arhitectură. încă de la ridicarea Halelor Centrale în anul 1933, parcul respectiv a fost creeat tocmai pentru a asigura o imagine directă și de ansamblu a Halelor, care mult timp au fost cea mai modernă construcție comercială din Europa;

alta problemă identificată a fost aceea a amplasării aproape cu regularitate a chioșcurilor de panificație la limita trecerilor de pietoni sau în stațiile T.C.E., conducând pietonii să utilizeze spațiul carosabil pentru că trotuarul este folosit în totalitate de chioșc și de clienții acestuia; • -  Situarea chioșcurilor pentru comerț ambulant la limita între mobilier urban și construcții a permis folosirea speculativă a reglementarilor legale în aplicarea sancțiunilor prevăzute de acte normative aflate de multe ori m contradicție. Acest fapt a demonstrat slăbiciunea administrației în fața avocaților comercianților, fiind nevoită să accepte amplasări inoportune - vezi amplasamentele de chioșcuri din zona de rezervație B-dul. Independenței.

 • -  în timp, suprafața ocupată de chioșcuri a crescut, depășind în multe cazuri suprafețele stabilite inițial. Limitarea suprafețelor va trebui luată în considerare și condiționată menținerea pe domeniul public de respectarea limitelor autorizate.

 • -  Tratarea spațiului public ca spațiu rezidual, rămas după ce amplasăm obiecte de arhitectură și ca spațiu ieftin, care costă mai puțin decât închirierea unui spațiu construit existent, a perpetuat și amplasarea aproape acumulativă a construcțiilor provizorii pe acesta.

Luând în considerare toate problemele ilustrate în analiza situației existente, prezentăm mai jos o analiză SWOT de sinteză:                                                       /< 5-> /' _.. „.. ?• > i

^^»M^Suhă^^eHenta;admMstrâtryă.:în.


1               7? Șîîfc'r" h'*1 ’££■' ■ - ? ■' ■: fc

Sf®t^^^S^ffîW®S!WjlîzMeK

rpeirois x^

■H^W^IImIH^

Jj^dbfcabe':aelimihatorice tentative 'âmenaj:-pentțu; localizarea ^șțpucturilon-de-vaiizărepetermen SaiîBiisSw'


gl


OPORTUNITĂȚI"

~> realizarea în perioada recentă a lucrărilor de modernizare a spatiilor publice - trotuare

■> apariția de noi centre comerciale care au condus la rafinarea cerințelor populației referitor la actul comercial


PUNCTE SLABE

—>


acceptarea unei soluții de compromiș în a aproba „pentru o perioadă-.șcurtâ1’, amplasarea pe domeniul public? pe aceleași amplasamente, a unor structuri de vânzare noi

supraaglomerarea zonelor piețelor și a stațiilor T.C.E.

dualitatea administrării zonelor piețelor, farâ a se crea o zona tampon în care să nu se mai amplaseze nici o forma de comerț ambulant, cu excepția structurilor de vânzare presă lipsa unui P.U.G. cu regulament local de urbanism mai detaliat care să permită refunctionalizarea zonelor cu o mare dinamică în schimbarea funcțiunilor urbane (care au avut P.U.Z./P.U.D. succesiv) exista spații comerciale situate la parterul blocurilor sau al construcțiilor din zona centrală care sunt vacante și care ar putea prelua parte din exercițiile comerciale de tip ambulant
CONCLUZII:


-> Relaxarea aplicării riguroase a Regulamentului de comerț stradal aprob prin H.C.L. nr 191/2000 și adoptarea H.C.L. nr. 302/2009 a condt vechilor amplasamente care s-au eliberat într-un proces care a durat mai ani, prin finalizarea modernizării și extinderii piețelor agroalimentare din Ploiești.

Zi Hi


-> Prelungirea stării actuale nu poate determina decât o creștere exponențiala a solicitărilor care doresc soluționare în spiritul H.C.L. 302/2009.

-> Caracterul de improvizație pe care multe din amenajările comerciale existente în municipiul Ploiești le au, conduce la perpetuarea defacto a situației actuale.

-> Utilizarea pe scara larga a soluției de poziționare a aparatelor frigorifice și a automatelor de vânzare pe domeniul public însoțind diverse tipuri de comerț ambulant a condus la o imagine de bazar și a descurajat căutarea unor soluții de chioșcuri cu dotări încastrate.


Există o tendință de respingere aproape în totalitate a comerțului volant care presupune eliberarea amplasamentului la finele fiecărei zile de activitate. Puțini sunt cei care au imaginea orașului la ore târzii când toate aceste reminiscențe pe spațiul public creează o imagine de depozit în zone pretențioase de orașului.

Aspectele menționate mai sus sunt considerate ca fiind atat cele mai reprezentative dar și cele mai subtile pentru problemele pe care le crează comerțul stradal în municipiul Ploiești.

Acestea au fbst de altfel prioritare pentru noi în vederea formulării propunerilor pe care le prezentăm în capitolul următor.

3. SCURT ISTORIC ASUPRA COMERȚULUI STRADAL ÎN MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Esțe bine cunoscut faptul că una din viziunile cele mai interesante asupra orașelor este aceea a economiștilor care au definit spațiul urban ca „o aglomerare de economii”.

în acest sens, odată cu anul 1990, când Romania cunoaște începutul unui complex fenomen de tranziție, orașul românesc va suferi primele mutații atât în structura sa cât și în imagine, datorate în primul rând schimbării sistemului de relații economice și de proprietate.

Tranziția românească către economia de piață a avut două caracteristici fundamentale:

 • -  transferul proprietății, care s-a realizat în trei etape și a avut efecte din cele mai nefaste asupra orașului, și

 • -  informatizarea activităților economice de subzistență, care a condus la ocuparea spațiului public cu structuri improvizate în care se desfășurau activități private.

Nici Ploieștiul nu a scăpat de efectele procesului de tranziție, acestea având forme din cele mai diverse și producând efecte până astăzi.

La începutul deceniului 9, lipsa de reglementare și nevoia de a rezolva urgent nevoi inhibate în perioada comunistă a determinat o mare parte a populației cu vocație antreprenorială să dezvolte activități comerciale care au inundat spațiul public ăl orașului.

Ploieștiul, ca multe alte mari orașe din România, a devenit un uriaș bazar.


Comerțul stradal Morește în această perioadă, aducând un impact negativ astipr^maginii2^ orașului. Această formă de activitate economică se caracterizează prin:

 • - un mare grad de dispersie la nivelul orașului;

 • - ocuparea spațiului public are loc atât în zona centrală, cu un vădit c&a^eKW^vad .. & comercial, cât și în zonele periferice;

 • - un „no man’s land” între comerțul legal și vânzarea produselor de proveniență^ necunoscută;

 • - reflectarea capacității scăzute administrative de a reglementa și de a crea politici publice.

Odată cu procesul de descentralizare administrativă început în anul 19982 apar primele politici publice, printre care se regăsesc și cele privind calitatea imaginii publice și cele de optimizare a utilizării spațiului public, concesionarea terenurilor/spațiilor fiind în centrul preocupărilor administrației municipale.

în aceeași perioadă, ca efect al identificării și inventarierii proprietăților municipale, se inițiază un complex proces de atragere a unor investiții private - străine și românești, care să contribuie la dezvoltarea unei economii locale înfloritoare.

Printre acestea s-au numărat și primele centre comerciale: Billa, Selgross, Kaufland, Cairefour, Megaimage, Plus, Lidl, Pennymarket ș.a..


Apariția megastructurilor de vânzare a determinat în primă fază o descreștere a vânzărilor din spațiile comerciale de cartier - în construcții cu caracter permanent sau provizoriu, ceea ce a permis o reorganizare a structurilor de vânzare cu amănuntul în spațiul public - piețele agroalimentare.

Acestea s-au reorganizat începând cu anul 2000, prin extindere, cuprinzând și structuri de vânzare în spații comerciale cu caracter provizoriu și eliberând domeniul public în mare parte. Acțiunea menționată a pregătit de altfel terenul necesar lucrărilor de modernizare și de reabilitare pentru rețelele tehnico-edilitare cât și pentru accesele pietonale și carosabile, începând cu anul 2008, odată cu criza economică, a apărut din nou presiunea pe spațiul public și au fost locaționate (în mare parte pe vechile amplasamente eliberate) alte spații comerciale cu caracter provizoriu. Raționamentul conform căruia considerente de natură economică și socială au determinat reapariția în spațiul public a construcțiilor improvizate nu este în totalitate de acceptat, hi contextul în care există o multitudine de spații vacante la parterul clădirilor din zone cu vad comercial. De asemenea, mare parte din amplasamente sunt discutabile din punctul de vedere al situării în intersecții sau în raport cu construcții cu un anume gen de zone de protecție.

Dar aceste aspecte se vor dezvolta în subcapitolul de analiză a situației existente.

Comerțul stradal, așa cum este astăzi organizat, deține caracteristicile comerțului din oboare și bazare, care s-a dispersat în spațiul public al orașului. Imaginea inestetică e cauzată în primul rând de calitatea redusă a produselor comercializate dar și de calitatea redusă a mobilierului utilizat sau a construcțiilor temporare în care se desfășoară.

în partea de Vest a Europei, acest reviriment al comerțului stradal îmbracă mai ales forma unui manifest al unor noi forme de cultură urbană prin apariția și organizarea târgurilor săptămânale sau ocazionale. Totodată acolo se pune accentul pe dezvoltarea unei rețele urbane


a micilor comercianți și de păstrare a unor tipuri de activități tradiționale în contra^g^p^hi dezvoltarea agresivă și susținută a marilor centre comerciale de la periferie. Dincolo de aspectele de natură administrativă și economică, comerțul stradal pun o serie de interogări de natură culturală și socială.

Modul de organizare și de reglementare a comerțului stradal reflecta și demonstr autorităților de a schimba ceva referitor la spațiul public, pentru a nu îl mai cofrșj spațiu rezidual, ci unul de calitate.

Tipul, dimensiunea, scopul activității actului comercial de acest tip demonstrează cât de mult acceptă orașul noile tendințe privind viața publică și aspectul de civilizație urbană.

 • -  Trebuie să mai existe comerț stradal?

~ Ce tip de comerț ar trebui acceptat și încurajat?

 • -  Unde și cum ar trebui desfășurat?


Acestea sunt întrebările Ia care prezentul studiu încearcă să răspundă.

Trebuie reconsiderate reglementările și prevederile existente în raport cu noile forme de comerț care se manifestă în spațiul public - vezi zilele orașului, sărbătorile importante sau acțiuni culturale sau de promovare a unor produse. Calitatea design-ului, personalizarea mobilierului sau corelarea acestuia cu tipul de comerț și cu specificitatea amplasamentului vor trebui luate în considerare pentru a putea adăuga un plus de valoare spațiului public.

4. DEFINIREA CRITERIILOR DE AMPLASASE ȘI A INTERDICȚIILOR.

în această parte a studiului, pornind de la o serie de criterii care derivă din legislația în vigoare căt și din norme de amplasare în interiorul zonelor de locuit (OMS. 536/1997) s-a încercat crearea unui cadru de reglementare pentru:

 • -  evaluarea amplasamentelor existente și stabilirea unor acțiuni ulterioare asupra acestora, și

 • -  condiționarea amplasării pentru forme diverse de manifestare a actului comercial în spațiul public al municipiului Ploiești.

Cadrul de reglemetare vizat va avea două componente:

 • -  Prima va fi formată din seturi de norme cu caracter general, care va urmări evaluarea compatibilității și proximității structurilor de vânzare de orice tip cu obiective de utilitate publică, zone rezidențiale sau structuri comerciale similare.

 • -  Cea de-a doua va urmări categorii de activități comerciale care se desfășoară în spațiul public și care au fost deja definite în capitolul anterior.

Prin suprapunerea cumulativă a normelor propuse se vor putea propune beneficiarului alternative strategice privind masa construită existentă și care are problemele analizate în capitolul I cât și modalități noi de utilizare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Normele cu caracter general sunt de regulă determinate de izocrone:

- de protecție - distanțele începând de Ia de 50 m care determină aria de protecție sau de incompatibilitate a unor activități sau funcțiuni

o de exemplu cea care derivă din zonele de protecție detenninaț,^ăe^£M.S7’ < 536/1997 pentru zonele rezidențiale față de spitale sau dotări^elsăx^țâte publică, față de gospodăria comunală sau față de cimitire

o sau raza de amplasare a structurilor de vânzare care comercializeâzȘ:^tutun;' țigări sau băuturi alcoolice față de incintele școlilor sau dt^iibjari. 4^ învățământ

- de proximitate sau de concurența competitiva

o determinate de izocrone de acces pietonal a persoanelor în timp de maxim 10 minute față de puncte de aprovizionare de folosință zilnica și care determină o distanță de 50 m, sau izocrone de acces a persoanelor în timp de maxim 30 minute de mers pe jos pentru a accesa puncte de aprovizionare de folosință săptămânală -150 m față de complexe comerciale.

De asemenea se definesc o serie de interdicții de amplasare determinate de:

 • - condițiile de vizibilitate în intersecții,

 • - asigurarea fluenței circulației pietonale sau carosabile prin stabilirea unor culoare care să permită accesul pietonilor la obiectivele dorite (intrări în clădiri, accesul la spațiile de expunere a magazinelor situate la parterul blocurilor de locuințe) sau de evacuare și intervenție rapidă în caz de forță majoră sau de sănătate publică (gabarite de acces pentru mașinile speciale ale I.S.U., ambulanțe, Jandarmerie san salubritate),

 • - asigurarea vizibilității semnelor de circulație sau

 • - protejarea spațiilor verzi amenajate.

Cadrul legal care impune aplicarea acestor măsuri sau care determină condiții este divers și are o mare variație datorată modificărilor legislative, dar putem enumera câteva din cele pe care le-am luat în considerare pe parcursul elaborării;

 • - ORDINUL nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane,

 • - ORDINUL nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandărilor privind mediul de viață al populației,

 • - ORDONANȚA nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor,

 • - REGULAMENTUL din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

 • - NORMELE TEHNICE din 27 ianuarie 1998 privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane,

 • -  Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - LEGEA nr, 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților,

 • - HOTĂRÂREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,

 • -  LEGEA 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

 • - O.M.T.C.T. 839/2009 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 50/1991.


Din analiza modului de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu de pro: pe terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești s! câteva areale comerciale în spațiul public.

Acestea se concentrează mai ales în zona piețelor agroalimentare (Aurora Vest, sau în zona centrală, dar și în zone cu un anumit caracter deosebit de promen^ proximitatea unor obiective publice sau în zone deosebite de promenadă - B<îuL Independenței, parcurile și arterele prinipale care le delimitează.

De asemenea zonele cele mai dens populate cu structuri de vânzare aparținând comerțului stradal se polarizează în jurul:

 • -  trecerilor de pietoni,

 • -  stațiilor de transport public,

 • -  școlilor și liceelor,

 • -  spitalelor,

 • -  instituțiilor publice,

 • -  cimitirelor sau bisericilor și

 • -  în zona centrală.

Ținând cont de puterea de atracție pe care aceste amenajări și dotări urbane o exercită asupra activității comerciale, se propun următoarele criterii de amplasare:

 • -  150 m față de limita imobilelor centrelor comerciale de suprafața medie sau mică, a piețelor agroalimentare, a oboaielor sau târgurilor organizate în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000,

—> motivație: relativ similară cu cea anterioară cazul centrelor comerciale. Pentru piețele agroalimentare motivația este diferita și se bazează pe faptul că în municipiul Ploiești procesul de modernizare și extindere a piețelor derulat între anii 2000 și 2006 a fost extrem de complex și a relocalizat 80% din spațiile comerciale cu caracter provizoriu. Astăzi acestea funcționează în construcții modernizate și în condiții de igienă și control datorat administrării de către S.C. Hale și Piețe S.A.. Reocuparea vechilor amplasamente accentuează neloialitatea unei competiții comerciale pe care autoritatea publică nu o poate accepta sau încuraja

- 50 m față de incintele/imobilele școlilor, grădinițelor, creșelor, bisericilor, spitalelor, dispensarelor, cu excepția activităților de comercializare de flori și aranjamente florale, pop corn, porumb fiert, înghețată, băuturi răcoritoare, sandwich, hotdog, produse alimentare preambalate.

-> motivație: este determinată de necesitatea creării unor zone tampon, de protecție și de siguranța în jurul unor obiective care au caracter special - datorat utilizatorilor (în cazul obiectivelor de educație) sau a activității și gradul său de poluare specific (obiective din domeniul sănătății sau de gospodărie comunală)

50 m față de alte structuri de comerț, dacă au același profil. Excepție o feoțructurile\. t de comerț ambulant care se alipesc sau se comasează sau cele care fee patfe^nyp«|eie^^ agroalimentare, târguri, oboare organizate conform O.G. 99/2000,

—> motivație: similar centrelor comerciale

10 m feță de limita trecerilor de pietoni,

-> motivație: asigurarea fluenței traficului pietonal cât și a cerințelor de siguranță a circulației carosabile m raport cu necesitatea vizibilității în zone cu mare vulnerabilitate

6 m feță de intrarea în clădirile de orice fel,


—> motivație: asigurarea cerințelor de protecție și siguranță m exploatare a clădirilor cât și de asigurare a condițiilor optime de evacuare a populației în condiții de evenimente de forță majoră

3 m față de semnele de circulație sau semafoare, accese în parcări sau garaje, alei carosabile de acces în incintă, stații de taxi sau stații de transport public fără mobilier urban,

—> motivație: asigurarea fluenței traficului pietonal cât și a cerințelor de siguranța a circulației carosabile în raport cu necesitatea vizibilității în zone cu mare vulnerabilitate

1,5 m față de alte structuri de comerț ambulant, așa cum este reglementat prin prezentul regulament,

-> motivație: concurența loială

1,5 m feță de copertinele stațiilor de transport persoane, cabine telefonice, bănci sau alte elemente de mobilier urban similar,

—> motivație: asigurarea spațiului funcțional corespunzător fiecărui element enumerat

 • -  0,5 m feță de marginea trotuarului

—> motivație: siguranța rutieră

 • -  interzis în fața vitrinelor sau spațiilor de expunere a spațiilor comerciale având un alt proprietar, cu excepția cazului în care se obține acordul notarial al acestuia

-> motivație: prevederile Codului Civil privind vecinătatea și —> protecția proprietății

~ interzis pe spații verzi amenajate sau prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate conform legii sau cele înscrise în Registrul spațiilor verzi realizat în conformitate cu Legea nr. 24/ 2007- privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare,

-> motivație: prevedere expresă în legislația de mediu

 • -  interzis în arealul de vizibilitate al mtersecțiilor drumurilor publice de orice fel. Acesta se delimitează ca suprafață definită la 50 m din axul intersecției pe fiecare stradă și la un unghi de 45° feță de acestea,

-> motivație: prevedere derivată din normele tehnice de proiectarea străzilor și de siguranță rutieră

 • - interzis pe trotuare care au mai puțin de 3,5 m lățime,


- interzis dacă nu                                                                >

elementele de construcții sau moonier uroan existente m proximitate

-> motivație: idem mai sus

- interzis în parcări amenajate»


-> motivație: problema locurilor de parcare este deja foarte mare pentru a lua și dm locurile amenajate, în favoarea comerțului.

Aceste norme vor fi preluate în regulamentul care se propune și se vor identifica prin reprezentarea grafică pentru fiecare din amplasamentele existente sau solicitate, astfel încât efectul acestora cumulat să determine un areal posibil în care va trebui să se înscrie localizarea finală a structurii de vânzare.

Vor exista și alte condiții care vor determina cerințe suplimentare și care se vor aplica complementar, pentru fiecare formă de comerț stradal. Acestea pot fi:

 • -  datorate caracterului amplasamentului - complexitate funcțională sau reprezentativitată,

 • -  datorate existenței unor structuri de vânzare existente și care nu pot fi evacuate din motive contractuale sau juridice (proprietate, litigii etc.) și altele.

Mai jos se prezintă cu titlu informativ modalitatea în care se va analiza fiecare solicitare de amplasare, odată cu adoptarea prezentului studiu și regulament.

i         A

EXEMPLU DE APLICARE A CRITERIILOR GENERALE DE AMPLASĂRE^GE .8^ PROPUN PENTRU REGLEMENTAREA COMERȚULUI STRADAL ÎN MljNTGTPÎUL -' PLOIEȘTI                                                     ;FIG. X - REPREZENTAREA GRAFICĂ A APUCĂRII CRITERIILOR GENERALE PENTRU O ZONĂ FĂRĂ REGIM SPECIAL (FĂRĂ AMPLASAMENTE PRESTABILITE)

Descrierea imaginii de mai sus:

S-au aplicat următoarele restricții:

 • —  50 m de la limita incintei școlii ( marcat cu culoarea lila)

 • —  6 m de la limita acceselor în clădirile de locuit (marcat cu culoarea gri)

 • —  conul de protecție a vizibilității pentru intersecții - pe o distanță de 50 m din axul intersecției si un unghi de vizibilitate de 45° (marcat cu culoarea portocaliu)

 • —  marcarea cu linie roșie a vitrinelor spațiilor comerciale de la parterul blocurilor

 • —  spațiile verzi existente și aliniamentele de copaci.

Rezultă astfel o serie de suprafețe (marcate cu galben) în care se pot amplasa orice formă de structuri de vânzare mobile sau chioșcuri stradale de mici dimensiuni (până la 5 mp) în care se pot comercializa doar flori, carte, presă sau suveniruri.


Datorită faptului că de Ia limita spațiilor comerciale existente, distanța între acestea și arealul de amplasare marcat cu galben este la o distanță mai mica de 50 m (distanța de compatibilitate/concurență), produsele care se vor comercializa prin structurile mobile/volante și chioșcuri vor trebui să fie diferite de cele comercilaizate în spațiile comerciale existente.

Din analiza de mai sus rezultă ca spațiul comercial provizoriu existent în partea stângă a școlii (cu numărul 193 - presa) va trebui să se deplaseze pe suprafața marcată cu galben și va trebui să își modifice tipul de chioșc pentru a corespunde dimensiunii (5 mp) și pentru a fi compatibil cu regulile propuse. Nu se acceptă amplasarea de vitrine frigorifice sau alte dotari/utilaje.

Celalalt chioșc (cu numărul 192 - Total Ret Hans) va trebui sa elibereze amplasamentul datorită faptului că se afla în raza de 50 m de protecție a școlii, iar dimensiunea și profilul său nu sunt compatibile cu comerțul mobil/volant.

CERERE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE AMPLASAME VEDEREA ORGANIZĂRII UNEI TERASE SEZONIERE


Subsemnatul...................

domiciliul în Județul


., satul


...................... cod poștal................., str. sc................. et....., ap......, telefon/fax.

în calitate de /reprezentant al.................


e-marl. t CNP UJJJJJJJJ.

............... municlpiul/orașul/comu

........... sectorul bl.................,

............. f


.. nr.CUI ...................................................................................................... cu sediul în județul

......................................................................................................, mu n îcîp iu l/orașu l/comu na ............................................................................................. satul ................................... sectorul .................., cod poștal...................... str.................................i...;...nr......bl....... sc...... et....., ap......, telefon/fax ...........................................k.i..........................e-mail

..............................................................

în conformitate cu prevederile Regulamentului de comerț stradal aprobat prin HCL nr................................, solicit emiterea Acordului de amplasare a unei terase ocazionale

pentru imobilul □ teren și/sau □ construcții/situat în județul.................\...

municipiul/orașul/comuna.......................... satul............................................

sectorul.............,cod poștal................... str.......................nr........ bl........ sc

et......., ap........ sau identificat prin....................................................................

în sprijinul solicitării anexez :   \        \ \

 • □  cererea tip -completata, semnata si parafata de reprezentantul legal al agentului

economic,               \

a copie după chitanța cu ca re s-a achitat taxa de acord de amplasare,

 • □ certificațul de Înregistrare la RC- copie,

 • □ plan de situație întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură OAR

sau RUR - realizat pe suport topografic actualizat scara 1:1000 - 1:2000,

exemplare, in origTnal, stampilate si parafate,

 • □ modelul de structura de: vanzare propusa sau ansamblul propus - documentație întocmită de proiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sau RUR - 2 exemplare documentație in original, stampilate si parafate,

 • □  punctul de vedere/avizul Direcției Județene de Cultura si Patrimoniu National Prahova

 • □  extras din statut - din care sa reiasa are ca obiect principal sau secundar de activitate comercializarea serviciilor sau produselor conform cu profilul propus -

copie,

Suprafața terenului pentru care solicit acordul de amplasare este de


CERERE DE ELIBERARE A ACORDULUI DE AMPLASARE PENTI^I Â STANDURI IN FATA PUNCTULUI DE LUCRU FIX

Subsemnatul.......................................................................... , CNP IJJJJJJJJJJJJJ}

domiciliul în județul ................................................................. municipiul/orașuț/comunâ

.......................sectorul nr......., bl.................>

***..........................

........................ satul ...................... cod poștal................. str. sc................. et...... ap....... telefon/fax

în calitate de /reprezentant al................

CUI .........................................................


,r e-maîl


.................cod poștal.....................str. et....., ap.....telefon/fax ..............


....................,  cu sediul în județul

..................., municiplul/orașul/comuna ,, satul......................., sectorul

.........nr........ bl....... sc...... .................. ,  e-mail


.......................................*.....*.................. v

în conformitate cu prevederile Regulamentului de comerț stradal. aprobat .prin HCL nr................................. solicit emiterea Acordului de amplasare a standuri de expunere în fata

imobilului □ teren și/sau □ construcții, situat în județul ..............i......................................

municîpîul/orașul/comuna........................ satul..................................

sectoruL.......cod poștal................... str..™;........................ nr........ bl......., sc......

et......., ap......sau identificat prin;

în sprijinul solicitării anexez


cererea tip -completata, semnatari"parafata de reprezentantul legal al agentului economic,        \           \

copie după chîtanta cu cate s-a achitat taxa de acord de amplasare, certificatul de înregistrare la RC - copie,

pian de situație întocmit de unproiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sauRUR - realizat pe suport topografic actualizat scara 1:1000 - 1:2000,  2

exemplare, in original, stampilate si parafate,

modelul de structura de vahzare propusa sau ansamblul propus - documentație Întocmită de proiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sau RUR - 2 exemplare documentatîe în original, stampilate si parafate,

punctul’ de vedere/avîZul Direcției Județene de Cultura si Patrimoniu National . x                 /

Prahova.,

extras din' -statut - din care sa reiasa are ca obiect principal sau secundar de activitate comercializarea serviciilor sau produselor conform cu profilul propus -copie,

Suprafața terenului pentru care solicit acordul de amplasare este de......................................

„2

m.

LS.

CERERE DE ELIBERARE A ACORDULUI DE AMPLASARE PENTRU/^’.  '

COMERȚ AMBULANT/VOLANT-TONETE, TARABE

domiciliul în Județul................ ............................„....... municipiul/ora;ul/comima'^\\’^$|

........................... ........................... satul.................................. sendraHr/TT’:' .................cod poștal................., str.................................................. nr......., bl..... .........Mu sc................. et.....t ap....... telefon/fax................... e-maîl..........................................................

în calitate de /reprezentant al........................................................................................................

CUI ....................................................................................................., cu sediul în județul

........................................................................................................... municipiul/orașul/comuna .............................................................................................. satul .................................. sectorul .................. cod poștal....................... str.......................................nr........ bl. sc....., est....., ap.....telefon/fax ......................................... e-mail

.......................................................................*........ ;

în conformitate cu prevederile Regulamentului de ctimert stradal aprobat prin HCL nr...--------------------........ solicit emiterea Acordului de amplasare pentru taraba/toneta ce va fi

situata pe terenul situat în județul............;.................................................... ,

municipiul/orașul/comuna              f ...........................................................

satul....-.....................................,     sectorul;........;..., cod poștal., ..................., str.

............................................................ ' nr. ......... sau        identificat prin...................................................................................................................

în sprijinul solicitării anexez : .

 • □  cererea tip -completata;, semnata..si parafata de reprezentantul legal al agentului

economic,

 • □  copie după chitanța cu care, s-a ach itat taxa de acord de am plasare,

 • □  certificatul de înregistrare la RC -copie, ' • z

 • □ plan de situație întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură OAR

sauRURrealizat pe suport topografic actualizat scara 1:1000 - 1:2000,

exemplare, in original, stampilate si parafate,

 • □ modelul de structura de vanzare propusa sau ansamblul propus - documentație întocmită de proiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sau RUR - 2 exemplare documentație in original, stampilate sl parafate,

 • □  punctul de vedere/avizul Direcției Județene de Cultura si Patrimoniu National

Prahova.            ,■

 • □ extras din statut — din care sa reiasa are ca obiect principal sau secundar de activitate comercializarea serviciilor sau produselor conform cu profilul propus -copie,

Suprafața terenului pentru care solicit acordul de amplasare este de......................................

// r;,.

•'/ pî -

CERERE DE ELIBERARE A ACORDULUI DE AMPLASARE PENTRUȘ^ COMERȚ CU AUTOSPECIALE

Subsemnatul...................................................... CNP 1JJJJJJJJJJJJJ, cu

domiciliul în județul ............................ municipiul/orașul/comuna

.................................................................... , satul..................................................... sectorul

...................... cod poștal................. str.....................................................nr,......, bl.................. sc................ et....., ap....... telefon/fax..................., e-mail........................................................

în calitate de /reprezentant al........................................................................................................

CUI ............................................................................................... cu sediul în județul

................................................... rhunicipiul/orașul/comuna ................................. ........> satul              ...............», sectorul .................. cod poștal.....................str....................................... .. nr?.....bl......, sc.

et. ap....... telefon/fax ..................................................................:.......... e-mail


................................................................

în conformitate cu prevederile Regulamentului de comerț stradal aprobat prin HCL nr................ solicit emiterea Acordului de amplasare pentru utilizarea autospecialei

cu numărul de înmatriculare........................ pentru a desfasura comerț stradal

în județul......................... ..., municipiul/orașul/comuna

......................................... ........ satul...............................sectorul............., cod poștal..................  \

pe următoarele străzi...........;..................................................................................... a vând următoarele puncte de staționare;..

în sprijin ui solicitării anexez:

 • □  cererea tîp -completata, semnata si parafata de reprezentantul legal al agentului

economic, ’ *'......

 • □  copie după chitanța cu ca re s-a achitat taxa de acord de a mp la sa re,

 • □  certificatul de înregistrare la RC - copie,

 • □ plan de situație întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură OAR

sau RUR - realizat pe suport topografic actualizat scara 1:1000 - 1:2000,  2

exemplare, In original, stampilate si parafate,

 • □ modelul de structura de vanzare propusa sau ansamblul propus - documentație Întocmită de proiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sau RUR - 2 exemplare documentație în original, stampilate si parafate,

 • □  punctul de vedere/avizul Direcției Județene de Cultura si Patrimoniu National Prahova


extras din statut — din care sa reiasa are ca obiect principal sau secund activitate comercializarea serviciilor sau produselor conform cu profilul pro copie,

propunerea traseului de deplasare si a locațiilor de staționare realizat de proi autorizat (OAR sau RUR) - 2 exemplare, In original, stampilate si parafate, punctul de vedere al Comisiei de Circulație si al Politiei Rutiere.

Semnătura

Data.................................................

L$.CERERE DE ELIBERARE A ACORDULUI DE AMPLASARE PENTRU’ CHIOȘCURI STRADALE CU SUPRAFAȚA DE PANA LA 5 MP Subsemnatul................................................... , CNPIJ JJ J J JJJJJ JJJ, d

domiciliul în județul................................................................r municipiul/orașul/comuna

......................., sectorul nr,......, bl.

..............................................................................., satul

....................., cod poștal................. str. sc................, et....., ap......, telefon/fax

în calitate de /reprezentant al.................

CUI ..........................................................


e-mail


.................. cod poștal...................... str. et...... ap....... telefon/fax ..............


....................t  cu sediul în județul ..................., municipiul/orașul/comuna ,, satul ............................,  sectorul

., bl....... sc......

..........., e-mail

nr.


■r


în conformitate cu prevederile Regulamentului de comerț stradal aprobat prin HCL nr................................, solicit emiterea Acordului de amplasare pentru chioșcul stradal ce va fi

situat pe terenul situat în județul.............................................. ,

municipiul/orașul/comuna                   ..............................................................

satul...........................................,     sectorul....;........, cod poștal .................. str.

.............................................................l.™... nr. ,    ............; sau identificat prin......................................................;■....................................j....;........................................

X

în sprijinul solicitării anexez: \      \ \

 • □ cererea tip -completata, semnata si parafata de reprezentantul legal al agentului economic,

 • □ copie după chitanța cu care s-sa achitat taxa.de acord de amplasare,

 • □  certificatul de Înregistrare la RC - copie,

 • □ plan, de situație întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură O AR

sau RUR - realizat pe suport topografic actualizat scara 1:1000 - 1:2000,  2

exemplare, in original, stampilate si parafate,

 • □ modelul de structura de vanzare propusa sau ansamblul propus - documentație întocmită de proiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sau RUR - 2 exemplare documentație în original, stampilate si parafate,

 • □  punctul de vedere/avizul Direcției Județene de Cultura si Patrimoniu National Prahova

 • □ extras din statut - din care sa reiasa are ca obiect principal sau secundar de activitate comercializarea serviciilor sau produselor conform cu profilul propus -copie,

Suprafața terenului pentru care solicit acordul de amplasare este de......................................

m.

Semnătura

Data.................................................

L.S.

CERERE DE ELIBERARE A ACORDULUI DE AMPLASARE PENTR ORGANIZĂRI COMPLEXE CU CARACTER OCAZIONAL/SEZONi


Subsemnatul..,................

domiciliul în județul


............................................................................ satul ...................... cod poștal................. str.

sc................, et...... ap......, telefon/fax

în calitate de/reprezentant al................

CUI .........................................................


e-mail


, CNP ÎJJJJJJJJJJJJJ/W ............, municîpiuî/orașul/comuna ........... sectorul bl.. nr.


.................., cod poștal.............. et. ...., ap......, telefon/fax


str.


..................... cu sediul în județul ..................., municipiul/orașul/comuna ., satul ..................................,  sectorul

...........;...................nr........ bl......t sc...... ..................... e-mall
în conformitate cu prevederile Regulamentului de comerț stradal aprobat prin HCL nr................ .,  solicit emiterea Acordului de amplasare pentru, organizarea

unui.................................................................................................. ... în         județul

..................................................................... municipiul/orașul/comuna ........................................................... , satuL.................... , sectorul.............. cod poștal................... in perioada ..................................................................................

avand în componenta următoarele structuri distincte de comerț ambulant, in conformitate cu Regulamentul de comerț stradal al municipiului Ploiești:

avand următorii agenti economici prezenti...............................................................................

în sprijinul solicitării anexez pentru fiecare agent economic în parte:

 • □  cererea tip -completata, semnata si parafata de reprezentantul legal al agentului

economic, .......

 • □ copie după chitanța cu care s-a achitattaxa de acord de amplasare,

 • □  certificatul de înregistrare la RC ~ copie,

 • □ plan de ansamblu întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură OAR sau RUR - realizat pe suport topografic actualizat scara 1:1000 - 1:2000, 2 exemplare, in original, stampilate si parafate,

 • □  plan de situație întocmit de un proiectant autorizat, cu drept de semnătură OAR

sau RUR - realizat pe suport topografic actualizat scara 1:1000 - 1:2000,  2

exemplare, In original, stampilate si parafate,

 • □ modelul de structura de vanzare propusa sau ansamblul propus - documentație întocmită de proiectant autorizat cu drept de semnătură OAR sau RUR - 2 exemplare documentație In original, stampilate si parafate,

punctul de vedere/avizul Direcției Județene de Cultura si Patrimoniu National Prahova                             .                                                   ■■■■'><*■

extras din statut - din care sa reiasa are ca obiect principal sau secundar activitate comercializarea serviciilor sau produselor conform cu profilul ^pus        /

copie,                                                                                    %<; :!r.. .. i

propunerea traseului de deplasare si a locațiilor de staționare realizat de proiectantă j., autorizat (OAR sau RliR) - 2 exemplare, în original, stampilate si parafate, punctul de vedere al Comisiei de Circulație si al Politiei Rutiere,

Semnătura

Data_________

L.S.

0

0

/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA Str, St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 536128 www.ploiesti.ro


CĂTRE:

COMISIA 4


ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA URBANISTICA. REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

CIRCULAȚIE RUTIERA SI CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA

Ședința din data:     _______________________

AVIZ              __________________

p.Arhitect sef,

Comisia 4

DA

NU

ABT.

Președinte:

Secretar

Membri:

1.DATE INIȚIALE:

Solicitarea nr.: înaintata de: cu privire la:

1 I întocmit

-1


Inr înregistrare nr......


2. ANALIZA DOCUMENTAȚIEI DEPUSE :X V

.. i

$ l 4

-...w

I O

Serviciu] Dezvoltare Urbana si Metropotitană^7^


•7                        ■ ■

3. ÎNCADRAREA ÎN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM/PROCEDUR1LE APROBATE I£n Z

ll »     ■'

Y'ț’.xs-

4. PUNCT DE VEDERE (URBANISTIC) AL S.D.U.M. - D.G.D.U.:                  V % ?

//?


Sef Serviciu S.D.U.M,


2 | întocmitPROPUNERE CHIOȘC MUNICIPIUL PLOIEȘTI (cu excepția zonei centrale protejate)PROPUNERE CHIOȘC ZONA CENTRALA PROTEJATA - MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PERSPECTIVA LATERALA

,7,

PERSPECTIVA FRONTALA

\ fi

ÎZRAL 1000


GriinbeigeRAL 1015


HelleifenbeinCodiri de cdori RAL


; RAL 1001


RAL 1002


i’ Sandgelb

® RAL 1007


RAL 1012

i

\ Zrtronengelb


RAL 1013


PerlweîB


Eifenbein


RAL 1016


RAL 1017


RAL 1018


Schwefelgeib


s-


; Safrangelb


Zfnkgelb■ RAL 1021


RAL 1023


Kadmlumgefb


; Verkehrsgelb

*1 RAL 3015

rdtfeerrot:Schwarzgriln


RAL 6G16


TUridsgrUn


RAL 6020


Chramoxidgrîjn


RAL 6025


Farngrlln


RAL 6029


Mfazgriin


RAL 7000


Fehgrau


RAL 7003


Moosgrau


RAL 7008


Khakîgrau


RAL 7012


Basaltgrau


RAL 7021


Schwarzgrau


RAL 7026


Granttgrau


RAL 7033


Zementgrau


RAL 7037


Staubgrau
J Ucht9rtin; RAL 7035


y,


■ Lfchtgrau


RAL 7039


Quarzgrau


■r' p<^RAL6D19 r*>:l \
RAL 7002


Fenstergrau
RAL 7044


’ SeldengrauRehbraun

RAL 3001


CremeweiB
RAL 9002


GrauwetB
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

AVIZ

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre:

de aprobare a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești.
SECRETAR, Razvan UrsuJUDEȚUL PRAHOVA

JURIDIC


jl ’Sț V&•

CONTENCIOS^/

?*ahoV


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre pentru modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25.02.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25.02.2016 s-a adoptat Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești.

Această hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 6, alin. 2 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, text de lege potrivit căruia “Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administraților publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism”.

Potrivit art. 1 din HCL nr. 80/2016, Regulamentul ar trebui să intre în vigoare la data de 01 ianuarie 2017. La acest moment, se propune prelungirea termenului de intrare în vigoare a Regulamentului aprobat în luna februarie, motivat de faptul că până la acestă dată nu s-a stabilit modalitatea de implementare a acestuia, respectiv dacă executantul ar trebui să fie Municipiul Ploiești, sau agentul economic.

Astfel, față de prevederile art. 6, alin. 2 din O.G. nr. 99/2000 care prevăd obligația unității administrativ teritoriale de a adopta un regulament ce poate fi pus în practică, arăt că această obligație legală nu este respectată, câtă vreme Regulamentul aprobat nu a intrat în vigoare. Pentru aceste motive, apreciez că la acest moment se impune stabilirea persoanei care să execute realizarea și amplasarea spațiilor comerciale, nu prelungirea termenului de intrare în vigoare a Regulamentului.

Subliniez faptul că adoptarea acestui Regulament nu a produs nici un efect juridic, ceea ce echivalează cu nerespectarea obligației instituită prin art. 6, alin. 2 din O.G. nr. 99/2000.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

’ DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

1

se recomanda elaboararca unui plan similar celui prezentat de proiectant la capitolul II -1.

2

Apariția legilor privind proprietatea publică și privată, modificarea legii administrației publice locale și a legii privind finanțele publice și a impozitelor și taxelor locale, stabilirea de noi competențe administrative an produs premisele descentralizării administrative fii anul respectiv. Din acest moment putem vorbi de buget alocat și de proprietate publică și privată unităților administrativ- teritoriale.