Hotărârea nr. 445/2016

Hotãrârea nr. 445 privind includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti a obiectivului de investiţii „Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice – CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 445


privind includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice -CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - CENTRU DE EXCELENTĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.21760/3 LI 0.2016;

în conformitate cu Raportul din data de 14.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. însușește Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.21760/31.10.2016 - Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre și obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - CENTRU DE EXCELENTĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” în proprietatea publică a Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art.2. (1) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, potrivit prevederilor art.l.

(2) Obiectivul de investiții va rămâne în administrarea autorității publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea și întreținerea să fie realizate de Serviciul Administrare „Parc Municipal Ploiești Vest” din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin Compartimentul „Centrul de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții și Compartimentul „Centrul de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 20164x0^ LA HCL.


Investitor : PRIMĂRIA Mun. PLOIEȘTI

Obiectiv : Centru de excelenta in afaceri pentru tinerii


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.

privind lucrarea «Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice11 Municipiul Ploiești, județul Prahova - Centru deexcelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori» situata in municipiul Ploiești, str. Marasesti, nr, 285B, jud. Prahova, executată în cadrul contractului nr.013118/17.07.2014, încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. întreprinderea Construcții Instalații Montaje S.A. Ploiești pentru lucrările de: clădire centru de excelenta (zona spatii de întruniri, training, prezentări, zona spatii de birouri pentru tinerii inteprinzatori si anexe pentru deservirea acestor zone: grupuri sanitare, sala de mese), alei carosabile, parcari, rețele tehnico-edilitare, put forat, cabina put si statie pompe, microstatie epurare biologica.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.601 eliberată de Primăria Municipiului Ploiești la 16.10.2012, prelungita la data 16.10.2013, cu valabilitate până lai6.10.2016.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea conform Dispoziției Primarului Municipiului Ploiești nr. 25588/27.10.2016, în intervalul 27.10.2016-31.10.2016, fiind formată din:

Președinte:

Dna Crăciun Madalina -Responsabil tehnic;

Membri:

Dna OpreaMihaela - Manager proiect;

Dnul Mihaila Mihai - Responsabil financiar;

Dnul FarcasRazvan - Consilier la Serviciul Investiții din cadrul DirectieiTehnic-Investitii;

Dnul Tabirca Amedeo - Director Executiv Adjunct la DirectiaGestiunePatrimoniu;

Dna CursaruLavinia - Consilier la DirectiaGenerala de Dezvoltare Urbana;

Dnul Medelean Cornel - Inspector in construcții la Inspectoratul Județean in Construcții Prahova;

Secretar comisie recepție:

' Diriginte șantier, Dnul PetreVasile - S.C Irimat Cons S.R.L.Ploiești

  • 3. Au mai participat la recepție :

Invitați:


Dnul col. ing. Lucian Szabo - Inspectoratul pentruSituatii de Urgenta „Serban Cantacuzino” al județului Prahova;

Dnul cpt. ing. Razvan Sandru - Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Serban Cantacuzino” al judetuluiPrahova;

Executant: S.C. Inteprinderea Construcții Instalații Montaje S.A. Ploiești;

Proiectant: S.C. Intergroup Engineering S.R.L . București

Deținători de rețele:

S .C. Apa Nova S.R.L.__

S.C. Electrica S.A.:__

S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.______________________________________________

Distrigaz Sud__

Romtelecom__

Direcția de Sanatate Publica Prahova:________________________________________________

  • 4. Constatările comisiei de recepție:

Conform Anexei nr.l, Anexei nr.2 si Anexei nr.3.

  • 4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în: Lista anexă nr.l,

  • 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în:  Lista anexă nr.2 nu au  fost

executate.

4.3 .Lucrările cuprinse în: Lista anexă nr.3 nu respectă prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarată a investiției este: 6 056 607,06 lei (C+M fara T.V.A.)

  • 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune (prin vot majoritar) :

ADMITEREA RECEPȚIEI

cu obiectiunile din Anexa nr.l, Anexa nr.2 si Anexa nr.3

  • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

-Executarea lucrărilor autorizate prin autorizația de construire nr. 601/16.10.2012 eliberată de Primăria Municipiului Ploiești si executarea clauzelor contractuale prevăzute in contractul nr.013118/17.07.2014, încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. întreprinderea Construcții Instalații Montaje S.A. Ploiești cu excepția obiectiunilor consemnate in Anexa nr.l, Anexa nr.2 si Anexa nr.3.

2

-Punctul de vedere al proiectantului.                                ,A

  • 7. Comisia de recepție recomandă următoarele:                          77 /

Obiectiunile prevăzute in Anexa nr.l, Anexa nr.2 si Anexa nr.3 vprTi stinse.intr-o perioada de 15 zile de la data înregistrării la investitor a prezentului Proces vebal.

  • 8.    Prezentul proces-verbal, conținând 3 file numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 31.10.2016 la în 10 (zece) exemplare.

Președinte:

Dna Crăciun Madalina

Membri:

Dna Oprea Mihaela Dnul Mihaila Mihai Dnul Farcas Razvan Dnul Tabirca Amedeo Dna Cursaru Lavinia Dnul Cornel Medelean Secretarcomisie: Dnul Petre Vasile Invitați:


s»s

------------------------------------ ------î----t*t I Kh tx. VASSLix---

■1------OIRiGINTE DE C.VfflER------

AUT. NR. 00016494


ISV PM ~ qJ •       ^z£

rfe4^Mjpi'(!î/SU3D0WENl! AUTORIZA f

■^W1    ? V fi 1 fi 0'


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUin „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - CENTRU DE EXCELENTA IN

AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Potrivit Hotărârii nr. 115/29.04.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat “Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiesti-Prahova ” in care este inclus si proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

Prin Hotararea nr. 375/28.10.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-au aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A

CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTREPRlNZATORTAsi cheltuielile legate de implementarea proiectului. Aceasta hotarar^a fost modificata prin Hotărârile nr. 477/31.10.2011 si nr.81/07.03.2013, prin cafe^s-auactualizat

V-

Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si valdăr.ea\țQțâ'la a cheltuielilor.

Prin Hotararea nr. 426/07.12.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, s-a aprobat trecerea imobilului-teren situat in tarlaua T52, parcela A666, in suprafața de 421.671 mp, cu număr cadastral 106679 inscris in Cartea Funciara nr. 63216 a unitatii administrativ-teritoriale Ploiești din domeniul privat in domeniul public al municipiului Ploiești, in vederea realizării obiectivului de investiții “Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” si “Parc municipal Ploiești Vest”.

Obiectivul de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr.3747/28.06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Contractul a fost Încheiat intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Ploiești si s-a derulat pana la data de 31.10.2016.

Obiectivul de investiții a fost recepționat prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21760/31.10.2016.

Acesta a fost transmis de către Direcția Relații Internationale, Direcției Gestiune Patrimoniu prin email in data de 14.12.2016.

După înregistrarea in evidentele contabile a valoarii acestui obiectiv, defalcata pe elementele componente, se va promova un proiect de hotarare corespunzător prin care se va actualiza cu poziții noi ‘Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”.

După aprobarea acestui proiect de hotarare, acesta va,^fî transmis ^catre Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării “Inventarului bunurilor\xâre \\ ~c- \ "L'’V-lii jf alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, insusitVprin Hotararea

_            , .               . .                                .   .                                    .                             QZ

Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului

Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Precizam faptul ca obiectivul de investiții va ramane in administrarea


autoritatii publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea si intretinerea sa fie realizate de Compartimentul „Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, aflat in subordinea Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 205/22.07.2016.


Situația a fost analizată in ședința din data de 14.12.2016 de către Comisia


nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.


Director Executiv, Carmen Daniela BucurDirector Executiv Adjunct, Amedeo FlprifTTabîrcă

Șef Serviciu S.I.E.B,

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,


Direcția Economică,


Andreea Mihaela Crisjtea


Director Executiv, Nicoleta CrăciDirecția Tehnic Investiții, Director Executiv,

Sorina ȘomCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotararea nr. 375/28.10.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-au aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si cheltuielile legate de implementarea proiectului. Aceasta hotarare a fost modificata prin Hotărârile nr. 477/31.10.2011 si nr.81/07.03.2013 care au actualizat Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si valoarea totala a cheltuielilor.

Obiectivul de investiții „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” a fost realizat in baza contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2016, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Contractul a fost incheiat intre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Ploiești si s-a derulat pana la data de 31.10.2016.

In urma realizării obiectivului de investiții menționat si a receptionarii lucrărilor executate, s-a incheiat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21760/31.10.2016, conform legislației in vigoare.Dupa înregistrarea in evidentele contabile a valorii acestui obiectiv, defalcata pe elementele componente, se va promova un proiect de hotarare corespunzător prin care se va actualiza cu poziții noi “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești

Precizam faptul ca obiectivul de investiții va ramane in administrarea autoritarii publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea si intretinerea sa fie realizate de Compartimentul „Centrul de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”,; infiintat in cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești, Vest, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 205/22.07.2016.

Având in vedere cele prezentate anterior, supunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

R_AP_O_RȚ

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind includerea in „Inventam] bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”