Hotărârea nr. 444/2016

Hotãrârea nr. 444 privind includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.1, ap.2, parter

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 444 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc. 1, ap. 2, parter;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 7.12.2016;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă nr.l la prezenta hotărâre, în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter;

Art. 2. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016


Președinta de ședință,  George-Șprin\-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,Anabell

’/ jMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUCristian

RAPORT DE SPECIALITATE privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc
municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa nr. 10788/23.05.2016 domnul Alexandru Constantin a solicitat acordul de principiu pentru intabularea suprafeței de teren în suprafață de 6 mp, aferent unui balcon, ulterior fiind prezentat in Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale primind aviz favorabil.

Prin adresa nr.457/20.07.2016 Serviciul Intabulari Bunuri din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului de mai sus identificat potrivit planului Anexa nr.l la prezentul proiect de hotarare în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter.

Terenul solicitat a făcut parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare.

Având in vedere intenția municipalității de a valorifica acest teren, conform celor menționate, pentru încheierea unei forme contractuale este necesara includerea terenului sus menționat ca poziție distincta in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarareprjvî^^w ț includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al munțc^iulf^g^®. /«O Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploi^Ș^stE' Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter.

Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv, Carmen Daniela BucurDirector Executiv Adjupcț Amedeo Florin TăEîrcă

Șef Servit iu, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, Andreea Cri stea
Direcția Economică,


Director,

Nicoleta Crăciunoiu


®7-î2-20)5CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor caredomeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa nr.457/20.07.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 6 mp , aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter .

Având in vedere faptul ca terenul menționat a făcut parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, intenția municipalității de a valorifica acest teren conform celor menționate prin încheierea unei forme contractuale, este necesara includerea terenului sus menționat in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Ca atare, supunem spre aprobare Consiliu1111' T ^pq1 orezentul proiect de hotarare.

Vîscan Robert-IonuDragulea Sanda

Mateescu Marius NicolaePWNfeAMPLASAME

Scara 1:500 LIM1TARE


'RoJcri- &?“


'     OlST

VfmJ 1

fm]

579590.129 1-

579591.37sL

1^59

579592.0031—

<970

579590,75+1—

^J-259

5795SO.1291___

<970


■»


,i


: r.

:h ■


/Agg^ianaEli4a ' •

Saturn si            .

Ețwa: august 20 lj -       ' - _


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 6 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Panduri, bloc 2E2, sc.l, ap.2, parter
PLAN de AMPLASAMENT si DELIMITARE

Scara 1:500


Krasovski

Stereografica 1970

BLOC 2E2, SC1.AP.2382600


382550


DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

382588.286

579590.129

1.259

2

382588.444

579591.378

4.970

3

382583.513

579592.003

1.259

4

382583.355

579590.754

4.970

382588.286

579590.129
Executant: mg. Popescu Liliana Eliza Aut. A.N.C.PJ.

Seria RO-B^F nr. 1151

Confirm exe^utyea măsurătorilor la teren, corectitudinea ihtocmirii/documentatiei cadastrale si corespodenta acesteia cu realitatea la teren

Semnătură si stampila