Hotărârea nr. 443/2016

Hotãrârea nr. 443 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 443


privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție menționate în Anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 7.12.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art.3. împuternicește Primarul al municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 decembrie 2016

\                                                        i-i c

Președinte George-Norih-


ie ședință, dculae Botez
Contrasemnează Secretar, Anabell Olimpia Măntoiu


Măntoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr.351/28.09.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

întrucât se includ noi poziții in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

In vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Avand in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

z\

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr. 35128.09.2016 Direcția Economică a transmis «Situația intrărilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare înregistrate în evidențele contabile, în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

In vederea funcționării în bune condiții, se impune transmiterea către S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a acestor bunuri, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare referitor la completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului


Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat î$xfăta iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,


Carmen Daniela Bucur

&


Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Direcția Economică,

Director,

Nicoleta Crăciunoiu

0 7 -12- 2016


Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, Andreea MihaelaCri&teaîntocmit:

Seceleanu Andre(CLu^

MultipBcaticn Table

Date: 21091016

Situația intrărilor de mijloace fixe aferente domeniului public cont 212,00,00,02,A.05 miji fixe dotii public sistem alimentare cu apa si canalizare in perioada 01-08-2016 - 31-08-2016

Contul 212.0Q.00.02.A.05

cnistr

NR INVENTAR

DENMF

CODMF

GRUPA

VAL OPERAȚIE

3ANT1TATE ACTUALA

JM

DOCUMENT

ADRESA

UC

oss

CAR TEHNICE

data^pif

V /

•• -1

pi? fln'rinn?a ps

M.....

’8974

EXTl MO ERE REȚEA APA

1,8,6

1

3597.0

41

M

PV 5843/18-03-2015

Str. MIERLEI Nr. 31G

NC 50.1/24-00-2016

Ob.inv rec ci adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125104.08 2016 brasament apa canalizare

Țeava PEHD DE= 75

18,03.2015

l

2

nn on  Ofi

APA hiOVA 0-0

0975

RACORO CANALIZARE

1.8,7

1

3253,12

6

M

PV 5257 / 30-03-2016

Str. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU Nr. 21

NC 80.1/24-00-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/.l 5/2016 inreg prim 15125/04.06.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160

30.03.2016

3

212 00 00 02Â05'

/ ■■

8976

, Tv

RACORD CANALIZARE

1.8,7    '

1

3096.36

4.5

M

PV3760/30-03-2016

Str. FINTA Nr. 16

NC 00.1/2443812010

Ob.inv rec cf adr A^A Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim -15125/04.05.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160

30,03.2016

4

od M n? a.os

APA NOVA 0-0

5977

1

racord canalizare

1JJ.7

1

3442.23

5.5

M

PV 4244/30413-2016

Str. PUȚUL CU APA RECENr. 24

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO115/2016 Inreg prim        ,

15125/04.05.2016 brasament aga canalizare

Țeava CE 160 mm

30.03.2016

5

212.00.00,02^.05

APA NOVA 0-0

8978

SEPATAT1ETEHNICA DE APA {contor combinat dn 5C*dn 20

1.8.6

1

9919.52

1

M

PV 742/30433-2016

Slr. GHEORGHE GRIGQRE CANTACUZINQ Nr, 340

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA'Novs nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

valoare ccntor~4645f97 lei

30^03,2016

g

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 0-0

8979

RACORO CANALIZARE

1.8.7

1

3203,67

7

M

PV 742/304)3-2016

Str. ALEXANDRU GLINKA Nr. 37

NC 80.1/244)8-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08,2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160

30.03,2016

7

?15 fin (IO O2.A.O5

APA NOVA 0-0

8980

RACORO CANALIZARE

1.8.7

1

5933,11

4

M

PV 141 / 204)4-2016

Str. PROFESOR ION TH.ORIGORE Nr. 1B

NC 80.1/24-08-2010

Ob.inv rec cf adr APA Nava nr.OFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2015 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

28,04,2016

8

APA NOVA 0-0’

8981

șjRANSÂMENT AFA (legătură G-raf Eremia Geigorascu)        ,    *            â

1,8,6 '

1

3147.34

j

4

M '

PV 141/204)4-2016

Str. GHEORGHE GRIGOFÎE       ~ :

CANTACUZINO Nr.-FN '   ,

NC 50.1/24-05-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.OfO/EO/15/2016 inreg prim.      * '

l5125iD4.09.2p 16 bfîsament apa canalizare

► * *

- *

Vakiare contbr= 73,50 tel       •

20.04,2036

10

212.00 OO.Oj A05

APA NOVA 0-0

-8982

RACORO CANALIZARE

1.8.7

1

■ 3601.1

' 7.5

M

PV 3959/20434-2016

Str. TRA1AN Nr.*65B

NC 50,1/24-00-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr,0FCfEO/15/20î6jnreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm         ’ ,

20.04,2016

212.00.00.02.A.05

j

APA NOVA 010

8983

RACORD CANALIZARE            . .

1.8.7

1

4

2907,99

5.5

M

* ‘           1         ‘f

PV 8577 20-04*2016

Str. 5 MARTIE Nr. 13 .

NC 80.1/244)8-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nbva nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2010 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

20,04.2016

■- 12

t2A0â

*4

APA NOVA 0-0

8984

RACORD CANALIZARE

1.0.7

1

ir                       *

3984,07

7

M

” ••••

PV 1426 7 2^05-201 fer

Jtr.-SPATAR1 Nr. 1^.

NC 8Q. 1/24-08-2016

OS. inv rec cf-adr APA Nova       • ( v

nr. DFC/EO/l 5/2016t inreg prim 15125/04.06.2016 brasament apa canalizare

n"‘<

Tea ia DE 16Q mm        I

26.05,2016

--

212.00-00J32A05

apaMOvao-o

6985

' -

RACORD CANALIZARE, r

1,8,7

1

3090,51

’ 9

ti

PySl9/26435-ăl6 '

Str.MlRCEA CEL BATRAN Nr, 178    *

NC 80.1/Î4lp8-2015

Ob.InvrecțfadrAPANova '        -

nr.DFC/EO/15/20)5 inreg prim' ' zrtj5'' ' 15125/04.05,2015 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm ”   - ' . r- r

25,05.2016

-

13

712 no nn n?Afls

8986

RACORD CANALIZARE legătura str Muscel nr 1 A            ’

1.8,7

1

3830*75

B*5

M

PV 1220580/26-05-2015

Slr. VORNIC EfMr. 4            •     '

NC 60,1/24438-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EQ/15/2016 ihregprtm 15125/64.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 250 mm         .

25,05.2016

14

212 00 00.02 A05

APA NCVÂ 0-0

8987

------: ;------——-------

r

RACORD CANALIZARE

1.8,7

1

V

3276.62

4

M

PV 6605/ 22-05-2016

Str. MtCANr. 16

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec ef adr APA Nova ■'' nr.DPC/EOi/15/2016 Inreg prim 15125/04.08.2015 brasameni apa'canalizare

Țeava DE 160 mm

22,06,2016

' 15

'X.

212 00 00 O2AO5

APA NQVA 0-0'

8988

<                     4

racord canalizare

1t8,7

1

3340.18

s:s

M

PV 2507/224! 6-2016'■

Str. TARCÂULUI Nr.52

NC60. 1/24-06-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova       . j ■

nr.OFC/EO/15/2516 inreg prim 15125/04.06.2016 brasament apa catâlizare

'u. 1

Țeava DE 160?mm         ■

22,06,2016

16

212 00 00.02A05

APA NOVA D-O

W ■ 0989

BRANȘAMENT APA

1.8,5

1

3715.13

.*          7

M

PV 4062 / 224)6-2016

Str, BUCUR ESfl Nr. 60 B

NC 80.1/244)8-2016

Ob.inv rac cf adr APA Nora       j;.“ ....

nr.DFC/EO/15/2016 Inreg prim •     '

15125/04.03.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 32 mm: Valoare contor=‘73l50 tel

22.06.2016

17

212.00.00.02A05

APA NOVA 0«

J *      8990

4    .

1

RACORD CANÎSISRfe

1.6.7 ,

• 1

-      -8431.39

’ 11

M

PV -1100878125*06-2016

Str/APELCRN^B •       *

NC 80.1/244)8-2016

Obiînv rec cf adr APAtNovi     * ’ ’ “r' ■'*

nr.DFC/EOÎ 1572016 Inreg prim          t«

15125104.08.2016 brasament apa canalizare ■'          1              —-     '"-W~

Țeava DE 160 mm

t

25.06,2016

16

212.00.<Xf 02JL05

APA NOVA 0*0'

*/.- , r

8991

-    ; f

■ 4 BRANȘAMENT ARA

1.8,6

- 1

2054,15

< * * • »

. * ’ 8

m'

PV1239194./30436-2016

Str. CORNATEL Nr. FN

NC80.1/24438-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nora nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.06.2015 brasament apa canalizare

4 ;      ;

Țeava PEHO OE3 32 mm; Valoare ccntor= 75.56 tei {pod obor grup sanitar

30.06.2016

- .

19

A                ■

91? nn nn o? A or

A99?

RACORD CANALIZARE

1.8,7

1

1

2589,66

M

PV 1239194 / 304)6-2016

. ■»

Str. CORNATEL Nr. FN

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova' < nr.OFC/EO/15/2016 inreg prim - -15125/04.06.2016 brasament apa canalizare

pod ober grup sanitar :Teava DE 160 mm

30.06.2016

t.

20

212 00.00 0ZA 05

APA NOVA 0-0

8993

1

BRANȘAMENT APA .

1,8,6

1

3233,62

■      -           14

M

PV 4644 / 22-06-2016

•»*

Str. lIlARASESTl Nr. 90A

NC 60.1/24436-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/t5/2016 Inreg prim    ....."

15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

I                     *

Teavș’PEHD DE= 75 mm ;Va3cafeesMor* 65,55 Tei                            ■ ,

22.06.2016

21

u

212.00-00.Q2A.05

APA NOVA 0-0

8994

RACORD CANALIZARE

1.8,7

1

5240,03

1 1C

M

p/4644.'22-06-2016,

Șir. MARASEST1 Nr 96A

NC 80.11244)0-2916

0 b.irrv rțf d adr APA No/b             '

nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04 08.2015 brasat^nt ana canatore

Țeava DE 160 mm

22,06.2015

83525,45

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:28 -OS- 2016

Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Va transmitem anexat la prezenta ”Situația intrărilor de mijloace fixe aferente domeniului public cont 212.00.00.02.Â.05 (mji fixe dom public sist. de alimentare cu apa si canalizare ) in luna august 2016 pentru luarea masurilor ce se impun .

Situațiile menționate mai sus , se afla in format electronic pe DATE\ PUBLICE\ CONTAB \ intrări Apa Nova august 2016.

Totodată va rugam sa ne transmiteți orice modificare cu privire la cine gestionează bunurile rezultate.

Va mulțumim pentru colaborare si intelegere

Nume, prenume

Funcția publica

Sem natura

Data

ELABORAT.

Costache Viorica

Consilier

28.09.2016

VERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate

//

i ..

VERIFICAT

Craciunoiu Nicoleta

Director Executiv

A

.... (7,


DATA : 28-09-2016


Multiplication Table

Date: 28.09.2016

Page 1

Situația intrărilor de mijloace fixe aferente domeniului public cont 212,00,00,02,A.05 miji fixe dom public sistem alimentare cu apa si canalizare in perioada 01-08-2016 - 31-08-2016

Contul 212.00.00.02.A.05Nr.crt

DONT

3ESTIUNEA

MRJNVENTAR

DENMF

3ODMF

3RUPA

ZAL OPERATIE

:antitate actuala

JM

DOCUMENT

ADRESA

MC

DBS

CAR TEHNICE              Wjc

TIP

1

212.00.00.02. A.05

<\PA NOVA 0-0

8974

EXTINDERE REȚEA APA

,8,6

1

3597,6

41

VI

3V 5843/ 18-03-2016

Str. MIERLEI Nr. 31G

NC 80.1/24-08-2016

Db.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava PEHD DE= 75

< 'Wp

18,0?2W

S'V

2

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8975

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3253,12

6

M

=V 5257/30-03-2016

Str. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU Nr. 21

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160

30,03,2016

3

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8976

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3096,36

4,5

M

=V 3760/30-03-2016

Str. FINTANr. 16

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160

30,03,2016

4

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8977

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3442,23

5,5

M

PV 4244/ 30-03-2016

Str. PUȚUL CU APA RECE Nr. 24

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

30,03,2016

5

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8978

SEPATATIE TEHNICA DE APA (contor combinat dn 50-dn 20

1,8,6

1

9919,52

1

M

PV 742/30-03-2016

Str. GHEORGHE GRIGORE

CANTACUZINO Nr. 348

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

valoare contor=4645,97 lei

30,03,2016

6

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8979

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3203,67

7

M

PV 742/30-03-2016

Str. ALEXANDRU GLINKA Nr. 37

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 Inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160

30,03,2016

7

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8980

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

5933,11

4

M

PV141 / 20-04-2016

Str. PROFESOR ION TH. GRIGORE Nr. 1B

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

28,04,2016

8

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8981

BRANȘAMENT APA (legătură G-ral Eremia Geigorescu)

1,8,6

1

3147,34

4

M

PV 141 / 20-04-2016

Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO Nr. FN

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Valoare contor= 73,50 lei

20,04,2016

9

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8982

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3601,1

7,5

M

PV 3959/20-04-2016

Str. TRAIAN Nr. 65B

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

20,04,2016

10

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8983

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

2907,99

5,5

M

PV 857/20-04-2016

Str. 8 MARTIE Nr. 13

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

20,04,2016

11

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8984

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3984,87

7

M

PV 1428/26-05-2016

Str. SPATARI Nr. 13

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

26,05,2016

12

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8985

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3018,51

9

M

PV 519/26-05-2016

Str. MIRCEA CEL BATRAN Nr. 178

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

26,05,2016

13

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8986

RACORD CANALIZARE legătură str Muscel nr1 A

1,8,7

1

3830,75

8,5

M

PV 1220580 / 26-05-2016

Str. VORNICEI Nr. 4

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 250 mm

26,05,2016

14

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8987

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3276,62

4

M

PV 6605/22-06-2016

Str. MICA Nr. 16

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

22,06,2016

15

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8988

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3340,18

5,5

M

PV 2507/22-06-2016

Str. TARCAULUI Nr. 52

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova            >

nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

22,06,2016

16

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8989

BRANȘAMENT APA

1,8,6

1

3715,13

7

M

PV 4662/22-06-2016

Str. BUCUREȘTI Nr. 60 B

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 32 mm; Valoare contor= 73.50 lei

22,06,2016

17

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

899C

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

6431,39

11

M

PV 1180878 / 25-06-2016

Str. APELOR Nr. 6

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

25,06,2016

18

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8991

BRANȘAMENT APA

1,8,6

1

2854,15

M

PV 1239194 / 30-06-2016

Str. CORNATEL Nr. FN

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava PEHD DE= 32 mm ; Valoare contor= 75,56 lei (pod obor grup sanitar

30,06,2016

19

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8992

RACORD CANALIZARE

1,8,7

2589,65

M

PV 1239194 / 30-06-2016

Str. CORNATEL Nr. FN

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

pod obor grup sanitar ;Teava DE 160 mm

30,06,2016

2C

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

8992

BRANȘAMENT APA

1,8,6

3233,62

1

M

PV 4644 / 22-06-2016

Str. MARASESTI Nr. 96A

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava PEHD DE= 75 mm ;Valoare contor= 65,55 lei

22,06,2016

21

212.00.00.02.A.05

APA NOVA 0-0

899<

RACORD CANALIZARE

1,8,7

5248,5

1

3 M

PV 4644 / 22-06-2016

Str. MARASESTI Nr. 96A

NC 80.1/24-08-2016

Ob.inv rec cf adr APA Nova nr.DFC/EO/15/2016 inreg prim 15125/04.08.2016 brasament apa canalizare

Țeava DE 160 mm

22,06,2016

83625,45